Page 1

YIL: 44 • SAYI: 3798• 25 Kr.

4 EKÝM 2013 • CUMA

‘Okullar Hayat Olsun Projesi’ Kapsamýnda...

Belediyeden Okullara Bank Yardýmý ungurlu Belediye Baþkanlýðý ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen ''Okullar Hayat Olsun'' Projesi kapsamýnda ilçede bulunan tüm okullara bank verildi. K Devamý Sayfa 3’de

S

Baþkan Uzunkaya Faaliyetlerini Anlattý...

Mahalle Toplantýlarý Devam Ediyor elediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, döneminde gerçekleþtirilen ilkleri, Belediye Birimlerinin ilk günden bugüne faaliyetlerini ve Akçay Mahallesinde uygulanacak olan yenilikleri anlatmak maksadý ile Akçay mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

B

K Devamý Sayfa 2’de

Savcý 90 Yaþýnda Bilgisayar Öðrendi smancýk'ýn Çampýnar Köyünde yaþayan 90 yaþýndaki Salim Savcý yaþýna raðmen teknolojiyle tanýþýp, bilgisayar öðrenmenin mutluluðunu yaþýyor. K Devamý Sayfa 5’de

Emniyet Müdürü'nden TSO'ya Ziyaret

SAYFA

O

4

K Devamý Sayfa 8’de

Haberleri Günlük Renkli Olarak Takip Edebilmek Ýçin,

www.sungurlununsesi.net

Adresini Ziyaret Ediniz...

SAYFA

20 Bin Litre Kaçak Akaryakýt Ele Geçirildi 8


4 EKÝM 2013 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

2

Mahalle Toplantýlarý Devam Ediyor elediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, döneminde gerçekleþtirilen ilkleri, Belediye Birimlerinin ilk günden bugüne faaliyetlerini ve Akçay Mahallesinde uygulanacak olan yenilikleri anlatmak maksadý ile Akçay mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

B

Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya baþkanlýðýnda Hürriyet Orta Okulu binasýnda yapýlan toplantýya çok sayýda mahalle sakini katýldý. Baþkan Selahaddin Uzunkaya'nýn toplantýya Sungurlu Belediyesine göreve geldikleri süre içerisinde ilk defa Sungurlu'ya yapýlan hizmetleri ve alýnan yeni araçlarý anlatmakla baþladý. Baþkan Uzunkaya, göreve geldiðimiz zaman da Belediye'nin 260 personeli vardý, þuanda ise sadece 78 personeli mevcut. Emekli olan personelimizin ikramiyeleri ödenemiyordu, þanda ise hiçbir emeklimizin alacaðý kalmamýþtýr" dedi. Biz belediye olarak hiçbir vatandaþýmýzý hiçbir þekilde maðdur etmedik, etmeyeceðiz de diyen Baþkan Uzunkaya, "Temizlik Ýþleri Müdürlüðümüze yeni araçlar aldýk. Araçlarýmýz eskiydi. Yedek parçalarýna çok paramýz gidiyordu. Ayda 90 bin TL'ye bütün araçlarýmýzý yenilime imkanýmýz vardý ve bizde bu imkaný deðerlendirerek belediyemize ait bütün araçlarý yeniledik" dedi. Her mahallemizde çöp bidonlarý vardý. Biz bu bidonlarýn ne kadar saðlýklý olup olmadýðýný araþtýrdýk ve son derece bakteri yuvasý halinde olduðunu öðrendik diyen Baþkanýmýz Uzunkaya, "Çöp bidonlarýn yerden 10 santimetre yukarýda olmasý gerekiyormuþ, bizde bunun için her mahalleye çöp konteynýrlarý aldýk. Ve artýk her mahallemizde çöp konteynýrlarý mevcuttur" diye konuþtu. Baþkan Uzunkaya, "Okullarýmýza 200 tane bilgisayar ve kapý, pencerelerinin tamirini yaptýrdýk, biz Sungurlu için çalýþýyoruz, vatandaþýmýz en güzeline ve en kaliteli hizmet olsun diye çabalýyoruz." diye konuþtu. (Serkan Þansever) l Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, KÖYDES programý için 3.8 milyon TL ek ödenek tahsis edildiðini kaydederek, "Köylere hizmetimiz artarak devam ediyor" dedi.

