Page 1

YIL: 43 • SAYI: 3745 • 25 Kr.

31 TEMMUZ 2013 • ÇARÞAMBA

Anadolu Gençlik Derneði Sungurlu Þube Baþkaný Ali Kocabaþ ;

'Mazlumlar Ayaða Kalkmadýkça, Zalimler Diz Çökmez' nadolu Gençlik Derneði Sungurlu Þube Baþkaný Ali Kocabaþ, Mýsýr’da yaþanan zulümle ilgili bir basýn açýklamasý yaptý. K

A

Devamý Sayfa 5’de

Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif ;

Tercih Edilir Bir Meslek Yüksekokulu Olarak Büyümeye Devam Ediyoruz çýklanan 2013 ÖSYS Yerleþtirme sonuçlarýna göre Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu’nun tercih edilen bir Yüksekokul olarak büyümeye ve geliþmeye devam ettiði bildirildi.

A

Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, "Açýklanan 2013 ÖSYS Yerleþtirme sonuçlarýna göre; Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Birinci öðretim Programlarý %100 seviyelerinde doluluk oranýna ulaþtý. Bilgisayar Programcýlýðý 50, Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði 40, Çocuk Geliþimi 40, Týbbi Tanýtým ve Pazarlama 40 öðrenci tarafýndan tercih edilmiþtir. Bu programlarýn doluluk oraný %100 olup talep edilen kontenjanlar tamamen dolmuþtur. Ýþletme Yönetimi Programýnda ise 50 kiþilik kontenjandan sadece 6 kiþiKSayfa 2’de lik boþluk kalmýþ olup bunun da ek yerleþtirmeden dolmasý bekleniyor" dedi.

Belediyeden Þehit ve Gazi Yakýnlarýna Ýftar Yemeði

Sungurlu Mahalle Muhtarlarýndan Uslu'ya Ziyaret

ungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, þehit ve gazi ailelerin onuruna iftar yemeði verdi. K Sayfa 4’de

SAYFA

S

3

Uslu’dan Ýlk Havaalaný Yorumu K Parti Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, kendilerinin yapamadýklarý ile vurulmaya çalýþýldýðýný belirttiði konuþmasýnda, havaalanýnýn siyasi bir karardan öte teknik bir karar olduðunu söyledi. K5’de

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

SAYFA

A

2


31 TEMMUZ 2013 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

2

Tercih Edilir Bir Meslek Yüksekokulu Olarak Büyümeye Devam Ediyoruz çýklanan 2013 ÖSYS Yerleþtirme sonuçlarýna göre Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu tercih edilen bir Yüksekokul olarak büyümeye ve geliþmeye devam etmektedir.

A

Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, "Açýklanan 2013 ÖSYS Yerleþtirme sonuçlarýna göre; Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Birinci öðretim Programlarý %100 seviyelerinde doluluk oranýna ulaþtý. Bilgisayar Programcýlýðý 50, Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði 40, Çocuk Geliþimi 40, Týbbi Tanýtým ve Pazarlama 40 öðrenci tarafýndan tercih edilmiþtir. Bu programlarýn doluluk oraný %100 olup talep edilen kontenjanlar tamamen dolmuþtur. Ýþletme Yönetimi Programýnda ise 50 kiþilik kontenjandan sadece 6 kiþilik boþluk kalmýþ olup bunun da ek yerleþtirmeden dolmasý bekleniyor" dedi. Geçen yýl öðrenci alýmýna baþlanan ve 30 öðrenci alýnan Týbbi Tanýtým ve Pazarlama Programýnýn kontenjaný bu yýl 10 kiþi artýrýlarak 40 yapýlmýþ ve sonuçlara göre 40 öðrenci bu programý kazanmýþtýr. Diyen Karacif, genel olarak toplamda 220 kiþilik normal öðretim programlarý kontenjanýnýn 214 kiþilik kýsmý dolduðunu söyledi. Bu yýl öðrenci alýmý için baþvuru yaptýðýmýz ve YÖK tarafýndan onaylanan Çocuk Geliþimi Ýkinci Öðretim Programý 40 kiþilik kontenjaný da tamamen dolmuþtur diyen Karacif, " Böylece Çocuk Geliþimi Programý 40 normal öðretim 40 ikinci öðretim olarak 80 kiþilik kontenjana ulaþmýþtýr. Genellikle Üniversitelerde ikinci öðretim programlarýnda doluluk oraný düþük iken yeni açýlan Çocuk Geliþimi Ýkinci Öðretim Programýmýzýn tamamen dolmasý, tercih edilebilir istihdam odaklý programlar açmada Hitit Üniversitesi olarak doðru karar verdiðimizi göstermektedir" diye konuþtu. (Serkan Þansever)

