Page 1

8 OCAK 2013 • SALI

YIL: 43 • SAYI: 3570 • 50 Kr.

Baðýmsýz Siyasi Günlük Gazete www.sungurlununsesi.net • hititofset@hotmail.com

Sungurluspor Düþme Hattýndan Uzaklaþýyor...

Sungurluspor Mecitözünü 3-0 Yendi .Küme'de ligde kalma yolunda hayati önem taþýyan maçta Sungurluspor, Mecitözüspor deplasmanýndan 3-0'lýk galibiyetle dönerek rakibini ateþ hattýnda yalnýz býraktý ve büyük avantaj yakaladý.

1

KDevamý Sayfa 6’da

Baþkan Uzunkaya Gürpýnar Sakinlerinin Sorunlarýný Dinledi S ungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Gürpýnar Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek vatandaþlarýn sorunlarýný dinledi.

Biz belediye olarak hiçbir vatandaþýmýzý hiçbir þekilde maðdur etmedik, etmeyeceðiz diyen Baþkan Uzunkaya, göreve geldikleri günden itibaren yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda vatandaþlara bigi verdi. KDevamý Sayfa 2’de

Pazarda Meyve Bolluðu

Þahiner, Beraberinde ki Heyetle Özkader’i Ziyaret Etti

SAYFA

Hafta Tatili Ruhsatý'ný Yenilemeyenler Ýçin Son Uyarý

3

KDevamý Sayfa 5’de

Ýntihar

Etti

lçemizde bir kadýn ilaç içerek intihar etti. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu’ya baðlý Tuðlu köyünde yaþayan D.D. (36) isimli kadýn girdiði bunalýmdan kurtulamayýnca evlerinde bulunan ilaçlardan içti. Bir süre sonra fenalaþan genç kadýn yakýnlarý tarafýndan Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. D.D., burada yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlmayarak hayatýný kaybetti. D.D.’nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Týp Kurumu’na gönderildi.

Ý

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

Küpcü Ticaret Borsasý’na Adaylýðýný Açýkladý

SAYFA

KDevamý Sayfa 5’de

4


8 OCAK 2013 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

2

Baþkan Uzunkaya, Ýlçe Halkýnýn Sýkýntý ve Taleplerini Dinledi ungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Gürpýnar Mahallesi sakinleriyel biraraya gelerek vatandaþlarýn sorunlarýný dinledi.

S

Toplantýda, göreve geldikleri günden itibaren yaptýklarý çalýþmalar ile yeni alýnan araçlar hakkýnda bilgi veren Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, "Göreve geldiðimiz zaman Belediyenin 260 personeli vardý. Þuanda ise sadece 78 personeli mevcut. Emekli olan personelimizin ikramiyeleri ödenemiyordu. Þuanda ise hiçbir emeklimizin alacaðý kalmamýþtýr" dedi. Biz belediye olarak hiçbir vatandaþýmýzý hiçbir þekilde maðdur etmedik, etmeyeceðiz diyen Baþkan Uzunkaya, "Temizlik Ýþleri Müdürlüðümüze yeni araçlar aldýk. Araçlarýmýz eskiydi. Yedek parçalarýna çok paramýz gidiyordu. Ayda 90 bin TL'ye bütün araçlarýmýzý yenilime imkanýmýz vardý ve bizde bu imkaný deðerlendirerek belediyemize ait bütün araçlarý yeniledik" diye konuþtu. Her mahallemizde çöp bidonlarý vardý. Biz bu bidonlarýn ne kadar saðlýklý olup olmadýðýný araþtýrdýk, yaptýðýmýz araþtýrmalar sonucunda bu bidonlarýn bakteri yuvasý halinde olduðunu öðrendik diyen Baþkanýmýz Uzunkaya, "Çöp bidonlarýn yerden 10 santimetre yukarýda olmasý gerekiyormuþ. Bunun için her mahalleye çöp konteynýrlarý aldýk. Artýk her mahallemizde çöp konteynýrlarý mevcuttur" þeklinde konuþtu. Çorum ve bölgesindeki il ve ilçeler bazýnda en ucuz suyu Sungurlu halkýmýza sunmaktayýz diyen Baþkan Uzunkaya, "2008 yýlýnda 8 trilyon, 2010'da 16 trilyon ve 2011'de 26 trilyon olan bütçemizi olumsuz anlamda hiçbir þekilde halkýmýza yansýtmadýk" þeklinde konuþtu. Baþkan Uzunkaya, "Okullarýmýza 200 tane bilgisayar aldýk. Kapý ve pencerelerinin tamirini yaptýrdýk. Biz Sungurlu için çalýþýyoruz, vatandaþýmýz en güzeline ve en kaliteli hizmete sahip olsunlar diye çabalýyoruz." ifadelerini kullandý.


