Suomen Biokaasuyhdistyksen jäsenlehti 1/2015

Page 1


B I OKAASU -

T ÄSSÄ

LEH TI

LEH DESSÄ :


B I OKAASU N

KÄYTTÖÄ LI I KEN N EPOLTTOAI N EEN A TU LI SI LI SÄTÄ I INA S AUKKO , INSINÖÖRIHARJOITTELIJA H AMKIN YMPÄRISTÖBIOTEKNOLOGIAN KO .
U E- BU SSI T ARI L AMPINEN

J ÄTTI H AASTE

S U OM ESSATRACE N U TRI EN TS I N BI OG AS PROCESSI N G – BACKG ROU N D AN D PRACTI CAL EXPERI EN CE D R. H ARALD L INDORFER, S CHAUMANN B IO E NERGY, P INNEBERG

T ÄYDEN

PALVELU N BI OEN ERG I ARATKAI SU ALAN EDELLÄKÄVI J ÄLTÄ M ARJAANA KESKITALOB I OKAASU LI I KETALOU DEN J ARNO

PERU STEET L AITINEN , VARATOIMITUSJOHTAJA D ORANOVA O Y
K AASU TU RVALLI SU U DEN ASI AN TU N TI J AYRI TYS D ETECTOR N ÄKEE BI OKAASU I SSA SU U RI A M AH DOLLI SU U KSI A ANNE KORTELAK U I VATU N

M ÄDÄTYSJ ÄÄN N ÖKSEN VARASTOI N TI A J A LEVI TYSTÄ TARKEN N ETAAN TIINA TONTTI JA P ETRI KAPUINEN , LUONNONVARAKESKUS
B I OKAASU ALA BI OKI ERTOTALOU DEN

KESKI ÖSSÄ KATI ALÉN , H ELENA KALLIO , TEEMU KIISKINEN , KATJA L EHKONEN , S ATU N OKKONEN JA I INA S AUKKO
L I I KEN N EBI OKAASU VU OSI 201 4 ERI N OM AI N EN ARI L AMPINEN

OLI
NBC 201 6

WI LL

T H E N BC 201 6 BE H ELD 7. -1 0. 9. 201 6

P RELIMINARY PROGRAM