Page 1

30 TEMMUZ 2013 • SALI

YIL: 43 • SAYI: 3744 • 25 Kr.

Ahi Fem Dersanesi'nden Kazandýrma Rekoru 013 LYS yerleþtirmelerinin açýklanmasýyla birlikte Ahi Fem Dersanesi müthiþ bir baþarýya imza attý. Toplamda 249 öðrenci üniversite hayallerine kavuþtu.

2

KHaberin Devamý Sayfa 2’de

Türkiye'nin En Büyük 4. Beton Pompasý Sungurlu'da T ürkiye'nin en büyük beton atma pompasý ilçemizde bulunuyor. Sungurlu Belediyesi'ne ait beton pompasý ise 16. kata beton atýlabiliyor.

Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, geçen yýl belediyeye kazandýrdýklarý 52 metre uzunluðundaki hazýr beton pompasýnýn Türkiye'nin en büyük dördüncü pompasý olduðunu belirterek, bu araç ile bir binanýn 16. katýna dahi beton atýlabildiðini söyledi. KSayfa 5’de

'ALT YAPIYA ÇOK ÖNEM VERÝYORUZ'

orum Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan düzenlenen iftar yemeði önceki akþam Anitta Otel'de gerçekleþti. K Sayfa 4’de

SAYFA

Gazeteciler Ýftarda Buluþtu Ç

2

Merhum Abdullah Kýyak Anýsýna Ýftar orum siyasetinin önemli isimlerinde Doðruyol Partisi (DYP) Sungurlu eski ilçe Baþkaný merhum Abdullah Kýyak anýsýna ailesi tarafýndan iftar yemeði verildi. KSayfa 3’de

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

SAYFA

Ç

3


30 TEMMUZ 2013 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

2

Ahi Fem Dersanesi'nden Kazandýrma Rekoru 013 LYS yerleþtirmelerinin açýklanmasýyla birlikte Ahi Fem Dersanesi müthiþ bir baþarýya imza attý. Toplamda 249 öðrenci üniversite hayallerine kavuþtu.

2

Dershane müdür yardýmcýsý Hakan Güzeltaþ, "Bu baþarýyý sene içerisinde yapmýþ olduðumuz etkili programlar, düzenli takip ve rehberlikler sonucunda aldýk. Tüm öðrencilerimizi ve emeði geçenleri tebrik ediyorum" dedi. Güzeltaþ, "Umarým öðrencilerimiz üniversitelerini bitirdikten sonra milletimize faydalý fertler olurlar. TS puan türünde Türkiye 160.sý olan öðrencimiz Nazmiye Kocamanoðlu tercihini Ankara Hukuk Fakültesi'nden yana kullandý. MF puan türünde derece yapan Büþra Karatekelioðlu ise tercihini Týp Fakültesinden yana kullandý" diye konuþtu. Kazanamayan öðrencilerin ise üzülmemeleri gerektiðini söyleyen Güzeltaþ, Eylülde ek kontenjan þanslarýnýn devam ettiðini bildirdi. Ahi Fem olarak biz kazanamayan öðrencilerin her zaman yine yanýnda olacaðýz diyen Güzeltaþ, "Umarým bu sonuçlar Sungurlumuz için hayýrlý olur" dedi. Güzeltaþ, bundan sonrada yeni bir sürecin baþladýðýný kazanan öðrencilerin yurt, barýnma gibi çok önemli bir sorunla karþý karþýya olduklarýný ancak bu konuda da tüm sungurludan kazanan (Serkan Þansever) öðrencilere yardým ve rehberlik yapacaklarýný kaydetti.

Sungurluspor Kulübü Baþkaný Mustafa Özdemir ;

'ALT YAPIYA ÇOK ÖNEM VERÝYORUZ'

ungurluspor Kulübü Baþkaný Özdemir Bütün branþlarda Alt yapýya çok önem verdiklerini açýkladý.