8 OCAK 2013 • SALI

3

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

8 Ocak 2013 Salý Bora Eczanesi (Dispanser Karþýsý)

---

Dairesi Karþýsý’nda bulunan Asansörlü Fatih Otel Satýlýktýr Müracaat : Mustafa Karaman 0533 620 56 59

ungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Abdulkadir Þahiner AK Parti Ekonomiden Sorumlu Baþkan Yardýmcýlýðý görevine getirilen hemþerimiz Av. Faruk Özkader'i ziyaret etti.

S

Satýlýk Ýmarlý Arsalar TOKÝ Yolu ve Terminal Caddesi Köþe Baþý Ýþyerine Uygun 573 m2 - 464m2 - 414m2 imarlý arsalar satýlýktýr. Müracaat : 0532 667 93 25 0544 667 93 25

SATILIK 2 ADET PARSEL Mavi Ocak Karþýsýnda Demirþeyh yolu üzerinde bulunan ortalama 1000 m2 Ýmarlý 2 adet parsel satýlýkýr. S.S.STK.24

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Abdulkadir Þahiner ve beraberinde Akhisar Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Mehmet Ali Erdayýoðlu, Alaca Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Günser Þirin, Bozöyük TSO Baþkaný Habib Esel ve Of TSO Baþkaný Erdal Saral ile birlikte Ak Parti'de üst düzey göreve getirilen hemþerimiz Av. Faruk Özkader'i makamýnda ziyaret ederek hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Ziyaret ile ilgili bir açýklama yapan Þahiner, Özkader'in kadim dostu olduðunu belirterek, "Ak parti il baþkanlýðýn da ve diðer görevlerinde Sungurlu'nun yararýna olan iþlerde siyaset gözetmeksizin her zaman destek aldýklarýný söyledi. Özkader'in Ak Parti'de üst düzey görev almasý bizleri ziyadesi ile memnun etmiþtir diyen Baþkan Þahiner, "Arkadaþým ve dostum olan Sayýn Özkader'in yeni görevinin hayýrlara vesile olmasýný temenni ediyorum" dedi. Av. Faruk Özkader'de ziyaretlerinden dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný olan Abdulkadir Þahiner ile uzun yýllara dayanan dostluklarý olduðunu, dostluðun her zaman siyaset üstü olduðunu belirterek, "Sayýn baþkan tarafýndan tarafýmýza iletilen sorunlara her zaman beraber çözüm aramýþýzdýr. Her zaman Sungurlu'nun yanýnda olmuþuzdur" diyerek Þahiner ve diðer oda baþkanlarýna teþekkür etti.

S.S.STK.23

Þahiner, Beraberinde ki SATILIK (Fatih Otel) Heyetle Özkader’i Ziyaret Etti Cengiz Topel Cad. Vergi

Müracaat : 0542 891 88 30 0505 374 70 69 HAC VE UMRE HOCASI Selahaddin ÇELÝKTEN

0364 311 71 33 - 0537 347 8201 Msn : canmekkem@hotmail.com Adres : Sunguroðlu Mah. Eski Belediye Pasajý No : 1 SUNGURLU

Umre Kayýtlarýmýz Baþlamýþtýr... Sungurlu’da Tek Yetkili Acenta Belge No : 2041 S.S.REK.27

S.S.REK.26

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Ýmtiyaz Sahibi Muammer ÖZEL Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Muhabirler

Serkan ÞANSEVER H. Mustafa SARIYÜCE

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 7,91 TL. 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 300 TL. : 50 TL. : 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


8 OCAK 2013 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4

Borsa’da Seçim Süreci Baþladý S ungurlu Ticaret Borsasý'nda seçim süreci baþlýyor.

