Page 1

9 OCAK 2013 • ÇARÞAMBA

YIL: 43 • SAYI: 3571 • 50 Kr.

Baðýmsýz Siyasi Günlük Gazete www.sungurlununsesi.net • hititofset@hotmail.com

KDevamý Sayfa 7’de

Vali Sabri Baþköy Anadolu Öðretmen Lisesi Binasý Ýçin Talimat Verdi

orum Valisi Sabri Baþköy bir dizi incelemelerde bulunmak üzere ilçemize geldi. Sungurlu Anadolu Öðretmen Lisesi yapýmý için tahsis edilen arsayý yerinde inceleyen Vali Sabri Baþköy, arsanýn Sungurlu'nun en güzel yerinde olduðunu belirterek proje revizasyonunun bir an önce yapýlarak yatýrýmýn ivedilikle gerçekleþtirilmesi talimatýný verdi.

Ç

Yurt Yurt Ýnþaatýnýn Ýnþaatýnýn Temeli Temeli Atýldý Atýldý SAYFA

Oda'lar Baþkanlarýný Seçiyor

ÖDES’ten Sungurlu MYO Projesine Onay

KDevamý Sayfa 4’de

5

KDevamý Sayfa 4’de

Çaðlýoðlu, Hizmet-Ýþ Baþkaný Oldu

S

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

Sungurlu Belediyesi’nin Kar Mesaisi

SAYFA

ungurlu Belediyesi'nde HAK-ÝÞ'e baðlý Hizmet-Ýþ Sendikasý'nýn baþkanlýk seçimleri yapýldý. KSayfa 5’de

2


9 OCAK 2013 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

2

Sungurlu Belediyesi’nde Yoðun Kar Mesaisi lçemizde iki gündür etkili olan ve dün sabah saatlerinde þiddeti artan yoðun kar yaðýþýnýn ardýndan kar temizleme çalýþmalarý baþladý. Kar kalýnlýðýnýn yer yer 40 ile 50 santimetreyi bulduðu ilçede gece baþlanan çalýþmalar sabah erken saatlerinde de yol açma, kar kaldýrma ve tuzlama çalýþmalarý ile devam etti.

Ý

Sungurlu'da önceki gün baþlayan kar yaðýþý hayata durma noktasýna getirirken tüm olumsuzluklara raðmen Sungurlu Belediyesi'nin kar temizleme ve kaldýrma çalýþmalarýna aralýksýz devam ettiðini hatýrlatan Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, "Belediye olarak tüm olumsuz hava þartlar için önceden hazýrlýðýmýzý yapmýþtýk. 1 Greyder, 4 kepçe, 3 traktör, 1 kar kürüme ve tuzlama aracý, gece ekibi, gündüz ekibi ve çok sayýda personelimiz þehir içi ulaþýmda önemli bir yere sahip olan noktalarda kar temizlik çalýþmalarýný yürütmektedir. Geçtiðimiz yýl karla mücadelede 360 ton tuzlu malzeme kullanýldý. Bu yýl ise karla mücadele için 450 ton tuzlu malzeme hazýr bulundurmaktayýz." dedi. Baþkan Uzunkaya, "Merkez de toplumun yoðun kullandýðý cadde, sokak ve kurum binalarýný olduðu alanlarda öncelikli çalýþma yapýlýrken ilçemizin yüksek kesimlerin de yer alan köy mahallelerimiz de tipi etkisini göstermektedir. Tüm çabamýz ve gayemiz milletimiz içindir" dedi.


9 OCAK 2013 • ÇARÞAMBA

3

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

9 Ocak 2013 Çarþamba Derman Eczanesi (Ankara Caddesi Sinema Yaný)

---

Marmara Bölgesi'nde faaliyet gösteren 25 saðlýk derneðinin ve yaklaþýk 5 bin üyenin bir araya gelmesiyle kurulan Marmara Saðlýk Federasyonu'nun (MASFED) tanýtým toplantýsý Ýstanbul'da gerçekleþtirildi

Cengiz Topel Cad. Vergi Dairesi Karþýsý’nda bulunan Asansörlü Fatih Otel Satýlýktýr Müracaat : Mustafa Karaman 0533 620 56 59

