Page 1

YIL: 43 • SAYI: 3722 • 25 Kr.

4 TEMMUZ 2013 • PERÞEMBE

“20 Yýl Önce Sivas'ta Yaþananlar Hala Vicdanlarý Sýzlatmaktadýr” ungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný A. Kadir Þahiner, "01-02 Temmuz 1993 yýlýnda Sivas'ta yaþanan ve 35 kiþinin hayatýna mal olan katliam hala vicdanlarý sýzlatmakKSayfa 3’de tadýr." dedi.

S

Sungurlu Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasý Baþkaný Osman Aþutoðlu ;

Marketlerden Deðil Bakkalýnýzdan Alýþ Veriþ Yapýn ! S

ungurlu Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasý Baþkaný Osman Aþutoðlu, Ýþ Güvenliði Kanunu çerçevesinde "Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði" ve "Risk Deðerlendirme Raporu Hazýrlama" eðitimi yapacaklarýný söyledi.

Üyelerimizden yaþamakta olduðumuz gerek yaz aylarýnda olsun gerekse diðer zamanlarda saðlýklý koþullarda ticaret yapmalarýný ve bulunduklarý ortamda genel hijyen kurallarýna uyulmasýný söyleyen Baþkan Aþutoðlu, Bakkallarýn hayatýmýzýn bir parçasý olduðunu mahallemizin bakkalý olan zor günler yaþayan bakkallarýn büyük marketlere karþý var olma savaþý verdiðini, düðünlerde olsun cenazelerde olsun sýkýþýk zamanlarýnýzda olsun her zaman yanýnýzda olan mahalle bakkallarýmýza sahip çýkmak zorunda olduðumuzu söyledi. Bazý marketlerin kandýrýcý fiyatlarýna ve insertlerine aldanmamamýz gerektiðini söyleyen Osman Aþutoðlu eskiden gece bekçilerinin olduðunu þimdi ise gece 12'lere kadar açýk olan bakkallarýmýzýn olduðunu söyleyerek halkýmýzdan bakkallarýmýza sahip çýkmamýz gerektiðini söyledi. KSayfa 2’de

Tercih Ýþlemleri 8-18 Temmuz’da inop'ta, serinlemek için denize giren Çorumlu iki kardeþten biri boðularak hayatýný kaybetti. Kardeþler den diðeri ile onlarý kurtarmaya çalýþan bir kiþi boðulma tehlikesi geçirerek hastaneye KSayfa 3’de kaldýrýldý.

SAYFA

S

4

SBS Kalkýyor, Dersaneler Kapanýyor Devamý Sayfa 4’de

Ramazanda Doðru Beslenme Tüyolarý K

Devamý Sayfa 5’de

Ehliyeti Ehliyeti Olan Olan 24 24 Milyon Milyon Kiþiye Kiþiye 101 101 TL TL Þoku! Þoku!

SAYFA

K

4


4 TEMMUZ 2013 • PERÞEMBE

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

2

Sungurlu Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasý Baþkaný Osman Aþutoðlu ;

Marketlerden Deðil Bakkalýnýzdan Alýþ Veriþ Yapýn ! ungurlu Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasý Baþkaný Osman Aþutoðlu, Ýþ Güvenliði Kanunu çerçevesinde "Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði" ve "Risk Deðerlendirme Raporu Hazýrlama" eðitimi yapacaklarýný söyledi.