S

Gençlerimizden ve çocuklarýmýzdan özelliklede Futbol, Voleybol, Basketbol, Güreþ branþlarýnda yogun ilgi var diyen Özdemir, "Halk Eðitim Merkezimizin açmýþ olduðu Voleybol ve Basketbol kurslarýna çok yoðun bir ilgi var. Gençlerimiz ve çocuklarýmýz yaz tatillerini en güzel þekilde deðerlendirmek üzere bu kýsýmlara yoðun ilgi gösteriyorlar" dedi. Halk Eðitim Merkezi'nin açmýþ olduðu kurslarda yetiþen Sporcularý, Sungurluspor kulübüne, dahil ediyoruz diyen Özdemir, "Bu sporcu genlerimizin ve çocuklarýmýzýn, yeteneklerini kulübümüz bünyesinde deðerlendirip, kurulan takýmlarýmýzda oynatýyoruz. Futbolda 13-14 yaþ futbol takýmýmýz þu anda hazýr. 2013-2014 sezonunda alt yapý Futbol takýmýmýz olarak Çorum'da yapýlacak maçlara katýlacaklar. Yine Voleybol' da Halk Eðitim Merkezi kurslarýnda yetiþen alt yapý sporcularýmýz ilçemizi ve ilimizi Bölgesel ligde temsil etmek için çalýþ-

malarýna devam ediyorlar. Basketbol' da 11-12-13-14-15 yaþ Sungurluspor Basketbol takýmý çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. Güreþte ve Tekvando' da Küçük yaþtaki çocuklarýmýz antrenmana devam ediyor. Özellikle bu branþlarda, gelecek senelerin baþarýlý sporcularý yetiþmekte, Bundan 3-4 sene sonra Sungurluspor Kulübümün bütün branþlarýnda, Ýlçemizi ve ilimizi temsil edecek takýmlarýmýzda bu çocuklarýmýz yer alacaklar. Bundan dolayý çok umutlu ve gururluyuz" dedi. Bu alt yapý sporcularýmýzýn yetiþmesinde emeði geçen baþta Belediyemiz olmak üzere Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðümüze sonsuz teþekkürlerimizi sunuyoruz diyen Özdemir, "Bütün branþlarda Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü açmýþ olduðu kurslar hiç ara vermeden devam etmekte. Çocuklarýmýz ve gençlerimiz her zaman spor yapmakta ve bunun neticesinde hem boþ zamanlarýný en güzel þekilde deðerlendirmekte hem de Sungurluspor Kulübümün lisanslý sporcusu olarak, ilçemizi ve ilimizi en güzel þekilde temsil etmektedirler" diye konuþtu. (Serkan Þansever)


30 TEMMUZ 2013 • SALI

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

3

Merhum Abdullah Kýyak Anýsýna Ýftar orum siyase tinin önemli isimlerinde Doðruyol Partisi (DYP) Sungurlu eski ilçe Baþkaný Abdullah Kýyak anýsýna ailesi tara fýndan iftar yemeði verildi.

Ç

Cuma günü Salman Köyü'nde ve Cumartesi günü Sungurlu Belediyesi Ýftar Çadýrý'nda verilen iftar yemeðine Abdullah Kýyak'ýn ailesi ve yakýnlarýnýn yaný sýra bine yakýn vatandaþ katýldý. Ýftar yemeðinde bir konuþma yapan merhum Abdullah Kýyak'ýn oðlu Ali Osman Kýyak, "Bu kadar yoðun katýlým baþta eminim rahmetli babam Abdullah Kýyak'ý mutlu etti. Sonra biz çok mutlu olduk. Hepinize teþrifleriniz için çok teþekkür ediyorum. Kýyak ailesi milletin hizmetinde olamaya, büyük olarak baþta þahsýmýn önderliðinde devam edecektir. Hepinizin emrinde ve hizmetindeyim. Bir kez daha ayaklarýnýza saðlýk. Yemeðimize þeref verdiniz" dedi. (Serkan Þansever)

itit Üniversitesi, 2013 LYS yerleþtirme sonuçlarýna göre kontenjanlarýný yüzde 100 dolduran 20 üniversite arasýna girdi.

