Page 1

YIL: 43 • SAYI: 3645 • 50 Kr.

5 NÝSAN 2013 • CUMA

Baðýmsýz Siyasi Günlük Gazete www.sungurlununsesi.net • hititofset@hotmail.com

Polis Haftasý Baþlýyor ürk Polis Teþkilatýnýn 168. kuruluþ yýldönümü çeþitli etkinliklerle kutlanacak.

T

Polis Haftasý ve 10 Nisan Polis Günü nedeniyle Sungurlu'da bazý kutlama programlarý gerçekleþtirilecek. Sungurlu Emniyet Müdürlüðü'nden alýnan bilgilere göre 8 Nisan Pazartesi günü saat KDevamý Sayfa 5’de 11.00'de Ulucami'de þehitlerin ruhuna Mevlid-i Þerif okutulacak.

Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya ;

“Denetimler, Halkýmýzýn Saðlýðý ve Bütçesi Ýçin” erþembe günü ilçemizde kurulmakta olan sebze ve yoðurt pazarý her hafta olduðu gibi bu hafta yine sýký denetimden geçti. Sabahýn erken saatlerinde baþlayan denetimlerde Pazar esnafýnýn sattýðý ürünler terazileri ve etiketleri kapsamlý þekilde incelendi.

P

Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya yapmýþ olduðu açýklamada ; ''Zabýta ekiplerimiz her hafta eski sanayi bölgesinde kurulan Perþembe Pazarý'na giderek denetimlerde bulunuyor. Pazarda Belediyemiz tarafýndan kurulan tartý ile de alýþveriþ yapan vatandaþlarýmýzýn almýþ olduðu ürünlerde zaman zaman tartýlarak Pazar esnafýmýzda zan altýnda kalmaktan kurtuluyor. Ayrýca uygun olmayan þartlarda ürün satanlarý ilk etapta uyararak eksiklerini tamamlamalarý için süre tanýyoruz.''dedi. KDevamý Sayfa 2’de Türk Saðlýk Sen Ýlçe Baþkaný Mehmet Topuksak ;

Herkesi Bayraðýmýza Sahip Çýkmaya Davet Ediyorum

Denetimler Aralýksýz Devam Ediyor

KDevamý Sayfa 5’de

SAYFA

Hitit Barajý Görücüye Çýktý KDevamý Sayfa 4’de

4

Öztaþ, Baþkan Uzunkaya’yý Ziyaret Etti S

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

SAYFA

ungurlulu hayýrsever iþadamý Haydar Ali Öztaþ, Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya'yý maKDevamý Sayfa 2’de kamýnda ziyaret etti.

3


5 NÝSAN 2013 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya ;

“Denetimler, Halkýmýzýn Saðlýðý ve Bütçesi Ýçin” Sungurlu Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri pazarda denetim yaptý. Denetimde pazarcýlarýn belgeleri de kontrol edildi. Perþembe günü ilçemizde kurulmakta olan sebze ve yoðurt pazarý her hafta olduðu gibi bu hafta yine sýký denetimden geçti. Sabahýn erken saatlerinde baþlayan denetimlerde Pazar esnafýnýn sattýðý ürünler terazileri ve etiketleri kapsamlý þekilde incelendi. Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya yapmýþ olduðu açýklamada ; ''Zabýta ekiplerimiz her hafta eski sanayi bölgesinde kurulan Perþembe Pazarý'na giderek denetimlerde bulunuyor. Pazarda Belediyemiz tarafýndan kurulan tartý ile de alýþveriþ yapan vatandaþlarýmýzýn almýþ olduðu ürünlerde zaman zaman tartýlarak Pazar esnafýmýzda zan altýnda kalmaktan kurtuluyor. Ayrýca uygun olmayan þartlarda ürün satanlarý ilk etapta uyararak eksiklerini tamamlamalarý için süre tanýyoruz.''dedi. Zabýtanýn denetimlerini yerinde bulan vatandaþlar ise, "Pazarlarda yapýlan ani denetimler, pazarcýlarýnda kendilerine çeki düzen vermelerini ve daha iyi þartlarda ürün satmalarýný saðlýyor. Böylece iyi þartlarda ürün satan pazarcýlarda zan altýnda kalmaktan kurtuluyor. Bu denetimlerin daha sýk yapýlmasýný istiyoruz" dediler. Sabah saatlerinde Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya'nýn talimatý ile Pazar yerine giden Zabýta ekipleri, "Halkýmýzýn saðlýðý ve huzuru için Perþembe pazarýnda gerçekleþtirilen denetimde büyük bir olumsuzlukla karþýlaþmadýk. Görülen eksikliklere karþý da pazarcýlarýmýzý uyardýk. Denetimlerimizi sürdüreceðiz" dedi.