Üyeler bu süre içinde düzeltme talebinde bulunmazlarsa, borsadaki kayýtlarýn doðruluðu kabul edilmiþ sayýlacak.

Ýlgili yönetmelik gereðince, üyelerin vergi mükellefiyetleri ile ilgili borsa kayýtlarý, düzeltme ve kontrole açýlacak. Bu iþlemler 9 Ocak 2013 akþamýna kadar sürecek.

Ticaret Borsasý organ seçimlerinin 2 Þubat tarihinde yapýlacaðý da duyuruldu.

Küpcü Adaylýðýný Açýkladý ungurlu esnaflarýndan Cavit Küpçü, Sungurlu Ticaret Borsasý Baþkanlýðý'na adaylýðýný açýkladý.

S

2 Þubat tarihinde yapýlacak olan Sungurlu Ticaret Borsasý seçimleri için Cavit Küpçü adaylýðýný açýkladý. Küpçü, kendisinin Sungurlu Ticaret Borsasý'nýn kurucularýndan biri olduðunu söyleyerek, "Sungurlu'da 29 yýldýr Buðday Pazarý'nda zahire ve bakliyat esnaflýðý yapýyorum. Sungurlu Ticaret Borsasý Baþkanlýðý'na adayým. Bu sorumluluðu göðüsleyebilecek güçte olduðumu herkese bildiririm. 20 yýldýr da Ticaret ve Sanayi Odasý'nda meclis üyeliði ve yönetim kurulunda görev aldým ve þuan da halen meclis baþkan vekilliði görevini yürütüyorum. Kimsenin veya herhangi bir kesimin adamý deðilim. Hiçbir kimseyle kiþisel bir problemim yok. Esnaflýk yaptýðým sürece gerek esnaflarla gerek çiftçiyle ve borsa çalýþanlarýyla sürekli diyalog içerisindeyim ve hiçbiriyle herhangi bir problemim olmadý. Esnaflarýmýzýn ve çiftçi kardeþlerimizin yoðun isteði üzerine Cavit Küpçü olarak çýktýðým bu seçim sürecinde Sungurlu Ticaret Borsasý Baþkanlýðý'na adaylýðýmý kamuoyu ile paylaþmak istedim. Benimle birlikte bu sorumluðu almayý ve taþýn altýna eline koyarak bu yolda bizimle yürümek isteyen herkese açýðýz. Ayrýca tüm Sungurlu halkýmýzýn ve esnaflarýmýzýn desteðini bekliyorum" dedi.

Vali Sabri Baþköy, Ortaköy ile Karahacip Beldesi'nde bir dizi incelemelerde bulundu. Vali Sabri Baþköy, Ortaköy ile Karahacip Beldesi'nde bir dizi incelemelerde bulundu. Ýncelemeler sýrasýnda Vali Sabri Baþköy'e Ortaköy Kaymakamý Kamil Güzel, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan ile Ortaköy Belediye Baþkaný Ali Ergin, Karahacip Belediye Baþkaný Hacý Ahmet Bektaþ eþlik etti. Ýlk olarak Þapinuva'nýn turizme açýlmasý kapsamýnda Ortaköy ile Þapinuva ören yeri arasýnda yaptýrýlan kilittaþý döþemesini ve ören yerine su getirme iþlemlerini yerinde inceleyen Vali Baþköy, yetkililerden elektrik hattýnýn bir an önce tamamlanmasýný istedi. Vali Baþköy, buradaki incelemelerinin ardýndan Orta

Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) ve Ýl Özel idaresi tarafýndan ortaklaþa finanse edilen ve 1,5 km mesafede bulunan Kybele kabartmasýna kadar kayalar üzerinde çelik butonlarla geçilmek suretiyle yapýlan Ýncesu Kanyonu yürüyüþ yolu ile Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan Ýncesu köyü yolu üzerine inþa ettirilen köprüyü yerinde inceledi. Vali Sabri Baþköy, ayrýca Ortaköy'de ikamet eden þair Murat Köymen'i de evinde ziyaret etti. Ortaköy incelemelerini tamamlayan Vali Sabri Baþköy, Karahacip Beldesi'ne geçerek burada bir dizi incelemelerde bulundu.

