Page 1

4 MART 2014 • SALI

YIL: 44 • SAYI: 3922• 25 Kr.

Selahaddin Uzunkaya'nýn Mahalle Toplantýlarý Mitinge Dönüyor elediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya mahalle toplantýlarýna ara vermeden devam ediyor. KDevamý Sayfa 2’de

B

illiyetçi Hareket Partisi (MHP) Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Abdulkadir Þahiner'in Köprü Baþýnda bulunan billboardlarý gece saatlerinde kimliði belirsiz kiþi ya da kiþilerce yýrtýldý. Bununla da kalmayýp partinin Karþýyaka ve Akçay Mahallesi'ne asýlan bayraklarý da kesildi.

M

Seçim öncesi Karakol Kavþaðý'nda bulunan bilbordlarýn yýrtýlmasý, Akçay ve Karþýyaka Mahallesi'ne asýlan parti bayraklarýnýn yýrtýlmasý doðru bir davranýþ deðildir. Sakin bir ortamda devam eden seçim sürecine böylesi bir çirkinlik yapýlarak seçim sürecine gölge düþürmek isteyenleri kýnýyoruz.

KDevamý Sayfa 5’de

Çobaner Gençlerle Buluþtu KDevamý Sayfa 7’de

6

3 Köye Ýçme Suyu Sondajlarýna, Güneþ Enerjisi Sistemi lçemize baðlý Kemallý, Hacýosman ve Ekmekçi köylerinde içme suyu motopomplarýna kurulacak olan Güneþ Enerjisi Sistemi ile içme suyu motopomplarý için gerekli olan elektrik enerjisi üretilecek. KDevamý Sayfa 7’de

Ý

Kaymakam Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor KDevamý Sayfa 6’da

MHP’nin Mahalle Mahalle Toplantýlarýnda Toplantýlarýnda MHP’nin Kahvehaneler Dolup Dolup Taþýyor Taþýyor Kahvehaneler