Toplantýnýn açýlýþýna Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik ve Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, çok sayýda milletvekili ve iþ adamlarý katýldý. Yapýlan açýklamaya göre, toplantýda Saðlýk Bakan yardýmcýsý Agah Kafkas, insanlarýn bir amaç etrafýnda heyecanla birleþmesinin verdiði mutluluðu çok iyi bildiðini ifade ederek, "Saðlýkta Dönüþüm programý ile Türkiye Saðlýk alanýnda son 10 yýlda çok büyük mesafeler katetti. Hastanelerimizde rehin almalarýn olduðu, organ naklinin yapýlamadýðý bir ülkeden bu günlere geldik. Ayný þekilde etkileyici olan bir baþka husus da saðlýk harcamamýz 800 dolar iken saðlýk sektöründen genel memnuniyetin % 75,9 olmasý ve saðlýk harcamasý 4000 dolar olan Avrupa ülkelerinde bu oranýn daha aþaðýlarda olmasý, personel sayýsýnda da çok daha aþaðýlarda olan ülkemizde bu memnuniyetin bu oranlarda çýkmasý deðerli saðlýk çalýþanlarýnýn özverili çalýþmasýnýn eseridir. Türkiye saðlýkta rol model ülke haline gelmiþtir. Biz Somali halkýna karþýlýk beklemeden yardým etmiyoruz. Biz karþýlýðýný baþka yerden alacaðýmýzý bildiðimiz için yardým ediyoruz." diye konuþtu.

TOKÝ Yolu ve Terminal Caddesi Köþe Baþý Ýþyerine Uygun 573 m2 - 464m2 - 414m2 imarlý arsalar satýlýktýr. Müracaat : 0532 667 93 25 0544 667 93 25

S.S.STK.28

SATILIK (Fatih Otel)

Satýlýk Ýmarlý Arsalar

SATILIK 2 ADET PARSEL

S.S.STK.29

Mavi Ocak Karþýsýnda Demirþeyh yolu üzerinde bulunan ortalama 1000 m2 Ýmarlý 2 adet parsel satýlýkýr. Müracaat : 0542 891 88 30 0505 374 70 69 HAC VE UMRE HOCASI Selahaddin ÇELÝKTEN

0364 311 71 33 - 0537 347 8201 Msn : canmekkem@hotmail.com Adres : Sunguroðlu Mah. Eski Belediye Pasajý No : 1 SUNGURLU

Umre Kayýtlarýmýz Baþlamýþtýr... Sungurlu’da Tek Yetkili Acenta Belge No : 2041 S.S.REK.31

S.S.REK.30

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Ýmtiyaz Sahibi Muammer ÖZEL Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Muhabirler

Serkan ÞANSEVER H. Mustafa SARIYÜCE

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 7,91 TL. 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 300 TL. : 50 TL. : 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


9 OCAK 2013 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4

‘Hayatý Paylaþmak Ýçin Engel Yok’ Projesi Kabul Edildi Ç orum Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu'nun yürütücülüðünde Sungurlu Kaymakamlýðý, Çorum Milli Eðitim Müdürlüðü, Saðlýk Yüksekokulu ve Çorum Sakatlar Derneði Baþkanlýðý ortaklýðý ile hayata geçirilecek olan "Hayatý Paylaþmak Ýçin Engel Yok" projesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Özürlüler Destek Programý (ÖDES 2012) kapsamýnda finanse edilmeye deðer görüldüðü bildirildi.

Hitit Üniversitesi Öðretim Görevlisi Nihal Gökçe Ýlçe Kaymakamý Hulusi Þahin'i makamýnda ziyaret ederek proje hakkýnda bilgi verdi. "Hayatý Paylaþmak Ýçin Engel Yok" projesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Özürlüler Destek Programý (ÖDES 2012) kapsamýnda finanse edilmeye deðer görüldüðünü söyleyen Hitit Üniversitesi Öðretim Görevlisi Nihal Gökçe, projenin toplam uygun maliyetinin 65.721.52 TL olduðunu söyledi. Projenin amacýnýn, 6-10 yaþ grubu öðrencilere henüz önyargýlar oluþmadan engellileri, engellilik türlerini, engellilerle iletiþim ve empati kurmanýn yollarýný anlatmak ve bu yaþ grubundaki çocuklarýn engellilerin dünyasýný tanýmasýný saðlamaktýr diyen Gökçe, "Bir yýl sürecek olan projede, eðitim etkinlikleri kapsamýnda Çorum Merkez ve Sungurlu ilçelerinde toplam 1200 öðrenciye konuyla ilgili seminerler verilecektir. Empati kurma etkinlikleri kapsamýnda ise, engelli öðrenciler ile diðer öðrencilerin buluþmasýný ve kaynaþmasýný saðlayýcý organizasyonlar düzenlenecektir" dedi.

