Page 1

YIL: 43 • SAYI: 3597 • 50 Kr.

8 ÞUBAT 2013 • CUMA

Baðýmsýz Siyasi Günlük Gazete www.sungurlununsesi.net • hititofset@hotmail.com

1 Ölü, 3’ü Çocuk 7 Yaralý

Trafik Canavarý Yine Ýþ Baþýnda nkara-Samsun karayolu Karakol kavþaðýnda meydana gelen kazada 1 kiþi hayatýný kaybederken, 3’ü çocuk 7 kiþide yaralandý. K

A

Devamý Sayfa 2’de

Dernek Yöneticilerinden Kaymakam Þahin’e Ziyaret yaðýbüyük Köyü Kültür ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Aziz Ambarkütükoðlu, Baþkan Yardýmcýsý Uður Ambarkütük, Eski Dernek Baþkaný Sami Ambarkütükoðlu, Yönetim Kurulu üyesi Muttalip Kuzulukoðlu ve Ayaðýbüyük Köyü Muhtarý Þenol Kürkaya Kaymakam Þahin'i makamýnda ziyaret etti.

A

Ziyarette Dernek Baþkaný Aziz Ambarkütükoðlu, Ayaðýbüyüklü olup da þehir dýþýnda yaþan Ayaðýbüyüklü vatandaþlar için köyden yer istedi. Baþkan Ambarkütükoðlu ayrýca dernek adýna köye bir hatýra ormaný oluþturmak istediklerini ve Salman Köyü'nden, Ayaðýbüyük köyüne kadar olan kýsmý aðaçlandýrmak istediklerini belirttiler. K4’de

Sungurlu Eðitim Bir Sen'den Yeni Müdürlere Ziyaret

SAYFA

Belediyeden Aðaç Budama ve Mezarlýk Temizleme Çalýþmasý

Çorum’da Teþvik Düþtü

5

KDevamý Sayfa 5’de

KDevamý Sayfa 6’da

Sungurlu’da Kýskandýran Yaz Havasý ungurlu'da kýþ ayý olmasýna raðmen havalarýn sýcak gitmesi vatandaþlarý sokaklara döktü. K7’de

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

SAYFA

S

6


8 ÞUBAT 2013 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

2

Trafik Kazasý : 1 Ölü, 3’ü Çocuk 7 Yaralý Ý lçemizde meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi hayatýný kaybederken, 3’cü çocuk 7 kiþide yaralandý.

Edinilen bilgilere göre kaza Ankara-Samsun karayolu Karakol kavþaðýnda meydana geldi. Bekir A. (42) yönetimindeki 06 ZCA 33 plakalý otomobil, Uður Ö.’nün kullandýðý 34 HE 2226 plakalý otomobil ile çarpýþtý. Kazada otomobil sürücüleri Bekir A., Uður Ö. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Nezaket A. (62), Necati Taha A. (12), Ayþe A.(37) ve Ahmet Þamil A. (7), ismi öðrenilemeyen bir yaþlý ve çocuk yaralandý. Yaralýlar olay yerine çaðrýlan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastane, burada yapýlan ilk müdahalenin ardýndan da Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralýlardan durumu aðýr olan Nezaket A. doktorlarýn tüm müdahalelerine raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Olayla ilgili soruþturma sürüyor.


7 ÞUBAT 2013 • PERÞEMBE

3

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

7 Þubat 2013 Perþembe Arzum Eczanesi Halýcýlar Caddesi

---

Metal kutudaki içecekleri aþýrý tüketenlerde kalp rahatsýzlýðýna daha sýk rastlanýyor. Yapýlan son araþtýrmalar, metal kutularda satýlan içecekleri aþýrý tüketen kiþilerde kalp rahatsýzlýklarýna daha sýk rastlandýðýný ortaya koydu. Sýkça tükettilen metal kutu içeceklerin içerdiði yoðun Bisphenol-A maddesi nedeni ile saðlýða zararlý olduðu ifade ediliyor. Bu zararlar arasýnda koroner kalp hastalýklarý ve damar sertliði gibi önemli rahatsýzlýklar da var. Konuyla ilgili bilgi veren Ýzmir Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Kardiyoloji Klinik Þefi Prof. Dr. Oktay Ergene, "Teneke

