Page 1

Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 7. desember 2013

 Avsluttede regnskap  Prognose pr. 31.12.13 Bla om…


Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 2013

SUNNMØRE FOTBALLKRETS ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR 2012 Fotballkretsens virksomhet er i dag todelt, Kretsen administrerer sine klubber og lag gjennom serier, cuper, turneringer etc. I tillegg driver kretsen utadrettet virksomhet gjennom service, oppfølging og utviklingstiltak i klubbene relatert til rekruttering, spillerutvikling, anleggsutvikling, samt kompetanseutvikling. Miljømessige forhold Arbeidsmiljøet i fotballkretsen anses som tilfredsstillende. Kontorlokalene fungerer bra og bidrar til at den enkelte ansatte opplever en god arbeidssituasjon. Samarbeidet mellom ansatte og tillitsvalgte fungerer godt. Sykefraværet i 2012 var på 12 dager, som tilsvarer ca. 1,3 % av total arbeidstid. Fotballkretsens virksomhet forurenser ikke det ytre miljøet. Aktivitetsregnskap 2012 Årsregnskapet viser et negativt resultat etter finans på kr. 197.160. Tilsvarende resultat i 2011 var et overskudd på kr. 163.987. Samlede inntekter utgjorde 4,77 mill. kroner (4,66 mill. kroner i 2011). I forhold til budsjett for 2012 ble inntektene omtrent 340.000 kroner høyere. Dette skyldes primært økning i lagsavgifter, salg av kursmateriell og utbetaling av ekstra tilskudd fra NFF til spillerutvikling. Aktivitetskostnadene utgjorde 5,02 mill. kroner (4,51 mill. kroner i 2011). Dette er nesten 500.000 høyere enn budsjett og skyldes blant annet økte kostnader på arrangementssiden, leder- og trenerutvikling og opprettholdelse av et deltidsengasjement i administrasjonen fram til sommeren. Egenkapitalen ved årsskiftet var 2,54 mill. kroner (2,74 mill. kroner) og tilsvarer en egenkapitalandel på 80,9 % (76,2 %). Likestilling Andelen kvinner blant de fast ansatte på kretskontoret er 50 %. Norges Fotballforbund og kretsen har i en rekke år søkt å legge forholdene til rette for arbeidstakere av begge kjønn. Rettvisende oversikt Etter styrets oppfatning gir aktivitetsregnskapet, balansen, kontantstrøm og noter en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten og dens stilling. Kretsstyret er av den formening at de fremlagte tall og informasjon for øvrig, gir et korrekt og komplett bilde av kretsens drift i regnskapsåret og av den økonomiske stilling ved utgangen av regnskapsåret. Det foreligger ingen valutarisiko i kretsen. Kretsstyret vurderer kredittrisikoen i forhold til kretsens finansieringskilder som lav. Forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og aktivitetsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetning. Det fremlagte budsjett for året 2013 er etter Kretsstyrets skjønn tilfredsstillende.

2


Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 2013

Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utløp som er av vesentlig betydning for det avlagte regnskapet for 2012. Forslag til disponering av årets aktivitetsunderskudd; Styret foreslår at årets aktivitetsunderskudd på kr. 197.160,- disponeres slik; Aktivitetsunderskudd 2012

kr. 197.160,-

Disponeres slik; Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Dekkes opp av annen egenkapital SUM disponert

