Page 1

6 MART 2013 • ÇARÞAMBA

YIL: 43 • SAYI: 3619 • 50 Kr.

Baðýmsýz Siyasi Günlük Gazete www.sungurlununsesi.net • hititofset@hotmail.com

Sungurlu Bürokrat ve Ýþadamlarý Derneði Genel Kurulu Yapýldý

Ümit Yýlmaz Ocaklý Baþkan Seçildi S ungurlu Bürokrat ve Ýþadamlarý Derneði Genel Kurulu 3 Mart 2013 Pazar günü Ankara'da yapýldý.

Dernek binasýnda yapýlan genel kurula Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya'nýn yaný sýra dernek yöneticileri ve üyeleri katýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan genel kurulda seçimlere geçildi. Seçimlerde Ümit Yýlmaz Ocaklý Baþkan seçilirken yönetim kurulu þu isimlerden oluþtu; Mustafa Diþbudak, Kemal Erdek, Osman Çaydere, Ali Mantar, Ertuðrul Sarýsakal, Nur Ertürk, Latif Ramazan, Nihat Eryýlmaz, Atalay Koçak KDevamý Sayfa 4’de

KDevamý Sayfa 5’de

KDevamý Sayfa 5’de

3 Günde 441 Ünite Kan Toplandý ürk Kýzýlay'ý Derneði Ankara Kan Baðýþ Merkezi tarafýndan ilçemizde baþlatýlan kan baðýþý kampanyasýnda 441 ünite kan toplandýðý bildirildi. KDevamý Sayfa 6’da

T

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

SAYFA

Çorum’da Otomobil Çetesine Þafak Baskýný

2

Özel Ýdare Lojman Satýþlarýna Devam Ediyor SAYFA

Bisikletli Gence Çarptý

Engelli Öðrenciler ‘Galoþ’ Yapýyor

6


6 MART 2013 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

2

Çorum’da Otomobil Çetesine Þafak Baskýný orum polisi, internet üzerinden otomobil dolandýrýcýlýðý yapan çete üyelerine 'þafak' operasyonu düzenledi.

Ç

Çorum ve Kastamonu'da 14 ayrý adreste eþ zamanlý olarak gerçekleþtirilen operasyonda çete üyesi 14 kiþi gözaltýna alýndý. Edinilen bilgilere göre, bir ihbarý deðerlendiren Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü (KOM) ekipleri, internet üzerinden oto alýmsatýmý yapan þüphelilere yönelik çalýþma baþlattý. Polis ekiplerinin 8 ay süren fiziki ve teknik takibin ardýndan bu sabah operasyon için düðmeye basýldý. Cumhuriyet Baþsavcýlýðý organizesinde KOM Þube Müdürlüðü tarafýndan yürütülen operasyonda Çorum'da 12, Kastamonu'nda 2 olmak üzere 14 ayrý adrese þafak vakti eþ zamanlý operasyon gerçekleþtirildi. Özel Harekat Þube Müdürlüðü ile Terörle Mücadele ekiplerinin de bulunduðu ve 120 polisin katýldýðý operasyonda internet yoluyla otomobil dolandýrýcýlýðý yaptýðý öne sürülen 14 kiþi gözaltýna alýndý. Çorum'daki operasyonda gözaltýna alýnan H.G., M.G., O.K., S.M., H.K.,Y.Þ., N.K., S.Ü., R.A., C.E., K.E. ve H.U.'nun evlerinde yapýlan aramada çok sayýda senet, oto alým satým sözleþmesi, sahte kimlik il vekaletnameler ele geçirildi. Cezaevinden idare edildikleri iddia edilen çete üyelerinin haklarýnda çok sayýda sabýka kaydýðý olduðu öðrenildi. Satýn aldýklarý araçlarý ortalama 30 bin TL'den satýþýný yaptýklarý öðrenilen þüphelilerin bugüne kadar 50 kiþiyi dolandýrdýklarý öne sürüldü. Gözaltýna alýnan þüpheliler doktor raporlarýnýn alýnmasýnýn ardýndan ifadeleri alýnmak üzere Emniyet Müdürlüðü'ne götürüldü. Öte yandan, þebekenin Antalya, Ýstanbul, Kayseri, Konya gibi deðiþik illerde internet üzerinden çeþitli marka ve modeldeki otolarýný satýþa çýkaran þahýslarla iletiþime geçerek Çorum'a davet ettikleri, ayrýca araç sahiplerinden gelirken yanlarýnda vekaletname getirmeleri istedikleri bilgisine ulaþýldý. Araç sahiplerini bazen evlerinde bazen ise farklý mekanlarda misafir eden þebeke üyelerinin, çete üyelerinden birisi adýna çýkardýklarý vekaletnamenin renkli fotokopisini çekerek araç sahibinin getirdiði vekaletnamelerle deðiþtirdikleri, sahte vekaletnameyi araç sahibine, aslýný ise kendilerine aldýklarý öðrenildi. Oto alým satýmý karþýlýðýnda araç sahiplerine belli bir kapora ödeyen çete üyelerinin ayrýca oto sahipleri ile aralarýnda adi sözleþme yaptýklarý ortaya çýktý.