Ý

Özel Ýdare Lojmanlarý'nýn satýþýndan elde edilen 3 milyon TL tutarýndaki gelirin de kýrsal kesime yönelik yatýrýmlarda deðerlendirileceðini belirten Mustafa Eker, toplamda 6 milyon 800 bin TL civarýnda ek kaynak saðlandýðýný açýkladý. Ýl Genel Meclisi Ekim ayý toplantýlarýnýn açýlýþýnda konuþan Eker, Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA)'nýn yenilenebilir enerji projelerine yönelik desteklerinden de bahsetti. OKA kaynaklarýnýn Çorum'da hazýrlanan projelere aktarýlmasý hususunda çaba sarfettiðini belirten Eker, kamu kurumlarý, sivil toplum kuruluþlarý ve özel sektör temsilcilerine seslenerek, "Yenilenebilir enerji projesi hazýrlayarak bu desteklerden azami yararlanabilirsiniz" dedi. Güneþ, rüzgâr ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn kalkýnma konusunda önem taþýdýðýný vurgulayan Eker, konuyla ilgili bazý önerilerini paylaþtý. OKA'nýn yakýn gelecekte çaðrýya çýkacaðýný dile getiren Eker, "Çorum bu konudaki desteklerden payýna düþeni almalý" diye konuþtu. (Haber Merkezi)


4 EKÝM 2013 • CUMA

3

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

Belediyeden Okullara Bank Yardýmý ungurlu Belediye Baþkanlýðý ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen ''Okullar Hayat Olsun'' Projesi kapsamýnda ilçede bulunan tüm okullara bank verildi.

S

Satýlýk Arsa Müracaat : Cafer Çataloðlu 0539 396 27 95

S.S.STK.547

Eski Aytemiz Benzinlik Üstü, Meyvalýklar Yanýnda bulunan 10 dönümlük arsa satýlýktýr.

* GEÇÝCÝ FAALÝYET BELGESÝ’NÝN (GFB) ALINMASI * ÇEVRE ÝZNÝ ve LÝSANSI’NIN ALINMASI * ÇEVRE ÝZNÝ MUAFÝYET YAZISI ALINMASI * ATIKSU ARITMA TESÝSÝ TASARIMI ve ÝÞLETMESÝ * REVERSE OSMOSÝS - YUMUÞATMA SÝSTEMÝ KURULUMU ve BAKIMI

Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun' un katýlýmý ile okullar ziyaret edilerek, Endüstri Meslek Lisesinde hazýrlatýlan banklar okul müdürlerine teslim edildi. Yýllardýr hiçbir Belediyenin tüm okullara ayný anda bank yardýmý yapmadýðýný Belirten Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya; '' Göreve geldiðimiz andan itibaren Eðitime desteklerimizi hiç bir zaman esirgemedik. Sbs sýnavlarýnda ilk 3' e giren ile Üniversite yerleþtirme sýnavlarýnda ilk 10.000' e giren tüm öðrencilerimize dizüstü bilgisayar hediye ettik, tüm okullarýmýza projeksiyon cihazý ile bilgisayar temininde bulunduk, tüm 8. Sýnýf öðrencilerimizi tüm giderleri belediyemiz bünyesinden karþýlanmak üzere Boðazkale gezisine gönderdik, okullarýmýza 3 boyutlu interaktif insan vücudu envanteri hediye ettik, her yýl ilçemizde sýnýflar arasý bilgi yarýþmalarý düzenledik, okullarýmýzda atýk pil kampanyasý baþlattýk, Okullarýmýzý Eðitime hazýr hale getirmek için çevre düzenlemeleri yaptýk. Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðümüz ile karþýlýklý fikir alýþveriþleri doðrultusunda Eðitim adýna ne gerekiyorsa yaptýk, yapmaya da devam ediyoruz. Þimdi ise Okullar Hayat Bulsun Projesi kapsamýnda tüm okullarýmýza Öðrencilerin ders dýþýnda dinlenme zamanlarýnda, okul bahçesinde oturarak vakit geçirmelerine imkan saðlamak amacý ile okul bahçelerine oturma banklarý ihtiyaçlarýný karþýladýk. Bizlere destek olan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürümüz sayýn Hacý Akgümüþ' e ve özellikle emeði geçen tüm Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öðrencilerine teþekkür ediyorum.'' Dedi. (Serkan Þansever)

ÇEVRE VE ÞEHÝRCÝLÝK BAKANLIÐI TARAFINDAN ÇDYB-1503 BELGE NOSU ÝLE YETKÝLENDÝRÝLMÝÞ KURULUÞ

0536 220 64 35 - 0532 153 77 00 - 0364 700 11 33

www.elit-cevre.com

Satýlýk Dükkan Sunguroðlu Mahallesi Ankara Caddesi Üzerinde 159 Ada 1 ve 2 Parselde Bulunan, Havuz Civarýnda, Yüksek Kira Getirisi Olan Dükkan Satýlýktýr.

