Page 1

คูมือการใชงาน ทวิตเตอร (twitter) 1. เขาที่เว็บ http://www.twitter.com 2. คลิกที่ปุม Sign up now

3. ใสรายละเอียดผูสมัคร

Fullname = เปนชื่อของผูสมัคร (สามารถเปลี่ยนแปลงภายหลังได) Username = ชื่อทวิตเตอรของเรา Password = ตั้งรหัสผาน ตั้งยากๆแตจํางาย ควรมีตัวอักษรและตัวเลขผสมกัน เชน nana2009 , we20ar09 , 1234good เปนตน


Email = ใสอีเมลของเรา (ขอเปนอีเมลที่ใชงานไดจริง) Type the words above = ใหใสคําที่เรามองเห็นจากดานบน (ซึ่งจะเห็นวามีการเวน วรรคดวย) เมื่อสมัครเสร็จเรียบรอยก็อยาลืมคลิกตรงคําวา Create my account ดวย 4. ขั้นตอนนี้ระบบจะใหเราเชิญชวนเพื่อนๆที่อยูบ ัญชีรายชื่ออีเมล(Address book)ของเรา ตรงนี้ให คลิกที่ Skip this step ขามไปกอน

5. ขั้นตอนสุดทายทวิตเตอรอยากจะแนะนําเพื่อนใหเราไปติดตาม (follow) อานขอความที่ เคาโพสตไว แตดูยังไงก็ไมคนุ หนา ถาเชนนั้นเรานาจะขามขั้นตอนนี้ไปกอน เอาเครือ่ งหมายถูก ออกจาก Select All แลวคลิก Finish


ตอนนี้เราก็เขาสูทวิตเตอรของเราเปนครั้งแรก

URL ดานบนก็จะเปน http://www.twitter.com/Usernameของเรา ถึงตอนนี้เราก็มี ทวิตเตอรเปนของตัวเองแลว หากใครถามวา ชื่อทวิตเตอรของเราคืออะไร เราก็บอกชือที่อยู ดานหลังURLไปไดเลยครับ จากรูปนี้ทวิตเตอรชื่อ mike304

และถาจะใหเปนทางการหนอยก็อยาลืมใส @ ดานหนาชื่อของเราดวย อันนี้เปนตัวอยาง ชื่อทวิตเตอร @iwhale , @xza , @iThA , @maritey , @JeyPan ,


รูจักสวนตางๆในทวิตเตอร


จากรูปดานสวนนี้ทวิตเตอรแจงวาหากเรายังใช Internet Explorer 6.0 เลนเน็ตอยู ก็ใหเรา ไปอัพเดตเปนเวอรชั่นใหมดกี วาเนื่องจากie6นั้นเกาแลว

ถาโปรแกรมเลนเน็ตของเราเปนเวอรชั่นใหมอยูแ ลวก็ใหปดแถบสีเหลืองนี้ไป

และทุกครั้งที่เราเลิกเลนทวิตเตอร สําคัญที่สุดคือตองไมลืม Sign out


วิธีโพสตขอความในทวิตเตอร(ทวีต : Tweet)

1. เขาที่เว็บ http://www.twitter.com 2. คลิกที่ปุม Sign in จากนั้นใหใส username (ชื่อทวิตเตอรของเรา) ตามดวยรหัสผาน => คลิกปุม Sign in

3. หัวใจของการเลนทวิตเตอรอยูที่ชอ ง What are you doing? ไมวาเราทําอะไร ที่ไหน อยางไร อยากบอกใหเพื่อนๆรู ก็พิมพเขาไปไดเลย (ความยาวไมเกิน 140 ตัวอักษร) เสร็จแลว คลิกปุม update เชน แอบเลนทวิตเตอรในที่ทํางานอยูคะ ทําโปรเจคสงอาจารยอยูนะ


follow ติดตามอานขอความคนอื่น

1. คนหาเพื่อนกอนโดย คลิกเมนู Find People => คลิกหัวขอ Find on Twitter => พิมพชื่อ เพื่อนหรือคนที่ตองการคนหา => คลิกปุม search เพื่อคนหา