'Türkiye Tarihi Bir Fýrsat Yakaladý'

slu, TRT Haber ekranlarýnda yayýnlanan 'Ýnce Çizgi' programýna konuk

U

oldu.

Emin Pazarcý'nýn sunduðu 'Ýnce Çizgi' programýnýn bu haftaki konuklarý AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ve CHP Ýstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi oldu. Çalýþanlarýn sorunlarý ve çözüm yollarýný

tartýþýldýðý canlý yayýnda Uslu ve Çelebi, gündemdeki son geliþmeleri deðerlendirdiler. Gazeteci Emin Pazarcý'nýn "Türkiye'nin çok önemli bir meselesi var ve çözüm sürecinden bahsediliyor. Türkiye nereye gidiyor? Neler oluyor bizimle paylaþýr mýsýnýz?" sorusuna cevap veren Uslu, "Türkiye 30 yýldýr düþük yoðunluklu da olsa bir çatýþma içerisinde. Çok ciddi þekilde vatan evlatlarý hayatlarýný kaybediyorlar. Her gün tabutlar geliyor, aðýtlar yakýlýyor, analar aðlýyor, ocaklar sönüyor. Böyle bir sürecin devam etmesinin Türkiye'ye sadece sosyal anlamda deðil, toplumsal barýþý torpilleyen bir yönü, ayný zamanda ekonomik maliyeti var. Daha da ötesi þu an sorun bir bölge sorunu, Kürt sorunu olmanýn ötesinde bir Orta Doðu sorunu haline dönüþmüþtür. Türkiye sýnýrlarýný aþan bir sorun haline dönüþmüþtür. 'Türkiye uluslararasý bir sorunun muhatabý' Türkiye dün kendi içerisinde lokal bir sorunu çözebilme gücüne sahipken bugün uluslararasý bir sorunun muhatabý olmuþtur. Bu nedenle sorun daha da karmaþýk hale gelmiþtir. Çözüm konusunda, toplumsal barýþ konusunda kamuoyunda bir beklenti oluþmuþtur. Bunu karþýlayacak çabalar vardýr.

Bu çabalarýn daha çok devlet katýnda yürütüldüðünü biliyoruz. Özellikle devlet görevlileri bu çabalarýn içerisinde oluyorlar. Milli Güvenlik Kurulu toplantýlarýnda konuþuluyor, hükümette bilgilendiriliyor. Ýçeriden (Ýmralý'dan) geldiði iddia edilen bilgiler var. Ne kadar doðrudur, bunlarý zaman içerisinde göreceðiz. Þu anda eylemsizlik hali görülüyor. Eylemsizlik halinin giderek belki de silahlarý gömme ve sonuçta ülkeyi terk etmeye dönüþüp dönüþmeyeceðini zamanla göreceðiz. Bu defa durum farklý, Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan da grup toplantýsýnda açýkladý. Türkiye kendi iradesiyle çözüm sürecine sokulmuþtur. Türkiye'nin bu konuda almýþ olduðu bazý kararlar uluslararasý bir kýsým planda karþýlýklar bulmuþtur. Mesela son Ýspanya, Fransa'daki tutuklamalardan da biliyoruz. Esas sorun belki de terör örgütünün kendi içerisinde yaþadýðý sorundur. Terör örgütü içerisinde ya da onun siyasal uzantýlar içerisinde bir kýsým sorunlar, tartýþmalar yaþanýyor. Yani çözümsüzlük sürecinin devam etmesinden fayda umanlar, kendi varlýk sebeplerini çatýþmaya borçlu olanlar, çatýþmadan beslenen ya da süreçte rol kaptýrmak istemeyen çevrelerde var." dedi.