S

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan 6331 sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girmesinin ardýndan Sungurlu Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasý Baþkaný Osman Aþutoðlu, "Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði" ve "Risk Deðerlendirme Raporu Hazýrlama" eðitiminin yapýlacaðýný söyledi. Osman Aþutoðlu, "Söz konusu kanunun amacý; iþyerlerinde iþ saðlýðý ve güvenliðinin saðlanmasý ve mevcut saðlýk ve güvenlik þartlarýnýn iyileþtirilmesi için iþveren ve çalýþanlarýn görev, yetki ve sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. Kanun; çalýþan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabýna mal ve hizmet üretimi yapanlar hariç olmak üzere, kamu ve özel sektöre ait bütün iþlere ve iþyerlerine, bu iþyerlerinin iþverenleri ile iþveren vekillerine, çýrak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm çalýþanlarýna faaliyet konularýna bakýlmaksýzýn uygulanacaktýr" dedi. 6331 sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu ve Yönetmelikler ile getirilen yükümlüklerin yerine getirilmemesi halinde idari para cezalarýnýn uygulanacaðýnýn ön görüldüðünü söyleyen Aþutoðlu, "Bu itibarla; Esnaf ve Sanatkarlarý Odalarý Birliði, esnaf ve sanatkarlarýmýz ve yanlarýnda çalýþan personellerine yönelik "Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði" ve "Risk Deðerlendirme Raporu Hazýrlama" eðitim seminerinin yapýlacaðýný Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði kurs eðitimi ve Risk Deðerlendirme Raporu Hazýrlama iþyeri baþýna 90 TL olarak belirlendiðini Baþvuruda bulunacak üyelerimizin odamýzda bulunan baþvuru formlarýný kendileri ve çalýþanlarý için dolduracaklarýný gelirken vergi levhasý fotokopisi yatýrýlacak ücretin banka dekontlarý ve çalýþanlarýnýn kimlik fotokopileri ile 26 Temmuz 2013 Cuma günü mesai bitimine kadar odamýza müracaat etmeleri gerekmektedir" diye konuþtu. Aþutoðlu çýkan yasanýn son demlerini yaþamakta olan esnaflarýmýzý sýktýðýný ve bunalttýðýný ancak oda olarak çýkan yasalarla ilgili bilgileri üyelerimize duyurmak zorunda olduðumuzu ve biz Bakkallar odasý olarak en azýndan uygulanacak prosedürler konusunda olsun üyelerimize elimizden gelen yardýmý ve bilgilendirmeyi yapacaklarýný söyledi. - Marketlerden deðil bakkalýnýzdan alýþ veriþ yapýn! Üyelerimizden yaþamakta olduðumuz gerek yaz aylarýnda olsun gerekse diðer zamanlarda saðlýklý koþullarda ticaret yapmalarýný ve bulunduklarý ortamda genel hijyen kurallarýna uyulmasýný söyleyen Baþkan Aþutoðlu, Bakkallarýn hayatýmýzýn bir parçasý olduðunu mahallemizin bakkalý olan zor günler yaþayan bakkallarýn büyük marketlere karþý var olma savaþý verdiðini, düðünlerde olsun cenazelerde olsun sýkýþýk zamanlarýnýzda olsun her zaman yanýnýzda olan mahalle bakkallarýmýza sahip çýkmak zorunda olduðumuzu söyledi. Bazý marketlerin kandýrýcý fiyatlarýna ve insertlerine aldanmamamýz gerektiðini söyleyen Osman Aþutoðlu eskiden gece bekçilerinin olduðunu þimdi ise gece 12'lere kadar açýk olan bakkallarýmýzýn olduðunu söyleyerek halkýmýzdan bakkallarýmýza sahip çýkmamýz gerektiðini söyledi. Aþutoðlu ayrýca önümüzdeki 9 Temmuz Salý günü baþlayacak olan "Baþý Rahmet Ortasý Maðfiret Sonu Cehennemden Kurtuluþ" olan mübarek Ramazan ayýnýn tüm ilçemize milletimize ve Ýslam alemine hayýrlara vesile olmasýný diledi. (Serkan Þansever)

BAKAN ÇELiK iLE USLU iÞÇiLERLE BiRARAYA GELDi ytaç iþçileri sorunlarýný Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik’e ilettiler.

