Page 1

YIL: 44 • SAYI: 3821• 25 Kr.

6 KASIM 2013 • ÇARÞAMBA

MHP’den sonra CHP’nin Adayý’da Belli Oldu...

'Biz Sungurluyu Halkýmýzla Beraber Yönetmeye Talibiz' HP Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Abdulkadir Þahiner aday gösterildikten sonra yaptýðý ilk Maçýklamada, Sungurlu'yu halkla beraber yönetmeye talip olduklarýný söyledi. K Sayfa 4’de

Ak Parti’den Belediye Baþkan Aday Adaylýðý Ýçin Bu Yýl 9 Baþvuru Oldu...

Bayanlara Ýþ Ýmkaný ungurlu Kalkýnma Derneði tarafýndan ilçemizde açýlan kurslarýn ardý arkasý kesilmiyor.

S

Özellikle bayanlara destek amaçlý açýlan kurslarla adýný sýkça duyuran Sunkader tarafýndan þimdide yine ilçede bulunan bayanlara iþ istihdamý konusunda ahþap boyama, Taký Tasarým ve Kuaförlük KSayfa 5’de kurslarý açýlýyor.

Ýlaçlama Çalýþmalarý Devam Ediyor ungurlu Belediyesi, mevsimin serin geçmesine raðmen sinekle mücadele edebilmek için geçmiþ yýllarda olduðu gibi bu yýlda ilaçlama çalýþmalarýna aralýksýz devam ediyor. K Devamý Sayfa 3’de

Bilal Kayaalp Aday Adaylýðýný Açýkladý

Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya Turan Mahallesi'nde Ýncelemelerde Bulundu

SAYFA

S

2

Kaymakam Kaymakam Beyazyýldýz'dan Beyazyýldýz'dan SÝAD'a SÝAD'a Ziyaret Ziyaret

Haberleri Günlük Renkli Olarak Takip Edebilmek Ýçin,

www.sungurlununsesi.net

Adresini Ziyaret Ediniz...

SAYFA

K Devamý Sayfa 4’de

3


6 KASIM 2013 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

2

Bilal Kayaalp Aday Adaylýðýný Açýkladý k Parti Sungurlu Belediye Baþkan Aday Adaylýðý için dokuzuncu baþvuruyu Bilal Kayaalp yaptý.

A

Parti Binasýnda düzenlenen toplantýya Ak Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Muammer Çuhacý ve çok sayýda partili katýldý. Ak Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Muammer Çuhacý "Bilal beyin aday adaylýðý hayýrlý olsun. Ýlçe teþkilatýmýz olarak herkese eþit mesafedeyiz. Hangi aday adayý arkadaþýmýz seçilirse parti olarak sonuna kadar destek vereceðiz" þeklinde konuþtu. Göç veren bir Sungurlu deðil de, göç alan bir Sungurlu için aday adaylýðýmý açýklýyorum diyen Bilal Kayaalp, "Ben Sungurlu'ya 15 kilometre uzaklýkta bulunan Akdere köyündenim. Çalýþtýðým iþyerinden 1998 yýlýnda emekli oldum. Emekli olduktan sonra 6 yýl ticaretle uðraþtým. 2014 Mart ayýnda yapýlacak olan yerel seçimlerde aday olmam için hemþerilerimin ýsrarlý istekleri sonucunda adaylýðý kabul ederek, gerekli mercilere baþvuruda bulundum. Kazandýðým takdirde ise en iyi hizmetleri sunacaðýma inancým tamdýr. Bunlarý ileride projeler ile sizlerin beðenisine sunacaðým. Göç veren deðil, gök alan bir Sungurlu için çalýþacaðým. Herkesin hayran kalacaðý bir Sungurlu için en kaliteli hizmetleri sunacaðýmdan hiç kimsenin kuþkusu olmasýn" diye konuþtu. (Serkan Þansever)

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan, kent sýnýrýný büyükþehir belediyesi sýnýrý haline getiren "bütünþehir" uygulamasýnýn 30 büyükþehirin ardýndan ilerleyen süreçte kalan 51 il'de uygulanacaðýný söyledi.