2. จะแสดงรายชื่อที่เราคนหา เมื่อเจอคนที่เราคนหาก็ใหคลิก Follow ไดเลย

3. เมื่อขึ้นสถานะ Following ก็แสดงเราพรอมติดตามอานขอความของเพื่อนคนนี้แลว


4. คลิกเมนู Home เพือ่ กลับหนาแรก

5. ขอความของเพื่อนที่เราไป follow ก็จะถูกสงมาใหอานกันอยูเ รื่อยๆ

บางครั้งเพื่อนๆที่เคาเลนทวิตเตอรอยูก อนแลว อาจจะจดชื่อทวิตเตอรใหเราโดยขึ้นตน ดวยเครื่องหมาย @ตามดวยชื่อทวิตเตอรของเคา เชน @iwhale , @Oaddybeing , @DearAnnie เราก็สามารถนําชื่อของเพื่อนคนนั้นมาตอทาย www.twitter.com/ชื่อทวิตเตอร ไดเลยดังรูป


follow เพื่อนของเพื่อนของเพื่อน...

1. ที่หนาแรกของทวิตเตอรเรา ใหคลิกที่รูปเพื่อน(คนไหนก็ได)

2. มุมลางขวามือจะเห็นวามีรูปเล็ก

3. เมื่อคลิกแลวก็จะเขาไปยังหนาทวิตเตอรของเคา ถาใชเพื่อนเราก็คลิก follow เลย


4. เมื่อขึ้นสถานะ Following ก็แสดงเราพรอมติดตามอานขอความของเพื่อนคนนี้แลว

5. คลิกเมนู Home เพือ่ กลับหนาแรก

6. ขอความของคนที่เราไปfollowก็จะมีใหอานกันอยูเรื่อยๆ


หรือถาเราอยากนั่งคัดทีละคนก็ไดเชนกัน 1. ที่หนาแรกของทวิตเตอรเรา ใหคลิกที่รูปเพื่อน(คนไหนก็ได)

2. คลิกที่ View All ดังรูป

3. จะเห็นวามีเพื่อนๆของเพื่อนเราอยูม ากมาย หนึ่งในนั้นอาจจะเปนเพื่อนเกาเราก็ได และถาใชก็คลิกปุม follow ไดเลย


และนอกจากเราจะติดตามfollow อานขอความของเพื่อนๆแลว เรายังสามารถเลือกติดตาม รับขาวสารใหมๆ ดีๆ ฟรีๆไดอีกดวย ที่ @kapookdotcom 1. คลิกที่เมนู Find People => ที่ชองคนหาใหพิมพ kapookdotcom => คลิกปุม search


2. จะแสดงทวิตเตอรขาวสารของกระปุก ใหคลิกที่ปุม Follow

3. กลับหนาแรกคลิกที่เมนู Home

4. จากนีไ้ ปขาวสารดีๆก็จะมีมาใหอานอยูเรื่อยๆ

unfollow เลิกติดตาม เพื่อนบางคนอาจไมโดนใจ หากตองการเลิกติดตามอานทวีตของเพื่อนคนนี้ (unfollow) เราก็สามารถตั้งคาดวยขัน้ ตอนงายๆ ดังนี้


1. ที่หนาเว็บทวิตเตอรของเรา ใหคลิกที่ followers

2. มองหาเพื่อนที่ตองการยกเลิกติดตาม จากนัน้ คลิกที่ปุม Actions => คลิกเลือกเมนู Unfollow ดังรูป

ชวนเพื่อนๆ มาเลนทวิตเตอรกับเรา

1. คลิกที่เมนู Find People


2. คลิกที่แท็บ Invite by email => ใสอีเมลเพื่อนที่เราจะชวน ถามีหลายอีเมลกใ็ หใส เครื่องหมายคอมมา( , )คั่นไว => เรียบรอยแลวคลิกปุม Invite

3. เมลเทียบเชิญของเราก็จะถูกสงไปยังเพื่อนๆ และพวกเคาก็จะเห็นอีเมลที่มีหัวขอดังรูป

4. เมื่อเขาไปอานเมล เคาก็สามารถคลิกที่ลิงคเพื่อเขาสูขั้นตอนการสมัครใชบริการTwitter ไดโดยทันที


วิธีใสรายละเอียดสวนตัว

1. คลิกที่เมนู Setting

2. ที่หัวขอ Account ใหเราใสรายละเอียดสวนตัวใหเรียบรอย => คลิก Save


3. เมื่อมีใครจะเขามา follow เรา เคาก็จะเห็นขอมูลเกี่ยวกับตัวเราที่นี่

วิธีใสรูปแทนตัว

1. คลิกที่เมนู Setting => คลิกแท็บ Picture => คลิกที่ปุม Browse เพื่อเลือกรูปและขนาด รูปไมเกิน 700 kb (วิธีการดูขนาดรูปอยูในหัวขอลางสุด) => คลิกปุม Save