H

Milliyet Gazetesi yazarý Abbas Güçlü önceki gün yayýnlanan köþe yazýsýnda devlet ve vakýf üniversitelerinin kontenjan durumuna dikkat çekti. Güçlü,, 'Vakýf üniversiteleri boþ!' baþlýðýyla kaleme aldýðý yazýda þu bilgilere yer verdi: "61 vakýf üniversitesinden sadece 8'i kontenjanýný yüzde 100 oranýnda doldurdu. Ýçlerinde kontenjaný çok az ve týp aðýrlýklý olanlar da var ama Koç ve Sabancý gibi iddialý olanlarý da görmek mümkün. Kontenjanýn yarýsýný bile dolduramayan en dipteki üniversitenin, en çok reklam yapan üniversite olduðu ise müthiþ bir anekdot. Demek ki, öðrenci söylenene deðil, gördüðüne inanýyor!.. Ve iþte kontenjanlarýný yüzde 100 dolduran devlet ve vakýf üniversiteleri: Abdullah Gül, Adana Bilim Teknoloji, Bezm-i Alem, Boðaziçi, Bursa Teknik, Bursa Orhangazi, Gülhane Týp. Galatasaray, Yýldýrým Beyazýt, Yalova, TOOB Ekonomi, TED, Þifa, Sabancý, Mimar Sinan, Mardin Artuklu, Hitit, Medeniyet, Medipol, Koç. Peki ODTÜ ve ÝTÜ niye bu listede yok? Çünkü iki yýlý Türkiye'de, iki yýlý Amerika'da okunan SUNÝ programlarýnda boþluklar var. Oysa çift diploma olanaðý sunuyor ama nedense ilgi görmüyorlar. (hakimiyet)

Ýmtiyaz Sahibi Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Sayfa Editörü H. Mustafa SARIYÜCE Muhabirler Muammer ÖZEL

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Serkan ÞANSEVER - Oðuzhan ATÝK

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi (st/cm) Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. : 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 100 TL. : 8,40 TL. 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


30 TEMMUZ 2013 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4

Gazeteciler Ýftarda Buluþtu

orum Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan düzenlenen iftar yemeði önceki akþam Anitta Otel'de gerçekleþti.

Ç

Basýn Bayramý vesilesiyle düzenlenen yemeðe Çorum Valisi Sabri Baþköy, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum Barosu Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Valilik Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Mehmet Çelik, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, protokol eþleri, ajans temsilcileri, yerel basýn kuruluþlarýnýn yönetici ve çalýþanlarý ile aileleri katýldý. Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen'in evsahipliðindeki yemekte Baþkan Yardýmcýlarý Bülent Özkaleli ve Sadýk Örgel ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Demirer, Serdar Özel, Murat Özülke ve Servet Seyfettin Mete de hazýr bulundu. Hasan Kahraman'ýn yaptýðý duanýn ardýndan katýlýmcýlara hitap eden Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, yerel basýn çalýþanlarýnýn 'Basýn Bayramý'ný kutladý. Günün anlam ve öneminden bahseden Erzen'in ardýndan kürsüye gelen Vali Baþköy de basýn mensuplarýna hitaben bir konuþma yaptý. Ýftar programý, yapýlan konuþmalarýn ardýndan sona erdi. Erzen, Güçlü'yü unutmadý Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, yerel basýn