A

Ýþçiler, özellikle iþletmede yaþanan sorunlarýn ve yaþadýklarý sýkýntýlarýn biran önce çözüme kavuþturulmasý konusunda hem yasal imkânlardan yararlanmak hem de Çalýþma Bakanlýðý’nýn konuya iliþkin giriþimlerde bulunmasýný talep etmek üzere Bakanlýða geldiklerini söylediler. Ýþçileri dinleyen Bakan Faruk Çelik yaklaþan Ramazan ayý öncesinde bir kýsým giriþimlerde bulunarak sonucu sendika ve milletvekili arkadaþlarla paylaþacaðýný, özellikle mevzuattan kaynaklanan önemli geliþmelerin biran önce gerçekleþmesi için çaba göstereceðini söyledi. Görüþmede Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çankýrý Milletvekilleri Hüseyin Filiz, Ýdris Þahin, Öz Gýda Ýþ Sendikasýnýn yöneticileri ve Ýþyeri temsilcileri de bulundu. Önceki gün TBMM Ýdare Amiri ve Çorum Milletvekili Uslu’nun makamýnda bir toplantý yapýlmýþ, toplantýya Bakan Çelik ile Milletvekilleri Hüseyin Filiz ve Ýdris Þahin katýlmýþlardý. Dün yapýlan toplantýda ise çalýþanlar dinlendi. Bundan sonra da iþletmenin görüþü alýnarak yol haritasý belirleneceði dile (Haber Merkezi) getirildi.

Ýmtiyaz Sahibi Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Sayfa Editörü H. Mustafa SARIYÜCE Muhabirler Muammer ÖZEL

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Serkan ÞANSEVER - Oðuzhan ATÝK

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU 0.364 311 78 58 311 80 97

Tel :

Fax :

: 8,40 TL. 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 300 TL. : 50 TL. : 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


4 TEMMUZ 2013 • PERÞEMBE

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

3

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný A. Kadir Þahiner ;

“20 Yýl Önce Sivas'ta Yaþananlar Hala Vicdanlarý Sýzlatmaktadýr” ungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný A. Kadir Þahiner, "01-02 Temmuz 1993 yýlýnda Sivas'ta yaþanan ve 35 kiþinin hayatýna mal olan katliam hala vicdanlarý sýzlatmaktadýr." dedi.

S

20 yýl önce Sivas'ta tezgahlanan insanlýk dýþý olaylarda halkýmýzýn ayrýþtýrýlmasý hedef alýnmýþ ve en güzel örneðini yaþattýðýmýz birlik ve beraberlik kültürünün temellerine nifak tohumlarý atýlmak suretiyle kardeþliðimiz yok edilmek istenmiþtir diyen Þahiner, "Bizim ülkemizde yüzyýllardýr herkes kardeþçe birlik ve beraberlik içerisinde yaþamýþtýr. Ýnsanlarýn diri diri yakmak hangi akla hangi mantýða sýðar. Dinimizde katliam ve diri diri yakmak var mýdýr? Bu millet Çanakkale savaþýnda Kurtuluþ Savaþýnda birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizi kurtarmak için omuz omuza mücadele etmedi mi? Ýnsanlarýmýz uyanýk olmak zorundadýr. Hiçbir zaman fitne ve faseta imkan vermemelidir. Bizlerin temennisi asla böyle bir acýlarý yaþamamamýz ve toplum olarak ayrýþmadan birbirimize sýký sýkýya baðlanmamýzdýr. 20 yýl önce yaþanan bu olayý lanetliyoruz" diye konuþtu. (Serkan Þansever)

Tercih Ýþlemleri 8-18 Temmuz’da Ö

Dalgalar Baba Ýle Oðulu Ayýrdý

Konuyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Demir, adaylarýn 8-18 Temmuz tarihleri arasýnda ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adre sinden "2013 ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu"na ulaþarak tercih iþlemlerini yapabileceðini söyledi. Adaylara tercih kýlavuzu yollanmayacaðýný bildiren Demir, adaylarýn internet üzerinden yayýnlanacak 2013 LYS Tercih kýlavuzuna göre 2013 YGS ve 2013 LYS'den aldýklarý puanlarýn ortalamasýna göre üniversite tercihinde bulunacaðýný, kýlavuzda devlet üniversiteleri ve vakýf üniversitelerinin yanýnda YÖK'ün denklik verdiði yurt dýþý üniversitelerindeki boþ kontejanlarýn da yer alacaðýný vurguladý. (Haber Merkezi)

amsun'da denize giren Çorumlu aile, Karadeniz'in azgýn dalgalarýna teslim oldu. Geçtiðimiz Pazar günü serinlemek için ailesiyle Karadeniz sahiline giden Abdurrahman Yýldýz (36) dalgalara kapýlarak boðuldu. Oðluna yüzme öðretirken aniden kabaran dalgalar arasýnda gözden kaybolan Yýldýz'ýn cansýz bedenine ulaþýldý. Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým'ýn teyzesinin oðlu olan Yýldýz'ýn vefatý ailesi ve sevenlerini hüzne boðdu. Merhumun cenazesi önceki gün öðle namazýný müteakiben kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Oðuzlar'da topraða verildi. (Hakimiyet)

