Page 1

30 MAYIS 2013 • PERÞEMBE

YIL: 43 • SAYI: 3692 • 50 Kr.

Baðýmsýz Siyasi Günlük Gazete www.sungurlununsesi.net • hititofset@hotmail.com

Balkanlýoðlu Baþarýya Doymuyor 2

5 Mayýs Cumartesi günü Çorum Ýmam Hatip Lisesi Tatbikat camisinde Ýmam Hatip Liseleri arasý hutbe okuma final yarýþmasý düzenlendi. Yarýþma sonucunda Sungurlu Ýmam Hatip Lisesi öðrencisi Furkan Balkanlýoðlu birinci olma baþarýsý gösterdi. K Sayfa 4’de

Haydi Sungurlu Kan Vermeye Sizde Bir Hayat Kurtarýn...

ürkiye Kýzýlay Derneði Ankara Kan Baðýþ Merkezi tarafýndan ilçemizde kan baðýþý kampanyasý düzenlenecek. 1-4 Haziran tarihleri arasýnda düzenlenecek kampanya hakkýnda bilgi veren Sungurlu Kýzýlay Þube Baþkaný Elvan Küçükevcilioðlu, "Saðlýk problemleri bulunmayan ve 18 yaþýný doldurmuþ tüm halkýmýzý kampanyamýza davet ediyoruz” dedi.

T

KDevamý Sayfa 5’de

Türkiye Þampiyonu Sungurlu’dan

Sungurlu MYO’dan Resim Sergisi

KDevamý Sayfa 3’de

SAYFA

Hýrsýzlýða 4 Tutuklama

2

KDevamý Sayfa 3’de

Kolbaþý’ndan Cemiyete Ziyaret S

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

KOBÝ Ödüllerinde Son Baþvuru 31 Mayýs

SAYFA

osyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti yönetimini ziyaret etti. KDevamý Sayfa 4’de

3


30 MAYIS 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

2

Sungurlu MYO’dan Resim Sergisi Ç orum Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu tarafýndan düzenlenen Resim Sergisi Sungurlu'da gerçekleþtirilen açýlýþ töreniyle sanatseverlerin ziyaretine açýldý. Yapýlan açýlýþ törenine Sungurlu Kaymakamý Hulusi Þahin ve Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif ile birlikte, Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardýmcýlarý Doç. Dr. Ýbrahim Sönmez ve Yrd. Doç. Dr. Fatih Özbey, Gýda Mühendisliði Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Bülent Kabak, Daire

Müdürleri, Okul Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluþlarý Temsilcileri, Sungurlu Meslek Yüksekokulu personeli, öðrencileri ve vatandaþlar katýldý. Resim Öðretmeni Ferdane Koç öncülüðünde Sungurlu Meslek Yüksekokulu Çocuk Geliþimi 1. Sýnýf öðrencileri tarafýndan hazýrlanan ve yaðlý boya, noktalama, karakalem ve çoðunlukla guaj boya teknikleri ile yapýlan eserlerin yer aldýðý sergi ziyaretçiler tarafýndan büyük beðeni topladý. Resim Sergisi 28-30 Mayýs tarihleri arasýnda sanatseverlerin ziyare(Serkan Þansever) tine açýk olacak.


30 MAYIS 2013 • PERÞEMBE

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

3

Türkiye Þampiyonu Fatih Orta Okulu’ndan A tatürk Spor Kompleksi'nde bulunan atletizm tesislerinde yapýlan yarýþmalarda Türk atletizminin gelecek vadeden atletleri, iki gün süren yarýþmalarda okullarýný Türkiye'nin en iyisi yapmak için kýyasýya bir mücadele sergiledi.

Ýlçemiz Fatih Ortaokulu öðrencisi Ahmet Ýlbars Kayseri' yapýlan Puanlý Atletizm Türkiye Þampiyonasýnda Küçük Erkekler Yüksek Atlama Finalinde Türkiye rekorunu egale ederek Türkiye þampiyonu oldu. Fatih Orta Okulu Müdürü Mehmet Karacif, Beden Eðitim Öðretmeni Oðuz Kýzýklý, Þampiyon olan öðrenci Ahmet Ýlbars ve Annesi Milli Eðitim (Oðuzhan Atik) Müdürü Hürrem Dursun'u makamýnda ziyaret ettiler.

