Page 1

SHARE OIE ปที่ 1 ฉบับที่ 5 เดือนสิงหาคม 2555


CONTENTS

Editor’s Note

Econ Focus สวั ส ดี ค  ะ คุ ณ ผู  อ  า นทุ ก ท า น สํ า หรั บ ฉบั บ นี้ กองบรรณาธิการจะพาคุณผูอาน ไปทําความรูจักกับ ระบบฐานขอมูล Industrial Intelligence Unit หรือ IIU แบบเจาะลึก วาคืออะไร และมีประโยชนอยางไรตอ การดํ า เนิ น งานด า นอุ ต สาหกรรม สํ า หรั บ Life จะพาคุณผูอานตามรอยละครดัง อยางธรณีนนี่ ี้ใคร ครอง ไปชมโลเกชั่นสวย ๆ ที่ใชในการถายทํา และ Movement พบกั บ ภาพข า วกิ จ กรรมของ สศอ. ในฉบับนี้เรายังเปดรับฟงความคิดเห็นของทานจากทุก ช อ งทาง สํ า หรั บ ท า นที่ ส  ง ความคิ ด เห็ น มาที่ กองบรรณาธิ ก าร ทางเรามี ข องที่ ร ะลึ ก มอบให พบกันใหมฉบับหนา สวัสดีคะ

✎ ชี้นําอุตสาหกรรมไทย ดวย IIU

3

Econ Review ✎ สรุปสถานการณการผลิตภาคอุตสาหกรรม 7 เดือนมิถุนายน 2555

Sharing ✎ ระบบฐานขอมูล Industrial Intelligence Unit (IIU)

9

Life ✎ ภูทับเบิก ตะวันเบิกฟา

12

OIE SHARE Club

14

Movement

15

ที่ปรึกษา โสภณ ผลประสิทธิ์ หทัย อูไทย พิชัย ตั้งชนะชัยอนันต

ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

บรรณาธิการบริหาร วารี จันทรเนตร

กองบรรณาธิการ ธนพรรณ ไวทยะเสวี, ศุภิดา เสมมีสุข, ศุภชัย วัฒนวิกยกรรม, ชาลี ขันศิริ, สมานลักษณ ตัณฑิกุล, ขัตติยา วิสารัตน, ศักดิ์ชัย สินโสมนัส, กุลชลี โหมดพลาย, บุญอนันต เศวตสิทธิ์, สิรินยา ลิม, วรางคณา พงศาปาน

OIE SHARE ยินดีรับฟงความคิดเห็น คําชี้แนะ และขาวประชาสัมพันธตางๆ ติดตอไดที่กองบรรณาธิการ OIE SHARE กลุ  ม ประชาสั ม พั นธ แ ละบริ ก ารห อ งสมุ ด สํ า นัก บริ ห ารกลาง สํ า นัก งานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ  ง พญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 อีเมล : OIESHARE@oie.go.th

ขอความที่ปรากฎใน OIE SHARE เปนทัศนะของผูเขียน

2

OIE SHARE สิงหาคม 2555


สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ปจจุบันประเทศไทยมีขนาดทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวมาก ขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต โดยเฉพาะดานการคาระหวาง ประเทศที่มีความเชื่อมโยทางการคากับประเทศตางๆ ในโลกอยาง กวางขวาง ซึ่งจากขนาดเศรษฐกิจ และการคาที่ขยายตัวมากขึ้น ทําใหเศรษฐกิจของประเทศไทยมีความเกี่ยวของกับปจจัยตางๆ ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากใน ป 2551 ทีป่ ระเทศไทยตองเผชิญกับวิกฤติราคานํา้ มันในตลาดโลก ซึง่ เปนครัง้ แรกทีร่ าคานํา้ มันดิบสูงมากกวา 100 ดอลลารตอ บารเรล

และสงผลกระทบโดยตรงทําใหภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ของไทยในป 2551 เกิดภาวะชะลอตัวจากภาระตนทุนที่สูงขึ้น อยางไรก็ตาม ชวงปลายป 2551 ถึงไตรมาสแรกของป 2552 ราคานํ้ า มั น ดิ บ ในตลาดโลกเริ่ ม มี แ นวโน ม ลดลงอย า งต อ เนื่ อ ง แตประเทศไทยก็ตองเผชิญกับปญหาใหม ซึ่งก็คือวิกฤติเศรษฐกิจ ของสหรัฐฯ ที่ลุกลามสูวิกฤติเศรษฐกิจโลก สงผลใหอัตราการ เจริญเติบโตของ GDP ไทย หดตัวลงรอยละ 2.3 ในขณะที่ GDP ภาคอุตสาหกรรมก็หดตัวถึงรอยละ 6.1 ซึ่งเปนการหดตัวครั้งแรก OIE SHARE สิงหาคม 2555