SYM (T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi) Baþkaný Prof. Dr. Ali Demir, Lisans Yerleþtirme Sýnavý (LYS) sonuçlarýnýn açýklanmasýndan sonra tercih iþlemlerinin de 8 Temmuz'da baþlayacaðýný açýkladý.

S

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...


4 TEMMUZ 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4

Evi Yanan Aileye Yardým imse Yok Mu Derneði, Çorum'un Sungurlu ilçesinin Ayaðýbüyük köyünde çýkan yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesine yardým eli uzattý.

K

Dernek, sosyal incelemesi tamamlanan aileye halý, çekyat, battaniye, giyim, temizlik kolisi, ocak ve gýda yardýmýnda bulundu. Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þube Müdürü Erkal Aykaç, "Ýhtiyaç sahibi insanlara yardým etmek derneðimizin kuruluþ felsefesidir. Evi yanan Hacýgül Ambarkütük ailesine yardým etmek bizim vazifemizdir. Aileye bundan sonraki süreçte de gereken desteði vereceðiz." dedi. Hacýgül Ambarkütük de yardýmlarý için Kimse Yok Mu Derneði Yönetim Kurulu'na ve emeði geçen herkese teþekkür etti. (Oðuzhan Atik)

SBS Kalkýyor, Ehliyeti Olan 24 Milyon Dersaneler Kapanýyor Kiþiye 101 TL Þoku!

illi Eðitim Bakaný Nabi Avcý, SBS'nin kalkacaðýný ve dersanelerin kapanacaðýný açýkladý.

M

Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý, televizyon-gazete Ankara temsilcileri ve eðitim muhabirleri ile kahvaltýda yaptýðý toplantýda Seviye Belirleme Sýnavý'nýn önümüzdeki yýldan itibaren kalkacaðýný söyledi. Avcý, dersanelerin kapanmasý konusunda da 'Dersaneler de kapanacak. Ancak kapanan dersanelerin özel okullara dönüþtürülmesi için düzenleme yapýyoruz' dedi. 'Çocuklarýmýza gönlümüzden geçen becerileri kazandýramadýk' diyen Avcý, deðerler eðitimi konusunda da istenilen yerde olamadýklarýný söyledi. Avcý, velilerin dershanelere kayýt konusunda acele etmemelerini tavsiye etti. SERBEST KIYAFET Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý, okullarda serbest kýyafet uygulamasýna iliþkin, resmi okullarda velilerin yüzde 51'inin tercihi halinde serbest kýyafeti seçebileceklerini, bu konudaki yönetmeliðin yakýnda çýkacaðýný bildirdi. (Haber Merkezi)

HÝTÝT’ÝN ÖÐRETÝM ÜYELERÝ ROMA’DA

4 milyon sürücü ehliyeti deðiþiyor. Deðiþikilk sýrasýnda harç alýnmayacak ancak deðerli kaðýt bedeli tahsil edilecek.

2

TBMM Plan Bütçe Komisyonunda benimsenen ve Genel Kurulda da ele alýnarak yasalaþmasý beklenen torba kanun teklifi ile ehliyeti olan vatandaþa yeni bir külfet geliyor Sürücü belgeleri, ömür boyu kullanýlamayacak ve 5 ya da 10 yýllýk periyotlarla yenilenecek. Yenileme sýrasýnda sürücünün saðlýk durumu kontrol edilecek. Ehliyet sahibi olan ancak daha sonra saðlýk sorunu yaþayanlara yeniden ehliyet verilmeyecek. Kanun teklifindeki maddeye göre, 24 milyon sürücü ehliyetini deðiþtirirken trafik harcý vermeyecek. Ancak ''Deðerli kaðýt bedeli'' ödeyecek. Bu miktar 2013 yýlý için 101 lira olarak tespit edildi. Böylece Maliye 24 milyon sürücünün her birinden yeni ehliyet (Haber Merkezi) için 101 lira alacak.