kutularýn iç kaplamalarýnda Bisphenol-A söz konusu. Koroner arter hastalýðýyla iliþkisi gösterilmeye baþlandý. Þiþmanlýkla obeziteyle ilgisi olduðu dolayýsýyla diyabetle iliþkisi gösterildi. Östrojen gibi davranan bir madde, bu çok ilginç kadýnlýk hormonu gibi davranýyor" dedi. Bisfenol A, metal kutularýn direncini saðlamak, kolay kýrýlmasýný önlemek için kullanýlýyor. Uzmanlarýn tavsiyesi ise metal ve plastik içeren ambalajlý ürünlerden mümkün olduðunca kaçýnýlmasý.

Satýlýk Daire Dr. Sedat-Dr.Melahat Baran Ýlkokulu yaný naneli apt. 3. katta bulunan daire satýlýktýr. S.S.STK.102

* Yeni Bina * 3+1 * Doðalgazlý

Müracaat : 0532 744 04 42

Satýlýk Ýmarlý Arsalar TOKÝ Yolu ve Terminal Caddesi Köþe Baþý Ýþyerine Uygun 573 m2 - 464m2 - 414m2 imarlý arsalar satýlýktýr. Müracaat : 0532 667 93 25 0544 667 93 25

SATILIK 2 ADET PARSEL

Müracaat : 0542 891 88 30 0505 374 70 69

S.S.STK.103

Mavi Ocak Karþýsýnda Demirþeyh yolu üzerinde bulunan ortalama 1000 m2 Ýmarlý 2 adet parsel satýlýkýr.

HAC VE UMRE HOCASI Selahaddin ÇELÝKTEN

0364 311 71 33 - 0537 347 8201 Msn : canmekkem@hotmail.com Adres : Sunguroðlu Mah. Eski Belediye Pasajý No : 1 SUNGURLU

Umre Kayýtlarýmýz Baþlamýþtýr... Sungurlu’da Tek Yetkili Acenta Belge No : 2041 S.S.REK.118

S.S.REK.117

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Ýmtiyaz Sahibi Muammer ÖZEL Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Muhabirler

Serkan ÞANSEVER H. Mustafa SARIYÜCE

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 7,91 TL. 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 300 TL. : 50 TL. : 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


7 ÞUBAT 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4

Ayaðýbüyük Köyü’nden Kaymakam Þahin’e Ziyaret yaðýbüyük Köyü Kültür ve Dayanýþma Derneði Baþkaný ve yönetim kurulu üyeleri Kaymakam Hulusi Þahin'i makamýnda ziyaret etti.

A

Ayaðýbüyük Köyü Kültür ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Aziz Ambarkütükoðlu, Baþkan Yardýmcýsý Uður Ambarkütük, Eski Dernek Baþkaný Sami Ambarkütükoðlu, Yönetim Kurulu üyesi Muttalip Kuzulukoðlu ve Ayaðýbüyük Köyü Muhtarý Þenol Kürkaya Kaymakam Þahin'i makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Dernek Baþkaný Aziz Ambarkütükoðlu, Ayaðýbüyüklü olup da þehir dýþýnda yaþan Ayaðýbüyüklü vatandaþlar için köyden yer istedi. Baþkan Ambarkütükoðlu ayrýca dernek adýna köye bir hatýra ormaný oluþturmak istediklerini ve Salman Köyü'nden, Ayaðýbüyük köyüne kadar olan kýsmý aðaçlandýrmak istediklerini belirttiler. Ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Hulusi Þahin de, yer için Ýl Özel Ýdaresine baþvurmalarý gerektiðini, Kooperatif kurarak bu iþi yapabileceklerini, eðer baþarýrsanýz bu projenin Sungurlu'da ki diðer köylere örnek olabileceðini söyledi. Kaymakam Þahin hatýra ormaný konusunda da gerekli fidan ve ekipman için ellerinden geleni yapacaklarýný söyledi. Ayaðýbüyük Köyü Kültür ve Dayanýþma Derneði yetkilileri daha sonra Sungurlu Belediyesi'ne geçerek Baþkan yardýmcýsý Veysel Dorukoðlu ile bir süre görüþtükten sonra ilçeden ayrýldý.

