Page 1

Health Club สุขภาพดี หุ่นสวย อ่อนเยาว์ อายุยืน Health Club ช่วยได้ค่ะ


คานา สวัสดีค่ะ ชาว Health Club ทุกท่าน แน่นอนค่ะอ่านแล้วรู ้เลย! ว่าเป็ นเรื่ องของคนรัก สุ ขภาพ และคุณก็จะไม่ผดิ หวังเพราะในหนังสื อเล่มนี้กม็ ีเนื้อหาสารประโยชน์ที่ดีนามาฝากกัน เมื่อพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บ โอ้ย! บอกได้คาเดียวเลยว่า ยี้... มันไม่เลือกวัยไม่เลือกเพศนะจ๊ะ เพราะ ทุกคนก็มีโรคภัยได้ทุกคน แต่กเ็ ป็ นธรรมดาใครๆ ก็ไม่อยากประสบหรอกค่ะ แต่จะทาอย่างไร ล่ะ เราถึงจะไม่ประสบกับโรคทั้งหลายได้ นัน่ คือการดูแลสุ ขภาพที่ดี และถูกต้องปลอดภัย ซึ่ง เรานาเอาความรู ้ท้ งั หลายมาบอกให้ท่านๆ ทั้งหลายได้รู้ไว้จา้ เพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพที่ดีและ แข็งแรง ดังนั้นอย่ารี รออะไรอยูเ่ ลย รี บไปอ่านกันเลยจ้า จะได้ไม่สายเกินแก้นะ...

จัดทาโดย นางสาวกิตติวรรณ ผาสุ ข นางสาวสุ ภาพร ชูจิตร


สารบัญ หน้า โรคหัวใจ

1-3

เพื่อสุ ขภาพ : 5ฮีโร่ ปราบหวัดหน้าฝน

4

พิเศษ...เพื่อคุณ - พริ กหวานเพิ่มความเป็ นหนุ่มเป็ นสาว

5

โรคมะเร็ง

6

ครัวสุ ขภาพ : วุน้ ถัว่ ลันเตา

7

เพื่อสุ ขภาพ : ปรับท่านัง่ ในชีวติ ประจาวัน

8

ไขข้อข้องใจ...อะไรคือข้ออักเสบ

9

มุม...ฮา

10

บ๊ายบาย...ท้ายเล่ม

11


1 1. เหนื่อยเวลาออกกาลังกาย เพราะหัวใจทาหน้าที่ ในการสู บฉี ดโลหิ ตไปเลี้ยงส่ วนต่างๆ ของร่ างกาย ขณะที่เราออกกาลังกาย หัวใจจะทางานหนักมากขึ้น ปกติเวลาที่เราออกกาลังกายไปถึงระดับหนึ่งจะรู ้สึก เหนื่อย แต่ในรายของคนที่มีอาการเริ่ มต้น ของ โรคหัวใจ แม้ออกกาลังกายเพียงเล็กน้อย จะรู ้สึก

โรคหัวใจ

เหนื่อยผิดปกติอย่างไม่เคยเป็ นมาก่อน ดังนั้นหากออก กาลังกาย แล้วรู ้สึกเหนื่อยง่ายผิดปกติ อาจเป็ นข้อบ่งชี้ ได้วา่ คุณอาจเป็ น โรคหัวใจ

ชั่วโมงการทางานที่อัดแน่น ด้วยความเครียด และการกิน อาหารที่อุดมไปด้วยไขมันและเกลือ กาลังคุกคามสุขภาพของคนยุค ปัจจุบัน อีกไม่นาน... การใช้ชีวิต สมัยใหม่แบบนี้ อาจทาให้ โรคหัวใจ ระบาดทั่วเมือง... หัวใจคนเรามี 4 ห้อง แบ่งซ้าย-ขวาโดยผนังของ

