Page 1

ประเภทของโครงงาน 1. โครงงานประเภททดลอง เป็นโครงการที่ต้องทาการทดลอง เพื่อศึกษาว่าตัวแปรหนึ่งจะมีผลต่อตัว แปรที่ต้องการศึกษาอย่างไรบ้าง มีขั้นตอนการดาเนินงานประกอบด้วย การกาหนดปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์ หรือสมมุติฐาน การออกแบบ ทดลอง การรวบรวมข้อมูล การดาเนินการทดลอง การแปรผล และสรุปผลการ ทดลอง 2. โครงงานประเภทสารวจ เป็นโครงการที่ไม่ต้องมีการจัดหรือกาหนดตัวแปร เป็นการสารวจและ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ แล้วนาข้อมูลนั้นมาจาแนกเป็นหมวดหมู่ นาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีระบบ 3. โครงงานประเภททฤษฏี เป็นโครงการที่เสนอแนวคิดหรือทฤษฎีใหม่ ๆ โดยตั้งข้อตกลงหรือกติกา ขึ้นมา แล้วเสนอ หลักการหรือแนวคิดที่ยังไม่มีผู้ใดคิดมาก่อน ซึ่งผู้จัดทาโครงงานจะต้องเป็นผู้มีความรู้ในเรื่อง นั้น ๆ เป็นอย่างดี 4. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ เป็นโครงงานประดิษฐ์หรือพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นามาใช้ประโยชน์ในการทางาน อาจเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่หรือพัฒนาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว นามาปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม

ประเภทของโครงงาน 2  
Advertisement