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

Selahattin ÖZKAN

Futbol Oynamanýn Hayatýmýz Olan Etkileri Çok eðlenceli ve heyecanlý bir spor olmanýn dýþýnda, futbol ayrýca formda kalmanýza da yardýmcý olabilir. Bazý kimseler yaptýklarýndan eðlenmedikleri için günlük egzersiz programlarýna sadýk kalmakta zorlanmaktadýrlar. Sporla uðraþmak vücudunuzu iyi bir durumda tutmanýn bir yoludur. Futbol gerçekten uðraþmaya deðer. Katýlabileceðini bir yerel futbol ligi bulmak son derece kolaydýr. Arkadaþlarýnýzý da kolayca ayný spora katýlmaya ikna edebilirsiniz. Eðer vücudunuzu gerçekten iyi durumda olmasýný istiyorsanýz, bunun için sýký çalýþmalýsýnýz. Kýsa bir hafta sonu oyunu özellikle çalýþan bir kimse için yeterli deðildir. 90 dakikalýk bir oyun fazla yaðlarýnýzdan kurtulmanýz ve istediðiniz vücudu elde etmeniz için yeterlidir. Formda olmak her zaman fiziksel görünümle deðil ayrýca ruhunuzun da saðlýklý olmasýdýr. Futbol oyununun bütünüyle tam güçle oynanan bir oyun deðildir, ayrýca vücudunuzu bu zorlayýcý spora hazýrlamak için hafif tempolu koþu, yürüyüþ ve birçok diðer etkinliði de yapmalýsýnýz. En önemli konu kondisyonunuzu sürekli olarak yüksek seviyede bulundurmaktýr. Futbolun sizin için yapabileceklerini bilmenizin zamaný geldi. Futbol oynayarak elde edeceðiniz faydalar ya da avantajlar aþaðýda belirtilmektedir: Kilo Kaybý- Koþu kilo vermenin diðer herhangi bir egzersiz programýndan etkin bir yoludur. Bu koþmanýn kilo vermenize yardýmcý olacaðý anlamýna gelir. Koþarken, vücudunuzu ihtiyaç duyduðu enerji çok yükselir ve bu çoðu kez iyileþmiþ bir metabolizma saðlar. Kilo kaybý sadece diyet demek deðildir. Uygun egzersiz ve çok sayýda fiziksel düzenleme gerektirir. Kalp-Damar Saðlýðý- Yürüyüþ ve koþu genel kalpdamar sisteminizi güçlendirecek ve yaþam sürenizi uzatacaktýr. Kan dolaþýmýnda iyileþme futbol oynamanýn diðer bir faydasýdýr. Bu sizi forma sokmakla kalmayacak ayrýca kalp ve genel kalp-damar sisteminizi de iyileþtirecektir. Koþarken kaslarýnýzýn da büyük miktarda oksijene ihtiyaç duyacaðýný her zaman hatýrlayýn. Ayrýca akciðerleriniz de vücudunuzu tümüne yeterli oksijen saðlamak için son kapasitesini kullanmaya ihtiyaç gösterecektir. Akciðerleriniz yanýnda, damarlarýnýz ve kalbiniz de kaný vücudunuzu tümüne pompalamak için yeterli çalýþmayý yapacaktýr. Koþunun kalp krizi riskini azaltmanýn yanýnda tansiyonunuzda yükselme þansýný azalttýðý da kanýtlanmýþtýr. Kuvvet ve Esneklik- Futbol oyununun gerektirdiði tüm etkinlikler vücudunuzu daha esnek yapacaktýr. Rakibinizi çalýmlarken ve topu saklamaya çalýþýrken, ekstre efor sarf etmeli ve size oyunu kazandýracak hareketleri yapmak için vücudunuzu daha esnek hale getirmelisiniz. Bu oyunda ekseri kollarýnýzý ve bacaklarýnýzý kullanacaksýnýz. Bu bakýmdan esnemek egzersizleri yanýnda kaslarýnýzý kuvvetlendirecek egzersizlere de ihtiyacýnýz olacaktýr. Futbol oynamanýn tüm bu avantajlarýný bildikten sonra, hiç þüphesiz futbol sahasýna girmek için ilk adýmlarýnýzý atacaksýnýz. Kim bilir, gelecekte belki de bir Süper Lig oyuncusu olursunuz. Derleyen: Burak DANIÞAN


8 OCAK 2013 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

5

Pazarda Meyve Bolluðu avalarýn soðumasý ile birlikte çok sayýda sebzenin Pazar tezgahlarýndaki yeri küçülürken boþalan tezgahlarda ise meyve miktarý artmaya baþladý.

