Page 1

YIL: 44 • SAYI: 3768 • 25 Kr.

30 AÐUSTOS 2013 • CUMA

Çorum Valisi Sabri Baþköy ;

‘Zaferin 91. Yýlý Kutlu Olsun’ orum Valisi Sabri Baþköy, "Milletimizin yokluk ve imkânsýzlýk içerisinde verdiði baðýmsýzlýk mücadelesinin zaferle taçlanmasýný saðlayan, her aþamasý eþsiz vatanseverlik ve kahramanlýk destanlarýyla dolu olan, 30 Aðustos Zaferinin 91. yýlýný kutlamanýn coþkusunu hep birlikte yaþýyoruz” dedi. KSayfa 2’de

Ç

30 Aðustos Zaferinin 91. yýlýný Kutlu Olsun...

30 Aðustos Zafer Bayramý Kutlu Olsun anlý tarihimizin deðerli anlarýndan biri olan 30 Aðustos Zafer Bayramýnýn 91'inci yýl dönümünü, milletçe idrak etmenin mutluluk ve gururunu yaþýyoruz. Tarihi, üstün baþarýlarla dolu Türk Milletinin övünç abidesi olan 30 Aðustos Zafer' i, milli deðerlerini ve birliðini muhafaza eden bir milletin en zor þartlarda bile esaret altýna alýnamayacaðýnýn tarihsel ispatýdýr. Þüphesiz ki bu büyük zafer, tüm dünyaya bir kez daha göstermiþtir ki; Türk milleti, vataný ve milletinin varlýðý ve birliði söz konusu olduðunda, þartlar ne olursa olsun, düþüncesizce canýný seve seve verebilmektedir. Türk Milleti Hürriyet ve Baðýmsýzlýk içinde yaþama onuruna kavuþmuþtur. Milletimiz bu zaferle, milli hakimiyet, birlik ve beraberlik anlayýþý içinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teþkil edecek bir þekilde baðýmsýzlýk ve hürriyetinden ödün vermeyeceðini, sonsuza kadar var olacaðýný tüm dünyaya kabul ettirmiþtir. KSayfa 2’de

Baþkan Uzunkaya Zafer Bayramý’ný Kutladý ungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, “30 Aðustos zaferimizin 91. yýldönümünde, deðerli hemþerilerimin, Aziz Türk Milletinin ve Silahlý Kuvvetlerimizin þanlý bayramýný yürekten kutluyor, bütün vatandaþlarýmýzý sevgiyle selamlýyoKSayfa 3’de rum."dedi.

S

Sungurlu Devlet Hastanesi'ne 1 Radyoloji Uzmaný, 6 Pratisyen Hekim Atandý

SAYFA

Þ

3

Erözgün, Zafer Bayramý’ný Kutladý orum Anadolu Birliði Genel Baþkaný Okay Erözgün, 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle yayýnladýðý mesajýnda,30 Aðustos Zafer Bayramý bu milletin azim ve iradesinin þartlar ne olursa olsun, varlýðý ve birliði söz konusu olduðunda adeta çelikleþtiðini bize hatýrlatmalý dedi. KSayfa 4’de

Haberleri Günlük Renkli Olarak Takip Edebilmek Ýçin,

www.sungurlununsesi.net

Adresini Ziyaret Ediniz...