Müracaat : 0533 223 21 12 Ýmtiyaz Sahibi Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Sayfa Editörü H. Mustafa SARIYÜCE Muhabirler Muammer ÖZEL

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Serkan ÞANSEVER

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi (st/cm) Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. : 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 100 TL. : 8,40 TL. 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


4 EKÝM 2013 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4

Emniyet Müdürü'nden TSO'ya Ziyaret ungurlu Ýlçe Emniyet Müdürü Osman Ertaþ Ticaret ve Sanayi Odasýný ziyaret ederek Baþkan Abdulkadir Þahiner ile bir süre görüþtü.

S

Emniyet ve polisin baþarýlý olabilmesi için sivil toplum örgütlerini ve halkýn desteðine ihtiyacý vardýr diyen Emniyet Müdürü Osman Ertaþ, "Bizde Sungurlu ilçemizde asayiþ ve trafiðin daha düzenli bir þekilde olmasý için gece gündüz demeden 24 saat halkýmýzýn hizmetinde olacaðýz. Sungurlu Emniyeti ve personeli herkese eþit ve tarafsýz bir yönetim içinde olacaktýr" dedi. Sungurlu TSO Baþkaný A. Kadir Þahiner ise, "Emniyet Müdürümüzün ziyaretinden ziyadesi ile memnun olduðunu Ýlçemizde asayiþin çok önemli olduðunu ve Oda olarak her zaman Emniyet Müdürlüðüne destek olmaya devam edeceklerini beyan ederek (Serkan Þansever) teþekkür etti. ültecilerle Dayanýþma Derneði, yürüttüðü 'Uydukentler: Ýzleme ve Raporlama' projesi kapsamýnda Çorum'da ilgili kamu kurumlarý ve sivil toplum örgütleri (STÖ) ile görüþmelerde bulunacak. Çorum'da ikamet eden mülteci ve sýðýnmacýlarla da birebir mülakatlar gerçekleþtirmeyi planlayan Mülteci-Der, Çorum'da mültecilerin katýlým göstereceði bir bilgilendirme semineri düzenleyecek.

M

Proje Hakkýnda Mültecilerle Dayanýþma Derneði tarafýndan yürütülen "Uydukentler: Ýzleme ve Raporlama" Projesi 1 Mart 2013 tarihinde baþladý. Proje, Demokrasi ve Ýnsan Haklarý için Avrupa Aracý (DÝHAA - EIDHR) hibe programý altýnda, Avrupa Birliði Türkiye Delegasyonu'nun finansal desteði ile yürütülüyor. Hedefler 18 ay sürecek projenin temel hedefi, mülteci, sýðýnmacý ve uluslararasý koruma ihtiyacý olan insanlarýn temel hak ve özgürlüklerine ve insan onuruna yakýþýr bir yaþama sahip olabilmeleri için alan araþtýrmasý, savunuculuk, lobicilik, farkýndalýk oluþturma, raporlama faaliyetleri gerçekleþtirmek. Bu amaç doðrultusunda Ýzmir, Erzurum, Gaziantep, Çorum, Manisa, Çanakkale, Adana illeri, projenin hedef þehirleri olarak belirlendi. Hedef þehirlerde yapýlacak çalýþmalarla, uluslararasý korumaya ihtiyacý olan kiþilerin

hukuki ve sosyal destek mekanizmalarýna eriþimlerini desteklemek; baþka þehir ve bölgelere de uygulanabilecek bir pilot araþtýrma ve raporlama sistemi kurmak; proje çalýþmalarýnýn mülteci ve sýðýnmacýlarýn ihtiyaç duyduklarý hizmetlere daha etkin bir biçimde eriþimlerini mümkün kýlabilmek amaçlanýyor. Bu hedeflere baðlý olarak, sivil toplumun müdahale ve hizmet kapasitesini geliþtirmek hedefi var. Ayrýca kurulacak olan raporlama sistemi ve çýktýlarý yardýmýyla mülteci haklarý alanýndaki savunuculuk ve lobicilik faaliyetlerinin desteklenmesi planlanýyor. Aktiviteler Proje kapsamýnda Manisa, Çanakkale, Adana illerine birer kez; Erzurum, Gaziantep, Çorum illerine ise ikiþer kez ziyaret gerçekleþtirilecek. Ýlk ziyarette ilgili kamu kurumlarý ve sivil toplum örgütleri (STÖ) ile mültecilerle görüþmeler yapýlacak ve mevcut durum rapor haline getirilecek. Bu þehirlerde mültecilerin katýlým göstereceði bilgilendirme seminerleri düzenlenecek. Gaziantep, Erzurum, Çorum illerine yapýlacak olan ikinci ziyaretlerde ise kamu

