Page 1

สำนักงาน OFFICE เศรษฐกิจอุตสาหกรรม OF INDUSTRIAL ECONOMICS

ปที่ 2 ฉบับที่ 17 เดือนสิงหาคม 2556

ชองทางการลงทุนไทย ในเมียนมาร


03

Contents

06

12

Econ Focus

03

Econ Review

06

Sharing

09

Life

12

Movement

15

ª‹Í§·Ò§¡ÒÃŧ·Ø¹ä·Âã¹àÁÕ¹ÁÒÏ ÊÃػʶҹ¡ÒóÍصÊÒË¡ÃÃÁ à´×͹ÁԶعÒ¹ áÅФÃÖ觻‚áá 2556

à·¤â¹âÅÂÕÊÐÍÒ´áÅоÅѧ§Ò¹·´á·¹ 9 âäÌÒÂÂÍ´ÎÔµ!! ÀÑÂÊØ¢ÀÒ¾ªÕÇÔµ¤¹·íÒ§Ò¹»ÃШíÒ!!

Editor’s Note

·Õè»ÃÖ¡ÉÒ

ÊÇÑʴդЋ ¤Ø³¼ÙÍŒ Ò‹ ¹·Ø¡·‹Ò¹ ÊíÒËÃѺ©ºÑº¹Õé Econ Focus ·‹ Ò ¹¨Ðä´Œ · ÃÒº¶Ö § ª‹ Í §·Ò§¡ÒÃŧ·Ø ¹ ä·Âã¹àÁÕ Â ¹ÁÒÏ ʋǹʶҹ¡Òó¡ÒüÅÔµÀÒ¤ÍصÊÒË¡ÃÃÁ»ÃШíÒà´×͹ ÁԶعÒ¹ 2556 ¨Ð໚¹Í‹ҧäà ¾ÅԡࢌÒä»´Ùä´ŒàŤ‹Ð áÅÐàÃÒÁÒ´Ùà·¤â¹âÅÂÕÊÐÍÒ´áÅоÅѧ§Ò¹·´á·¹¢Í§»ÃÐà·È àÂÍÃÁ¹Õ áÅÐâ»áŹ´ 㹤ÍÅÑÁ¹ Sharing ÊØ´·ŒÒ¾ÅÒ´ äÁ‹ä´Œ¡Ñº¤ÍÅÑÁ¹ Life ÀÑÂÊØ¢ÀÒ¾ªÕÇÔµ¤¹·íÒ§Ò¹»ÃШíÒ ËÃ×Í·Õàè ÃÕÂ¡Ç‹Ò ¾¹Ñ¡§Ò¹ÍÍ¿¿È ¡Ñº 9 âäÌÒ áÅЩºÑº¹Õé Âѧແ´ÃѺ¤ÇÒÁ¤Ô´àË繢ͧ·Ø¡·‹Ò¹·Ø¡ª‹Í§·Ò§ ¾º¡Ñ¹ãËÁ‹ ©ºÑºË¹ŒÒ ÊÇÑÊ´Õ¤‹Ð

´Ã.ÊÁªÒ ËÒÞËÔÃÑÞ ¼ÙŒÍíҹǡÒÃÊíҹѡ§Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨ÍصÊÒË¡ÃÃÁ ¾ÔªÑ µÑ駪¹ÐªÑÂ͹ѹµ Ãͧ¼ÙŒÍíҹǡÒÃÊíҹѡ§Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨ÍصÊÒË¡ÃÃÁ

ºÃóҸԡÒúÃÔËÒà ÇÒÃÕ ¨Ñ¹·Ãà¹µÃ

¡Í§ºÃóҸԡÒà ÈØÀ´Ô Ò àÊÁÁÕ梯 , ÈØÀªÑ ÇѲ¹Çԡ¡ÃÃÁ, ªÒÅÕ ¢Ñ¹ÈÔÃ,Ô ÊÁÒ¹Åѡɳ µÑ³±Ô¡ÅØ , ¢ÑµµÔÂÒ ÇÔÊÒÃѵ¹, ÈÑ¡´Ôªì ÂÑ ÊÔ¹âÊÁ¹ÑÊ, ¡ØŪÅÕ âËÁ´¾ÅÒÂ, ºØÞ͹ѹµ àÈǵÊÔ·¸Ô,ì ÇÃÒ§¤³Ò ¾§ÈÒ»Ò¹

OIE SHARE

ÂÔ¹´ÕÃѺ¿˜§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ ¤íÒªÕéá¹Ð áÅТ‹ÒÇ»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸µ‹Ò§æ µÔ´µ‹Íä´Œ·Õè¡Í§ºÃóҸԡÒà OIE SHARE ¡ÅØ‹Á»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸áÅкÃÔ¡ÒÃˌͧÊÁØ´ ÊíҹѡºÃÔËÒáÅÒ§ Êíҹѡ§Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨ÍصÊÒË¡ÃÃÁ ¶¹¹¾ÃÐÃÒÁ·Õè 6 á¢Ç§·Ø‹§¾ÞÒä· à¢µÃÒªà·ÇÕ ¡ÃØ§à·¾Ï 10400 ÍÕàÁŏ : OIESHARE@oie.go.th