Konteynýrlar Dezenfekte Ediliyor

SAYFA

Ç

5


30 AÐUSTOS 2013 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

2

30 Aðustos Zafer Bayramý Kutlu Olsun

Þanlý tarihimizin deðerli anlarýndan biri olan 30 Aðustos Zafer Bayramýnýn 91'inci yýl dönümünü, milletçe idrak etmenin mutluluk ve gururunu yaþýyoruz. Tarihi, üstün baþarýlarla dolu Türk Milletinin övünç abidesi olan 30 Aðustos Zafer' i, milli deðerlerini ve birliðini muhafaza eden bir milletin en zor þartlarda bile esaret altýna alýnamayacaðýnýn tarihsel ispatýdýr. Þüphesiz ki bu büyük zafer, tüm dünyaya bir kez daha göstermiþtir ki; Türk milleti, vataný ve milletinin varlýðý ve birliði söz konusu olduðunda, þartlar ne olursa olsun, düþüncesizce canýný seve seve verebilmektedir. Türk Milleti Hürriyet ve Baðýmsýzlýk içinde yaþama onuruna kavuþmuþtur. Milletimiz bu zaferle, milli hakimiyet, birlik ve beraberlik anlayýþý içinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teþkil edecek bir þekilde baðýmsýzlýk ve hürriyetinden ödün vermeyeceðini, sonsuza kadar var olacaðýný tüm dünyaya kabul ettirmiþtir.

GÜNÜN ANLAMI VE ÖNEMÝ Birinci Dünya Savaþý sonunda imzalanan Mondros Mütarekesi ve Sevr Antlaþmasýyla yurdumuz tamamen elimizden alýnýyor, vatanýmýzda hür olarak yaþama hakkýmýza son veriliyordu. Yüzyýllardýr üzerinde baðýmsýz olarak yaþadýðýmýz bu topraklar düþmanlara veriliyor, bizim de bunu kabul etmemiz isteniyordu. Türk milletinin bu durumu kabul etmesi elbette mümkün deðildi. 19 Mayýs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çýkmasýyla, lideriyle kucaklaþan Anadolu, Atatürk'ün önderliðinde Kurtuluþ Savaþý'ný baþlattý. Amasya Genelgesi'nin yayýnlanmasýnýn ardýndan Erzurum ve Sivas Kongreleri yapýldý. Daha sonra 27 Aralýk 1919'da Ankara'ya gelen Atatürk, 23 Nisan 1920'de TBMM'yi kurdu. Böy-lece hem memleketin yönetimi halkýn iradesine verilmiþ oluyordu. Hem de Kurtuluþ Savaþý'nýn merkezi Ankara oluyordu. TBMM meclisi yaptýðý görüþmelerde yurdun durumunu ve kurtuluþ çarelerini aradý. "Misak-ý Millî sýnýrlarý içinde vatanýn bir bütün olduðu ve parçalanamayacaðý görüþü"nden hareketle, düþmanla mücadele kararý alýndý. Oluþturulan düzenli ordularla savaþa girildi. Ýlk baþarý, Doðu'da Ermeni çetelerine karþý kazanýldý. Daha sonra, Batý cephesinde, Yunanlýlarla, I. Ýnönü ve II. Ýnönü Savaþlarý yapýldý. Bu savaþlarýn kazanýlmasýyla Yunanlýlar'a büyük bir darbe indirilmiþ oldu. Bunun üzerine Yunan ordusu yeniden saldýrýya geçti. Saldýrý üzerine Mustafa Kemal, ordularýna: "Hattý

