Page 1

www.sunrisevalley.lt

Mokslo ir technologijø parkas Verslo inkubatorius

NAUJIENLAIŠKIS Nr. 15; 2010 m. lapkritis

SAULËTEKIO SLËNIO KOMANDOS NAUJIENOS Saulëtekio slënio atstovø vizitas Norvegijoje Spalio mënesá VðÁ „Saulëtekio slënis“ atstovai, teisininkë Gailë Sakalaitë bei verslo analitikas Ignas Kamantauskas, lankësi Norvegijoje ir susipaþino su sëkmingiausiomis Norvegijos inovacijø skatinimo ir plëtros organizacijomis, pasisëmë patirties technologijø perdavimo veikloje, finansiniø instrumentø, fasilituojanèiø technologiniø ámoniø kûrimà ir vystymà, taikyme. Ypatingas dëmesys vizito metu buvo skiriamas biotechnologijø plëtrai ir Lietuvos ámoniø galimybëms bendradarbiauti ðioje srityje. VðÁ „Saulëtekio slënis“ Norvegijoje specialistams pristatë sëkmingà Lietuvos biotechnologijø pramonës sektoriaus „pumpurinæ“ ámonæ „Profarma“. Pagrindinis vizito organizatorius ir VðÁ „Saulëtekio slënis“ partneris vykdomame „BaSIC“ projekte (www.basic-net.eu/welcome) Oslo Teknopol (www.oslo.teknopol.no) pasidalino savo ilgamete patirtimi suburiant verslo ir akademinës bendruomenës atstovus á bendradarbiavimo tinklus ir klasterius, ypatingà dëmesá skiriant biotechnologijø sektoriui. Jei norite daugiau informacijos raðykite verslo analitikui Ignui Kamantauskui ignas.kamantauskas@sunrisevalley.lt ar teisininkei Gailei Sakalaitei gaile.sakalaite@sunrisevalley.lt, arba skambinkite 8-5-2500601.

SAULËTEKIO SLËNIO MTP BENDRUOMENËS NAUJIENOS BEI PUBLIKACIJOS Saulëtekio slënio verslo inkubatoriaus bendruomenæ papildë nauja ámonë UAB „Profectus novus“ - novatoriðkas informacines technologijas kurianti ámonë, vienijanti aukðèiausios kvalifikacijos sertifikuotus specialistus, turinèius ilgametæ patirtá IT sprendimø projektavimo ir kûrimo, konsultavimo ir mokymø srityse.

The Financial Times paskelbtoje Global MBA 2010 reitingø virðûnëje ir vël London Business School The Financial Times (FT) interneto svetainëje paskelbti 2010 metø Global MBA ir EMBA reitingai, kuriuose vertinamos 100 geriausiø pasaulio verslo mokyklø. Ðiais metais, kaip ir pernai, pirmoje vietoje yra London Business School (LBS), antroje Wharton School of the University of Pennsylvania, Harvard Business School yra treèioje, o Stanford University GSB yra ketvirtoje vietoje. Bendras trijø metø reitingø vidurkis rodo, kad dauguma BILD uþsienio ekspertø yra ið globaliai pirmaujanèiø verslo mokyklø , kurios patenka á FT reitingø pirmàjá penketukà. <reitingø lentelë> Daugiau informacijos