¢ŒÍ¤ÇÒÁ·Õè»ÃÒ¡¯ã¹ OIE SHARE ໚¹·ÑȹТͧ¼ÙŒà¢Õ¹


ชองทางการลงทุนไทยในเมียนมาร • Êíҹѡ¹âºÒÂÍصÊÒË¡ÃÃÁÁËÀÒ¤

»ÃÐà·ÈàÁÕ¹ÁÒÏ໚¹»ÃÐà·È·Õ蹋Òŧ·Ø¹ ÁÒ¡·ÕèÊØ´»ÃÐà·È˹Öè§ã¹¢³Ð¹Õé à¹×èͧ¨Ò¡à»š¹ áËÅ‹§·ÃѾÂҡ÷ÕÊè Òí ¤ÑÞáÅÐÁÕ»ÃЪҡÃÁÒ¡¡Ç‹Ò 60 Ōҹ¤¹

เพือ่ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลทีใ่ หความสําคัญกับการสงเสริม การลงทุนในตางประเทศในสาขาที่ผูประกอบการไทยมีศักยภาพ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จึงไดทาํ การศึกษาการจัดทํา ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในพืน้ ทีช่ ายฝง ทะเลอันดามัน เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน และยุทธศาสตรการพัฒนา อุ ต สาหกรรมไทยในพื้ น ที่ ฝ   ง ตะวั น ตกตามแนวพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economics Corridor : EWEC) ดวยการสํารวจขอมูลความคิดเห็นจากผูประกอบการกลุมเปาหมาย ที่เกี่ยวของ การรวบรวมขอมูลการนําเขาและสงออกของสินคา ในประเทศ การสํารวจเสนทางที่เกี่ยวของในการกําหนดยุทธศาสตร พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ เปนตน ซึ่งขณะนี้ผลการดําเนินงาน คืบหนาไปมากกวารอยละ 80 และมีกําหนดแลวเสร็จในเดือน

กันยายน 2556 โดยผลการศึกษาในภาพรวมของทั้ง 2 โครงการ พบวา ประเทศเมียนมารมีความนาสนใจในการลงทุนหลายประการ หลังจากเริ่มเปดประตูตอนรับการลงทุนของตางชาติในชวง 2-3 ป ทีผ่ า นมา เพราะประเทศเมียนมารเปนแหลงทรัพยากรทีอ่ ดุ มสมบูรณ มีตลาดรองรับจากจํานวนประชากรมากกวา 60 ลานคน และ มีแรงงานจํานวนไมนอยที่เคยมาทํางานในประเทศไทย ซึ่งแรงงาน บางสวนไดนําความรูและประสบการณกลับไปประกอบกิจการ และพัฒนาประเทศ อีกทั้งรัฐบาลยังมีมาตรการสงเสริมและดึงดูด นักลงทุนจากตางประเทศ โดยการกําหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษและ ใหสทิ ธิประโยชนในพืน้ ทีต่ า ง ๆ ทําใหนกั ลงทุนไทย และตางชาติเขาไป ลงทุนในเมียนมารเพิ่มขึ้น