H

Meyve tüketiminin arttýðýný belirten esnaf, havanýn soðumasý ve özellikle üstsolunum yolu hastalýklarýndaki artýþ nedeniyle meyve alan vatandaþlarýn meyve yiyerek hastalýklara karþý dirençlerini artýrmak istediklerini ifade etti. Soðuk havada üst üste kýyafetler giyerek satýþ yapmak için çabalayan esnaf çok sayýda vatandaþýn alýþveriþ için Pazar yerine gelmesi nedeniyle iyi bir gün geçirdi. Cumartesi Pazarý'nda fiyatlar þöyleydi: Patates 50 kr, soðan 75 kr, karalahana 1 lira, domates 1.75 lira, salatalýk 2 lira, biber 2 lira, karnabahar 1.50 lira, pýrasa 1lira,brokoli 1.75 lira, havuç 75 kr, ýspanak 1.50 kr, maydanoz 50 kr, marul 1.25 lira, elma 1 lira, kivi 2 lira, muz 2.50 lira, nar 1.25 lira,

Ölçü ve Tartý Aletleri Ýçin Bildirim Süreci Baþladý Sungurlu Belediyesi'nden yapýlan açýklamada ölçü ve tartý aletlerinde bildirim verme süresinin 28 Þubat'ta sona ereceði belirtildi. Sungurlu Belediyesi Ölçü Ayar Memurluðu'ndan yapýlan açýklamada, 3516 Sayýlý Ölçü Ayar Kanunu'na göre Sungurlu ilçe sýnýrlarý içerisinde ticaret amacýyla kullanýlan veya mevcut bulunan her türlü ölçü ve tartý aletlerinin periyodik muayene, ayar ve damgalarýnýn yapýlabilmesi için bildirim verme süresinin 02 Ocak 2013 tarihinde baþlamýþ olup, son günün 28 Þubat 2013 olduðunu belirtti. Açýklamada, "Bu sebeple vatandaþlarýmýzýn cezalý duruma düþmemeleri için damga yýlý 2011 olan tüm ölçü ve tartý aletleri için 28 Þubat 2013 mesai bitimine kadar Sungurlu Belediyesi Zabýta Müdürlüðü' gelerek beyannameleri vermeleri gerekmektedir" dendi.

Hafta Tatili Ruhsatý'ný Yenilemeyenler Ýçin Son Uyarý ungurlu Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri, Ýþ Yeri Açma ve Çalýþtýrma Ruhsatý ile pazar günleri faaliyet gösteren iþ yerlerinin Hafta Tatili Ruhsatý konusunda denetimlerini sür dürüyor.

S

Sungurlu Belediyesi Zabýta Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, "Hafta Tatili Ruhsatý'nýn 1 - 31 Ocak 2013 tarihleri arasýnda yenilenmesi gerekmektedir. Ruhsatý yenileyecek iþ yeri sahiplerinin Zabýta Müdürlüðümüze baþvurmalarý ve iþlemlerini yaptýrmalarý gerekiyor. 394 Sayýlý Hafta Tatili Kanunu'na göre pazar günleri faaliyet gösteren bütün iþ yerlerinin belediyeden Hafta Tatili Ruhsatý almalarý zorunludur. Bu ruhsatýn geçerlilik süresi aralýk ayý sonuna kadardýr ve her yýl ocak ayýnda yenilenmesi gerekmektedir. Bu nedenle hafta sonu çalýþan iþ yerlerinin Hafta Tatili Ruhsatlarýný yenilemeleri konusunda esnafýmýza yönelik uyarýlarýmýz sürmektedir. Hafta sonu çalýþtýðý halde bu ruhsatý almayan iþ yerlerine gerekli yasal iþlemler uygulanacaktýr" denildi. Ýþ yeri sahiplerinin maðdur duruma düþmemeleri için en kýsa zamanda Zabýta Müdürlüðü'ne baþvurmalarý gerekiyor.