itit Üniversitesi Týp Fakültesi'nin fonksiyon hale getirilmesinin olumlu yansýmalarýna þahit olmaya baþladýk.

H

Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde bir ilk daha hayata geçiriliyor. Hastane bünyesinde bazý branþlarda uzman yetiþtirilecek. Konuya iliþkin bilgi aldýðýmýz Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde 2 aile hekimliði, 1 iç hastalýklarý branþýnda týpta uzmanlýk eðitimi ilgili üç kontenjan açýldýðýný söyledi. Çorum'da bir ilk olan uygulamanýn hocasý olan branþlarda açýlabildiðini belirten Rektör Alkan, "Týp eðitimini tamamlayanlar söz konusu branþlarda Çorum'a gelerek uzmanlýk eðitimi alacaklar. Eðitim tamamlandýktan sonra sýnava girecekler. Hakimiyet Baþarýlý olurlarsa uzmanlýklarýný kazanýyorlar." dedi.


31 TEMMUZ 2013 • ÇARÞAMBA

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

3

Sungurlu Mahalle Muhtarlarýndan Uslu'ya Ziyaret ungurlu Merkez Mahalle Muhtarlarý ve bazý Sivil Toplum Örgüt Temsilcileri; Çorum Milletvelili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu’yu makamýnda ziyaret etti.

S

Durmuþ Sarýerik (Hacettepe Mahallesi) Gazi Mantar (Gürpýnar Mahallesi),Þahin Durusulu (Örnekevler Mahallesi), Osman Eðri (Fatih Mahallesi), Rafet Daðþan (Bahçelievler Mahallesi), Fehmi Vargeloðlu (Akçay Mahallesi), Cemal Güçtekin (Gürpýnar Mh. Muhtar Azasý), Rýza Zeybek (Sungurlu Þoförler Otomobilciler Oda eski Baþkaný), Hacý Mehmet Dölkeleþ (Türk Hava Kurumu Sungurlu Þube Baþkaný), Dursun Karslý (Sungurlu Ziraat Odasý Baþkaný) Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ederek, "yeniden TBMM Ýdare Amiri seçilmenizden dolayý tebrik ediyoruz. Sizleri daha farklý yerlerde görmeyi arzu ediyoruz." dediler. Ziyarette muhtarlar mahallelerine yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek, "Hükümetimiz ve belediyemizin Sungurlu ilçemize yaptýðý çalýþmalardan oldukça memnununuz. 30 yýldýr ilçemize gelmeyen hizmetler bu dönemde gelmiþtir. Belediye Baþkanýmýzýn ve siz deðerli milletvekillerimizin ortaklaþa yaptýðý hizmetler ile Sungurlu ilçemiz daha da ileriye taþýnmýþtýr." Diyerek yapýlan çalýþmalar için Uslu'ya teþekkür ettiler. Uslu, yapýlan ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Güzel bir söz vardýr. -Bir iþi murad etme. Olduysa inad etme. Hak'tandýr o reddetme.- Murad etmek belki ummak olabiliyor ama Cenab-ý Hak takdir etmedikten sonra hiçbir þey olmuyor. " dedi. Uslu, gelen heyete Çorum ve Sungurlu ilçesine yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek, Ziraat Odasý Baþkaný Dursun Karslý'nýn Kýrankýþla sulama projesinin durumu hakkýnda bilgi istemesi üzerine, "Çorum - Delice - Sungurlu ( Kýrankýþla ) projesi planlama ihalesinin 540.000 TL ihale bedeli ile 2011 yýlý sonunda ihale edildi. 2012 Haziran ayýnda baþlatýlan çalýþmalarýn yýlsonu itibariyle bitirilmesinin planlanýyor. Þuanda ara rapor çalýþmalarý tamamlanmýþtýr. Planlamanýn bitimiyle proje ihalesi yapýlacak ve akabinde de yapým ihalesi gerçekleþtirilecektir. Bu projeyle 3850 hektar arazi su ile buluþacaktýr. Ayrýca yaklaþýk 3,5 milyon TL'ye mal olacak Aþaðýfýndýklý Göleti ihale süreci devam ediyor. Ýnþallah önümüzdeki yýl yapýmýnýn tamamlanmasýyla 168 hektar alanýn sulanmasý gerçekleþtirilecektir." dedi. (Serkan Þansever)

