Page 1

YIL: 44 • SAYI: 3845• 25 Kr.

4 ARALIK 2013 • ÇARÞAMBA

Keçiören Çorumlular Derneði Sungurlu’yu Fethetti eçiören Çorumlular Derneði Yönetim Kurulu Üyeleri Çorum gezisi düzenleyerek Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenledikleri Çorum Günleri'nin yorgunluðunu memleketlerinde giderdiler. KSayfa 4’de

K

3 Aralýk Dünya Engeliler Günü Kutlandý lçemizde 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle Bölükbaþýoðlu Özel Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi tarafýndan bir program düzenlendi.

Ý

Okul toplantý salonunda düzenlenen programa Ýlçe Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Garnizon Komutaný Jandarma Yüzbaþý Necip Sirkeci, Belediye Baþkaný Sela haddin Uzunkaya, Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, Emniyet Müdürü Osman Ertaþ, okul müdürleri, öðretmenler ve çok sayýda davetli katýldý. KDevamý Sayfa 2’de

Baþkan Uzunkaya Engelliler Günü’nü Kutladý

Kore Kore Gazisi Gazisi Askeri Askeri Törenle Törenle Uðurlandý Uðurlandý

KDevamý Sayfa 4’de

SAYFA

Ayaðý Traktörün Altýnda Kaldý

3

KDevamý Sayfa 5’de

Çorum ÝHH Yardým Týrýný Suriye Halkýna Ulaþtýrdý

Baþkan Uzunkaya Genç Çiftin Nikahýný Kýydý

orum ÝHH, Çorum halkýnýn ve çevre ilçelerden oluþan gýda yardým týrýný Suriye halkýna KDevamý Sayfa 11’de ulaþtýrdý.

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

SAYFA

Ç

7


4 ARALIK 2013 • ÇARÞAMBA

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

2

3 Aralýk Dünya Engeliler Günü Kutlandý lçemizde 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle Bölükbaþýoðlu Özel Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi tarafýndan bir program düzenlendi.

Ý

Okul toplantý salonunda düzenlenen programa Ýlçe Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Garnizon Komutaný Jandarma Yüzbaþý Necip Sirkeci, Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, Emniyet Müdürü Osman Ertaþ, okul müdürleri, öðretmenler ve çok sayýda davetli katýldý. Saygý durulu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuþmayý Bölükbaþýoðlu Özel Eðitim

Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi Aydýn Bilici yaptý. Bilici yaptýðý konuþmada, "Orta ve aðýr düzeyde zihin engelli bireylere yönelik olarak, 2012-2013 eðitim öðretim yýlýnda açýlan okulumuzda, 13 Kasým 2012 tarihinde öðrencilerimiz aramýza katýldýðýnda her þeyin temeli eðitimle baþlar felsefesi ile yola çýktýk. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün dediði gibi eðitimde kaybedilecek tek bir fert yoktur. Bu anlayýþ ile Sungurlumuzdaki özel eðitim alanýnda var olan açýðý kapatmak, engelli çocuðu olan ailelere yardýmcý olmak, engelli bireylerin toplumsal uyum becerilerini geliþtirip sosyalleþmesini saðlayarak toplumsal ahengin yerleþmesine katký

saðlamak amacý ile açýlan ve 1 yýldýr eðitim öðretim faaliyeti içinde bulunan Bölükbaþýoðlu özel eðitim uygulama okulu ve özel eðitim is uygulama merkezinde, öðrencilerimiz Sungurlu merkezden servislerle ile taþýnarak okulumuza getirilmekte. Öðlen yemeklerini okulumuzda yedikten sonra derslerinin bitiminde yine servislerle taþýnarak evlerine ulaþtýrýlmaktadýr" dedi. Bilicinin konuþmasýnýn ardýndan þiirlerle, skeçler ve monologlarla devam eden program sonunda öðrencilerin hazýrladýðý sergi açýlýþý gerçekleþtirildi. Protokol üyeleri tarafýndan açýlan sergi büyük beðeni toplarken, verilen ikramýn ardýndan program sona erdi. (Serkan Þansever)

Ýmtiyaz Sahibi Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Sayfa Editörü H. Mustafa SARIYÜCE Muhabirler

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi (st/cm) Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Serkan ÞANSEVER Yurt Ýçi Yusuf Bahri YÜCEL - Ýsmail KABAKDERE Yurt Dýþý

Muammer ÖZEL

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. : 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 100 TL. : 8,40 TL. 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


4 ARALIK 2013 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

3

4 Aralýk 2013 Çarþamba Hekimoðlu Eczanesi (Ocaklý Arçelik Karþýsý - 311 33 22)

Veli Tuðcuoðlu Baðdatlý Köy Mez.

Kore Gazisi Askeri Törenle Uðurlandý ungurlu’ya baðlý Baðdatlý Köyü'nde yaþayan ve yaþlýlýða baðlý olarak 80 yaþýnda hayatýný kaybeden Kore Gazisi Veli Tuðcuoðlu, askeri törenle son yolculuðuna uðurlandý.