2. เจ็บหน้ าอกหรือแน่ นหน้ าอก มักพบบ่อยในคนที่

กล้ามเนื้อหัวใจ และแบ่งเป็ นห้องบน-ล่างโดยลิ้นหัวใจ

เป็ นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และไขมันอุดตันใน

โดยทุกๆ วัน หัวใจจะเต้นประมาณ 100,000 ครั้ง และ

หลอดเลือดหัวใจ อาการดังกล่าวจะมีลกั ษณะเฉพาะ

สู บฉีดเลือดประมาณวันละ 2,000 แกลลอน

คือ รู ้สึกเหมือนหายใจอึดอัด และแน่นบริ เวณกลาง

รู้ จักกับอาการโรคหัวใจ อาการผิดปกติเบื้องต้นของร่ างกาย ที่บ่งชี้วา่ อาจ

หน้าอก เหมือนมีของหนักทับอยู่ หรื อรัดไว้ให้ ขยายตัวเวลาหายใจ โดยมากอาการนี้ จะแสดงออก เวลาที่หวั ใจต้องทางานหนัก เช่น ระหว่างการออก

เป็ น โรคหัวใจ พบบ่อยในคนทัว่ ไป ที่คิดว่าตัวเองมี

กาลังกาย หรื อใช้แรง มากๆ เป็ นต้น ซึ่งเป็ นอีกหนึ่ง

สุ ขภาพดี ทั้งที่ความจริ งอาจเป็ นโรคหัวใจในระยะ

สัญญาณเตือนว่า อาจเป็ น โรคหัวใจ

แรกเริ่ ม มีดงั นี้


2 2. ปลายมือ ปลายเท้า และริมฝี ปากมีลกั ษณะเขียว คลา้ อาการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ทางเดินของเลือด ในหัวใจห้องขวากับห้องซ้ายมีการเชื่อมต่อที่ผดิ ปกติ ส่ งผลให้เกิดการผสมของเลือดแดงกับเลือดดา และทา ให้ปริ มาณของออกซิเจนในเลือดมีปริ มาณน้อยลง

3. ใจสั่ นและหัวใจเต้ นผิดจังหวะ ปกติหวั ใจของ เราจะเต้นด้วยจังหวะที่สม่าเสมอประมาณ 60 -100

ป้องกันโรคหัวใจ อย่างไรดี...

ครั้ง/นาที แต่สาหรับคนที่มีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ข้อมูลที่ได้บอกไปข้างต้น เป็ นเพียงข้อ

อาจขยับไปถึง150 -250 ครั้ง/นาที ซึ่งอัตราการเต้นของ

สันนิษฐานเบื้องต้นว่า เรามีอตั ราเสี่ ยงสู งต่อการป่ วย

หัวใจที่ไม่สม่าเสมอนี้ จะทาให้เหนื่อยง่าย ใจสัน่

เป็ นโรคหัวใจ เท่านั้น ซึ่ งผูท้ ี่จะวินิจฉัยว่าเรา

หายใจไม่ทนั

เป็ น โรคหัวใจ หรื อไม่ คือแพทย์ โรคหัวใจ เท่านั้น

โรคหัวใจ ที่อาการผิดปกติที่สังเกตได้ จากร่างกาย... อาการบ่งชี้ที่สังเกตได้จากร่ างกายของเราเอง ก็เป็ น อีกหนึ่งความผิดปกติที่เตือนให้รู้วา่ คุณอาจ เป็ น โรคหัวใจ และควรไปพบแพทย์โดยด่วนได้เช่นกัน เป็ นต้นว่า...

ดังนั้นหากพบความผิดปกติ ควรรี บไปพบแพทย์โดย ด่วนดีที่สุด สาหรับคนที่หัวใจยังเป็นปกติ เรามี ข้อแนะนาในการดูแลหัวใจ (ก่อนสาย เกินไป) ดังนี้ค่ะ สังเกตความผิดปกติของตัวเองอยูเ่ สมอ โดยเฉพาะอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นเฉี ยบพลัน เช่น ดูวา่

1. ขาหรือเท้ าบวมโดยไม่ ทราบสาเหตุ เมื่อกด ดูแล้วมีรอยบุ๋มตามนิ้วที่กดลงไป ซึ่ งหากเกิดขึ้นกับใคร ควรรี บไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คโดยด่วน เพราะนัน่

อัตราการเต้นของหัวใจปกติดีหรื อไม่ เจ็บหน้าอก ใจ สั่นบ่อยๆ หรื อเปล่า เป็ นต้น ออกกาลังกายเป็ นประจา ซึ่ งนอกจากจะทา