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz... Ýmtiyaz Sahibi Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Sayfa Editörü H. Mustafa SARIYÜCE Muhabirler Muammer ÖZEL

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Serkan ÞANSEVER - Oðuzhan ATÝK

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi (st/cm) Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. : 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 100 TL. : 8,40 TL. 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


31 TEMMUZ 2013 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4

Belediye'den Þehit ve Gazi Yakýnlarýna Ýftar ungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, þehit ve gazi ailelerin onuruna iftar yemeði verdi.

S

Mavi Ocak Tesisleri'nde verilen iftar yemeðine, Ak Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Cahit Baðcý, Ak Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, AK Parti Ýlçe Baþkaný Muammer Çuhacý, belde belediye baþkanlarý, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri , þehit aileleri ve muhtarlar katýldý. Ýftarda ayrýca Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, masa masa gezerek gazi ve þehit yakýnlarýnýn sorunlarýný dinledi. Burada konuþan Uzunkaya, ''Þehit yakýnlarý ve gazilerimizle belediye olarak her zaman yakýndan ilgilendik ve ilgilenmeye de devam edeceðiz. Her durumda kutsal görev yapmýþ gazilerimiz ve aziz vatanýmýz için canlarýný feda eden þehitlerimizin ailelerine her konuda yardým edeceðiz. Ýstek ve talepleri olmasý durumunda belediye olarak göreve hazýrýz.'' dedi.

Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, þehit ailelerinin her zaman devletin ve milletin baþ tacý olduðunu belirterek, "Vatanýmýz uðruna canýný seve seve veren aziz þehitlerimiz, baðýmsýzlýðýmýzýn ve bütünlüðümüzün ölümsüzleþen abideleridir. Onlarýn geride býraktýklarý aileleri de, þehitlerimizin milletimize býraktýðý emanetidir. Sizler þehit ailesi olma þerefine ulaþmýþ, milletimizin kalbinde müstesna bir yere sahipsiniz. Bu anlamda, þehit aileleri bizim baþ tacýmýzdýr. Gazilerimiz bizim göz bebeðimizdir. Kapýmýz sizlere her daim açýk olduðunu yeniden hatýrlatýyorum. Sizler asla yalnýz deðilsiniz. Sevinçleriniz sevincimiz, üzüntülerinizde üzüntümüzdür" dedi.

