Page 1

Dyspepsia (อาการอาหารไมยอ ย) A

Dyspepsia คือ อาการปวดแบบเรื้อรังหรืออาการไมสบายบริเวณชองทองดานบน โดยสวนใหญ

จะเกิดบริเวณใตซี่โครงทั้งดานซายและดานขวา อาการไมสบายนี้เปนลักษณะที่เกี่ยวกับการอิ่ม การอิ่มจน เอียน การบวมหรือการคลืน่ ไส Dyspepsia อาจจะมีความสัมพันธหรือไมสัมพันธกับการรับประทาน อาหาร ในแตละปมีการเกิด Dyspepsia ขึ้นเรื่อยๆอยางแพรหลาย ประมาณ 25% ในชวง 3-12 เดือน ถามี อาการรอนวาบในชองอกจากอาหารไมยอ ยเสมอรวมกับอาการ Dyspepsia จะเกิดมากกวา 40% การตรวจสอบทางกายภาพจะมีการตรวจเปนปกติ ยกเวนสําหรับ mild epigastric tenderness การตรวจสอบควรตรวจการเสียเลือดทาง GI ,โรคดีซา น , กอนที่ชองทอง , organomegaly และสัญญาณ ของภาวการณดูดซึมที่บกพรองของลําไส การทดสอบจากการปฏิบัติการจะรวม complete blood count และชีวเคมีทั่วไป รวมถึงทดสอบการทํางานของตับและ amylase และอาจตรวจปรสิตในอุจจาระเพิ่มเติม , ภาพถายเอกซเรยของชองทอง (การอุดตัน,การกลายเปนหินปูน) และศึกษาการเคลื่อนไหวของ gastroduodenal Dyspepsia สามารถเปนสาเหตุของความผิดปกติมากมาย เปนอาการซึ่งไมรูสาเหตุของการเกิด โรค อาจเปน nonulcer Dyspepsia ถึง 60% Gastroduodenal ulcer disease พบไดประมาณ 15-25% ของผูปวยที่เปน Dyspepsia แตไมสามารถแยกจากลักษณะอาการพื้นฐานของ Dyspepsia ได โรค Atypical gastroesophageal reflux มีประมาณ 5-15% ลักษณะอาการของ gastroesophageal reflux (GERD) มีความสําคัญในการบงชี้โรค เพราะการรักษาความผิดปกตินี้จะแตกตางจากการรักษา Dyspepsia ที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ มะเร็งหลอดอาหารหรือมะเร็งที่กระเพาะอาหารพบไดนอยกวา 2% ของ คนที่เปน Dyspepsia โรคที่เกี่ยวกับทางเดินน้ําดีเปนสาเหตุที่ไมคอยพบของ Dyspepsia เรื้อรัง ความสัมพันธระหวางกอนนิ่วและ Dyspepsia ตองพิจารณาอยางระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการผาตัดเอาถุง น้ําดีออกอยางไมจําเปน เพราะกอนนิ่วอาจจะอยูในผูปวยที่เปน Dyspepsia B

NSAIDS สามารถเปนสาเหตุทําใหเกิด Dyspepsia ได จึงควรหยุดใชยากลุมนี้ และยาอื่นๆก็เปน

สาเหตุที่ทําใหเกิด Dyspepsia ได ไดแก Potassium supplements ,iron ,antibiotics(โดยเฉพาะ macrolides, sulfonamides, metronidazole ), digitalis, corticosteroids, niacin, gemfibrozil, narcotics, colchicines, quinidine, estrogens, theophylline


C

Gastroesophageal malignancy เปนสาเหตุที่พบไดไมบอยที่ทําใหเกิด Dyspepsia เรื้อรัง

นอกจากคนทีม่ อี ายุมากกวา 45-55ป อาการที่เปนสัญญาณเตือนในการเกิดโรค(alarm symtom)นี้คือ น้ําหนักลด กลืนอาหารลําบาก ภาวะโลหิตจาง อาเจียนเปนเลือด มีกอนในชองทอง ครอบครัวมีประวัติเคย เปนมะเร็งที่ GI ดานบน แตกอนมีการผาตัดกระเพาะอาหารมากขึ้นเมื่อสงสัยวาเปน gastric malignancy และควรตรวจดูอวัยวะภายในดวยเครือ่ ง endoscope(endoscopy) ทันที สงผูปวยใหผูที่เชี่ยวชาญสําหรับ ตรวจดูอวัยวะภายในดวยเครื่อง endoscope เสมอในคนไขสูงอายุที่เปน Dyspepsia

D

การแนะนําใหกับผูปวยที่เปน Dyspepsia ที่ไมมีอาการที่เปนสัญญาณเตือนในการเกิดโรค ให

ไดรบั การทดสอบ Helicobacter pylori ที่ไมตองมีการผาตัด เชน H. pylori ในลมหายใจหรืออุจจาระ สําหรับการทดสอบ H. pylori ในผูปวย Dyspepsia ซึง่ เปนโรคแผลในกระเพาะอาหาร โดยโรคแผลใน กระเพาะอาหารเปนสาเหตุที่ทําใหเกิด Dyspepsia เรื้อรังไดเปนสวนนอย ถามีการติดเชื้อ H. pylori ตองมี การรักษาโดยการกําจัด H. pylori ทิ้งไป สําหรับผูปวยที่ไมติดเชื้อ H. pylori จะรักษาโดยให antisecretory agent 2-4 สัปดาห และสําหรับผูปวยที่ยังมีอาการอยูหรือมีอาการแยลงหลังจากไดรับยา ตองมีการตรวจดู อวัยวะภายในดวยเครื่อง endoscope E

ผูปวยที่ไมสามารถตอบสนองตอการรักษา ควรจะไดรับการตรวจดูอวัยวะภายในดวยเครื่อง

endoscope ผูปวยสวนใหญจะไดรับการวินิจฉัยวาเปน Dyspepsia ผูปวยเหลานี้อาจจะตอบสนองตอการ ทําใหสบายใจและถาจําเปนจะรักษาดวย antisecretory หรือ prokinetic ถาอาการยังไมดีขึ้นจะรักษาดวย วิธีอื่นรวมถึงการรักษาทางพฤติกรรม จิตบําบัด และบรรเทาการซึมเศรา F

ชนิดทั่วๆไปของ Dyspepsia จะพบไดในปฏิบัติการทางคลินิกอยางนอย 12 สัปดาห อันไหนที่ไม

ตอเนื่องเปนลําดับภายใน 12 เดือนแรก คือ 1. สามารถทน ดื้อ หรือเกิด Dyspepsia ขึ้นอีก (มีอาการปวดหรือไมสบายตัวชองทองดานบน) 2.ไมมีหลักฐานของ organic disease (รวมถึงการตรวจสอบทางเดินอาหารดานบนดวย endoscope) ที่ นาจะอธิบายอาการได 3. ไมมีหลักฐานวา Dyspepsia จะบรรเทาอาการโดยการถายอุจจาระหรือเกี่ยวของกับการเริ่มตนเปลี่ยน ความถี่ในการถายอุจจาระหรือรูปแบบอุจจาระ

Dyspepsia  

Dyspepsia คือ อาการปวดแบบเรื้อรังหรืออาการไม่สบายบริเวณช่องท้องด้านบน โดยส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณใต้ซี่โครงทั้งด้านซ้ายและด้านขวา อาการไม่สบายน...