03


04


อยางไรก็ตามประเทศเมียนมารยงั คงตองพัฒนาระบบโครงสรางพืน้ ฐานเพิม่ เติมในเรือ่ งระบบไฟฟา นํา้ ประปา การขนสง กฎระเบียบ และการบริการดานการเงิน ทีย่ งั คงเปนอุปสรรคอยูใ นขณะนี้ โดยรัฐบาล เมียนมารเปดโอกาสใหนักลงทุนตางชาติเขาไปพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่ตาง ๆ เพื่อรองรับ การเชื่ อ มโยงและพั ฒ นาเศรษฐกิ จ การค า การลงทุ น ของประเทศที่ ข ยายตั ว ในพื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพ ทางเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก เมืองยางกุง เมืองเมียวดี เมืองมะริด และเมืองทวาย โดยเฉพาะในทวาย รัฐบาลเมียนมารมีนโยบายในการสงเสริมการพัฒนาเปนทาเรือนํ้าลึก และนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ มีพื้นที่โครงการทั้งหมด 204 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญกวานิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และมาบตาพุด รวมกันถึง 10 เทา ทั้งนี้นิคมอุตสาหกรรมทวายจะถูกสรางคูขนานไปกับระบบสาธารณูปโภค โดยเปน การรวมทุนจากนักลงทุนทั่วโลก เมื่อการพัฒนาระบบดังกลาวแลวเสร็จจะทําใหเกิดการเชื่อมโยงสินคา และการขนสงจากภูมภิ าคตะวันออกกลาง-อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศไปสูป ระเทศตาง ๆ ในทะเลจีนใต อาทิ จีน เกาหลีใต และญี่ปุน รวมไปถึงประเทศตาง ๆ ในอาเซียน โดยมีเสนทางผานไทย คือจังหวัด กาญจนบุรี ไปสูทาเรือแหลมฉบัง กลุมอุตสาหกรรมเปาหมายของการลงทุนในเมียนมารที่มีศักยภาพ และมีการสรางกลุมเครือขาย เชื่ อ มโยงต น นํ้ า กลางนํ้ า และปลายนํ้ า ได แ ก กลุ  ม อุ ต สาหกรรมเกษตร และเกษตรแปรรู ป , กลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม รองเทาและเครื่องหนัง, กลุมอุตสาหกรรมวัสดุและอุปกรณ กอสราง, กลุม อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส, กลุม อุตสาหกรรมบริการ, กลุม อุตสาหกรรมหนัก และโครงสรางพื้นฐาน โดยพื้นที่และกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายดังกลาวบรรลุผลสําเร็จ จะตองมี การพัฒนาความเชื่อมโยงดานโลจิสติกส และโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ เพื่อรองรับ พรอมกับการแกไข ปญหาอุปสรรคตาง ๆ ทั้งกฎระเบียบ การเงิน และความปลอดภัยของนักลงทุน ตลอดจนมาตรการ สงเสริมและสนับสนุนของภาครัฐที่เอื้ออํานวย ภาพประกอบจาก http://static.wix.com http://www.cotidianul.ro http://colombolands.com http://www.asianfocus.net http://www.hdwpapers.com

http://www.crazygallery.info http://www.carecprogram.org http://commons.wikimedia.org http://www.myanmarpandahotel.com http://www.worldheritagevacation.com

ภาพประกอบปกหนาจาก http://www.tcl.com http://i.telegraph.co.uk http://500px.com/photo/33985637 http://fujirealestate.asia/images/images11.jpg http://pacificvintage.com.my

05


ÊÃػʶҹ¡Òó ÍصÊÒË¡ÃÃÁà´×͹ÁԶعÒ¹ áÅФÃÖ觻‚áá 2556

• ÈٹÊÒÃʹà·ÈàÈÃÉ°¡Ô¨ÍصÊÒË¡ÃÃÁ ÊíҹѡÇÔ¨ÑÂàÈÃÉ°¡Ô¨ÍصÊÒË¡ÃÃÁ

ารผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนมิถนุ ายน 2556 หดตัวรอยละ 3.5 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของ ปกอ น อันเปนผลมาจากความตองการสินคาในตลาดลดลงเนือ่ งจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจในประเทศ โรคระบาดในผลผลิตการเกษตรที่เปนวัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรมสงผล ใหการผลิตลดลง และการชะลอตัวของการสงออกสินคาอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรม Hard Disk Drive อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมปโตรเลียม การผลิตภาคอุตสาหกรรมครึ่งปแรกของป 2556 หดตัว โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเฉลี่ยครึ่งป หดตัวรอยละ 1.1 เมือ่ เทียบกับชวงเดียวกันของปกอ น ซึง่ เปนผลจากภาวะเศรษฐกิจโลกทีย่ งั คงชะลอตัว สงผลใหการสงออกสินคาอุตสาหกรรมชะลอตัวตาม อัตราการใชกําลังการผลิตเฉลี่ยครึ่งปอยูที่ รอยละ 65.2 การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวในเดือนมิถุนายน 2556 โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวรอยละ 3.5 เมื่อเทียบกับ เดื อนเดี ย วกั น ของป ก  อ น เป น ผลมาจากอุ ต สาหกรรมการผลิ ต Hard Disk Drive เนื่องจากความตองการใชคอมพิวเตอรในตลาด โลกชะลอตัว ประกอบกับตลาดโทรศัพทสมารทโฟนและ แท็บเล็ต ที่แยงตลาดพีซีมากขึ้น สงผลใหอุตสาหกรรม Hard Disk Drive ได รับผลกระทบ อุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะอาหารทะเลแปรรูป ทีป่ ระสบปญหาโรคระบาดกุง และผลิตภัณฑเนือ้ สัตวแปรรูปทีผ่ ผู ลิต บางรายมีปญหาสภาพคลองทําใหหยุดการผลิตบางสวน อุตสาหกรรมที่ขยายตัวมาก 3 อันดับแรก ไดแก อุตสาหกรรม รถยนต อุตสาหกรรมเบียร และอุตสาหกรรมเสือ้ ผาสําเร็จรูป โดยดัชนี ผลผลิตอุตสาหกรรมรถยนตในเดือนมิถุนายน 2556 ขยายตัว รอยละ 5.8 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอ น เปนการผลิตเพือ่ สงมอบใหลูกคาที่ใชสิทธิ์รถคันแรกที่ยังคางอยู อุตสาหกรรมการผลิตเบียร ในเดือนมิถุนายน 2556 ขยายตัว รอยละ 9.8 เนื่องจากผูผลิตรายใหญมีการกระตุนตลาดมากขึ้น และ ไดผลิตสินคาเพื่อสต็อกไวมากขึ้น อุ ต สาหกรรมเสื้ อ ผ า สํ า เร็ จ รู ป ดั ช นี ผ ลผลิ ต อุ ต สาหกรรม ในเดือนมิถุนายน 2556 ขยายตัวรอยละ 7.3 เมื่อเทียบกับเดือน เดียวกันของปกอ น เนือ่ งจากไดรบั คําสัง่ ซือ้ สินคาประเภทเสือ้ แจ็กเก็ต กันหนาว จากตางประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากตลาดสหรัฐฯ และ สหภาพยุโรป