S

Baðdatlý Köyünde düzenlenen törene Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Sungurlu Jandarma Komutaný Necip Sirkeci ile köy halký katýldý. Öðlen kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Tuðcuoðlu, Baðdatlý köy Mezarlýðý'nda topraða verildi.

TOKÝ Çorum’a Arsa Satacak B aþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ), aralarýnda Ankara, Ýstanbul, Ýzmir, Bursa, Eskiþehir ve Erzurum gibi büyükþehirlerin de bulunduðu 19 þehirdeki 97 arsayý açýk artýrma yöntemiyle satacak.

TOKÝ, düzenleyeceði açýk artýrmayla Ýdare'nin mülkiyetindeki 97 arsayý satýþa çýkaracak. Müzayede, Eskidji firmasýnýn Ýstanbul'daki merkezinde saat 14.00'te yapýlacak. TOKÝ'nin Ankara Bilkent'teki merkez binasýndan müzayedeye canlý baðlantý yoluyla teklifler alýnabilecek. Satýþa çýkan arsalardan almak isteyenler, "www.eskidji.com" adresinden de teklif verebilecek. Müzayedede, Ýstanbul Baþakþehir'deki 7,5 dönümlük arsa, Ankara'nýn Çubuk ilçesindeki Esenboða bölgesinde yer alan 31 ayrý arsayla Polatlý'daki arsalarýnda içinde bulunduðu 67 arsa ilk kez satýþa sunulacak. Mersin Erdemli, Ankara Keçiören, Tekirdað Çorlu ile Kars, Çorum ve Þanlýurfa merkezdeki arsalar, yüzde 10 peþin 120 ay vadeyle satýlacak. Ýzmir Bornova, Þanlýurfa Siverek, Kütahya merkez ve Ankara Polatlý'daki arsalar yüzde 15 peþin 60 ay, Bursa Osmangazi, Aðrý merkez ve Amasya Merzifon'daki arsalar da yüzde 20 peþin 48 ay vadeyle satýþa çýkacak. Diðer arsalar ise yüzde 25 peþin 36 ay vadeyle yatýrýmcýya sunulacak. (Haber Merkezi)

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...


4 ARALIK 2013 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4

Keçiören Çorumlular Derneði Sungurlu’yu Fethetti eçiören Çorumlular Derneði Yönetim Kurulu Üyeleri Çorum gezisi düzenleyerek Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenledikleri Çorum Günleri'nin yorgunluðunu memleketlerinde giderdiler.

K

Sungurlu baþta olmak üzere Çorum'un 13 ilçesinin tamamýný baþtan sona dolaþan Keçiören Çorumlular Derneði üyeleri memleket havasýný soluyarak özlem giderdiler. Çorum'un tarihi ve turistik yerlerini tek tek dolaþýp yetkililerden bilgi alan Keçiören Çorumlular Derneði üyeleri eserlerden oldukça etkilendiler. Orta Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde yer alan Çorum'un kültürel zenginliklerini ve doðal güzelliklerini bir kez daha yerinde inceleyerek adeta Çorum'u yeniden fethettiler. (Serkan Þansever)

orum'da kopyalanmýþ banka ve kredi kartlarýyla teknoloji ürünleri satan maðazalardan alýþ veriþ yapan iki kiþiyi yakalandý.

Ç

Bir ihbarý deðerlendiren Ýl Emniyet Müdürlüðü Siber Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü görevlileri, M.A. isimli þahsý yakaladý. Yapýlan üst aramasýnda 8 bin 130 TL nakit para ve 11 adet yurtdýþýndaki bankalara ait kopyalanmýþ banka ve kredi kartlarý ele geçirildi. Þahsýn H.Ö. isimli bir baþka þüpheli ile ortak hareket ettiði tespit edilerek yapýlan çalýþmalar neticesinde H.Ö. isimli þüpheli de kullandýðý araçla birlikte yakalandý. Þahýslarýn yurt dýþý banka hesaplarýna ait bilgileri illegal yollardan ele geçirerek plastik kartlara kopyaladýklarý, kopyalanmýþ kartlarla kolayca satabilecekleri pahalý ve küçük ebatlý elektronik cihazlarý satýn alýp ikinci el piyasasýnda nakit paraya çevirmek suretiyle haksýz kazanç elde ettikleri anlaþýldý. Kopyalanmýþ banka ve kredi kartlarý kullanmak suretiyle çýkar saðlama suçundan haklarýnda iþlem yapýlan M.A. ve H.Ö. adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. (Haber Merkezi)

Ayaðý Traktörün Altýnda Kaldý lçemizde, iterek çalýþtýrmak istediði traktörün altýnda kalarak yaralanan kiþi tedavi altýna alýndý.

Ý

Edinilen bilgiye göre, Turan Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde Fettah K.'nin (62), kendisine ait 71 AP 655 plakalý traktörü iterek çalýþtýrmak istediði sýrada dengesini kaybederek düþmesi sonucu, ayaðý hareket halindeki traktörün lastiðinin altýnda kaldý. Bu sýrada traktör, Arif A.'ya (33) ait park halindeki 19 SU 050 plakalý otomobile çarparak durabildi. Söz konusu araçta hasar oluþtu. Yaralý, çevredekiler tarafýndan Sungurlu Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Yetkililer, yaralýnýn saðlýk durumunun iyi (Haber Merkezi) olduðunu belirtti.