3


ในรอบ 10 ป รวมทั้งทําใหอัตราการขยายตัวของดัชนีผลผลิต อุตสาหกรรมของไทยในชวงไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 ของ ป 2552 หดตัวสูงถึงรอยละ 22.00 10.72 และ 5.54 ตามลําดับ สําหรับป 2553 ภาวะเศรษฐกิจโลกเริ่มฟนตัวดีขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหการเติบโตของ GDP ไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 7.8 และ GDP ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 13.9 อยางไร ก็ตาม ในครึ่งหลังของป 2553 เศรษฐกิจโลกเริ่มชะลอตัวอีกครั้ง จากความกังวลเรื่องปญหาหนี้สาธารณะในยุโรป นอกจากนี้ยังมี ป ญ หาเงิ น เฟ อ ที่ เ ป น ป จ จั ย คุ ก คามหลายประเทศในเอเชี ย โดยเฉพาะประเทศจีน ซึ่งทําใหหลายๆ ประเทศตองมีการปรับ นโยบายการเงินที่เขมงวดขึ้น ในชวงตนป 2554 แมเศรษฐกิจโลกจะเริ่มพื้นตัวดีขึ้น จากการพื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และการเติบโตของเศรษฐกิจ จีน แตก็มีความเปราะบางจากปจจัยเสี่ยงในเรื่องภาวะเงินเฟอที่ เปนภัยคุกคามหลายๆ ประเทศในโลก ปญหาหนี้สาธารณะใน ยุโรป ปญหาความไมสงบในกลุมประเทศอาหรับ รวมถึงเหตุการณ แผนดินไหวและสึนามิในญี่ปุนชวงเดือนมีนาคม ที่คาดวาจะสง ผลกระทบรุนแรงตอภาคการผลิตของญี่ปุน และสงผลตอเนื่อง ไปยังเศรษฐกิจของหลายประเทศที่ทําการคากับญี่ปุน โดยเฉพาะ ประเทศไทยที่มีมูลคาการคาและการลงทุนกับญี่ปุนจํานวนมาก ทํ า ให ก ารเติ บ โตของเศรษฐกิ จ ไทยในไตรมาสที่ 1 ถึ ง 2 ของ ป 2554 ขยายตัวไดเพียงรอยละ 2 ถึงรอยละ 3 สําหรับครึ่งหลัง 1 2

4

ธนาคารแหงประเทศไทย บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต

OIE SHARE สิงหาคม 2555

ป 2554 เศรษฐกิจโลกตองเผชิญกับความเสี่ยงตางๆ ที่มากขึ้น โดยเฉพาะป ญ หาหนี้ ส าธารณะในยุ โรปที่ รุ น แรงมากขึ้ น และ การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน สําหรับประเทศไทย นอกจากจะ ตองเผชิญกับปจจัยเสี่ยงภายนอกในหลายๆ ดาน ยังตองเผชิญกับ ป จ จั ย เสี่ ย งภายในประเทศ ทั้ ง เรื่ อ งสถานการณ ก ารเมื อ งที่ ยังไมนิ่ง และปญหาภัยธรรมชาติตางๆ เชน ปญหานํ้าทวมที่เกิดขึ้น ในปลายป 2554 ที่ ส ร า งความเสี ย หายแก เ ศรษฐกิ จ ไทย อยางมาก โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีมูลคาความเสียหาย สูงถึง 474,750 ลานบาท1 ซึ่งจากปจจัยเสี่ยงตางๆ ทั้งที่เกิดจาก ภายในประเทศและจากตางประเทศ สงผลใหอัตราการขยายตัว ของเศรษฐกิจไทยและภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 4 ของป 2554 หดตัวสูงถึงรอยละ 8.9 และ 21.6 ตามลําดับ ซึ่งสงผลใหการ เติบโตของเศรษฐกิจไทยทั้งป 2554 ขยายตัวไดเพียงรอยละ 0.1 ในขณะทีก่ ารเติบโตของอุตสาหกรรมไทยยังคงหดตัวอยูท รี่ อ ยละ 4.3 สําหรับเศรษฐกิจโลกในป 2555 คาดวาจะมีแนวโนมการฟนตัว ที่ ดี ขึ้ น โดยมี แรงขั บ เคลื่ อ นจากประเทศในกลุ  ม BRICS 2 และ


การฟนตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และญี่ปุน แตก็ยังคงมีปจจัย เสี่ยงในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจของหลายประเทศในยุโรปโดย เฉพาะอิตาลี และสเปนที่มีสัญญาณถดถอย ปญหาการเมืองใน ฝรั่งเศส และกรีซ และปญหาหนี้สาธารณะในยุโรปที่ยังคงยืดเยื้อ รวมถึงการชะลอตัวเล็กนอยทางเศรษฐกิจของจีน ซึ่งจากปจจัย เสี่ยงจากภายนอกประเทศและปญหานํ้าทวมของไทยในปลายป 2554 ที่สงผลใหภาคการผลิตของไทยยังฟนตัวไมเต็มที่ ทําใหใน ไตรมาสที่ 1 ของป 2555 เศรษฐกิจของไทยขยายตัวไดเพียงรอยละ 0.3 ขณะที่การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมยังคงหดตัวรอยละ 4.2 จากรายละเอียดทีก่ ลาวในขางตนจะเห็นไดวา ในชวงเวลา ที่ผานมาประเทศไทยตองเผชิญกับวิกฤติทางเศรษฐกิจและปจจัย เสี่ ย งต า งๆ มากมาย ทั้ ง ในด า นป ญ หาเศรษฐกิ จ และป ญ หา ภัยพิบัติตางๆ ทั้งแผนดินไหว สึนามิ และนํ้าทวม ซึ่งปจจัยตางๆ เหล า นี้ เ ป น ป จ จั ย ที่ ส  ง ผลกระทบด า นลบต อ การเติ บ โตทาง เศรษฐกิจ รวมถึงภาคอุตสาหกรรมของไทย หากประเทศไทยไมมี

การเตรียมความพรอมในการรับมือปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะที่เปนผูชี้นําและ เตือนภัยใหแกผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรม จึงไดมีการ พัฒนาระบบเตือนภัยเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมขึ้น เพื่อใชเปน เครื่องมือในการเตือนถึงความผิดปกติตางๆ ที่กําลังจะเกิดกับ ภาวะอุตสาหกรรมของไทย รวมถึงรองรับการเตือนถึงสถานะ ของอุ ต สาหกรรมไทยหลั ง เข า สู  ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น อาเซียน+3 และอาเซียน+6 ที่อาจมีการขยายความรวมมือใน อนาคต เพื่ อ ให ผู  ป ระกอบการมี เวลาปรั บ ตั ว เพื่ อ เตรี ย มความ พรอมรับมือกับปญหาที่กําลังจะเกิดขึ้น โดยปจจุบัน สํานักงาน เศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม (สศอ.) ได พั ฒ นาระบบ Industrial Intelligence Unit หรือทีเ่ รียกสัน้ ๆ วา ระบบ IIU เพือ่ ใหผปู ระกอบการ ผูบ ริหารทัง้ ภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักวิเคราะห ใชเปนเครือ่ งมือ ที่มีประสิทธิภาพในการประกอบการตัดสินใจเพื่อวางแผนและ นโยบายเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยวัตถุประสงค

OIE SHARE สิงหาคม 2555

5


หลักของระบบ IIU ก็คือ การชี้นํา เตือนภัย และเปนฐานขอมูลที่ ครอบคลุมขอมูล ขาวสาร และองคความรูอุตสาหกรรมที่สําคัญ ในดานตางๆ อันไดแก อุตสาหกรรมในภาพรวม อุตสาหกรรมยาน ยนต อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมเหล็ก และเหล็ ก กล า อุ ต สาหกรรมอาหาร อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอและ เครื่องนุงหม อุตสาหกรรมพลาสติก และขอมูลดานมาตรฐาน การบริ ห ารจั ด การ โดยเป น ข อ มู ล ทั้ ง ในระดั บ ประเทศ ระดั บ ภูมิภาคอาเซียน และระดับโลก ปจจุบันสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ยังคงมี การพั ฒ นาระบบ IIU เพื่ อ การชี้ นํ า และเตื อ นภั ย เศรษฐกิ จ อุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง โดยมุงหวังจะพัฒนาระบบเตือนภัยให มีประสิทธิภาพ และสามารถเตือนภัยไดละเอียดมากขึ้น รวมถึง พัฒนาใหระบบเตือนภัยไดลวงหนายาวนานขึ้น เพื่อเปนประโยชน ในการวางแผน และเตรียมความพรอมรับมือกับปญหาที่อาจเกิด

6

OIE SHARE สิงหาคม 2555

ขึ้นในอนาคตไดอยางทันทวงที รวมถึงมีการขยายความครอบคลุม ดานขอมูลทั้งในมิติของประเภทอุตสาหกรรมและมิติของจํานวน ประเทศ เพื่อใหเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสําหรับผูประกอบ การ และผูบริหารทั้งภาครัฐและเอกชน นําไปใชประกอบการ ตั ด สิ น ใจวางแผนและนโยบายที่ จ ะนํ า พาองค ก รของตนและ ประเทศไปสูความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว OIE


ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม/สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สรุปสถานการณการผลิตภาคอุตสาหกรรม เดื อ นมิ ถุ น ายน 2555

ารผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนมิถุนายน 2555 หดตัวรอยละ 9.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน อันเปน ผลมาจากบางอุตสาหกรรมยังไมสามารถผลิตไดเต็มกําลังการผลิต เชน อุตสาหกรรม Hard Disk Drive อุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส

การผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรมหดตั ว ในเดื อ นมิ ถุ น ายน 2555 โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวรอยละ 9.6 เมื่อเทียบ กับเดือนเดียวกันของปกอน เปนผลมาจากอุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive อุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ที่ยังไม สามารถกลับมาผลิตไดในระดับปกติ หลังจากเกิดอุทกภัยในปลาย ป 2554 อุ ต สาหกรรมที่ ข ยายตั ว มาก 3 อั น ดั บ แรก ได แ ก อุ ต สาหกรรมรถยนต อุ ต สาหกรรมเบี ย ร และอุ ต สาหกรรม เครื่ อ งปรั บ อากาศ โดยดั ช นี ผ ลผลิ ต อุ ต สาหกรรมรถยนต ใ น เดื อ นมิ ถุ น ายน 2555 ขยายตั ว ร อ ยละ 40.3 เมื่ อ เที ย บกั บ เดือนเดียวกันของปกอน อันเนื่องมาจากนโยบายรถคันแรก อุตสาหกรรมการผลิตเบียร ในเดือนมิถุนายน 2555 ขยายตัวรอยละ 8.8 เนือ่ งจากเปนชวงการแขงขันฟุตบอลยูโร 2012 มีการจัดกิจกรรมกระตุนการบริโภคทําใหการผลิตเบียรเพิ่มขึ้น อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ ดัชนีผลผลิต อุตสาหกรรมในเดือนมิถุนายน 2555 ขยายตัวรอยละ 9.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจากอากาศรอนใน ตางประเทศ และมีการผลิตผลิตภัณฑรุนใหมออกสูตลาด การจํ า หน า ยสิ น ค า อุ ต สาหกรรมในเดื อ นมิ ถุ น ายน 2555 ขยายตัว โดยดัชนีการสงสินคาขยายตัวรอยละ 2.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจากผูบริโภคมีความ ตองการมากขึ้น ซึ่งการขยายตัวของการจําหนายและการหดตัว ของการผลิตสงผลใหสินคาคงคลังลดลง โดยดัชนีสินคาสําเร็จรูป คงคลังหดตัวรอยละ 5.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน

สํ า หรั บ การใช แรงงานในภาคอุ ต สาหกรรมในเดื อ น มิถุนายน 2555 หดตัวเนื่องจากอุตสาหกรรม Hard Disk Drive และอุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ยังไมสามารถผลิตเต็ม กําลังการผลิต โดยดัชนีแรงงานอุตสาหกรรมหดตัวรอยละ 3.4 เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นเดี ย วกั น ของป ก  อ น ทํ า ให กํ า ลั ง การผลิ ต อุตสาหกรรมดังกลาวยังนอยกวาระดับปกติ การผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรมครึ่ ง ป แรกของป 2555 หดตัว โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเฉลี่ยครึ่งป 2555 หดตัว ร อ ยละ 4.30 เมื่ อ เที ย บกั บ ช ว งเดี ย วกั น ของป ก  อ น ซึ่ ง เป น ผลจากอุทกภัยและเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว สวนอัตราการใช กําลังการผลิตอยูที่รอยละ 65.94 อุตสาหกรรมสําคัญที่ทําใหดัชนีผลผลิตครึ่งปแรกหดตัว ได แ ก การผลิ ต Hard Disk Drive และการผลิ ต ชิ้ น ส ว น อิเล็กทรอนิกส เนื่องจากโรงงานเพิ่งฟนตัวจากอุทกภัยเมื่อปลายป 2554 บางโรงงานมีการควบรวมกิจการ ผูผลิตบางรายยังอยูใน ชวงกอสรางโรงงานใหม และบางรายรอการติดตั้งเครื่องจักรใหม ซึ่งยังดําเนินการไมเรียบรอย ทําใหไมสามารถผลิตไดเต็มกําลัง การผลิต โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม Hard Disk Drive และ ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเฉลี่ยครึ่งแรกป 2555 หดตัวรอยละ 20.78 และ 35.27 ตามลําดับเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน การผลิตสิ่งทอตนนํ้าในครึ่งแรกของป 2555 ยังคงหดตัว โดยดัชนีผลผลิตเฉลี่ยหดตัวที่รอยละ 24.16 เมื่อเทียบกับชวง เดียวกันของปกอน เปนผลจากวิกฤติเศรษฐกิจยุโรปที่ยังคงยืดเยื้อ OIE O I E SHARE SHARE สิสิงหาคม หาคม 2555 2555

7


สงผลกระทบตอสินคาไทยที่ตองพึ่งพาการสงออกไปยังสหภาพ ยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน สําหรับตลาดอาเซียนซึ่งเปนตลาด ที่มีการขยายตัวมากในปกอนหนาแตในปนี้มีการชะลอตัวเชนกัน สวนดัชนีผลผลิตเครื่องปรับอากาศเฉลี่ยครึ่งแรกป 2555 หดตัว เชนกันที่รอยละ 6.59 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เปน ผลจากอุทกภัยเมื่อปลายปที่แลวสงผลใหการผลิตในชวงไตรมาส แรกหดตัวมาก แตอยางไรก็ตามในไตรมาสสองเมื่อผูผลิตเริ่มฟนฟู โรงงานและกลับมาผลิตไดในภาวะปกติก็มีการเรงการผลิตตาม ความตองการของลูกคาทั้งในและตางประเทศ ขณะที่ อุ ต สาหกรรมการผลิ ต รถยนต ค รึ่ ง ป แรกมี ก าร ขยายตัวถึงรอยละ 37.27 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เปนผลจากการที่ผูผลิตฟนตัวจากอุทกภัยไดเร็วและสามารถกลับ มาผลิตไดเกือบปกติตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2555 ประกอบกับ

8

OIE O I E SSHARE HARE สิสิงหหาคม าคม 2555 2555

นโยบายรถคันแรกของรัฐบาล สงผลใหผูผลิตขยายกําลังการผลิต และเรงผลิตเพื่อสงมอบใหผูบริโภคที่สั่งจองไวจํานวนมาก การจําหนายสินคาอุตสาหกรรมในชวงครึ่งปแรกของ ป 2555 ขยายตัว โดยดัชนีการสงสินคาเฉลี่ยครึ่งปแรก ขยายตัว รอยละ 2.1 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งการขยายตัว ของการจําหนายสินคาอุตสาหกรรมขณะที่การผลิตหดตัวสงผลให สิ น ค า คงคลั ง ไม เ พิ่ ม ขึ้ น มากนั ก โดยจะเห็ น ได จ ากดั ช นี สิ น ค า สําเร็จรูปคงคลังเฉลี่ยครึ่งปแรก ขยายตัวเล็กนอยที่รอยละ 0.2 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน สําหรับการใชแรงงานในภาคการผลิตในชวงครึ่งปแรก ของป 2555 ลดลง โดยดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเฉลี่ยหด ตัวรอยละ 2.6 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน OIE


สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ระบบฐานขอมูล Industrial Intelligence Unit (IIU) Industrial Intelligence Unit (IIU) คืออะไร Industrial Intelligence Unit หรือ IIU คือ ระบบเครือขายขอมูลเพื่อการชี้นําและเตือนภัยของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบ ไปดวย 9 ระบบขอมูล หรือ 9 IIU ไดแก อุตสาหกรรมไทยในภาพรวม

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม

OIE O I E SHARE SHARE สิงหาคม หาคคม 2555 2555

9


10 10

OIE O I E SHA SHARE ARE สิงหหาคม าคม 2555 25555

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา

อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

อุตสาหกรรมยานยนต

อุตสาหกรรมอาหาร

อุตสาหกรรมพลาสติก

ฐานขอมูลดานการรับรองมาตรฐานไอเอสโอ


ฐานขอมูลดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน

และยังคงมุง มัน่ พัฒนาระบบ IIU เพือ่ เพิม่ ความครอบคลุม ใหมากยิ่งขึ้นในอนาคต

ขอมูลในระบบ Industrial Intelligence Unit (IIU) มีอะไรบาง ฐานขอมูลภาคอุตสาหกรรมที่สําคัญ จะประกอบไป ดวยขอมูลดังตอไปนี้ 1. ข อ มู ล ด า นการชี้ นํ า และเตื อ นภั ย สํ า หรั บ ภาค อุตสาหกรรมไทย 2. ข อ มู ล ทางด า นเศรษฐกิ จ และสถิ ติ อุ ต สาหกรรม เช น การผลิ ต และการบริ โ ภค ค า แรง โครงสร า งเศรษฐกิ จ อุตสาหกรรมไทย ขอมูลดานการคา ดัชนีอุตสาหกรรม การนําเขาส ง ออก ฐานข อ มู ล การเคลื่ อ นไหวของเศรษฐกิ จ ทั้ ง ในและ ตางประเทศ ฐานขอมูลการเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมทั้งในและ ตางประเทศ ฐานขอมูลรายงานการวิเคราะหอุตสาหกรรมเชิงลึก เปนตน 3. ขอมูลภาวะทางดานตลาด เชน ภาวะการนําเขาสงออกและดุลการคา รายงานสถานการณของอุตสาหกรรม ความ สามารถในการแขงขัน ตลาดสงออกและตลาดภายในประเทศ สวนแบงทางการตลาด 4. ข อ มู ล ด า นป จ จั ย การค า การลงทุ น เช น ข อ มู ล นโยบาย กฎ ระเบียบภาครัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมภายใน ประเทศ ระบบสิทธิพิเศษทางการคาตางๆ การขอการสงเสริมการ ลงทุน ฐานขอมูลภาษีนําเขาของประเทศคูคา ฐานขอมูลมาตรการ

การสงเสริมและกีดกันของประเทศคูคาและคูแขง ฐานขอมูล รายงานการติดตามลูทางการคาและการลงทุนในและตางประเทศ 5. ขอมูลทางดานการวิจัยและเทคโนโลยี จะเปนฐาน ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การวิ จั ย และเทคโนโลยี ใ หม ๆ เช น การพั ฒ นา เครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสมัย ใหม การนํานวัตกรรมใหมๆ มาใชในอุตสาหกรรม เปนตน 6. บทความและบทวิเคราะห ซึ่งเปนการรวบรวมความ เคลื่อนไหวและวิเคราะหประเด็นที่นาสนใจ ดานมาตรฐานและกฎ ระเบียบ ขอตกลงระหวางประเทศ (ทั้งในปจจุบันและอนาคต) ซึ่ ง คาดการณ ว  า จะมี ผ ลกระทบสํ า คั ญ ต อ ผู  ป ระกอบการภาค อุตสาหกรรมและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 7. ขอมูลทั่วไปของบริษัท เชน ชื่อโรงงาน ที่ตั้ง ประเภท ของสิ น ค า ที่ ผ ลิ ต ประเภทเจ า ของธุ ร กิ จ รู ป แบบหรื อ ลั ก ษณะ การผลิต เปนตน 8. ฐานขอมูลที่สําคัญตาง ๆ ของภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ ยั ง มี บ ทความและบทวิ เ คราะห โดยเป น บทความพิ เ ศษและบทวิ เ คราะห เชิ ง ลึ ก ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ภาค อุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมใดๆ รวมถึงขาวความเคลื่อนไหวใน ภาคอุตสาหกรรม ระบบ Industrial Intelligence Unit (IIU) จะชวยให ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมสามารถนําขอมูลไปประกอบ การตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจและสามารถเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข ง ขั น ให ทั น ต อ สถานการณ โ ลกที่ เ ปลี่ ย นแปลง ตลอดเวลา ซึ่งสงผลใหภาพรวมดานอุตสาหกรรมไทยมีการพัฒนา ขึ้นไปในทิศทางที่เปนบวก ทําใหเพิ่มศักยภาพในการขยายตัวทาง ดานเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและตางประเทศ พรอมรองรับสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดในอนาคต อย า งก า วหน า และมั่ น คง นอกจากนี้ ร ะบบ Industrial Intelligence Unit (IIU) ยังชวยใหผูใชงานไดรับรูขอมูลความ เคลื่อนไหวในภาคอุตสาหกรรมไดอยางรวดเร็ว ทันเหตุการณ ทามกลางสภาวะการแขงขันที่มิอาจชาไดแมแตกาวเดียว โดยผูที่สนใจสามารถเขาไปใชงานระบบไดทางเว็บไซต http://iiu.oie.go.th OIE