06

การจําหนายสินคาอุตสาหกรรมในเดือนมิถุนายน 2556 หดตัว โดยดัชนีการสงสินคาหดตัว รอยละ 7.2 เมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจากกําลังซื้อภายในประเทศลดลง ซึง่ การหดตัวของการจําหนายทีม่ ากกวาการหดตัวของการผลิตสงผล ใหสินคาคงคลังเพิ่มขึ้น โดยดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลังขยายตัว รอยละ 13.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน


การผลิตภาคอุตสาหกรรมครึ่งปแรกของป 2556 หดตัว รอยละ 1.1 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ ปกอน โดยการผลิตของ อุตสาหกรรมสําคัญอยาง การผลิต Hard Disk Drive และการผลิต ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ในครึ่งปแรกยังคงหดตัว โดยดัชนีผลผลิต อุตสาหกรรมการ Hard Disk Drive เฉลี่ยครึ่งปแรก 2556 หดตัว รอยละ 12.7 เมือ่ เทียบกับชวงเดียวกันของปกอ น เนือ่ งจากเศรษฐกิจ ของประเทศคูคาที่ชะลอตัวโดยเฉพาะจีนซึ่งเปนศูนยกลางการผลิต คอมพิวเตอรสวนบุคคลใหญของโลก และการเขามาทดแทนของ สมารทโฟน แท็บเล็ตทีเ่ พิม่ ขึน้ ทําใหความตองการใช Hard Disk Drive ลดลง ประกอบกับมีการปดโรงงานของผูผลิตรายหนึ่งที่ตั้งแตเดือน มีนาคม 2556 สําหรับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวน อิเล็กทรอนิกส เฉลี่ยครึ่งป 2556 หดตัวรอยละ 1.3 เมื่อเทียบกับ ชวงเดียวกันของปกอ น จากการผลิตสินคาวงจรรวม (Integrated Circuit : IC) ทีช่ ะลอตัวลงเนือ่ งจากมีการเรงผลิตเพิม่ ขึน้ มากในชวงกอนหนา ขณะที่อุตสาหกรรมสําคัญอยาง การผลิตรถยนต การผลิต เครื่องปรับอากาศ และการผลิตสิ่งทอตนนํ้า ในครึ่งปแรก 2556 ขยายตัว โดยการผลิตรถยนตเฉลี่ยครึ่งปแรกมีดัชนีผลผลิตขยายตัว

รอยละ 28.1 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากการเรง ผลิตรถยนตเพื่อสงมอบใหกับผูใชสิทธิ์รถยนตคันแรก และมีการผลิต เพื่อสงออกเพิ่มขึ้นในไตรมาส 2 ดวย สําหรับดัชนีการผลิตเครื่อง ปรั บ อากาศเฉลี่ ย ครึ่ ง ป แรกขยายตั ว ร อ ยละ 8.5 เมื่ อ เที ย บกั บ ชวงเดียวกันของปกอน จากการสงออกที่เติบโตไดดีทั้งในตลาดยุโรป และตลาดเอเชีย รวมถึงสภาพอากาศทีร่ อ นขึน้ ทําใหตลาดในประเทศ ขยายตั ว ได ดี แม ว  า ในเดื อ นพฤษภาคมและมิ ถุ น ายนการผลิ ต เครื่ อ งปรั บ อากาศเริ่ ม หดตั ว เนื่ อ งจากตลาดต า งประเทศชะลอ คําสั่งซื้อ สวนการผลิตสิ่งทอตนนํ้าดัชนีผลผลิตครึ่งปแรกขยายตัว รอยละ 9.4 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากเศรษฐกิจ ของประเทศคูคาเริ่มดีขึ้น การจําหนายสินคาอุตสาหกรรมในชวงครึ่งปแรกของป 2556 ขยายตัว โดยดัชนีการสงสินคาเฉลี่ยครึ่งปแรก ขยายตัวรอยละ 3.9 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน แมวาในไตรมาส 2 มีการหดตัว ของการจําหนายสินคาที่รอยละ 3.2 สอดคลองกับการผลิตที่หดตัว ในไตรมาส 2 เชนกัน สวนดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลังเฉลี่ยครึ่งปแรก ขยายตัวรอยละ 6.6 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน

07


ภาพประกอบจาก http://www.k-zeitung.de http://www.expopower.pl http://www.puretravel.com http://www.mellowled.com http://noerpamoengkas.wordpress.com http://www.facebook.comKemetElectronics

08


เทคโนโลยีสะอาด และพลังงานทดแทน

• Êíҹѡ¹âºÒÂÍصÊÒË¡ÃÃÁÃÒÂÊÒ¢Ò 1

à¹×èͧ¨Ò¡»˜¨¨ØºÑ¹ÀÒÇÐâšÌ͹¡íÒÅѧ·ÇÕ¤ÇÒÁÃعáç ÍÕ¡·Ñ駾Åѧ§Ò¹·ÕèÁÒ¨Ò¡¿ÍÊ«ÔÅ¡ç¡íÒÅѧ¨ÐËÁ´ä» ´Ñ§¹Ñé¹ àÃÒ¨Ö§¨íÒ໚¹µŒÍ§¹íÒ¾Åѧ§Ò¹·´á·¹¨Ò¡¸ÃÃÁªÒµÔÁÒ㪌ãËŒà¡Ô´»ÃÐ⪹ÁÒ¡·ÕÊè Ø´ à¾×èÍ໚¹¡Òê‹ÇÂãËŒâÅ¡¢Í§àÃҾѲ¹Ò 䴌͋ҧÂÑè§Â×¹µÅÍ´ä» Çѹ¹Õé ¼Á¨Ö§¢ÍÁÒẋ§»˜¹¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ò¡·Õè䴌仴٧ҹ㹻ÃÐà·ÈàÂÍÃÁ¹Õ áÅÐâ»áŹ´ ÃÐËÇ‹Ò§Çѹ·Õè 12 - 20 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556 ¡Ñº·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ä¿¿‡ÒáÅÐÍÔàÅç¡·Ã͹ԡʏ «Öè§à»š¹§Ò¹áÊ´§à¡ÕèÂǡѺ¡ÒþѲ¹Òà·¤â¹âÅÂÕ áÅÐ ¼ÅÔµÀѳ±·ÕèÃѡɏÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ (Energy Saving Products) ผมขอเริ่ ม จากการดู ง าน PCIM Europe 2013 (International Exhibition and Conference for Power Electronics, Intelligent Motion, Renewable Energy and Energy Management) ที่จัดขึ้น ณ เมือง เนิรนแบรก (Nurnberg) ประเทศเยอรมนี ซึ่งตั้งอยูในแควน บาวาเรีย (Bavaria) หางจากเมืองมิวเชิน (มิวนิก) ขึ้นไปทาง ทิศเหนือประมาณ 105 ไมล เมืองนี้มีประวัติศาสตรยาวนาน กวา 900 ป โดยเปนเมืองของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ซึง่ ตัง้ อยูบ นฝง แมนาํ้ เพ็กนิช (Pegnitz) และมีคลองเชือ่ มแมนาํ้ 3 สาย ไดแก แมนํ้า Rhine, Main และ Danube ถือเปน เสนทางคมนาคมทางนํ้าที่สําคัญของยุโรป งาน PCIM นี้ เปนงานแสดงเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ ดานไฟฟากําลัง พลังงานทดแทน การจัดการดานพลังงาน รวมถึงระบบการเคลือ่ นไหวอัจฉริยะ มีผผู ลิต ผูป ระกอบการ หนวยงานของภาครัฐและเอกชนมาแสดงประมาณ 400 คูหา จากบริษัทชั้นนําทั่วโลก มีผูประกอบการชาวเอเชียมารวม งานดวย ซึ่งสวนใหญมาจากประเทศจีน ญี่ปุน และไตหวัน

09


เทคโนโลยีทแี่ สดงในงานเปนเทคโนโลยีผลิตภัณฑ ที่ ลํ้ า สมั ย เช น เทคโนโลยี ก ารผลิ ต แบบอั ต โนมั ติ ในกระบวนการผลิตแผงวงจรไฟฟา หมอแปลงไฟฟา อุปกรณและชิ้นสวนในดานการประหยัดพลังงาน และ power electronic ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง เป น ต น นอกจากนี้ภายในงานไดมีการบรรยายโดยผูเชี่ยวชาญ ดานตาง ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีของตัวผลิตภัณฑและ ระบบการจัดการ ซึ่งแสดงใหเห็นวาประเทศในโลกนี้ กําลังสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีไปในทิศทางทีเ่ ปนมิตร ตอสิ่งแวดลอมมากขึ้นโดยนําพลังงานธรรมชาติมาใชให เกิดประโยชนสูงสุด