ÇORUM ÇALIÞMA VE ÝÞ KURUMU ÝL MÜDÜRLÜÐÜ KURS ÝLANI HASTA VE YAÞLI BAKIM ELEMANI Ýl Müdürlüðümüz ile Sungurlu Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi iþbirliði ile 25 (Yirmibeþ) kiþilik "Hasta ve Yaþlý Bakým Elemaný" kursu açýlacaktýr.

Eðitimin Baþlama - Bitiþ Tarihleri / Saatleri: 20.02.2012 - 18.07.2013 - 18:00-21:00 Saatleri arasý Eðitim Yeri : Sungurlu Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi Sungurlu - Çorum Eðitim Günleri: Pazartesi - Perþembe-> (Haftada 4 gün) Eðitim Toplam Süresi: 424 saat, 84 fiili gün, günde 5 ders saati.

Baþvuru ve Katýlým Þartlarý:

Mülakat Tarihi - Saati : 14 Þubat Perþembe - 10:00

S.S.REK.120

Söz konusu kursa katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyan müracaatçýlarýn, 14 Þubat 2013 Perþembe günü saat 10:00'da Sungurlu Anadolu Saðlýk Meslek Lisesinde yapýlacak mülakata katýlmalarý gerekmektedir.

S.S.REK.119

1-ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, 2-18-40 yaþ arasýnda bayan olmak, 3-En az ilkokul mezunu olmak (Diploma asýllarý görülecektir) 4-Açýk öðretim hariç öðrenci olmamak, 5-ÝÞKUR'un TYÇP, Staj (Ýþbaþý Eðitimi) ve Giriþimcilik eðitimlerinden son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, 6-Son 24 ay içerisinde Ýþkur'un açmýþ olduðu kurslara katýlmamýþ olmak, 7-Emekli veya aktif sigortalý olmamak.


7 ÞUBAT 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

5

Sungurlu Eðitim Bir Sen'den Yeni Müdürlere Ziyaret ungurlu Eðitim-Bir-Sen Yönetim Kurulu Baþkaný Celal Özgücük ve üyeleri Mesut Höçük, Selçuk Cankaloðlu, Nadir Sönmez ve Mehmet Yýlmaz, Çorum Kredi Yurtlar Kurumu Ýl müdürlüðüne atanan eski Memur Sen ve Eðitim-Bir-Sen Ýl Baþkaný Erol Kavuncu ve Aile Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü görevine atanan eski Milli Eðitim Müdürlüðü Þube Müdürü Ali Dinçer'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular.

S

Ziyarette Celal Özgücük, yeni görevlerine atanmalarýndan dolayý Erol Kavuncu ve Ali Dinçer'i tebrik ederek çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Özgücük, "Çorum Kredi Yurtlar Kurumu Ýl Müdürü Erol Kavuncu ve Aile Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer'e yeni görevlerinin hayýrlý uðurlu olmasýný temenni ediyoruz. Þimdiye kadar yapmýþ olduklarý görevlerindeki hizmetlerinden dolayý da kendilerine teþekkür ederiz. Bundan sonraki görevlerini de en iyi þekilde yapacaklarýna inancýmýz tamdýr" diye konuþtu. Kredi Yurtlar Kurumu Ýl Müdürü Erol Kavuncu ise ziyaretten çok memnun kaldýðýný ve makamlarýn hizmet yeri olduðunu belirterek bu bilinçle hizmet edeceklerini söyledi. Aile Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer de ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'nýn yeni bir bakanlýk olmasýna raðmen çok kapsamlý görevlerinin olduðunu vurguladý.