itit Üniversitesi’nin Yurt Dýþý Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programý kapsamýnda bir grup öðretim üyesi Roma'da düzenlenen 2013 INTE International Conference on New Horizons in Education baþlýklý sempozyuma katýldý. Etkinliðe katýlan öðretim üyeleri Prof. Dr. Gülen Elmas Aslan, Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Doç. Dr. Muammer Cengil, Doç. Dr. Habib Akdoðan, Yrd. Doç. Dr. Yakup Coþtu ve Yrd. Doç. Dr. Adem Korukcu birer teblið sundu. Öðretim üyeleri ayrýca Vatikan Büyükelçisi Prof. Dr. Kenan Gürsoy ile de görüþ alýþveriþinde bulundu. Dünyanýn farklý üniversitelerinden gelen akademisyenlerle de akademik iþbirlikleri konusunda görüþmeler gerçekleþtirildi. (Haber Merkezi)

H


4 TEMMUZ 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

5

Ramazanda Doðru Beslenme Tüyolarý arasýnda karþýlamasý gerekir. Peki saðlýklý oruç tutmak için neler yapmalýyýz? Vücudumuzu Ramazan orucuna nasýl hazýrlamalýyýz? Sindirim sorunu olanlar nelere dikkat etmeli? Genelde 3 - 4 öðünde tüketilen besinler, beslenme düzeninin tamamen deðiþeceði Ramazan ayýn da muhtemelen 2 öðüne sýkýþtýrýlacaðýný söyleyen Uzman Diyetisyen Turgay Köse bilinçli ve saðlýklý bir þekilde oruç tutmamýz için sorularýmýzý cevapladý…

Ramazan'da sýkça yapýlan yanlýþ beslenme hatalarý saðlýk problemlerine yol açmakta. Ramazan'da açlýk hissi iftar saati geldiðinde çok yemek yeme isteði doðuruyor.Bu da mideye fazla yüklenip rahatsýzlanmaya sebep oluyor. Peki nasýl rahat bir ramazan geçiririz? Sýcak ve uzun günlere denk gelen 11 ayýn sultaný Ramazan ayýnda oruç tutanlarýn saðlýklarýna da dikkat etmesi gerekiyor. Bunaltan sýcaklarla beraber açlýk susuzluk insan dengesini ve metobolizmasýný sarsmakta. Saðlýklý beslenmemize dikkat etmemiz gereken Ramazan ayýn da beslenme þeklimiz ve öðün sayýmýz deðiþiyor. Özellikle kýrmýzý et, ekmek, makarna, pilav, tatlý, hamur iþleri tüketimlerinde artýþ oluyor ve baþta su olmak üzere, sebze ve meyve tüketimi de azalýyor. Halbuki bu dönemde günlük alýnmasý gereken enerji ve besin öðelerinin oranlarý deðiþmemekte. O nedenle Ramazan ayýnda oruç tutacak bireyler, diðer zamanlarda olduðu gibi saðlýklý, yeterli ve dengeli beslenmeye özen göstermeliler. Ýftar sofralarýnda normal hazýrlanan sofranýn dýþýnda bol çeþit bulmak mümkün. Saatlerce aç kalýndýðýn da tansiyon ve þeker düþüyor. Þeker ihtiyacý bizi hýzlýca yemek yemeðe itiyor. Mideye bir anda bu kadar çok yüklenince de saðlýk sorunlarý baþ gösteriyor. Açlýk sýnýrýný minimuma düþürmek için mutlaka sahur yapmalýyýz. Sýcak havalar da terleme fazla olduðundan kiþinin günlük su ihtiyacýný iftarla sahur

