Page 1

YIL: 43 • SAYI: 3696 • 50 Kr.

4 HAZÝRAN 2013 • SALI

Baðýmsýz Siyasi Günlük Gazete www.sungurlununsesi.net • hititofset@hotmail.com

Hedef 250 Ünite K

ýzýlay Sungurlu Þube Baþkaný Elvan Küçükevcilioðlu, Ankara Kan Baðýþý Merkezi tarafýndan gelen ekibin Atatürk Meydaný'nda Cumartesi günü sabah itibariyle kan almaya baþladýklarýný kaydetti. Küçükevcilioðlu, kampanyada yaklaþýk 250 ünite KDevamý Sayfa 2’de kan toplamayý hedeflediklerini belirtti.

Bu Yýl Kazanan Alaca Oldu ungurlu Belediye Baþkanlýðý ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan Çorum il geneli "Ayet ve Hadis Ezberliyorum" yarýþmasý düzenlendi.

S

Ýmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen yarýþmaya Ýlçe Kaymakamý Hulusi Þahin, Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Çorum Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, AK Parti Ýlçe Baþkaný Muammer Çuhacý, belde belediye baþkanlarý, Ýlçe Milli Eðitim Müdürleri, okul müdürleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Çorum genelinde toplam 9 öðrencinin yarýþtýðý yarýþmada Alaca Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencisi Havva Ünvermez birinci olurken, Sungurlu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencisi Eren Karslý ikinci, Bayat Çok Programlý Lise öðrencisi Ayþegül Kara üçüncü oldu. KSayfa 3’de

Þiir Dinletisi Beðenildi

Seminerlere Yoðun Ýlgi SAYFA

Aile Hekimlerinin Ortak Akýl Arayýþý KDevamý Sayfa 7’de

KDevamý Sayfa 4’de

2

Yaralanan Öðrencilere Ziyaret ungurlu Belediye Baþkan yardýmcýsý Erol Erkoç, Sungurlu - Boðazkale yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasýnda yaralanan 9 öðrenciyi Sungurlu Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. KDevamý Sayfa 5’de

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

SAYFA

S

7


4 HAZÝRAN 2013 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

2

Hedef 250 Ünite ürkiye Kýzýlay Derneði Ankara Kan Baðýþ Merkezi tarafýndan ilçemizde kan baðýþý kampanyasý baþlatýldý.

T

Kýzýlay Sungurlu Þube Baþkaný Elvan Küçükevcilioðlu, Ankara Kan Baðýþý Merkezi tarafýndan gelen ekibin Atatürk Meydaný'nda Cumartesi günü sabah itibariyle kan almaya baþladýklarýný kaydetti. Küçükevcilioðlu, kampanyada yaklaþýk 250 ünite kan toplamayý hedeflediklerini belirterek, "Saðlýk problemleri bulunmayan ve 18 yaþýný doldurmuþ tüm halkýmýzý kampanyamýza davet ediyoruz. Vatandaþlarýmýzýn 3 ayda bir kan vermelerinde bir sakýnca bulunmamaktadýr. Kan baðýþýndan önce yapýlan doktor muayenesinde kaný düþük (Anemi) olduðu saptananlardan hiçbir þekilde kan alýnmamaktadýr" dedi. Kan baðýþý sonrasýnda AIDS, Hepatit C, Hepatit B, frengi testi ve kan grubu testlerinin de ücretsiz yapýldýðýný, baðýþlanan kanlarýn gerekli olan tetkikler yapýldýktan sonra talasemi, hemofili, anemi ve lösemi hastalarýnda kullanýldýðýný dile getiren Küçükevcilioðlu, "Kan hizmetlerinde biz gereken hassasiyeti göstermekteyiz, vatandaþlarýmýzdan gereken ilgiyi göstermelerini bekliyoruz. Unutmasýnlar ki bir ünite kan bir hayat kurtarabilir" þeklinde konuþtu. (Serkan Þansever)

Kýzýlay’ýn Eðitim Seminelerine Yoðun Ýlgi ungurlu Türk Kýzýlay'ýnýn öðretmenlere, din görevlilerine ve muhtarlara yönelik 19 Nisan'da baþlattýðý Toplum Liderlerini Teþkilatlandýrma Projesi "Afet Zararlarýný Azaltma Programý"nýn yedincisi, köylerde görev yapan muhtarlara yönelik olarak gerçekleþtirildi.