Çorum'da Teþvik Düþtü orum'un da içerisinde yer aldýðý 4. Teþvik Bölgesi'nde geçen yýl alýnan teþvik belgesi ve yatýrým tutarý düþtü.

Ç

Dünya Gazetesi'nden Naki Bakýr'ýn araþtýrma haberine göre, 4'üncü Bölge'de teþvik belgesi sayýsý yüzde 14.4, yatýrým tutarý yüzde 8.5 düþüþ kaydetti. 'Teþvikli yatýrýmda aslan payý yine geliþmiþ illerin' baþlýklý haberde þu bilgilere yer verildi: BÖLGELERÝN TEÞVÝK KARNESÝ Bölgeler arasý geliþmiþlik farklarýný azaltma amacýyla geri kalmýþ bölgelere daha cazip teþvikler getiren yeni paketin devreye girdiði 2012'de de en geliþmiþ illerin yatýrýmlardaki payý büyümeye devam etti. Küresel ekonomide sýkýntýlar sürerken Türkiye ekonomisine de yavaþlamanýn damgasýný vurduðu 2012 yýlýnda, geri kalmýþ bölgelerde yatýrýmlarý canlandýrmak için daha cazip teþvikler getiren 6 bölgeli yeni teþvik sistemine geçilirken, en geliþmiþ 8 ili kapsayan 1. Bölge'nin yatýrýmlardan aldýðý pay daha da büyüdü. Baþka deyiþle geçen yýl da yatýrýmlar aðýrlýkla bu 8 ile akmayý sürdürdü. Ancak bölgeler arasý geliþmiþlik farklarýný azaltma amacýyla en cazip teþviklerin getirildiði en yoksul 15 ili kapsayan 6. Bölge'de de yatýrýmlar ivme kazandý; bu bölge ile 1. Bölge arasýndaki makas daraldý. Yeni teþviklerin geçerli olduðu ikinci yarýda alýnan teþvik belgesi sayýsýndaki artýþ, bekleme süreci olan ilk yarýda yaþanan düþüþü telafi etmedi; yýllýk bazda toplam belge adedi 2011'in altýnda kaldý. Ýkinci yarýdaki hýzlý artýþa raðmen ülke genelinde teþvik belgesine baðlanan toplam yatýrým tutarý da önceki yýlla neredeyse baþa baþ gerçekleþirken, reel bazda onun da altýnda gerçekleþti. EN GELÝÞMÝÞ 8 ÝLÝN PAYI DAHA DA ARTTI Yýllar itibariyle teþviklerde en büyük payý alan Ankara, Antalya, Bursa, Eskiþehir, Ýstanbul, Ýzmir, Kocaeli ve Muðla'dan oluþan en geliþmiþ 8 ili kapsayan 1'inci Bölge'ye yönelik teþvik belgesi sayýsý 2011'deki bin 465 adetlik düzeyinden, 2012'de yüzde 7.5 artýþla bin 575'e yükseldi. 1. Bölge illerine yönelik teþvik belgesine baðlanan yatýrým tutarý da yüzde 12.2 artýþla 24.7 milyar liraya ulaþtý. 1'inci Bölge'nin teþvik belgesi sayýsýnda 2011 yýlýnda yüzde 32.5 olan payý 2012'de yüzde 36.1'e, yatýrým tutarýndaki payý yüzde 39'dan 42.8'e yükseldi. Bu yatýrýmlarda öngörülen istihdamda da 1'inci Bölge'nin payý deðiþmeyerek yüzde 39.9 düzeyinde gerçekleþti. ÝKÝNCÝ BÖLGE'DE TEÞVÝKLÝ YATIRIM AZALDI Geçen yýl Adana, Aydýn, Bolu, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kayseri, Kýrklareli, Konya, Sakarya, Tekirdað ve Yalova'dan oluþan orta derecede geliþmiþ illeri kapsayan 2'nci Bölge için alýnan teþvik sayýsý yüzde 16.8 azalýþla 756'ya yatýrým tutarý da yüzde 10.9 düþüþle 9.4 milyar liraya düþtü.

