Page 1

YIL: 44 • SAYI: 3794• 25 Kr.

30 EYLÜL 2013 • PAZARTESÝ

Ýhaleden Sonra Ýlk Kazma Vurulacak...

Anadolu Öðretmen Lisesi Arsasý Ýncelendi lçemize yapýlacak olan Anadolu Öðretmen Lisesinin yer incelemesi için Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünde görevli Ýnþattan sorumlu Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Mahmut Aþýkoðlu, Ýnþaat Mühendisleri Emre Sezer ve Davut Kýlýç, Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun Anadolu Öðretmen Lisesinin yapýlacaðý arazi üzerinde incelemelerde bulundu. K Devamý Sayfa 3’de

Ý

Bu Yýl Ýlk Defa Seçildi...

Sungurlu'da Yýlýn Ahisi Ýsmail Çaðlayan ve Ýbrahim Karaderili u yýl Ahilik Haftasý nedeniyle Sungurlu Bakkallar ve Bayiler Odasý Baþkanlýðý tarafýndan yýlýn Ahisi seçildi.

B

Sungurlu Bakkallar ve Bayiler Odasý Baþkaný Osman Aþutoðlu, Oda olarak belirlediðimiz en eski kayýtlý faal olan esnaf ve üyelerimizden Ýsmail Çaðlayan ve Ýbrahim Karaderili'ye yýlýn ahisi ödülünü verdiklerini, bunu inþallah her yýl geleneksel hale getireceklerini söyledi. Aþutoðlu, Ahilik Türk gelenek ve kültürünün esnafýmýza kazandýrdýðý bir deðer olduðunu söyledi.

K Devamý Sayfa 2’de

ungurlu Milli Eðitim Müdürlüðünden emekli olan personel için veda yemeði düzenlendi.

S

PROPAGANDA YASAÐI BAÞLADI SAYFA

Milli Eðitim Müdürlüðü’nden Emekli Olan Personele Veda Yemeði

K Devamý Sayfa 4’de

2

K Devamý Sayfa 5’de

Haberleri Günlük Renkli Olarak Takip Edebilmek Ýçin,

www.sungurlununsesi.net

Adresini Ziyaret Ediniz...

Ayaðýbüyük Köyü Derneði’nden Baþkan Uzunkaya’ya Ziyaret

SAYFA

Kaymakam Beyazyýldýz’dan Baþkan Uzunkaya’ya Ziyaret 5


30 EYLÜL 2013 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

2

Sungurlu'da Yýlýn Ahisi Ýsmail Çaðlayan ve Ýbrahim Karaderili hilik Haftasý nedeniyle Bakkallar ve Bayiiler Esnaf Odasý Baþkaný Osman Aþutoðlu Ahilik Türk gelenek ve kültürünün esnafýmýza kazandýrdýðý bir deðer olduðunu söyledi.

A

Ahiliðin günümüzde dayanýþma ve yardýmlaþmanýn bir sembolü olduðunu dürüstlüðü, doðruluðu, hizmette mükemmelliði ilke edinen Ahilik kültürüne her zaman olduðu gibi günümüzde de büyük ihtiyaç bulunduðunu belirten Aþutoðlu, esnaflarýmýzýn verdikleri her türlü hizmette mükemmellik felsefesiyle birliðin paylaþmanýn dayanýþmanýn çok güzel bir örneklerini hayata geçiren Ahilik kültürünün, günümüz için de çok deðerli olduðunu belirtti. Bu yýl Ahilik Haftasý nedeniyle oda olarak belirlediðimiz en eski kayýtlý faal olan esnaf ve üyelerimizden Ýsmail Çaðlayan ve Ýbrahim Karaderili'ye yýlýn ahisi ödülünü verdiklerini, bunu inþallah her yýl geleneksel hale getireceklerini söyle-

