Page 1


REsUmE ชื่อ-สกุล : ศุภพิชณ์กร บุญผูก ชื่อเล่น : จูออน วันเกิด : 30 พฤษภาคม 2539 อายุ : 22 ปี เชื้อชาติ : ไทย สัญชาติ : ไทย ศาสนา : พุทธ กรุ๊ปเลือด : O ที่อยู่ : 52/1 ม.2 ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี งานอดิเรก : ขายของออนไลน์ ดูหนัง อ่านหนังสือ เกรดเฉลี่ยสะสม 5 เทอม : 3.26

091-7354713 supapichakorn@gmail.com Supapichakorn Boonpook juonnn.n j.juonz

2551 - 2553 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี 2554 - 2556 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี 2557- ปัจจุบัน ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ADOBE PHOTOSHOP ADOBE ILLUSTRATOR ADOBE PREMIERE PRO ADOBE LIGHTROOM ADOBE INDESIGN MICROSOFT OFFICE PHOTGRAPHY


2557 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชียร์สร้างสรรค์ FIET SPIRIT DAY 2557 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมสู่แสงเทียน ปี 2557 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา Freshy ปี 2557 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม FIET FESTIVAL ปี 2557 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ สัมพันธ์ ปี 2557 2558 คณะดําเนินงานประชุมเชียร์สร้างสรรค์ FIET SPIRIT DAY 2558 คณะดําเนินงานกิจกรรม Road Show แนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน คณะดําเนินงานโครงการ Teaching Academy Award ครั้งที่ 5 และกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะดําเนินงานโครงการครุศาสตร์นิทรรศและปัจฉิมนิเทศ คณะดําเนินงานโครงการแสดงผลงานภาพยนตร์สั้นภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ครั้งที่ 9 คณะดำ�เนินงาน Thailand-Korea Friendship Festival 2015 2559 คณะดําเนินงานกิจกรรมสู่แสงเทียน ปี 2559 คณะดําเนินงานโครงการค่ายอีซีทีสร้างสรรค์ ปี 2559 คณะดําเนินงานโครงการบูรณาการวิชาการแก่สังคมปีท่ี15 ผู้เข้าร่วมทัศนศึกษาดูงานที่บริษัท CMO Group ผู้เข้าร่วมทัศนศึกษาดูงานที่บริษัท AV Group ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอนำ�้ ป่าเจ็ดคต - โป่งก้อนเส้า นักศึกษาทุนจ้างงานของภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้จัดทำ�โปรเจคในคอนเสิร์ต Timmy Xu First Light Asia Tour 2016 ผู้จัดทำ�ทริปท่องเที่ยวติดต่อ ประสานงาน ดูแล ในรายวิชา GEN 441 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 2560 - ปัจจุบัน นักศึกษาฝึกงานบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำ�กัด ตำ�แหน่งกราฟิก (ส.ค.60 -พ.ย. 60) ทำ�หน้าที่ผลิตสื่อและเขียนคอนเทนต์ ที่ใช้ในแฟนเพจ เว็บไซต์ รวมไปถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ โปรโมชั่น ฯลฯ พนักงานพาร์ทไทม์ของสำ�นักพิมพ์วันเดอร์วาย ตำ�แหน่งกราฟิก ทำ�หน้าที่ผลิตสื่อภาพ Art Work/Video และเขียนคอนเทนต์เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์บนแฟนเพจ รับทำ�ภาพ Art Work ทั่วไป แอดมินแฟนเพจ 胡一天 - Hu YiTian Thailand (ผู้ติดตาม 10,582 คน ) แอดมินแฟนเพจ Herointhaifan (ผู้ติดตาม 3,433 คน )