Bu bölgenin teþvik belgelerindeki payý yüzde 20.2'den yüzde 17.3'e, yatýrým tutarýndaki payý da yüzde 18.6'dan yüzde 16.3'ye indi. ÜÇÜNCÜ BÖLGE'DE BELGE SAYISINDAKÝ ARTIÞ %8.4 Balýkesir, Bilecik, Burdur, Gaziantep, Karabük, Karaman, Manisa, Mersin, Samsun, Trabzon, Uþak, Zonguldak illerini kapsayan 3. Bölge'de teþvik belgesi sayýsý yüzde 3.8, yatýrým tutarý da nominal bazda yüzde 8.4 artýþ gösterdi. Bu bölgenin belge sayýsýndaki payý yüzde 15.1'den yüzde 16.2'ye, yatýrým tutarýndaki payý da yüzde 12.5'ten yüzde 13.2'ye yükseldi. DÖRDÜNCÜ BÖLGE DÜÞÜÞTEN NASÝPLENDÝ! Afyon, Amasya, Artvin, Bartýn, Çorum, Düzce, Elazýð, Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kýrýkkale, Kýrþehir, Kütahya, Malatya, Nevþehir, Rize ve Sivas'ý kapsayan 4'üncü Bölge'de teþvik belgesi sayýsý yüzde 14.4, yatýrým tutarý yüzde 8.5 düþüþ kaydetti. Bu bölgenin teþvik belgelerindeki payý yüzde 13.3'ten yüzde 11.7'ye, yatýrým tutarýndaki payý da yüzde 12'den yüzde 10.7'ye düþtü. BEÞÝNCÝ BÖLGE YATIRIMLARI DÜÞTÜ Adýyaman, Aksaray, Bayburt, Çankýrý, Erzurum, Giresun, Gümüþhane, Kahramanmaraþ, Kilis, Niðde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli ve Yozgat'ýn yer aldýðý 5'inci Bölge, teþvik belgesi sayýsýnda yüzde 22.9, yatýrým tutarýnda yüzde 2.3 düþüþ kaydetti. Bölgenin, teþvik belgelerindeki payý yüzde 10'dan yüzde 7.9'a, yatýrým tutarýndaki payý da yüzde 7.7'den yüzde 7.4'e düþtü. ALTINCI BÖLGE'DE YATIRIM EÐÝLÝMÝ KIPIRDADI "Yeni teþvik sisteminin yýldýzlarý" olacaðý öngörülen Aðrý, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakýr, Hakkari, Iðdýr, Kars, Mardin, Muþ, Siirt, Þanlýurfa, Þýrnak ve Van'ýn oluþturduðu sosyo ekonomik geliþmiþlik düzeyi en düþük 15 ili kapsayan 6'ncý Bölge'de ise ertelenmiþ-bekletilmiþ ya da belgesi yenilenen yatýrýmlarýn da etkisiyle ikinci yarýda ciddi bir artýþ yaþandý. En cazip teþviklerin getirildiði bu bölgeye yönelik alýnan belge sayýsý yýlýn tümünde önceki yýla göre yüzde 18.7 artýþla 458, yatýrým tutarý da yüzde 50 artýþla 4.3 milyar TL oldu. Bölgenin toplam belge sayýsýndaki payý yüzde 8.6'dan yüzde 10.5'e, yatýrým tutarýndaki payý yüzde 5.1'den yüzde 7.5'e çýktý. Belgeye baðlanan yatýrým tutarýnda en geliþmiþ 1'inci Bölge ile en geri kalmýþ 6'ncý Bölge arasýnda 2011 yýlýn-