Yemekte bir konuþma yapan AK Parti Çorum milletvekili Murat Yýldýrým, þehitlerin canlarýyla bu millete bir gelecek emanet ettiklerini belirterek, "Parlamento üyeleri olarak þehit yakýnlarý ve gaziler konusunda hemfikiriz hem de birlikte hareket ediyoruz. Gazilere, þehit yakýnlarý ve aileler ile þehitlerimizin geride kalanlarýna önemli bir kýsým imkanlar saðlamaya çalýþtýk. Bütün bunlar aslýnda çok þey deðil. Þehit ve gaziler için þehit yakýnlarý için ne kadar güzellikler yapsak azdýr. Onlarýn hakkýný ödeyemeyiz. Ama biliyoruz ki onlarýn yaptýðý fedakarlýk meclisin çýkardýðý her türlü yasanýn saðladýðý imkandan daha büyük ve daha önemli. Kanlarýyla ve canlarýyla bize bir gelecek emanet ettiler. Bu emaneti bir mukaddes emanet kabul ederek kanýmýzýn son damlasýna kadar korumaya kararlýyýz" dedi. Program Sonunda Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya tarafýndan Þehit ve Gaziler Aileleri adýna, Çorum Milletvekilleri Murat Yýldýrým ve Cahit Baðcý için özel hazýrlanan kendilerinin 3 boyutlu resimleri kendilerine hediye edildi. (Serkan Þansever)


31 TEMMUZ 2013 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

5

Anadolu Gençlik Derneði Sungurlu Þube Baþkaný Ali Kocabaþ ;

'Mazlumlar Ayaða Kalkmadýkça, Zalimler Diz Çökmez'

nadolu Gençlik Derneði Sungurlu Þube Baþkaný Ali Kocabaþ, Mýsýr’da yaþanan zulümle ilgili bir basýn açýklamasý yaptý.

A

Kocabaþ açýklamasýnda; "Irkçý emperyalizmin taþeronluðuna soyunarak Mýsýr'da halk iradesine karþý darbe yapan sözde Mýsýr Ordusu Mýsýr halkýna karþý çok daha þiddetli saldýrýlara baþlamýþtýr. Baþta Adeviye meydaný olmak üzere ülke genelinde askeri darbeye karþý barýþçýl bir þekilde direnerek tepki gösteren Mýsýr halkýna polis ve asker tarafýndan gerçek mermilerle saldýrýlmaktadýr. Dün itibari ile Rabiatü'l-Adeviyye meydanýnda yüzün üzerinde kardeþimiz þehit edilmiþtir. Beþ bin civarýnda yaralý vardýr. Meydandaki sahra hastanesi yetersiz kalmýþtýr. Adeviye Camii þehitlerle ve yaralýlarla dolmuþtur. Gönüllü doktorlar yardým çaðrýsý yapmaktadýrlar, ancak asker ve polis yaralýlarýn bulunduðu bölgeye týbbý malzeme giriþine izin vermemektedir. Bu durum bir insanlýk suçudur, kabul edilemez bir uygulamadýr.