Öztaþ Baþkan Uzunkaya'yý Ziyaret Etti ungurlulu hayýrsever iþadamý Haydar Ali Öztaþ, Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya'yý makamýnda ziyaret etti.

S

Haydar Ali Öztaþ ziyaret esnasýnda yaptýðý konuþmada, "Baþkanýmýz sað olsun Sungurlu'ya yakýþýr hizmetler gerçekleþtiriyor. Eðitime göstermiþ olduðu önemi ise görmemezlikten gelmek mümkün deðil. Geçtiðimiz günlerde gördüðüm bir haber eðitim gönüllüsü olarak beni çok sevindirdi. Sürekli sorulan klasik soru vardýr, çok gezen mi bilir, çok okuyan mý? diye cevabýný hepimiz biliyoruz. Baþkanýmýzda sað olsun güzel bir projeyle tüm 8. Sýnýf öðrencilerini Boðazkale'ye göndererek Tarih bilincini genç nesillere aþýlamakta. Memleketimize sürekli gelemesek bile sosyal medyadan çalýþmalarý takip etme fýrsatýmýz oluyor. Sayýn Baþkaný ve ekibini hizmetlerinden dolayý kutluyor ve baþarýlarýnýn devamýný diliyorum" dedi. Sungurlulu Ýþ adamlarýndan Haydar Ali Öztaþ gibi bir eðitim gönüllüsünü aðýrlamaktan mutluluk duyduðunu belirten Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya ise, "Sayýn Haydar Ali Öztaþ bey lütfedip ziyarette bulundular, kendilerine nazik düþüncelerinden dolayý teþekkür ediyorum." þeklinde konuþtu.