อาจเป็ นสัญญาณเตือนให้รู้วา่ เวลานี้คุณอาจอยูใ่ นภาวะ

ให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สุ ขภาพจิตแจ่มใสแล้ว ยัง

หัวใจล้มเหลวโดยที่ไม่รู้ตวั

ช่วยให้หวั ใจสู บฉี ดเลือดได้ดีข้ ึนอีกด้วย


3

ควรไปตรวจสุ ขภาพเป็ นประจาทุกปี เพื่อป้ องกัน และรักษาโรคร้ายที่อาจคาดไม่ถึง เช่น โรคหัวใจ ซึ่ง แฝงอยูใ่ นตัวเราตั้งแต่เนิ่นๆ

ดูแลสุ ขภาพใจให้ผอ่ งใสอยูเ่ สมอ พยายามไม่ เครี ยด รู ้จกั ควบคุมอารมณ์ และพึงระลึกไว้เสมอว่า ความเครี ยดและความโกรธ เป็ นตัวการสาคัญที่ทาให้ หัวใจเต้นแรง และทางานหนักขึ้น รับประทานอาหารที่ดีต่อสุ ขภาพ โดยงดอาหารที่มี ไขมันสู ง ซึ่ งทาให้ความดันโลหิ ตสู ง เกิดภาวะเส้น เลือดหัวใจตีบได้ง่าย และหันไปกินผักผลไม้ให้มาก ขึ้น

... ยามใดที่ร่างกายอ่อนล้า เราหยุด พักให้หายเหนื่อยได้... แต่ยามใดที่ หัวใจอ่อนแรง มันก็ยังคงเดินต่อไป ทางานต่อไป... เพราะฉะนั้น เมื่อรู้ว่า "หัวใจ" คนเราไม่เคยหยุดพัก อย่า ลืมดูแลรักษามันไว้ให้ดีๆ นะคะ เพื่อ จะได้ไม่เป็น โรคหัวใจ ค่ะ


4

เพื่อสุขภาพ

4 ฮีโร่ ปราบหวัดหน้าฝน ช่วงนี้หยาดฝนโปรยปรายแทบไม่ขาดสาย ทาให้คนป่วยเป็นไข้หวัดกันเป็นแถว จึงขอ แนะนา 5 ฮีโร่ ที่จะมาป้องกันสุขภาพของเราให้ห่างไกลจากโรคหวัดดังนี้

น้้ามะนาว ฮีโร่สุดเปรี้ยว สุ ดยอดเครื่ องดื่มที่สามารถลดอาการเจ็บคอและ เสมหะในลาคอได้เป็ นอย่างดีโดยใช้น้ ามะนาวผสม น้ าอุ่น และใส่ น้ าผึ้งเล็กน้อย ดื่มเป็ นประจาในช่วงเช้า ของวันหรื อหมัน่ จิบในช่วงที่มีอาการไอ

กระเทียม ฮีโร่พิชิตแบคทีเรีย กระเทียมมีคุณสมบัติช่วยป้ องกันและรักษาเชื้อ แบคทีเรี ยและไวรัสได้ นักวิจยั ในอังกฤษพบว่า กระเทียม สามารถช่วยให้ร่างกายฟื้ นตัวจากโรคหวัดได้ดียงิ่ ขึ้น โดย ควรปรุ งอาหารด้วยกระเทียมให้มากขึ้น หรื อกินกระเทียม สดๆครั้งละ 7 กลีบ พร้อมมื้ออาหารทุกวัน

น้้ามันละหุ่ง ฮีโร่ช่วยหลับสบาย น้้าขิง ฮีโร่ปราบไวรัส

ไอระเหยจากน้ ามันละหุ่งที่อยูบ่ นหน้าอกของ เราขณะหลับ จะช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิ ตดีข้ ึน

ขิงมีสรรพคุณช่วยฆ่าเชื้อโรค เชื่อไวรัสต่างๆในร่ างกาย

ช่วยกระตุน้ ให้ปอดของเราทางานดีข้ ึน ฉะนั้น การ

ที่ทาให้เกิดโรคหวัดได้ ขิงจึงเป็ นฮีโร่ ที่มีความเผ็ดร้อนเป็ น

นวดเบาๆด้วยน้ ามันละหุ่ง แล้วนาผ้าชุบน้ าอุ่นเช็ด

อาวุธ วิธีการรับประทานควรใช้ขิงสด 2 แง่ง นามาต้มกับ น้ า 500 ซีซี นานประมาณ 15 นาที หลังจากนั้นก็รินเฉพาะ น้ าขิงจิบได้ตลอดทั้งวัน หรื ออีกวิธี ใส่ ขิงทั้งแง่งลงไปในอ่างอาบน้ า ไอน้ าที่ผสม น้ าขิงนั้นจะช่วยกระตุน้ ต่อมน้ าเหลืองของร่ างกายให้ ทางานดีข้ ึน