OIE SHARE สิงหาคม 2555

11


ÀٷѺàºÔ¡ ฉบั บ นี้ ก องบรรณาธิ ก ารจะพาคุ ณ ผู  อ  า นตามรอยพี่ อาทิจและนองณี จากละครธรณีนี่นี้ใครครองที่หลายคนชื่นชอบ โลเกชั่นที่สวยงามของเรื่องนี้ถายทําดวยกันหลายจังหวัด แตใน ฉบับนี้จะเริ่มกันที่ภูทับเบิก กอนอื่นไปรูจักสภาพทางภูมิศาสตร แบบคราว ๆ กันกอนนะคะ ภูทับเบิกเปนยอดเขาที่สูงที่สุดใน จังหวัดเพชรบูรณ ตั้งอยูที่บานทับเบิก ตําบลวังบาล หางจาก อําเภอหลมเกา 40 กิโลเมตร ตามเสนทางจากหลมเกาไปภูหินรอง กลา หรือหางจากตัวจังหวัดเพชรบูรณประมาณ 90 กิโลเมตร ภูทับเบิก มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 1,768 เมตร เปน จุดที่สูงที่สุดของเพชรบูรณ มีสภาพภูมิประเทศที่สวยงามดวย ธรรมชาติแบบทะเลภูเขา มีอากาศบริสุทธิ์ สภาพภูมิอากาศเย็น สบายตลอดป เนื่องจากรองลมเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยและอยูบน ที่สูง จึงสามารถมองเห็นทิวทัศนไดกวางไกล โดยชวงเชาจะมอง เห็นกลุมเมฆ และทะเลหมอกตัดกับยอดเทือกเขาเพชรบูรณ เมื่ อ ฝนโปรยปราย กะหลํ่ า ปลี เ ริ่ ม เขี ย วขยายเป น วงกว า งทั่ ว ภู ทั บ เบิ ก ไอหมอกและความหนาวก็ เข า มาเยื อ น อี ก ครั้ ง ความสวยงามและบรรยากาศเช น นี้ ห ามิ ไ ด จ ากที่ ไ หน หลายๆคนถามวา กะหลํ่าปลีมีชวงไหน ชวงนี้มีกะหลํ่าปลีอยูไหม คําตอบแบบ ฟนธง!! คือกะหลํ่าปลีภูทับเบิกมี 2 ชวง ชวงที่ 1 ตั้งแต

12 12

OIE O I E SSHARE HARE สิสิงหหาคม าคม 2555 2555

μÐÇѹàºÔ¡¿‡Ò กลางเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม ชวงที่ 2 เดือน ตุลาคม - กลาง เดือนธันวาคม คือประมาณชวงนี้ไป กะหลํ่าปลีจะเริ่มเขียวจนจะ ทั่วภูทับเบิก ใครหลายๆ คนที่อยากเห็นไรกะหลํ่าปลีบนภูทับเบิกก็ เตรียมตัว เตรียมตังคมาเที่ยวชวงนี้เปนตนไปไดเลย นอกจากไร กะหลํ่าปลีแลว ภูทับเบิกหนาฝน จะมีหมอกลงตลอดวัน ในบางวัน ชวงเชาๆ มีทะเลหมอกที่สวยงามมาก และมีโอกาสเห็นมากกวา หนาหนาวอีก หมอกในตอนเชาๆ สีขาวนวล ทองฟาสดใส สวยกวา ตอนหนาหนาวมากทีเดียว สวนเรื่องอุณหภูมิหนาฝนแบบนี้ไมเคย เกิน 30 องศาเซลเซียส เฉลี่ยอยูที่ 27-28 องศา ปจจุบัน ภูทับเบิก เปนที่ตั้งของหมูบานชาวไทยภูเขา เผ า ม ง ซึ่ ง ได อ พยพมาอาศั ย อยู  ที่ บ  า นทั บ เบิ ก หมู  ที่ 14 และ หมูที่ 16 โดยอยูในความดูแลของศูนยพัฒนาสงเคราะหชาวเขา จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ ชาวเขาเหล า นี้ อ าชี พ ทํ า การเกษตรแบบขั้ น บันไดตามเชิงเขา ในชวงปลายฝนตนหนาว จะพบเห็นไรกะหลํ่าปลี สวยงามตลอดอยูสองขางทางสูทับเบิก หมูบานมงทับเบิก ซึ่งอยู ด า นในเลยจากจุ ด ชมวิ ว เป น แหล ง ศึ ก ษาวั ฒ นธรรมที่ น  า สนใจ ซึ่งยังคงรักษาวิถีชีวิตตามแบบฉบับมงดั้งเดิมไว นอกจากนี้ ยังมี วัดปาบานทับเบิก เปนจุดทองเที่ยว และจุดชมวิวที่สําคัญภายใน หมู  บ  า น วั ด นี้ เ คยเป น จุ ด ที่ ใช ร องนํ้ า ค า งกลางหาว ที่ นํ า ไปทํ า