Oda'lar Baþkanlarýný Seçiyor 013 yýlýnýn Mart-Nisan aylarýnda 365 Oda ve Borsa Baþkanlýðý seçimleri yapýlacak. Ardýndan TOBB Baþkaný belirlenecek.

2

Yeni yýl, iþ dünyasý için ayrý bir heyecan yýlý olacak. Çünkü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'ne (TOBB) baðlý 365 oda ve borsanýn baþkaný, Mart ve Nisan'da yapýlacak seçimlerle belirlenecek. Ardýndan TOBB'un yeni baþkaný belli olacak. Ufak ufak seçim hazýrlýklarýna baþlayan iþ dünyasý, bir yandan da gözünü Anayasa Mahkemesi'ne çevirdi. Çünkü mahkeme iki dönem baþkanlýk yapan oda baþkanlarýnýn tekrar seçimini kýsýtlayan kanunu esastan görüþmeye baþladý. Yüce mahkemenin kararýný 1 ay içinde vermesi bekleniyor. YÜZDE 80'Ý DEÐÝÞECEK Eðer mahkeme kanunun Anayasa'ya uygun olduðunu kabul ederse 365 oda ve borsa baþkanýný yüzde 80'i deðiþecek.Bu durumda gözler Türkiye ekonomisinin kalbi Ýstanbul'a çevrilecek. Türkiye'nin en büyük odasý olan Ýstanbul Ticaret Odasý (ÝTO), Ýstanbul Sanayi Odasý (ÝSO) ve Ýstanbul Ticaret Borsasý'nda (ÝTB) baþkanlýk için büyük yarýþ yaþanacak.

ÝTO'da aday çok!.. ÝTO Baþkaný Murat Yalçýntaþ, her durumda yeniden baþkanlýða aday olmayacaðýný açýkladý. Bu nedenle gözler baþkan yardýmcýlarý Þekip Avdagiç ve Dursun Topçu'ya çevrildi. Bir önceki dönem Yalçýntaþ'la yarýþan Ýbrahim Çaðlar'ýn da ÝTO baþkanlýðý için çalýþmalar yürütüldüðü belirtiliyor. Ancak ÝTO'da esas sürpriz isim Abdullah Teber oldu. Beylikdüzü OSB Baþkaný olan Abdullah Teber, ÝTO seçimleri öncesinde iþ dünyasýnýn önde gelen isimlerini ziyaret ederek adaylýðý konusunda destek arýyor. YALÇINTAÞ MI KÜÇÜK MÜ? Mayýs ayýnda TOBB'un yeni baþkaný da seçilecek. TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, kanun deðiþmediði taktirde koltuðu býrakmak zorunda. Hisarcýklýoðlu geçen yýl mart ayýnda yaptýðý açýklamada TOBB Baþkanlýðýna yeniden aday olmayacaðýný açýklamýþtý. Hisarcýklýoðlu, "Kanuna o maddeyi kendim koydurdum. Bunun þahidi Ali Coþkun'dur. Kayseri'de bir söz var. 'Ýþin ününe deðil ununa bak'. Bu iþ ünlü iþ. Biz iþin ununa bakalým. Ýþe dönüp para kazanalým" demiþti. Bu durumda TOBB baþkanlýðý için iki isim öne çýkýyor. ÝTO Baþkaný Murat Yalçýntaþ ve ÝSO Baþkaný Tanýl Küçük. Her iki isim de Hisarcýklýoðlu'nun baþkan yardýmcýsý.

Kaçak Ördek Avlarken Yakalandýlar

orum Ýl Jandarma ve Alay Komutanlýðý'na baðlý ekipler tarafýndan düzenlenen operasyonda kaçak ördek avý yapan 2 kiþi yakalandý.