S

Sungurlu Kaymakamý Hulusi Þahin'in de katýldýðý programda, Kýzýlay Sungurlu Þubesi Baþkaný Elvan Küçükevcilioðlu ve Mesleki Eðitim Merkezi Müdürü Yusuf Ziya Ünsal tarafýndan sunum gerçekleþtirildi.

Programda ülkemizde ve dünyada oluþan deprem, sel, tusunami, yangýn videolarý izlendi. Türk Kýzýlay'ýnýn Sungurlu'da baþlattýðý bu programlar Ýlçe merkezinde görev yapan muhtarlarla devam edeceðini söyleyen Kýzýlay Sungurlu Þubesi Baþkaný Elvan Küçükevcilioðlu, "Yýlsonuna kadar merkez, belde ve köylerde görev yapan Toplum Lideri, öðretmenlerimizle, din adamlarýmýzla ve muhtarlarýmýzla paylaþýlacak "Afet Zararlarýný Azaltma Eðitim Programý" sonuçlandýrýlýrmýþ olacaktýr" dedi. Program sonunda muhtarlarýn sertifikalarý Sungurlu Kaymakamý Hulusi Þahin ve Kýzýlay Sungurlu Þubesi Baþkaný Elvan Küçükevcilioðlu (Oðuzhan Atik) tarafýndan verildi.


4 HAZÝRAN 2013 • SALI

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

3

Bu Yýl Kazanan Alaca Oldu ungurlu Belediye Baþkanlýðý ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan Çorum il geneli "Ayet ve Hadis Ezberliyorum" yarýþmasý düzenlendi.

S

Ýmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen yarýþmaya Ýlçe Kaymakamý Hulusi Þahin, Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Çorum Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, AK Parti Ýlçe Baþkaný Muammer Çuhacý, belde belediye baþkanlarý, Ýlçe Milli Eðitim Müdürleri, okul müdürleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Ýstiklal Marþý'nýn söylenmesiyle baþlayan programda, Kuran-ý Kerim okuma Türkiye birincisi Fatih Ýmdat'ýn Kuran tilaveti sundu. Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun yarýþma hakkýna bilgi verirken, Ayet ve Hadis Ezberliyorum yarýþmasýnýn Sungurlu Belediyesinin sponsorluðu ile hayata geçirildiðini söyleyen Dursun, yarýþmanýn temel amacýnýn ayet ve hadis eðitiminin getirilmesi olduðu belirtti. Yarýþmanýn geleneksel hale getirileceðini söyleyen Dursun, yarýþmanýn, Çorum Ýlindeki tüm Ýmam-Hatip liselerini kapsayacak þekilde yürütüldüðünü, yarýþmaya Çorum ilindeki 6 ÝmamHatip Lisesi'nden 9 öðrenciyle yarýþmanýn bugün tamamlanacaðýný söyledi. Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya ise, "Projeyi hazýrlayan ve gençlerin eðitiminde gece gündüz demeden çalýþan Milli Eðitim camiasýna Sungurlu Belediyesi adýna teþekkür ediyorum" dedi. Çorum genelinde toplam 9 öðrencinin yarýþtýðý yarýþmada Alaca Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencisi Havva Ünvermez birinci olurken, Sungurlu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencisi Eren Karslý ikinci, Bayat Çok Programlý Lise öðrencisi Ayþegül Kara üçüncü oldu. Yarýþma sonunda dereceye giren öðrencilerin ödülleri Ýlçe Kaymakamý Hulusi Þahin, Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya ve diðer protokol üyeleri tarafýndan verilirken, program Kuran-ý Kerim okuma Dünya birincisi Mustafa Özcan Güneþdoðdu'nun söylediði ilahilerle sona erdi. (Serkan Þansever)

Ýmtiyaz Sahibi Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Sayfa Editörü H. Mustafa SARIYÜCE Muhabirler Muammer ÖZEL

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Serkan ÞANSEVER - Oðuzhan ATÝK

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 300 TL. : 50 TL. : 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


4 HAZÝRAN 2013 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4

Þiir Dinletisi Beðenildi F atih Ýlkokulu tarafýndan hazýrlanan þiir dinletisi beðeni topladý.