4 ARALIK 2013 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

5

S.S.REK.868

Baþkan Uzunkaya Engelliler Günü'nü Kutladý ungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya "3 Aralýk Dünya Engelliler Günü" nedeniyle açýklama yaptý.

S

Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya açýklamasýnda; çaðdaþ bir toplum olmanýn gereðinin hiçbir ayýrým yapmadan toplumun bütün bireylerine eþit fýrsatlar sunmak ve yaþamlarýný kolaylaþtýrýcý düzenlemeler yapmak olduðunu belirterek açýklamasýnda þu görüþlerine yer verdi: "Ülke nüfusunun önemli bir bölümünü oluþturan engelli vatandaþlarýmýzýn yaþam kalitesini yükseltmek, bu yönde saðlýklý çalýþmalar yaparak ve kalýcý çözümler üreterek bu konuya katký sunmak, toplum olarak hepimizin sorumluluðudur. Toplumsal hayat içerisinde, engellilerin hayatýn her alanýnda kimseye muhtaç olmadan hayatlarýný sürdürebilmeleri ise temel bir insan hakkýdýr. Ýnsanlarýn engelli olmalarý çeþitli faktörlere baðlý olarak ortaya çýkan bir sonuç olup, engelli vatandaþlarýmýzýn hayatlarýný normal bir þekilde sürdürmeleri ancak toplumsal duyarlýðýn oluþturulmasýyla mümkündür. Bu duygu ve düþüncelerle '3 Aralýk Dünya Engelliler Günü'nü' kutlar, tüm engelli vatandaþlarýmýza saðlýklý bir ömür diler, sevgi ve saygýlarýmý sunarým"dedi. (Yusuf Bahri Yücel)

HÝTÝTSEM ve KOSGEP’ten Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi orum Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HTÝTSEM) ile KOSGEB iþbirliðinde düzenlenen uygulamalý giriþimcilik eðitimleri bilgilendirme toplantýsý ile baþladý.

Ç

Toplantýya HÝTÝTSEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Eþref Savaþ Baþçý, KOSGEB KOBÝ Uzmaný Gökhan Yürürer, eðitmen Zühal Selçuk katýldý. Programda KOSGEB uygulamalý giriþimcilik eðitimi ve giriþimcilik destekleri hakkýnda bilgiler veren KOBÝ uzmaný Yürürer, 2010 yýlýnda uygulamaya geçirilen KOSGEB giriþimcilik destek programýnýn bileþenlerinden birisinin uygulamalý giriþimcilik eðitimi olduðunu, eðitimlerin amacýnýn giriþimcilik kültürünü yaygýnlaþtýrmak ve giriþimcileri iþ planý kavramý ile tanýþtýrarak baþarýlý iþletmelerin kurulmasýný saðlamak olduðunu söyledi. Eðitimi tamamlayarak iþ kuran giriþimcilere, 30 bin TL geri ödemesiz ve 70 bin TL geri ödemeli olmak üzere toplam 100 bin TL destekten oluþan KOSGEB Yeni Giriþimci Desteði'ne baþvuru hakký kazandýðýný anlatan Yürürer, eðitimi baþarý ile tamamlayan ve belge alan öðrencilerin Türkiye'nin her yerinde geçerli olan ve ilk iþ kurduklarý andan itibaren bu desteklerden yararlanabilecekleri belirtti. Uygulamalý giriþimcilik eðitimi için ayrýlan kontenjan 30 kiþi ile sýnýrlandýrýldý. Eðitime katýlmaya hak kazanabilmek için HÝTÝTSEM web sayfasýnda yer alan giriþimcilik testini dolduracak olan öðrenciler 4 Aralýk 2013 Çarþamba günü HÝTÝTSEM Binasý'nda mülakata girecek ve baþarýlý olanlar eðitim almaya hak kazanacaktýr. 9 Aralýk'ta baþlayacak olan eðitim programý iki hafta sürecek. (Ýsmail Kabakdere)


4 ARALIK 2013 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

6

Sungurlu Belediye Baþkan A. Adayý

ÝLYAS ÖZKAN Kimdir? 1974 yýlýnda doðdu. Orta öðrenimini Sungurlu Lisesinde, Lise öðrenimini Sungurlu Ticaret Meslek Lisesinde tamamladý. 1995 yýlýnda Tokat Gaziosmanpaþa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünü kazandý ve 1999 yýlýnda bu Fakülteden Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu. 2001 yýlýnda Sungurlu'da Özkan Tarým Ticaret adý altýnda Zirai Ýlaç bayiliðine baþladý. 2007 yýlýnda Tarým Bakanlýðýnda göreve baþlayýncaya kadar bu faaliyeti yürüttü. 2003 yýlýnda AK Parti Hükümetinin uyguladýðý 1000 Köye 1000 Tarým Gönüllüsü Projesi (KÖYMER) çerçevesinde Uðurludað Ýlçesi, Boðazkale Ýlçesi, Evci Beldesinde, Yeniyapan Köyünde Tarým Danýþmaný olarak görev yaptý. 2007 yýlýnda yine hükümetimizin Tarým Bakanlýðý bünyesindeki Tarým Danýþmanlarýný TARGEL projesi ile 657 Sayýlý DMK'nýn 4/B statüsüne geçirmesiyle Sungurlu Ýlçe Tarým Müdürlüðüne baðlý Kemallý köyünde Sözleþmeli Ziraat Mühendisi olarak çalýþmaya baþladý. Görev süresi içerisinde yaptýðý baþarýlý tarýmsal projeler, kurduðu demonstrasyonlar ile yöre çiftçisine hizmet etti. Onlara tarýmda yeni hedefler, alternatif modern üretim teknikleri konusunda yardýmcý oldu. Bu çalýþmalarýn sonucunda da