di. Aþutoðlu esnaflarýmýzýn Ahilik Haftasý'ný kutladýðýný belirterek sözlerine Ahi Evran'ýn Ahi Baba Nasihatý ile son verdi. Eline, diline, beline sahip ol. Kalbini, kapýný, alnýný açýk tut. Ahi'nin eli, kapýsý, sofrasý açýk olmalý; gözü beli ve dili kapalý olmalý Eþine, iþine, aþýna özen göster. Harama bakma, haram yeme, haram içme. Doðru, sabýrlý, dayanýklý ol. Yalan söyleme. Büyüklerinden önce söze baþlama. Kimseyi kandýrma. Kanaatkar ol. Dünya malýna tamah etme. Yanlýþ ölçme. Eksik tartma. Kuvvetli ve üstün durumda iken, affetmesini, hiddetli iken yumuþak davranmasýný bil ve kendin muhtaç iken bile baþkalarýna verecek kadar cömert ol. Unutma ki iþinin aþýnýn bereket bunlardadýr. (Serkan Þansever)

PROPAGANDA YASAÐI BAÞLADI üksek seçim Kurulu'nun (YSK) 1 Ocak 2014'ten önce aday adaylarýnýn seçim bürosu açamayacaðý, kendilerini tanýtýcý ilan, afiþ, pankart asamayacaklarý ve yazýlý-görsel basýnda propaganda faaliyetleri yapamayacaklarýna iliþkin aldýðý karar tüm yurtta olduðu gibi Sungurlu'da ki basýn kuruluþlarýna da teblið edildi.

Y

Hazýrlanan 30 Mart 2014' te yapýlacak yerel seçimlerle ilgili tebliðleri polis memurlarý basýn kuruluþlarýna ulaþtýrdý. Tebliðde 30 Mart 2014 tarihinde yapýlacak mahalli seçimlerde aday adayý olacaklarýn propaganda yapmalarýnýn, Siyasi Partiler Kanunu ilgili maddelerine göre 1 Ocak 201.4 tarihine kadar yasak olduðu kaydedildi. Kmniyet Genel Müdürlüðü ilgili yazý ekindeki Yüksek Seçim Kurulunun 04,09.2013 tarihli ve 345 sayýlý kararý ve 2H2Ü sayýlý siyasi partiler kanunun 43.maddesindeki "Ön seçimde Propaganda" baþlýðýna göre 30 Mart 2014 tarihinde yapýlacak mahalli seçimler ile ilgili olarak siyasi partilerden aday adayý olmak isteyen þahýslatýn propaganda yapmak amacýyla açýk hava toplantýlarý, örf ve adete göre sohbet ortamlarý hariç olmak üzere, kapalý salon toplantýlarý tertiplemeyeceði, duvar ilaný, el ilaný ve her nevi matbua, ses ve görüntü bantlarý ile propaganda yapamayacaklarý, seçim bürolarýný seçimin baþlangýcý olan 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren açýlabileceði, aday adaylarýnýn bu tarihten önce seçim bürolarý açmasýnýn mümkün olamayacaðý ayrýca yine bu tarihten önce yazýlý ve görsel basýnda propaganda faaliyetleri yasak olduðu hatýrlatýldý. (Serkan Þansever)

Haberleri Günlük Renkli Olarak Takip Edebilmek Ýçin,

www.sungurlununsesi.net

Adresini Ziyaret Ediniz...


30 EYLÜL 2013 • PAZARTESÝ

3

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

Anadolu Öðretmen Lisesi Arsasý Ýncelendi ungurlu ilçesinde yapýlmasý planlanan Anadolu Öðretmen Lisesi arsasýnda incelemeler yapýldý.