www.sungurlununsesi.net

2

Dr. Abdulcabbar BORAN ile

TASAVVUF SOHBETLERÝ Mutsuzluðun asýl sebebi nedir? Mutsuzluðun asýl sebebi nefsimizin manevî kalbindeki afetlerdir. Mutsuzluk da bir hastalýktýr ve bu hastalýðýn doktorlarý Allah'ýn peygamberleri ve Allah'ýn velîleridir. Mutsuzluk tedavisi mümkün bir hastalýktýr. Mevlana Hz. bu konuyu þöyle ifade ediyor: "Peygamberler nefs hastalýklarýnýn doktorlarýdýr. Velîler de saðlýk memuru." Mevlana, Yunus Emre, Hacý Bektaþ-ý Velî birer velîdir. Bütün Allah dostlarý nefs hastalýklarýnýn doktorlarýdýr. Ýnsanlara çözümler ulaþtýrarak mutsuzluklarýný yok edecek reçeteler sunmaktadýrlar. Mutsuzluðu insanýn fizik vücudundaki bir aðrýyla özdeþleþtirecek olursak, aðrýsý olan insan týp doktorlarýna müracaat eder. Doktor kendisini dinler ve aðrýnýn kaynaðýný bulabilmek için tetkiklere baþvurur. Mutsuzluk hastalýðýna sahip olan bir insan da nefs hastalýklarýnýn manevî doktoruna müracat ederse, doktor ona teþhis koyar ve der ki: "Senin mutsuzluðun, senin hasta olan nefsinden kaynaklanýyor. Bunun tedavisi için evvela senin Allah'a ulaþmayý dilemen gerekir, bu bir giriþ kapýsýdýr. Ondan sonra mürþidine tâbî olmandýr ki reçeteni ondan alacaksýn. Ondan sonra Allahû Tealâ nefsini 7 kademede tezkiye edecek. Böylece dünya saadetinin yarýsýný ve 3. kat cennet saadetini elde etmiþ olarak mutluluða ulaþacaksýn." Bütün insanlar Allah'ýn kendilerini 3 vücut ve serbest iradeyle yarattýðý varlýklardýr. 1) Allahû Teâla insanoðluna, Allah'ýn Zatý'ndan bir ruh üfürmüþtür: 32/SECDE-9: Summe sevvâhu ve nefeha fîhi min rûhihî ve ceale lekumus sem'a vel ebsâre vel ef'ideh(efidete), kalîlen mâ teþkurûn(teþkurûne). Sonra (Allah), onu dizayn etti ve onun içine (vechin, fizik vücudun içine) ruhundan üfürdü ve sizler için sem'î (iþitme hassasý), basar (görme hassasý) ve fuad (idrak etme hassasý) kýldý. Ne kadar az þükrediyorsunuz. 2) Bir de zahirî âleme ait olan fizik vücudumuz vardýr. Fizik vücudumuz 'salsalin' adý verilen þekillenebilir bir balçýktan halk edilmiþtir: 15/HÝCR-26: "Andolsun ki; Biz insaný, "hamein mesnûn olan salsalinden" (standart insan þekli verilmiþ ve organik dönüþüme uðramýþ salsalinden) yarattýk." 3) Nefsimiz ise berzah âlemine aittir: 91/ÞEMS-7: "Nefse ve onu (7 kademede ahsene dönüþecek þekilde) sevva edene (dizayn edene) (andolsun)." Nefsimizin manevî kalbinde bizi mutsuz kýlan 19 tane hastalýk vardýr: Cehalet, cimrilik, dedikodu, fitne ve fesat, haset, hýrs, isyan, iptilalar, kin ve adavet, kibir, küfür, mürailik, nankörlük, öfke ve gayz, vefasýzlýk, sabýrsýzlýk, yalan, zan, zulüm. Allahû Tealâ huzura ve mutluluða ulaþmamýzý nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine baðlamýþtýr. Nefs tedavi olmayýnca kiþinin mutlu olmasý mümkün deðildir. Bu konuyu, nefs ile fizik bedeni mukayese edecek bir misalle açýklayalým: Örneðin fizik beden Allah'ýn yasak ettiði bir fiili iþliyor, içki içiyor. Ýçki içen kiþi belli bir süre sarhoþ olacaktýr. Ýçki beyin üzerindeki koruyucu tabakanýn devre dýþý kalmasýna sebebiyet verir. O tabaka olmayýnca akýl beyni kumanda edemez. Böylece kiþi geçici bir süre sarhoþluk hali yaþar. Böylece gerçekleþen bir sarhoþluk hali fizik bedenden kaynaklanan bir hastalýktýr. Fakat bir insanýn nefsinde hýrs afeti hüküm ferma ise kiþi ilelebet sarhoþ kalacaktýr. Yani fizik bedenin sarhoþluðu 4-5 saatle sýnýrlýyken hýrs afeti varolduðu sürece, o afet temizlenene kadar kiþi ilelebet sarhoþtur. Bu afetlerden kurtulmasý için kiþi evvela Allah'a ulaþmayý dilemelidir. Allah'a ulaþmayý dilediði an Allahû Tealâ, 99 esmasýndan biri olan Rahmân esmasýyla o kiþinin üzerine tecelli edecek ve kiþiye peþpeþe 7 furkan vererek hassalar ve uzuvlar üzerindeki engelleri kaldýracaktýr. Böylece o kiþi zihinsel engelli olmaktan kurtulacaktýr. Daha sonra 12 tane ihsanla Allah onu istediði kalp þartlarýna ulaþtýracaktýr. Kiþi zikretmeye baþladýðý zaman -ki zikir bir þifredir- Allah'ýn katýndan Salâvât ve Râhmet mutlaka o kiþinin göðsüne gelecek, açýlan yoldan kiþinin kalbine ulaþacak ve gelen %2'lik rahmet nuru kalbe girerek ile %2'lik karanlýk da kalpten çýkacaktýr. O kiþi rahmet nuru ile huþû sahibi olacaktýr. Huþû sahibi olmasý önemli midir? Elbette önemlidir, çünkü huþû sahibi olan kiþinin, Perþembe'yi Cuma'ya baðlayan gece hacet namazý kýlmasý halinde Allahû Tealâ onu, nefs tezkiyesini saðlayacak olan doktoruna ulaþtýracaktýr. Nasýl ki fizik beden hastalandýðýnda doktora gidiyorsak, nefsimiz hasta olduðu cihetle nefsin doktoruna gitmemiz gerekir. Nefs doktoru Allah'ýn mürþidleridir. Allahû Tealâ'nýn bize gösterdiði mürþide tâbî olduktan sonra 7 ni'metle destekleniyoruz ve zikretmeye baþlýyoruz. Zikir, tedavimizin olmazsa olmaz þartýdýr ve en önemli vasýta emirdir. Zikir, ibadetlerin sultanýdýr.