Kaymakamlýk makamlarý tarafýndan takdir belgesiyle ödüllendirildi. Gerek ticari faaliyette bulunduðu ve gerekse Tarým Bakanlýðýnda görev yaptýðý bu süre içerisinde, tarýmda model olacak çalýþmalarý baþarýyla sonuçlandýrdý. Sungurlu, Uðurludað, Boðazkale ilçelerinde Tarým Danýþmaný olarak görev yaptý. 2006 - 2007 yýllarý arasýnda Sungurlu Ak parti Ýlçe Teþkilatýnda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptý. 2009 yýlý Yerel Seçimlerde Ak Parti Sungurlu Belediye Baþkan aday adayý oldu. 2011 yýlýnda yapýlan Genel Seçimlerde Milletvekilliði için Çorum Ak Parti aday adayý oldu. 14. Dönem Siyaset Akademisine katýldý. Ayrýca Ýlyas Özkan; 1986 - 1988 yýllarý arasýnda Amatör güreþçi olarak faaliyette bulundu. Sungurlu Yeni Çelik Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesidir. Çeþitli turnuvalarda baþarýlarý vardýr. Türk Hava Kurumu üyesidir. Sungurlu Ýþ Adamlarý Derneði üyesidir. Türk Kýzýlay Derneði üyesidir. Sungurlu Eðitim Çevre Spor ve Ýzcilik Derneði üyesidir. Evli ve 3 çocuk babasýdýr. S.S.REK903

Haberleri Günlük Renkli Olarak Takip Edebilmek Ýçin,

www.sungurlununsesi.net

Adresini Ziyaret Ediniz...


4 ARALIK 2013 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

7

Baþkan Uzunkaya Genç Çiftin Nikahýný Kýydý ungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, genç çiftin nikahýný kýydý.

S

Cuma günü Belediye Binasýnda Nikah kýydýracak olan Ramazan Karaaðaç ve Ebru Nur Karaaðaç çiftinin nikah kýyma talebini geri çevirmeyerek çiftin nikahýný kýyan Baþkan Uzunkaya, nikah sýrasýnda yaptýðý açýklamada; ''Çiftlere ömür boyu mutluluklar dileyerek, evliliklerin uzun soluklu olmasý temennisinde bulundu. Evlenen gençlere ve ailelerine çeþitli iþlerin düþtüðünü aktaran Uzunkaya, "Evliliklerin mutlaka sevgi ve saygý üzerine kurulmasý lazým. Bunlar mutlaka olmalýdýr. Hoþgörü olmalýdýr. Birbirimizi sevip, sayacaðýz. Cenab-ý Allah sizleri bir yastýkta kocatsýn. Allah hayýrlý Uðurlu etsin" þeklinde konuþtu. Öncelikle aileleri ve genç çiftleri tebrik ederek, Erkeðin ailenin reisi olduðunu hatýrlatan Baþkan Uzunkaya, Nikah cüzdanlarýný gelin hanýma verdi. (Yusuf Bahri Yücel) SYM, daha önce 31 Aðustos 2014'te yapýlacaðýný açýkladýðý Engelli Kamu Personeli Seçme Sýnavý (EKPSS) tarihini 27 Nisan 2014 olarak deðiþtirdi. 2014 Engelli Kamu Personeli Seçme Sýnavý'nýn (EKPSS), tarihi deðiþtirildi. ÖSYM'den yapýlan açýklamaya göre, 31 Aðustos 2014'de yapýlacaðý duyurulan EKPSS'nin uygulanma tarihi, adaylara, 2014 yýlý için birden fazla tercih dönemi oluþturabilmek ve adaylarýn birden fazla sayýda yerleþtirme iþlemine alýnarak kamu kurum ve kuruluþlarýna daha fazla sayýda engelli personel atamasý yapýlabilmesini saðlamak amacýyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ile ÖSYM tarafýndan yeniden deðerlendirildi. Deðerlendirme sonrasý ÖSYM Yönetim Kurulu, sýnavýn 27 Nisan 2014 tarihinde yapýlmasýna karar verdi. ÖSYM'nin internet sayfasýnda yayýmlanan"2014 Sýnav Takvimi" bu doðrultuda yeniden düzenlendi. (Haber Merkezi)

Ö

osyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ödemeler artýk banka kartlarý ile de yapýlabiliyor.