KOBÝ Ödüllerinde Son Baþvuru 31 Mayýs

Hýrsýzlýða 4 Tutuklama

ürkiye'de KOBÝ'ler ile giriþimcilerin geliþtirilmesi ve teþvik edilmesine katkýda bulunmayý amaçlayan "KOSGEB KOBÝ ve giriþimcilik ödülleri" baþvurularý sürüyor.

T

Ýlki geçen yýl yapýlan "KOBÝ ve Giriþimcilik Ödülleri" kapsamýnda; "Yýlýn Baþarýlý KOBÝ Büyük Ödülü", "Yýlýn Baþarýlý KOBÝ Ödülleri" ve "Yýlýn Baþarýlý Giriþimci Ödülleri" ana kategorilerinde, her bir ödül için beþ iþletme olmak üzere, toplam 40 KOBÝ ve giriþimci finalist olarak belirlenecek. Bu finalistlerden 8'ine ise ödül verilecek. Bu ödüllerin yaný sýra, KOBÝ ve giriþimcilik konularýnda katký saðlayan bir kiþi/kurum/kuruluþa da Jüri Özel Ödülü takdim edilecek. Ödüllere baþvurular, www.turkiyegirisimcileri.org web sayfasý üzerinden online olarak yapýlacak. Yapýlan baþvurunun imzalý ve kaþeli çýktýsý, ekli belgeler ile KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüklerine 31 Mayýs 2013 tarihi mesai bitimine kadar teslim edilecek. Ödül almaya hak kazanan iþletmelere, bir yýl boyunca "KOSGEB Yýlýn Baþarýlý Ýþletmesi Logosu"nu kullanma hakký saðlanacak. Ödüllere yeni bir iþyeri açarak, ailesine, topluma ve ülke ekonomisine fayda saðlayan genç ve kadýn giriþimciler, inovatif bir iþ fikri ile iþini kuran inovatif giriþimciler, kurulur kurulmaz veya kurulduktan kýsa bir süre sonra yurtdýþý pazarlarda faaliyette bulunmaya baþlayan küresel doðan giriþimciler ile baþarýlý, ihracatçý ve iþbirliði-güçbirliði yapan tüm KOBÝ'ler baþvuruda bulunabilecek. Ödüle baþvuruda bulunacak iþletmelerin KOSGEB Veri Tabanýnda kayýtlý ve güncel KOBÝ (Çorum Haber) Beyannamesinin onaylý olmasý gerektiði de belirtildi.

Ýmtiyaz Sahibi Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Sayfa Editörü H. Mustafa SARIYÜCE Muhabirler Muammer ÖZEL

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Serkan ÞANSEVER - Oðuzhan ATÝK

ralarýnda Çorum'un da bulunduðu Amasya, Tokat ve Erzincan illerinde çelik kasa soyduðu iddia edilen 7 þüpheliden 4'ü adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Tokat Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü ekipleri iki iþ yerinden çelik kasa hýrsýzlýðý olayý ile ilgili tespit ettiði 7 þüpheliyi 6 ay boyunca takibe aldý. Þüpheli þahýslarýn çelik kasadan almýþ olduklarý ziynet eþyalarýný Erzincan'da bir kuyumcuya bozdurup olaylardan elde etmiþ olduklarý haksýz kazancý aralarýnda pay ettikleri deðerlendirilerek yapýlan takip sonucunda M.E. ve B.Þ. isimli þahýslar Çorum ve Sivas'ta iþ yerlerinden çelik kasadan hýrsýzlýk yaptýklarý sýrada yaklaþýk 100 bin TL olan ziynet ve paralarla birlikte yakalandý. Reþadiye ve Almus ilçeleri ile Sivas'ta toplam 4 adet yankesicilik olayýna karýþtýklarý tespit edilen K.A. ve S.H. de yakalandý. Tokat merkez ve Zile Ýlçesi ile Erzincan'da eþ zamanlý operasyonda yakalanan 7 kiþiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Þahýslarýn çaldýklarý 100 bin TL deðerindeki ziynet eþyasý ise sahiplerine (Serkan Þansever) teslim edildi.

Dizgi, Montaj, Baský

A

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 300 TL. : 50 TL. : 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


30 MAYIS 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4

Balkanlýoðlu Baþarýya Doymuyor ! 5 Mayýs Cumartesi günü Çorum Ýmam Hatip Lisesi Tatbikat camisinde Ýmam Hatip Liseleri arasý hutbe okuma final yarýþmasý düzenlendi.