Ç

Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratý deðerlendiren Kumçelteði köyü yakýnlarýnda kaçak ördek avý yapýldýðý bilgisine ulaþtý. Bölgeye giden jandarma ekipleri kaçak ördek avý yapan Ý.Þ. ve Y.K.'yý gözaltýna aldý. Operasyonda kaçak olarak avlanan 25 ördeðe el konulurken, iki avcýya da 8 bin TL idari para cezasý kesildi.

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...


9 OCAK 2013 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

5

Yurt Ýnþaatýnýn Temeli Atýldý lçemizde yapýlacak olan 100 yatak kapasiteli öðrenci yurdunun temeli atýldý

Ý

Kaymakam Hulusi Þahin, Sosyal Yardýmlar Genel Müdürlüðü finansmaný ile Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Baþkanlýðý tarafýndan yapýlacak olan öðrenci yurdu için sözleþmenin imzalandýðýný, ve 2013 yýlbaþý itibarýyla inþaatýn baþladýðýný belirtti. Ýlçemiz liselerinde öðrenim gören kýz öðrencilere yönelik 100 yatak kapasiteli yurdun yapýmý için Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Baþkanlýðý'ndan geçen yýl onay çýktýðýný belirten Kaymakam Hulusi Þahin, Saðlýk Meslek Lisesi okulunun bahçesine yapýlmasý planlanan yurt için 1 milyon 902 bin TL ödenek ayrýldýðýný vurguladý. Tamamlandýðýnda baþta Haydar Öztaþ Anadolu Lisesi ve Saðlýk Meslek Lisesi'nin yurt ihtiyacý olmak üzere ilçemizdeki büyük bir açýðý kapatacak olan öðrenci pansiyonu, gelecek öðretim yýlýna yetiþtirilmeye çalýþýlacak.

Memurun Yaz Tatili Uzuyor

Çaðlýoðlu, Hizmet-Ýþ Baþkaný Oldu

asa yetiþirse memur bu yýldan itibaren yaz tatilini daha fazla yapacak.

Y

Çalýþma Bakaný Faruk Çelik baþkanlýðýnda yapýlan toplantýda 2,4 milyon memurun yýllýk izin süresini 8 ila 12 gün uzatacak bir karar alýndý. Yasa yetiþirse memur bu yýldan itibaren yaz tatilini daha fazla yapacak. Memurun yýllýk izin süresini uzatacak olan "Devlet Memurlarý Kanunu'nda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun Tasarýsý Taslaðý" mevcut kanunda yer alan yýllýk izinle ilgili 102'inci maddede yer alan "gün" ifadesinin "iþ günü" olarak deðiþtirilmesi öngörülüyor. Yasada yapýlacak bu deðiþiklikle memurlarýn maðduriyeti giderilirken iþçilerle memurlar yýllýk izin konusunda ayný haklara kavuþmuþ olacaklar. Yapýlacak bu düzenleme sayesinde memurlarýn yýllýk hesabý tümden deðiþecek. Halen hizmet süresi 10 yýlýn altýnda olan memurlar yýlda 20 gün, 10 yýldan uzun süredir kamuda görev yapan memurlar ise yýlda 30 gün ücretli izin kullanýyor. Ancak bu 20 ve 30 güne iþ günlerinin yaný sýra zaten hak edilmiþ olan cumartesi ve pazardan oluþan haftalýk tatil günleri de dahil edildiði için, memur aslýnda 22 iþ günü izin kullanmýþ oluyor. Yeni düzenlemeyle yýllýk izin hakký "iþ günü" üzerinden hesaplanacak. Dolayýsýyla 10 yýlýný henüz doldurmamýþ bir memur 20 iþ günü olan izin hakkýný kullanmak istediðinde, 7 günlük her bir hafta 5 gün sayýlacak. Böylece bu memurlar toplamda 20 yerine tam 28 gün tatil yapmýþ olacak. Ayný þekilde 30 iþ günü izne hak kazanan memurlar da 30 iþ gününü ancak 6 haftada dolduracaklarý için toplamda 42 gün tatil yapabilecekler. Baþta yýllýk izin olmak üzere memura bir dizi yeni sosyal haklar getirecek yasa tasarýsý taslaðý büyük ölçüde tamamlandý. Çalýþma Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan yeni taslak, son yapýlan Kamu Personeli Danýþma Kurulu toplantýsýnda Memur-Sen ve yetkili sendikalardan gelen ve iþveren heyetince "olumlu" karþýlanan taleplerden oluþuyor. Taslaktaki yeni haklar konusunda, ilgili bakanlýk ve kurumlarýn görüþlerinin de alýndýðý öðrenildi. Devlet memurlarýna ilave yýllýk izin hakký getiren taslak düzenlemede açýktan vekil olarak görev yapan devlet memurlarýna da izin müjdesi çýktý. Taslaða eklenen ikinci maddede, "En az bir yýl açýktan vekil olarak görev yapanlar devlet memurlarý kadar yýllýk izin hakkýna sahip olurlar" ifadesine yer verildi. Buna göre, açýktan atamayla öðretmen, mühendis, mimar gibi hizmetleri sürdürenler de en az 28 gün yýllýk ücretli izin kullanabilecekler.