S

SUNGURLU TERZÝLER ESNAF ODASI BAÞKANLIÐI Madde: 5362 Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluþlarý Kanu’nun 43. maddesine göre belirlenen gündem ile Odamýzýn 3. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý’nýn 04/01/2014 tarihinde Cumartesi günü, Saat 10:00’da Çarþý Özgürler Düðün Salonu’nda, çoðunluk saðlanmadýðý takdirde toplantýnýn 11/01/2014 tarihinde Cumartesi günü, Saat : 10:00’da Çarþý Özgürler Düðün Salonu adresinde yapýlmasýna, oybirliði ile karar verildi. Gündem : 1- Açýlýþ 2- Baþkanlýk Divanýn Teþekkülü 3- Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþý’nýn okunmasý 4- Baþkanlýk divanýna tutanaklarý imzalama yetkisi verilmesi 5- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmasý ve müzakeresi 6- Denetim kurulu raporunun okunmasý ve müzakeresi 7- Bilanço, gelir ve gider hesaplarýnýn okunmasý ve müzakeresi 8- Bilanço, gelir ve gider hesaplarýnýn kabulü veya reddi 9- Yönetim Kurulu ve Denerim Kurulunun ayrý ayrý ibrasý 10- Yeni dönem çalýþma programý ile bu program içinde yer alacak olan eðitim, teorik ve pratik kurs programlarý ve tahmini bütçenin görüþülmesi, kabulü veya reddi 11- Aylýk ücretlerin, huzur haklarýnýn, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi 12-Erkek Berber esnafýnýn pazar günleri ve akþam saatleri kapanmasý durumunun görüþülmesi, bayan kuaförlerin Salý günleri kapanmasý hususunun görüþülmesi 13- Dilek ve temenniler 14- Seçimler 15- Kapanýþ S.S.TOP.8

SGK ile Bankalararasý Kart Merkezi (BKM) iþbirliði ile geçilen uygulama 4 Kasým 2013 tarihinde kullanýma açýldý. Buna göre, SGK web sayfasýndaki Ziraat Bankasý sanal POS uygulamasý kapatýlarak, belirlenen bankalarýn kredi kartlarý ve nakit kartlarý ile tahsilat yapýlmaya baþlandý. SGK, alacaklarýný bugüne kadar kurumun web sayfasýndaki Ziraat Bankasý sanal POS uygulamasý üzerinden gerçekleþtiriyordu. Kurumun Mali Otomasyon Sistemi MOSÝP ve BKM iþbirliði ile geliþtirdiði yeni sistem 4 Kasým 2013 tarihinde uygulamaya girdi. Bu uygulamaya göre tahsilat iþlemlerinde kredi kartý yanýnda banka nakit kartlarý da kullanýlabiliyor. Uygulamanýn açýldýðý tarihten itibaren halen Ziraat Bankasý üzerinden yürütülen uygulama kapatýldý. Yeni uygulamada her kredi kartý veya nakit kart yalnýzca, kartý veren banka sistemi üzerinden kullanýlabilecek. Belirlenen bankalar dýþýndaki bankalara ait kartlar, söz konusu tarihten itibaren yeni sisteme entegre oluncaya kadar tahsilat iþlemlerinde kullanýlmayacak. Uygulama kapsamýnda söz konusu kartlarla ödeme sýrasýnda tahakkuk edecek komisyonlar, tamamen ilgili banka uygulamasý olduðu için SGK’nýn bir ilgisi bulunmayacak. 4 Kasým 2013 itibarýyla sisteme dahil bankalar þöyle: “Yapý ve Kredi Bankasý, Ziraat Bankasý, Vakýflar Bankasý, Halk Bankasý, Denizbank, Türk Ekonomi Bankasý, Türkiye Finans Katýlým Bankasý, Kuveyt Türk Katýlým Bankasý, Akbank, Ýþ Bankasý, Finansbank ve Garanti Bankasý.” (Haber Merkezi) YÝTÝK- Nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ýsmet Ergiþi

YÝTÝK - Cumhuriyet Üniversitesi Timur Karabal Meslek Yüksek Okulu’ndan aldýðým geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Fýrat Gümüþ

YÝTÝK- Nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ýsmail Özdemir (Karakaya Köyü)

YÝTÝK - Olivetti OL - 350 1999116344005163 seri nolu yazar kasama levhamý kaybettim. Hükümsüzdür. mehmet Dumlupýnar


4 ARALIK 2013 • ÇARÞAMBA

S.S.REK.902

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

8


4 ARALIK 2013 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

9

www.sungurlununsesi.net

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski Milletvekili Vahit Kayrýcý ;

“Çorum, AK Parti Ýktidarýndan Ýstediðini Alamamýþtýr” iþaret eden Kayrýcý, milletvekillerinin Çorum'a üniversite kazandýrdýklarýný fakat üniversitelerinin artýk her yere kurulduðunu, bunun için de "biz getirdik" diye övünmemeleri gerektiðini dile getirerek, karayollarýnýn ise kendi dönemlerinde %80 tamamlandýðýný, sanki kendileri yapmýþ gibi ifadeler kullandýklarýný söyledi.

illiyetçi Hareket Partisi (MHP) eski Milletvekili Vahit Kayrýcý, Çorum'un AK Parti iktidarýndan istediðini alamadýðýný belirterek, bundan sonra da alamayacaðýný, bunun için de vatandaþlarýn þapkasýný önüne koyarak iyi düþünmesi gerektiðini söyledi.