ตอจากงาน PCIM ผมก็ขอพาไปดูงาน Expo Power 2013 จัดขึ้น ณ เมืองพอซนาน (Poznan) ประเทศโปแลนด ซึ่งเมืองนี้ ถือไดวาเปนเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง และยังเปนเมืองหลวงของ จังหวัดเกรตเตอรโปแลนด (Greater Poland) ปจจุบนั เปนเมืองใหญ อันดับ 5 ของโปแลนด เปนศูนยกลางประวัติศาสตรที่มีความสําคัญ มาก เปนเมืองทีข่ นึ้ ชือ่ วาเปนเมืองแหงวรรณกรรม และเปนศูนยกลาง สําคัญทางดาน การคา อุตสาหกรรม การศึกษา และการเปนเจาภาพ การจัดงานแสดงสินคาระหวางประเทศดวย ภาพประกอบจาก http://energianoproblem.it http://www.jdgroupinc.com http://www.iit.upcomillas.es http://www.flickr.com/photo/sclg/201711249629429 http://www.networks.info/wp-content/uploads/renew.jpg

10


สํ า หรั บ งาน Expo Power 2013 เป น International Fair ทางดาน Power Electronic และ Green Power เปนการนําเสนอเทคโนโลยี และระบบการจั ด การพลั ง งานในแบบต า ง ๆ ทั้งพลังงานแสงอาทิตย (Solar Cell) พลังงานลม (Turbine Power) พลังงานชีวมวลตาง ๆ เชน ฟางขาว ไบโอแกสจากมูลสัตวหรือนํ้าเสีย รวมถึงระบบ การจัดการ และระบบความปลอดภัยในการทํางาน ของอุตสาหกรรม โดยสวนใหญเปนบริษัทชั้นนํา ของกลุมสหภาพยุโรป เชน Hager, ABB, PIGEO และ Jokacpl ทีม่ าจัดแสดงโชว นอกจากนีม้ บี ริษทั จากประเทศจี น ได นํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละชิ้ น ส ว น อุปกรณดา นตัวเก็บประจุไฟฟา และแผงโซลาเซลล มาแสดงในงานนี้เชนกัน ภายในงานยังมีการบรรยายดานเทคโนโลยีการผลิต การเสวนาดานระบบการจัดการพลังงานโดยผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น โดยจะเปน หัวขอเกี่ยวกับเรื่อง Green Power เปนสวนใหญ แสดงใหเห็นวาแนวโนมการใชพลังงานจากธรรมชาติมีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก สิ่งแวดลอมที่กําลังเสื่อมโทรม การใชพลังงานอยางสิ้นเปลือง ภาวะโลกรอน และประเทศตาง ๆ ไดกําหนดกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอม ออกมาบังคับใชมากมาย ดังนั้นเห็นทีประเทศไทยจะตองริเริ่มหันมาใช Green Power กันอยางจริงจังเสียที นะครับ ..........

11


9 โรครายยอดฮิต!!

ภัยสุขภาพชีวติ คนทํางานประจํา!!

• ÈٹÊÒÃʹà·ÈàÈÃÉ°¡Ô¨ÍصÊÒË¡ÃÃÁ

¤¹·íÒ§Ò¹»ÃШíÒ ËÃ×Í·ÕèàÃÕÂ¡Ç‹Ò ¾¹Ñ¡§Ò¹ÍÍ¿¿È¹Ñé¹ µŒÍ§¹Ñ觷íÒ§Ò¹ÍÂÙ‹¡Ñº·Õè·Ñé§Çѹ ÇѹÅÐËÅÒÂ æ ªÑèÇâÁ§ ¤¹·íÒ§Ò¹¡ÅØ‹Á¹Õéâ´ÂʋǹãËÞ‹ ¢Ò´¡ÒÃÍÍ¡¡íÒÅѧ¡Ò ¨¹ÍҨ໚¹·ÕèÁҢͧâäÀÑÂÃØÁàÃŒÒä´ŒËÅÒÂâä ´Ñ§¹Õé

ภาพประกอบจาก http://www.blick.de http://www.hoklife.com http://interesting-facts.co http://www.nadlanu.com http://www.bubblews.com http://www.beautylish.com http://www.gizmodo.com.au http://www.huffingtonpost.ca http://celiacdisease.about.com http://www.financeninvestments.com http://kuncisehatawetmuda.blogspot.com