Beløp 106.483,90.677,197.160,-

Ålesund 18. mars 2013 Styret for Sunnmøre Fotballkrets

Leon Aurdal Kretsleder

Jon Otto Follesø Nestleder

Bård Dalen

Solveig Tøsse

Asbjørn Moltudal

Ruth Louise Osborg

Bjørn Oskar Haukeberg Daglig leder

3


Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 2013

Aktivitetsregnskap 2012

Note

Regnskap 2011

Budsjett 2012

Regnskap 2012

2a

2.112.870

2.200.000

2.319.300

2b

784.666 468.517 275.658

880.000 350.000 220.000

991.747 353.588 274.399

209.790 86.500 61.167 500.000

165.000 50.000 450.000

192.415 59.450 93.453 400.000

159.882

115.000

85.104

4.659.050

4.430.000

4.769.456

318.156 23.211 544.294 269.361 153.188 113.554 135.054 120.598

330.000 30.000 465.000 255.000 150.000 140.000 160.000 150.000

380.165 11.604 570.078 246.152 184.663 77.851 225.500 85.000

1.983.002 850.016

2.125.000 725.000

2.259.310 983.714

4.510.434

4.530.000

5.024.036

Aktivitetsresultat før finans Finansinntekter Finanskostnader

148.616 47.500 -32.129

-100.000 -

-254.580 63.254 -5.331

Årets aktivitetsresultat

163.987

-100.000

-197.160

50.000 113.987

-

-106.483 -40.000 -50.677

163.987

-

-197.160

Anskaffede midler Medlemsinntekter Kretskontingenter/lagsavgifter Tilskudd Tilskudd Norges Fotballforbund (NFF) Tilskudd KUD (via NFF) Andre tilskudd Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter Kursavgifter og egenandeler Bøter og gebyrer Salg av materiell Samarbeidsavtaler Andre inntekter Andre inntekter

2c 2d

Sum anskaffede midler

Forbrukte midler Kostnader til formålet Politiske utvalg Anleggssektoren Arrangement Dommer Leder Spiller Trener Klubb Administrasjonskostnader Lønn og personalkostnader fast ansatte Administrasjonskostnader

3a 3b

Sum aktivitetskostnader

Tillegg/reduksjon av egenkapital - Grunnkapital - Egenkapital med lovpålagte restriksjoner - Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner - Egenkapital med selvpålagte restriksjoner - Annen egenkapital Sum endring egenkapital /disponering av aktivitetsresultat

4


Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 2013

Balanse pr. 31.12.12 Eiendeler

Note

Varer for videresalg Kundefordringer Lik.plassering NFF Sum fordringer Andre markedsbaserte finansielle instrumenter Sum investeringer Kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler

Egenkapital og gjeld Grunnkapital Egenkapital med lovpålagte restriksjoner Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Annen egenkapital Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Mellomregning NFF Skyldig offentlige avgifter Lønn og feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