8 OCAK 2013 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

6

Satýlýk Arsa Müracaat : Cafer Çataloðlu 0539 396 27 95

Sungurluspor Altýn Buldu .Küme'de ligde kalma yolunda hayati önem taþýyan maçta Sungurluspor, Mecitözüspor deplasmanýndan 3-0'lýk galibiyetle dönerek rakibini ateþ hattýnda yalnýz býraktý ve büyük avantaj yakaladý.

1

Mecitözü Ýlçe sahasýnda oynanan maça konuk takým etkili baþladý ve 9. dakikada Sefa'nýn attýðý golle zorlu deplasmanda 1-0 öne geçti. Mecitözüspor bu golün þokunu üzerinden atamadan 20. dakikada kazandýðý penaltý atýþýný Sungurluspor'da Yasin gole çevirince ilk yarýyý konuk takým 2-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýda Mecitözüspor'un beraberlik için çabasý gol getirmedi, Sungurluspor bu bölümde orta alaný kalabalýk tutarak rakibine gol izni vermedi. Son bölümde tüm hatlarý ile yüklenen Mecitözüspor

savunmasýnda ki boþluktan 84. dakikada Abdullah ile iyi yararlanan Sungurluspor üçüncü golü buldu ve sahadan 3-0'lýk galibiyetle ayrýlmayý baþardý. Bu galibiyetle Sungurluspor 12 puana yükselerek bir basamak yükselirken Mecitözüspor 4 puanda kaldý. Maç sonunda Ulusoy Dað Tesisleri’ne uðrayan sporculara Ulusoy Dað Tesisleri sahibi Murat Koçak tarafýndan yemek verildi. SAHA : Mecitözü Ýlçe . HAKEMLER : Özgür Demirci, Özkan Kaya, Hakan Kaya . MECÝTÖZÜSPOR : Erkan, Ercan, Elvan, Ersan, Muhammet, Ýbrahim, Gökhan, Erkan, Mustafa (Can), Engin, Yýldýray (Mehmet Ali). SUNGURLUSPOR : Hasan, Osman, Hakan, Sefa, Orhan (Eray), Ýbrahim, Yasin, Nurettin, Recep, Ahmet (Abdullah), Sinan. GOLLER : 9. dak. Sefa, 20. (penaltýdan) dak. Yasin, 84. dak. Abdullah (Sungurluspor).

S.S.STK.25

Tek Deðirmen Semtinde Serpme Evleri Üstünde 10 dönümlük arsa satýlýktýr.

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz... Sungurlu Ticaret Borsasý Ýlan Sungurlu Ticaret Borsasý, 5174 sayýlý Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 81,82,83,84. maddeleri gereðince, 02 Þubat 2013 Cumartesi günü Borsa binasýnda organ genel seçimini yapacaktýr. Borsaya kayýtlý tüm üyelerin vergi mükellefiyet durumlarýnda gerçekleþen deðiþiklikleri, Borsaya müracaat ederek bildirmeleri gerekmektedir. Tüm Borsa Üyelerine Duyrulur.

DUYURU Derneðimiz üyelerinin 2012 yýlý Aidatlarýný Yatýrmalarý Önemle Duyurulur.

Türkiye Kýzýlay Derneði Sungurlu Þubesi

Satýlýk Arsa Ocaklý Tesisleri Yaný Otoyola sýfýr, Kafeterya, Düðün Salonu, Halý Saha Kompleksini Ýçinde Barýndýrmaya Uygun Arsa Komple Satýlýktýr

(22 Parsel, 11 Dönüm Üzeri Sahibinden Satýlýktýr Müracaat : Miþ Miþ Kuruyemiþ 0505 250 25 95 0364 311 80 85


8 OCAK 2013 • SALI

7

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

Eleman Aranýyor

SAiD AMCA HAKKA YüRüDü

Müracaat : Büroya Yapýlacaktýr.

S.S.STK.26

Ýrem Unlu mamülleri Muhasebe Bölümü’nde çalýþtýrýlmak üzere bayan eleman alýnacaktýr.