müdafaa yoktur sathý müdafaa vardýr. Bu satýh, bütün vatandýr. Vatanýn her karýþ topraðý vatandaþýn kanýyla ýslanmadýkça terk olunamaz." emrini verdi. Türk askeri, büyük bir azim ve fedakârlýkla bu karara uydu. 23 Aðustos ve 12 Eylül 1921 tarihleri arasýnda yapýlan Sakarya Meydan Muharebesiyle, Türk milleti 1699 Karlofça Antlaþmasýndan beri ilk defa toprak kazanmaya baþlýyordu. Sakarya Savaþý, Türk milletinin savunma durumundan taarruz durumuna geçtiði önemli bir savaþ olarak da tarihe geçti. Bu zafer sonunda, TBMM tarafýndan, Mustafa Kemal'e "gazi" unvaný ve "Mareþal" rütbesi verildi. Türk tarihinin dönüm noktalarýndan biri olan Sakarya Savaþý'ndan sonra, büyük bir taarruzla düþmaný tamamen yok etme kararý alýndý. 1922 yýlý Aðustosuna kadar, hazýrlýklar tamamlandý. Güneydeki Türk birlikle-ri, büyük bir gizlilik içinde Batý cephesine kaydmld". Ýstanbul'daki cephane depolarýndan silah ve cephane kaçýrýldý. Ýtilaf Devletleri tarafýndan tahrip edilerek kullanýlmaz hâle getirilen toplar onarýldý. Yeni silâhlar satýn alýndý. Ordumuza taarruz eðitimi yaptýrýldý. Bu hazýrlýklardan sonra, Gazi Mustafa Kemal'in baþkomutan-lýðýný yaptýðý ordumuz, 26 Aðustos 1922'de düþmana saldýrdý. Bir saat içinde düþman mevzileri ele geçirildi. 30 Aðustos'ta düþman çember içine alýndý. Sað kalanlar esir alýndý. Esirler arasýnda Yunan Baþkomutaný Trikopis'te vardý. Bu savaþ, Atatürk'ün baþkomutanlýðýnda yapýldýðý için Baþkomutanlýk Meydan Muharebesi olarak adlandýrýldý. Büyük Tarruzun baþarýyla sonuçlanmasýndan sonra düþman, Ýzmir'e kadar takip edildi. 9 Eylül 1922'de Ýzmir'in kurtarýlmasýyla yurdumuz düþmandan temizlenmiþ oldu. Hain düþmanýn, haksýzca ve alçakça iþgaline "dur" diyen ve kanýmýzýn son damlasýný akýtmadan yurdumuzu býrakmayacaðýmýzý dünyaya ispatlayan bu büyük zaferi her yýl, 30 Aðustos günü, bayram yaparak (Serkan Þansever) kutluyoruz.

Vali Baþköy Zafer Bayramý'ný Kutladý orum Valisi Sabri Baþköy 30 Aðustos Zafer Bayramý münasebetiyle bir mesaj yayýnladý.

Ç

Baþköy mesajýnda, "Milletimizin yokluk ve imkânsýzlýk içerisinde verdiði baðýmsýzlýk mücadelesinin zaferle taçlanmasýný saðlayan, her aþamasý eþsiz vatanseverlik ve kahramanlýk destanlarýyla dolu olan, 30 Aðustos Zaferinin 91. yýlýný kutlamanýn coþkusunu hep birlikte yaþýyoruz. Birlik ve beraberlik anlayýþýyla ortak deðerler etrafýnda kenetlenen, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere SGS ALTINDA 30 Aðustos Zaferiyle GÖLBAÐLARI MEVKÝ unutulmayacak bir ders veren milletimiz, hiçbir þekilde baðýmsýzlýk ve hürriyetinden taviz vermeyeceðini, sonsuza kadar var olacaðýný tüm dünyaya kabul ettirmiþtir. 350 ADA 1 PARSEL Bu düþüncelerle, Türk Silahlý Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarý ve bütün vatan27.720 m2 - PAZARLIKLI daþlarýmýzýn 30 Aðustos Zafer Bayramý'ný kutluyor, baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak -------------------------------------üzere tüm þehitlerimizi, ebediyete intikal etmiþ gazilerimizi rahmet anýyor ve þükranlarýmý ÇÝFLÝK KÖYÜ (Serkan Þansever) sunuyorum" dedi.

Satýlýk 2 Adet Tarla

KÖY ÖNÜNDE 2 PAFTA 187 PARSEL 12.000 m2 Tarlalar Satýlýktýr.

S.S.STK.464

Müracaat : 0533 638 51 35

Haberleri Günlük Renkli Olarak Takip Edebilmek Ýçin,

www.sungurlununsesi.net

Adresini Ziyaret Ediniz...