2

Yarýþmaya Çorum merkez ve ilçeleri imam hatip liselerinden 11. Ve 12. Sýnýf erkek öðrencileri katýldý. yarýþma Kuran-ý Kerim tilaveti ve yarýþma hakkýnda bilgi konuþmalarýyla baþladý. Yarýþma sonucunda

Sungurlu Ýmam Hatip Lisesi öðrencisi Furkan Balkanlýoðlu birinci olurken, Çorum Ýmam Hatip Lisesi öðrencisi Þaban Erci ikinci, Alaca Ýmam Hatip Lisesi öðrencisi Fazlý Yýlmaz üçüncü oldu. Diðer yarýþmacýlar ise dördüncü oldu. Yarýþma sonunda Çorum Müftü Yrd. Abdullah Pamukoðlu hutbenin önemi hakkýnda kýsa bir konuþma yaptý. Yarýþmadan sonra Çorum Ýmam Hatip Lisesi Ýlahi korosu ilahiler okudu. (Serkan Þansever) Yarýþma ödül töreniyle sona erdi.

Kolbaþý'ndan Cemiyet'e Ziyaret konuþan Kolbaþý, Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü'nün faaliyetlerini anlattý. Hizmette iki yýlý geride býraktýklarýný vurgulayan Kolbaþý, kýsa sürede önemli faaliyetler gerçekleþtirdiklerini kaydetti.

osyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti yönetimini ziyaret etti.

PROJELERE 10 YILDA 32 MÝLYON TL "Toplumun dertlerine derman olmaya çalýþýyoruz" diyen Kolbaþý, Çorum'a son 10 yýlda projelerden toplamda 32 milyon TL kaynak aktarýldýðýný söyledi. Valilik bünyesinde oluþturulan Çorum Proje Koordinasyon Merkezi'nden de bahseden Kolbaþý, proje bilgi bankasý ve duyuru sistemine deðindi. Tüm kamu kurumlarý ile ortak projeler geliþtirdiklerini ve hayata geçirdiklerini dile getiren Kolbaþý, sivil toplum kuruluþlarýnýn proje hazýrlama kabiliyetlerini artýrmayý da hedeflediklerini ifade etti. Kolbaþý, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: "Roman Ailelere yönelik olarak bir proje hazýrladýk. Emniyet Müdürlüðü ile birlikte yürüttüðümüz proje ile söz konusu vatandaþlarýmýzýn toplumla kaynaþmalarýný saðlamayý amaçlýyoruz. 5 yýl sürmesini planladýðýmýz projenin odaðýnda çocuklar ve gençler yer alýyor. Çorum için toplumsal bir mesele olan konuda gerekli adýmlarý atmaya devam edeceðiz.

Cemiyet Baþkaný Þevket Erzen'in ev sahipliðindeki ziyarete Esat Kolbaþý'nýn yaný sýra Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü çalýþanlarýndan Mehmet Kese, Mustafa Türk ve Mehmet Çalýþ katýldý. Cemiyet Baþkan Yardýmcýsý Bülent Özkaleli ve Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Güçlü'nün de hazýr bulunduðu ziyarette

'ÇORUM'DA 1.200 SIÐINMACI VAR' Öte yandan Çorum'da 1.200'e yakýn sýðýnmacý var. Aðýrlýklý olarak Irak ve Suriyeli'lerden oluþan sýðýnmacýlar içerisinde 14 yýldýr Çorum'da yaþayanlar, hatta evlilik yoluyla vatandaþlýk hakký elde edenler var. Metruk evlerde yaþam mücadelesi veren

S

sýðýnmacýlarýn problemlerinin çözümü ve topluma adaptasyonu noktasýnda da çalýþmalar yürütüyoruz." ERZEN: 'ÇORUM ENSAR KENTÝ' Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, geçmiþten beri nüfus akýmlarýnýn duraðý olan Çorum'un Anadolu'nun ensar kenti konumunda olduðunu söyledi. Dünya savaþlarý döneminde Balkanlar'dan ve Kafkasya'dan büyük göçler alan Çorum'un bu yönü itibariyle araþtýrýlmasý gerektiðini dile getiren Þevket Erzen, göçmenlere evsahipliði yaklaþýmýnýn günümüzde sürdüðünü kaydetti. Erzen'in tespitiyle ilgili açýklamalarda bulunan Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý, Çorum'un dýþ ve iç göç hareketleri bakýmýndan pilot il konumunda olduðunu açýkladý. "Çorum'da sosyal doku, farklý kültürlerin bir arada yaþamasý bakýmýndan çok uygun" diyen Esat Kolbaþý, 1980 haricinde Çorum'un sosyal doku açýsýndan saygý ve sevgi ortamýna sahip güzide bir þehir olduðunu söyledi. Saðduyu sahibi Çorum halkýnýn göçmenlere karþý son derece duyarlý olduðunu da vurgulayan Kolbaþý, "Göçle gelenlerle hemhal olan Çorumlu, bu yönüyle gerçekten de ensar misafirperverliðini ortaya koyuyor" diye konuþtu. Hazýrladýklarý proje ve sunduklarý hizmetlerde yerel basýndan büyük destek gördüklerini dile getiren Kolbaþý, Cemiyet Baþkaný Erzen'e teþekkür etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Erzen, Kolbaþý ve ekibine çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.