Vücudumuzu Ramazan orucuna nasýl hazýrlamalýyýz? Ramazan süresince aç kalacaðým" veya "ne de olsa oruç tutarken kilo veririm" diyerek Ramazan ayý öncesi çok fazla yiyerek jübile yapmak sýk yapýlan yanlýþlardan biridir. Hareket ederek, bol sývý tüketerek ve mideyi fazla yormayacak besinlerle vücudu yavaþ yavaþ hazýrlamak faydalý olacaktýr. Üzerinde durulmasý gereken bir diðer önemli husus ise; fiziksel aktivitenin bu süreç içerisinde azalmasýdýr. Özellikle çalýþmayan bireyler, günlük enerji harcamalarýný azaltmak ve zamanýn bir an evvel geçmesi adýna geç saatlere kadar uyumaktadýr. Her türlü aktiviteden kaçýnmak, oruç tutarken fazla acýkmadan rahat bir gün geçirmeyi saðlar. Buna karþýlýk metabolizma daha da yavaþlar. Eðer ki kilo almadan bu riskli dönem aþýlmak isteniyorsa, günlük aktivite mutlaka artýrýlmalýdýr. Ramazan ayý boyunca nasýl beslenmek gerekiyor? Ramazanda gün boyu aç kalýnacaðý için gün içerisinde alýnmasý gereken enerji ve besin öðeleri sahur, iftar ve 1 - 2 ara öðün ile daha geniþ bir zaman dilimine daðýtýlmalý. Yatmadan önce aþýrý yemek yerine, sahura kalmak çok daha saðlýklý olacaktýr. Mideyi yoracak þekilde acý, bol baharatlý, asitli, çok yaðlý, bol þekerli, aþýrý tuzlu besinlerden uzak durulmalý. Kaçamak yapýlacaksa da tüketim sýklýðýna ve miktarýna dikkat edilmeli. Unutulmamalýdýr ki; biri de bir, bini de bir. Hiçbir zaman aþýrýya kaçýlmamalýdýr. Orucumuzu açtýktan sonra doðru beslenme nasýl olmalý? Uzun bir açlýk sonrasý, iftara mümkünse 1 kase çorba ile baþlayarak 5 - 10 dakika kadar yemeðe ara verilmeli, ardýndan ana yemeklere devam edilmeli. Gün boyu aç kalabilen bir kiþi orucunu açarak kýsa bir süre daha bekleyebilir. Kiþinin hýzlý yemesi çabuk doyacaðý anlamýna gelmemekte. Besinler çok iyi çiðnenmeli, yavaþ yenilmeli. Daha hafif ve saðlýklý olmasý için yiyecekler kýzartma ve kavurma yerine; haþlama, ýzgara yapma, buðulama veya fýrýnda piþirme yöntemleri ile hazýrlanmalý. Et, etli veya etsiz sebze yemekleri, pilav, makarna, esmer ekmek gibi tahýllar, kurubaklagil yemekleri, yoðurt, ayran, cacýk, salata, meyve gibi lif oraný yüksek alternatiflerden 3 çeþit seçerek oluþturulan bir iftar yemeðinin sindirimi de daha kolay olacaktýr. Sindirim sorunu olanlar neye dikkat etmeli? Sindirim problemi olan bireyler iftar ile sahur arasýnda belirli aralýklarla su ve diðer içeceklerden yeterince içmeli, mutlaka fiziksel aktivitelerini artýrmalýdýr. Kurubaklagiller (kuru fasulye, nohut, mercimek, kuru bakla, kuru börülce, kuru barbunya, soya fasulyesi), kepekli tahýllar (esmer ekmek, kepekli pirinç - makarna - eriþte - un), sebze ve meyvelerden oluþan lif oraný yüksek besinleri tercih edilmeli. Soyulmadan yenilebilen sebze ve meyveler mümkünse kabuklarýyla tüketilmelidir. Oruç tutacaklar sahur da neler tüketmeli? Sahurda yemek yerine; süt, çay, taze sýkýlmýþ meyve suyu, bitki veya meyve çayý, yumurta, peynir, zeytin, esmer ekmek, söðüþ salata gibi alternatiflerden oluþan kahvaltý tercih edilmeli. Ýftardan kalan yemek uygun bir þekilde muhafaza edilerek bazý günler sahurda tüketilebilir. Oruçluyken neden daha fazla þekerli yiyecekler yemek isteriz? Uzun süreç aç kalmak veya bu düþünce ile daha fazla enerji alabilmek adýna tatlýya baþvurmak tatlý isteðini artýrýcý etkiler göstermekte. Halbuki hýzla kana karýþan, rafine þeker içeren besinlerin tüketimi kan þekerinde ani bir dalgalanmaya neden olur, böylelikle tekrar tatlý yeme isteði