Özel Ýdare Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Ýlçe Kaymakamý Hulusi Þahin, Belediye Baþkanvekili Erol Erkoç, Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, Milli Eðitim Þube Müdürleri, okul müdürleri, öðretmen ve çok sayýda davetli katýldý. Programda, okul öðrencileri okuduklarý þiirlerle katýlýmcýlara unutulmaz dakikalar yaþattý. Etkinlik sonunda öðrenciler izleyiciler tarafýndan ayakta alkýþlandý. (Oðuzhan Atik)

Nurettin Açýkgöz ‘Türkiye Ayakta’ ðitim Sen Sungurlu Temsilcisi Nurettin Açýkgöz Taksim direniþi ile ilgili yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda þunlarý söyledi:''AKP iktidarýnýn Neo liberal politikalarýnýn ve milliyetçi muhafazakar ideolojisinin yaþamýn her alanýna müdahale etmesine karþý toplumun her kesiminde biriken öfke ve tepki Taksim Gezi Parký direniþi ile açýða çýkmýþtýr. Baþbakan kimin ne yeyip ne içeceðine, nereye hangi köprü yapýlýp yapýlmayacagýna, bu köprüye hangi ismin verilip verilmeyeceðine, kimin kaç çocuk doðurup doðurmayacaðýna….. gibi sayamayacaðýmýz bir çok konulara karýþarak yerel yönetimleri, yargýnýn kararlarýný hiçe sayarak halkýn sabrýný taþýrmýþtýr. Yaklaþýk bir haftadýr süregelen bu direniþ, Türkiye'nin hemen hemen her iline ve bir çok ilçesine dalga dalga yayýlarak devam etmektedir. Polis halkýn bu haklý direniþini jopla, tazyikli su ile, gaz bombalarý ile orantýsýz güç kullanarak bastýrmaya çalýþmýþtýr. Bu saldýrýlar da binlerce kiþi göz altýna alýnmýþ, yüzlerce kiþi yaralanmýþ ve onlarcasý da aðýr yaralý durumdadýr. Aðýr yaralýlardan dört tanesinin hayati tehlikesi devam etmektedir.Kýsaca AKP faþizmi dur durak demeden devam etmektedir.Baþbakan halký küçümsemeye, ayyaþlýkla, çapulculukla suçlamaya devam etmektedir. Baþbakan bir taraftan Beþer Esad'a halkýna zulüm etmemesi konusunda uyarýlarda bulunurken; diðer taraftan kendisi gibi düþünmeyen, kendi halkýna zulüm etmekten geri kalmamýþtýr. Halkýn, emekçilerin, ezilenlerin; geleceklerine, doðaya sahip çýkmalarýna, sermayenin acýmasýzlýðýna karþý çýkanlara; direniþe destek verenlere AKP iktidarý orantýsýz güç kullanarak acýmasýzca saldýrmýþtýr. Eðitim Sen Sungurlu Temsilciliði olarak biz de Taksim Gezi Parký direniþine Çorum'da destek verdik. Sayýn baþbakana buradan sesleniyoruz: Bu bir iç savaþ deðildir. Bir mezhep çatýþmasý yada ýrk ayrýmý da deðildir. Herhangi bir parti veya sendikanýn mitingi de deðildir. Aksine yýllardýr bu millette görülmeyen bir birlik, beraberlik ve bütünlük duruþudur. Aldýðý nefesin kýymetini bilen ve insan olanlarýn tek vücutta birleþmesidir. Türkü, kürdü, Laz ý, Çerkez i, Ermeni si, Alevi si, Sünni si, Musevi si, Beþiktaþlý sý, Fenerli si, simitçisi, boyacýsý, iþçisi, memuru, emeklisi ve hatta turisti….Özetle insanlýðýn AKP faþizmine karþý direniþidir. AKP iktidarýnýn bu direniþe katýlanlara uyguladýðý insanlýk dýþý þiddeti ve faþizan tutumunu þiddetle ve nefretle kýnýyor ve lanetliyoruz. AKP'nin bu faþizan tutumu protesto etmek için bu gün siyah giyiniyoruz. Eðitim Sen Sungurlu Temsilciliði olarak AKP iktidarýna ve Sayýn Baþbakan'a Sungurlu'dan sesleniyoruz: Halkýn bu direniþini ve uyarýsýný dikkate almanýzý, kendi halkýnýza uyguladýðýnýz þiddette son vermenizi, halka (Serkan Þansever) þiddet uygulayan sorumlular hakkýnda yasal iþlem baþlatmanýzý istiyoruz.

E


4 HAZÝRAN 2013 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

5

Uzunkaya Vatandaþlarýn Sorunlarýný Dinledi ungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya'nýn bu hafta ki duraðý Sungurlu Yeni Sanayi sitesi idi.