Mýsýr halkýnýn iþ baþýna getirdiði seçilmiþ meþru yönetimi halk iradesine karþý çevirdikleri namlularla iktidardan uzaklaþtýrmaya çalýþan darbeciler, halkýn seçtiði idarecilere sahip çýkmasý karþýsýnda þaþýrmýþlar ve bu sefer namluyu bizzat halka çevirmiþlerdir. Sözde Mýsýr ordusu tüm dünyanýn gözleri önünde kendi halkýna karþý bir katliama giriþmiþtir. Halkýna kurþun sýkmaktan çekinmeyen bir zihniyetin Mýsýr'a hizmet etmesi, Mýsýr'ý yönetmesi ya da Mýsýr'ý temsil etmesi söz konusu deðildir. Kendi halkýna kurþun sýkan Mýsýr Ordusunun bir terör örgütünden farký yoktur. Bu terör örgütünün baþýndaki General Sisi artýk sadece bir darbeci deðil ayný zamanda eli kanlý bir canidir. Genç, ihtiyar, kadýn, çocuk ayýrt etmeksizin asker ve polise halka karþý gerçek mermi kullanma emrini veren darbeciler Mýsýr'ýn ilk seçilmiþ Cumhurbaþkaný Mursi'ye de casusluk suçlamasý gerekçesiyle hapis cezasý vermiþlerdir. Bu cezanýn meþru hiçbir dayanaðý yoktur. Elbette Müslüman Mýsýr'ýn Cumhurbaþkaný Müslüman Filistin halkýnýn seçilmiþ temsilcisi olan Hamas ile iyi iliþkiler gerçekleþtirecektir. Asýl bu iliþkiyi suç sayanlarýn kimin hesabýna çalýþtýklarý ve casusluk yaptýklarý ortadadýr. Mýsýr'da yaþanýlan bu süreç Büyük Ortadoðu Projesi'nin iþletilmeye çalýþýlmasýdýr. General Sisi ve beraberindeki darbe yönetimi iþgalci Ýsrail'in çýkarlarýný gözeterek hareket etmektedirler. Sözde Mýsýr Ordusu ýrkçý emperyalizmin ve Siyonizmin taþeronluðunu yapmaktadýr. Ýþine geldiðinde demokrasi havarisi kesilen Batý bu darbeyi alenen desteklemektedir. Barýþçýl gösteri yaparak beyan ettikleri iradenin ardýnda duran Mýsýr halkýna karþý uygulanan þiddet

Batýlý demokrasileri hiç de rahatsýz etmemektedir. Baþta ABD olmak üzere Batýlý ülkelerin tutumu kronik bir ikiyüzlülüðe ve çifte standarda bizleri tekrardan þahit yapmýþtýr. Mübarek Ramazan ayý içerisindeyiz. Hasbi yüreklerde kardeþliðin ve merhametin daha da çok hissedildiði bir zaman dilimindeyiz. Tuttuðumuz oruç bize elimizdekini paylaþmayý ve yaralarý sarmayý emrederken Müslüman bir ülkede sözde o ülkenin mensuplarýndan oluþan bir zihniyetin yeni yaralar açmasý, kan dökmesi ve halkýna zulmetmesi kabul edilemez. Seçilmiþ bir cumhurbaþkanýný zorla alýkoyan ve kendi halkýný öldürmekten çekinmeyen bu Firavun zihniyetini esefle kýnýyoruz. Mýsýr Ordusunda yer alan þerefli askerleri istifa etmeye davet ediyoruz. Tüm dünyayý Mýsýr'da olup bitenlere karþý duyarlý olmaya çaðýyoruz. Darbeci yönetimin uluslararasý tüm kurum ve kuruluþlar tarafýndan gayri meþru ilan edilmesini istiyoruz. Darbecilere destek olan birtakým Körfez ülkelerini bu ihanetten vazgeçmeleri noktasýnda uyarýyoruz. Mýsýr'da baþta Adeviyye Meydaný'nda olmak üzere mücahede eden tüm kardeþlerimize yanlarýnda olduðumuzu bir kez daha beyan ediyoruz. Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Pakistan'da, Bangladeþ'te, Arakan'da, Doðu Türkistan'da, Sudan'da, Somali'de, Libya'da, Tunus'ta ve Mýsýr'da yaþanan sýkýntýlar bir kez daha göstermiþtir ki Müslümanlar ancak birlikte hareket ederek kurtuluþa erebilirler. Biz Anadolu Gençlik Derneði Mensuplarý olarak zulmün her türlüsüne karþý mücahede etmeye ve Ýslam Birliði idealimiz için koþturmaya devam edeceðiz. Allah'ýn selamý haksýzlýklara karþý direnen tüm kardeþlerimizin üzerine olsun." dedi. (Oðuzhan Atik)

K Parti Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, kendilerinin yapamadýklarý ile vurulmaya çalýþýldýðýný belirttiði konuþmasýnda, havaalanýnýn siyasi bir karardan öte teknik bir karar olduðunu söyledi.

