Page 1


  

  

นางสาว ชลธิชา ประสพเนตร 554186057 นางสาว ซูเรียตี ยูโซ๊ะ 554186058 นางสาว อังศณา อุน่ วิเศษ 554186065 นางสาว อาซีซะห์ สะแปอิง 554186076 นางสาว อุมาพร ปู่ ภิรมย์ 554186084 นางสาว สุภาพร อุน่ ถิ่น 554186105 นางสาว สุธิตา อักขระ 554186108 ชั้นปี 1 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย หมู่ 2 กลุ่มสาระวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับครู PC54504 อาจารย์ผสู้ อน อาจารย์ สุจิตตรา จันทร์ลอย


มาจากคา 2 คานามารวมกัน คือ คาว่าเทคโนโลยี และสารสนเทศ เทคโนโลยี + สารสนเทศ = เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การประยุกต์เอาความรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์ ความจริง เกี่ยวกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มาทาให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุ ษย์ เทคโนโลยี จึงเป็ นวิธีการในการสร้างมูลค่าเพิ่มของสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์มากยิง่ ขึ้ น หมายถึง ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นชีวิตของมนุ ษย์ ข้อมูลดังกล่าวต้องผ่านการเก็บ รวบรวม จัดเก็บ ตรวจสอบความถูกต้อง แบ่งกลุ่มจัดประเภทของข้อมูล และสรุปออกมาเป็ นสารสนเทศ และ มนุ ษย์นาเอาสารสนเทศนั้นไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ เช่น รายงาน ผลงานการวิจยั ข่าวสารต่าง ๆ


บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่กาลังเปลี่ยนแปลง สังคมนี้ เอง ผลักดันให้เราต้องศึกษาหาความรูเ้ พื่อปรับตัวให้เข้า กับสังคมได้ กระทรวงศึกษาธิการได้เพิ่มเติมหลักสูตรเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์เข้าไปในหลักสูตรมัธยมศึกษาหลายรายวิชา โดย มุง่ เน้นให้เยาวชนของชาติได้มีโอกาสเรียนรูเ้ ทคโนโลยีเหล่านี้ หากไม่หาทางปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีและเรียนรูใ้ ห้เข้าใจ เพื่อให้มีการพัฒนาสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม เราจะตกเป็ น ทาสของเทคโนโลยี เราจะเป็ นเพียงผูใ้ ช้ที่ตอ้ งเสียเงินตราให้ ต่างประเทศอีกมากมาย


เทคโนโลยีสารสนเทศกาลังเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจาวัน สังเกต ได้จากการนาคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาใช้ในสานักงาน การจัดทา ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้อุปกรณ์อานวยความสะดวกที่ ประกอบด้วยชิ้ นส่วนอิเล็กทรอนิ กส์ แสดงว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ เพื่อการคานวณและเก็บข้อมูลได้แพร่ไปทัว่ ทุกแห่ง เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสาคัญต่อการแข่งขันด้านธุรกิจและการ ขยายตัวของบริษัท มีผลต่อการให้บริการขององค์การและหน่ วยงาน และมีผลต่อการประกอบกิจในแต่ละวัน


คาว่า เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรูท้ างด้าน วิทยาศาสตร์ ความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาทาให้เกิด ประโยชน์ต่อมวลมนุ ษย์ เทคโนโลยีจึงเป็ นวิธีการในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ของสิ่งต่างๆ ให้เกิดประโยชน์มากยิง่ ขึ้ น เช่น ทรายหรือซิลิกอน เป็ น สารแร่ที่พบเห็นทัว่ ไปตามชายหาด หากนามาสกัดด้วยเทคโนโลยีและ ใช้เทคนิ ควิธีการสร้างเป็ นชิป (chip) สาหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ต่างๆ จะทาให้สารแร่ซิลิกอนนั้นมีคุณค่า และมูลค่าเพิ่มขึ้ นได้อีกมาก