ตัวและวางบนหน้าอก จะช่วยให้ระบบไหลเวียน โลหิ ตดีข้ ึน


5

พิเศษ...เพื่อคุณ

พริกหวาน เพิ่มความเป็นหนุ่มเป็นสาว รู้ไหมคะ พริกหวานผลสี่เหลี่ยม เนื้อหวานกรอบ ได้รับการกล่าวขวัญว่า เป็นหนึ่งในผักชะลอ วัยที่น่าจับตามอง

วิตามินชะลอวัยในพริกหวาน 3 สี มหาวิทยาลัยรัฐไอโอวา (Iowa State Uniyersity)ให้

หนังสื อ โภชนาการผัก ให้ขอ้ มูลผลการวิเคราะห์ ปริ มาณสารอาหารของพริ กหวาน พบว่า พริ กเหลืองมี

ข้อมูลว่าพริ กหวานขนาดกลาง 1 ผล มีวติ ามินซีมากถึง 177

วิตามินซีสูงที่สุด(145.7 มิลลิกรัม) พริ กหวานสี แดงมี

เปอร์ เซ็นต์ของปริ มาณวิตามินที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละ

ปริ มาณเบต้าแคโรทีนสู งสุ ด(373.6 มิลลิกรัม)พริ ก

วัน พริ กหวานแก่จะมีสีเข้มขึ้นและมีปริ มาณวิตามินซี

หวานเหล่านี้ยงั ต้านสารก่อมะเร็ ง เพิ่มคอเลสเตอรอลดี

เพิ่มขึ้นเป็ น 2 เท่าด้วย

อีกด้วยรู ้แบบนี้แล้วรี บหามารับประทานกันนะค่ะ

พริ กหวานในท้องตลาดมีหลายสี ได้แก่ เหลือง แดง และเขียว ซึ่ งพริ กหวานแต่ละสี มีปริ มาณวิตามินซี แตกต่าง กันด้วย

... เติมพริกหวานลงในผักสลัดหลากสี เพิ่ม สารอาหาร ช่วยชะลอวัย แล้วเตรียมตัวต้อนรับความ อ่อนวัยกันค่ะ...


6

โรคมะเร็ง มะเร็ง เป็ นเนื้องอกชนิดร้ายที่เนื้อมะเร็ งมีการแทรก ซึ มเข้าไปในเนื้อเยือ่ ปรกติที่อยูโ่ ดยรอบ เป็ นเซลล์ ร่ างกายที่มีการแบ่งตัวไม่เป็ นไปตามแบบแผนอยู่ นอกเหนืออานาจการควบคุม สามารถแพร่ กระจายไปยัง บริ เวณอื่นของร่ างกายที่ห่างไกลออกไป และไม่ติดต่อ กับก้อนมะเร็ งเดิม มะเร็ งสามารถเกิดจากเซลล์ทุกชนิด ในร่ างกาย ยกเว้น ขน ผม เล็บที่งอกออกมาแล้วเท่านั้น

สาเหตุการเกิดมะเร็ง

การดูแลตนเองให้พ้นจากมะเร็ง หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ ยงต่างๆ ที่อาจทาให้เกิด โรคมะเร็ ง เช่น พฤติกรรมการรับประทานอาหารจาพวก ดิบๆสุ กๆ, มีไขมันสู ง, ปิ้ ง-ย่าง, ดองเค็ม, อาหารที่ถนอม ด้วยเกลือไนเตรต-ไนไตรท์ หรื ออาหารที่เก็บทิ้งไว้นาน จนเชื้อราขึ้น นอกจากนี้โอกาสเสี่ ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ ง ยังมาจากการกินเหล้า สู บบุหรี่ หรื อการตากแดดจัดเป็ น เวลานานๆ ทาให้มีโอกาสเสี่ ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ งได้