A

Yapýlan hizmetlere teþekkür alamamaktan þikayetçi olan Uslu, yýllardýr konuþulan kampüs meselesini, yýlan hikayesine dönen polis okulu meselesini çözdüklerini ancak yýllardýr bunlarý konuþanlardan ve eleþtirenlerden teþekkür almadýklarýna iþaret ettiði sözlerinde, "Yapýlanlarla deðil, yapýlamayanlarla bize vurmaya çalýþanlarýn gazýna gelmeyeceðiz. Bizi eleþtirenlerin derdi, sorunun çözümü istemek deðil, imaj zedelemektir. Buradan bir siyasi pozisyon yaratmak istiyorlar. Bu konularda yapýlan haksýz eleþtirilere kulaðýmýzý týkadýk." dedi. Demiryolunun güzergahýnýn dahi belli olduðunu, finansman saðlandýðýnda çalýþmalarýn baþlayacaðýný duyuran Uslu, havaalaný konusunda saatlerin deðiþtirildiðini, özel bir firmanýn da uçuþlara baþladýðýný hatýrlatarak, "Havaalaný konusu siyasi bir konu olmaktan öte teknik bir konudur. Kapasite arttýkça, ekonomik rasyoneliteye göre iþler yapýlýr. Bugün birileri istiyor diye yapýlmaz." diye konuþtu. Anvatar Otel'de partisinin Ýl Danýþma Meclis Toplantýsý'nda konuþan Uslu, AK Parti'nin bir gönül hareketi olduðunu, kimsenin kendisini profesyonel siyasetçi görmemesi gerektiðini belirterek, bu milletin siyaset esnafýný benimsemediðini ve kabul etmediðini sözlerine ekledi. "Haklý eleþtiriler baþýmýz üstene." diyen Salim Uslu, siyasi sebeplerle sebepsizce yapýlan eleþtirileri duymayýp, üzerinde durmadýklarýný söyledi. Çaðrý Merkezi'nin yapýlacaðýný hatýrlatan Uslu, "Ýþ yapýldýkça, sanki bunlarýn elinden oyuncaklarýný alýyoruz. Bunlar hemen oynayacak yeni oyuncaklar arýyorlar. Siyaset polemik deðil, hizmet için vardýr." diye sözlerini tamamladý. Hakimiyet


31 TEMMUZ 2013 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

6

S.S.REK.571


31 TEMMUZ 2013 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

7

Acil Satýlýk Daire Baþpýnar Mah. Emralioðlu 2. Sokak’ta bulunan 3. kat (Teraslý) 170 m2 daire acil satýlýktýr. S.S.STK.443

Müracaat : 0543 625 08 32

Sahibinden Satýlýk Daire Fatih Mahallesi Ayvaz Sokak No : 6’da (Fatih Ýlkokulu Karþýsý) bulunan 3+,1 Doðalgazlý, Bakýmlý Daire Satýlýktýr

Müracaat : Veysel Çalýþ 0 541 364 45 18 0364 311 45 18 61S.REK.570

Uzar Sitesi’nde Satýlýk Dublex ve Kat’da Daire Müracaat : 0533 618 89 19

S.S.STK.445

Satýlýk Daireler

Satýlýk Dükkan Baþpýnar Mah. Ýlhan Sarýaltun Cad. (Buhara Market Yaný)’nda bulunan 90+100 m2 dükkan satýlýktýr.

Hayati KURT 0535 817 02 16

S.S.STK.444

Müracaat :

SATILIK LÜX DAÝRE

Müracaat : Müþerref Altun 0536 259 45 41

S.S.STK.443

Dölek Apt. A Blok 1. Kat No : 2’de bulunan lüx daire satýlýktýr.

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...


31 TEMMUZ 2013 • ÇARÞAMBA

www.sungurlununsesi.net

8

S.S.REK.569

31temmuz  
31temmuz  
Advertisement