6

Note 5 5 5 5 5

2011

2012

36.480 934.044 1.850.000 2.784.044 140.338 140.338 634.230 3.595.092 3.595.092

45.058 608.200 800.000 1.408.200 160.927 160.927 1.530.700 3.144.885 3.144.885

2011 0 0 250.847 1.028.061 1.461.692

2012 0 0 144.364 1.038.061 1.361.015

2.740.600

2.543.440

81.802 120.983 211.650 173.099 266.958

187.492 187.838 193.707 32.408

854.493 854.493 3.595.092

601.445 601.445 3.144.885

Ålesund 28. august 2013 I styret for Sunnmøre Fotballkrets

Leon Aurdal Kretsleder

Jon Otto Follesø Nestleder

Ruth Louise Osborg Medlem

Asbjørn Moltudal Medlem

Bård Dalen Medlem

Solveig Tøsse Medlem

Bjørn Oskar Haukeberg Daglig leder

5


Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 2013

Noter Note 1

Regnskapsprinsipper

Kretsen er formelt sett ikke regnskapspliktig etter regnskapsloven, men vil være regnskapspliktig etter Idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser. I den grad man i årsregnskapet avviker fra Idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser vil dette bli kommentert i note 1 under. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner og består av følgende: Aktivitetsregnskap Balanse Noter Kontantstrømanalyse Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktige fordringer og lån vurderes til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler, inkludert kortsiktige verdipapirer, vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor. Varer Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Skatt Kretsen er ikke skattepliktig for sin virksomhet, jfr skattelovens § 2.32, 1 ledd. Inntekt Inntektsføring gjennomføres når kretsen har juridisk rett til inntekten, når det er rimelig sikkert at inntekten vil bli mottatt og når inntekten kan måles med tilstrekkelig pålitelighet. Kretsens vesentligste inntektskilder vil være tilskudd, kontingenter, kursavgifter og egenandeler, aktivitetsbaserte inntekter, salgsinntekter, bøter og gebyrer, samt sponsorinntekter. Inntekter regnskapsføres til verdien på transaksjonstidspunktet. Avhengig av type inntekt vil inntekten inntektsføres i den periode de er bevilget til (tilskudd) / den periode innbetalingene gjelder for (kontingenter, kursavgifter, salgsinntekter, bøter og gebyrer) / i takt med de motytelser som er avtalt (sponsorinntekter) Fordeling av kostnader Kostnader er i størst mulig grad direkte henført til den aktivitet de hører til. Kostnader tilhørende mer enn en aktivitet, er så godt som mulig fordelt på en rimelig, pålitelig og konsistent måte på de ulike aktivitetene.

6


Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 2013 Note 2 Spesifikasjon av inntekter 2011

2012

Kretskontingent Lagsavgifter Futsal-KM Vinterkvalifisering

144.000 1.532.210 287.300 149.360

142.000 1.740.640 287.300 149.360

SUM

2.112.870

2.319.300

2011

2020

Tilskudd fylkeskommune

103.000

104.000

VO-midler Andre tilskudd

0 172.658

12.600 157.799

SUM

275.658

274.399

2011

2012

Kursinntekter trenerutdanning

66.290

100.031

Egenandeler kretsting

71.000

-

Andeler spillerutvikling/kretslag

55.000

92.384

Andre egenandeler

17.500

-

209.790

192.415

Trekking av lag Ikke spilleberettiget Ikke møtt Andre gebyr

2011 36.000 7.500 42.500 500

2012 26.200 500 32.750 0

SUM

86.500

59.450

a) Kretskontingenter/lagsavgifter

b) Andre tilskudd

c) Kursavgifter/egenandeler

SUM d) Bøter og gebyrer

7


Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 2013 Note 3 Spesifikasjon av kostnader 2011

2012

Lønn fast ansatte Arbeidsgiveravgift Pensjonstilskudd Andre personalforsikringer og kostnader

1.515.057 244.829 122.933 100.184

1.786.759 275.898 196.652 0

SUM

1.983.002

2.259.310

2011 594.901 39.660 297.450 99.150 198.300 198.300 198.300 99.150 257.790 1.983.002

2012 903.724 11.965 45.186 112.965 338.896 112.965 225.931 338.896 67.779 2.259.310

2011

2012

Leie lokaler, strøm, forsikring, etc Edb-kostnader Telefon og porto Kjøre, reise og oppholdskostnader Kjøp maskiner og inventar Kontorrekvisita, trykksaker Møter, kurs etc. Sponsorkostnad/profileringstøy Gaver, premier og profileringstøy Tap på fordringer Andre kostnader

202.315 175.769 72.676 101.950 93.410 46.603 10.376 52.855 5.999 2.150 88.063

136.138 201.101 105.430 72.097 76.104 79.615 39.526 46.719 9.913 0 217.071

SUM

850.016

914.642

2011 127.502 42.501 85.002 170.003 127.502 25.500 127.502 102.002 42.501 850.016

2012 295.114 49.186 19.674 196.743 147.557 29.511 98.371 98.371 49.186 983.714

% - vis fordelt Egenadministrasjon Politiske utvalg Anleggssektoren Bredde Dommer Leder Spiller Trener Klubb SUM b) Administrasjonskostnader

Tekst

Administrasjonskostnader - ressursfordelt Egenadministrasjon Politiske utvalg Anleggssektoren Bredde Dommer Leder Spiller Trener Klubb SUM