2. รูปแทนตัวก็จะแสดงทุกครั้งที่เราโพสตขอความในทวิตเตอร


วิธีเช็คขนาดไฟล 1. คลิกขวา ที่ไฟลภาพ => คลิกเลือกเมนู Properties

2. เช็คขนาดไฟลไดที่ Size ดังรูป


เปลี่ยนthemeทวิตเตอร การปรับแตงธีม (Theme) เปรียบเหมือนเปนการตกแตงบานครับ ถาหนาบล็อกทวิตเตอร ของเราดูดี ก็อาจจะชวยใหมเี พื่อนๆเขา follow เยอะขึ้นก็เปนได

1. คลิกที่เมนู Setting 2. คลิกที่แท็บ Design 3. คลิกเลือก theme ที่ตองการ 4. คลิกที่ save change เอารูปจากในเครื่องไปทําเปน Background 1. คลิกที่เมนู Change background image


2. คลิกปุม Browse เพื่อเลือกรูป => คลิกปุม save changes เพื่อเปลี่ยนรูป

3. ตอนนี้ไดเปลี่ยนรูป Background เปนที่เรียบรอยแลว

ปจจุบันมีเว็บไซตที่ใหบริการเปลี่ยน Background สําหรับทวิตเตอรอยูมากมาย หนึ่งใน นั้นก็คือเว็บ http://www.twitterbackground.com/ 1. เขาเว็บ http://www.twitterbackground.com/ 2. คลิกเลือกประเภทของ Background => คลิกเลือก Background ที่ตองการ


3. ใส Username และ password ทวิตเตอรของเรา = > คลิกปุม Apply Background

4. รอสักครู ก็จะปรากฏขอความวาประมาณวา ติดตั้ง Background ใหแลว ใหไปเปดหนา ทวิตเตอรของเราดู


5. Background ที่ทวิตเตอรของเราก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราเลือกไว

วิธีตอบกลับ (reply) ขอความเพื่อน

รูปแบบ คือ @ชื่อทวิตเตอรของคนที่จะตอบกลับ เวนวรรค ตามดวยขอความ เชน @shoojai วันนี้อากาศดีนะวาปะ , @manee ที่นิวยอรคเปนไงมั่งเจ จากนัน้ กดปุม Reply ตัวอยางดังรูป

ขอความที่เราตอบกลับก็จะปรากฏดังรูป


การตอบกลับเพื่อนๆยังสามารถใชวิธีคลิกปุม Replyก็ไดเชนกัน

สงขอความตรงดวย Direct Messages

เพื่อนๆสามารถสงขอความสวนตัวถึงผูใชทวิตเตอรคนอื่นดวย Direct Message แตมี เงื่อนไขวาผูใชคนนั้นจะตองมา follow เรากอน 1. คลิกที่ Direct Messages


2. คลิกเลือกชื่อเพื่อนที่ตองการจะสง => พิมพขอความที่ตองการจะสง => คลิกปุม send

3.หรือ จะโพสตขอความดวย รูปแบบ คือ d ชื่อทวิตเตอรของคนที่จะสงขอความถึง ตาม ดวยขอความทีจ่ ะสง ดังรูป

RT เรื่องบางเรื่องตองบอกตอ RT มาจากคําวา Re-Tweet เปนการโพสตบอกตอกันไปเรื่อยๆ รูปแบบ คือ RT: @ชื่อทวิตเตอรเพื่อน ขอความที่จะบอก ดังรูป


และยังสามารถ RTหลายๆคนไดอกี ดวย รูปแบบ คือ RT: @ชื่อทวิตเตอรเพื่อนคนที1่ RT: @ชื่อทวิตเตอรเพื่อนคนที2่ RT: @ชื่อทวิตเตอรเพื่อนคนที่3 ขอความที่จะบอก ดังรูป

ใส # (hashtag : แฮชแท็ก)ใหกับเรื่องยอดฮิต คําหรือเรื่องใดๆที่มักมีคนพูดถึงบอยๆหรือเปนเรื่องtalk of the town เราก็ควรที่จะใส # ไว ขางหนา เชน #h1n1 , #windows7 , #apple , #iphone เปนตน

