Page 1

ของขวัญวันครบรอบแต่ งงาน สำหรับวันครบรอบปี ที่กำลังจะมำถึง และคุณมีไอเดียที่จะให้ ของขวัญอะไรหรือไม่? ของขวัญวันครบรอบแต่งงำนคนรัก ของคุณ บำงครั ้งมันก็เป็ นเรื่องยำกที่จะคิดว่ำจะเอำอะไรเป็ นของขวัญดี หรือบำงครั ้งคิดไม่ออกเลยก็เป็ นไปได้ ไม่ต้องกังวล เพรำะนี่ไม่ใช่ครัง้ แรกที่คณ ุ อำจจะรู้สกึ เช่นนี ้และแน่นอน นี่ก็ไม่ใช่ครั ้งสุดท้ ำยด้ วย โชคดีที่คณ ุ จะค้ นพบ ของขวัญที่มีควำมแตกต่ำงจำกสิง่ อื่นที่คณ ุ ได้ เคยคิดที่จะให้ คนรักของคุณ

คุณไม่ จาเป็ นอาศัยโชคช่ วยเลยค่ ะ บำงทีคณ ุ จะร้ องไปเลยก็ได้ ที่จะต้ องนึกถึงค่ำใช้ จ่ำยที่แสนจะแพงในกำรซื ้อของขวัญพิเศษๆ คุณอำจถำมว่ำแล้ วจะทำยังไง ที่จะได้ ของขวัญที่พิเศษได้ ในรำคำที่ไม่แพง แน่นอนว่ำในควำมเป็ นจริงแล้ ว คนรักของคุณจะชื่นชมและดีใจมำกที่ได้ ของขวัญที่ได้ รับจำกใจของคุณที่ต้องใจมอบให้ มำกกว่ำจะดูที่ค่ำใช้ จ่ำยหรือรำคำของของขวัญนั ้นๆ

ของขวัญวันครบรอบ

เซอร์ ไพร์ คนรักของคุณ ด้ วยของขวัญวันครบรอบแต่ งงาน ที่คนรักจะต้ องชื่นชอบและหวงแหน


สำหรับวันครบรอบแต่งงำน กำรให้ จิ๊กซอว์ภำพถ่ำยวันแต่งงำนจะเป็ นของขวัญที่ไม่ซ ้ำใครที่ไหน และเมื่อคนรักของคุณ ได้ รับแล้ วจะต้ องชื่นชอบแน่นอน มันง่ำยมำก เพียงแค่เลือกภำพถ่ำยที่คณ ุ ต้ องกำร จำกนั ้นก็ให้ เรำออกแบบและจัดกำรทำ ตำมที่คุณต้ องกำร ซึ่งผลงำนอย่ำงมืออำชีพจะถูกพิมพ์เป็ นภำพและทำเป็ นจิก๊ ซอว์ และคนรักของคุณก็จะปะติดปะต่อ ภำพเหล่ำนั ้นพร้ อมกับได้ นึกถึงอดีต ควำมทรงจำ อันดี ในกำรระหว่ำงกำรต่อภำพจิ๊กซอว์ นี ้ด้ วย และนอกจำกนี ้คุณยัง สำมำรถใส่ข้อควำมลงบนจิ๊กซอร์ นี ้ ซึง่ อำจจะเป็ นข้ อควำมพิเศษ หรือ ชื่อของลูกๆ หรือเด็กๆ ทุกคน ได้ อีกด้ วย

การเลือกภาพถ่ ายที่จะนามาทาเป็ นจิก๊ ซอว์ ของคุณ ตอนนี ้, ก่อนที่คณ ุ จะสัง่ ทำภำพจิ๊กซอว์คุณจะต้ องรวบรวมภำพถ่ำยที่ต้องกำรก่อน ซึ่งควรจะมีจำนวนภำพถ่ำยที่เหมำะสม เพื่อที่จะนำมำทำเป็ นจิ๊กซอว์ หำภำพควำมหลังเก่ำๆ ภำพงำนแต่งงำน หรือภำพเมื่อสมัยที่ยังเป็ นหนุ่มเป็ นสำวอยู่ ถ้ ำมี ภำพ ลูกๆ หลำน ก็อย่ำลืมที่จะเลือกภำพถ่ำยที่เป็ นช่วงที่ท่ำนกำลังท้ องหรือตอนที่เพิ่งคลอดทำรกน้ อยน่ำรักๆ มำด้ วย หรือ ภำพครอบครัวที่เป็ นปั จจุบนั สักหน่อย ซึง่ เป็ นภำพที่มีควำมทรงจำดีๆ แฝงอยู่ในภำพนั ้น

ของขวัญสำหรับวันครบรอบต่ำงๆ นั ้นเป็ นเรื่องง่ำยมำกถ้ ำคุณคิดนอกกรอบ , หรืออย่ำงเช่นในกรณีนี ้ กำรนำภำพถ่ำยที่มี ควำมทรงจำดีๆ นำมำทำเป็ นจิ๊กซอว์ จะทำให้ คนรักของเรำนั ้น ได้ นึกถึงควำมทรงจำดีๆ ที่ผ่ำนมำ ซึง่ จะทำให้ คนรักมี ควำมสุข และจะมีควำมรู้ สกึ ว่ำของขวัญชิ ้นนี ้เป็ นสิง่ ที่มีคณ ุ ค่ำ น่ำชื่นชม ทำให้ คุณและคนรักหรือครอบครัวมีควำมอบอุ่น ใจและมีควำมสุขตลอดไป

Read more on our Facebook page here: http://www.facebook.com/khongkwandd

Anniversary gifts  

Anniversary Gift

Advertisement