ONEDERWHY พนักงานพาร์ทไทม์ ตำ�แหน่งกราฟิก


ONEDERWHY พนักงานพาร์ทไทม์ ตำ�แหน่งกราฟิก

VIDEO ประชาสัมพันธ์เรื่อง เรือนภิรมย์ฤทัย

VIDEO ประชาสัมพันธ์เรื่อง เยโฮ


DESIGN


ถ่ายทำ�สต๊อบโมชั่นเรื่อง Trick or Treat

ทำ�โมชั่นกราฟิกชั่นเรื่อง วุ่นนัก พักพอเพียง

ทำ�โมชั่นกราฟิกชั่นเรื่อง ยุทธศาสตร์ของการผลิตรายการโทรทัศน์ - Content

ทำ�โมชั่นกราฟิกเรื่อง ขั้นตอนการบริจาคเงินช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

&

STOP MOTIoN Motion graphic


VIDEO EDITOR

Leader ตามติดชีวิตผู้นำ�

@GEN351 Modern Management And Leadership

Circle วนรักปราถนา

@GEN241 Beauty of Life

MV นาทีเดียวในตอนสุดท้าย

@ETM215 Television Program Production

Event - CMO GROUP

@ETM314 Professional Experiences in Educational Technology and Mass Communication


แบกเป้ละไปกัน #ไม่ต้องทอนพี่ให้TRIP @GEN441 Culture and Excursion

Sales and Marketing @Nanmeebooks

Movie Theatre - SOUND 5.1

@ETM352 TV Production for Specific Group

VIDEO EDITOR


NANMEEBOOKS นักศึกษาฝึกงาน ตำ�แหน่งกราฟิก


NANMEEBOOKS นักศึกษาฝึกงาน ตำ�แหน่งกราฟิก


NANMEEBOOKS นักศึกษาฝึกงาน ตำ�แหน่งกราฟิก


&

BEST OF SHORT FILM POPULA VOTE

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง The Guide ให้รักนำ�ทาง ได้รับรางวัล ในการแสดงผลงานภาพยนตร์สั้น ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ “50 ปีครุศาสตร์สร้างคนดี ไม่มีโกง”


Marketing Plan Project of SCB

บางมดรวมใจ น้อมนำ�ศาสตร์พระราชา ส่งเสริมวิสาหกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรไทย

เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย


&

work activities การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

ประชุมเชียร์และสู่แสงเทียน ปี 2014

กีฬาครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯสัมพันธ์ ปี 2014

ค่ายอีซีทีสร้างสรรค์ ปี 2014

ตำ�แหน่งสวัสดิการ ในงานประชุมเชียร์และสู่แสงเทียน ปี 2015


ค่ายอีซีทีสร้างสรรค์ ปี 2015

จัดโครงการแสดงผลงานภาพยนตร์สั้นภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ครั้งที่ 9 และจัดรายการคลื่นวิทยุ Flim Focus

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ในโครงการครุศาสตร์นิทรรศและปัจฉิมนิเทศ ปี 2015

โครงการ Teaching Academy Award ครั้งที่ 5 และกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู


จัดกิจกรรม Road Show แนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน

ตำ�แหน่งพี่เอนเตอร์เทน ในงานสู่แสงเทียนและประชุมเชียร์ ปี 2016

ประธานโครงการบูรณาการวิชาการแก่สังคม ปีที่ 15 ในหัวข้อ “Leader Ship พิชิตความเป็นผู้นำ�”

คณะดำ�เนินการค่ายอีซีทีสร้างสรรค์ ปี 2016


ทัศนศึกษาดูงานบริษัท AV Group และ CMO Group

ผู้จัดทำ�ทริปท่องเที่ยวติดต่อ ประสานงาน ดูแลในรายวิชา GEN 441 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

ถ่ายทำ� MV นาทีเดียวในตอนสุดท้าย

&

work activities การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย


activities การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ นอกมหาวิทยาลัย

ผู้จัดทำ�โปรเจคในคอนเสิร์ต Timmy Xu First Light Asia Tour 2016


กิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอนำ�้ป่าเจ็ดคต - โป่งก้อนเส้า

จิตอาสาในงาน Thailand-Korea Friendship Festival 2015


THANK YOU


SUPAPICHAKORN BOONPOOK

portfolio  
portfolio  
Advertisement