30 AÐUSTOS 2013 • CUMA

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

3

Baþkan Uzunkaya Zafer Bayramý'ný Kutladý ungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya 30 Aðustos Zafer Bayramýnýn 91. yýldönümü nedeniyle mesaj yayýnladý

S

Uzunkaya mesajýnda þu ifadelere yer verdi: Baþkan Uzunkaya, mesajýnda; "Þanlý tarihimizin deðerli anlarýndan biri olan 30 Aðustos Zafer Bayramýnýn 91'inci yýl dönümünü, milletçe idrak etmenin mutluluk ve gururunu yaþýyoruz. Tarihi, üstün baþarýlarla dolu Türk Milletinin övünç abidesi olan 30 Aðustos Zafer' i, milli deðerlerini ve birliðini muhafaza eden bir milletin en zor þartlarda bile esaret altýna alýnamayacaðýnýn tarihsel ispatýdýr. Þüphesiz ki bu büyük zafer, tüm dünyaya bir kez daha göstermiþtir ki; Türk milleti, vataný ve milletinin varlýðý ve birliði söz konusu olduðunda, þartlar ne olursa olsun, düþüncesizce canýný seve seve verebilmektedir. Türk Milleti Hürriyet ve Baðýmsýzlýk içinde yaþama onuruna kavuþmuþtur. Milletimiz bu zaferle, milli hakimiyet, birlik ve beraberlik anlayýþý içinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teþkil edecek bir þekilde baðýmsýzlýk ve hürriyetinden ödün vermeyeceðini, sonsuza kadar var olacaðýný tüm dünyaya kabul ettirmiþtir. 30 Aðustos zaferimizin 91. yýldönümünde, deðerli hemþerilerimin, Aziz Türk Milletinin ve Silahlý Kuvvetlerimizin þanlý bayramýný yürekten (Serkan Þansever) kutluyor, bütün vatandaþlarýmýzý sevgiyle selamlýyorum."dedi.

Sungurlu Devlet Hastanesi'ne 1 Radyoloji Uzmaný, 6 Pratisyen Hekim Atandý Çorum'a hekim atamasý haberi Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Kafkas'tan geldi.Kafkas Sungurlu Devlet Hastanesi'ne 1 Radyoloji Uzmaný, 6 Pratisyen Hekim atamasý yapýldýðýný bildirdi. Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, Çorum genelinde hekim açýðýný kapatmak için 52. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülük Kurasý ile 4'ü uzman hekim ve 46'sý da pratisyen hekim olmak üzere toplam 50 hekim alýnacaðýný bildirdi. Çorum'un hekim açýðýný azaltmak için büyük gayret sarf eden Kafkas'ýn verdiði bilgiye göre, uzman ve pratisyen doktorlarýn il genelinde daðýlýmý þöyle: T.C Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne 1 Acil Týp Uzmaný, 1 Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný, 1 Neonatoloji Uzmaný, Sungurlu Devlet Hastanesi'ne Radyoloji Uzmaný 1, Uðurludað Ýlçe Devlet Hastanesine 1, Alaca Devlet Hastanesine 3, Alaca Toplum Saðlýðý Merkezine 2, Bayat Devlet Hastanesine 2, Bayat Toplum Saðlýðý Merkezine 1, Boðazkale Ýlçe Devlet Hastanesine 2, Dodurga Ýlçe Hastanesine 2, Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesine 3, Ýskilip Toplum Saðlýðý Merkezine 1, Kargý Ýlçe Devlet Hastanesine 2, Kargý Toplum Saðlýðý Merkezine 1, Laçin Toplum Saðlýðý Merkezine 1, Mecitözü Ýlçe Devlet Hastanesine 2, Oðuzlar Ýlçe Devlet Hastanesine 2, Lokman Aktar Mýsýr Çarþýsý’nda Ortaköy Ýlçe Devlet Hastanesine 2, Osmancýk Devlet Hastanesine 2, Toplum Saðlýðý Merkezine 2, Sungurlu Devlet Hastanesine 6, Çalýþtýrýlmak Üzere 2 bayan Eleman Alýnacaktýr. Osmancýk Sungurlu Toplum Saðlýðý Merkezine 2 ve Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine 7 olmak üzere toplam 44 pratisyen Müracaat : hekim. Muhsin Yazýcýoðlu Cad. No : 100 Yeni atamalarla Çorum'un saðlýk insan gücü alt yapýsýnýn daha da güçleneceðini belirterek, Çorum için hayýrlý olmasýný dileyen Agâh (Müracaatlar Þahsen Yapýlacaktýr) Kafkas, hekim kuralarýnýn bugün çekileceðini de belirtti. (Serkan Þansever)