B

Ýþte 51 bütünþehir: Adýyaman, Afyonkarahisar, Aðrý, Amasya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankýrý, Çorum, Edirne, Elazýð, Erzincan, Giresun, Gümüþhane, Hakkari, Isparta, Kars, Kastamonu, Kýrklareli, Kýrþehir, Kütahya, Muþ, Nevþehir, Niðde, Rize, Sivas, Siirt, Sinop, Tokat, Tunceli, Uþak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kýrýkkale, Batman, Þýrnak, Bartýn, Ardahan, Iðdýr, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Yaygýn basýn)


6 KASIM 2013 • ÇARÞAMBA

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

3

Sungurlu'da Ýlaçlama Çalýþmalarý Aralýksýz Sürüyor ungurlu Belediyesi, mevsimin serin geçmesine raðmen sinekle mücadele edebilmek için geçmiþ yýllarda olduðu gibi bu yýlda ilaçlama çalýþmalarýna aralýksýz devam ediyor.

S

Her gün öðleden sonra baþlayarak gece geç saatlere kadar þehrin her cadde ve sokaðýný ilaçlamaya devam eden Sungurlu Belediyesi ilaçlamanýn etkili olmasý için U.V.L sistemli ilaçlama tekniðini kullanýyor. Konuyla ilgili bir açýklamada yapan Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, "Ýlçemizde karasinek ve sivrisineklere karþý ve park bahçe alanlarýný da keneye karþý ilaçlama faaliyetleri aralýksýz yapýlýyor. Belediye Baþkanlýðýmýz halk saðlýðýný korumak için elinden gelen çabayý gösteriyor. Ýlaçlama çalýþmalarýmýz sayesinde bu bölgelerdeki uçkun, larva, karasinek ve sivrisinek gibi haþerelere karþý mücadelemiz devam ediyor. Halkýmýzýn rahat bir yaþam sürdürebilmesi için Veteriner Ýþleri Müdürlüðümüz tarafýndan gerekli tedbirleri alýnarak düzenli bir ilaçlama programý ile çalýþ(Yusuf Bahri Yücel) malarýmýz devam ediyor" dedi.

Sungurlu Belediye Baþkan A. Adayý

S.S.REK831

Ýmtiyaz Sahibi Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Sayfa Editörü H. Mustafa SARIYÜCE Muhabirler Muammer ÖZEL

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Serkan ÞANSEVER - Yusuf Bahri YÜCEL

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi (st/cm) Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. : 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 100 TL. : 8,40 TL. 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


6 KASIM 2013 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4

MHP Belediye Baþkan Adayý Abdulkadir Þahiner;

'Biz Sungurluyu Halkýmýzla Beraber Yönetmeye Talibiz' HP Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Abdulkadir M Þahiner Aday gösterildikten sonra yaptýðý ilk açýklamada, Sungurlu'yu halkýmýzla beraber yönetmeye talip olduklarýný söyledi. Þahiner yaptýðý açýklamada, "Ben dahil 7 arkadaþýmýzla MHP Belediye Baþkan Aday Adaylýðý için müracaat ettik. Müracaatýmýz neticesinde Genel Merkezimiz benim adaylýðýmý uygun gördü ve onayladý. Aday olan arkadaþlarýmýz davamýza gönül vermiþ birbirinden deðerli ve vizyon sahibi ve her biri adaylýða layýk arkadaþlarýmýzdýr. Biz bu mücadeleyi partimizin her kademesinde belediye baþkaný olarak, parti baþkaný olarak, Ýl Genel Meclis Üyesi, parti yönetimi Aday adayý velhasýl her kademede görev yapmýþ ve gönül vermiþ arkadaþlarýmýzla beraber birlik ve beraberlik içerisinde mücadelemizi vereceðiz" dedi. Bu aþamada Sanayici, tacir ve esnaflarýmýzýn bizlere vereceði öneri ve fikirler çok önemlidir diyen Þahiner, "Hangi siyasi görüþe mensup olursa olsun ilçemizde yaþayan her fert bizim için deðerlidir ve vereceði fikirler çok önemlidir. Biz Sungurlu'yu halkýmýzla beraber yönetmeye talibiz. Bu zamana kadar hizmet eden belediye baþkanlarýmýz ilçemizin kalkýnmasýnda ve geliþmesi yönünde çalýþmalar yapmýþlardýr. Ýlçemizde bu zamana kadar görev yapan hakkýn rahmetine kavuþan belediye baþkanlarýmýza Allahtan rahmet, hayatta olanlara ise saðlýk ve selametler diliyorum. Biz sizlerden alacaðýmýz güç ve destekle biz daha iyisini yapacaðýmýzý iddia ediyoruz ve baþaracaðýz inþallah. Bu duygu ve düþüncelerle tüm Sungurlu halkýmýzýn fikir ve desteklerini bekler saygýlar sunarým" diye konuþtu. (Serkan Þansever)

Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya Turan Mahallesi'nde Ýncelemelerde Bulundu B elediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Turan mahallesinde devam eden yol yapým çalýþmalarýný yerinde inceledi.

30 yýldýr gitmeyen hizmeti Turan Mahallesine sunan Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, mahallede devam eden kilitparke çalýþmasýný, yerinde inceledi. Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Turan mahallesi mezarlýk caddesinde devam eden çalýþmalarý kontrol ederek Fen iþleri müdüründen çalýþma hakkýnda detaylý bilgi aldý. Ýlçemizin dört bir köþesini þantiye haline getirdiklerini dile getiren Baþkan Uzunkaya, yapýlan projelerde; yeþil alanlarýn çoðaltýlmasýna, vatandaþa ulaþým kolaylýðý saðlanmasýna, huzurlu ve mutlu bir þekilde

yaþamlarýna devam edebilmelerine yönelik ayrýntýlara önem verdiklerini ifade etti.30 Yýlý aþkýn bir süredir hizmet alamayan adeta üvey evlat muamelesi gören Turan mahallesini bakýma aldýk, özellikle Sarý Tepe mezarlýðýmýzýn yollarýný, yýkýlmaya yüz tutmuþ duvarlarýný yaparak Ramazan Bayramýnda yakýnlarýnýn kabirlerine ziyarete gelen vatandaþlarýmýzý yýllardýr yaþadýklarý sýkýntýdan kurtarmýþ olacaðýz. Dev projelerde detaylara özellikle hassasiyet gösterdiklerini belirten Baþkan Uzunkaya, "Bazen çok küçük detaylar büyük projelerin güzelliðini örtebiliyor. Bu nedenle; yaptýðýmýz her hizmette ince konulara kadar iniyoruz. Bugün ki incelemelerimizde de Turan mahallemizde hafta baþýnda baþlayan çalýþmalarýn ayrýntýlarýyla ilgili arkadaþlarýmýzla düþüncelerimizi paylaþtýk" dedi. (Yusuf Bahri Yücel)


6 KASIM 2013 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

5

SUNKADER’in Kurslarý Bitmiyor ungurlu Kalkýnma Derneði tarafýndan ilçemizde açýlan kurslarýn ardý arkasý kesilmiyor.

S

Özellikle bayanlara destek amaçlý açýlan kurslarla adýný sýkça duyuran Sunkader tarafýndan þimdide yine ilçede bulunan bayanlara iþ istihdamý konusunda ahþap boyama, Taký Tasarým ve Kuaförlük kurslarý açýlýyor. Konu ile ilgili açýklamalarda bulunan SUNKADER Baþkaný Cemil Çobaner; "Yýllardýr ilçemizde yaþayan bayanlarýmýza iþ istihdamý saðlamak amacý ile kurslarýmýzý gerçekleþtirmekte ve hem iþ yeri sahiplerine

hem de bayanlarýmýza iþ ve iþçi olanaðý saðlamaktayýz. Kýsýtlý imkanlarýmýz olmasýna raðmen kurulduðumuz günden itibaren gece demeden gündüz demeden bayanlarýmýz ve genç bireyler adýna yüzlerce kurs açtýk. Derneðimiz adý altýnda yüzlerce gencimiz ve bayanýmýz iþ imkaný buldu. Derneðimiz ve Cemil Çobaner olduðu sürece istihdam ortamý oluþturmaya devam edeceðiz.'' dedi. Sunkader'in yeni açýlan kurslar ise þu þekilde: Eðitimciliðini Gülþen Karabayýr' ýn üstlendiði "Ahþap boyama ve Taký Tasarým kursu"; haftada 5 gün süresince 13.00- 17.00 arasý, Fulya Týrpancý tarafýndan eðitimi verilecek olan "Kuaförlük Kursu" ise haftada 5 gün sabah 08.00 - 12.00 arasý verilecek. (Serkan Þansever)

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...