daki 7.6 katlýk fark, 2012'de yaklaþýk 6 kata geriledi. TEÞVÝK BELGESÝ SAYISI 2011'ÝN ALTINDA Geçen yýl yeni teþvik paketinin yürürlüðe girdiði ikinci yarýda ülke genelinde gerçekleþtirilecek yatýrýmlar için alýna teþvik belgesi sayýsýndaki artýþýn, bekleme süreci olan ilk yarýdaki sert düþüþü telafi etmediði belirlendi. Çalýþmalarý 2011'de baþlayan, Nisan 2012'de içeriði açýklanan yeni teþvik sistemi, 19 Haziran'da Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. 1 Ocak-19 Haziran arasýnda 2011'in ayný dönemine göre yüzde 21.5 düþüþle bin 839 olan belge adedi, 20 Haziran-31 Aralýk döneminde yüzde 17.1 artýþla 2 bin 526 oldu. Böylece yýlýn tümü itibariyle teþvik belgesi sayýsý 4 bin 365'le önceki yýlýn yüzde 3 altýnda kaldý. 2011 yýlýnda 4 bin 502 adet teþvik belgesi alýnmýþtý. YATIRIMDA "REEL" BAZDA DÜÞÜÞ VAR Yeni paketin yürürlüðe girmesinden bir süre sonra, önceden karar verildiði halde ertelenmiþbekletilmiþ yatýrýmlar için harekete geçildi. STAR Rafineri A.Þ.'nin 6.6 milyar liralýk komple yeni yatýrýmýnýn da aralarýnda bulunduðu bazý projeler için daha önceki yýllarda alýnmýþ teþvik belgelerinin yeni dönemde iptal edilip, tekrar belge alýndýðý görüldü. Bu geliþmeler ikinci yarýda teþviðe baðlanan yatýrým tutarýndaki artýþta etkili oldu. 1Ocak-19 Haziran döneminde yüzde 30.3 düþüþle 20.2 milyar lira olan yatýrým tutarý; 20 Haziran-31 Aralýk arasýnda ise yüzde 36.8 artýþla 37.6 milyar lira oldu; böylece yýlýn tümü itibariyle yatýrým tutarý yüzde 2.4'lük cari artýþla 57.8 milyar TL olarak gerçekleþti. Yeni paket beklentisiyle yatýrým kararlarýný erteleme eðiliminin baþladýðý 2011'deki 56.4 milyar liralýk tutarýn biraz üzerinde gerçekleþen 2012'deki yatýrým tutarý, 2010 yýlýndaki 64.7 milyar liralýk düzeyi yakalayamadý. 2012 yýlýnda TÜFE bazýnda yüzde 6.2 olan enflasyondan arýndýrýldýðýnda ise yatýrým tutarýnda 2011'e göre "reel" bazda yüzde 3.5 düþüþ olduðu belirlendi.


7 ÞUBAT 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

6

Belediyeden Aðaç Budama ve Mezar Temizleme Çalýþmalarý Sungurlu Belediyesi tarafýndan mezarlýklarda aðaç budama ve mezarlýk temizleme çalýþmalarý yapýlýyor. Sungurlu Belediyesi Fen iþlerine baðlý Park Bahçelerden görevli personel Karþýyaka mezarlýðýnda aðaç budama çalýþmalarýna baþladý. Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya yapmýþ olduðu açýklamada ; ''Karþýyaka mezarlýðýnda baþlayan çalýþmalarda mezarlýk içerisinde bulunan aðaçlar budanarak, mezarlýklar hem daha güzel bir görünüme kavuþacak, hem de vefat eden yakýnlarýný ziyaret eden vatandaþlarýmýzýn mezar aralarýndan daha rahat geçerek ziyaretlerini gerçekleþtirebilmeleri saðlanacak. Karþýyaka mezarlýðýnda yapýlmakta olan aðaç budama ve mezarlýk temizliði çalýþmalarýnýn tamamlanmasýndan sonra ilçemizde bulunan Sarý tepe mezarlýðýnda da ayný çalýþmayý yapacaðýz.''dedi.