สาเหตุที่แท้จริ งของโรคมะเร็ ง ในปั จจุบนั ยังไม่ สามารถบอกได้แน่ชดั แต่มีขอ้ มูลสนับสนุนว่า มาจาก สาเหตุหลายๆอย่างร่ วมกัน เช่น 1. สาเหตุภายในร่ างกายเอง (เชื้อชาติ , พันธุกรรม, เพศ, อายุ เป็ นต้น) 2. สาเหตุจากภายนอกร่ างกาย (ทางกายภาพ แสงอาทิตย์, นิ่ว, แผลจากไฟไหม้, น้ าร้อนลวก ; ทาง เคมี-สารหนู , สี ยอ้ มผ้า, บุหรี่ เป็ นต้น) 3. การอักเสบจากการติดเชื้อเรื้ อรังนานๆ 4. ฮอร์ โมนที่มีผลต่อการเป็ นมะเร็ ง โดยจะพบค่า ผิดปรกติ เมื่อเป็ นโรคมะเร็ ง

ดังนั้นจึงควรให้การดูแลสุ ขภาพอนามัยเป็ นประจา สม่าเสมอ รับประทานอาหารให้ถูกหลักอนามัยครบทั้ง ห้าหมู่ โดยเฉพาะผัก ผลไม้ ข้าว ข้าวโพด เมล็ดธัญพืช อื่นๆ การออกกาลังกายเป็ นประจา ร่ วมไปกับการดูแล น้ าหนักไม่ให้มากเกินไป และเสริ มสร้างภูมิคุม้ กันโรค โดยพยายามทาจิตใจให้ เบิกบาน ไม่มีเรื่ องเศร้าหมอง แต่ เมื่อตรวจพบอาการผิดปรกติให้รีบมาปรึ กษาแพทย์ทนั ที


7

ครัวสุขภาพ

วุ้นถั่วลันเตาเมนูอาหารเพื่อสุขภาพแบบขนม หวานหลังรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเมนูอาหารของเรานั้นมีส่วนผสมของถั่ว ลันเตาซะเป็นส่วนใหญ่ ... และประโยชน์ของถั่วลันเตาก็มีอยู่มากมาย ถั่วลันเตานั้นมีคุณค่าทางอาหารสูง ทั้งแคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามิน เกลือแร่ และยังให้โปรตีนมากกว่าผักทั่วไป อีกทั้งมีเบตาแคโรทีนสูงอีก แบบนี้ แล้วคุณเองก็ไม่ควรพลาดการทาเมนูอาหารเพื่อสุขภาพอย่างถั่วลันเตาแน่นอน ใช่ไหมล่ะค่ะ งั้น เราไปทาเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ วุ้นถั่วลันเตา เมนูขนมหวานน่าลองกันดีกว่าค่ะ

ส่วนผสม 1.ถัว่ ลันเตา

2.เกลือ

3.นมข้นหวาน

4.ใบมินท์

5.ผงวุน้

วิธีทา 1. เตรี ยมถัว่ ลันเตาโดยการแกะเม็ดออก แล้วล้างน้ าให้เรี ยบร้อย จากนั้นจึงนาไป ต้มให้สุก 2. เมื่อต้นถัว่ ลันเตาสุ กเรี ยบร้อย จึงนาเอาลงเครื่ องปั่ น โดยใส่ เกลือ และน้ าข้น หวาน ตามตัวใบมินท์ เพื่อดับกลิ่น ปั่ นส่ วนผสมรวมกัน 3. เมื่อได้ส่วนผสมที่รวมกันแล้ว จึงนามาตั้งไฟเคียวอ่อนๆ 4. จากนั้นจึงละลายผงวุน้ แล้วนาไปผสมกับวุน้ ถัว่ ลันเตาที่ต้ งั ไฟไว้ เคียว 3-5 นาที แล้วจึงยกลงรอให้วนุ ้ ถัว่ ลันเตาคลายความร้อน แล้วจึงนาลงแม่พิมพ์ เพื่อ แช่ตเู ้ ย็นต่อไปค่ะ


8

เพื่อสุขภาพ

ปรับท่าทางในชีวิตประจาวัน การปรับท่านั่งให้หลังไม่โก่ง การฝึ กท่าทางในการนัง่ ให้ถูกจะมีส่วนช่วยลด อาการปวดหลังได้มาก ควรเลือกเก้าอี้ที่มีที่วาง ข้อศอก ท่าทางการนัง่ บนเก้าอี้ควรแยกขาเล็กน้อย ทิ้งน้ าหนักลงที่ฝ่าเท้า และพิงพนักเก้าอี้ไว้เสมอเพื่อ ป้ องกันหลังโก่ง อาจหาหมอนรองหลังมาวาง เพื่อ ลดอาการปวดเมื่อยจากการนัง่ ในท่าเดิมนานๆ

ถ้ายืนทางานนานๆ ให้งอเข่าข้างหนึ่งมาข้างหน้า และวางเท้าบนที่ พักเท้า เพื่อไม่ให้กระดูกสันหลังส่ วนเอวอยูใ่ นท่าแอ่น


9

? อะไรคือข้ออักเสบ

ไขข้อข้องใจ ...