Devamý Pazartesi


5 NÝSAN 2013 • CUMA

3

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

5 Nisan 2013 Cuma Derman Eczanesi Sinama Yaný

---

Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan açýklanan Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) sonuçlarýna göre Çorum 44'üncü oldu.

2011 ve 2012 yýllarýnda YGS'de iller sýralamasý açýklamayan ÖSYM, Prof. Dr. Ali Demir'in baþkanlýðýyla birlikte tepki gören suskunluðunu bozdu. ÇORUM YGS'DE GERÝLEDÝ ÖSYM verilerine göre hazýrlanan iller baþarý sýralamasýnda Çorum, geçmiþ yýllara oranla YGS'de büyük düþüþ yaþadý. En son açýklanan 2010 yýlý YGS iller sýralamasýnda 26'ncý olan Çorum, 2013 YGS sonuçlarýna göre 44'üncü sýraya geriledi. Açýklanan resmi sonuçlar dikkate alýndýðýnda Çorum, üniversiteye giriþteki ilk basamak sýnavý olan YGS'de beklenen kitlesel baþarýyý ortaya koyamadý. Çorum'dan 12 bin 966 adayýn katýldýðý sýnavla ilgili deðerlendirme yapan bazý eðitimciler, öðrencilerin LYS'de ortaya koyacaklarý performansýn Çorum'u sýralamada üst basamaklara taþýyacaðýna inandýklarýný ifade ettiler.

S.S.STK.259

Müracaat : 0505 255 48 53

Satýlýk Tarla Cevheri Köyü Kapýkaya Mevkiinde 35 dönüm ve 10 dönüm olmak üzere 2 adet tarla satýlýktýr. Müracaat : 0536 700 89 97

S.S.STK.260

2

Duyan Sitesi C Blok 4. Katta Güney Cephede bulunan 3+1 140 m2 yapýlý daire satýlýktýr.