Satýlýk Dükkan Kemallý Köyü’nde 5 adet 50 dönümü sulu olmak üzere toplam 160 dönüm tarla satýlýktýr.

Müracaat : 0542 380 55 57

S.S.STK.27

Sungurlu’nun Tatlýsu Köyünde dünyaya gelen Said Amca 69 yaþýnda hakka yürüdü. Genç yaþta babasýný kaybeden Said Amca, bölge halkýmýzýn da tanýdýðý Halil Ýbrahim Ýpek Hoca Efendiden aldýðý tasavvufi dersle, güler yüzlülüðü, misafirperverliði, ilme olan heves ve heyecanýyla, elinden düþmeyen tesbihi ve genç-yaþlý her yaþtan insanlarla olan hoþ sohbetleriyle, gönüllerde taht kurmuþtu. Said Amca Allah için fedakarlýðý ve gece ibadetini adeta bedenimiz ve ruhumuz için vazgeçilmez bir gýda gibi ihtiyaç olduðunu vurgular, ayrýca manevi dereceler içinde çok önemli olduðunu iþaret ederdi. Ýlim öðrenmeyi ve Salih amelin önemini her fýrsatta hatýrlatan mümtaz bir þahsiyetti. Sohbetlerinde rahmetli Üstat Abdullah Faruki Elmüceddidî Hoca Efendinin Ehli Beyt'e olan sevgi ve muhabbetlerini hep örnek verir, Ehli beyt sevgisinin imandan olduðunu vurgulardý. 03.01.2013 Perþembe günü hakka yürüyen Said Amca cenaze namazýný Ýlahiyatçý yazar Muzaffer Yalçýn Hoca Efendi Cuma namazýnda sonra kýldýrdý. Daha sonra çok sayýda sevenlerinin katýlýmý eþliðinde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Karþýyaka Mezarlýðýna defnedildi. Said Amcamýza Allahtan rahmet, kederli ailesine sabýr, sevenlerine, baþsaðlýðý dileriz.

Þehit Orhan Yazdýç Galericiler Sitesi No : 2’de bulunan 250 m2 dükkan satýlýktýr

Sevenleri... Sosyo-ekonomik Geliþmiþlikte 50. Sýradayýz 2012 yýlýnda kamu yatýrýmlarýnýn yoðunlaþmasýyla birlikte istihdam sorunlarý azalan, halkýnýn refah düzeyinde artýþ gözlenen Erzurum'da, TÜFE'nin açýklayacaðý ADNKS 2012 sonuçlarý ile Kalkýnma Bakanlýðýnýn 'Ýllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Geliþmiþlik Sýralamasý Araþtýrmasý' merakla bekleniyor. Geçtiðimiz yýl SEGE'de 60'ýncýlýktan 59'unculuða yükselen Erzurum'un 2012 yýlýnda yükselmesini bekleyen ildeki ekonomi çevreleri, 2011'de 780 bin 847 olarak açýklanan il nüfusunun 800 bini aþacaðýný tahmin ediyor. BÝR SIRA ATLAMIÞTIK 2012 yýlýnda Ýllerin Sosyo-Ekonomik Geliþmiþlik Sýralamasýný güncelleyen Kalkýnma Bakanlýðý, ''Ýllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Geliþmiþlik Sýralamasý Araþtýrmasý(SEGE) 2011'E göre, Erzurum bir sýra atlayarak 60'ýncý sýradan 59'uncu sýraya çýktýðýný açýklamýþtý. SEGE 2011 sonuçlarýna göre, Doðu Anadolu Bölgesinde, 2003 yýlýna göre sosyo ekonomik düzey sýralamasý en hýzla yükselen il 13 basamakla Erzincan olmuþ, en hýzlý düþüþü de 6 basamak gerilemeyle Tunceli ili göstermiþti.. Bölgede Sosyo ekonomik düzeyi en geliþmiþ olan iller Elazýð, Malatya ve Erzincan olurken, düzeyi en düþük iller ise Aðrý, Hakkari ve Muþ olarak belirlenmiþti. ERZÝNCAN 13 SIRA ATLADI 2003 yýlý Sosyo ekonomik geliþmiþlik iller sýralamasýna göre 2011 sýralamasýnda Erzincan 13 sýra birden atlayarak 45'inci sýraya yükselirken, Bingöl 4 sýra atlayarak 76'ýncýlýktan 72, Bitlis 3 sýra atlayarak 79'dan 76, Ardahan 3 sýra atlayarak 74'ten 71, Aðrý bir sýra yükselerek 80'den 79,Erzurum bir sýra atlayarak 60'tan 59'uncu sýraya çýk-