SAYFA

KDevamý Sayfa 5’de

Çobaner Sanayi Esnafýný Gezdi

SAYFA

Bayanlara Bilinçli Beslenme Semineri

11


4 MART 2014 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

2

Uzunkaya'nýn Mahalle Toplantýlarý Mitinge Dönüyor elediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya mahalle Btoplantýlarýna ara vermeden devam ediyor. Akçay Mahallesinde düzenlenen toplantý mitingleri aratmadý. Mahalle sakinlerinin tezahüratlarý ile karþýlanan Uzunkaya halkýn yoðun sevgi gösterisi ile toplantýyý gerçekleþtirdi. Küçüðünden büyüðüne herkesin sevgisine karþýlýk vermeye çalýþan Uzunkaya' nýn açýklamalarý da sýk sýk alkýþlarla kesildi. Baþkan Selahaddin Uzunkaya 5 yýlda Sungurlu' ya yapýlan hizmetleri, ikinci dönemde ise yapacaklarýnýn sözünü verdi. Belediye Baþkaný ve Ak Parti Belediye Baþkan Adayý Selahaddin Uzunkaya ve Ak Parti Ýlçe Teþkilatý'ný kalabalýk bir grup mahalle giriþinde karþýlayarak Baþkan Selahaddin Uzunkaya' ya gönüllerini açtýlar. Yaklaþýk 300'ü aþkýn bir sayýyla katýlarak toplantýyý adeta mitinge dönüþtürdüler. Akçaylýlara hitap eden Ak Parti Ýlçe Baþkaný Muammer Çuhacý konuþmasýnda 'Fazla söze gerek yok, yaptýklarý ortada, iþte adayýmýz, iþin ehli burada, yaptýklarýný ve yapacaklarýný anlatmasý için, Belediye Baþkanýmýz burada, o içimizden biri' dedi. Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya da mahalle sakinlerine hitaben yaptýðý konuþmada sinevizyon destekli yaptýklarýný, devam eden hizmetlerini ve projelerini anlattý. Baþkan Selahaddin Uzunkaya, göreve geldikleri süre içerisinde ilk defa Sungurlu'ya yapýlan hizmetleri tanýtmakla baþladý. Baþkan Uzunkaya, göreve geldiðimiz zaman da Belediye'nin 260 personeli vardý, þuanda ise sadece 78 personeli mevcut. Emekli olan personelimizin ikramiyeleri ödenemiyordu, þu anda ise hiçbir emeklimizin alacaðý kalmamýþtýr" dedi. 3 yýlda 45.000 ton sýcak asfalt serimi yaptýk, 420.000 m2 Kilit parke yaptýk. Önceden, 4 mahallemizde park mevcuttu. 4.5 yýlda; 14 mahalleye, 15'i yeniden olmak üzere toplamda 19 oyun parký yaptýk. Çocuklarýmýzýn güvenliðini saðlamak amacýyla, kauçuk kaplama ile zeminleri ömürlük hale getirdik. Saðlýklý yaþama hizmet edeceði düþüncesinden hareketle, kondisyon ve spor aletleri ile donatarak, parklarýmýzý genç ve yetiþkin nüfusun daha optimal kullanacaðý alanlar haline getirdik. Biz belediye olarak hiçbir vatandaþýmýzý hiçbir þekilde maðdur etmedik, etmeyeceðiz de diyen Baþkan Uzunkaya, "Araçlarýmýz eskiydi. Yedek parçalarýna çok paramýz gidiyordu. Ayda 90 bin TL'ye bütün araçlarýmýzý yenilime imkânýmýz vardý ve bizde bu imkâný deðerlendirerek belediyemize ait bütün araçlarý yeniledik" dedi. Vatandaþlarýn sorularýna büyük bir içtenlikle cevap veren Baþkan Uzunkaya, ''söz verdik daha yapacak çok iþimiz var'' diyerek konuþmasýný sonlandýrdý. (H.Mustafa Sarýyüce)

Ýmtiyaz Sahibi Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Muhabirler Muammer ÖZEL

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Serkan ÞANSEVER Yusuf Bahri YÜCEL H. Mustafa SARIYÜCE - Ýsmail KABAKDERE

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi (st/cm) Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. : 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 100 TL. : 8,40 TL. 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


4 MART 2014 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

3

Ýnsan Belediyeden ne ister ? * Bir insan öne saðlýklý konutlarda yaþamak ister. Yaþadýðý mekanda elektriðinin yanmasýný, suyunun akmasýný, doðalgazýnýn yanmasýný ister. * Sokaða çýktýðý zaman, çöpleri alýnmýþ, yollarý düzgün ve temiz, trafiði rahat, ulaþýmýnýn kolay olmasýný ister.

Sonra ne ister ? * Yeþil ve temiz saðlýklý bir çevre ister. Çocuðunu oyun parklarýnda oynatmak ister. Spor yapmak ister. Yürüyüþ ve koþu alanlarý ister. Bisiklet yollarý ister. * Ýnsanlar, ekmeðinden baþlayarak yiyip içtiði her türlü gýda maddelerinin saðlýk ve temizlik yönünden kontrol edilmiþ olmasýný ister. * Kadýnlarýmýz ve gençlerimiz, kiþisel becerilerini geliþtirmek ve üretime katýlmak için kurslar aracýlýðý ile eðitim olanaklarý ister. * Kadýnlarýmýz, Kültürel ve danýþma merkezleri ister. * Gençlerimiz ve öðrencilerimiz, bir arada olabilecekleri, spor yapabileceði, eðleneceði, eðitimini geliþtireceði gençlik merkezi ister. * Ýnsanlar ailesiyle, eðleneceði, vakit geçireceði, sinema, tiyatro, konser salonlarý, hobilerini geliþtireceði, dinleneceði, yeme içme mekanlarýnýn olacaðý Kültür merkezi ister. * Kimsesiz ve düþkün insanlar, sosyal bakým evleri ister. * Ýþsizlerimiz; iþ, aþ için yatýrýmcýlara, belediyenin yardýmcý olmasýný ister. * Üreticiler ve tüketiciler, ürünlerin alýnýp - satýldýðý temiz kapalý pazar yerleri ister. * Engelli insanlar, yaþamlarýnýn kolaylaþtýracak çalýþmalar ister. * Ýnsanlar, acýlarýnýn ve mutluluðunun paylaþýlmasýný ister. Kýsaca; Ýnsanlar doðumundan ölümüne kadar yaþamlarýnýn kolaylaþtýrýlmasýný ister. - Bunlarý bilerek 2009' da yola çýktýk. Geçen 5 yýlda güzel hizmetler yaptýk. - Çýraklýk dönemimizi bitirdik. - Þehirlerde insanlar gibi; ihtiyaçlarý deðiþir, yenilenir. - Bizler sizlerin isteklerinizin farkýndayýz. - Sizleri, Sungurlu' da daha iyi, saðlýklý, mutlu yaþatmak için söz veriyoruz.