Satýlýk Arsa Tek Deðirmen Semtinde Serpme Evleri Üstünde 10 dönümlük arsa satýlýktýr. Müracaat : Cafer Çataloðlu 0534 652 82 93 0539 396 27 95

S.S.STK.261

013 YGS puan ortalamalarýna göre iller baþarý sýralamasý ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayýmlandý.

Satýlýk Daire

HAC VE UMRE HOCASI Selahaddin ÇELÝKTEN

0364 311 71 33 - 0537 347 8201 Msn : canmekkem@hotmail.com Adres : Sunguroðlu Mah. Eski Belediye Pasajý No : 1 SUNGURLU

Umre Kayýtlarýmýz Baþlamýþtýr... 5S.REK.325

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Ýmtiyaz Sahibi Muammer ÖZEL Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Muhabirler

Serkan ÞANSEVER Oðuzhan ATÝK - H. Mustafa SARIYÜCE

Sungurlu’da Tek Yetkili Acenta Belge No : 2041

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

S.S.REK.326 : 8,40 TL. 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 300 TL. : 50 TL. : 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


5 NÝSAN 2013 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4

Türk Saðlýk Sen Ýlçe Baþkaný Mehmet Topuksak ;

“Herkesi Bayraðýmýza Sahip Çýkmaya Davet Ediyoruz” ürk Saðlýk Sen Ýlçe Baþkaný Mehmet Topuksak, "Bu gün yaþadýðýmýz ihanet projelerine dur demek milletimizi millet yapan unsurlarýmýzý korumak þehitlerimize sahip çýkmak için bin yýllýk kardeþliðimizi BOP 'lere peþkeþ çekmek isteyenlere inat Türk Milleti olarak direnmeye canýmýzdan aziz bildiðimiz vatanýmýza ve bayraðýmýza sahip çýkmak çaðýrýyoruz" dedi.

T

Bugün ihanetin boyutunun ulaþtýðý son nokta maalesef içler acýsýdýr diyen Topuksak açýklamasýna þöyle devam etti; "Dün herkesin özgürce anadilini konuþabilsin kültürünü yaþayabilsin diye baþlayan sözde çözüm süreci bugün Türk kimliðine düþman Türklüðü hor gören bayraktan nefret eder hale gelmiþtir. Açýkçasý ihanet, oyun, hadsizlik, özgürlük Türk'e ve Türk Bayraðýna hakaret alýþkanlýk hale gelmiþtir. Bölücü terör örgütü Diyarbakýr'da baþkaldýrý baþlatmýþ aziz bayraðýmýzý meydanlara sokmamak gibi bir ahlaksýzlýða kalkýþmýþtýr. Bayrak bu milletin namusudur þerefidir kim ki Türk Bayraðýndan gocunuyor veya utanýyorsa þereften yoksundur. Aziz Türk milleti bin yýllýk kardeþliðinin bozulmasý vatanýn bölünmesine asla izin vermeyecektir. Atatürk anýtlarýndan "Ne Mutlu Türküm Diyene" sözlerini kaldýranlar bu milletin gönlünden asla bayrak ve vatan sevgisini kaldýramayacaklardýr. Vatandaþlardan 1 Nisan'dan 20 Nisan'a kadar evlerine Türk bayraðý asmalarýný istedi. Topuksak, þöyle konuþtu: "Ýmralý süreci adý altýnda yaþananlar ihanettir. Millete çözüm diye yutturulmaya çalýþýyor. O nedenle þehitlerimizi anmak, Anadolu coðrafyasýnýn nasýl vatan yapýldýðýnýn maliyetinin neler olduðunu bildiðimizi ifade etmek, yaþanan bu ihanet sürecini protesto etmek amacý ile 1 Nisan itibari ile tüm kuruluþlarýn da dahil olacaðý 'bayrak as' kampanyasý baþlattýk. Tüm vatandaþlarýmýz, sivil toplum örgütlerimiz ve milli hassasiyeti olanlar, bu süreci ihanet olarak görenler, þehitlerimize sahip çýkmak isteyenleri 1-20 Nisan tarihleri arasýnda bayrak as kampanyasýna davet ediyorum" dedi. "Hiçbir akil adamýn bu sürece müdahil olacaðýný zannetmiyorum diyen Topuksak, "O akil adamlarýn kimler olduðunu birlikte göreceðiz. Hangi sözler verildi de terör örgütü sýnýr dýþýna çýkmayý kabul etti. Milletimize bunlarý açýklasýnlar. Eyalet sistemi, özerklik söz mü verildi. Bu süreç asla çözüm süreci deðildir. Türkiye'yi bilinmez, dibi görülmez bataklýk içerisine çekilen bir süreçtir. Bu süreç Türkiye'ye dayatýlan bir süreçtir " dedi.