www.sunrisevalley.lt

Mokslo ir technologijø parkas Verslo inkubatorius UAB „Innovative Pharma Baltics“ sukûrë du naujus produktus AFTERPARTY - kas tai? AFTERPARTY - tai puiki priemonë iðvengti blogos savijautos po vakarëlio. Viskas, ko reikia - tai besilinksminant nepamirðti iðgerti vienà ðio preparato "shot'à", ir blogas alkoholio poveikis bus GARANTUOTAI sumaþintas. Na, o jei pamirðot ir rytas jau atëjo - ne bëda: atsikëlæ iðgerkit vienà arba du AFTERPARTY buteliukus (priklausomai nuo to, ar labai skauda galvà:) ) ir pagirios iðkart sumaþës. AFTERPARTY nëra NË LAÐO CHEMIJOS. Tai - visiðkai natûralus preparatas, todël jis visai nekenkia jûsø organizmui. Jau greitai ðiame Facebook puslapyje galësite uþsisakyti savo AFTERPARTY pakuotæ. Taip pat neilgai trukus ðis gërimas atsiras geriausiose Lietuvos degalinëse bei linksmiausiuose klubuose. Na, o tie, kurie atidþiai seks mûsø naujienas Facebook'e, greitai turës galimybæ ðá gërimà iðbandyti nemokamai;) GastroForte N10 – preparatas naudojamas esant virðkinimo t r a k t o , ke p e n ø v e i k l o s s u t r i k i m a m s . P r e p a r a t à rekomenduojama vartoti: -Esant aplaidumui dël tinkamo maisto vartojimo; -Kelioniø metu, áskaitant valgymo áproèiø ir klimato zonos pasikeitimà; -Esant maisto apsinuodijimui; -Esant virðkinimo trakto sutrikimams, kepenø funkcijø sutrikimams bei nepakankamumui; -Esant sutrikusiam maisto medþiagø ásisavinimui bei puèiant vidurius; -Esant alkoholio apsinuodijimui bei pagiriø simptomams. Nauji ir inovatyvûs produktai kuriami panaudojant ES paramà Bendrovë UAB „WILIBOX“ baigë MTTP projektà „Ámonës konkurencingumo didinimas atliekant mokslinius tyrimus ir technologinæ plëtrà inovatyvios bevielës duomenø perdavimo platformos prototipui sukurti.“ Projekto metu buvo sukurti du bevielës duomenø perdavimo platformos prototipai. Abu prototipai paremti MIMO technologija, jos panaudojimas ágalina padidinti duomenø perdavimo spartà. Praktinis pritaikymas – siauresnës daþniø juostos panaudojimas duomenø perdavimui radijo kanalu, dël ko nenukenèia duomenø perdavimo sparta ir didëja energetinis efektyvumas. Projektas buvo ágyvendintas kartu su UAB „Linkosas“, bendra investicijø suma siekë virð 1,2 mln. LTL ið kuriø iki 0,695 mln. LTL buvo finansuojama ið Europos regioninës plëtros fondo. Daugiau informacijos

KITOS NAUJIENOS Mikrokreditai naujai ákurtam verslui Paskolos ir palûkanø suma: · Paskolos suma iki 86 000 litø. · 80 proc. paskolos sumos gali bûti uþtikrinta INVEGOS garantija. · Paskolos palûkanos – planuojama, kad pagal dabartiná VILIBOR ir standartinæ kredito unijos marþà paskolos palûkanos turëtø bûti apie 5,5 proc. · Paskolà paëmæs ir INVEGOS garantijà gavæs þmogus galës kreiptis á INVEGÀ dël 50 proc. sumokëtø palûkanø kompensavimo. Daugiau informacijos


www.sunrisevalley.lt

Mokslo ir technologijø parkas Verslo inkubatorius Parama ámonëms, dalyvaujanèioms tarptautinëse parodose Nuo rugpjûèio 27 d. iki gruodþio 27 dienos galima teikti paraiðkas á populiauriausià priemonæ, ámonëms, orientuotoms á tarptautinæ plëtrà, dalyvavimui tarptautinëse parodose. Ðioms ámonëms po gruodþio 27 d. numatoma paskirstyti iki 50 mln. Lt. Priemonë “Naujos galimybes” skirta gamybos ir/arba paslaugø ámonëms (iðskyrus prekybos), kuriø metinës pajamos virðija 0,5 mln., tam, kad jos galëtø susirasti naujø verslo partneriø ir sparèiai plëstøsi uþsienio rinkose. Ðios priemones pagalba, siekianèia iki 40 % projekto vertës, du metus bus galima dalyvauti tarptautinëse parodose, susikurti ámonës reklaminæ medþiagà (lankstinukus, USB atmintukus, tentus, skrajutes, katalogus ir pan.), sertifikuoti gaminius, kurie bus pristatomi tarptautinëse parodose. Daugiau informacijos

Privatûs moksliniø tyrimø institutai laukiami Lietuvos mokslo erdvëje Lietuvoje ásisteigæ privataus kapitalo mokslo institutai turës daugiau galimybiø pretenduoti á konkurso keliu skiriamà biudþeto ar Europos Sàjungos finansavimà. Jas sudaro patvirtinta nevalstybiniø moksliniø tyrimø institutø vertinimo ir registravimo tvarka. Daugiau informacijos