M

MHP eski Milletvekili Vahit Kayrýcý, hafta sonu MHP Ýl Baþkanlýðý görevine getirilen Ýsmail Lek'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. MHP Sungurlu Adayý Kadir Þahiner, Eski Ýl Baþkaný Hüseyin Esenyel ve il yönetiminin de hazýr bulunduðu ziyarette konuþan MHP eski Milletvekili Vahit Kayrýcý, AK Parti iktidarýna yüklenerek, Türkiye gündemine iliþkin bazý açýklamalarda bulundu. MHP zamanýnda yapýlanlar ile AK Parti zamanlarýnda yapýlanlarýn iyi irdelenmesi gerektiðine

"ÇORUM, AKP ÝKTÝDARINDAN HÝÇ FAYDALANAMADI "Çorum AK Parti iktidarýndan hiç faydalanamadý" diyen Kayrýcý, "Bize açýklasýnlar. Çorum þimdiye kadar ne aldý. Çorum AK Parti'ye %100 destek verdi. Maalesef %20 destek alamadý. Demiryolu fizibilitesi yanlýþ dedik. Bizi dinlemediler. Mecliste AK Parti'nin 3 vekili var ama demiryolu konusunda yapýcý bir geliþme kaydedemiyorlar. Bunun için önümüzdeki yerel seçimler ve genel seçimlerde büyük dalgalanmalar olacak. Artýk takke düþüyor, kel görünüyor" diye konuþtu. "TERÖR TESLÝM OLMADAN MÜZAKERE OLMAZ "Ülkenin þuanda zorda ve MHP'ye ihtiyaç olduðunu kaydeden Kayrýcý, AK Parti'nin yanlýþ

icraatlarda bulunduðunu, bunlardan birisinin de Baþbakan'ýn Esat ile görüþmesi olduðunu söyledi. Terör konusuna da deðinen Kayrýcý, hükümetin terör örgütü PKK ile müzakere yapmasýný eleþtirerek, terörün teslim olmadan müzakerenin olamayacaðýný ifade etti. Milletin bunlarý gördüðünü ve gereðini sandýkta yapacaðýna inandýðýný dile getiren Kayrýcý, "Artýk zor günlere gebeyiz. Bunun için MHP'ye ihtiyaç var. Ýnþallah bizler iktidara geleceðiz ve biz bu sorunlarý çözeceðiz" dedi. "AKP CUMHURÝYET BÝRÝKÝMLERÝNÝ SATTI" Çiftçilerin AK Parti iktidarýnda büyük zarar gördüðünün de altýný çizen Kayrýcý, "Mazot fiyatlarý sürekli artýyor ama buðday fiyatlarý hep ayný kalýyor. Bu durumda çiftçi ne yapsýn. Ýç dýþ borcumuz nereden nereye geldi. Þu anda ÝMF'ye borcumuzun bittiði söyleniyor ama bizden devraldýklarý dönemden kendi dönemlerine baktýklarý zaman dýþ borcumuz 2-3 katýna çýktý. Ayrýca 3-5 bankayý zengin etmek de bizim kanunumuzda yok. Türkiye'ye baktýðýmýzda AK Parti hükümeti nerede ne varsa Cumhuriyet birikimlerinin hepsini sattý. Bunlarýn hesabýný verecekler" ifadelerini kullandý.MHP eski Milletvekili Vahit Kayrýcý, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn oðlunun almýþ olduðu ve kamuoyunda uzun süre dillendirilen gemicik konusuna da deðinerek, "Bizim dün de bugün de gemiciðimiz yoktu. Bundan sonra da olmaz. Halk bu gerçekleri görmelidir" þeklinde konuþtu.MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek ise MHP eski Milletvekili Vahit Kayrýcý'ya ziyaretinden dolayý teþekkür etti. (Haber Merkezi)

Marmara Gazeteciler Federasyonu Baþkanlar Konseyi Toplantýsý Yapýldý

armara Gazeteciler Federas yonu Baþkanlar Konseyi Toplantýsý Kýrklareli'nde Gerçekleþtirildi.Toplantýya Þevket Erzen katýldý.