“ข้ออักเสบ” โรคยอดฮิตของผู้สูงวัย สาเหตุหลักมักเกิดจากความเสื่อมของ ร่างกายที่มีการใช้งานมานาน แต่ปัจจุบันพบว่าคนไทยกว่า 3 ล้านคนเข้าข่าย เป็นโรคข้ออักเสบ และยังพบอีกด้วยว่าบุคคลในวัยอายุ 30-35 ปี มีแนวโน้ม เป็นโรคข้อเสื่อมเพิ่มมากขึ้น จากการใช้งานของข้อ น้าหนักตัวที่มากเกินไป ความเครียด ขาดการออกกาลังกายเป็นต้น...วันนี้เราจะไขข้อของใจใน เรื่องราวข้ออักเสบ เพื่อจะได้ห่างไกลจากโรคนี้ได้อย่างถูกวิธี

ข้ออักเสบคืออะไร ?

ข้ออักเสบ คือ กลุ่มของภาวะที่เกิดการทาลายข้อต่อของร่ างกาย ซึ่ งข้ออักเสบนี้มีได้มากกว่าร้อยรู ปแบบ แต่ โรคข้ อ อักเสบที่พบบ่ อยๆมี 2 ชนิด คือ ข้ ออักเสบจากกระดูกอ่ อนเสื่ อม หรื อที่เรี ยกกันว่ า ข้ อเสื่ อม (Osteoarthitis) ซึ่ งเป็ นชนิดที่ พบมากที่สุด และ ข้ ออักเสบรู มาตอยด์ (Rheumatoid Arthritis) ซึ่ งผูท้ ี่มีอาการของข้ออักเสบนั้น มักจะมีอาการปวดตามข้อต่อ ซึ่ งอาจเกิดที่ขอ้ ใดข้อหนึ่ง หรื ดหลายๆข้อพร้อมกันก็ได้ รวมทั้งจะทาให้การเคลื่อนไหวของข้อนั้นๆ มีอาการติดขัด มีเสี ยงดังกร๊ อบแกร๊ บๆ ตามข้อ ซึ่ งถ้าไม่มีการดูแลรักษา หรื อ ปล่อยไว้นานเกินไปอาจก่อให้เกิดข้อพิการจนถึงขั้นผ่าตัดเปลี่ยนข้อได้

การป้องกัน

โรคข้ออักเสบป้ องกันได้โดยการกินอาหาร

สด อาหารย่อยง่าย และอาหารที่สร้างสมดุล ระหว่างกรดและด่าง อาหารเสริ มวิตามินซี ชนิดไม่เป็ นกรด ช่วยอาการนี้ได้มาก โดยเฉพาะ อย่างยิง่ คนที่อยูใ่ นเมืองใหญ่ที่อากาศเป็ นพิษ เพราะวิตามินซี ช่วยขจัด สารพิษในร่ างกายได้ และควรหลีกเลี่ยงอาหารที่แพ้ ระวังการ กระแทกกระทั้นข้อต่อต่างๆ อย่างรุ นแรง เพราะจะเป็ นสาเหตุของ อาการข้ออักเสบรวมถึงการหลีกเลี่ยงอาหารผ่านกระบวนการฟอก ขัด สี แป้ งขาว น้ าตาล ไขมันต่างๆ กินเนื้อสัตว์แต่นอ้ ย หรื อไม่กินเลย ถ้ามี น้ าหนักมาก การลดน้ าหนักช่วยบรรเทาอาการข้ออักเสบจากกระดูก เสื่ อมและที่สาคัญ ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่อาจเกี่ยวพันกับอาการปวด ข้อรู มาตอยด์ เช่น ผลิตภัณฑ์นม ไก่ หมู และ อาหารที่มียสี ต์ผสม