çalýþanlarýnýn 'Basýn Bayramý'ný kutladý. Anitta Otel'de düzenlenen iftar programýnda konuþan Þevket Erzen, günün anlam ve öneminden bahsederek basýnýn toplumsal hayattaki yeri ve önemine iþaret etti. Gazeteciliðin meþakkatli bir meslek olduðuna dikkat çeken Erzen, geçtiðimiz günlerde geçirdiði trafik kazasý sonrasý Ankara'da tedavisi süren Osmancýk Haber Gazetesi sahibi ve Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Güçlü'yü de unutmadý. "Orhan Aðabeyimizi de aramýzda görmek isterdik" diyen Erzen, saðlýk durumu iyiye giden Güçlü'ye 'geçmiþ olsun' dileklerini yineleyerek yakýnda taburcu edileceði müjdesini verdi. Çorum basýnýný yalnýz býrakmayan protokol üyelerine de iftar programýna katýlýmlarýndan dolayý teþekkür eden Erzen, "Teþrifleriniz bize güç verdi" dedi. Basýn çalýþanlarýnýn yaklaþan Ramazan Bayramý'ný tebrik eden Erzen, Gazeteciler Cemiyeti faaliyetlerinin bundan sonra da tüm hýzýyla süreceðini sözlerine ekledi.

Bu tür çarpýtmalar bizi yaralýyor. Ýnsanlýðý kaybedersek neyi kazanabiliriz? 'TECRÜBE PARAYLA SATIN ALINMAZ' Basýn mensuplarý, haberlerine konu kiþilerle ilgili kullandýklarý kelimelerde ve söyledikleri sözlerde, 'Acaba bu ifadeler benim için kullanýlsaydý ne yapardým?' diye sorabilmeli. Yani habercilikte de empati yapýlabilmeli. Tüm meslekler itibariyle kendimizi karþýmýzdakilerin yerine koyarak hareket ettiðimizde toplum gül bahçesine döner. Bu çerçevede düþündüðümüzde Çorum basýný onurlu davranýyor. Bu davranýþta Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Bey gibi tecrübeli isimlerin katkýlarý var. Hayatta parayla satýn alýnamayacak yegane þey tecrübedir. Basýn sektörüne yeni katýlan arkadaþlar meslek büyüklerinin tecrübelerinden istifade etmeliler. Yoksa tecrübeyi pahalýya satýn almýþ olurlar. Cemiyet'in faaliyetlerinin, gazetecilik mesleði noktasýnda da ciddi katkýlar saðladýðýna inanýyorum. Genç gazeteciler, meslek büyüklerine saygý duymalý ve tecrübelerini baþlarýna taç etmeli.' KAZANAN ÇORUM OLACAK' Ben sizin, siz de benim aynamsýnýz. Çorum'u ve sizleri seviyorum. Hiçbir sözümü gönül almak için söylemiyorum. Tek gayem ve endiþem, Çorum'a daha fazla nasýl hizmet edebilirim. Memleketimizin hizmete ihtiyacý var. Kimseyi ötekileþtirmeden, onurunu zedelemeden milletimizin hizmetinde olalým. Çorum, bürokrasi ve sivil toplumuyla uyum ve sinerji içinde. Hizmete kilitlenmiþ bir kadro var. Bunun Çorum'a yansýmalarý devam edecek. Kazanan Çorum olacak. Çorum'da yaþayan herkes gibi basýn mensuplarý da bu kazanýmlardan istifade edecek. Koltuktan güç almaya çalýþanlardan deðilim, görevimin

