Page 1

DRESS CODE w EUROCOLOR


W co

siê ubieraæ?

W ka¿dej firmie mo¿e obowi¹zywaæ inny dress code, a w niektórych bran¿ach pracownicy s¹ zwolnieni z obowi¹zku jego przestrzegania. Ma to miejsce na przyk³ad w bran¿y reklamowej. Natomiast w zawodach, które wi¹¿¹ siê z bezpośrednim kontaktem z partnerem biznesowym lub klientem, pracownik jest wizytówk¹ firmy i musi stosowaæ siê do pewnych zasad. To, jak powinniśmy siê ubieraæ, zale¿y wiêc od miejsca oraz rodzaju pracy, stanowiska czy firmy. Istniej¹ jednak pewne niepisane zasady, do których powinni stosowaæ siê wszyscy, niezale¿nie od stopnia sformalizowania oraz zasad konkretnych firm: Harmonia Elementy stroju powinny ze sob¹ wspó³graæ. Nale¿y wiêc zwróciæ uwagê, by by³y w tym samym stylu. Maksymalnie jeden element mo¿e byæ wzorzysty. Prostota i minimalizm Nie przesadzajmy z nadmiarem kolorów. Strój powinien byæ w odpowiedniej stonowanej kolorystyce, najlepiej w odcieniach granatu, be¿u lub szarości. Nie nale¿y równie¿ przesadzaæ z bi¿uteri¹. Dopasowanie stroju do figury Budowanie wizerunku wi¹¿e siê miêdzy innymi z umiejêtności¹ doboru stroju oraz świadomości¹ w³asnej sylwetki. Jak mo¿na ukryæ mankamenty figury? Panie z obfitym biustem powinny zak³adaæ bluzki z dekoltem w serek, natomiast zbyt du¿y brzuch mo¿e zostaæ zatuszowany przez ¿akiet z jednym guzikiem. Elegancja i schludnośæ Powinniśmy pamiêtaæ o tym, ¿e strój, który mamy na sobie musi byæ zawsze czysty i wyprasowany. Najlepiej sprawdzaj¹ siê ubrania dobrej jakości, wykonanie z niegniot¹cych siê materia³ów.


Strój dla kobiety W przypadku doboru stroju dla pañ istnieje wiêksza swoboda, ni¿ u panów. Kobieta mo¿e bowiem w wiêkszym stopniu manipulowaæ swoim strojem, stosuj¹c zamiennie spódnicê oraz spodnie, kostiumy oraz sukienki. Wskazówki: W pracy obowi¹zuje dyskretny makija¿ oraz starannie dobrana fryzura i zadbane paznokcie. Kobieta biznesu nigdy nie powinna wygl¹daæ wyzywaj¹co. Za niestosowne uwa¿ane jest nadmierne uwydatnianie dekoltu, zbyt wyciêta bluzka lub nadmiernie obcis³y strój Nie nale¿y mieæ na sobie wiêcej ni¿ 2 elementy bi¿uterii, na przyk³ad bransoletkê i kolczyki. Minimalna d³ugośæ spódnicy to kilka centymetrów nad kolanem. Równocześnie najlepiej, by nie wychodzi³a wiêcej ni¿ kilka centymetrów za kolano. D³ugośæ spódnicy mo¿na dobraæ staj¹c w wyprostowanej pozycji z opuszczonymi wzd³u¿ cia³a rêkoma – najd³u¿szy palec u rêki nie powinien wychodziæ poza d³ugośæ spódnicy. Nie wypada przychodziæ do pracy z go³ymi nogami. Nie nale¿y przesadzaæ z bi¿uteri¹ – niewskazane s¹ wielkie bransoletki, pierścionki, kolczyki lub przesadnie pstrokata, wakacyjna bi¿uteria. Niedopuszczalne s¹ jaskrawe, wzorzyste rajstopy.