12


โรคผมรวง

สาเหตุจากความเครียดทีร่ มุ เรา คนทํางานอยางเรา ๆ ยิง่ เครียด ยิ่งรวง ยิ่งรวงยิ่งเครียด และไมเฉพาะแตผูชาย ผูหญิงหลายคน ก็มีปญหานี้ ผูเชี่ยวชาญบอกวาคนทํางานออฟฟศที่ผมรวงมาก ๆ สวนหนึ่งอาจมาจากการขาดแสงอาทิตย เพราะคนกลุมนี้ไมคอย ไดรบั แสงแดดในยามเชาทีม่ สี ว นในการสังเคราะหวติ ามินเคซึง่ มีผลตอ หนังศีรษะ

ปวดหัว ไมเกรน เบลอ ๆ อัลไซเมอร ขี้หลงขี้ลืม

สาเหตุมาจากความเครียดและการกินอาหารเหลานี้ แอลกอฮอล คาเฟอีน เชน กาแฟ นํ้าอัดลม ยาชูกําลัง อาหารไขมันสูงประเภท เนื้อสัตว ในปริมาณมากเกินไป และการขาดการออกกําลังกาย อยางสมํา่ เสมอ ซึง่ ผูเ ชีย่ วชาญสุขภาพแนะนําวา เราควรออกกําลังกาย อยางนอยที่สุด 10 ชั่วโมงตอสัปดาห

อาการปวดตา นํ้าตาแหง เรตินาผิดปกติ

นอกจากความเครียดแลว การนัง่ หนาจอคอมพิวเตอรนาน ๆ เกินวันละ 6 ชั่วโมง และการเพงหนาจอในที่มืดหรือที่ ๆ แสงไมพอ ทําใหเกิดผลกระทบตอดวงตาได รวมถึงการขาดวิตามินเอและ วิตามินบีคอมเพล็กซดวย

อาการไซนัส เปนหวัด คัดจมูก และภูมิแพ

คนที่ตองทํางานในตึกสํานักงาน ในหองแอรทั้งวัน อาจพบ ปญหานีไ้ ด ยิง่ หากเครือ่ งปรับอากาศไมสะอาด ไมมตี วั กรองอากาศ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ไมไดลา งสมํา่ เสมอหรือทีท่ าํ งานมีฝนุ มีสงิ่ สกปรกมาก ก็เปนเรื่องไมนอย

ปวดคอ ปวดไหล ปวดขอ ปวดนิ้ว ปวดเมื่อย

จะวาไปอาการปวดเมื่อยตามรางกายนี้เปนกันมากทีเดียว ในกลุม คนทํางานออฟฟศ ทํางานประจํา นัง่ อยูก บั ทีน่ าน ๆ ซึง่ สาเหตุ เกิดจากการนัง่ กับทีน่ าน ๆ นัง่ ผิดทาผิดทาง ทางแกกค็ อื เปลีย่ น ทานั่งบาง ยืดเสนยืดสายบาง จะชวยได

13


โรคกระเพาะ ทองอืด ทองเฟอ มีแกสในกระเพาะ

ความเครียด การนอนหลับไมเพียงพอ กินกาแฟ การกิน ไมเปนเวลา หรือกินอาหารแบบเรงรีบ ทําใหกระเพาะและระบบ ขับถายทํางานไมมีประสิทธิภาพ มีสวนทําใหเกิดอาการเกี่ยวกับ กระเพาะอาหารได

ปากเหม็น

คนทํ า งานออฟฟ ศ หลายคนต อ งนั่ ง ทํ า งานทั้ ง วั น จนเกิ ด ความเครียด ไมคอยไดพูดจากันมากนัก รวมถึงการกินอาหาร พวกแอลกอฮอล กาแฟ สูบบุหรี่ มีอาหารตกคางในปาก พอเรา ไมไดขยับปากนํ้าลายก็บูด นํ้าลายไมถูกบีบออกมา ปากจึงแหง แบคทีเรียก็จะยอยนํ้าลาย เศษอาหาร และปลอยแกสออกมา ก็ทําใหปากเหม็นได

ริดสีดวง

เกิ ด จากการนั่ ง วั น ละนาน ๆ บั้ น ท า ยได รั บ การกดทั บ จนเสนเลือดดําบริเวณปลายลําไสเกิดเลือดคั่งบวมเปง ยิ่งคนที่ นํ้าหนักมาก ยิ่งพบปญหานี้ไดเร็ว รวมถึงคนที่ระบบขับถายไมดี อยูแลวก็เชนกัน

โรคอวน

โรคสุดทาย แตเปนปญหามากตอสุขภาพคนทํางาน ความทีเ่ รา ทํางานทั้งวัน บางคนบานไกล รถติด ตองตื่นแตเชา นอนดึก ทําให มีเวลากินมากขึ้น เชาก็กิน เย็นก็กิน บางคนทํางานไปกินไปกันเลย ออกกําลังกายยิ่งไมตองพูดถึง โรคอวนก็ถามหา