Baþköy: 'Çorum basýný önde' Vali Sabri Baþköy, "Çorum yerel basýný kalite ve seviye bakýmýndan çevre illerden daha önde" dedi. Çorum Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan düzenlenen iftar programýnda samimi açýklamalarda bulunan Sabri Baþköy, "Koltuktan güç almaya çalýþanlardan deðilim, görevimin hakkýný vermeye çalýþýyorum" diye konuþtu. Çorumlu gazetecilerin Basýn Bayramý'ný kutlayan Vali Baþköy, Mýsýr'daki katliamý karþýlýklý çatýþma olarak yansýtan yaygýn ve uluslararasý basýn kuruluþlarýný eleþtirdi. Çarpýtma haberlerin vicdanlarý yaraladýðýný vurgulayan Baþköy, Gezi Parký eylemleri sýrasýnda Çorum'da yaþanan tahriklere de dikkat çekti. "Çorum halký huzura ve kardeþliðe sahip çýktý" diyen Baþköy, yaþanan süreçte saðduyu ile birlik ve beraberlikten yana olan tüm kesimlere ve fedakâr bir þekilde görev yapan polis memurlarýna teþekkür etti. Baþköy, þöyle konuþtu: 'YEREL BASINIMIZ ÖNDE' "Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediði programda yerel basýn mensuplarýyla birlikte iftar etmenin mutluluðunu yaþýyorum. Samimi bir aile ortamý içeren bu tabloyu görmek de beni ayrýca memnun etti. Çorum basýný, kalite ve seviye olarak civar illerden çok önde. Son dönemde internet gazeteciliðinde de dikkat çeken bir yükseliþ var. Seçim öncesinde bu alanda hareketliliðin artabileceði düþünülebilir ama yazýlý basýnýn geleceði internet gazeteciliðine doðru kayýyor görünüyor. 'ÝNSANLIÐI KAYBEDERSEK NEYÝ KAZANABÝLÝRÝZ?' Basýn bizim aynamýz. Ýdarecilerle toplum arasýnda ayna görevini yapan basýn, önemli bir vazifeyi yerine getiriyor. Ayna ne kadar güzel olursa toplumu da o kadar iyi yansýtýr. Mahalli ve yaygýn basýnda en önemli hususlarýn baþýnda insan haklarýna ve kiþilik onuruna saygý geliyor. Þahýslarýn kiþilik haklarýna yönelik incitici hususlara hepimizin azami þekilde dikkat etmesi gerek. Gezi Parký olaylarý sýrasýnda ne yazýk ki bazý basýn organlarýnda bunun olumsuz yansýmalarý oldu. Yaygýn basýn ve uluslararasý basýn kuruluþlarý bu konuda test edilmiþ oldu. Mýsýr'daki katliamý, karþýlýklý çatýþma olarak yansýtan haber ajanslarý oldu.

hakkýný vermeye çalýþýyorum. Kaymakamlýk yaptýðým günlerde, imkansýzlýklar yüzünden hizmet götüremediðimiz köyler için akýttýðým göz yaþlarým var. Bu ýstýrabý herkes hissetmeli, toplum için dertlenmeli. Eðer bu hissiyatla çalýþýrsak dað gibi problemlerin un ufak olduðunu görürüz. Acaba vazifemizin hakkýný verebiliyor muyuz? Basýndan bu konuda Çorum için destek bekliyoruz. Huzur ne büyük bir lütuf. Mýsýr ve Suriye'nin hali ortada. Kimse fitne kazaný kaynatmaya çalýþmasýn, ateþinde kendisi yanar. Gezi Parký eylemleri sýrasýnda Çorum polisini tahrik etmeye çalýþtýlar. Ancak gecelerce fedakar bir þekilde görev yapan polisimiz bu tahriklere kapýlmadý. Bu süreçte Vali olarak Çorum'da görüþmediðim sivil toplum kuruluþu temsilcisi ve kanaat önderi kalmadý. Peki huzur ortamýnýn muhafaza edilmesiyle kim kazandý, elbette Çorum kazandý. Ramazan'ýn bereketini birlikte yudumladýðýmýz bu programda emeði geçen Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Bey'e ve tüm emeði geçenlere teþekkür ediyor, Basýn Bayramý'ný kutluy(Oðuzhan Atik) orum."


30 TEMMUZ 2013 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

5

Türkiye'nin En Büyük 4. Beton Pompasý Sungurlu'da ürkiye'nin en büyük beton atma pompasý ilçemizde bulunuyor. Sungurlu Belediyesi'ne ait beton pompasý ise 16. kata beton atýlabiliyor.

T

Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, geçen yýl belediy-

eye kazandýrdýklarý 52 metre uzunluðundaki hazýr beton pompasýnýn Türkiye'nin en büyük dördüncü pompasý olduðunu belirterek, bu araç ile bir binanýn 16. katýna dahi beton atýlabildiðini söyledi. Sungurlu Belediyesi'ne ait kilit parke, bordür, kum ocaðý ve beton tesislerinde bulunan araç, inþaatçýlýk alanýnda baþta Sungurlu olmak üzere çevre il ve ilçelerin büyük bir ihtiyacýna cevap verecek. (Serkan Þansever)

Tayini Çýkan Mülki Amirlere Vali Baþköy Tarafýndan Veda Yemeði Verildi orum Valisi Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, 21 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazetede yayýnlanan Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn 2013/463 sayýlý atama kararýyla ildeki görev sürelerini tamamlayan Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten ve Kaymakamlara veda yemeði verdi.