kurumu ve STÖ temsilcileri ile akademisyenlere yönelik mülteci haklarý hakkýnda bilgilendirme semineri düzenlenecek. Ayrýca STÖ'ler için kapasite geliþtirme eðitimi organize edilecektir. Bu seminerler sonrasýnda STÖlerle bir að oluþturarak, illerindeki mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik hizmetlerin geliþimine katký sunulmasý planlanýyor. Daha önce yürütülen CARE Projesi kapsamýnda geliþtirilen e-platform (ayný zamanda projenin internet sayfasý), proje süresince güncellenecek. Türkiye çapýnda mülteciler hakkýnda çalýþmalar yürüten ilgili STÖ'ler, akademisyenler ve kamu kurumlarý yetkililerinin katýlým göstereceði ulusal bir konferans düzenlenecek. Ankara ve Ýstanbul'da yüz yüze lobi faaliyetleri gerçekleþtirilecek. Lobi ve savunuculuk faaliyetleri kapsamýnda basýn açýklamalarý yapýlacak. (Haber Merkezi)

Haberleri Günlük Renkli Olarak Takip Edebilmek Ýçin,

www.sungurlununsesi.net Adresini Ziyaret Ediniz...


4 EKÝM 2013 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

5

SAVCI, 90 YAÞINDA BÝLGÝSAYAR ÖÐRENDÝ smancýk'ýn Çampýnar Köyünde yaþayan 90 yaþýndaki Salim Savcý yaþýna raðmen teknolojiyle tanýþýp, bilgisayar öðrenmenin mutluluðunu yaþýyor.

O

Fizik-Kimya öðretmenliðinden emekli olan ÇORUM HABER köþe yazarý Salim Savcý öðrendiði bilgisayar sayesinde yaþadýðý köyde ülke gündemini yakýndan takip edebildiðini belirtti. Bilgisayar kullanmasýný yeðeni Osman Savcý'nýn kendisine öðrettiðini belirten Salim Savcý basýlýp yayýmlanan 65 kitabýnýn son 4' ünü bilgisayarda yazarak baskýya hazýrladýðýný söyledi. Bilgisayar kullanmanýn kitap yazýmýný hýzlandýrdýðýný belirten Salim Savcý; "Bilgisayar öðrenmekle ülke gündemini daha yakýndan takip etme imkaný buldum. Ayný zamanda kitaplarýmý artýk bilgisayarda yazýyorum. Kitaplarýmda yer verdiðim konuþlar hakkýnda araþtýrma yapabiliyorum. Þuana kadar basýlýp yayýmlanan 65 kitabýmýn son 4'ünü olan 'Bilimsel Açýdan Oku, Düþün, Deðerlendir, Paylaþ, Uygula', 'Niçin Atatürk de Atatürk', Bir Eðitimci Gözüyle', Dünden Bu Güne Çampýnar' isimli kitaplarýmý bilgisayar kullanarak basýma hazýrladým. Hali hazýrda üzerinde çalýþtýðý birden fazla kitabý bilgisayar ortamýnda yazmaya devam ediyorum. Bilgisayar kullanýmý kitap yazým iþimi oldukça kolaylaþtýrdý. Çorum ve birkaç ilde bulunan gazetelerde uzun yýllardýr köþe yazarlýðý yaptýðýný da belirten Salim Savcý "Bilgisayar kullanmasýný bilmeden önce yazdýðým köþe yazýlarýný PTT aracýlýðýyla gönderiyordum. Þimdi ise yazdýðým köþe yazýlarýný gazetelere elektronik posta ile gönderebiliyorum. tüm bunlarý yaparken ilk baþlarda zorlansam da bilgisayar öðrenmek iþlerimi oldukça kolaylaþtýrdý. Öðrenmenin yaþý sýnýrý olmadýðýný bir kez daha yaþarak öðrendim" dedi. (Haber Merkezi)

itit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý, Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Osman Eðri Alevi - Sünni iliþkilerine yönelik TRT Haber'e açýklamalarda bulundu.