Sevgilerimle Selahaddin UZUNKAYA Ak Parti Sungurlu Belediye Baþkan Adayý S.S.REK204


4 MART 2014 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

4

Bugün Alafoðlu Eczanesi Belediye Su arýza Altý (311 29 65)

-

Þahiner'in Mahalle Toplantýlarý Devam Ediyor illiyetçi Hareket Partisi (MHP) Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Abdulkadir Þahiner mahalle toplantýlarýna ara vermeden devam ediyor.

M

Gürpýnar Mahallesi'nde bir mahalle toplantýsý gerçekleþtiren Þahiner seçimi kazanmasý halinde yapacaklarý projeleri anlattý.

Gürpýnarlýlara hitap eden MHP Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Þahiner, "Yýllarca insanlarýmýzla iç içe olduðumuz için Sungurlu'da insan odaklý projelerimizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Hem saðlýk hem de sosyal alanda yapacaðýmýz projelerimizde hep ön planda hemþehrilerimiz olacak" dedi. Herkesin derdine çözüm olabilecek projelerimizi yaparak Sungurlu'yu Sungurlulu hemþehrilerimizle birlikte yöneteceðiz." þeklinde konuþtu. (Ýsmail Kabakdere)


4 MART 2014 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

5

Seçime Gölge Düþürmek Ýsteyenler Var M

illiyetçi Hareket Partisi (MHP) Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Abdulkadir Þahiner'in Köprü Baþýnda bulunan billboardlarý gece saatlerinde kimliði belirsiz kiþi ya da kiþilerce yýrtýldý. Bununla da kalmayýp partinin Karþýyaka ve Akçay Mahallesi'ne asýlan bayraklarý da kesildi.

Seçim öncesi Karakol Kavþaðý'nda bulunan bilbordlarýn yýrtýlmasý, Akçay ve Karþýyaka Mahallesi'ne asýlan parti bayraklarýnýn yýrtýlmasý doðru bir davranýþ deðildir. Sakin bir ortamda devam eden seçim sürecine böylesi bir çirkinlik yapýlarak seçim sürecine gölge düþürmek isteyenleri kýnýyoruz. Sungurlu'nun huzurlu bir seçim süreci yaþamasýndan hepimiz sorumluyuz. Bu tür eylemleri yapanlar, kesinlikle Sungurlulu olamaz. Bu tür eylemler provokasyondur. Yerel seçimler öncesi daha kötü olaylarýn yaþanmamasý için, bu gibi saldýrýlara tüm kesimlerin samimi bir þekilde tepki göstermesi gerekir. Siyasette tahammülün ve saygýnýn birinci derece önemli bir unsur olduðunu düþünüyoruz. Siyasette eðer saygý varsa, o siyaset seviyeli ve seciyeli bir siyasettir. Ama ne zaman saygý, sevgi ve tahammül aþýlýrsa, tahammülsüzlük seviyesine ulaþýrsa çekilmeyen istenmeyen ve nefret edilen bir hale gelir. (Serkan Þansever) Böyle durumlarýn bir daha yaþanmamasý dileðiyle…

Cemil Çobaner Gençlerle Buluþtu umhuriyet Halk Partisi (CHP) Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Cemil Çobaner, Pazar günü Özgürler Düðün Salonu'nda Sungurlulu ve Sungurlu'da okuyan gençlerle bir toplantý gerçekleþtirdi.