6 KASIM 2013 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

6


www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

Kaymakam Beyazyýldýz'dan SÝAD'a Ziyaret

Satýlýk veya Kiralýk Daire Baþpýnar Mah. Pazar Cad. Kuyumcuoðlu Cad. 3 Nolu Saðlýk Ocaðý Karþýsý’nda bulunan 5. katta 3+1 doðalgazlý ful daire satýlýk veya kiralýktýr.

S.S.STK.612

Müracaat : Ali Ýhsan Mantar 0545 341 02 10 0544 889 72 50

7

Akdað Su ve Þifa Su’ya Ortak Aranýyor 1 Damacana Suyun Geliþi : 1.20 TL 1 Damacana Suyun Satýþý : 4.00 TL Yýllýk Satýþ : 15.000 Damacana Masraflarý Çýktýktan Sonra Kar : 30.000 TL

Müracaat : 0507 763 06 74

S.S.STK.613

6 KASIM 2013 • ÇARÞAMBA

T.C. SUNGURLU ÝCRA DAÝRESÝ 2012/496 ESAS TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI

ungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz Sungurlu Ýþ Adamlarý Derneði (SÝAD)'ý ziyaret etti. Ziyaret esnasýnda güncel konular ve Sungurlunun sorunlarý ele alýndý. Kaymakam Osman Beyazyýldýz, "Biz bir devlet büyüðü olarak sizlerin her zaman yanýnýzdayýz. Bu güzel ilçeyi sizlerle beraber daha güzel daha büyük bir ilçe yapacaðýmýza inanýyorum" dedi. SÝAD Baþkaný Yýlmaz Özsemiz ise bu ziyaret ötürü duyduðu memnuniyeti dile getirerek kendilerine SÝAD adýna teþekkür etti. Ziyaret'te Yönetim kurulu üyeleri de hazýr bulundu. (Haber Merkezi)

S

Satýlýk Daireler

YÝTÝK- Nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Gazi Kýþlalýoðlu

S.S.RES.64

Haberleri Günlük Renkli Olarak Takip Edebilmek Ýçin, S.S.STK.614

Uzar Sitesi’nde Satýlýk Dublex ve Kat’da Daire Müracaat : 0533 618 89 19

Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAÞINMAZIN Adresi ve Özellikleri : Çorum Ýli, Sungurlu Ýlçesi, 113 Ada No, 3 Parsel No, Gafurlu Köyü, Taþýnmaz 113 Ada 3 Parsel olup 9.436,24 metrekaredir. Borçlunun bu parseldeki hisse oraný tamdýr. Killitýnlý toprak yapýsýna sahip sulama imkaný köy içerisindeki çeþmeden akan su ile çaba sarf edilerek çok kýsýtlýda olsa üstünde yetiþen ürünün mevsimsel su stresi saðlayabilecek bir durumu vardýr. Yeri düz köye yola yakýndýr. Her türlü tarýma uygundur. Yüzölçümü : 9.436,24 m2 Arsa Payý : Tam Ýmar Durumu: Tapu kaydýndaki gibidir Kýymeti : 25.477,84 TL KDV Oraný : %18 Satýþ Yeri : Adliye Sarayý Konferans Salonu 1. Satýþ Günü : 22/01/2014 günü 14:00 - 14:10 arasý 2. Satýþ Günü : 19/02/2014 günü 14:00 - 14:10 arasý SATIÞ ÞARTLARI 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý (25/10/2013 tarihli ipotek alacaklýsýnýn alacaðý olan 36.166,50 TL ve satýþ günü bildirecekleri yeni ipotek bedeli) ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesini Sungurlu Vakýflar Bankasý TR170001500158007290567651 iban nolu emanet kasa hesabýna yatýrmalarý veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para ve Türk Lirasý iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellâliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/496 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 04/11/2013

www.sungurlununsesi.net Adresini Ziyaret Ediniz...

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...


6 KASIM 2013 • ÇARÞAMBA

www.sungurlununsesi.net

8

S.S.REK830

6kasim  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you