Çorum'da 4 Bin Su Kuyusu Var evlet Su Ýþleri (DSÝ) 5. Bölge Müdürlüðü Yeraltý Sularý Þube Müdürü Ahmet Apaydýn, Çorum'da 4 bin su kuyusu bulunduðunu açýkladý.

D

Tarýmsal sulama amaçlý kuyulara getirilen sayaç kullanýmý zorunluluðunun kaldýrýlmasýnýn planlandýðýný anlatan Ahmet Apaydýn, Çorumlu çiftçileri de maðdur eden problemin ay sonuna kadar çözülmesini beklediklerini söyledi. Konuyla ilgili olarak Ýl Genel Meclisi Üyeleri'ne bilgi veren Þube Müdürü Apaydýn, Çorum'daki yeraltý su rezervlerinin yüzde 25'inin kullanýldýðýný kaydetti. Derinçay Havzasý Kuzey Bölümü Yeraltý Suyu Ýþletme Sahasý'nýn 2009 yýlýndan bu yana kullanýma kapalý olduðunu hatýrlatan Apaydýn, "Çorum'un yeraltý su rezervi ile ilgili araþtýrmalarýmýz sürüyor" dedi. Meclis üyelerinin konuyla ilgili sorularýný da cevaplayan Apaydýn, açýklamasýnda þu bilgilere yer verdi: 'YERALTI SULARI TAKÝPTE' "Tarýmsal sulama amaçlý kuyalara sayaç takýlmasý zorunluluðu getiren yasal düzenlemede deðiþikliðe gidilmesi bekleniyor. Geçtiðimiz günlerde konuyla ilgili yapýlan açýklamalar bu hususta Çorumlu üreticileri de rahatlattý. Bu hususta yaþanan sýkýntýlarý biliyoruz. Sorunun ay sonuna kadar çözülmesini bekliyoruz. Çorum'un kuzey havzasýnýn yeraltý suyu kullanýmýna açýlmasý hususunda herhangi bir geliþme yok. Aslýnda Çorum'da yeraltý sularý noktasýnda seviye düþüþü gibi vahim bir durum yok. Ancak su rezervi ve kullaným oranýnýn tespit edilmesi

zorunlu. Sayaç kullanýmý uygulamasýnda deðiþikliðe gidilmeseydi bu havzanýn potansiyeli de netlik kazanacak ve kullanýma açýlabilecekti. Ancak herþeye karþýn havzadaki inceleme ve araþtýrmalarýmýz sürecek. Hazýrlayacaðýmýz raporu Genel Müdürlüðümüze sunarak problemin çözümüne ýþýk tutmayý hedefliyoruz. Üreticilerin maðduriyet yaþamamasý için yeraltý sularýný birkaç yýl izleyeceðiz. Bunun için izleme kuyularý açacaðýz. Çünkü sahayý yeraltý sularýnýn kullanýmýna açmak için önümüzü görmemiz lazým. Çorum'un tüm havzalarýnda ne kadar yeraltý suyu bulunduðunu aþaðý yukarý biliyoruz. Kuraklýk gibi kötü bir durum karþýsýnda hangi havzalarýn kullanýlabileceðini de biliyoruz. Çorum'da þu an yeraltý su rezervinin yüzde 25'i kullanýlýyor. Çorum'da 4 bin su kuyusu var. Yeraltý sularý tükenmez deðil, belirli iþletme þartlarý var. Amacýmýz Çorum'un Konya Ovasý gibi su sýkýntýsý yaþamamasý. Bunun için de sayaç kullanýmý uygulamasý düþünülüyordu. DSÝ olarak sayaç kullanýmý ile birlikte su satýþý hususunda herhangi bir planlamýz yok. Uzaktan takip edilebilen sayaçlarla amacýmýz yeraltý sularýnýn rezervini ve yýllýk ortalama su tüketimi miktarýný tespit etmekti." OBRUK ÇORUM'U SULAR MI? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, DSÝ Yeraltý Sularý Þube Müdürü Ahmet Apaydýn'a Çorum arazilerinin Obruk Barajý'ndan sulanabilme ihtimalini sordu. Konuyla ilgili açýklamalarda bulunan Ahmet Apaydýn, Obruk'un Çorum'a göre 500 metre düþük kotta olduðunu söyledi. Bu nedenle doðal bir su akýmý olmayacaðýný belirten Apaydýn, suyun pompalanmasý durumunda ise büyük bir enerji