6 MART 2013 • ÇARÞAMBA

3

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

6 Mart 2013 Çarþamba Kýrmýzýoðlu Eczanesi Kaymakamlýk Karþýsý

---

Hitit-Belçika Ýþbirliði Resmileþti

Satýlýk Daire

itit Üniversitesi ile Ghent Üniversitesi arasýndaki görüþmeler devam ediyor.

H

S.S.STK.168

Müracaat : 0505 255 48 53

Satýlýk Dükkan S.S.STK.169

Ýstanbul Caddesi No : 62’de bulunan 2 katlý 70 m2 kullaným alanýna sahip dükkan satýlýktýr. Müracaat : 0536 778 19 41

SATILIK 2 ADET PARSEL Mavi Ocak Karþýsýnda Demirþeyh yolu üzerinde bulunan ortalama 1000 m2 Ýmarlý 2 adet parsel satýlýkýr. Müracaat : 0542 891 88 30 0505 374 70 69

S.S.STK.170

Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öðretim Üyesi ve Rektör Danýþmaný Y.Doç.Dr. Ali Salur, Fizik Bölümü Öðretim Üyeleri Doç.Dr. Emre Güler, Doç.Dr. Hakan Güngüneþ ve Kimya Bölümü Öðretim Üyesi Doç.Dr. Dursun Ali Köse ile birlikte daha önce baþlatýlan iþbirliði çalýþmalarýný görüþmek üzere Belçika'da bulunan Ghent Üniversitesi'ni ziyaret etti. Bir süre önce Çorum'a gelerek Rektör Prof. Dr. Alkan'ý ziyaret eden Ghent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Paul Van Cauwenberge oldukça genç bir üniversite olmasýna raðmen Hitit Üniversitesi'nin uluslarasýlaþma çalýþmalarýnýn dikkatlerini çektiðini ve daha önce ifade edilen iþbirliklerini hayata geçirmek istediklerini ifade etti. Prof. Dr. Cauwenberge, dünyanýn pek çok üniversitesi ile yapýlan iþbirliklerini yeniden yapýlanma çerçevesinde gözden geçirdiklerini ve sadece iþlevsel iþbirliklerine sýcak baktýklarýný, bu kapsamda da Hitit Üniversitesi ile baþta ERASMUS deðiþim programý olmak üzere pek çok ikili projeleri gerçekleþtirmek istediklerini belirtti. Yapýlan görüþmelerden ve üniversitemize yapmýþ olduðu ziyaretten oldukça etkilendiklerini, özellikle tarih ve arkeoloji alanlarý baþta olmak üzere pek çok konuda ortak çalýþmalarýn yapýlabileceðini belirten Rektör Prof. Dr. Cauwenberge, bu doðrultuda, üniversitenin de içinde yer aldýðý araþtýrma grubu tarafýndan hazýrlanan bir projeyi TÜBÝTAK ile Belçika Flaman Bölgesi Araþtýrma Kuruluþu (The Research Foundation-Flanders FWO) arasýnda imzalanmýþ olan ortak araþtýrma projeleri destek programýna sunduklarýný ifade etti. Prof. Dr. Alkan da, dünyanýn önemli üniversitelerinden biri olan Ghent Üniversitesi'nin sadece uluslararasýlaþmýþ eðitim-öðretim faaliyetleri ile deðil, yýlda öðretim üyesi baþýna düþen yaklaþýk 6 makale ile 5,000 civarýnda yayýna sahip olmasýnýn da dikkat çekici olduðunu belirtti. Kýsa bir süre önce iki üniversite arasýnda baþlayan görüþmelerin ortak bir proje yapýmý ile somut adýmlara dönüþtürülmesinin mutluluk verici olduðunu, bu çalýþmalarýn yeni ortaklýklarla devam etmesi için ellerinden geleni yapacaklarýný kaydetti. Yapýlan ziyaret kapsamýnda üniversite öðretim üyeleri konularý ile ilgili bilgi alýþ veriþinde bulunmak üzere Inorganic and Physical Chemistry, Solid State Sciences, Botanical Garden, Zoology Museum, VIB Department of Plant Systems Biology bölümlerinde ilgili öðretim elemanlarý ile görüþmelerde bulunarak, bölümlerin laboratuvarlarýnýna ve Museum History of Sciences ziyaret edildi. 1817 yýlýnda kurulan, 9,000'e yakýn personeli, 11 fakülte ve 130'dan fazla bölümde yaklaþýk 37,000 öðrencisi olan Ghent Üniversitesi, dünya üniversiteler sýralamasýnda 2012 yýlýnda ilk 100 üniversitesi arasýnda yer aldý.