C

Gençlerin yoðun ilgi gösterdiði toplantýya CHP Kadýn Kollarý da destek verdi. Toplantýda bir konuþma yapan Çobaner, "Gençlerin sorunlarýný biliyoruz. Gençlerle alakalý en büyük projemiz: Genç nüfusun problemlerini yine gençlerin istekleri doðrultusunda çözmek olacaktýr. Ben yaptým oldu siyaseti yerine sorunun kaynaðýný ve çözümünü gençlerle bir araya gelerek, onlarýn fikirleri doðrultusunda projeler üreterek çözeceðiz" dedi. Oldukça renkli geçen toplantý da soru cevap bölümünde gençlerin sorularý cevaplayan Çobaner, gençlerin en çok özlem duyduklarý konularýn baþýnda, Sosyal aktiviteler olduðunu, bizlerinde gençler için en önemli projelerimiz arasýnda, sportif faaliyetlerin eskisi gibi futbolda olsun voleybolda olsun diðer sportif faaliyetler olsun. Sungurlumuz hak ettiði yere gelecektir" dedi. Gençlik Merkezi Projemiz var diyen Çobaner, "Herkesin rahat gelip her türlü sosyal faaliyeti rahatça yapabileceði bir Gençlik merkezi olacak" dedi. Bu proje ile gençlerimizin hedeflerini ve ideallerini gerçekleþtirecek projelerin hazýrlanmasý ve gençlerin kiþisel ve sosyal geliþimlerine katký saðlanmasý amaçlanmaktadýr diyen Çobaner, "Program kapsamýnda, hareketlilik, gönüllülük, katýlým, sosyal uyum, spor, giriþimcilik, kültür ve sanat, eðitim ve araþtýrma projeleri ile bilimsel ve yenilikçi projeler desteklenecektir" dedi. 20 yýl önce ki Sungurlu'daki vatandaþlarýmýzýn kadýnlý - erkekli sinemaya rahatça gittikleri gibi özlemini duyduðumuz o günlere tekrar kavuþturacaðýz diyen Çobaner, "Gençlerimizin ve Halkýmýzýn Sinema özlemini ve tiyatro özlemini çok deðerli tiyatro sanatçýlarýný belli aralýklarla Ýlçemize getirip, gençlerimizin ve halkýmýzýn bu özlemlerinde gidereceðiz" þeklinde konuþtu. Çobaner ayrýca, "Ýlçemize baþka þehirlerden gelen tüm öðrencilerimizin konaklama ve barýnma konularýnda her türlü destek verilecek, Ekonomik gücü zayýf olan öðrencilerimize maddi olanaklar saðlanacaktýr" ifadelerini kullandý. (Serkan Þansever)


4 MART 2014 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

6

Çobaner Sanayi Esnafýný Gezdi umhuriyet Halk Partisi (CHP) Sungurlu belediye Baþkan Adayý Cemil Çobaner, CHP Sungurlu ilçe yönetimi ile birlikte yeni sanayi sitesi esnafýný ziyaret ederek, onlarýn sorunlarýný dinledi.

C

Esnaflarý tek tek ziyaret eden Çobaner ve beraberindeki heyet esnafýn sorunlarýný dinleyerek, Belediye Baþkaný olduðu takdirde sorunlara çözüm üretileceðini anlattý. Çobaner Sungurlu'da esnaf þükür ediyor ama halinden de memnun deðil. 30 Mart seçimlerinde Sungurlu'da sandýktan CHP çýktýðýnda esnafta, çiftçide, emeklide memurda halinden memnun olacaktýr" dedi. Çobaner'e, sanayi esnafý ziyaretinde CHP Ýlçe Baþkaný Mustafa Þen, Ýl Genel Meclisi Üyeleri ve Belediye Meclisi Üyeleri eþlik etti. (H.Mustafa Sarýyüce)