นํ้ า พระพุ ท ธมนต เพื่ อ ประกอบพิ ธี แ ด อ งค พ ระบาทสมเด็ จ พระเจาอยูหัวในพระราชพิธีสําคัญตางๆ โดยวัดตั้งอยูบริเวณริม หนาผา ติดกับอําเภอหลมเกา ทําใหมองเห็นวิวในมุมสูงไดกวาง ไกลมาก ในราวเดือนธันวาคม-มกราคม จะมี ดอกซากุระ หรือ นางพญาเสือโครง สีชมพูบานสะพรั่งไปทั้งภูเขา การเดิ น ทางบนภู ทั บ เบิ ก เป น ภู เ ขาสู ง ชั น ยั ง ไม มี รถประจํ า ทาง สามารถเดิ น ทางได โ ดยรถยนต ส  ว นตั ว เท า นั้ น ซึ่งสามารถขึ้นเขาไดทั้งรถเกง และรถกระบะ รถที่จะขึ้นภูทับเบิก ตองตรวจเช็คความพรอมของเครื่องยนต ระบบเบรค และครัช ใหดีกอน และควรมีกําลังมากกวา 1500 ซีซี. อีกทั้งผูขับขี่ควรมี ประสบการณในการขับรถขึ้นเขามาบางแลว เสนทางจากกรุงเทพฯ ถึง จังหวัดเพชรบูรณ ผานตัวเมือง มุงหนาไปทาง อ.หลมสัก กอนถึงแยกพอขุนประมาณ 10 กิโลเมตร ใหเลี้ยวซายเขาทางเลี่ยงเมืองสาย 21 (เลยปมคาลเท็กซไป 200 เมตร) ขับรถไปอีก 6-7 กิโลเมตร ถึงสี่แยกกกโอ ใหเลี้ยวซายไป ทางพิษณุโลก ตรงไปประมาณ 1-2 กิโลเมตร ถึงสี่แยกไฟแดง หากตรงไปจะขึ้นไปเขาคอ และพิษณุโลก ใหเลี้ยวขวา เขาถนน สาย 2372 ตรงไป ประมาณ 13-15 กิโลเมตร มีปายบอกทางภูทับ เบิก-ภูหินรองกลา ใหเลี้ยวซายเขาถนนทางหลวงหมายเลข 2331

ไปภู ทั บ เบิ ก ขั บ ไปตามเส น ทาง ซึ่ ง เป น ทางขึ้ น เขา ระยะทาง ประมาณ 17.7 กิ โ ลเมตร รวมโค ง หั ก ศอก ทะแยงขึ้ น -ลง ไดประมาณ 111 โคง (ในชวงอําเภอหลมสัก-อําเภอหลมเกา มีปายบอกเสนทางไปภูทับเบิกตลอดเสนทาง) ระหว า งนี้ ท า นจะตื่ น เต น กั บ ธรรมชาติ ด  า นล า งที่ สวยงามตลอดเส น ทาง ยิ่ ง สู ง ยิ่ ง สวย เมื่ อ ถึ ง สามแยกที่ มี ป  า ย อุ ท ยานแห ง ชาติ ภู หิ น ร อ งกล า และด า นเก็ บ เงิ น ค า ธรรมเนี ย ม อุทยานฯ ใหเลี้ยวขวา (ไมตองเขาไปในอุทยาน) แลวขับตรงไป ประมาณ 1.5 กิโลเมตร จากนั้นใหเลี้ยวขวาขึ้นไปยังจุดชมวิว

OIE SHARE สิงหาคม 2555

13


สวัสดีคุณผูอาน OIE SHARE ทุกทานคะ สํ า หรั บ กิ จ กรรมร ว มสนุ ก ในฉบั บ นี้ ทาง กองบรรณาธิการอยากใหคณ ุ ผูอ า นแนะนําสถานที่ ทองเที่ยวที่คิดวานาสนใจ และสามารถเดินทางไป เทีย่ วได สบาย ๆ ในเมืองไทย ไปทีก่ องบรรณาธิการ ผ า นทางอี เ มล OIESHARE@oie.go.th สํ า หรั บ ท า นที่ ร  ว มแสดงความคิ ด เห็ น ทาง กองบรรณาธิ ก ารมี ข องที่ ร ะลึ ก มอบให เพื่ อ เป นการตอบแทนด ว ย สํ า หรั บ ฉบั บ หน า ยั ง มี เรื่องราวดีดี รอคุณผูอานอยู อยาลืมติดตาม กันนะคะ ^__^ ขับไปประมาณ 300 เมตร ก็จะถึงลานจอดรถ จากนั้นก็เดินเทา ประมาณ 100 เมตร ก็จะถึงจุดชมวิว...ภูทับเบิก ที่พักบนจุดชมวิว ภูทับเบิก สามารถติดตอขอกางเต็นท ไดในวันที่ไปถึง หรือหากตองการเชาเต็นทพรอมอุปกรณนอน ก็มี เตรียมสํารองไวใหนักทองเที่ยว นอกจากนี้ยังสามารถเขาไปพักที่ อบต.วังบาล ซึ่งอยูดานในหมูบาน ทิวทัศนสวยงามเชนเดียวกัน ติดตอ โทร 0 5674 7532 บานพักสถานีอนามัยทับเบิก เลขที่ 16 หมู 16 ตําบลวังบาล อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ ฉบั บ หน า จะมี เรื่ อ งราวดี ดี เรื่ อ งไหนมาฝากคุ ณ ผู  อ  า น อยาลืมติดตามดวยนะคะ สําหรับฉบับนี้ลาไปกอน มีความสุขกับ วันหยุดของคุณนะคะ OIE