Duyan Sitesi C Blok 4. Katta Güney Cephede bulunan 3+1 140 m2 yapýlý daire satýlýktýr.

HAC VE UMRE HOCASI Selahaddin ÇELÝKTEN

0364 311 71 33 - 0537 347 8201 Msn : canmekkem@hotmail.com Adres : Sunguroðlu Mah. Eski Belediye Pasajý No : 1 SUNGURLU

Umre Kayýtlarýmýz Baþlamýþtýr... Sungurlu’da Tek Yetkili Acenta Belge No : 2041

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Ýmtiyaz Sahibi Muammer ÖZEL Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Muhabirler

Serkan ÞANSEVER H. Mustafa SARIYÜCE

S.S.REK.219

53S.REK.218

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 300 TL. : 50 TL. : 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


6 MART 2013 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4

Sungurlu Bürokrat ve Ýþadamlarý Derneði Genel Kurulu Yapýldý ungurlu Bürokrat ve Ýþadamlarý Derneði Genel Kurulu 3 Mart 2013 Pazar günü Ankara'da yapýldý.

S

u d l O ý l k a c O z a m l ý Baþkan Ümit Y

Dernek binasýnda yapýlan genel kurula Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya'nýn yaný sýra dernek yöneticileri ve üyeleri katýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan genel kurulda seçimlere geçildi. Seçimlerde Ümit Yýlmaz Ocaklý Baþkan seçilirken yönetim kurulu þu isimlerden oluþtu; Mustafa Diþbudak, Kemal Erdek, Osman Çaydere, Ali Mantar, Ertuðrul Sarýsakal, Nur Ertürk, Latif Ramazan, Nihat Eryýlmaz, Atalay Koçak Genel kurulda bir konuþma yapan Baþkan Ümit Yýlmaz Ocaklý, "Yeni yönetim olarak derneðimizin birebir tanýtýlmasý için Ankara'da ki Sungurlulu iþadamlarýmýzý ve bürokratlarýmýzý ziyaret ederek yeni üye kayýtlarý yapacaðýz. En kýsa sürede derneðimize yakýþýr bir yemek organizasyonu düzenleyerek üyeler arasý diyalogu güçlü hale getirirken, davet edilen misafirlerimizle verimli bir ortam oluþturarak Sungurlu'yu Baþkent'te en iyi þekilde temsil edecek yapýyý ortaya koymak istiyoruz" dedi. Derneðimizin Sungurlu adýna yapacaðý sosyal sorumluluk projelerine baþlangýç olacaðýna inandýðýmýz Hatýra Ormaný çalýþmasý alt yapýsýný oluþturmuþ bulunmaktayýz diyen Ocaklý, "Özellikle Sungurlulu üniversite öðrencilerimize burs vermek için altyapý çalýþmalarý hýzlandýrýlmýþtýr. Bütün bu çalýþmalarýn temelinde güçlü bir dernek için, nitelikli ve özverili Sungurlulularýn dernek çatýsý altýnda bir araya gelmesini amaçlýyoruz. Bu baðlamda derneðimiz hiçbir siyasi oluþumun arka bahçesi olmayacaktýr. Sungurlu için her olumlu hareketin destekçisi olacaktýr" diye konuþtu.

Çorum’a Ýstihdam Darbesi ! orum'un da aralarýnda bulunduðu 48 ilde uygulanan istihdam teþvikleri geçen yýlýn sonunda sona erdi. Kademeli olarak yeni bir teþvik sistemi üzerinde çalýþýldýðý bildirildi, ama þu ana kadar somut bir geliþme olmadý. Yýlbaþýndan bu yana, iþveren hissesinin de tamamý ödendiði için, iþletmelerin sigorta prim yükü büyük ölçüde arttý.