doðururlar. Þeker tadýndan vazgeçemeyen, iþtahýný baskýlayamayan ve formuna önem veren bireyler ve aileleri için çok iyi bir alternatif olan yapay tatlandýrýcýlarýn þeker yerine kullanýlmasý daha uygun görülmekte. Tatlýlarýn yapýmýnda güvenle ve rahatlýkla kullanýlabilecek olan bu yapay tatlandýrýcýlarýn enerji deðeri yok veya göz ardý edilecek kadar düþüktür. Kan þekeri üzerinde de olumsuz etki yaratmamalarý nedeniyle rafine þeker yerine tercih edilmeleri daha saðlýklý olacaktýr. Ýlle de þekerli bir tatlý yenilecekse de lokma, tulumba, baklava gibi aðýr, þerbetli tatlýlar yerine; güllaç, sütlaç, puding, komposto, hoþaf gibi sütlü, meyveli tatlýlar tercih edilmelidir. Bazý insanlar sahursuz oruç tutuyor bu doðru bir tercih mi? Öncelikli olarak sahura kalkmak sünnettir. Sahura kalkýlmadýðý takdirde açlýk süresi ortalama 19 - 20 saate çýkmakta. Bu durumda kan þekeri günün daha erken saatlerinde düþmekte ve kiþinin veriminin azalmasýna yol açmakta, çalýþan bireyler için iþ kazasý riski artmaktadýr. Bu yüzden gece geç vakitlerde aðýr bir yemek yiyerek yatýlmamalý, mutlaka sahura kalkýlmalý. Ýftar ile sahur arasýnda neler tüketmeliyiz ? Taze meyve, süt, yoðurt, kefir, az miktarda kuru meyve ve kuruyemiþ, peynir ve esmer ekmek gibi alternatifler tüketilmesi daha yararlý olacaktýr. Ýftardan 1 - 2 saat sonra yürüyüþ, bisiklete binmek, aerobik gibi kalbi çok fazla yormayacak tarzda aktiviteler yapýlmasý uygun olacaktýr. 5 günlük örnek sahur ve iftar mönüsü 1. Gün SAHUR : Taze sýkma meyve suyu, haþlanmýþ yumurta, peynir, esmer ekmek ÝFTAR : Sebze çorba, ýzgara et, yoðurt, esmer ekmek 2. Gün SAHUR: Çay, peynir, zeytin, söðüþ salata, Ramazan pidesi ÝFTAR: Yayla çorba, etli sebze yemeði, Ramazan pidesi 3. Gün SAHUR : Light süt, kahvaltýlýk gevrek, taze veya kuru meyve karýþýmý ÝFTAR : Mercimek çorba, zeytinyaðlý sebze yemeði, güllaç 4. Gün SAHUR : Kýymalý börek, light yoðurt, þekersiz komposto ÝFTAR : Etli nohut, bulgur pilavý, cacýk 5. Gün SAHUR : Light süt, kepekli - peynirli tost, söðüþ salata ÝFTAR : Hurma, etli biber dolma, yoðurt, esmer ekmek Acýkmayý geciktiren besinler nelerdir? Posalý (lifli) yiyeceklerin diyette artýrýlmasýyla, çiðneme ve dolayýsýyla tükürük salgýsýnýn artýþý, kolesistokinin hormonunun salgýlanmasý ve besin alýmýnýn azalmasý söz konusu olmakta. Posa içeriði en yüksek besin grubu kuru fasulye, nohut, kuru barbunya, mercimek gibi kurubaklagillerdir. Bunlarý badem, fýndýk, yerfýstýðý, ceviz gibi yaðlý tohumlar, kepeði ayrýlmamýþ tahýl ürünleri, sebze ve meyveler izlemekte. Soyulmadan yenilebilen sebze ve meyvelerin kabuklarý ile birlikte tüketilmesi önerilmekte. Öte yandan rafine þeker içeren besinler kan þekerinde ani bir dalgalanmaya neden olurlar. Çok kýsa sürede yükselen kan þekeri ayný hýzda düþmeye baþlar. Her çýkýþýn bir iniþi vardýr. Ýþin kötü tarafý; tatlý yenildikten bir süre sonra kan þekerinde aniden bir pik yaþanmasý tekrardan tatlý yeme isteði doðurur. Bu nedenle kimse bir parça tatlý yiyerek "dur" diyememekte. Ramazanda neden daha fazla kilo alýnýyor? Ramazan süresince fiziksel aktivitenin kýsýtlanmasý, iftar ve sahur vakitlerinin günün daha az hareket edilen zamanlarýna denk gelmesi, hem fazla hem de hýzlý yemek yenilmesi, bazal metabolizma hýzýnýn yavaþlamasý ve kan þekeri düþüþüne baðlý olarak tatlýlara karþý isteðin artmasý genellikle kiþilerin aðýrlýklarýnda artýþa neden olmakta. Tüm bunlar yetmezmiþ gibi hemen ardýndan gelen bayram ziyaretlerinde ikram edilen besinleri de hesaba alýrsak, obezite ve beraberinde 50'yi aþkýn hastalýk için davetiye çýkarýlmýþ olmakta. Saðlýk açýsýndan kimler oruç tutmamalý? Diyabet, böbrek hastalýðý, yüksek tansiyon gibi kronik hastalýðý olanlarýn, sürekli ilaç kullananlarýn, sindirim sistemi rahatsýzlýðý olanlarýn, gebe ve emziren kadýnlarýn, büyüme ve geliþme çaðýndaki çocuklarýn saðlýklarý açýsýndan oruç tutmalarý önerilmemektedir. haber7