S

Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya fýrsat buldukça Sungurlulu hemþerilerini ziyaret etmeyi ihmal etmiyor. Baþkan Uzunkaya vatandaþlarla karþýlaþtýðý her ortamda onlarla selamlaþýp soru ve sorunlarýna çözüm bulmak için elinden geleni yapýyor. Vatandaþlarýn tüm sorularýný büyük bir içtenlikle cevaplayan Baþkan Selahaddin Uzunkaya' ya vatandaþlar büyük ilgi gösteriyor. Ziyaretlerinde halkýn problemlerini dinleyen Baþkan Uzunkaya, "Deðiþim ve geliþimde sürekliliði yakalayarak, sosyal belediyeciliðin hayat bulduðu, þeffaf belediyecilik anlayýþý çerçevesinde belediye hizmetlerini Ýlçenin her noktasýna ulaþtýrmak için gece gündüz çalýþýyoruz" þeklinde konuþtu. Vatandaþlar halkýn isteklerini halkýn dilinden dinleyen bir Belediye baþkanýna sahip olduklarý için þanslý olduklarýný ve yapýlan çalýþmalarý beðendiklerini dile getirirken, Baþkan Selahaddin Uzunkaya'ya baþarýlarýnýn devamýný dilediler. Cuma Namazýný da Yeni Sanayi sitesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camiinde idrak eden Baþkan Uzunkaya Sonrasýnda Vatandaþlarla bir süre daha sohbet ettikten sonra yeni sanayi sitesinden ayrýldý. (Oðuzhan Atik)

Erkoç Yaralý Öðrencileri Hastanede Ziyaret Etti ungurlu Belediye Baþkan yardýmcýsý Erol Erkoç, Sungurlu Boðazkale yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasýnda yaralanan 9 öðrenciyi Sungurlu Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

S

Kaza, Sungurlu-Boðazkale yolu Küçük Ýncesu köyü yol ayrýmýnda meydana geldi. Sungurlu'dan Boðazkale istikametine giden ve sürücüsü öðrenilemeyen 19 S 6032 plakalý Yekbas ve Kaymaz köyü öðrencilerini taþýyan öðrenci servisi, önünde seyreden Celal Demirhan (65) yönetimindeki 19 ED 182 plakalý traktöre çarptýktan sonra þarampole devrildi. Kazada her iki aracýn sürücülerinin yaný sýra Murat Yiðit, Hacer Yiðit, Elif Tekin, Üzeyir Kocaman, Köksal Karaçaylý, Nisa Çekici, Yeþim Toygar, Arife Tekindemir ve Kübra Yabir isimli öðrenciler yaralandý. Yaralýlar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlýrken, , öðrencilerin saðlýk durumunun iyi olduðu bildirildi. Konuyu haber alýr almaz hastaneye giden Sungurlu Belediye Baþkan Yardýmcýsý Erol Erkoç Yaralýlara Baþkan Uzunkaya adýna geçmiþ olsun dileklerini iletirken böylesine bir kazada can kaybý olmamasý bizler için sevindirici haber Allah sizleri ailelerinize baðýþlamýþ" dedi. (Oðuzhan Atik)


4 HAZÝRAN 2013 • SALI

S.S.REK.431

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

6


4 HAZÝRAN 2013 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

7

orum'un Ýskilip ilçesinde ölümcül virüs taþýyan keneler tarafýndan ýsýrýlan 57 yaþýndaki E.E isimli kadýn Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA), hastalýðý teþhisiyle Çorum Üniversitesi Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý.

Ç

Edinilen bilgilere göre, geçtiðimiz günlerde E.E isimli kadýn vücuduna yapýþan keneyi kendisi çýkardý. Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi'ne gelen E.E'nin kan tahlilleri alýndý ve her iki tahlilde KKKA hastalýðýna rastlanmadý. Kontrol amaçlý üçüncü kez tahlil veren E.E'nin kan deðerlerinin düþmesi üzerine KKKA þüphesiyle Çorum'a sevk edilerek tedavi altýna alýndý. Ýskilip'in Kurusaray Köyü'nden Kadriye Elmacý, hafta içerisinde KKKA hastalýðý nedeni ile Ankara'da tedavi gördüðü hastanede hayatýný kaybetmiþti. (Hakimiyet)

ile Hekimliðinde Hukuksal Ortak Akýl ve Mesleki Sorunlar' konulu bölgesel toplantý önceki gün Çorum'da yapýldý.