Ç

Özellikle tekstil sektöründe, avantajlarý nedeniyle Çorum'u tercih etmiþ olan bazý iþletmelerin, bu cazibe ortadan kalktýðý için Çorum'dan çekilmelerinin gündeme gelebileceði, bazý iþletmelerin de iþçi sayýsýný azaltma yoluna gidebileceði belirtiliyor. Dolayýsýyla, teþvik sayesinde 23.500'den 54.000'e çýkan ilimizin sigortalý iþçi sayýsýnýn yeniden gerilemeye baþlamasýndan endiþe ediliyor. Ýþçi sayýsýnýn 40 binli rakamlara gerilemesi, istihdamda olaðanüstü bir daralma anlamýna gelecek ve Çorum ekonomisi bundan bütünüyle olumsuz etkilenecek. Zaten darboðazda olan iþletmeler, artan sigorta prim yükü nedeniyle daha da sýkýntýlý bir döneme girecekler. Bu yüzden, istihdam teþviklerinin yeniden uygulamaya konulmasý, ekonomik açýdan hayati önem taþýyor. Teþvik sayesinde iþçi sayýsý 23.500'den 54 bine ulaþmýþtý, þimdi gerileme endiþesi var…


6 MART 2013 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

5

Engelli Öðrenciler ‘Galoþ’ Yapýyor S ungurlu Bölükbaþýoðlu Özel Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi'nin 9. Sýnýf öðrencileri Zihin Engelliler Sýnýf öðretmenlerinden Elvan Borucu ve El Sanatlarý öðretmeni Zuhal Çaralan'ýn rehberliðinde galoþ yapmaya baþladýlar.

Öðrencilerin büyük bir zevkle görev paylaþýmý yaparak sýrasýyla poþeti açan, poþetin içine karton kalýbý koyan, lastiðini takan, galoþu üreten ve galoþun içinden kartonu çýkararak kullanýma hazýr hale getiren öðrenciler, belli bir kapasitede üretim yaparak piyasaya ürün sunmayý hedeflediklerini belirttiler. Bu hedeflerindeki en büyük destek öðretmenlerini ve imkan saðlayan okul yönetimine teþekkür ettiler. Sungurlu ilçe merkezinde bulunan okul, öðrencilerinin toplum uyumu süresince kitaplarýn dýþýnda uygulamalý ve üretime dönük çalýþmalarý öðrenerek, severek yapmalarýný saðlamakla beraber okul ortamý dýþýnda çeþitli kurumlara ve sosyal ortamlara yapýlan ziyaretler de öðrencilere oldukça büyük faydalar saðlamaktadýr. Ayrýca bu çalýþmalarýn boþa gitmemesi amacý ile okul yöneticilerinin çeþitli giriþimlerde bulunulacaklarý bildirildi.

Senai Demirci Sungurlu’ya Geliyor azar Dr. Senai Demirci 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü münasebetiyle Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir konferans verecek.

Y

Sungurlu Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamýnda '8 Mart Dünya Kadýnlar Günü' münasebetiyle 9 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu'nda bir program düzenleyecek. Týp doktoru olan ve ayný zamanda radyo ve televizyon programlarý yapýmcý ve sunucusu olan Dr. Senai Demirci programda kadýnlara yönelik bir konferans verecek. Söz konusu etkinliðe isteyen herkes ücretsiz katýlabilecek.

Bisikletli Gence Çarptý

ungurlu'da meydana gelen kazada bisikletli genç yaralandý.

S

M.K. aracýyla Sunguroðlu Mahallesi Çankýrý Caddesi'nde seyrederken aniden bisikleti ile önüne çýkan Ý.B. isimli gence çarptý. Yaralý genç hastanede tedavi altýna alýndý.

Asansör Boþluðuna Düþtü! orum'un Ýskilip ilçesinde çalýþtýðý hastane inþaatýnýn asansör boþluðuna düþen iþçi, aðýr yaralandý.

Ç

Alýnan bilgiye göre, yapýmý devam eden yeni devlet hastanesinin inþaatýnda çalýþan Metin Kartal (26), bir anlýk dikkatsizlik sonucu 3'üncü kattan asansör boþluðuna düþtü. Kartal'ýn öðle yemeðine gelmemesi üzerine çalýþtýðý kata giden arkadaþlarý, Kartal'ýn asansör boþluðunda hareketsiz yattýðýný fark etti. Aðýr yaralý olarak ambulansla Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan Kartal, buradaki ilk müdahalesinin ardýndan Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edildi. Aðabeyi ile Samsun'dan çalýþmak için ilçeye geldiði öðrenilen Kartal'ýn, saðlýk durumunun ciddiyetini koruduðu öðrenildi. Olayla ilgili soruþturma sürdürülüyor.