Beyazyýldýz Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor ungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Güvendik, Turgutlu, Denizli ve Terzili Köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

S

Kaymakam Beyazyýldýz, Güvendik Köyünde yaðmur duasýna katýlarak, Turgutlu ve Denizli Köyünde yapýmý devam eden Köy Konaðý inþaatýnda incelemelerde bulunuldu. Yapýlan ziyarette vatandaþlarýn dilek ve temennileri dinlendi. Ayrýca Kaymakam Beyazyýldýz, Terzili köyünü ziyaret ederek vatandaþlarýn dilek ve temennilerini dinledi. (Yusuf Bahri Yücel)


4 MART 2014 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

7

GEÇ KALMADAN GENÇ KAL lçemiz Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýlçe Müdürlüðü tarafýndan 'GEÇ KALMADAN GENÇ KAL' projesi kapsamýnda ücretsiz sabah sporu yapan bayanlarýn sayýsý her geçen gün artýyor.

Ý

Konuyla ilgili bir açýklama yapan Sungurlu Ýlçe Spor Müdürü Nurettin Tanlasý , "Bu sayý her geçen gün artýyor. Þuanda 100 kiþiyi geçti." dedi. - Bilinçli Beslenme Semineri Verildi Proje kapsamýnda 28 Þubat tarihinde Sungurlu Devlet Hastanesi Diyetisyen Dr. Kübra Gündoðan ve hemþire ekibinden oluþan bir heyet salonda sabah sporu yapan bayanlara sabah sporunun faydalarý ve bilinçli beslenme ile ilgili seminer verdi. (Yusuf Bahri Yücel)

3 Köye Ýçme Suyu Sondajlarýna Güneþ Enerjisi Sistemi ungurlu ilçesine baðlý Kemallý, Hacýosman ve Ekmekçi köylerinde içme suyu motopomplarýna kurulacak olan Güneþ Enerjisi Sistemi ile içme suyu motopomplarý için gerekli olan elektrik enerjisi üretilecek.

S

OKA tarafýndan kabul edilmesi halinde 112.500,00 TL'sinin Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan desteklenecek olan proje ile köylerdeki dezavantajlý grup içerisinde yaþayan vatandaþlarýn elektrik giderleri sýfýrlanarak, artan elektrik ise ilgili kuruluþa bedeli mukabilinde satýlacak. Mustafa Eker baþkanlýðýnda dün gerçekleþtirilen Ýl Genel Meclisi Mart ayý ilk toplantýsýnda Plan ve Bütçe Komisyonu tarafýndan Sungurlu Kaymakamlýðý Köylere Hizmet Götürme Birliði tarafýndan hazýrlanan içme suyu ihtiyacýný karþýlayan sondajlara güneþ enerjisi sistemi kurulmasý projesi hakkýnda hazýrladýðý rapor meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Rapor hakkýnda bilgi veren Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný Pehrül Soysal, "Sungurlu ilçesine baðlý Kemallý, Hacýosman ve Ekmekçi köylerinde içmesuyu motopomplarýna kurulacak olan Güneþ Enerjisi Sistemi ile içme suyu motopomplarý için gerekli olan elektrik enerjisi üretilecek, köylerdeki dezavantajlý grup içerisinde yaþayan vatandaþlarýn elektrik giderleri sýfýrlanarak ve artan elektrik ilgili kuruluþa bedeli mukabilinde satýlacaktýr.Böylelikle köylerde yaþayan vatandaþlarýn ekonomik anlamda kalkýnmasýna bir nebzede olsa yardýmcý olunacaktýr" dedi. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Geliþtirilmesi programý kapsamýndaki kurulacak 3 adet ve ortalama 25 kw gücündeki projenin yaklaþýk maliyetin ise 450.000,00 TL olduðunu ifade eden Soysal, "Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan karþýlanmasý istenilen gerekli eþ finansman desteði 112.500,00 TL'dir. Gerçekleþtirilmesi düþünülen projenin bölgedeki vatandaþlara ekonomik destek saðlayacaðý ve Yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulmasý ile bölgede yenilenebilir enerji kaynaklarýna karþý bir duyarlýlýk ve farkýndalýk saðlayacaðýndan dolayý projenin Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý tarafýndan kabul edilmesi durumunda talep edilen 112.500,00 TL olan eþ finansman tutarýnýn Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan karþýlanmasý Plan ve Bütçe Komisyonumuzca da uygun görülmüþtür" diye konuþtu. (Haber Merkezi)