ในปั จจุบนั การนาคอมพิวเตอร์ไปใช้งานของประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก จะอยูท่ ี่การใช้สารสนเทศเป็ นส่วนใหญ่ แนวโน้มของระบบจัดการข้อมูล ของยุคนี้ จะเริ่มเปลี่ยนจากระบบงานการประมวลผลแบบกลุ่มมาเป็ น ระบบตอบสนองทันที ที่เรียกว่า การประมวลผลแบบเชื่อมตรงซึ่งเราคง จะได้ยนิ ได้ฟังการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ประเทศต่าง ๆ สารสนเทศ ประเทศบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ก็ได้พยายามก้าวเดิน ไปสู่การประมวลฐานความรู ้ โดยให้คอมพิวเตอร์ใช้ง่าย รูจ้ กั ตอบสนอง กับผูใ้ ช้ และสามารถแก้ปัญหาที่ตอ้ งอาศัยการตัดสินใจระดับสูง ด้วยการ เก็บสะสมฐานความรู ้ คือ คอมพิวเตอร์ จิตวิทยา ปรัชญา


ชีวิตความเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั เกี่ยวข้องกับสารสนเทศต่าง ๆ มากมาย การ อยูร่ วมเป็ นสังคมของมนุ ษย์ทาให้ตอ้ งสื่อสารถึงกัน ต้องติดต่อและทางาน หลายสิ่งหลายอย่างร่วมกันสมองของเราต้องจดจาสิ่งต่าง ๆ ไว้มากมาย ต้อง จดจารายชื่อผูท้ ี่เราเกี่ยวข้องด้วย จดจาข้อมูลต่าง ๆ ไว้เพื่อใช้ประโยขน์ใน ภายหลัง สังคมจึงต้องการความเป็ นระบบที่มีรปู แบบชัดเจน เช่น 1. ช่วยในการจัดระบบข่าวสารจานวนมหาศาลของแต่ละวัน 2. ช่วยให้เก็บสารสนเทศไว้ในรูปที่สามารถเรียกใช้ได้ทุกครั้ง อย่างสะดวก


การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งช่วยยกระดับ การศึกษาของพลเมือง โดยการกระจายความรูไ้ ปยังชนบทที่ ห่างไกล ทาให้ประชาชนในชนบทได้รบั ความรูม้ ากขึ้ นกว่าเดิม การจัดทาสารานุ กรม หนังสือหรือฐานข้อมูลทางการศึกษา โดยใช้มลั ติมีเดียหรือสือประสมที่สามารถแสดงได้ท้งั ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงและข้อมูล การนาเทคโนโลยีฐานข้อมูลมาใช้ในงานห้องสมุดหรือศูนย์ ข้อมูล เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร บทความ รายงาน หนังสือ


เกิดทางหลวงสารสนเทศด้านการแพทย์และ สาธารณสุข ซึ่งเป็ นเส้นทางติดต่อของบุคคล ข้อมูล ฐานข้อมูล และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับแพทย์และ สาธารณสุข ดังนั้น ผูป้ ่ วยจะสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ ติดต่อไปยังแพทย์เพื่อสอบถามหรือขอคาปรึกษา สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับยา บริษัทผูผ้ ลิตยาหรือบริษัท ประกันสุขภาพได้ทนั ที


1. ด้านการผลิต โดยการเปิ ดใช้งานหุน่ ยนต์ในการผลิต ใช้ คอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องจักรและออกแบบผลิตภัณฑ์ ทาให้ เกิดผลิตภัณฑ์แปลกใหม่และสวยงามมากขึ้ น รวมทั้งมี คุณภาพและมาตรฐานที่ดีขึ้น 2. ด้านธุรกิจ โดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงาน ด้านสานักงานอัตโนมัติงานบัญชี ซึ่งทาให้การดาเนิ นธุรกิจ เป็ นไปโดยสะดวกมากขึ้ น จึงทาให้สามารถตัดสินใจในด้านที่ เกี่ยวข้องกับการเงิน การขยายตัว หรือจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ได้ อย่างถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้ น และส่งผลให้บริษัทที่รจู ้ กั นา เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้เพิ่มกาไรมากขึ้ น


เทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยในด้านการจัดการ สิ่งแวดล้อมให้ดีขนึ้ เช่นการเปิ ดใช้บริการระบบ สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (geographic information system) ของกระทรวง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็ น ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติสาหรับการ วางแผนด้านสิ่งแวดล้อมในระดับนโยบาย


http://203.154.140.2/ict1/1/page_2.htm http://www.kmitl.ac.th/agritech/nutthakorn/04093009_ 2204/isweb/Lesson%2022.htm http://www.thaigoodview.com/node/55440


เทคโนโลยี  

มีคามหมายมาก

เทคโนโลยี  

มีคามหมายมาก

Advertisement