การโพสตลิงคในขอความทวิตเตอร การโพสตขอความ เพื่อนๆสามารถวางลิงคหรือURLได และแมลิงคนั้นจะยาวเกิน 140 ตัวอักษร ทวิตเตอรก็จะยอใหสั้นลง 1. โพสตขอความพรอมวางลิงคหรือURLไดเลย


2. เมื่อโพสตแลวTwitterจะยอลิงคยาวๆใหสั้นลงอัตโนมัติ

การโพสตรูปในทวิตเตอร

1. เขาเว็บ www.twitpic.com จากนั้นให Login ดวย username และ password ทวิตเตอร ของเรา

2. ถึงตอนนี้เราก็มีคลังเก็บรูปบนทวิตเตอรแลว ที่ www.twitpic.com/photos/username ของเรา


3. คลิกเมนู Upload photo

4. คลิกปุม Browse => ใสขอความอธิบายภาพ => คลิกปุม upload

5. หากขึน้ ขอความดังรูปดานลาง แสดงวา การอัพโหลดรูปเสร็จสมบรูณ

6. เมื่อเขาไปยังหนาทวิตเตอรของเรา ก็จะปรากฏลิงครูปภาพที่เราโพสต


7. เมื่อเพื่อนๆมาคลิกที่ลิงคดังกลาวก็จะสามารถดูรูปที่เราโพสตได

เก็บขอความที่โดนใจเอาไว (Favorites)

1. บนขอความที่โพสต คลิกที่ปุม Favorites ดังรูป

2. เมื่อคลิกที่เมนู Favorites เราจะพบขอความที่บันทึกไว


คําศัพทที่พบบอยๆ

tweet(ทวีต) = การโพสตขอความในทวิตเตอร follow = การไปติดตามอานขอความที่คนอื่นโพสตในทวิตเตอร @ชื่อทวิตเตอร = เรามักแทนชื่อผูใชทวิตเตอรดว ยการขึ้นตนดวยเครื่องหมาย @ เสมอ เชน @maritey @DearAnNie @iwhale @JeyPan @iThA @OaddybeinG @CrispyCatz reply = เปนการโพสตตอบกลับคนอื่น ซึ่งก็ตองอางอิงชื่อทวิตเตอรของเคาดวย รูปแบบ คือ @ชื่อทวิตเตอรของคนที่จะตอบกลับ เวนวรรค ตามดวยขอความ เชน @xza วันนี้อากาศดีนะ วาปะ , @goodbyeie6 ที่นิวยอรคเปนไงมัง่ เจ เปนตน Direct Message = เปนการสงขอความสวนตัวถึงผูใ ชทวิตเตอรคนอื่น แตมีเงื่อนไขวาผูใช คนนั้นจะตองมาfollowเรากอน RT = มาจากคําวา ReTweet เปนการโพสตบอกตอๆกันไปเรื่อยๆ รูปแบบคือ RT @ชื่อ ทวิตเตอรเพื่อน ขอความที่จะบอก # (hashtag : แฮชแท็ก) = เรื่องใดๆทีม่ ักมีคนพูดถึงบอยๆ หรือเปนเรื่องtalk of the town เราก็ควรที่จะใส # ไวขางหนา เชน #h1n1 , #windows7 , #apple , #iphone เปนตน Twitter Client = เปนโปรแกรมเลนทวิตเตอรที่เราตองดาวนโหลดมาติดตั้งเพิ่มสําหรับ เพื่อนๆที่อาจจะเบื่อที่จะเลนทวิตเตอรผานเว็บ ซึ่งก็มีหลายโปรแกรม ไดแก Twhirl , Spaz , Snitter เปนตน follower = คนที่มาติดตามอานทวิตเตอรของเรา following = คนที่เรากําลังไปติดตามอานทวิตเตอรของเคา tweetple(ทวิตเปล) = ผูใชทวิตเตอร Micro Blogging(ไมโคร บล็อกกิ้ง) = เจาTwitterก็คือบล็อคตัวหนึ่ง เพียงแตTwitterจะ โพสตขอความเล็กๆสั้นๆ(140 ตัวอักษร)แทน เราเรียกบล็อกประเภทนีว้ า Micro-Blogging

twitter  

1. เขาที่เว็บ http://www.twitter.com 2. คลิกที่ปุม Sign up now คูมือการใชงาน ทวิตเตอร (twitter) 3. ใสรายละเอียดผูสมัคร ตอนนี้เราก็เข...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you