Denetimler Aralýksýz Devam Ediyor ungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan taþýmalý eðitim araçlarý denetlendi.

S

Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Erdal Aksoy, Þef Ahmet Can ve Milli Eðitim personelleri ile birlikte taþýmalý eðitim okul servis araçlarý denetlendi. Sabah saatlerinde baþlayan denetimde, çeþitli köylerden ilçe merkezindeki liselere taþýma öðrencilerin bulunduðu minibüsler teker teker durdurularak, taþýmalý ilköðretim yönetmeliði ile okul servis araçlarý yönetmeliðine uyup uymadýklarý kontrol edildi. Denetim sonucunda mevzuata uymadýðý ve öðrencilerin içerisine yolcu aldýðý tespit edilen minibüs þoförlerine toplam bin 500 TL para cezasý kesildi. Denetimlerde kurallara uyduðu tespit edilen þoförlere Þube Müdürü Erdal Aksoy tarafýndan teþekkür edilirken, kurallara uyma ve öðrencilerin güvenli bir þekilde nakilin yapýlmasý konusunda uyarýlarda bulundu.

Müracaat : 0542 380 55 57

S.S.STK.263

Kemallý Köyü’nde 5 adet 50 dönümü sulu olmak üzere toplam 160 dönüm tarla satýlýktýr.

Tek Deðirmen Semtinde Serpme Evleri Üstünde 10 dönümlük arsa satýlýktýr. Müracaat : Cafer Çataloðlu 0539 396 27 95

S.S.STK.264

Þehit Orhan Yazdýç Galericiler Sitesi No : 2’de bulunan 250 m2 dükkan satýlýktýr

S.S.STK.262

Cengiz Topel Cad. Vergi Dairesi Karþýsý’nda bulunan Asansörlü Fatih Otel Satýlýktýr Müracaat : Mustafa Karaman 0533 620 56 59

Satýlýk Arsa

Satýlýk Dükkan

SATILIK (Fatih Otel)


5 NÝSAN 2013 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

T.C. SUNGURLU (SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU 2013/7 SATIÞ

