Page 1

YIL: 43 • SAYI: 3666 • 50 Kr.

30 NÝSAN 2013 • SALI

Baðýmsýz Siyasi Günlük Gazete www.sungurlununsesi.net • hititofset@hotmail.com

Nöbeti Baba Yaðmur ve Þükür Duasý 26 Mayýs’ta oðazkale ilçesine baðlý Evci beldesinde bu yýl 123'ncüsü düzenlenecek olan Geleneksel Nöbeti Baba Yaðmur (Þükür) Duasý Kaynaþma ve Barýþma etkinliklerinin 26 Mayýs'ta KDevamý Sayfa 5’de yapýlacaðý bildirildi.

B

Ýnternet Evi Hiç Boþ Kalmýyor ungurlu Belediyesi ile Türk Telekom Genel Müdürlüðü'nün yürüttüðü "Her ilçeye bir internet evi" projesi kapsamýnda Belediye Hizmet binasý içerisinde oluþturulan Belediye Baþkanlýðý Basýn Yayýn Halkla Ýliþkiler Müdürlüðüne baðlý internet evine öðrenciler yoðun ilgi gösteriyor.

S

Türkiye'de internet kullanýmýný yaygýnlaþtýrarak bilgi toplumunun temellerini atmayý hedefleyen Türk Telekom, 2007 yýlýnda baþlattýðý proje ile her ilçeye bir internet evi açmak için çalýþma baþlatmýþ bu kapsamda Çorum Valisi Mustafa Toprak'ýn açýlýþýný yaptýðý internet evi ilçe belediye binasý alt katýnda düzenlenen törenle hizmete girKDevamý Sayfa 4’de miþti.

Güneþ Çýktý, Vatandaþlar Parklara Akýn Etti

SAYFA

Kanayan Yaramýz Doðu Türkistan KDevamý Sayfa 3’de

2

KDevamý Sayfa 5’de

Herkesin Bir Sýnavý Var ðitimci-Yazar Cihat Þener'in konuþmacý olarak yer aldýðý 'Hayatýmýz Sýnav' adlý konferans KDevamý Sayfa 3’de Çorum'da gerçekleþti.

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

Baþkan Uzunkaya Boþ Kaldýkça Vatandaþlarýn Sorunlarýný Dinliyor

SAYFA

E

4


30 NÝSAN 2013 • SALI

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

Akil Ýnsanlar 1 Mayýs’ta Çorum’a Gelecek H

ükümet tarafýndan oluþturulan Akil Ýnsanlar grubunun Karadeniz Bölgesi üyeleri 1 Mayýs 2013 Çarþamba günü Çorum'a geliyor. Edinilen bilgiye göre Anvatar Otel'de düzenlenecek toplantýya katýlacak olan Akil Ýnsanlar heyeti sivil toplum örgütleri temsilcileriyle görüþecekler. Saat 11.00'de Anvatar Otel'de baþlayacak toplantýya sýnýrlý sayýda kiþinin katýlmasýnýn planlandýðý da edinilen bilgiler arasýnda.

Çorum'a bir gece önce gelecek olan Akil Ýnsanlar Karadeniz Bölgesi Grubu Baþkaný Yusuf Þevki Hakyemez, grup üyeleri, Þemsi Bayraktar, Vedat Bilgin, Fatma Benli, Kürþat Bumin, Oral Çalýþlar, Yýldýray Oður ve Bendevi Palandöken'in ertesi gün de Anvatar Otel'de önceden belirlenen sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileriyle bir araya gelecekleri öðrenildi. Karadeniz Bölgesi Grubu'nda olan sanatçý Orhan Gencebay'ýn ise saðlýk nedenleriyle grubunu deðiþtirmesinin ya da çýkmasýnýn gündemde olduðu bildirildi.

Çorum’un Talepleri Bozdað’da okat ve Amasya illerindeki programlarýný tamamladýktan sonra Ankara'ya dönüþünde Çorum'a uðrayan Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, Vali Sabri Baþköy tarafýndan aðýrlandý. Programa Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'de eþlik etti.

T

Yemekte yaptýðý konuþmada Bekir Bozdað'ý þahsý ve Çorumlular adýna aðýrlamaktan büyük memnuniyet duyduðunu ifade eden Vali Sabri Baþköy ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, yaklaþýk üç saat süren görüþmede Baþbakan Yardýmcýsý Sayýn Bazdað'a, Çorum'da devam eden yatýrýmlar ve hizmetler hakkýnda bilgi vererek, Çorum ile ilgili konularda taleplerini ilettiler.