Ç

Ýçiþleri Bakanlýðýnýn Vali Yardýmcýlarý ve Kaymakamlar kararnamesi ile ilçemizdeki görevinden Kocaeli Dilovaso Kaymakamlýðýna atamasý yapýlan Kaymakamýmýz Hulusi Þahin ve Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten, Osmancýk Kaymakamý Ýbrahim Küçük, , Ýskilip Kaymakamý Mehmet Yýlmaz, Laçin Kaymakamý Atýf Çiçekli, Dodurga Kaymakamý Bülent Güven, Oðuzlar Kaymakamý Halil Ýbrahim Çelik ve Kargý Kaymakam V. Hakan Engin için Vali Sabri Baþköy tarafýndan verilen veda yemeðine, Ýl Garnizon Komutaný Hakan Saraç, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Vali Yardýmcýlarý, Ýlçe Kaymakamlarý ile protokol eþleri katýldý Veda yemeðinde konuþan Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten ve Kaymakamlar, Vali Baþköy ile görev yapmaktan duyduklarý memnuniyeti ifade ederek, vermiþ olduðu desteklerinden dolayý kendilerine teþekkür ettiler Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten ve Kaymakamlara ilimizdeki hizmetlerinden dolayý teþekkür eden Vali Sabri Baþköy; "Milletimize hizmet etme onuruna sahip olan bürokratlar için önemli olan hoþ sada býrakmaktýr. Ben sizlerin görev yaptýðýnýz süre içerisinde elinizden gelen gayreti göstererek yapmýþ olduðunuz baþarýlý çalýþmalarla bu hoþ sadayý býraktýðýnýza inanýyorum. Gideceðiniz yeni görev yerlerinizde de ayný azim ve heyecanla görevlerinizi baþarýyla ifa edeceðinizden inancým tamdýr. Sizlere aileleriniz ile birlikte saðlýk ve mutluluklar diliyorum" dedi. (Oðuzhan Atik)


30 TEMMUZ 2013 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

6

S.S.REK.569


30 TEMMUZ 2013 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

7

Acil Satýlýk Daire Baþpýnar Mah. Emralioðlu 2. Sokak’ta bulunan 3. kat (Teraslý) 170 m2 daire acil satýlýktýr. S.S.STK.443

Müracaat : 0543 625 08 32

Sahibinden Satýlýk Daire Fatih Mahallesi Ayvaz Sokak No : 6’da (Fatih Ýlkokulu Karþýsý) bulunan 3+,1 Doðalgazlý, Bakýmlý Daire Satýlýktýr

Müracaat : Veysel Çalýþ 0 541 364 45 18 0364 311 45 18 YÝTÝK- Nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ömer Kaplaner

Uzar Sitesi’nde Satýlýk Dublex ve Kat’da Daire Müracaat : 0533 618 89 19

S.S.STK.445

Satýlýk Daireler

Satýlýk Dükkan Baþpýnar Mah. Ýlhan Sarýaltun Cad. (Buhara Market Yaný)’nda bulunan 90+100 m2 dükkan satýlýktýr.

Hayati KURT 0535 817 02 16

S.S.STK.444

Müracaat :

SATILIK LÜX DAÝRE

Müracaat : Müþerref Altun 0536 259 45 41

S.S.STK.443

Dölek Apt. A Blok 1. Kat No : 2’de bulunan lüx daire satýlýktýr.

61S.REK.568

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...


30 TEMMUZ 2013 • SALI

www.sungurlununsesi.net

8

S.S.REK.567

30temmuz  
30temmuz  
Advertisement