M

Kýrklareli Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Selim Tiran ve Edirne Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Derya Sarýlarlý'nýn ev sahipliðinde düzenlenen yoðun katýlýmlý toplantýya, Karadeniz Gazeteciler Fedrasyonu Baþkan Yardýmcýsý Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen de katýldý. Örgütlenme çalýþmalarý hakkýnda bilgi Kýrklareli Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Selim Tiran ve Edirne Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný

Derya Sarýlarlý'nýn açýþ konuþmasýnýn ardýndan kürsüye gelen Marmara Gazeteciler Federasyonu Genel Baþkaný Nuri Kolaylý, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun örgütlenme çalýþmalarýna iliþkin bilgiler verdi. Türk basýnýnda yeni bir dönem Türkiye'nin çeþitli bölgelerinde 5 federasyonun resmi olarak kurulduðunu, 2 bölgesel federasyon ile ihtisas dernekleri federasyonunun da kurulma aþamasýnda olduðunu belirten Kolaylý, "Konfederasyonlaþma sürecimiz büyük bir katýlýmla gerçekleþiyor. Türk basýnýnda yeni bir örgütlenme ve dayanýþma dönemini baþlatmanýn heyecanýný yaþýyoruz" dedi. Federasyon baþkanlarý bilgi verdi

Daha sonra kuruluþ çalýþmalarýný tamamlayan Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Baþkaný Turgut Özdemir, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Baþkan Yardýmcýsý Þevket Karahan, Ýç Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Baþkan Yardýmcýsý Cengiz Selci, bölgelerindeki faaliyetler hakkýnda bilgi verdi. Cumhurbaþkanlýðý ve Baþbakanlýk Muhabirleri Derneði Baþkaný Kenan Macit de, Kurucu Genel Baþkanlýðýný yürüttüðü Ýhtisas Dernekleri Federasyonu’ndaki yapýlanmayý anlattý. Toplantýda ayrýca, Çorlu Gazeteciler Derneði'nin Marmara Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði oy birliði ile kabul edildi. (Ýsmail Kabakdere)


4 ARALIK 2013 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

10

S.S.REK901


4 ARALIK 2013 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

11

Çorum ÝHH Yardým Týrýný Suriye Halkýna Ulaþtýrdý

orum ÝHH, Çorum halkýnýn ve çevre ilçelerden oluþan gýda yardým týrýný Suriye halkýna ulaþtýrdý. 25 ton un ve bakliyattan oluþan yardým týrýna Çorum ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý refakat etti ve Suriye Halkýndan Çorumlu Hayýrseverlere selam getirdi. Yardýmlar ÝHH'nýn Kilis deposunda küçük araçlara bölünerek Öncüpýnar Sýnýr kapýsýndan Suriye tarafýna geçirildi ve açlýk çeken Suriye Halkýna ulaþtýrýldý.

Ç

Ý.H.H. (Ýnsan Hak ve Hürriyetleri Ýnsani Yardým Vakfý) Türkiye'nin birçok ilinde olduðu gibi Çorum'da da Temsilcilik olarak çalýþmalarýný yürütmektedir. ÝHH'nýn Çorum Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý ve Partner Kurumu ise ÝLKE-DER' dir. Bunun dýþýnda Ý.H.H. Ýstanbul Genel Merkezin ve Ý.H.H. Çorum Temsilciliðinin hiçbir kurumu, kiþiyi ya da yabancý uyruklu kiþileri yardým toplama konusunda yetkilendirmesi söz konusu deðildir. Çorum'dan Ý.H.H.'ya yapýlacak tüm yardýmlar konusunda Çorum Ý.H.H. Temsilcisi Selim Özkabakçý ile irtibata geçilmesi gerektiðini hatýrlatýrýz. Suriye'deki yardým çalýþmalarýný ve halkýn durumunu yakýndan inceleyen ÝHH Çorum temsilcisi Selim Özkabakçý Suriye Hakkýndaki izlenimleri: Suriye'de ciddi bir savaþ tüm hýzýyla devam etmekte. Allah nasip etti Halep yakýnlarýna kadar gidebildik. Suriye'de yolculuk ana yollardan yapýlamýyor. Tali yollardan ve arazi içerisinden yolculuk yapmak zorundasýnýz. Hedefinize zikzaklar çizerek ulaþýyorsunuz. Çünkü ana yollarda araçlarý gören uçaklarýn bombalamasý an meselesi. Gece zaten yola çýkamýyorsunuz araçlarýn farlarýndan yerinizi tespit edip uçaklarla bombalama gerçekleþtiriyorlar. Yolculuk esnasýnda birçok