ungurlu Belediyesi'nde HAKÝÞ'e baðlý Hizmet-Ýþ Sendikasý'nýn baþkanlýk seçimleri yapýldý.

S

Sungurlu Belediyesi Hizmet-Ýþ Sendikasý'nýn yeni baþkaný olarak Adnan Çaðlýoðlu seçildi. Geçtiðimiz günlerde belediye binasýnda yapýlan seçimlerle Belediye Hizmet-Ýþ Sendika Baþknalýðý'na getirilen Ýsmetpaþa Mahallesi Muhtarý Adnan Çaðlýoðlu, yapýlan seçimler neticesinde baþkanlýk görevine getirilmekten mutluluk duyduðunu ifade ederek tüm belediye çalýþanlarýna teþekkür etti.


SUNGURLU’NUN SESÝ

Ýl Genel Meclisi'ne Çýrakoðlu Baþkanlýk Etti l Genel Meclisi'nin Ocak ayý olaðan toplantýlarý devam ediyor. Ocak ayýnýn dördüncü toplantýsý bugün Meclis 1. Baþkan Vekili Ýbrahim Çýrakoðlu baþkanlýðýnda yapýldý.

Ý

Saat 13.30'da Ýl Genel Meclisi Toplantý Salonu'nda yapýlan toplantýda ilk olarak; Merkez Cemilbey Köyü, Gökköy Köyü, Alaca Ýlçesi Bahçeli Köyü, Kargý Ýlçesi Tepelice Köyü, Baðözü Köyü, Sungurlu Ýlçesi Þekerhacýlý Köyü'ne ait yerleþik alan ve civarý sýnýr tespitinin 3194 Sayýlý Ýmar Kanunu'nun 27. maddesinde deðiþiklik yapan 648 sayýlý Kanun Hükmünde Karaname'nin 22. maddesi uyarýnca görüþülmesi gündeme geldi. Konu, incelenmek ve rapora baðlanmak üzere Bayýndýrlýk ve Ýmar Komisyonu'na havale edildi. Toplantýda ayrýca; Sungurlu Ýlçesi Cevheri Köyünde bir parsel üzerine plan müellifince BaðBahçe Nizamýnda Düþük Yoðunluklu Konut Alaný olarak tasarlanan 1/5000 ölçekli Ýlave Nazým Ýmar Planý ile 1/1000 ölçekli Ýlave Uygulama Ýmar Planýnýn 3194 Sayýlý Ýmar Kanunu'nun 8. maddesi ile 5302 sayýlý Ýl Özel Ýdaresi Kanunu'nun 10. maddesi c bendi gereðince görüþülmesi gündeme geldi. Konu, incelenmek ve rapora baðlanmak üzere Bayýndýrlýk ve Ýmar Komisyonu'na havale edildi. Toplantýda son olarak; Çorum genelinde hastanelerde, garajda, belediyenin bazý binalarýnda yaþamýný sürdüren vatandaþlara rastlandýðýndan, bu durumun engelli vatandaþlardan mý, yoksa ailelerinden mi kaynaklandýðý konusunda Aile ve Engelliler Komisyonu tarafýndan hazýrlanan rapor, Ýl Genel Meclisi Üyelerinin bilgisine sunuldu.

www.sungurlununsesi.net

6

Satýlýk Arsa Tek Deðirmen Semtinde Serpme Evleri Üstünde 10 dönümlük arsa satýlýktýr. Müracaat : Cafer Çataloðlu 0539 396 27 95

S.S.STK.30

9 OCAK 2013 • ÇARÞAMBA

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz... Sungurlu Ticaret Borsasý Ýlan Sungurlu Ticaret Borsasý, 5174 sayýlý Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 81,82,83,84. maddeleri gereðince, 02 Þubat 2013 Cumartesi günü Borsa binasýnda organ genel seçimini yapacaktýr. Borsaya kayýtlý tüm üyelerin vergi mükellefiyet durumlarýnda gerçekleþen deðiþiklikleri, Borsaya müracaat ederek bildirmeleri gerekmektedir. Tüm Borsa Üyelerine Duyrulur.