53S.REK.369

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

2

Dr. Abdulcabbar BORAN ile

TASAVVUF SOHBETLERÝ Deðerli Okuyucularýmýz! Bir yazýmýzla daha sizlerle buluþmamýzý nasip ettiði için Yüce Rabbimiz'e sonsuz hamd ve þükrederiz. Bu yazýmýzda sizlere, bireylerin birbirleriyle iletiþimlerinin düzelmesiyle toplumun nasýl huzur ve mutluluða kavuþacaðýndan bahsedeceðiz. Allahû Teâla çevremizdeki insanlara karþý en güzel davranýþ biçimlerini kazanma yolunu sevgiyle açar. Her þeyin baþýnda sevgi ve hoþgörü gelir. Öncelikle Allah'ý ve Resûl'ünü, daha sonra etrafýmýzdaki bütün insanlarý sevmemiz lâzýmgelir. Allah Resûlü þöyle buyuruyor: "Allah'ý ni'metlerinden dolayý seviniz. Beni de Allah'tan dolayý seviniz. Sahâbemi de Benden dolayý seviniz." Ýnsanoðlunun ihtiyaç duyduðu herþey Allah'ýn bir ni'metidir. Allahû Teâla'nýn bizlere bahþettiði bu ni'metlerin en üstünde Kur'ân-ý Kerim ve Allah'ýn Resûlü Devrin Ýmamý vardýr. Þu dünya üzerinde aslýnda bize ait olan hiçbir þey yoktur, her þey Allah'ýndýr. Bunu bir hikâye ile açýklayalým. 500 yýl ibadet yapan bir derviþ vefat ederken Allahû Tealâ melekler vasýtasýyla diyor ki: "Ona söyleyin bakalým, kendi ameliyle mi, Benim Rahmetimle mi yargýlanmak ister?" Derviþ ameline güvenerek: "Kendi amelimle." deyince Allahû Tealâ: "Cehenneme atýn." buyuruyor. Derviþ: "Bunca ibadetim boþuna mýydý Ya Rabbim?" diye sorunca "Evet, 500 yýl ibadet yaptýn ama bu, sana vermiþ olduðum bir gözün karþýlýðý bile deðil." buyuruyor. Nitekim Allah'ýn bize bahþetmiþ olduðu sayýsýz ni'metlerden bir tanesi de fizik bedenimiz ve organlarýmýzdýr. Örneðin göz saðlýðýmýz bozulsa, bu dünyada sahip olduðumuz her þeyi gözümüzün tedavisi için veririz. Gözlerimiz, burnumuz, aðýzýmýz, kulaklarýmýz, ellerimiz vs tüm uzuvlarýmýz bizim için tüm dünya ni'metlerinden daha fazla öneme haizdir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) hadîs-i þerifin devamýnda: "Beni de Allah'tan dolayý seviniz." buyuruyor. Peygamberler veya Devrin Ýmamý, insanlar için, Allah'ýn en üst seviyede ni'metidir. Çünkü Devrin Ýmamý öyle üst seviyede bir ni'mettir ki, onun dýþýnda sizi Allah'a erdirecek, ruhunuzu Allah'a ulaþtýracak baþka kimse yoktur. Hadis, "Sahâbemi de Benden dolayý seviniz." diye devam ediyor. Sahâbe de gökteki yýldýzlar gibidir. Ýrþada ulaþmamýz için her tarafta Devrin Ýmamý yok ama her tarafta týpký sahâbe gibi Allah'ýn yetiþtirdiði Velî mürþidler vardýr. "Güzel Amel Nedir? Manevî olarak doyuma ulaþmak, bizi maddî manevî tüm sýkýntýlardan kurtarýr. Bu sebeple davranýþ biçimlerimizi "baþkalarý için yaþamak" temeli üzerine bina etmemiz ve veren taraf olmamýz gerekir. Veren el olmak sadece maddî açýdan deðil, davranýþ biçimi açýsýndan da infak etmek, yani bir baþkasýný önünüze geçirmek, fedakârlýk göstermektir. Bileceðiz ki biz sadece baþkalarýna hizmet etmek için varýz! Hz. Ýsa (A.S) diyor ki: "Ben herkesin ayaðýný yýkamaya geldim." Yine Hz. Ebubekir (R.A) diyor ki: "Ya Rabbim! Benim cesedimi öyle büyüt ki cehennemde benden baþka kimseye yer kalmasýn." Bu sözler fedakârlýðýn hangi boyutta olduðunu ifade etmektedir. Eðer biz veren taraf olmayý kendimize prensip edinebilirsek, her saniye mutlu bir kiþi oluruz. Allahû Tealâ buyuruyor ki: "Kimin güzel amel iþleyeceðini bilmek için ölümü ve hayatý yarattýk." 67/MULK-2: Ellezî halakal mevte vel hayâte li yebluvekum eyyukum ahsenu amelâ(amelen), ve huvel azî zul gafûr(gafûru). "Sizin hanginizin en güzel ameli yapacaðýný" imtihan etmek için ölümü ve hayatý yaratan O'dur. Ve O; Aziz'dir, Gafûr'dur. Devamý Yarýn