Strój dla mê¿czyzny Najpopularniejszym s³u¿bowym strojem dla panów jest klasyczny garnitur. Zostawmy go jednak na wyj¹tkowe okazje. Na co dzieñ obowi¹zuje tak zwana "sportowa elegancja". Zaleca siê noszenie koszuli ze spodniami typu w kant. Ale eleganckie spodnie mo¿na zast¹piæ równie¿ sztruksami, zwyk³ymi spodniami materia³owymi lub po prostu jeansami. Wa¿ne ¿eby by³y czyste i wygl¹da³y schludnie! Na wa¿ne spotkanie dodatkowo zak³adamy marynarkê. Wskazówki: Zaleca siê unikania bia³ych klasycznych koszul, które zarezerwowane s¹ na takie okazje, jak ślub, komunia, chrzciny lub bankiet. Buty powinny byæ zakryte. Niedopuszczalne s¹ sanda³y, japonki czy klapki. Krawat dobieramy odpowiednio do koloru koszuli oraz garnituru. Musi idealnie komponowaæ siê z ca³ości¹, b¹dź stanowiæ kontrast dla ca³ego stroju. Krawat nosimy tylko na wyj¹tkowe okazje. Podczas spotkañ z osobami spoza firmy nie nale¿y podwijaæ rêkawów koszuli. Mê¿czyznom nie przystoi noszenie rozpiêtej koszuli (niezale¿nie od pogody). Skarpetki powinny mieæ ciemniejszy kolor ni¿ spodnie. Najlepiej, by by³y g³adkie – skarpetki we wzory wygl¹daj¹ nieprofesjonalnie. Wa¿na jest tak¿e ich d³ugośæ – powinny zakrywaæ ³ydki osoby siedz¹cej.


Dress code a kolorystyka Na nasz wizerunek maj¹ wp³yw nie tylko rodzaje elementów garderoby, lecz tak¿e ich kolorystyka. Nieodpowiedni dobór barw mo¿e uniemo¿liwiaæ skupienie oraz b³êdnie odzwierciedlaæ stanowisko zajmowane przez dan¹ osobê. Prawid³owe dopasowanie kolorów świadczy o naszym profesjonalizmie. Najbardziej polecanymi kolorami w strojach biznesowych s¹: ciemny br¹z, szary, waniliowy, bordowy, czerñ, b³êkit, be¿e, pastele, ciemna zieleñ, granaty.

O czym powinniśmy pamiêtaæ przy wyborze kolorów: Barwy powinny byæ stonowane. Nie nale¿y ³¹czyæ ze sob¹ wiêcej ni¿ trzech kolorów. Powinniśmy zwróciæ uwagê na odpowiednie stopniowanie barw. Najciemniejszym elementem garderoby powinien byæ kostium/ garnitur, elementy znajduj¹ce siê pod nimi – najjaśniejsze. Dodatki, takie jak apaszka czy krawat powinny mieæ barwy pośrednie.

UWAGA: Biel doskonale komponuje siê z wieloma kolorami, jednak w codziennym stroju biznesowym dozwolona jest jedynie u kobiet. Mê¿czyźni powinni zak³adaæ bia³e koszule jedynie na wyj¹tkowe okazje.


Co i jak siê

nosi?

I. Strój na wyj¹tkowe okazje firmowe - business attire (świêta firmowe i bardzo wa¿ne spotkania z klientami) Panie

W wersji najbardziej formalnej najlepiej sprawdzi siê klasyczny kostium (garsonka lub eleganckie spodnie oraz dopasowany do nich ¿akiet) a pod nim koszula, g³adki, jasny top lub bluzka. Kostium powinien posiadaæ g³adk¹ fakturê b¹dź dyskretny, delikatny wzór. Najlepiej sprawdz¹ siê buty na średnim obcasie (4-8 cm). Bi¿uteria klasyczna, dyskretna – nie przesadzajmy z dodatkami. Makija¿ równie¿ powinien byæ delikatny.

Panowie

Podstawowym elementem biznesowej garderoby mê¿czyzny jest garnitur, najlepiej w odcieniach szarości lub granatu. Pod garniturem powinna znajdowaæ siê jasna koszula ze sztywnym ko³nierzykiem, który nie jest zapinany na guziki. W stroju tym nie mo¿e zabrakn¹æ krawata – g³adkiego lub w drobne wzory. Dozwolonymi elementami ozdobnymi s¹ spinki do mankietów lub krawata, obr¹czka, zegarek, ewentualnie sygnet. Nie nale¿y jednak przesadzaæ z ich ilości¹. Tu tak¿e obowi¹zuje zasada maksymalnie dwóch dodatków.


II. Strój na co dzieñ - business smart/casual Zazwyczaj w codziennych sytuacjach biznesowych wymagany jest od nas tzw. business corporate (business smart). Nie jest ju¿ tak formalny jak business attire, ale te¿ nie do koñca swobodny. Jest to najczêściej stosowany dress code w biznesie. Tak te¿ powinni ubieraæ siê na codzieñ pracownicy firmy EUROCOLOR.