www.sungurlununsesi.net

5

Polis Haftasý Baþlýyor

TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : ÇORUM Ýl, SUNGURLU Ýlçe, 1532 Ada No, 7 Parsel No, TEKBAÐ Mahalle/Mevkii, Çorum ili, Sungurlu Ýlçesi, Tekbað Mah. 1532 ada7 parsel, 1.417,50.-metrekare arsa vasýflý taþýnmaz açýk artýrma suretiyle satýlacaktýr. Adresi : Çorum ili, Sungurlu ilçesi, Tekbað Mah. Yüzölçümü :1.471,50.-metrekare Arsa Payý : Tapu kaydýndaki gibidir. Ýmar Durumu : Tapu kaydýndaki gibidir. Kýymeti : 56.700,40 TL KDV Oraný : %18 Kaydýndaki Þerhler : Tapu kaydýndaki gibidir. 1. Satýþ Günü : 10/06/2013 günü 10:00 - 10:05 arasý 2. Satýþ Günü : 10/07/2013 günü 10:00 - 10:05 arasý Satýþ Yeri : SUNGURLU ADLÝYESÝ KONFERANS SALONU 2 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : ÇORUM Ýl, SUNGURLU Ýlçe, 447 Ada No, 15 Parsel No, TEKBAÐ Mahalle/Mevkii, Çorum ili, Sungurlu Ýlçesi, Tekbað Mah. 447 ada 15 parsel, 2.249,50.-metrekare tarla vasýflý taþýnmaz açýk artýrma suretiyle satýlacaktýt. Adresi : Çorum ili, Sungurlu Ýlçesi, Tekbað Ma Yüzölçümü : 2.249,50.-metrekare Arsa Payý : Tapu kaydýndaki gibidir. Ýmar Durumu : Tapu kaydýndaki gibidir. Kýymeti : 17.996,00 TL KDV Oraný : %18 Kaydýndaki Þerhler : 1. Satýþ Günü : 10/06/2013 günü 10:10 - 10:15 arasý 2. Satýþ Günü : 10/07/2013 günü 10:10 - 10:15 arasý Satýþ Yeri : SUNGURLU ADLÝYESÝ KONFERANS SALONU 3 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : ÇORUM Ýl, SUNGURLU Ýlçe, 1532 Ada No, 6 Parsel No, TEKBAÐ Mahalle/Mevkii, Çorum ili,Sungurlu Ýlçesi,Tekbað Mah. 1532 ada 6 parsel, 1.417,51 metrekare arsa vasýflý taþýnmaz açýk artýrma suretiyle satýlacaktýr. Adresi : Çorum ili, Sungurlu ilçesi, Tekbað Mah. Yüzölçümü : Tapu kaydýndaki gibidir. Arsa Payý : Tapu kaydýndaki gibidir. Ýmar Durumu : Tapu kaydýndaki gibidir. Kýymeti : 56.700,40 TL KDV Oraný : %18 Kaydýndaki Þerhler : 1. Satýþ Günü : 10/06/2013 günü 10:20 - 10:25 arasý 2. Satýþ Günü : 10/07/2013 günü 10:20 - 10:25 arasý Satýþ Yeri : SUNGURLU ADLÝYESÝ KONFERANS SALONU Satýþ þartlarý: 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Pey akçesinin T.Vakýflar Bankasý Sungurlu Þube Müd.nün IBANTR 170001500158007290567651 numaralý hesaba yatýrýlmasý zorunludur.) Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellâliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/7 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. S.S.RES.17

03/04/2013

ürk Polis Teþkilatýnýn 168. kuruluþ yýldönümü çeþitli etkinliklerle kutlanacak.

T

Polis Haftasý ve 10 Nisan Polis Günü nedeniyle Sungurlu'da bazý kutlama programlarý gerçekleþtirilecek. Sungurlu Emniyet Müdürlüðü'nden alýnan bilgilere göre 8 Nisan Pazartesi günü saat 11.00'de Ulucami'de þehitlerin ruhuna Mevlid-i Þerif okutulacak. 10 Nisan Çarþamba günü Atatürk Meydaný'nda saat 10.00'da ise çelenk sunma programý gerçekleþtirilecek.

nadolu'da Antik Dönemlerden Günümüze Su Mühendisliði Harikalarý Kitabý"nýn Fotoðraf Sergisi Trump Alýþveriþ Merkezi'nde 15 Nisan'a kadar devam edecek.