mýþ, Tunceli 6 sýra gerileyerek 52'den 58'inci sýraya inerken, Elazýð 3 sýra düþerek 36'dan 39, Hakkari 3 sýra gerileyerek 77'den 80, Kars bir sýra gerileyerek 67'den 68, Malatya bir sýra gerileyerek 41'den 42'inci sýraya inmiþti. SEGE 2011'e göre Doðu Anadolu Bölgesi illeri olan Elazýð 39, Malatya 42, Erzincan 45, Tunceli 58, Erzurum 59, Kars 68, Iðdýr 69, Ardahan 71, Bingöl 72, Van 75, Bitlis 76, Aðrý 79, Hakkari 80, Muþ 81'inci sýrada yer almýþtý.2003 yýlý sosyo ekonomik geliþmiþlik sýralamasýnda (SEGE) Elazýð 36, Malatya 41, Tunceli 52, Erzincan 58, Erzurum 60, Kars 67, Iðdýr 69, Ardahan 74, Van 75, Bingöl 76, Hakkari 77, Bitlis 79, Aðrý 80,Muþ 81'inci sýradaydý.

TÜRKÝYE ÝLLER SOSYO EKONOMÝK GELÝÞMÝÞLÝK SIRALAMASI Kalkýnma Bakanlýðýnca SEGE 2011'e göre illerin sosyo ekonomik geliþmiþlik sýrasý þöyle: 1.Ýstanbul, 2.Ankara, 3.Ýzmir, 4.Kocaeli, 5.Antalya, 6.Bursa, 7.Eskiþehir, 8.Muðla, 9.Tekirdað, 10.Denizli, 11.Bolu, 12.Edirne, 13.Yalova, 14.Çanakkale, 15.Kýrklareli, 16.Adana, 17.Kayseri, 18.Sakarya, 19.Aydýn, 20.Konya, 21.Isparta, 22.Balýkesir, 23.Manisa, 24.Mersin, 25.Uþak, 26.Burdur, 27.Bilecik, 28.Karabük, 29.Zonguldak, 30.Gaziantep, 31.Trabzon, 32.Karaman, 33.Samsun, 34.Rize, 35.Düzce, 36.Nevþehir, 37.Amasya, 38.Kütahya, 39.Elazýð, 40.Kýrþehir, 41.Kýrýkkale, 42.Malatya, 43.Afyon, 44.Artvin, 45.Erzincan, 46.Hatay, 47.Kastamonu, 48.Bartýn, 49.Sivas, 50.Çorum, 51.Sinop, 52.Giresun, 53.Osmaniye, 54.Çankýrý, 55.Aksaray, 56.Niðde, 57.Tokat, 58.Tunceli, 59.Erzurum, 60.Kahramanmaraþ, 61.Ordu, 62.Gümüþhane, 63.Kilis, 64.Bayburt, 65.Yozgat, 66.Adýyaman, 67.Diyarbakýr, 68.Kars, 69.Iðdýr, 70.Batman, 71.Ardahan, 72.Bingöl, 73.Þanlýurfa, 74.Mardin, 75.Van, 76.Bitlis, 77.Siirt, 78.Þýrnak, 79.Aðrý, 80.Hakkari, 81.Muþ.

S.S.REK.28

eçtiðimiz yýl SEGE'de 60'ýncýlýktan 59'unculuða yükselen Erzurum'un 2012 yýlýnda yükselmesini bekleyen ildeki ekonomi çevreleri, 2011'de 780 bin 847 olarak açýklanan il nüfusunun 800 bini aþacaðýný tahmin ediyor..

G

YÝTÝK- Nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Nihat Okan

S.S.YTK.03


8 OCAK 2013 • SALI

S.S.REK.29

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

8

8 Ocak 2013  

Sungurlu'nun Sesi Gazetesi

Advertisement