Panie

Codziennym strojem powinna byæ spódnica lub spodnie oraz bluzka. Na ni¹ mo¿na za³o¿yæ ¿akiet, który mo¿e byæ zast¹piony rozpinanym sweterkiem. Inn¹ propozycj¹ jest sukienka w po³¹czeniu z bluzk¹, koszul¹ lub ¿akietem. Elementy kostiumu powinny wystêpowaæ w dyskretnych barwach, jednak w przypadku dodatków, bluzek i sweterków mo¿emy ju¿ pozwoliæ sobie na bardziej zdecydowane kolory. Buty mog¹ byæ na średnim obcasie, powinny zakrywaæ ca³¹ stopê. Wyj¹tek stanowi¹ sanda³y w okresie letnim. W stroju kobiecym dozwolone s¹ równie¿ p³askie baleriny. Je¿eli nie mamy aktualnie ustalonego spotkania z klientami, w stroju codziennym dozwolone s¹ równie¿ jeansy, do których mo¿na ubraæ koszulê z ko³nierzykiem lub bluzkê i marynarkê. W tej wersji równie dobrze sprawdz¹ siê za³o¿one ciemne leginsy. Nale¿y pamiêtaæ o zachowaniu umiaru z dodatkami oraz makija¿em.

Panowie

Panowie maj¹ mniejsze mo¿liwości ni¿ panie. Panowie powinni zak³adaæ koszule z ko³nierzem. W ich wyborze istnieje jednak du¿o wiêksza swoboda ni¿ w przypadku stroju formalnego. Dotyczy to zarówno kolorów, jak deseniu i faktury. Dopuszczalne s¹ koszule g³adkie, w pr¹¿ki, paski czy drobn¹ kratkê. Krawat nie jest konieczny. Spodnie garniturowe mo¿na zast¹piæ innymi, materia³owymi, sztruksami lub jeansami. W luźne, ciep³e dni, gdy wiemy, ¿e nie odbêdzie siê spotkanie z klientem koszulê mo¿na zast¹piæ koszulk¹ polo. Wa¿ne jednak, by wszystkie elementy pasowa³y do siebie kolorystycznie. Najlepiej widziane s¹ sznurowane pó³buty.


Przyk続ady kobiety


Przyk続ady kobiety


Przyk³ady mê¿czyźni


Przyk³ady mê¿czyźni


Jak siê nie ubieramy do pracy? Oto lista rzeczy, które powinno siê wy³¹czyæ ze swojej s³u¿bowej garderoby:

Kobiety: klapki japonki – fajne s¹ na pla¿e a nie do biura bluzeczki i sukienki na cienkich rami¹czkach lub bez rami¹czek – jeśli ju¿ chcecie tak bardzo je ubraæ, to pamiêtajcie, aby w pracy za³o¿yæ dodatkowo sweterek lub ¿akiet. mini spódniczka spodnie lub spódnica, które przy pochyleniu ods³aniaj¹ bieliznê bluzka z g³êbokim dekoltem bardzo obcis³a bluzka, ledwo dopinaj¹ca siê – chyba nie chcecie, aby inni zobaczyli wasze fa³dki na brzuchu i jaki kolor ma wasz biustonosz? letnie szorty przezroczyste bluzki, spódnice i spodnie obcis³e body spódnica i sukienka z rozciêciami siêgaj¹cymi prawie do pośladków lub bioder zbyt du¿o bi¿uterii i dodatków go³e nogi bez rajstop

Mê¿czyźni: koszulki na rami¹czkach (ods³aniaj¹ce ramiona, a czasem z dekoltem, który ods³ania tors) koszulki lub koszule ods³aniaj¹ce wytatuowane cia³o krótkie spodnie lub co gorsze spodenki, w jakich chodzi siê na pla¿ê sanda³y (najgorzej: w³o¿one na skarpety) trampki koszule z krótkim rêkawem w po³¹czeniu z krawatem koszula z krótkim rêkawem pod garnitur spodnie dresowe


Pamiêtaj! strój musi byæ zawsze czysty i schludny strój musi posiadaæ stonowane kolory do pracy nie zak³adamy tenisówek, adidasów i trampek nie zak³adamy zbyt obcis³ych ubrañ, uwydatniaj¹cych cia³o pamiêtajmy aby wszystkie elementy stroju ze sob¹ gra³y zadbajmy równie¿ o d³onie i paznokcie w pracy obowi¹zuje równie¿ czystośæ i higiena osobista - myjmy siê, u¿ywajmy dezodorantów i delikatnych perfum.

Dresscode w EUROCOLOR  
Dresscode w EUROCOLOR  
Advertisement