A

"Anadolu'da Antik Dönemlerden Günümüze Su Mühendisliði Harikalarý Kitabý"nýn Fotoðraf Sergisi Trump Alýþveriþ Merkezi'nde 15 Nisan'a kadar devam edecek. Sergide Alacahöyük, Göl Pýnar Hitit Barajý da yer alýyor. Pompa ve pompa sistemlerinin dünyaca ünlü inovatif ve çevreci markasý WILO, deðerli bir kitap projesine imza attý: "Anadolu'da Antik Dönemden Günümüze Su Mühendisliði Harikalarý"… WILO'nun Türkiye'deki 20. yýlý projeleri kapsamýnda çalýþmalarýný baþlattýðý kitap, uzun ve titiz bir hazýrlýk döneminin ardýndan tamamlandý. Gazeteci, popüler bilim yazarý Ýrfan Unutmaz tarafýndan hazýrlanan kitapta, Anadolu medeniyetlerinin suyu yerleþim bölgelerine taþýmak için yarattýðý çözümler incelenirken, Türkiye'de antik çaðlardan günümüze gelen çok sayýdaki su mühendisliði anýtýndan seçmeler yapýldý. Ýrfan Unutmaz, Ýstanbul'dan Van'a, Mersin'den Çorum'a, Kuþadasý'ndan Sinop'a 4 ay süren 14 bin kilometrelik bir suyolculuðu yaptý. 21 anýtýn incelediði kitap için Unutmaz, sayýsýz kez deklanþöre bastý. "Su Mühendisliði Harikalarý" kitabý için yazar Ýrfan Unutmaz'ýn çektiði yaklaþýk 8 bin karelik Fotoðraf arþivinden derlenen fotoðraflardan hazýrlanan sergi, Trump Alýþveriþ Merkezi'nde Fotoðraf ve Anadolu tarihi meraklýlarý için açýldý. Barajlarýn, suyollarýnýn, su kemerlerinin, su toplama haznelerinin, su tünellerinin, çeþme, köprü ve hamamlarýn antik dönemden günümüze serüvenini tarihe iz düþecek þekilde belgeleyen bu Fotoðraf sergisi, 15 Nisan'a kadar devam edecek.


5 NÝSAN 2013 • CUMA

S.S.REK.227

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

6


5 NÝSAN 2013 • CUMA

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

7

T.C. SUNGURLU ÝCRA DAÝRESÝ 2012/260 TLMT. TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; ihaleye katýlacaklarýn %20 pey akçesinin(Teminat Miktarýnýn ) Sungurlu Vakýflar Bankasý Þube Müdürlüðünün TR 17 0001 5001 5800 7290 5676 51 nolu hesabýna yatýrýlmasý, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 01/04/2013

No 1

: 06/05/2013 günü, saat 14:00 - 14:10 arasý. : 06/06/2013 günü, saat 14:00 - 14:10 arasý. : SUNGURLU ÞÖFÖRLER DERNEÐÝ OTO PARKINDA

Takdir Edilen Deðeri TL. 28.000,00

Adedi 1

KDV % 18

(ÝÝK m.114/1, 114/3)

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 18DR305 Plakalý, 2007 Model , BMC Marka , 18 DR 305 plakalý, BMC Fatih 280 Marka,2007 Model,Kupa ve Kasasý sarý renkli,ön sol sinyal yok,danperli,lastikleri bitik,aracýn anahtarý mevcut olup ruhsatý mevcut deðildir,bilgiler ruhsat olm madýðýndan dolayý aracýn görünüþü olarak yazýlmýþtýr. Açýklamalý Araç S.S.RES.18

S.S.REK.328

1.Ýhale Tarihi 2.Ýhale Tarihi Ýhale Yeri

YÝTÝK- U06493591 nolu pasaport numaramý ve nüfus cüzdanlarýmýzý kaybettik. Hükümsüzdür. Erol-Ayþegül ÖZAKIN

PASTA - CÝLA

A Y O B O T O R lýr U pý Z Ya HU raçlar - Kasko-Sigorta Anahtar Teslimi

Hasarlý A

HUZUR OTO BOYA

Yusuf MANDIRALIOÐLU (0535) 578 65 11

PASTA - CiLA

Muammer Arýkanoðlu (0536) 561 00 26

Yeni Sanayi Sitesi 3. Blok No : 20 Sungurlu / ÇORUM S.S.REK.329


5 NÝSAN 2013 • CUMA

S.S.REK.330

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

8

5 Nisan 2013  

Sungurlu'nun Sesi Gazetesi

5 Nisan 2013  

Sungurlu'nun Sesi Gazetesi

Advertisement