S

Satýlýk Arsa Müracaat : Cafer Çataloðlu 0539 396 27 95

S.S.STK.547

Eski Aytemiz Benzinlik Üstü, Meyvalýklar Yanýnda bulunan 10 dönümlük arsa satýlýktýr.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yapýlacak olan Anadolu Öðretmen Lisesinin yer incelemesi için Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünde görevli Ýnþattan sorumlu il Milli Eðitim Þube Müdürü Mahmut Aþýkoðlu, Ýnþaat Mühendisleri Emre Sezer ve Davut Kýlýç, Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem

* GEÇÝCÝ FAALÝYET BELGESÝ’NÝN (GFB) ALINMASI * ÇEVRE ÝZNÝ ve LÝSANSI’NIN ALINMASI * ÇEVRE ÝZNÝ MUAFÝYET YAZISI ALINMASI * ATIKSU ARITMA TESÝSÝ TASARIMI ve ÝÞLETMESÝ * REVERSE OSMOSÝS - YUMUÞATMA SÝSTEMÝ KURULUMU ve BAKIMI ÇEVRE VE ÞEHÝRCÝLÝK BAKANLIÐI TARAFINDAN ÇDYB-1503 BELGE NOSU ÝLE YETKÝLENDÝRÝLMÝÞ KURULUÞ

0536 220 64 35 - 0532 153 77 00 - 0364 700 11 33

Dursun Anadolu Öðretmen Lisesinin yapýlacaðý arazi üzerinde incelemelerde bulundu. Konu hakkýnda açýklamalarda bulunan Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya; '' Çorum' dan gelen mühendisler, Proje üzerinde yapýlmasý planlanan deðiþiklileri görmek üzere ilçemize geldiler. Akçay Mahallesi Maþatlýk mevkiinde bulunan ve ilçemizin en deðerli arsalarýndan biri olan bölümde Anadolu Öðretmen Lisesi için inþallah en kýsa sürede yapým ihalesini gerçekleþtirerek ilk kazmayý vuracaðýz.'' dedi. (Serkan Þansever)

Haberleri Günlük Renkli Olarak Takip Edebilmek Ýçin,

www.sungurlununsesi.net Adresini Ziyaret Ediniz...

www.elit-cevre.com

Ýmtiyaz Sahibi Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Sayfa Editörü H. Mustafa SARIYÜCE Muhabirler Muammer ÖZEL

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Serkan ÞANSEVER

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi (st/cm) Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. : 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 100 TL. : 8,40 TL. 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


30 EYLÜL 2013 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4

Milli Eðitim Müdürlüðünden Emekli Olan Personele Veda Yemeði ungurlu Milli Eðitim Müdürlüðünden emekli olan personel için veda yemeði düzenlendi.