6 MART 2013 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

6

Özel Ýdare Lojman Satýþlarýna Devam Ediyor ülkiyeti Ýl Özel Ýdaresi’ne ait M Sungurlu’da bulunan iki mesken ve bir iþyeri bugün yapýlan ihale ile satýldý. Sungurlu Ýlçe Özel Ýdare Binasý ve Memur Lojmaný 7. katta bulunan 82 kapý numaralý 123.00 metrekare mesken 56.178 Bin TL’den satýþa çýkarýldý. Ýhaleye katýlan Ahmet Ocaklý, 82 kapý numaralý meskeni yapýlan açýk arttýrma ile 57.000 Bin TL’ye almaya hak kazandý. Yine Sungurlu Ýlçe Özel Ýdare Binasý ve Memur Lojmaný 7. katta bulunan 83 kapý numaralý 120.00 metrekare mesken 54.807 Bin TL’den satýþa çýkarýldý. Ýhaleye katýlan Ahmet Ocak yapýlan açýk arttýrma ile 56.000 Bin TL’ye almaya hak kazandý. Yine Sungurlu Ýlçe Özel Ýdare Binasý ve Memur Lojmanýnda bulunan 29-30 Birleþtirilmiþ iþyeri 260.000 Bin TL’den satýþa çýkarýldý. Ýhaleye katýlan Dursun Beðit yapýlan açýk artýrma ile 260.500 Bin TL’ye iþ yerini almaya hak kazandý.

3 Günde 441 Ünite Kan Toplandý ürk Kýzýlay'ý Derneði Ankara Kan Baðýþ Merkezi tarafýndan ilçemizde baþlatýlan kan baðýþý kampanyasýnda 441 ünite kan toplandýðý bildirildi.

T

Kýzýlay Sungurlu Þube Baþkaný Elvan Küçükevcilioðlu, Ankara Kan Baðýþý Merkezi tarafýndan Atatürk Meydaný'nda düzenlenen kampanya

kapsamýnda 441 ünite kan toplandýðý açýklandý. Kan baðýþýnýn önemine dikkat çeken Küçükevcilioðlu, kurtulacak bir hayatýn baðýþlanan kanlara baðlý olduðunu söyledi. Küçükevcilioðlu, "Bu kampanyamýzda 500 ünite kan toplamayý hedeflemiþtik ama 441 ünite kan toplayabildik. Kampanyamýza destek veren herkese teþekkür ediyorum" dedi. itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ÝÝBF Ýþletme Bölümü’nde Yüksek Lisans öðrencisi olan ve uzun bir süre Ýþletmecilik ve Giriþimcilik Kulübü baþkanlýðý görevini sürdüren Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði Baþkaný Ahmet Ölçeri le bir araya geldi. Rektör Alkan, kýsa bir süre önce faaliyete geçen Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði’nin kurulmasýnda Ahmet Ölçer’in yoðun gayretleriyle olduðunu, derneðin üniversite mezunlarý ile üniversitede okuyan öðrenciler arasýndaki iliþkilerin geliþtirilmesine ile ortak çalýþmalarýn yürütülmesine büyük katkýlar saðlayacaðýný söyledi. Alkan, kýsa bir süre önce üniversite bünyesinde faaliyete geçen Hitit Üniversitesi Mezunlar Ofisi ile birlikte ortak çalýþmalar yürütülmesinin önemine deðindi. Kulüp baþkaný olarak öðrencilerle birlikte örnek pek çok projeye imza attýklarýný belirten Alkan, Ahmet Ölçer’in geçtiðimiz yýl kulüp baþkaný sýfatýyla üniversiteyi temsilen katýldýðý Global Giriþimcilik Haftasý’nda Pegasus Havayollarý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Sabancý ile yaptýðý görüþmenin yansýmalarýnýn olumlu neticelendiðini hatýrlattý. Pegasus Havayollarýnýn Çorum için Merzifon Havaalanýna uçuþ düzenlemesi talebiyle baþlatýlan sürecin olumlu sonuçlanmasýndan büyük bir mutluluk duyduðunu anlatan Alkan, üniversite öðrenci kulüplerine madden ve gönülden destek verdiklerini, bunun sonucunda da öðrencilerin Türkiye’de pek çok baþarýlý eðitsel ve sosyal projeleri baþarýyla gerçekleþtirdiklerini dile getirdi. Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði Baþkaný Ahmet Ölçer de, Ýstanbul’da Global Giriþimcilik Haftasý kapsamýnda düzenlenen G3 Giriþimcilik Formuna Rektör Alkan’ýn tavsiyelerini dikkate alarak katýldýklarýný ve sonrasýnda önemli baþarýlarýn elde edildiðini söyledi. Ölçery, kendileri için büyük önem arz eden bu tavsiye ve destekleri daima beklediklerini dile getirerek, Rektör Alkan’a katkýlarýndan dolayý teþekkür etti.