Kvietimas teikti paraiðkas pagal priemonæ „Kalbø mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyviø ðvietimo metodø kûrimas ir diegimas“ Europos socialinio fondo agentûra paskelbë kvietimà teikti paraiðkas pagal priemonæ „Kalbø mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyviø ðvietimo metodø kûrimas ir diegimas“, kuri yra skirta ugdymo turinio atnaujinimui, orientuojant já á esminiø mokiniø kompetencijø ugdymà, ugdymo programø lankstumà, ávairiapusiðkumà, didesniø pasirinkimo galimybiø didinimà ir inovacijø skatinimà. Tai jau antrasis ir paskutinis kvietimas pagal ðià priemonæ. Pagal pirmàjá ðios priemonës kvietimà buvo gautos 125 paraiðkos, ið kuriø 24 sëkmingai áveikë visus vertinimo etapus ir ðiuo metu laukia galutinio sprendimo, kuris bus priimtas ávykus Projektø atrankos komiteto posëdþiui ð.m. lapkrièio 3 d. ir Ðvietimo ir mokslo ministrui pasiraðius ásakymà. Bendra paramos lëðø suma ðiuose projektuose sudaro 19.633.499,44 Lt. Pagal antràjá Projekto finansavimo sàlygø apraðà numatoma skirti 12 milijonø litø. Galutinë paraiðkø pateikimo data – 2010 m. gruodþio 20 d. 17.30 val. Daugiau informacijos

Lietuviø iðradimai - svetimais vardais Lietuva, kuriai valdþia iðkëlë tikslà tapti viena Europos inovacijø lyderiø, pagal registruojamø patentø skaièiø vis dar gerokai atsilieka nuo daugelio Europos Sàjungos (ES) nariø, nors lietuviø mokslininkai yra ðimtø uþsienyje uþregistruotø iðradimø autoriai. 2009 metø Europos inovacijø ðvieslentës duomenimis, Europos patentø skaièius milijonui gyventojø Lietuvoje siekë 3,2, o tai 36 kartus maþiau nei visø 27 ES valstybiø vidurkis (beveik 115 patentø milijonui gyventojø). Visas straipsnis

VGTU pasiraðë bendradarbiavimo sutartá su verslo ámone UAB „Idea code“ Spalio 19-àjà Vilniaus Gedimino technikos universitete buvo pasiraðyta VGTU ir UAB „Idea code“ bendradarbiavimo sutartis. Sutartá pasiraðë VGTU mokslo prorektorius prof. dr. Raimundas Kirvaitis ir UAB „Idea code“ direktorë Ramunë Norkutë. Prieð pasiraðydamas sutartá, Mokslo prorektorius R. Kirvaitis pasidþiaugë vis gausëjanèiu universiteto partneriø bûriu ir palinkëjo sëkmës rengiant bei ágyvendinant tolimesná bendrø darbø planà. Pasiraðyta partnerystës sutartis ðiuo metu yra aktuali Elektronikos fakulteto Elektroniniø sistemø katedrai ir Verslo vadybos fakulteto Verslo technologijø katedrai. Ateityje su ámone planuoja bendradarbiauti ir Internetiniø ir intelektualiøjø technologijø institutas. Daugiau informacijos


www.sunrisevalley.lt

Mokslo ir technologijø parkas Verslo inkubatorius Naudingos nuorodos:

InoTinklo naujienlaikraðtis Nr. 16 "Þiniø radijo" laida apie inovatyvaus verslo idëjø turnyrà Nepamirðkite prisijungti mûsø interneto tinkluose: Facebook.com Linkedin.com Twitter.com Youtube.com Slideshare.net

Parengë VðÁ “Saulëtekio slënis” administracija Pasiûlymus ir ámoniø naujienas siøskite Gintarei Norvilaitei gintare.norvilaite@sunrisevalley.lt; telefonas pasiteiravimui 8 5 2500600

MTP.Naujienlaiskis201011  
MTP.Naujienlaiskis201011  

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko bendruomenės naujienlaiškis Nr. 15

Advertisement