S

Milli Eðitim Müdürlüðünden yapýlan açýklamaya göre, Milli Eðitim Müdürlüðünde uzun yýllar hizmet yaptýktan sonra emekliye ayrýlan Yaþar Tomruk'un emekliye ayrýlmalarý nedeniyle öðretmen evinde veda gecesi gerçekleþtirildi. Gecede bir konuþma yapan Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, çalýþmalarýndan dolayý emekliye ayrýlan personeline teþekkür ederek, "Bugün emekli olan arkadaþýmýz örnek bir memur, örnek bir insan ve örnek bir þahsiyet olarak, görevlerini baþarý ile yapmýþlardýr. Kendilerine bundan sonraki yaþamlarýnda saðlýk ve mutluluklar diliyorum, kurumum adýna kendilerine teþekkür ediyorum" dedi. Veda gecesinde emekliye ayrýlan Yaþar Tomruk'a Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun tarafýndan hediye verildi. (Serkan Þansever) Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn (MEB) ortaöðretime geçiþ sisteminde bulduðu modelin ayrýntýlarý belirlendi. 'Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ' olarak belirlenen yeni modelde tek Seviye Belirleme Sýnavý (SBS) yerine öðrenciler 8. sýnýfýn her dönem 6 dersten birer kez olmak üzere yýlda 12 sýnava girecek. 6 temel derste sýnavlar test usulü olacak ve öðrencilere sýnavlarda 20'þer soru sorulacak. Birinci dönemde yazýlýlar kasým ayýnýn son haftasýnda, ikinci dönemdeki sýnavlar ise nisan ayýnýn son haftasýnda yapýlacak. Milli Eðitim Bakanlýðý, Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ Sistemi ile ilgili tüm ayrýntýlarýn yer aldýðý bir rapor hazýrladý. Raporda, yeni sýnav sistemi hakkýnda tüm bilgilere geniþçe yer verildi. Yeni uygulamada, öðrencilerin okullarýnda girdiði yazýlýlardan bir tanesi daha denetimli bir þekilde ortak yapýlacak. Merkezî ortak sýnavlar iki okul gününde yapýlacak. Sýnavda, o güne kadar iþlenen konular yer alacak. Sýnav süresi 40 dakika olacak. Merkezî sýnavlar, ilerleyen zamanlarda açýk uçlu sorularý da içerecek. Her öðrenci sýnavlara kendi okullarýnda girebilecek. Birinci dönemde yazýlýlar kasým ayýnýn son haftasýnda, ikinci dönemdeki sýnavlar ise nisan ayýnýn son haftasýnda yapýlacak. Merkezi ortak sýnavlar, 2013-2014 eðitim öðretim yýlý için Talim ve Terbiye Kurulu Baþkanlýðý tarafýndan belirlenen 'temel dersler' Fen ve Teknoloji, Matematik, Türkçe, T.C Ýnkýlâp Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancý Dil, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinden yapýlacak. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almayan öðrenciler (2012-2013 eðitim öðretim döneminde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersini almayan öðrencilerin sayýsý 376) bu dersten merkezi deðerlendirmede muaf tutulacak. Bu öðrencilerin yerleþtirmeye esas olacak puaný üzerinde 5 temel dersin etkisi olacak. Merkezi ortak sýnavlar, 2013-2014 eðitim öðretim yýlýnda sadece 8. sýnýfta uygulanacak. Yeni uygulamada SBS'den farklý olarak merkezi ortak sýnavlara giremeyen öðrencilere telafi imkâný saðlanacak. Merkezi sýnavlarýn yapýldýðý günlerde geçerli bir mazereti sebebiyle sýnava katýlamayan öðrenciler, mazeretini belirten resmi belge veya velisinin izniyle, belirlenen tarihlerde mazeret sýnavýna girebilecek. Buna raðmen mazeret sýnavýna da giremeyen öðrenciler sýnava girmemiþ kabul edilecek. Normal dönemde geçerli olan mazeret þart-

larý, ortak sýnavlar için de geçerli olacak. Mazeret sýnavlarý, ortak sýnavlarla eþdeðer nitelikte farklý sorularla, öðrencilerin kendi okullarý dýþýnda farklý sýnav salonlarýnda yapýlacak. Mazeret sýnavý bir kere olacak. Ortaöðretim kurumlarýna yerleþtirmeye esas puan 6, 7 ve 8. sýnýf yýl sonu baþarý puanlarýnýn yüzde 30'u ile 8. sýnýfta uygulanan merkezi ortak sýnav puanlarýnýn yüzde 70'inden oluþacak. 6 ve 7. sýnýflarda bütün derslerin notlarý öðretmen tarafýndan verilecek. 8. sýnýfta, 6 temel dersten 3 yazýlýsý olanlarýn 2.'si, 2 yazýlýsý olanlarýn 1.'si merkezi yazýlý olarak yapýlacak. Geri kalan derslerin yazýlýlarýnýn tamamý öðretmen tarafýndan yapýlacak. Baþarý puaný hesaplanýrken bütün derslere ait yazýlýlarýn ve performans deðerlendirmelerinin ortalamasý alýnarak öðrencinin o derse ait baþarý notu belirlenecek. 6, 7 ve 8. sýnýflarýn yýl sonu baþarý puaný 300 üzerinden merkezi ortak sýnavlarýn puaný 700 üzerinden hesaplanacak, ortaöðretime yerleþtirmeye esas puan ise bu ikisinin ortalamasý alýnarak 500 üzerinden hesaplanacak. Baþarý puaný ve devamsýzlýk dikkate alýnacak Yanlýþ cevaplar doðru cevaplarý etkilemeyecek. Puanlarýn eþit olmasý durumunda, tercih önceliði, sýrasýyla 8, 7 ve 6. sýnýflardaki yýl sonu baþarý puaný yüksekliði, özürsüz devamsýz gün sayýsýnýn azlýðý öncelik sýralamasýna göre yerleþtirmede esas alýnacak. Merkezi ortak sýnavlar ülke çapýnda müfredat uyumunu esas alacak. Talim ve Terbiye Kurulu Baþkanlýðý, müfredatýn eþ zamanlý uygulanmasýna iliþkin akademik takvim hazýrlayarak okullarla paylaþacak. Akademik takvim, yazýlýya girecek öðrenciler arasýnda fýrsat eþitsizliði olmamasý