นี่แหละครับ โรครายภัยรายของคนทํางานอยางเรา ๆ คงไมมีใครโชครายเปนครบเซตทั้ง 9 อยางหรอกนะครับ ทั้งเสนผม สมอง ตา จมูก ปาก คอ กระเพาะ ทวารหนักรวมถึงสุขภาพโดยรวม แตจะวาไปเปนกันคนละอยางสองอยางก็แยแลว ก็คงตองหมั่นดูแลรักษา สุขภาพกันใหดที สี่ ดุ หมัน่ ตอกยํา้ ตนเองใหใสใจอาหารการกินทีด่ แี ละลดละเลิกอาหารและพฤติกรรมทีไ่ มดขี องเรา ทีใ่ ชคาํ วาตอกยํา้ นัน้ เพราะ เชือ่ แนวา เรือ่ งกินอยางไร ทําอยางไร จะทําใหสขุ ภาพดีนนั้ เปนเรือ่ งทีค่ นสวนใหญทราบกันดีอยูแ ลว เพียงแตวา รูแ ลวกับทําแลวนัน้ แตก ตางกันอยู หลายคนรูแ ตยงั ไมทาํ หรือทําแลวแตยงั ทําไมไดดกี ค็ งตองหาตัวอยางตนแบบของคนทีด่ ูแลสุขภาพดี ทัง้ สุขภาพจิตใจ อาหาร การกิน การออกกําลังกาย การบริหารสมองและการบริหารความเครียดและลองปฏิบัติตามเขาบาง หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง วันละนิด เดือนละหนอย ปละนอย เพียงเทานี้ ก็นาจะทําใหสุขภาพรางกายของเราดีขึ้น แข็งแรงขึ้น และมีความสุขกับการใชชีวิตไดมาก ขึ้นครับ ขอบคุณขอมูลจากหนังสือภัยสุขภาพของวันรวี ที่มา : http://www.oknation.net/blog/kritwat/2013/01/14/entry-1

14


MOVEMENT

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รวมกับ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรนิ ทร จัดการสัมมนาเรือ่ ง “เสนทาง สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ หองกันเกรา โรงแรมทองธารินทร อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร

ปลัดกระทรวงกระทรวงอุตสาหกรรม พรอมดวยคณะเขาตรวจเยี่ยมสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) พรอมมอบนโยบาย แกคณะผูบ ริหาร ขาราชการ พนักงานและเจาหนาทีข่ องสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยมี ดร.สมชาย หาญหิรญ ั ผูอ าํ นวยการสํานักงาน เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนผูชี้แจงถึงบทบาทหนาที่การดําเนินงานตาง ๆ ของ สศอ. เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2556 ณ หองประชุม 601 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดงานแถลงขาว “ดัชนีอตุ สาหกรรม เดือนมิถนุ ายน 2556” โดยมี ดร.สมชาย หาญหิรญ ั ผูอ าํ นวยการ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนประธานการแถลงขาว รวมกับผูบริหาร สศอ. โดยมีสื่อมวลชนแขนงตาง ๆ ใหความสนใจเขารวมงาน เปนจํานวนมาก เมื่อวันศุกรที่ 26 กรกฎาคม 2556 ณ หองประชุม 202 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม


Industrial Intelligence Unit (IIU)

ระบบเครือขายขอมูลเพื่อการชี้นําและเตือนภัยของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบไปดวย 9 ระบบขอมูล หรือ 9 IIU ไดแก 

อุตสาหกรรมไทยในภาพรวม

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา

อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

http://iiu.oie.go.th 

http://iiu.oie.go.th/food/default.aspx

http://iiu.oie.go.th/Textile/default.aspx 

http://iiu.oie.go.th/electronics/default.aspx 

อุตสาหกรรมพลาสติก

http://iiu.oie.go.th/ptit/default.aspx

http://iiu.oie.go.th/iron/default.aspx 

อุตสาหกรรมอาหาร

ฐานขอมูลดานการรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

http://iiu.oie.go.th/ISO/default.aspx

ฐานขอมูลดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน

http://iiu.oie.go.th/IUasean/default.aspx

อุตสาหกรรมยานยนต

http://iiu.oie.go.th/Automotive/default.aspx

สำนักงาน OFFICE OF INDUSTRIAL ECONOMICS เศรษฐกิจสํอุาตนั สาหกรรม กงาน OFFICE

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม OF INDUSTRIAL ECONOMICS ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2202 4274, 0 2202 4284 โทรสาร 0 2644 7023 www.oie.go.th, www.facebook.com/oieprnews, http://twitter.com/oie_news

Oie share ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 เดือนสิงหาคม 2556  
Advertisement