30 NÝSAN 2013 • SALI

3

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

30 Nisan 2013 Salý Derman Eczanesi Sinama Yaný

---

SUNGURLU TÝCARET VE SANAYÝ ODASI BAÞKANLIÐINDAN

Hitit Üniversitesi Rektörlüðü, Öðrenci Kulüpleri, Çorum Belediyesi iþbirliðiyle "Kanayan Yaramýz: Doðu Türkistan" konulu bir panel düzenlemiþtir. Ýnanç, ülkü birliði içinde olduðumuz Doðu Türkistanlý soydaþlarýmýz, bugünde Çin Devleti Yönetiminin sistematik baský ve zulüm altýnda yaþamaktadýr. Doðu Türkistanlý panelistlerimiz, Doðu Türkistan'ýn dünü, bügünü ve yarýnýna iliþkin bilgiler verecekleri sunumlarýyla, Çin'de uygulanan bu baský ve zulüm uygulamalarýna, bu çaðda kardeþlerimizin yaþadýklarý hak-

sýlýklara dikkat çekecek, konunun Çorum halkýnýn gündeminde yer oluþturmasýna çalýþacaklardýr. Moderatörlüðünü Prof. Dr. Yakup Civelek'in yapacaðý panele Yrd. Doç. Dr. Ataullah Þahyar-Hitit Ünv, Yrd. Doç. Dr. Murat Orhun- Bilgi Ünv.; Dr. Alimcan Buðda, Satuk Buðra Han Vakfý Baþkaný, Dr. Ali Ruzi Özuygur- Harita Mühendisi katýlacaklardýr. Panel 30 Nisan 2013 Salý saat 19.30'da Tugut Özal Konferans salonunda yapýlacaktýr.

18 Mayýs 2013 Cumartesi Günü Yapýlacak olan Odamýz Organ Seçimleri nedeni ile Ýlçe Seçim Kurulu baþkanlýðýnýn 25/04/2013 Tarih ve 93 sayýlý yazýlarý ile Odamýza gönderilen 12 meslek grubuna ait Seçmen listeleri Odamýzda (3 Tam Ýþ günü) 29/04/2013, 30/04/2013, 02/05/2013 tarihleri arasýnda askýya çýkartýlacaktýr. Üyelerimize duyurulur. YÝTÝK- Nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Þakir Üney

Kg. 'HAYAT CÝDDÝ BÝR SINAV' Sinevizyon gösterisinin ardýndan sahneye gelen Cihat Þener, üniversite adaylarýna ve ailelerine yönelik önemli mesajlar verdi. Sýnav sisteminden bahsederek konuþmasýna baþlayan Þener, baþarý yolundaki engelleri ve bu engelleri aþmak için yapýlmasý gerekenleri anlattý. "Hayat ciddi bir sýnav" diyen Eðitimci-Yazar Þener, herkesin kendine göre bir imtihanýnýn olduðunu söyledi. Sýnavda baþarýlý olmanýn yolunun verimli çalýþmaktan geçtiðini hatýrlatan Þener, üniversite adaylarýndan zamaný en iyi þekilde deðerlendirmelerini istedi. Þener, þöyle konuþtu: "Dünyanýn hiçbir yerinde, 'gel kardeþim þu üniversitede oku' demiyorlar. Mutlaka bu yolda bazý engelleri aþmak gerekiyor. Üstelik talebin fazla olduðu yerlerde seçmek için bazý kýstaslar vardýr.