H

Son yaþanan olaylarla bir Alevi-Sünni gerginliði çýkartmak isteyenlere karþý dikkatli olunmasýný isteyen Prof. Dr. Eðri, Alevi ve Sünnilerin deðerlerinin ortak olduðunu belirterek, Ezan-ý Muhammed-i okunurken içinde geçen "Eþhedü enne Muhammedür Resulullah" ifadesini iki kesiminde duyduðunda "Aziz Allah þefaat ya Resulullah" dediðini hatýrlatarak," Ezan-ý Muhammed-i ne kadar Alevi ve Sünni'nin ise, Cemler de meydanlarda okunan Gülbang-ý Muhammed-i (Muhammed'in gür sesi) de o kadar Alevi ve Sünni'nindir" dedi. Alevi ve Sünni bir bütündür Osman Eðri yaptýðý açýklamada, Ali Ulvi'nin þu sözlerini hatýrlatarak Alevi ve Sünniliðin, Cami ve cem evinin etle týrnak olduðunu birbirinden ayrýlmaz bir bütün olduðunun altýný çizdi. "Camide ezan-ý Muhammed-i okunur; meydanda Gülbang-ý Muhammedi çekilir. Camide Fatiha Suresi okunur el yüze sürülür; meydanda Fatiha Suresinin sýrrýna varýlýr. Yüz ele sürülür. Cami þeriat kapýsýdýr; meydan tarikat kapýsý. Cami gündüz açýktýr, gece kapalý; meydan gündüz kapalý, gece açýktýr. Camide namaz kýlýnýr; meydanda niyaz verilir. Camide Allah'ýn cemali tecelli eder zikri la ilahe illallah'týr; cem evinde Allah'ýn zatý tecelli eder, zikri Allah Allah ve "hû"dür." Kiþi bilmediðinin düþmanýdýr Prof. Dr. Osman Eðri, Hz. Ali'nin "Kiþi bilmediðinin düþmanýdýr" sözüne vurgu yaparak Alevi ve Sünni'nin birbirini tanýmalarý için Cami - Cem evi projesinin bir fýrsat olduðunu ifade etti. Sünniler, Alevi vatandaþlarýn cem evindeki dini vecibelerini ayetler okuyarak yerine getirdiðini görse, Aleviler de Camilerde ehl-i beyt isimlerinin yazdýðýný, Sünnilerin Ehl-i beyte karþý sonsuz bir sevgi ve saygý içerisinde olduðunu görse sorunlarýn büyük oranda çözüleceðini bildirdi. Bu anlamda cami cem evi projesi eðer iyi iþletilebilirse, fonksiyonel olursa insanlarýn ortak deðerleri gün yüzüne çýkar. buluþacaklar. Osman Eðri, son olarak Anna Masala'nýn 'Siz Türkler, hazineler üzerinde oturan dilencilere benziyorsunuz' sözünü hatýrlatarak köklerimize dönmemizi söyledi ve açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi; "Hacý Bektaþ-ý Veli'yi, Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi, Ahi Evran'ý iyi anlamalý ve aralarýndaki muhabbeti kendi aramýzda saðlamalýyýz. Herkes birbirini olduðu gibi kabul ettiði zaman aramýza kimse nifak sokamaz. (Haber Merkezi)

Haberleri Günlük Renkli Olarak Takip Edebilmek Ýçin,

www.sungurlununsesi.net

Adresini Ziyaret Ediniz...


4 EKÝM 2013 • CUMA

S.S.REK.726

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

6


4 EKÝM 2013 • CUMA

Sekreter ve Muhasebe Departmanýmýzda Çalýþtýrýlmak Üzere Çalýþma Arkadaþlarý Arýyoruz. Not : Baþvurularýn Þahsen Yapýlmasý Önemle Rica Olunur.

Ýletiþim : Samsun Asfaltý 3. Km. (Sungurlu Devlet Hastanesi Karþýsý)

Tel : 0364 311 02 24

Kiralýk Daire Öðretmenevleri B Blok 4. katta bulunan daire kiralýktýr.