yerleþim yerini görme fýrsatým oldu. özellikle kadýnlarýn ve çocuklarýn aþýrý derecede maðdur olduklarýna þahit oldum. Ýnanlar çaresiz, kadýnlar ve çocuklar yokluklar içerisinde kývranýyor. Þehirlere hayat devam ederken insanlarýn üzerine uçaklardan binlerce bomba atýlmýþ, mahalleler füzelerle vurulmuþ. Bir füzenin düþtüðü yerde 40-50 metrekare geniþliðinde 10 metre derinliðinde bir çukur açýyor. Bu bombalamalarda mazlum yüzbinlerce sivil halk, kadýn ve çocuk ölmüþ. Açlýðýn ve sefaletin üzerine birde bombalar tuz biber oluyor. Suriye'de yaklaþýk 500 bin çocuk yetim kalmýþ durumda. ÝHH yardým çalýþmalarýnýn yansýra Suriye içerisinde iki bölgede kurduðu yetimhaneler ile bu yetimlerimize de destek olmaya çalýþýyor. Üç tane mobil fýrýnýmýz deðiþik bölgelerde ekmek üretmektedir bir fýrýn günde yüz otuz bin ekmek çýkartýyor. Acil saðlýk ekipleri çalýþmalarýna devam ediyor. Yardým ulaþtýrdýðýmýz kamplarda yaþlý teyzelerin ve amcalarýn çadýrlarýn önünde gözleri yaþlý bir þekilde ellerini havaya kaldýrarak yüksek sesle yardým gönderenlere dua ettiðini gördüm. Çocuklarýn yardýmlarý gördüklerinde sevinç çýðlýklarý attýðýný, günlerce yýkanmamýþ yüzlerinin güldüðünü þahit oldum. Þu anda direniþin baþladýðý Suriye'nin güneyinden Dera bölgesinden 150 bin aile Suriye'nin Doðusundan yay çizerek Türkiye sýnýrýna kuzeye doðru göç ediyor. Buralarda yoðun bombardýman artarak devam ettiðinden yüzbinlerce Suriyeli kardeþimiz öldürüldü. Geride sað kalanlarda taþýyabileceði eþyalarýný yanlarýna alarak yollara düþmüþler. Geldikleri yerlerde çadýrlarýný ÝHH temin etmekte ancak bu bölgede yaþamlarýný davam ettirme þanlarý çok zayýf. Bu insanlar çadýrlarýný bile yüz er adet olarak daðýnýk kuruyorlar ki bombardýmanda ayný anda birçok kiþi ölmesin. Kýsacasý sýnýr çizgisinin öbür tarafý can pazarý, bu insanlar bizim kardeþlerimiz. Bu mazlumlar Müslüman olmasa da biz bu yardýmlarý yapmak durumundayýz. Mazlumun dini sorulmaz. Biz çocuklarý ölüme terk edemeyiz. Eðer onlarý ölümün kollarýna terk edersek bunun hesabýný Allah'a veremeyiz. Biz bu çýðlýðý duymazdan gelirsek mazlum çocuklarýn, kadýnlarýn, yaþlýlarýn ahý elbet bizi tutacaktýr. Yapay sýnýrlar bizim duygularýmýzý ve yardýmlarýmýzý engellememelidir.

Yardým sever Çorumlularýn Suriye halkýnýn yardým çýðlýðýný duyduklarýný ve devam eden yardým çalýþmalarýmýza destek olduklarýný görüyorum. Suriye yardým çalýþmasý çerçevesinde Çorum'da bulunan birçok kurum ve kuruluþa görevler düþmektedir. Odalarýmýz var, sendikalarýmýz var, sosyal çalýþma yapan derneklerimiz, vakýflarýmýz var. Çevresi geniþ imkânlarý çok olan þahýslar var. Resmi olan olmayan her kuruma ve kiþiye sesleniyorum. Herkes kendi üyelerine, çevresine ulaþarak Suriye yardýmýna ortak olmalýdýr. Yapýlacak her yardým destek olan kurum adýna onun yardýmý olarak Suriye'ye yola çýkarýlacaktýr. Biz kurumlardan deðil kurumlarýn ulaþtýðý üyelerinden ve baðlýlarýndan yardým talep ediyoruz. Kurumlar sadece organize etmelidir. Ýnþallah önümüzdeki günlerde yardýmlarla birlikte bazý hayýr sahiplerini de bölgeye götürüp bölgeyi gezdireceðim. Yardýmlarý bölgeye ulaþtýrma esnasýnda Çorum'dan Suriye'deki durumu yakýndan görmek isteyen hayýr sahiplerini sýnýrda yaptýðýmýz çalýþmalarý yerinde incelemek için bölgeye davet ediyorum. Unutulmasýn ki varlýk ve yokluk madalyonun iki yüzüdür. Allah yaptýklarýmýzdan ve yapmamýz gerekirken yapmadýklarýmýzdan bizi hesaba çekecektir. Yaþadýðýmýz bu hayat geçicidir. Esas olan Rabbimize vereceðimiz hesaptýr. ÝHH Suriye sýnýrýnda Reyhanlý ve Kilis'te 200 civarýnda personeli ile sadece Türkiye'den deðil tüm dünyadan gelen yardýmlarýn organizesini yapýyor. Yardým vermekten ve yardýmý toplamaktan daha zoru bu yardýmlarý can pazarý olan savaþ bölgesindeki halka ulaþtýrmaktýr. ÝHH tüm savaþ ve Afet bölgelerinde olduðu gibi Suriye'de de bu çalýþmayý en iyi þekilde yapmaya çalýþmakta. Mazlum Suriye halkýnýn Çorumlu hayýrseverlere selamlarýný getirdim. Onlar bizden ölmemek için un istiyor. Soðuktan korunmak için battaniye ve kýþlýk giysi istiyor. Çorum ÝHH olarak sürekli Suriye için yardým çalýþmalarýmýz devam etmektedir. Oluþan yardýmlarý acil olarak Suriye halkýna ulaþtýrmaktayýz. Allah hayýr sahiplerinden razý olsun. (Haber Merkezi)


4 ARALIK 2013 • ÇARÞAMBA

www.sungurlununsesi.net

12

S.S.REK.899

4aralik  
4aralik  
Advertisement