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Ýmtiyaz Sahibi Muammer ÖZEL Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Muhabirler

Tel : 0364 312 01 43

S.S.REK.365

Eðitimci-Yazar Cihat Þener'in konuþmacý olarak yer aldýðý 'Hayatýmýz Sýnav' adlý konferans Çorum'da gerçekleþti. Çorum Bil Dersanesi tarafýndan organize edilen konferans, geçtiðimiz Cuma akþamý Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlendi. Bil Dersanesi'nin 20. kuruluþ yýl dönümü etkinlikleri çerçevesindeki konferansa TSO Baþkan Adayý Kenan Malatyalý, Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Mahmut Alparslan, bazý daire ve okul müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile çok sayýda öðrenci velisi katýldý. Çorum Bil Dersanesi Kurucusu Mustafa Þimþek ve Dersane Müdürü Nail Ünlüsoy ile öðretmenlerin de hazýr bulunduðu konferansa üniversite hazýrlýk grubu öðrencileri büyük ilgi gösterdi. Ýstanbul Aydýn Üniversitesi'nin katkýlarýyla gerçekleþen program, saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý'nýn okunmasýyla baþladý.

S370REK.36

Serkan ÞANSEVER Oðuzhan ATÝK - H. Mustafa SARIYÜCE

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 300 TL. : 50 TL. : 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


30 NÝSAN 2013 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4

Ýnternet Evi Hiç Boþ Kalmýyor ungurlu Belediyesi ile Türk Telekom Genel Müdürlüðü'nün yürüttüðü "Her ilçeye bir internet evi" projesi kapsamýnda Belediye Hizmet binasý içerisinde oluþturulan Belediye Baþkanlýðý Basýn Yayýn Halkla Ýliþkiler Müdürlüðüne baðlý internet evine öðrenciler yoðun ilgi gösteriyor.

S

Türkiye'de internet kullanýmýný yaygýnlaþtýrarak bilgi toplumunun temellerini atmayý hedefleyen Türk Telekom, 2007 yýlýnda baþlattýðý proje ile her ilçeye bir internet evi açmak için çalýþma baþlatmýþ bu kapsamda Çorum Valisi Mustafa Toprak'ýn açýlýþýný yaptýðý internet evi ilçe belediye binasý alt katýnda düzenlenen törenle hizmete girmiþti. Her gün ortalama 80 ila 100 öðrencinin ziyaret ettiði internet evinin Türkiye genelinde düzenli ve seviyeli internet evleri arasýnda ilk sýralarda yer aldýðý belirtiliyor. Sungurlu Belediye Baþkanýmýz Selahaddin Uzunkaya Belediyemiz hizmet binasý içerisinde yer alan internet evinde ödevlerini yapan öðrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Öðsrencilerle dersleri hakkýnda konuþan Baþkanýmýz Uzunkaya Eðitime vermiþ olduðumuz destekten de bahsederek her yýl baþarýlý öðrencilere laptop hediye ettiklerini vurguladý, internetin yarar saðlayacaðý gibi bazen de zararlarý olduðunu ifade eden Baþkanýmýz Uzunkaya, öðrencileri uyardý. Ýnternetin 21. yüzyýlýn olmazsa olmazlarýndan olduðunu ifade eden Baþkanýmýz Uzunkaya, "Ýnterneti iyi amaçlar çerçevesinde kullanmalýyýz. Ýnterneti yanlýþ kullandýðýmýz takdirde baþýmýza büyük belalar alabiliriz" dedi.

Baþkan Uzunkaya Boþ Kaldýkça Vatandaþlarýn Sorunlarýný Dinliyor er fýrsatta vatandaþlarla bir araya gelen ve halkla sohbet eden onlarýn istek ve þikayetlerine çözüm olmaya çalýþan Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, yine halkla iç içeydi.