için öðretmenlerin müfredatý yetiþtirmesi konusunda zorlayýcý olacak. Ayrýca, tüm okullarda müfredat birlikteliðinin eþzamanlý uygulanabilmesi için 8. sýnýfta temel derslerdeki öðretmen açýklarý mümkün olduðunca giderilecek. Merkezi deðerlendirmeler, öðrencilerin normal dönemde girdiði yazýlýlardan farklý olmayacak. Bu nedenle normal dönemde alýnan tedbirlere ek olarak, öðretmenler sýnav gözetmeni olarak farklý okullarda görevlendirilecek. Gerektiði durumlarda öðrenciler farklý sýnýflara daðýtýlacak. Orta vadede sýnav salonlarýna kamera sistemi kurulacak. Tek okullu olan bölgelerde il ve ilçe millî eðitim müdürlüklerince belirlenen yetkililer sýnavýn uygulanmasýnda görevlendirilecek. Öðrenciler için ise il ve ilçe millî eðitim müdürlüklerince sýnav salonlarý belirlenecek. Kopya iþlemi sýnav salonunda görevli öðretmenler tarafýndan tespit edilen öðrencinin sýnavý tutanaða baðlanarak geçersiz sayýlacak. (Haber Merkezi)


30 EYLÜL 2013 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

5

www.sungurlununsesi.net

Kaymakam Beyazyýldýz’dan Baþkan Uzunkaya’ya Ziyaret ungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya' yý makamýnda ziyaret etti.

S

Ziyarette konuþan Beyazyýldýz; Sungurlu' yu daha güzel yerlere taþýmak için yerel yöneticilerle birlik içerisinde çalýþacaklarýný söyleyerek, "Güzel ilçemizde belediyenin güzel hizmetlerini görüyoruz. Ýnþallah burada görev yaptýðýmýz sürede bu hizmetleri katlayarak devam edeceðiz" dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya ise, belediye projelerinden bahsederek, "Sizin gibi çalýþkan, becerikli ve tecrübeli bir kaymakamla çalýþmaktan dolayý gerçekten çok mutluyuz. Ýnþallah hep birlikte ilçemizi hak ettiði noktaya ulaþtýracaðýz" dedi. (Serkan Þansever)

Ayaðýbüyük Köyü Derneði’nden Baþkan Uzunkaya’ya Ziyaret ungurlu Ayaðýbüyük köyü Kültür ve Dayanýþma Derneði üyeleri Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya' yý makamýnda ziyaret etti.

S

Sungurlu Ayaðýbüyük köyü Kültür ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Aziz Ambarkütükoðlu ve Dernek üyeleri gerçekleþtirmiþ olduklarý ziyarette Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya' yý yapmýþ olduðu çalýþmalardan dolayý tebrik ederek Ayaðýbüyük Köyü Kültür ve Dayanýþma Derneði adýna Baþkan Uzunkaya' ya saat hediye ettiler. Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya deðerli Dernek Baþkanýmýzý ve üyelerini aðýrlamaktan mutluluk duyduðunu belirterek, "Sayýn Baþkanýmýz ve üyelerimiz bey lütfedip ziyarette bulundular, kendilerine nazik düþüncelerinden dolayý teþekkür ediyorum." þeklinde konuþtu. (Serkan Þansever)

ugüne kadar Türk Hava Kurumu'nun (THK) yetkisinde bulunan kurban toplama iþini bundan sonra her kurum yapabilecek.