Eleman Aranýyor

Ýmtiyaz Sahibi Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Sayfa Editörü H. Mustafa SARIYÜCE Muhabirler Muammer ÖZEL

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Serkan ÞANSEVER - Oðuzhan ATÝK

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi (st/cm) Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. : 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 100 TL. : 8,40 TL. 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


30 AÐUSTOS 2013 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4

Çorum Anadolu Birliði Genel Baþkaný Okay Erözgün ;

“Zafer Bayramýnýz Kutlu Olsun” orum Anadolu Birliði Genel Baþkaný Okay Erözgün, 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle yayýnladýðý mesajýnda,30 Aðustos Zafer Bayramý bu milletin azim ve iradesinin þartlar ne olursa olsun, varlýðý ve birliði söz konusu olduðunda adeta çelikleþtiðini bize hatýrlatmalý dedi.

Ç

Erözgün, Dünyanýn en köklü, en muzaffer topluluklarýndan biri olan aziz milletimizin kahraman ordumuzla bütünleþerek emperyalist devletlere karþý verdiði emsalsiz mücadelenin yýldönümünü büyük bir onur, mutluluk ve heyecanla idrak ediyor ve ülkemiz üzerinde karanlýk emelleri olanlara bu muhteþem zaferi bir kere daha hatýrlatýyorum dedi. Erözgün, Aðustos ayý, tarihimiz boyunca, milletimiz açýsýndan hep önemli ve zaferlerle dolu olmuþtur. 30 Aðustos 1922 günü Büyük Taarruz ile Türk milleti Anadolu'nun sonsuza kadar Türk yurdu olarak kalacaðýný bütün dünyaya ilan etmiþtir. Bu gün bu açýk ilanýmýzý unutarak ülkemiz üzerinde yeniden haçlý emelleri olanlar þunu unutmamalýdýr ki, þartlar ne olursa olsun, Vatanýn ve Milletin varlýðý ve birliði söz konusu ise gerisi teferruattýr diyerek açýklamalarýný þöyle sürdürdü. Böylesine anlamlý bir gün dolayýsýyla; þanlý ordumuzun her kademesinde bir üst rütbeye terfi eden subay ve astsubaylarýmýza yeni görevlerinde üstün baþarýlar diliyorum. Emekliye ayrýlan subay ve astsubaylarýmýza ise saðlýklý, mutlu, uzun ömürler diliyorum. Büyük ve kutlu zaferin yýldönümünde, bir kez daha yüce milletimizi ve onun baðrýndan çýkmýþ kahraman ordumuzu kutluyor; Baþta büyük zaferin Baþkumandaný Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, þehitlerimizi rahmet, þükran ve minnetle anýyorum. Bu uðurda canýný ortaya koyan gazilerimizi de minnet ve þükranla selamlýyorum. (Serkan Þansever)

kdeniz Karpaz Üniversitesi Türkiye Koordinatörleri Mehmet Macar ve Mustafa Yavuz, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti. Ziyarette Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gülen Elmas Arslan ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Vekili Yrd. Doç. Dr. Sevil Özkýnalý da hazýr bulundu.