H


6 MART 2013 • ÇARÞAMBA

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

Kalite Yönetim Sistemi Ýle Kurumsal Deðiþim Hedefleniyor ile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý AStrateji Geliþtirme Baþkanlýðý tarafýndan gerçekleþtirilen "Toplam Kalite Yönetim

7

YÝTÝK- Nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ali Akteke S.S.YTK.30

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý'na baðlý 45 il müdürlüðünün ISO 9001 belgesini aldýðýný anlatan Ustaoðlu, kalite çalýþmalarýnýn yeniden baþlamasýnýn bu çalýþmalarýn ne kadar gerekli olduðunun göstergesi olduðunu anlattý. Tüm çalýþanlarda yapýlan her iþi ölçmeyi ve izlemeyi dolayýsýyla sürekli iyileþtirmeyi ana hedef olarak alacaklarýný kaydeden Ustaoðlu, bu hedefe ulaþabilmek için tüm çalýþanlarýn puko döngüsünü yaþam biçimi haline getirmesi gerektiðini ifade etti. Her bir çalýþanýn önce yaptýðý iþi planlayýp uygulayacaðýný, kontrol edeceðini ve elde ettiði sonuçlara göre önlemlerini alarak yeni planlamalara baþlayacaðýný anlatan Ustaoðlu, bu pozitif döngünün sürekli geliþerek devam edeceðini böylelikle bakanlýðýn tüm birimlerinde hizmet kalitesinin yükselerek hizmet verilen bireylerin, gruplarýn ve çalýþanlarýn memnuniyetinin artacaðýný söyledi. Gülser Ustaoðlu konuþmasýnda þunlarý dile getirdi: "hepimiz bugünden itibaren alacaðýmýz eðitimlerle öncelikle kendi deðiþim potansiyelimizi keþfedeceðiz. Sonrasýnda da eðitimlerle kazandýðýmýz yenilikleri çalýþma arkadaþlarýmýzla paylaþýp, sinerji yaratacaðýz. Emin olun yeniliklere seyirci kalmazsak, kurumsal kültür oluþturma adýna yaptýðýmýz her çalýþma için harcadýðýmýz zaman, çaba ve emek deðerini bulacaktýr. Kalite çalýþmalarý sadece Strateji Geliþtirme Baþkanlýðýnýn iþi deðil. Bakanlýk nezdindeki tüm birimlerin iþi. Kalite yönetim sistemi topyekün bir kurumsal dönüþümü hedefleyen bütüncül bir yol haritasýdýr. Bu dönüþümün saðlanmasý için bakanlýk çatýsý altýnda bulunan tüm birimlerin çalýþanlarý güçlü bir iþbirliði içinde olmak zorunda"

S.S.REK.220

Sistemi Merkez Birimi Eðitici Eðitimi" konulu hizmet içi seminerde konuþan Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardýmcýsý Gülser Ustaoðlu, eðitimin; bakanlýða tahsis edilen kaynaklarý etkin kullanmayý saðlayacak planlý, programlý ve sistematik çalýþma kabiliyetleri geliþtirmek amacýyla düzenlendiðini ifade etti.

PASTA - CÝLA

A Y O B O T O R U HUZ ar - Kasko-Sigorta Anahtar Teslimi Yapýlýr

Hasarlý Araçl

HUZUR OTO BOYA

Yusuf MANDIRALIOÐLU (0535) 578 65 11

PASTA - CiLA

Muammer Arýkanoðlu (0536) 561 00 26

Yeni Sanayi Sitesi 3. Blok No : 20 Sungurlu / ÇORUM S.S.REK.221


6 MART 2013 • ÇARÞAMBA

S.S.REK.222

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

8

6 Mart 2013  

Sungurlu'nun Sesi Gazetesi

Advertisement