B

Resmi Gazete'nin önceki günkü sayýsýnda, Yardým Toplama Esas ve Usulleri Hakkýndaki Yönetmelik'te yapýlan deðiþiklik yayýmlandý. Kurban derisi, fitre ve zekât zarfý daðýtarak yardým toplama konusunda sadece THK'ya tanýnan yetkiler yönetmelikten çýkarýldý. THK, 1999 yýlýndan bu yana Sosyal Yardýmlaþma Vakfý, Kýzýlay, Çocuk Esirgeme ve Diyanet Ýþleri adýna yardým topluyordu. Hükümetin yaptýðý deðiþikliði 'kaosu ortadan kaldýrdý' sözleriyle deðerlendiren THK Genel Baþkaný Osman Yýldýrým, "THK bundan sonra da 88 yýldýr olduðu gibi halkýmýzýn desteði ile kurban derisi, fitre ve zekât toplamaya devam edecektir. Bu faaliyetleri eskisi gibi yürütecektir." dedi.

(Haber Merkezi)

Haberleri Günlük Renkli Olarak Takip Edebilmek Ýçin,

www.sungurlununsesi.net Adresini Ziyaret Ediniz...


30 EYLÜL 2013 • PAZARTESÝ

S.S.REK.710

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

6


30 EYLÜL 2013 • PAZARTESÝ

Sekreter ve Muhasebe Departmanýmýzda Çalýþtýrýlmak Üzere Çalýþma Arkadaþlarý Arýyoruz. Not : Baþvurularýn Þahsen Yapýlmasý Önemle Rica Olunur.

Ýletiþim : Samsun Asfaltý 3. Km. (Sungurlu Devlet Hastanesi Karþýsý)

Tel : 0364 311 02 24

Kiralýk Daire Öðretmenevleri B Blok 4. katta bulunan daire kiralýktýr.

S.S.STK.553

Müracaat : Ýst. Cep : 0535 723 70 33 Evi Görmek Ýçin : 0542 651 15 31

Devren Satýlýk Öðrenci Yurdu Tam Kapasite Çalýþan Kýz Öðrenci Yurdu Ýþletmesi Devredilecektir.

Müracaat : 0544 930 20 49 (17.30-20.30 Arasý Aranacaktýr)

S.S.STK.552

Vergi Dairesi Karþýsýnda bulunan Karadoðan Kýraathanesi Devredilecektir.

Öz Sungurlu Tur

SUNGURLU’NUN SESÝ

7

www.sungurlununsesi.net

D2 Belgeli, Ferdi Kaza Sigortalý Personel Servis, Gezi, Tur Taþýmacýlýðý, Þehir Ýçi Özel Okul Taþýmacýlýðý, Havaalaný Transferi, Toplantý ve Seminerlere Taþýmacýlýk... Müracaat : Þehir Parký Karþýsý Belediye Ýþ Merkezi Binasý No : 15 Telefon : 0533 611 30 24 0542 377 80 66 S.S.REK.709

Satýlýk veya Kiralýk Daire Baþpýnar Mah. Pazar Cad. Kuyumcuoðlu Cad. 3 Nolu Saðlýk Ocaðý Karþýsý’nda bulunan 5. katta 3+1 doðalgazlý ful daire satýlýk veya kiralýktýr.

Ali Ýhsan Mantar 0545 341 02 10 0544 889 72 50

S.S.STK.551

Müracaat :

Uzar Sitesi’nde Satýlýk Dublex ve Kat’da Daire Müracaat : 0533 618 89 19

S.S.STK.550

Satýlýk Daireler

S.S.REK708

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...