H

Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya fýrsat buldukça Sungurlulu hemþerilerini ziyaret etmeyi ihmal etmiyor. Baþkan Uzunkaya vatandaþlarla karþýlaþtýðý her ortamda onlarla selamlaþýp soru ve sorunlarýna çözüm bulmak için elinden geleni yapýyor. Çocuklara da yoðun ilgi gösteren Baþkan Uzunkaya, onlarýn istek ve taleplerini de dinliyor. Vatandaþlarýn tüm sorularýný büyük bir içtenlikle cevaplayan B a þ k a n Selahaddin Uzunkaya' ya vatandaþlar büyük ilgi gösteriyor. Ziyaretlerinde halkýn problemlerini dinleyen Baþkan Uzunkaya, "Deðiþim ve geliþimde sürekliliði yakalayarak, sosyal belediyeciliðin hayat bulduðu, þeffaf belediyecilik anlayýþý çerçevesinde belediye hizmetlerini Ýlçenin her noktasýna ulaþtýrmak için gece gündüz çalýþýyoruz" þeklinde konuþtu. Vatandaþlar halkýn isteklerini halkýn dilinden dinleyen bir Belediye baþkanýna sahip olduklarý için þanslý olduklarýný ve yapýlan çalýþmalarý beðendiklerini dile getirirken, Baþkan Selahaddin Uzunkaya'ya baþarýlarýnýn devamýný dilediler.


30 NÝSAN 2013 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

5

Nöbeti Baba Yaðmur ve Þükür Duasý 26 Mayýs’ta oðazkale ilçesine baðlý Evci beldesinde bu yýl 123'ncüsü düzenlenecek olan Geleneksel Nöbeti Baba Yaðmur (Þükür) Duasý Kaynaþma ve Barýþma etkinliklerinin 26 Mayýs'ta yapýlacaðý bildirildi.

B

Evci Beldesi Belediye Baþkaný Nihat Sarýerik, yaptýðý açýklamada, 122 yýldan beri yapýlan Nöbeti Baba Yaðmur (Þükür) Duasý Kaynaþma ve Barýþma Etkinlikleri'nin yörenin en büyük toplumsal miraslarýndan birisi olduðunu kaydetti. Sarýerik, bu mirasýn herkes tarafýndan daha iyi bir þekilde sahip çýkýlarak yaþatýlmasý ve gelecek nesillere aktarýlmasý gerektiðini söyledi. Geleneksel olarak her yýl düzenledikleri etkinlikle küs olanlarý barýþtýrdýklarýný, yaðmurun az yaðdýðý yýllarda yaðmur duasý, yaðmurun çok yaðdýðý yýllarda þükür duasý yaptýklarýný belirterek, etkinliði uluslararasý düzeye taþýmak için çalýþtýklarýný ifade etti. Sarýerik, belediyenin organizasyonuyla Aygar Daðý zirvesindeki Nöbeti Baba Tepesi'nde yapýlan ve bu yýl 123'ncüsü düzenlenecek etkinliðin 26 Mayýs Pazar günü saat 10.00'da baþlayacaðýný belirterek, etkinliðe tüm Çorumlularý davet etti.

Vatandaþlar Parklara Akýn Etti ungurlu'da havalarýn ýsýnmasýyla birlikte vatandaþlar parklara akýn etti.

S

Güneþli havayý fýrsat bilen vatandaþlar, A. Ýhsan Emralioðlu Parkýna akýn ederek güneþli havanýn tadýný çýkarttýlar. Soðuk ve yaðýþlý havanýn ardýndan güneþli havanýn kendilerini çok sevindirdiðini söyleyen vatandaþlar "Kýþ mevsimi nedeniyle uzun zamandýr böyle sýcak ve güneþli havaya hasret kalmýþtýk. Tabi güneþli havayý görünce kendimizi parklara atarak böyle güzel bir ortamda sohbet etmek ve dinlenmek istedik" dediler.

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...


30 NÝSAN 2013 • SALI

S.S.REK.371

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

6


30 NÝSAN 2013 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

7

www.sungurlununsesi.net

T.C. SUNGURLU (SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU 2012/29 Satýþ TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen Çorum ili Sungurlu ilçesi Kavþut Köyü'nde bulunan taþýnmazlarýn cinsi, niteliði,kýymeti,adeti,önemli özellikleri, 1 nci,2 nci satýþ günü ve saatleri; S. No.

