Page 1

Standpuntenoverzicht voor geneeskundestudenten De verkiezingen komen eraan. De drie landelijke vertegenwoordigers van geneeskundestudenten – het KNMG Studentenplatform, het LOCA en het LMSO – checkten de partijprogramma's van de acht grootste partijen op onderwerpen die specifiek voor geneeskundestudenten interessant zijn. Vergeet niet om je stem uit te brengen op 12 september! De langstudeerboete De langs tudeerboete is een veelbesproken onderwerp en de angs t va n iedere student die – weloverwogen of door oms tandi gheden – iets langer over zi jn s tudie doet. Recent is hierover gedeba tteerd in de Tweede Ka mer en is wegens het gebrek aan een alternatief besloten de maa tregel vana f 1 september 2012 in te la ten gaan. Echter zi jn zeker niet alle pa rti jen voor deze langstudeerboete en wordt deze i n veel pa rti jprogra mma ’s genoemd. PvdA, SP, D66 en GroenLinks wa ren al langer tegens tander, onlangs keerde ook het CDA zich tegen di t plan. De Chris tenUnie is tegen een “onredelijke langstudeerboete en vindt da t de hoogte van de boete moet worden bepaald door het aantal maanden dat iemand s taa t inges chreven en niet door het hanteren van 30 september als peilda tum. De VVD vindt het totda t er ee n sociaal leens telsel wordt ingevoerd een goede oplossing. De VVD s telt da t wanneer het s ociaal leens telsel volledig is ingevoerd de bi jverdiengrens verdwijnen én de langs tudeerregeling opgeheven kan worden, eerder niet. Voor langstudeerboete: VVD (tot sociaal leenstelsel volledig is ingevoerd) Tegen: SP, PvdA, D66, CDA, GroenLinks, VVD, Christenunie Studiefinanciering, een sociaal leenstelsel? De geneeskundes tudie duurt zes jaa r, waa rva n er in de mees te gevallen drie jaar coschappen gelopen wordt. Een sta gevergoeding is voor coassistenten niet va n toepassing en er is over het algemeen weinig ti jd voor een bi jbaan . Geneeskundes tudenten zi jn daarom grotendeels a fhankelijk van de s tudiefinanciering. GroenLinks , PvdA, VVD en D66 willen deze bijdrage omzetten i n een sociaal leens telsel. D66 s chri jft i n haa r verkiezingsprogramma da t de vri jgekomen gelden di rect worden geïnvesteerd in verbetering van de kwalitei t va n het hoger onderwijs . Om s ta rters op de a rbeidsma rkt tegemoet te komen zal de terugbetalingstermi jn van studies chulden verlengd wo rden van vi jftien naar twinti g jaar. De VVD is van mening da t s tuderen niet alleen een recht, maa r ook een voorrecht is . De overheid inves teert fors t in s tudenten, en daa r mag de maa ts chappi j een bijdrage voor terugvra gen. Daa rnaast kan dan de bi jverdiengrens verdwi jne n bi j het invoeren van een sociaal leens telsel. Van de pa rtijen die de s tudiefinanciering willen ha ndha ven s chri jft de PVV in het pa rti jprogra mma da t iedereen gewoon moet kunnen studeren, ook als “je va der geen rijke D66'er” is. Ook het CDA en de ChristenUnie willen de basisbeurs voor zowel ba chelor- als masters tudenten behouden. Voor Sociaal Leenstelsel: VVD, PvdA, D66, GroenLinks. Tegen: SP, PVV, CDA, ChristenUnie. Numerus fixus of decentrale selectie? Het l oten voor de s tudie genees kunde maakt op s teeds meer fa cul teiten plaa ts voor de decentrale selectie. Er zi jn nog weinig onderzoeken waarui t bli jkt dat deze selectie effectiever is dan loten. Toch zi jn alle pa rtijen van meni ng da t de numerus fi xu s volledig afges cha ft dient te worden. Selectie aan de poort zal de beste s tudenten op de juiste plek kri jgen. D66 verwacht hierdoor een grotere in en doorstroom va n basisartsen en medisch specialisten. Ook de PVV geeft als a rgument dat er betere en vooral meer a rtsen moeten komen. De vraa g hoe de kwali tei t van het onderwijs gewaa rborgd blijft onder grotere aantallen studenten, wordt in de parti jprogramma’s niet beantwoord. Voor afschaffen numerus fixus: alle partijen. Bijdrage aan opleiding voor aios Mocht een sociaal leenstelsel er komen, dan zi tten genees kundes tudenten vanwege de langere s tudieduur met een hogere s tudieschuld dan de gemiddelde afges tudeerde. Vri jwel iedereen heeft in de media gelezen over het voors tel da t a rts -assistenten in opleiding welli cht jaa rlijks € 13.400 moeten bi jbetalen aan hun eigen opleiding. Een misvers tand is echter da t di t door het kabinet of een poli tieke pa rtij is voorges teld. Di t is nameli jk het voors tel van een commissie va n vijf vers chillende ministeries die onderzocht waar in de vervol gopleidingen bezuini gd kan worden voor de uni versi taire medis che centra . Er is in de Tweede Ka mer nog geen deba t over gevoerd. De SP heeft zi ch al door middel van een motie ui tgesproken tegen het plan. Deze motie werd ges teund door een minderhei d van SP, PvdA, GroenLinks, D66 en Chris tenUnie. Ti jdens de Ai os Actie Avond sprak demissionai r minister Schippers zich na mens de VVD ui t tegen de bijdrage, maa r v oor een verkorti ng van de specialisatieduur. Voor: onbekend. Tegen bijdrage voor aios: VVD, SP, PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie. Medisch Specialisten in loondienst? In 2011 sloot de Orde der Medisch Specialisten (OMS) een a kkoord met de minister Schippers om de sala rissen van medis ch specialisten in één klap met 19% terug te brengen. Voor de ja ren daa rna zou de groei ma xi maal 2,5% per jaa r bedra gen. Hiermee zou de dis cussie over de inkomens afgelopen zijn. Nu, nog geen anderhalf jaa r la ter, worden de inkomens toch weer gezien als bezui nigingspos t. De PvdA vi ndt da t in de zorg veel onnodi ge kos ten gemaakt worden. De specialisten moeten in loondienst va n het ziekenhuis komen en de salarissen moeten omlaag, iets waar de ChristenUnie, SP en GroenLinks het mee eens zi jn. GroenLinks s chri jft dat medisch specialisten een taakhers chikking kri jgen, om het werk i nteressanter en effi ciënter te maken. Ook D66 s teunt het aanpassen van bui tenspori ge honoraria van specialisten. “Bui tensporig” wordt niet gedefinieerd. De SP wil da t werknemers in de publieke en semipublieke sector - a rtsen dus ook - niet meer dan tweemaal modaal verdienen. Da t komt neer op ma ximaal € 66.000 per jaa r. De VVD wil da t er voor een behandeling in het ziekenhuis één bedrag komt, va n waa rui t ook het sala ris va n de s pecialist betaald wordt. De PVV heeft di t onderwerp niet i n h et verkiezingsprogra mma s taan. Voor loondienst: SP, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie. Tegen: onbekend. Dit overzicht heeft niet d e pretentie om volledig te zijn . Kijk voor meer informatie bij de verkiezingsprogramma’s van d e afzonderlijke partijen en op www.aiosstemwijz er.nl

Stemwijzer voor medische studenten  

Stemwijzer voor medische studenten

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you