30 EYLÜL 2013 • PAZARTESÝ

www.sungurlununsesi.net

8

S.S.REK.707

abonelerin 'canýnýn yanmasý'na yol açtý. Abone ile daðýtým þirketlerini karþý karþýya getiren en kritik konularýn baþýnda ödenmeyen faturalar nedeniyle gündeme gelen elektrik kesme iþlemi geliyor.

caklarýnýn tahsilini öngören yasa kapsamýnda iþlem yapýldýðýný söyledi. Halen, bu yasa gereðince faturasýný zamanýnda ödemeyen aboneden aylýk bazda yüzde 1.4 oranýnda faiz tahsil ediliyor. Abone, elektrik kesme ve baðlantý için de ödeme yapmak zorunda kalýyor. EPDK'nýn 1 Ocak 2013'ten geçerli tarifesine göre konutlarda kesme baðlantý bedeli 17.7 TL, sanayide 89.9 TL düzeyinde bulunuyor.

Anýnda þalter iniyor Özel sektör tarafýndan iþletilen elektrik daðýtým bölgelerinde, abonenin faturasýný öngörülen sürede ödememesi halinde anýnda elektriði kesiliyor. Elektrik daðýtým þirketleri temsilcileri, bu konudaki þikayetler üzerine Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu'nun 'Müþteri Hizmetleri Yönetmeliði'ne iþaret ederek, daðýtým þirketlerinin bu mevzuatý uyguladýðýný söyledi. Daðýtým þirketleri, söz konusu yönetmelik gereðince daðýtým þirketlerinin son ödeme tarihini izleyen 5 iþ günü içinde faturasýný ödemeyen abonelerin elektriklerini kesme hakkýna sahip olduðunu vurguladý.

Bildirim yükümlülüðü geliyor Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK), hazýrlýklarý devam eden Müþteri Hizmetleri Yönetmeliði'nde daðýtým þirketleri ile aboneleri karþý karþýya getiren bu konuyla ilgili bir madde ekledi. Buna göre daðýtým þirketi, son ödeme tarihinden hemen sonra aboneye bildirimde bulunacak. Aboneye 5 iþ günü süre tanýnacak. 5 iþ günü içinde ödeme yapýlmazsa þalter inecek.

Daðýtým þirketleri, son ödeme tarihini izleyen 5 iþ günü içinde faturasýný ödemeyen abonelerin elektriklerini kesmeye baþladý. Devlet þirketi TEDAÞ döneminde aylarca iþlem yapýlmayan ödenmeyen elektrik faturalarý, özelleþtirme sonrasýnda daðýtým þirketleri ile aboneleri karþý karþýya getirdi. Daðýtým þirketleri, son ödeme tarihini izleyen 5 iþ günü içinde faturasýný ödemeyen abonelerin elektriklerini kesmeye baþladý. Elektriksiz kalan abonelerin isyaný mevzuatýn da yeniden ele alýnmasýný gündeme getirdi. Elektrik daðýtým tesislerinin özelleþtirmelerinin tamamlanmasýyla devlet Faiz yükü bu alandan çekildi. Tesisler, özel sektöre Elektriði kesilen abone hem yüklü bir faidevredildi. Özel sektör, devletin iþletmecilik- zle karþý karþýya kalýyor, hem kesme-baðlama te daha 'esnek' olduðu bazý konularda kural- faturasý ödemek zorunda kalýyor. larý harfiyen uygulamaya baþladý. Özel sekEPDK kaynaklarýndan alýnan bilgiye göre törün kurallarý katý biçimde uygulamasý bazý abonelerden 6183 sayýlý amme (kamu) ala-

Ýþte o madde Müþteri Hizmetleri Yönetmeliði'nde yer alan hüküm þöyle: "Müþterinin perakende satýþ sözleþmesi veya ikili anlaþmalar kapsamýnda öngörülen ödemeleri zamanýnda yapmamasý halinde, nihai tüketicilere enerji tedarik eden lisans sahibi þirketlerin bildirimi üzerine, en geç 5 iþ günü içerisinde daðýtým lisansý sahibi tüzel kiþiler tarafýndan elektriði kesilir. Söz konusu durum iki gün içerisinde daðýtým þirketi tarafýndan ilgili tedarikçiye bildirilir." (Habertürk)

30eylul