A

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) tarafýndan organize edilen toplantý Anitta Otel'de gerçekleþti. Çorum Aile Hekimleri Derneði'nin ev sahipliðindeki toplantýya Tokat, Amasya, Kastamonu ve Yozgat'tan 100'e yakýn aile hekimi katýldý. Actavis ilaç firmasýnýn katkýlarýyla düzenlenen toplantýya AHEF Baþkaný Dr. Murat Girginer, 2. Baþkan Dr. Akif Emre Eker, Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Þenol Atakan ve Dr. Zafer Kalaycýoðlu, Actavis Tanýtým Temsilcisi Ýlker Çelik ile çok sayýda aile hekimi katýldý. YILMAZ: 'BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐAR' Halk Saðlýðý Müdürlüðü idarecilerinin de hazýr bulunduðu toplantýnýn açýþ konuþmasýný Çorum Tabip Odasý ve Aile Hekimleri Derneði Baþkaný Dr. Ali Yýlmaz yaptý. "Birlikten kuvvet doðar anlayýþýyla hareket ediyoruz" diyen Dr. Ali Yýlmaz, aile hekimleri arasýnda ortak aklý tesis etmenin gerekliliðini vurguladý. Aile hekimlerinin saðlýk hizmetlerindeki yeri ve önemine de deðinen Yýlmaz, "Halk saðlýðýnýn bizlere emanet olduðu bilinciyle görevimizi yerine getiriyCevheri Köyü Diyi Özü mevkisinde adýma oruz" dedi. kayýtlý 100 dönüm kadar arazi satýlýktýr. Büyük beklentiler içerisinde olmadýklarýný dile Özellikleri : Yarýsý arkla sulanabilen, diðer getiren Dr. Yýlmaz, "Biz sadece hekimliðimizi yapmak istiyoruz" diyerek mesleki problemlerin bir an önce yarýsý uygun iki yere su motoru koymakla tamamý sulanabilir. çözülmesi gerektiðini söyledi. 500 metre yakýnýn elektrik hattý geçmekteSaðlýk alanýnda hiçbir sistemin tek baþýna dir. Sondajla su bulma imkaný vardýr. yürütülemeyeceðini ifade eden Yýlmaz, organizasyon Ýçinde her türlü meyve ve 300 aðaç yapýsýnda tüm paydaþlara önemli sorumluluklar düþtüðüne iþaret etti. badem, 5 dönümü bað mevcuttur. Aile hekimliði alanýnda bölgesel bir organizasyona ev sahipliði yapmanýn kývancýný yaþadýklarýný belirten Yýlmaz, toplantýda emeði geçenlere ve katkýda bulunan sponsor firma yetkililerine teþekkür etti.

Satýlýk Arazi

GÝRGÝNER: 'ORTAK AKIL OLUÞTURMALIYIZ' AHEF Baþkaný Dr. Murat Girginer, aile hekimleri arasýnda ortak aklý harekete geçirmeyi amaçladýklarýný söyledi. 'Aile Hekimliðinde Hukuksal Ortak Akýl ve Mesleki Sorunlar' konulu toplantýda konuþan Dr. Murat Girginer, mesleki iþbirliðini artýracak bir konsensüs saðlanmasý gerektiðine iþaret etti. Türkiye'de görev yapan toplam 21 bin aile hekiminin 74 milyon insana saðlýk hizmeti verdiðini anlatan Girginer, mesleki kimlik ve týp disiplini oluþturulmasýna ihtiyaç olduðunu kaydetti. Hekimlere þiddetin temel sebebinin mesleki itibarsýzlaþtýrma olduðunu dile getiren Girginer, aile hekimlerinin saðlýk hizmetlerinin yeni yüzü ve gücü olduðunu vurguladý. Toplantýda kürsüye gelen AHEF Hukuk Komisyonu Üyeleri Dr. Hakan Uzun ve Dr. Ümit Iþýldak aile hekimlerini ilgilendiren hukuki düzenlemeler hakkýnda bilgiler verdiler. Türkiye çapýnda 65 üye derneði çatýsý altýnda toplayan AHEF'in bölgesel bilgilendirme toplantýlarýna devam edeceði bildirildi. Hakimiyet)

Müracaat : Cemalettin YELEN 0538 323 20 90

53S.REK.433


4 HAZÝRAN 2013 • SALI

S.S.REK.432

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

8

4haziran