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

maliyeti ortaya çýkacaðýndan önerinin kabul görmeyeceðini kaydetti. "Çorum'un sulamada Kýzýlýrmak'a da ihtiyacý yok" diyen Apaydýn, ýrmak suyunun çok da kaliteli olmadýðýný vurguladý. Apaydýn, yeraltý sularý ve göletlerin sulamada yararlanýlmasý gereken baþlýca kaynaklar olduðunu ifade etti.

T.C. SUNGURLU ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2012/394 KARAR NO : 2012/472 Davacý MURAT YARALI’nýn mahkememizde açmýþ olduðu Nüfus (Ad ve Soyadý Düzeltilmesi Ýstemli) davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; Çorum Ýli Sungurlu ilçesi Yirce Köyü C.No:113, H.No: 2, BSN No : 49’da nüfusa kayýtlý Kaya ve Meryem oðlu Sungurlu 05/04/1994 D.lu 16666858152 TC Kimlik numaralý MURAT YARALI’nýn soyadýnýn ‘ALAZCIOÐLU’ olarak DÜZELTÝLMESÝNE karar verilmiþ olup verilen karar teblið yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. 04/02/2013 S.S.RES.8


ungurlu'da kýþ ayý olmasýna raðmen havalarýn sýcak gitmesi vatandaþlarý sokaklara döktü. Sungurlu genelinde mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sýcaklýðý, Sungurlu'da da kendini hissettirmeye baþladý.

S

Kýþ ortasýnda bahar havasý yaþanan Sungurlular güzel havadan nasibini aldý.

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

7

SATILIK (Fatih Otel) Cengiz Topel Cad. Vergi Dairesi Karþýsý’nda bulunan Asansörlü Fatih Otel Satýlýktýr Müracaat : Mustafa Karaman 0533 620 56 59

Satýlýk Daire Dr. Sedat-Dr.Melahat Baran Ýlkokulu yaný naneli apt. 3. katta bulunan daire satýlýktýr. * Yeni Bina * 3+1 * Doðalgazlý

Müracaat : 0532 744 04 42

Satýlýk Arsa Tek Deðirmen Semtinde Serpme Evleri Üstünde 10 dönümlük arsa satýlýktýr. Müracaat : Cafer Çataloðlu 0539 396 27 95

PASTA - CÝLA

A Y O B O T O R HUZU Kasko-Sigorta Anahtar Teslimi Yapýlýr

Hasarlý Araçlar -

HUZUR OTO BOYA

Yusuf MANDIRALIOÐLU (0535) 578 65 11

PASTA - CiLA

Muammer Arýkanoðlu (0536) 561 00 26

Yeni Sanayi Sitesi 3. Blok No : 20 Sungurlu / ÇORUM S.S.REK.121

S.S.STK.104

Sungurlu’da Kýskandýran Yaz Havasý

www.sungurlununsesi.net

S.S.STK.105

SUNGURLU’NUN SESÝ

S.S.STK.106

7 ÞUBAT 2013 • PERÞEMBE


7 ÞUBAT 2013 • PERÞEMBE

S.S.REK.122

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

8

8 Şubat 2013  

Sungurlu'nun Sesi Gazetesi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you