8

% - vis fordelt


Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 2013 Note 4 – Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte med mer Lønnskostnaden i note 4 referer seg til samlede lønnsrelaterte kostnader i 2012 (2011) og er satt opp i samsvar med kravene i regnskapsloven. Differansen mellom samlet godtgjørelse i note 4, kr.2.148.775 (1.881.064), og godtgjørelsen i henhold til note 3,kr. 1.983.002 (kr 1.723.207) er fordelt på de enkelte aktiviteter. Lønnskostnad

2011

2012

Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonstilskudd Andre ytelser inkl. personalforsikringer

1.667.313 266.367 135.632 79.463

1.986.914 304.614 197.531 51.460

Sum

2.148.775

2.540.519

4

4

Gjennomsnittlig antall årsverk Ytelser til ledende personer

Daglig leder

Lønn Pensjonskostnader Annen godtgjørelse

552.469 26.995 19.373

Det er ikke ydet lån eller stilt sikkerhet til lån til fordel for daglig leder eller styrets leder

Pensjonskostnader Kostnadsførte pensjonsytelser knytter seg til kollektiv innskuddspensjonsordning i NFF

Revisor Honorar for ordinær revisjon er kr 28.750. Fom. 2009 er dette beløpet kostnadsført i regnskapet til NFF.

Note 5

Egenkapital

Saldo 01.01.2012

Tilførsel

Bruk

Grunnkapital Egenkapital med lovpålagte restriksjoner Egenkapital med eksternt pålagte restriks. UEFA-midler til ballbinger KUD-midler Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Reservefond Utviklingsfond Disposisjonsfond Fond stimuleringstiltak Rusforebygging Annen egenkapital

60.000 190.847

473.517

454.477 111.359 315.925 146.300 50.000 1.411.692

-

Egenkapital 31.12.2009

2.740.600

473.517

Saldo 31.12.2011

-580.000

60.000 84.364

-40.000 -50.677

454.477 111.359 315.925 146.300 10.000 1.361.015 2.543.440

Note 6 Kretsens fordring mot NFF på kr. 1.850.000 skyldes likviditetsplassering for å oppnå bedre rentebetingelser. Renter blir godskrevet kretsen ved årsslutt.

9


Ă˜konomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 2013

10


Ă˜konomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 2013

11


Ă˜konomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 2013

12


Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 2013

Aktivitetsregnskap – prognose for 2013 Regnskap 2012

Anskaffede midler

Budsjett 2013

Estimat 2013

Medlemsinntekter

Kretskontingenter/lagsavgifter

2 319 300 2 405 000 2 400 000

Tilskudd

Tilskudd Norges Fotballforbund Tilskudd KUD (via NFF) Andre tilskudd

871 818 473 517 274 399

910 000 455 000 250 000

800 000 465 000 250 000

Kursavgifter og egenandeler Bøter og gebyrer Salg av materiell Samarbeidsavtaler

192 415 59 450 93 453 400 000

203 000 50 000

207 250 50 000

400 000

400 000

Andre inntekter

192 415

62 000

66 500

Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter

Andre inntekter

Sum anskaffede midler

4 769 456

4 735 000 4 638 750

Forbrukte midler Kostnader til formålet

Politiske utvalg Anleggssektoren Bredde Dommer Leder Spiller Trener Klubb

380 165 11 604 570 078 246 152 184 663 77 851 225 500 85 000

327 500 30 000 665 000 256 000 150 000 150 000 284 500 85 000

337 500 15 000 651 500 325 000 120 000 155 000 155 000 120 000

Administrasjonskostnader

Lønn og personalkost fast ansatte Administrasjonskostnader Sum aktivitetskostnader Aktivitetsresultat før finans Finansinntekter Finanskostnader

Årets aktivitetsresultat

2 259 310 2 212 000 2 395 000 983 714 685 000 741 000 5 024 036 -254 580

4 845 000 5 015 000 -110 000

-376 250

-110 000

-376 250

63 254 -5 834 -197 160

13


Ă˜konomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 2013

SFKs samarbeidspartnere 2013

14

Okonomirapporter 2013  
Okonomirapporter 2013  
Advertisement