(Haber Merkezi)


30 MAYIS 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

5

Kýzýlay Kan Baðýþý Kampanyasý Düzenleyecek ürkiye Kýzýlay Derneði Ankara Kan Baðýþ Merkezi tarafýndan ilçemizde kan baðýþý kampanyasý düzenleneceði bildirildi.

T

1-4 Haziran tarihleri arasýnda düzenlenecek kampanya hakkýnda bilgi veren Sungurlu Kýzýlay Þube Baþkaný Elvan Küçükevcilioðlu, "Saðlýk problemleri bulunmayan ve 18 yaþýný doldurmuþ tüm halkýmýzý kampanyamýza davet ediyoruz. Vatandaþlarýmýzýn 3 ayda bir kan vermelerinde bir sakýnca bulunmamaktadýr. Kan baðýþýndan önce yapýlan doktor muayenesinde kaný düþük (anemi) olduðu saptananlardan hiçbir þekilde kan alýnmamaktadýr" dedi. "Kan baðýþý sonrasýnda AIDS, C Sarýlýðý, B Sarýlýðý, Frengi testi ve kan grubu testleri de ücretsiz yapýlmakta olup baðýþlanan kanlar gerekli olan tetkikler yapýldýktan sonra talasemi, hemofili, anemi ve lösemi hastalarýnda kullanýlmaktadýr" diyen Küçükevcilioðlu, "Kan hizmetlerinde biz gereken hassasiyeti göstermekteyiz, vatandaþlarýmýzdan gereken ilgiyi göstermelerini bekliyoruz. (Oðuzhan Atik) Unutmasýnlar ki bir ünite kan bir hayat kurtarabilir" þeklinde konuþtu.

Baþpýnar Mah. Ýlhan Sarýaltun Cad. (Buhara Market Yaný)’nda bulunan 90+100 m2 2 adet dükkan satýlýktýr.

Mavi Ocak Karþýsýnda Demirþeyh yolu üzerinde bulunan ortalama 1000 m2 Ýmarlý parseller satýlýktýr.

Hayati KURT 0535 817 02 16

S.S.STK.334

Müracaat : S.S.STK.333

Uzar Sitesi’nde Satýlýk Dublex Daire Müracaat : 0533 618 89 19

SATILIK 2 ADET PARSEL

2 Adet Satýlýk Dükkan

Müracaat : 0542 891 88 30 0505 374 70 69

S.S.STK.335

Satýlýk Dublex Daire


30 MAYIS 2013 • PERÞEMBE

S.S.REK.425

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

6


30 MAYIS 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

7

Baþkan Uzunkaya Ýstanbul’un Fethi’ni Kutladý ungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Ýstanbul'un Fethi'nin 560'ýncý yýldönümü nedeniyle bir kutlama mesajý yayýnladý.

S

Baþkan Uzunkaya, mesajýnda þunlarý kaydetti; "Tarih boyunca nice zaferlere imza atan milletimizin en kutlu ve en büyük adýmlarýndan birisi de Ýstanbul'un fethidir. Ýstanbul'un fethi, hem þanlý tarihimizin taçlandýðý bir gün, hem de dünya tarihi için adeta bir dönüm noktasýdýr. Fatih Sultan Mehmet Han'ýn fethi gerçekleþtirirken açtýðý surlar Fatih'te. Yürüdüðü yol bizim yürüdüðümüz yol. Mirasý, naþý, ismi, nesli burada. Onun için Fatih Sultan Mehmet Han'ý anmak bize yaraþýr. Fethi gerçekleþtiren baþta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere ve onun deðerli arkadaþlarýna tüm ecdadýmýzý rahmetle, minnetle yad ediyorum."dedi. (Oðuzhan Atik)

Çim Biçme Çalýþmalarý Devam Ediyor ark ve Bahçeler Müdürlüðüne baðlý ekipler, refüj ve parklarda yeþil alan olan yerleri çim biçme ile çevre düzenlemesi çalýþmalarýna aralýksýz devam ediyor.