Yüzölçümü (m2)

Muhammen Bedeli (TL)

Ada/Parsel No

Cinsi

Yavþanlý

332 Parsel

TARLA

9.600

02/07/2013 09:00-09:05

2. Satýþ Günü ve Saati 29/07/2013 09:00-09:05

Uzundere

2823 Parsel

TARLA

12.800

02/07/2013 09:10-09:15

29/07/2013 09.10-09:15

6.400,00

Çeðel

885 Parsel

TARLA

7.000

02/07/2013 09:20-09:25

29/07/2013 09:20-09:25

4.200,00

KAVÞUT

Elekçi

2081 Parsel

TARLA

18.100

5

KAVÞUT

Kaldýrým

1732 Parsel

TARLA

3.400

02/07/2013 09:30-09:35 02/07/2013 09:40-09:45

02/07/2013 09:30-09:35 29/07/2003 09:40-09:45

6

KAVÞUT

Kýzýlöz

TARLA

19.000

02/07/2013 09:50-09:55

29/07/2013 09.50-09:55

9.500,00

7

KAVÞUT

Kýzýlöz

1503 Parsel 1255 Parsel

TARLA

13.500

02/07/2013 10:00-10:05

29/07/2013 10:00-10:05

16.200,00

8

KAVÞUT

Yanova

2404 Parsel

TARLA

19.700

02/07/2013 10:10-10:15

29/07/2013 10:10-10:15

23.640,00

9

KAVÞUT

Kýzýlöz

1511 Parsel

TARLA

5.200

02/07/2013 10:20-10:25

29/07/2013 10:20-10:25

3.120,00

10

KAVÞUT

Kaldýrým

1535 Parsel

TARLA

4.700

02/07/2013 10.30-10:35 02/07/2013 10.40-10.45

29/07/2013 10:30-10.35 29/07/2013 10:40-10:45

Köyü

Mevkii

1

KAVÞUT

2

KAVÞUT

3

KAVÞUT

4

1. Satýþ Günü ve Saati

12.480,00

9.050,00 3.400,00

4.700,00

11

KAVÞUT

Köyiçi

3701 Parsel

AV.KERPÝÇ EV

3.775

12

KAVÞUT

Kamýþlý

536 Parsel

TARLA

12.000

02/07/2013 10:50-10:55

29/07/2013 10.50-10.55

14.400,00

13

KAVÞUT

Kýzýlöz

1332 Parsel

TARLA

4.600

02/07/2013 11:00-11:05

29/07/2013 11:00-11:05

2.300,00

14

KAVÞUT

Sarnýç

2654 Parsel

TARLA

23.700

15

KAVÞUT

Köyiçi

3704 Parsel

02/07/2013 11:10-11:15 02/07/2013 11:20-11:25

29/07/2013 11:10-11:15 29/07/2013 11:20-11:25

16

KAVÞUT

Topçu

17

KAVÞUT

18

KAVÞUT

HARMANYERÝ

2.850

35.619,00

11.850,00 14.250,00

BAÐ

1.575

02/07/2013 11:30-11.35

29/07/2013 11:30-11:35

Çeðel

3021 Parsel 722 Parsel

TARLA

7.900

02/07/2013 11.40-11.45

29/07/2013 11.40-11.45

4.740,00

Topçu

3371 Parsel

BAÐ

825

02/07/2013 11:50-11:55

29/07/2013 11:50-11:55

825,00

1.575,00

Satýþ Þartlarý ; 1-Satýþ, yukarýda belirtilen birinci satýþ gününde, satýþ saatleri arasýnda Sungurlu Adliyesi Konferans Salonu'nda açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin % 50 ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ ve paylaþtýrma giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur .Birinci artýrmada isteki bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden,ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini,, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2-Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen kýymetin yüzde 20'si nispetinde Türk Lirasý peþin para veya bu miktar kadar milli bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir. Alýcýya istediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alým harcý, damga vergisi ile K.D.V. alýcýya aittir. Tapu satým harcý, Tellaliye ve Birikmiþ vergiler satýþ bedelinden ödenir. (Ýhaleye katýlacaklarýn Sungurlu Vakýflar Bankasý IBANTR 170001500158007290567651 numaralý hesaba teminat yatýrmalarý gerekmektedir.) 3-Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (*) bu taþýnmaz üzerindeki haklarýný hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile on beþ gün içinde memurluðumuza bildirmeleri lazýmdýr. Aksi takdirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþtýrmadan hariç býrakýlacaktýr. 4-Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýki ihale arasýndaki farktan ve yüzde 10 faizden alýcý ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5-Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6-Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla memurluðumuza baþvurmalarý gerekmektedir. Ýþ bu ilan tebligat yapýlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.25/04/2013 Satýþ Memuru 132586 (*)Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. (ÝÝK m.126) S.S.RES.24

S.S.RES.13


30 NÝSAN 2013 • SALI

S.S.REK.372

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

8

30 Nisan1  
30 Nisan1  

Sungurlu'nun Sesi Gazetesi

Advertisement