DUYURU Derneðimiz üyelerinin 2012 yýlý Aidatlarýný Yatýrmalarý Önemle Duyurulur.

Türkiye Kýzýlay Derneði Sungurlu Þubesi

Satýlýk Arsa Ocaklý Tesisleri Yaný Otoyola sýfýr, Kafeterya, Düðün Salonu, Halý Saha Kompleksini Ýçinde Barýndýrmaya Uygun Arsa Komple Satýlýktýr

(22 Parsel, 11 Dönüm Üzeri Sahibinden Satýlýktýr Müracaat : Miþ Miþ Kuruyemiþ 0505 250 25 95 0364 311 80 85


9 OCAK 2013 • ÇARÞAMBA

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

7

Eleman Aranýyor Müracaat : Büroya Yapýlacaktýr.

S.S.STK.31

Ýrem Unlu mamülleri Muhasebe Bölümü’nde çalýþtýrýlmak üzere bayan eleman alýnacaktýr.

Satýlýk Dükkan Þehit Orhan Yazdýç Galericiler Sitesi No : 2’de bulunan 250 m2 dükkan satýlýktýr

Müracaat : 0542 380 55 57

Çorum Valisi Sabri Baþköy ;

Anadolu Öðretmen Lisesi Binasý’nýn Proje Revizasyonunun Yapýmý Ýçin Talimat Verdi orum Valisi Sabri Baþköy bir dizi incelemelerde bulunmak üzere ilçemize geldi.

Ç

Ýlk olarak Ýlçe Kaymakamlýðýný ziyaret eden Vali Sabri Baþköy, Kaymakam Hulusi Þahin'den bilgi aldý. Daha sonra beraberinde ki heyetle Ticaret ve Sanayi Odasýný ziyaret eden Vali Baþköy, oda çalýþmalarý hakkýnda Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Abdulkadir Þahiner'den bilgi aldý. Ýlçenin sosyo-ekonomik durumu hakkýnda bilgi veren Þahiner, Sungurlu Organize Sanayi

Baþköy, arsa ve yapýlacak olan binalar hakkýnda bilgi aldý. Arsanýn Sungurlu'nun en güzel yerinde olduðunu belirten Vali Baþköy, proje revizasyonunun bir an önce yapýlarak yatýrýmýn ivedilikle gerçekleþtirilmesi talimatýný verdi. Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan 2011 Yýlý Devlet Yatýrým Programýna dahil edilen Anadolu Öðretmen Lisesi için; bir adet 16 derslikli okul binasý, bir adet 200 öðrenci kapasiteli ortaöðretim yurt binasý ve küçük ölçekli bir adet kapalý spor salonu yapýlacak. Vali Sabri Baþköy daha sonra ilçeden ayrýldý.

S.S.REK.32

Bölgesi, Yüksekokul ve Sungurlu'nun ekonomisi hakkýnda istiþarede bulunuldu. Vali Sabri Baþköy daha sonra Sungurlu Anadolu Öðretmen Lisesi yapýmý için tahsis edilen arsayý yerinde inceledi. Akçay Mahallesi Maþatlýk Mevkiinde 10 bin 48 metrekare büyüklüðündeki arsayý beraberinde Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Kaymakam Hulusi Þahin, Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun ile birlikte inceleme yapan Vali Sabri

S.S.STK.32

Kemallý Köyü’nde 5 adet 50 dönümü sulu olmak üzere toplam 160 dönüm tarla satýlýktýr.


9 OCAK 2013 • ÇARÞAMBA

S.S.REK.33

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

8

9 Ocak 2013  
9 Ocak 2013  

Sungurlu'nun Sesi Gazetesi

Advertisement