4 MART 2014 • SALI

S.S.REK205

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

8


4 MART 2014 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

9

Uzunkaya Yaðmur Duasýna Katýldý ungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, ilçeye baðlý Güvendik köyü Güvendik camiinde düzenlenen yaðmur duasýna katýldý.

S

Sungurlu ilçesine baðlý güvendik köyü tarafýndan düzenlenen yaðmur duasýna çýkýldý. Güvendik camiinde Yaðmur (Þükür) Duasý Kaynaþma ve Barýþma etkinlikleri yapýldý. Etkinliðe Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Ak Parti Ýlçe Teþkilat Baþkaný Muammer Çuhacý, ilçe teþkilat yöneticileri, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ile çok sayýda köylü katýldý. Etkinlik öðle namazýna müteakip yapýlan yaðmur duasý ve etkinliðe katýlanlara yapýlan ikramlarýn ardýndan sona erdi. (Serkan Þansever)

Kýrým Tatarlarýnýn tarihî vataný olan Kýrým 27 Þubat 2014 gününden itibaren Rusya askerî birlikleri tarafýndan iþgale baþlandý. Önce Kýrým Muhtar Cumhuriyeti Parlamentosu basýlarak, Parlamento'nun bir kýsmýna silahlarýn gölgesinde oturum yaptýrýlýp, Kýrým'ýn en önde gelen Rus ayrýlýkçýlarýndan birinin baþkanlýðýnda ve tamamen Ruslardan oluþan sözde bir "Kýrým Hükûmeti" kuruldu. Ayný toplantýda yine tamamen kanunsuz þekilde Kýrým'ýn kaderi hakkýnda referandum kararý alýndý. 28 Þubat günü ise Kýrým'ýn bütün hava, deniz ve kara yolu giriþleriyle idarî binalarý ve devlet radyo-televizyon kurumu bu baskýncýlar tarafýndan iþgal edildi. Yarýmadanýn dýþ dünyayla olan her türlü iletiþim vasýtalarý bir bir baskýncýlar tarafýndan zapt edilmekte ve kesilmektedir. Vatanýmýzý istila eden yabancý iþgal güçlerinin Kýrým Tatar Millî kurumlarýný özellikle hedef alacaklarý bilgisi gelmektedir. Silahsýz ve savunmasýz olan Kýrým Tatar halký vatanýný iþgal eden ve binlerce kiþiden oluþan yabancý silahlý güçler karþýsýnda çok ciddî bir tehdit altýndadýr.