S.S.STK.568

Müracaat : Ýst. Cep : 0535 723 70 33 Evi Görmek Ýçin : 0542 651 15 31

Akdað Su ve Þifa Su’ya Ortak Aranýyor

Müracaat : 0507 763 06 74

S.S.STK.567

1 Damacana Suyun Geliþi : 1.20 TL 1 Damacana Suyun Satýþý : 4.00 TL Yýllýk Satýþ : 15.000 Damacana Masraflarý Çýktýktan Sonra Kar : 30.000 TL

Satýlýk veya Kiralýk Daire

Öz Sungurlu Tur

SUNGURLU’NUN SESÝ

7

www.sungurlununsesi.net

D2 Belgeli, Ferdi Kaza Sigortalý Personel Servis, Gezi, Tur Taþýmacýlýðý, Þehir Ýçi Özel Okul Taþýmacýlýðý, Havaalaný Transferi, Toplantý ve Seminerlere Taþýmacýlýk... Müracaat : Þehir Parký Karþýsý Belediye Ýþ Merkezi Binasý No : 15 Telefon : 0533 611 30 24 0542 377 80 66 S.S.REK.725

Baþpýnar Mah. Pazar Cad. Kuyumcuoðlu Cad. 3 Nolu Saðlýk Ocaðý Karþýsý’nda bulunan 5. katta 3+1 doðalgazlý ful daire satýlýk veya kiralýktýr.

S.S.STK.566

Müracaat : Ali Ýhsan Mantar 0545 341 02 10 0544 889 72 50

Uzar Sitesi’nde Satýlýk Dublex ve Kat’da Daire Müracaat : 0533 618 89 19

S.S.STK.565

Satýlýk Daireler

YÝTÝK - Nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümszüdür. Leyla Daðhan YÝTÝK - Nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümszüdür. Ali Zobu

S.S.REK724

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...


4 EKÝM 2013 • CUMA

www.sungurlununsesi.net

8

S.S.REK.723

20 BÝN LÝTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇÝRÝLDÝ orum jandarmasý tarafýndan düzenlenen operasyonda 20 bin litre kaçak akaryakýt ele geçirildi.

Ç

Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratý deðerlendiren Jandarma Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Þube Müdürlüðü (KOM) ekipleri, Osmancýk ilçesinde D-100 Karayolu üzerinde bulunan bir akaryakýt istasyonunda kaçak akaryakýt satýþý yapýldýðý bilgisine ulaþtý. Bunun üzerine harekete geçen KOM ekipleri, akaryakýt istasyonunu takibe aldý. KOM ekipleri, yoðun araç trafiðinin yaþandýðý akaryakýt istasyonunu bir süre izledikten sonra operasyon için düðmeye bastý. Ýstasyondaki pompalarda satýþý yapýlan akaryakýtlarýn yapýlan kontrollerde kaçak çýkmasý üzerine jandarma ekipleri istasyonda inceleme baþlattý. Yapýlan inceleme sonunda akaryakýt istasyonunun deposunun giriþ kýsmýnda kaçak olarak yapýlan baðlantý ile kaçak akaryakýt yapýldýðý tespit edildi. Tanklara giden baðlantýyý takip eden jandarma ekipleri yer altý tankýnda 20 bin litre kaçak akaryakýt ele geçirdi. Ele geçirilen yakýt Ýl Özel Ýdare Müdürlüðü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor. (Haber Merkezi)

itit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Üroloji Kliniði tarafýndan bir ilk daha gerçekleþtirildi.

H

Prostat kanseri nedeni ile hastaneye baþvuran Mustafa Bulut isimli hastaya, Üroloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Çetinkaya tarafýndan Uzm. Dr. Ömer Sobacý, Uzm. Dr. Mustafa Sungur ve Uzm. Dr. Selahattin Çalýþkan'ýn yardýmlarýyla 'Radikal Prostatektomi' isimli ameliyat gerçekleþtirildi. Daha önceden bu ameliyatlar için hastalar Çorum dýþýna sevk ediliyordu. Konu ile ilgili açýklama yapan Prof. Dr. Mesut Çetinkaya, "Hastamýz rahatsýzlanarak kliniðimize baþvurmuþ olup hastamýza prostat kanseri teþhisi kondu. Ameliyat planlamasý yapýlarak hastamýzý ameliyata aldýk. Baþarýlý geçen bir ameliyat sonunda kanserli dokularýn tamamýný vücuttan çýkardýk ve hastamýzý bu þekilde tedavi ettik. Normalde diðer üniversite hastanelerine sevk edilerek tedavi olan hastalarýmýz artýk ilimizde de tedavi ediliyor. Hastalarýn il dýþýna gitmelerine gerek kalmadý." dedi. Çetinkaya, bu vesile ile risk faktörü taþýmayan insanlarýn bile 50 yaþýndan sonra PSA denilen tarama testini yaptýrmalarýnýn önemli olduðunun altýný (Haber Merkezi) çizdi.

4ekim  
4ekim  
Advertisement