4 TEMMUZ 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

6

S.S.REK.519


4 TEMMUZ 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

Sahibinden Satýlýk Daire

7

Bayan Eleman Aranýyor Ulusoy Dað Tesisleri’nde çalýþmak üzere bayan eleman alýnacaktýr.

Fatih Mahallesi Ayvaz Sokak No : 6’da (Fatih Ýlkokulu Karþýsý) bulunan 3+,1 Doðalgazlý, Bakýmlý Daire Satýlýktýr

Müracaat : 0532 744 04 42

Müracaat : Veysel Çalýþ 0 541 364 45 18 0364 311 45 18

Satýlýk Arazi Cevheri Köyü Diyi Özü mevkisinde adýma kayýtlý 100 dönüm kadar arazi satýlýktýr. Özellikleri : Yarýsý arkla sulanabilen, diðer yarýsý uygun iki yere su motoru koymakla tamamý sulanabilir. 500 metre yakýnýn elektrik hattý geçmektedir. Sondajla su bulma imkaný vardýr. Ýçinde her türlü meyve ve 300 aðaç badem, 5 dönümü bað mevcuttur.

Müracaat : Cemalettin YELEN 0538 323 20 90

S.S.STK.405

Satýlýk Dublex Daire Uzar Sitesi’nde Satýlýk Dublex Daire Müracaat : 0533 618 89 19

www.sungurlununsesi.net

2 Adet Satýlýk Dükkan Baþpýnar Mah. Ýlhan Sarýaltun Cad. (Buhara Market Yaný)’nda bulunan 90+100 m2 2 adet dükkan satýlýktýr.

Hayati KURT 0535 817 02 16

S.S.STK.404

Müracaat :

SATILIK

Müracaat : 0533 376 22 63

S.S.STK.403

12 Dönüm Ýmarlý Arsa, Turizm Alaný Ýnþaat Projesi, Ýnþaat Ruhsatý, Saðuk Su Ruhsatý Alýnmýþ, Havuz Sosyal Tesis. Tüm Projesi 255 metre açýlmýþ, Termal Su Çalýþmalarý Avrupa Birliði Projesine Teþvik Kapsamýnda 1.000.000 TL Uygun Haketmiþ Mevcut 40 m2 Ýdare Bina Sungurlu/Çorum yolu 5. kilometrede

61S.REK.518

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...


4 TEMMUZ 2013 • PERÞEMBE

S.S.REK.517

www.sungurlununsesi.net

8

4temmuz  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you