มุม...ฮา

บอกให้จด คุณปู่ คุณย่าขี้หลงขี้ลืมกาลังนัง่ ดูทีวี คุณย่า :จะไปไหนน่ะ คุณปู่ :ห้องครัว คุณย่า :วานหยิบไอติมให้ฉนั ถ้วยนึง จดไว้ดว้ ย คุณปู่ :ไม่ตอ้ งจดหรอก จาได้ คุณย่า :งั้นเอาลูกเชอรี่ โปะให้ดว้ ยนะ จดสิ คุณปู่ :จาได้น่า คุณย่า :อ้อ ช่วยราดครี มให้หน่อยนะ เดี๋ยวก็ลืม ไม่จดรึ คุณปู่ :ไม่ ! (ชักยัว๊ ) ไม่จด!! อึดใจใหญ่ ๆ คุณปู่ กลับมา พร้อมส่ งจานหมูกบั ไข่ดาวให้คุณย่า คุณย่า :บอกให้จดก็ไม่เชื่อ ไหนล่ะขนมปั งปิ้ งที่ฉนั สั่ง!

วิธีประหยัด เรื่ องของคุณลุงคนนึง แกทางานอยู่ กทม. ใกล้จะเกษียณแล้วล่ะ วันหนึ่งก็มารอรถเมล์จะกลับบ้าน รออยูค่ นั แล้วคันเล่ารถก็ดูเต็มทุกคัน แกรออยูต่ ้ งั นาน เวลาก็ค่าลงๆ ก็มีอยูค่ นั หนึ่ง ทาท่าว่าจะจอดรับ แต่ก็ไม่จอด แต่ลุงแกนึกว่าจะจอดก็ค่อยๆ วิง่ ไล่ตามแกวิง่ ไล่ตามไปเรื่ อยๆ เผลอไปสักพักใหญ่ ....เฮ้ย .....ถึงบ้านแล้วนี่หว่า แกดีใจ เออดี .....ไม่ตอ้ งเสี ยค่ารถเมล์สามบาท แกดีใจ ใหญ่เลย กลับไปเล่าให้เมียฟัง ลุง : นี่เธอจ๋ า .. วันนี้พี่วงิ่ ไล่ตามรถเมล์มานะ ถึงบ้านพอดี ตังค์ก็ไม่ตอ้ งเสี ยตั้งสามบาทล่ะ เมีย : (พอได้ยนิ แทนที่จะดีใจไปด้วยกลับด่าส่ ง)...ไอ้แก่จะตายแล้วยังจะโง่อีก ลุง : อ้าวมาด่าชั้นทาไมล่ะ เมีย : นี่ถา้ แกวิง่ ตามแท็กซี่ แกรู ้ม้ ยั ประหยัดได้อีกตั้งเท่าไหร่

10


11

บ๊ายบาย...ท้ายเล่ม

บทความ...อมยิ้ม ดอกไม้แต่ละชนิด ไม่วา่ จะเป็ นดอกไม้ที่หายาก หรื อแม้แต่ดอกหญ้า ตามข้างทางทัว่ ไป แต่ละดอกมีความสวยงาม น่ารัก ในแบบฉบับของตนเองเสมอ เปรี ยบเหมือนกับคนเรา...ในคนแต่ละคน ก็มีความน่ารัก สวยงาม ในแบบของตนเอง...ไม่วา่ คนคนนั้น จะดี จะเด่น ...จะสวย จะรวย หรื ออาจจะดูธรรมดา ในสายตาของหลายๆคน...

แต่จริ งๆแล้ว คนทุกคนมีแง่มุมที่น่ามอง น่ารัก น่าสนใจ แตกต่างกัน เพียงแต่เรา เลือกมองเค้า ในส่ วนที่ดี ไม่มีใครสมบูรณ์แบบไปหมดหรอก มันอยูท่ ี่เราเลือกที่จะมอง และยอมรับในส่ วนที่เค้าเป็ น..ต่างหาก


แหล่งอ้างอิง

หนังสื อ ชีวจิต 1 กันยายน 2556

http://health.kapook.com/view28.html http://thaijoke.blogspot.com/ http://irrigation.rid.go.th/rid15/ppn/General/Pakinaka/31.htm http://www.yourhealthyguide.com/article/ah-genernal.htm http://www.108health.com/108health/topic_detail.php?mtopic_id=3313&sub_id=18 &ref_main_id=4 http://sweetmango4545.blogspot.com/2013/04/blog-post_10.html


Health club