Rusya'nýn Kýrým'da yaptýðý bu terörist eylem ve istila hareketi her türlü milletlerarasý kuralýn ayaklar altýna alýnmasýndan baþka bir þey deðildir. Ukrayna'nýn toprak bütünlüðüne ve egemenliðine yapýlmýþ olan bu açýk saldýrýnýn haklý görülebileceði en ufak bir gerekçe olamaz. Dünyanýn bugün geldiði noktada geçtiðimiz yüzyýllara ait istila ve nüfuz bölgeleri kurma teþebbüsleri asla kabul edilemez. Kýrým Tatarlarýnýn vatanlarýndan ve millî haklarýndan asla vazgeçmeyen, bunun uðrunda en yýlmaz þekilde mücadele eden yiðit bir halk olduðu çoktan tarihe geçmiþtir. Ancak, bu vasýflarýn yanýnda demokrasiye, insan haklarýna, hukukun üstünlüðüne ve barýþa baðlýlýk da Kýrým Tatar halkýnýn hiçbir zaman sapmadýðý millî prensipleri ve sosyal gelenekleridir. Bu her zaman böyle kalacaktýr. Kýrým Tatar halkýnýn Kýrým'da ve Ukrayna Cumhuriyeti'nin diðer bölgelerinde yaþayan Ukrain, Rus ve diðer etnik gruplara mensup hiçbir halka karþý düþmanlýðý yoktur. Ýhtiraslý ve emperyalist politikacýlarýn büyün çirkin oyunlarý dahi halkýmýzýn diðer halklarla doþtça ve barýþ içinde yaþama kararlýlýðýný deðiþtiremez. Biz, Kýrým'da, bütün Ukrayna'da ve aslýnda bütün dünyada hiçbir halkýn diðerine zulmetmediði, birbirine saygý gösterdiði, hukuk ve demokrasi içinde yaþadýðý bir düzen istiyoruz. Gerek Vatan Kýrým'daki, gerekse diasporadaki Kýrým Tatarlarý uðrunda canlarýný vermeye hazýr olduklarý vatan topraklarýndaki bu terörist oldu bittiyi ve bu yüz kýzartýcý metotlarla teþkil edilen sözde siyasî yapýlanlarý asla tanýmayacaklardýr. Kýrým Tatar halký Ukrayna'nýn baðýmsýzlýðýný toprak bütünlüðünü ve demokratik düzenini sonuna kadar savunacak, yegâne vataný olan Kýrým yarýmadasýnýn Rusya tarafýndan gasp edilmesini asla kabul etmeyecektir. Kýrým'ýn kaderinin belirlenmesinde Kýrým Tatar halkýný

ve onun iradesini hiçe sayan bütün karar ve uygulamalar hukuken ve siyaseten yok hükmündedir. Kýrým Tatarlarý olarak her þeyden önce kopmaz soy, dil, din, kültür ve tarih baðlarýyla baðlý olduðumuz, her zaman büyük saygý ve sevgi beslediðimiz kardeþ Türkiye'ye, bütün Türk dünyasýna, Ýslâm alemine ve dünya kamuoyuna, yapýlmakta olan bu terörist saldýrý ve istilâyý durdurmak üzere harekete geçmeleri çaðrýsýnda bulunuyoruz. YAÞASIN BAÐIMSIZ, DEMOKRATÝK VE TOPRAK BÜTÜNLÜÐÜNE SAHÝP UKRAYNA! RUSYA KIRIM'DAN ELÝNÝ ÇEK! YAÞASIN HÜR KIRIM TATAR HALKI! KIRIM TATAR HALKI ASLA TESLÝM OLMAYACAKTIR! VATANIMIZ KIRIM'DAN ASLA VAZGEÇMEYECEÐÝZ! SUNGURLU KIRIM TÜRKLERÝ ADINA YAÞAR YENAL


4 MART 2014 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

10

S.S.REK202


4 MART 2014 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

11

MHP’nin Mahalle Toplantýlarýnda Kahvehaneler Dolup Taþýyor M illiyetçi Hareket Partisi Sungurlu Ýlçe Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen Mahalle toplantýlarý devam ediyor.

Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Abdulkadir Þahiner ve Ýlçe Baþkaný Musa Çoksezgin'in katýldýðý mahalle toplantýsýnda kahvehaneler, mahalli sakinleri ile dolup taþmaya devam ediyor. Mahalle toplantýsýnda Sungurlu'nun yerel sýkýntýlarý düzenlenen toplantý ile masaya yatýrýldý. Milliyetçi Hareket Partisi Sungurlu Ýlçe Teþkilatý yaklaþan mahalli idareler seçimleri öncesi bölgesinde günlük olarak yaptýðý mahalle toplantýlarýnýn bir yenisini Akçay Mahallesinde yaptý. Toplantýya Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Abdulkadir Þahiner ve Ýlçe Baþkaný Musa Çoksezgin yaný sýra çok sayýda mahalle sakini katýldý. Kahvehanelerin dolup taþtýðý mahalle toplantýlarýnda Þahiner açýklamalar ile mahalle sakinlerinden yoðun alkýþ aldý. Toplantýda Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Abdulkadir Þahiner, "Hep birlikte Sungurlu'ya hizmet etmek istiyoruz" dedi. - AKÇAY MAHALLESÝ HAK ETTÝÐÝ HÝZMEÝ ALMADI Resimlerle süslenen billbordlarla Sungurlu'nun çok güzel olduðunun gösterilmeye çalýþýldýðýný ifade eden Þahiner, Sungurlu'nun ulaþým baþta olmak üzere eðitim, saðlýk, gibi sorunlarýnýn olduðunu belirterek, "Ýnsan Allahtan Korkar" ilçeler harap durama gelmiþ, bu sizin 2023 planlarýnýz" dedi. Akçay Mahallesi'nin hizmet almadýðýný dile getiren Þahiner, seçimleri kazanmasý durumunda tüm mahallelere eþit hizmet götüreceklerinin altýna çizdi. (Serkan Þansever)

Parlamentonun Silahlý Gruplar Tarafýndan Ýþgal Edilmesi Kabul Edilemez illiyetçi hareket Partisi Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Abdulkadir Þahiner, "Kýrým Özerk Cumhuriyeti Parlamentosu'nun silahlý gruplar tarafýndan basýlarak iþgal edilmesi kabul edilemez" dedi.

M

Rusya tarafýndan Kýrým Özerk Cumhuriyetinin iþgal edilmesinin asla kabul edilemez olduðunu Kýrým Türklerinin sahipsiz olmadýðýný dünyaya göstermemiz gerekmektedir diyen Þahiner, "Kýrým'ýn asýl sahipleri, Kýrým Tatarlarýdýr. Bundan 70 yýl önce Kýrým'dan koparýlmýþ, sürgüne gönderilmiþlerdir. Büyük bir soykýrým uygulanmýþtýr. Nüfuslarýnýn yarýsý yok olmuþtur. 200 bin Kýrýmlý hayatýný kaybetmiþtir, Her þeyleri ellerinden alýnmýþtýr. Yýllar sonra vatanlarýna dönmeye baþlayan Kýrým Tatarlarý, topraklarýna hiçbir ülkenin desteði olmadan, kendi imkanlarýyla yerleþmiþlerdir. Kýrým Türklerini yok etmeye kimsenin gücü yetmeyeceðini biliyoruz.Gönlümüzün ve dualarýmýzýn Kýrýmlý Kardeþlerimizle beraberdir. Kýrým Türklerinin Özgürlüklerinin ellerinden alýnmasýna müsaade edilmemelidir. Dileðimiz, Kýrým'daki gerginliðin bir an önce sona ermesi, Kýrým Türklerinin haklarý ile geleceklerinin teminat altýna alýnmasýdýr. Bu sebeple Hükümetimizin ve Dýþiþleri Bakanlýðýmýzýn geliþmelere kayýtsýz kalmamasýný ve Kýrým'da insanca yaþama hakký olan Kýrým Türklerinin onurunun korunasý, güvenliklerinin saðlanmasý ve bölge barýþýnýn temini hususunda soydaþlarýmýza sahip çýkarak bu konunun uluslar arasý platformlarda takip edilmesini talep etmekteyiz" þeklinde konuþtu. (Serkan Þansever)


4 MART 2014 • SALI

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

BELEDÝYECÝLÝK ; DOKUNMAKTIR, HÝSSETMEKTÝR VE AÞKLA SORUNLARA ODAKLANMAKTIR. BELEDÝYECÝLÝK ; GÜLÜMSEYEN YÜZDÜR, UZATILAN ELÝ GERÝ ÇEVÝRMEYEN, CÖMERTLÝKTÝR, DARDA KALANLARIN ACÝL YARDIMIDIR.

S.S.REK201

12

4mart  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you