A

Yeni kurulan üniversitelerle iþbirliði yapmak istediklerini ve bu çerçevede Hitit Üniversitesi'nin, üniversiteleri için yüksek iþbirliði potansiyeline sahip olduðunu ifade eden Akdeniz Karpaz Üniversitesi Türkiye Koordinatörleri, üniversite eðitim birimleri ile özel ortak lisansüstü program yapmak istediklerini belirttiler. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektör Alkan da, enstitülerin kýsa zamanda büyük atýlýmlar gerçekleþtirdiðini belirterek "Üniversitemiz bünyesinde lisansüstü eðitim veren 2'si aktif olmak üzere toplam 3 Enstitümüz bulunmaktadýr ve bunlardan Sosyal Bilimler Enstitüsünde 5'i doktora olmak üzere toplam 13 Program bulunuyor, Fen Bilimleri Enstitümüzde de 1'i doktora olmak üzere toplam 6 Program bulunuyor." dedi. Üniversitenin bugüne kadar çeþitli ülkelerde bulunan birçok üniversite ile ortak iþbirliði protokolleri yaparak bilgi ve tecrübelerin karþýlýklý deðiþimini saðlamaya çalýþtýðýný dile getiren Alkan, Hitit Üniversitesi olarak eðitimin ulusallaþmasýna çok önem verdiklerini ve bu kapsamda þu ana kadar 4 kýtada yer alan, 30 ülkede eðitim veren, 54 üniversite ile anlaþma saðladýklarýný belirterek, KKTC'de de bu kapsamda çalýþmalar baþlatýldýðýný ve kýsa bir süre önce KKTC-Lefkoþa'da bulunan Yakýn Doðu Üniversitesi ile ikili iþbirliði anlaþmasý imzalandýðýný söyledi. Üniversitenin yasal mevzuat çerçevesinde tüm eðitim-öðretim alanlarýnda ortak projeler yürüterek her düzeyde öðrenci ve öðretim üyesi deðiþimi yapýlabileceðini ifade eden Alkan, bu çerçevede Akdeniz Karpaz Üniversitesi ile de ikili iþbirliði yapmaktan büyük mutluluk duyacaðýný açýkladý. (Serkan Þansever)

Haberleri Günlük Renkli Olarak Takip Edebilmek Ýçin,

www.sungurlununsesi.net

Adresini Ziyaret Ediniz...


30 AÐUSTOS 2013 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

5

Konteynýrlar Dezenfekte Ediliyor ungurlu Belediyesi Temizlik Ýþleri S Müdürlüðü ekiplerince, ilçe genelinde bulunan çöp konteynýrlarý bir bir yýkanarak dezenfekte ediliyor. Sýcak havalarýn etkisiyle çöp konteynýrlarýnda oluþabilecek kötü kokularýn vatandaþlarý etkilememesi ve oluþabilecek sinek, sivrisinek ve haþerelerin önlenmesi amacýyla yapýlan dezenfekte çalýþmalarý, vatandaþlar tarafýndan takdirle karþýlanýyor. Daha temiz bir kent görünümü saðlanmasý amacýyla yürütülen bu yöndeki faaliyetler, çevre temizliði için önem arz ediyor. Saðlýklý ve temiz bir ortamýn oluþmasý açýsýndan konteynýrlarýn dezenfekte edilmesi yönünde sürdürülen çalýþmalar, aralýksýz devam ediyor. 2.000 Müþteri Sungurlu Belediyesi'nin çevre temizliði konusunda sürekli tedbirler aldýðýný belirten 40 Adet Su Sebili Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya; Ýlçemizdeki çöplerin düzenli alýnmasý konusunda büyük titizlik göstererek, özverili bir þekilde çalýþýyoruz. Ýlçe genelinde bulunan Yýllýk 14.000 Adet Damacana konteynýrlarýn içindeki atýklarý sürekli alýyoruz. Çevrenin kirlenmemesi konusunda her türlü Yýllýk 20.000 Adet Pet Su Satýþý tedbiri alýyoruz. Çöp alanlarýnýn koku yaymasýný önlemek amacýyla gerekli tedbirleri alýyoruz. Þu Yaklaþýk 4.000 Adet Damacana sýralar çöp boþaltýlan konteynýrlarý titizlikle yýkayarak, dezenfekte ediyoruz.'' Dedi. (Serkan Þansever)