P

Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi; "Bizler her zaman alt yapý ve üst yapýyý birlikte yürütüyoruz. Mevsim itibari ile yaz ayýna girdik, dolaysýyla çimlendirme çalýþmalarý, çim biçme çalýþmalarý yine aðaçlarýmýzýn budanmasý, ilaçlanmasý ve yine çevre temizliði anlamýnda ilaçlama çalýþmalarýmýz ekiplerimiz tarafýndan son sürat devam ediyor. Bu konuda ekip tamamýyla

birlikte hareket ediyor, çok güzel çalýþmalar sahaya yansýmýþ durumda Park Bahçe Müdürlüðümüzü yapmýþ olduðu üstün çalýþmalarýndan dolayý tebrik ediyorum kutluyorum. Sungurlu yepyeni bir yüze tertemiz pýrýl pýrýl bir çevreye çok güzel bir aðaçlandýrma orta refüj ve parklara kavuþuyor buda bizleri mutlu ediyor bu çalýþmalarý son sürat bir þekilde devam ettireceðiz, þehir parklarýmýzda ve yol üzerinde bulunan refüjlerdeki çalýþmalarýmýza müteakiben ise mezarlýklarýmýzda çim biçme faaliyetlerimiz baþlayacaktýr. Sungurlu daha da geliþecek daha da büyüyecek bu sebepten dolayý çalýþmada emeði geçen tüm arkadaþlara teþekkür ediyorum" dedi. (Oðuzhan Atik) Park halindeki araca çarptý

Mantar zehirledi Buharaevler 7. Sokak’ta oturan kadýn manBahabey Caddesi’nde meydana gelen kaza- tardan zehirlendi. da bir kiþi yaralandý. E.C. isimli kadýn evinde yediði mantardan M.S. motosikletiyle giderken, karþýsýna sonra zehirlendi. Kadýn hastanede tedavi edilçýkan yayaya çarpmamak için direksiyonu di. kýrdý. Bu sýrada park halindeki A.Y.’in aracýna çarptý. Kazanýn etkisiyle devrilen motosiklet Ýnþaattan düþtü sürücüsü yaralandý. Alaca Günhan Mahallesi’nde bir inþattan düþen 20 yaþýndaki genç yaralandý. Asansör kazasýnda yaralandý Yozgat Caddesi üzerinde inþaatýn 1. katýnUlukavak Mahallesi Akpýnar 1. Cadde’de dan düþen E.Ç. yaralandý. Ýlk tedavisi ilçede meydana gelen asansör kazasý ucuz atlatýldý. yapýlan çocuk Çorum Devlet Hastanesi’ne sevk Z.Ö. isimli 9 yaþýndaki çocuk, apartmanda- edildi. ki asansör kazasýnda yaralandý. Kazayý ucuz atlatan çocuk hastanede tedavi altýna alýndý. Tabureden düþtü Kargý Yeni Mahalle’de tabureden düþen 7

yaþýndaki çocuk yaralandý. Lise Sokak’ta meydana gelen olayda evin mutfaðýndaki tabureden düþen 7 yaþýndaki E.A. isimli kýz çocuðu aðýr yaralandý. Çocuk hastaneye kaldýrýldý. Pet þiþe patladý Oðuzlar’da elindeki pet þiþe patlayan 15 yaþýndaki genç yaralandý. Ü.K. elinde pet þiþe Okul Yolu Caddesi’nde yürürken, pet þiþe birden patladý. Þiþenin kapaðý çenesine gelen genç yaralandý. Yine Oðuzlar’da Ýsmet Ýnönü Caddesi’ndeki evinde elini dolaba sýkýþtýran S.E. isimli adam, hastanelik oldu. S.E. ileri tetkik ve tedavi amacýyla Çorum Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.


30 MAYIS 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

8

TEBRÝKLER !

Özel Sunguralp Koleji'nin gayretli öðrencilerini, fedakar öðretmenlerini ve ilgili velilerini Tebrik Eder Baþarýlarýnýn Daha da Artmasýný Dileriz… S.S.REK.424

ÖZEL SUNGURALP ÝLK ve ORTAOKULU YÖNETÝM KURULU

30mayis  
30mayis  
Advertisement