ขอมูลอางอิงและภาพประกอบ http://travel.kapook.com/view3553.html http://www.khaoko.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=280 061&Ntype=5 http://www.phuthapboek.com/ http://www.hamanan.com/tour/phetchabun/phutubberg.html

14 14

OIE O I E SSHARE HARE สิสิงหหาคม าคม 2555 2555


สศอ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะอนุกรรมการสถิติสาขาอุตสาหกรรม (การผลิต การกอสราง และอสังหาริมทรัพย) ครั้งที่ 1 โดยมีนายชัยยง กฤตผลชัย รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธาน จัดขึ้น ณ หองประชุม 601 สํานักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2555

นายพิชัย ตั้งชนะชัยอนันต รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พรอมดวยนายอนันต อัศวโสภณกุล ผูอํานวย การศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ศส.) ใหการตอนรับคณะดูงานจากประเทศเวียดนาม โดย GSO และ JICA เวียดนาม ที่เขามาศึกษาดูงานการจัดทําดัชนีอุตสาหกรรมของ สศอ. พรอมทั้งรับฟงและเยี่ยมชมกระบวนการ ขั้นตอนการทําดัชนีอุตสาหกรรม ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2555 ณ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายหทัย อูไทย รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนผูแทน สศอ. รับรางวัลเกียรติคุณบัญชีภาครัฐดีเดน จากกรมบัญชีกลางในงาน พิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัญชีภาครัฐดีเดน : Public Accounting Awards 2012 โดยมีนายรังสรรค ศรีวรศาสตร อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปนประธานเปดงานและเปนผูมอบรางวัล ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น

OIE O I E SHARE SHARE สิสิงหาคม หาคม 2555 2555

15 15


ชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสาร สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ศูนยบริการขอมูลขาวสาร สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สศอ. ไดดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการขอมูลขาวสารขึ้นตั้งแตป 2548 เพื่อใหประชาชนสามารถศึกษาขอมูลสารสนเทศตางๆ ไดอยางสะดวก โดยตั้งอยูที่ ชั้น 2 หองสมุดสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เปดทําการ วันจันทร – ศุกร เวลา 08.30 – 16.30 น. สนใจสอบถามขอมูล โทรศัพท 0 2202 4349  เอกสารเผยแพร ในรูปแบบของหนังสือ วารสาร จุลสาร แผนพับ เชน รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (รายไตรมาส) ดัชนีอุตสาหกรรม (รายเดือน) การศึกษาวิจัยอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมนารู : เครื่องชี้วัดภาวะอุตสาหกรรมไทย ศัพทเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ระบบออนไลน และ Social Network สศอ. ให บ ริ ก ารข อ มู ล ข า วสารผ า นระบบออนไลน ทั้ ง ทางเว็ บ ไซต www.oie.go.th ทาง Social Network ที่ www.facebook.com/oieprnews และ http://twitter.com/oie_news โดยมีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับรายงานการศึกษา/ วิเคราะหเกี่ยวกับเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ทั้งในระดับมหภาค รายสาขาอุตสาหกรรม ตลอดจนเอกสารเผยแพรตางๆ ผูรับบริการ สามารถสืบคนไดทุกที่ทุกเวลาอยางสะดวก รวดเร็ว สามารถนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคของผูรับบริการทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และประชาชนทั่วไป  ศูนยบริการรวมกระทรวงอุตสาหกรรม เป น หน ว ยงานให บ ริ ก ารประชาชนที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ภายใต ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของกระทรวงอุ ต สาหกรรม โดยนํ า งานบริ ก ารที่ หลากหลายมาจัดบริการ ณ จุดบริการเดียว โดยใหบริการตอบขอซักถามเกี่ยวกับอุตสาหกรรม พรอมทั้งเอกสารเผยแพร ตลอดจน การขออนุญาตตางๆ ที่เกี่ยวของ ติดตอรายละเอียดไดที่ ชั้น 1 อาคารสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เปดบริการ เวลา 08.30 – 16.30 น. โทรศัพท 0 2202 3413 E-mail : censerv@industry.go.th  1563 Call Center กระทรวงอุตสาหกรรม ใหบริการตอบขอซักถามเกี่ยวกับงานบริการของกระทรวงอุตสาหกรรม

ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2202 4274 0 2202 4284 โทรสาร 0 2644 7023 www.oie.go.th, www.facebook.com/oieprnews, http://twitter.com/oie_news

Oie share ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 เดือนสิงหาคม 2555  
Oie share ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 เดือนสิงหาคม 2555  
Advertisement