__MAIN_TEXT__

Page 1


B I OKAASU -

T ÄSSÄ

LEH TI

LEH DESSÄ :


B I OKAASU N

KÄYTTÖÄ LI I KEN N EPOLTTOAI N EEN A TU LI SI LI SÄTÄ I INA S AUKKO , INSINÖÖRIHARJOITTELIJA H AMKIN YMPÄRISTÖBIOTEKNOLOGIAN KO .


U E- BU SSI T ARI L AMPINEN

J ÄTTI H AASTE

S U OM ESSA


TRACE N U TRI EN TS I N BI OG AS PROCESSI N G – BACKG ROU N D AN D PRACTI CAL EXPERI EN CE D R. H ARALD L INDORFER, S CHAUMANN B IO E NERGY, P INNEBERG


T ÄYDEN

PALVELU N BI OEN ERG I ARATKAI SU ALAN EDELLÄKÄVI J ÄLTÄ M ARJAANA KESKITALO


B I OKAASU LI I KETALOU DEN J ARNO

PERU STEET L AITINEN , VARATOIMITUSJOHTAJA D ORANOVA O Y


K AASU TU RVALLI SU U DEN ASI AN TU N TI J AYRI TYS D ETECTOR N ÄKEE BI OKAASU I SSA SU U RI A M AH DOLLI SU U KSI A ANNE KORTELA


K U I VATU N

M ÄDÄTYSJ ÄÄN N ÖKSEN VARASTOI N TI A J A LEVI TYSTÄ TARKEN N ETAAN TIINA TONTTI JA P ETRI KAPUINEN , LUONNONVARAKESKUS


B I OKAASU ALA BI OKI ERTOTALOU DEN

KESKI ÖSSÄ KATI ALÉN , H ELENA KALLIO , TEEMU KIISKINEN , KATJA L EHKONEN , S ATU N OKKONEN JA I INA S AUKKO


L I I KEN N EBI OKAASU VU OSI 201 4 ERI N OM AI N EN ARI L AMPINEN

OLI


NBC 201 6

WI LL

T H E N BC 201 6 BE H ELD 7. -1 0. 9. 201 6

P RELIMINARY PROGRAM

Profile for Suomen Biokaasuyhdistys

Suomen Biokaasuyhdistyksen jäsenlehti 1/2015  

Suomen Biokaasuyhdistyksen jäsenlehti 1/2015  

Advertisement