Devren Satýlýk AKDAÐ SU

Bilgisayar, Su Programý Komple Satýlýktýr

Dikey Geçiþ Sýnavý yerleþtirme sonuçlarý açýklandý.

0507 763 06 74 Satýlýk Müstakil Ev Hacettepe Mahallesi Þehit Kalender Yaralý Sokak Baðevler No : 1 adresinde bulunan 454 m2 üzerinde 3+1, Bahçeli Yarým Badrum, 1 Garaj, 1 Tandýr, 2 Büyük Deposu Bulunan müstakil ev satýlýktýr. Ayrýca : Römork, 11’li Gazayaðý, 2’li Pulluk, 1 Mipser ve 1 Adet Patos’da satýlýktýr.

0507 763 06 74

erleþtirme sonuçlarý, ÖSYM'nin https://sonuc.osym. gov.tr internet adresinden açýklandý. Adaylar, yerleþtirme sonuçlarýný belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaralarý ve þifreleri ile öðrenebiliyorlar. Yerleþtirme sonuç belgesi basýlmadý ve adaylarýn adreslerine gönderilmedi.

Y

Bir yükseköðretim programýna kayýt hakký kazanan adaylarýn kayýt iþlemleri ilgili üniversite tarafýndan 2-6Eylül 2013 tarihleri arasýnda yapýlacak. Kayýt için adaylarýn, yerleþtirildikleri yükseköðretim programýnýn baðlý bulunduðu üniversiteye süresi içinde baþvurmalarý gerekiyor. (Hakimiyet)

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...


30 AÐUSTOS 2013 • CUMA

S.S.REK.628

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

6


30 AÐUSTOS 2013 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

7

Acele Satýlýk Daire Baþpýnar Mah. Ýlhan Sarýaltun Cad. Güven Apt. 2. Kat Doðalgazlý ful daire (Buhara Market Yaný)

Hayati KURT 0535 817 02 16

S.S.STK.482

Müracaat :

Acil Satýlýk Daire Baþpýnar Mah. Emralioðlu 2. Sokak’ta bulunan 3. kat (Teraslý) 170 m2 daire acil satýlýktýr. S.S.STK.481

Müracaat : 0543 625 08 32

Uzar Sitesi’nde Satýlýk Dublex ve Kat’da Daire Müracaat : 0533 618 89 19

S.S.STK.480

Satýlýk Daireler

SATILIK LÜX DAÝRE

Müracaat : Müþerref Altun 0536 259 45 41

S.S.STK.479

Dölek Apt. A Blok 1. Kat No : 2’de bulunan lüx daire satýlýktýr.

ELEMAN ÝLANI

S.S.REK.627

Bosca Tekstil Kapasitesini Yükseltiyor Ayda 50 Bin Ýhracaat Gömlek Üretmeyi Hedefleyen Bosca Tekstil, Gömlekte Deneyimli Makinacýlar, Ütü-Paket Elemanlarý ve Yetiþtirilmek Üzere Vasýfsýz Bay-Bayan Elemanlar Alýnacaktýr. Ücretler Dolgun Olup, Bütün Haklar Mevcuttur.

Müracaat : Belediye Ýþ Merkezi Kat : 1 Bosca Tekstil Telefon : 0530 280 22 07 0364 312 00 02 S.S.REK.626

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...


30 AÐUSTOS 2013 • CUMA

S.S.REK.625

www.sungurlununsesi.net

8

30agustos  
30agustos  
Advertisement