Page 1

2 TEMMUZ 2013 • SALI

YIL: 43 • SAYI: 3720 • 25 Kr.

Tek Seçenek Dershanesin'de Görev Deðiþimi ungurlu Tek Seçenek Dershanesinde, Müdür görevine Sdüzenlenen törenle Mehmet Kepçelioðlu atandý.

Kepçelioðlu yaptýðý açýklamada, "Özel öðretimdeki dershaneciliðin klasik kalýplarýný aþarak öðrenciyi ve veliyi yönlendirmede olaylara sadece eðitimci gözüyle bakarak; Eðitime çaðdaþ, güncel, gerçekçi boyutlar kazandýran bir kurum olacaklarýný, Öðrencilerini kendi potansiyellerinin en üst seviyesine çýkarmak ve baþarýlarýna baþarý eklemek en büyük hedefleri olduðunu, bu hedefe giderken gücümüzü bilgi ve deneyimlerimizden, sevgimizden, ailelerimizle olan iþbirliðimizden, kýsacasý sizlerden aldýðýmýz güveni baþarýya dönüþtüreceðiz þeklinde ifade etti. KDevamý Sayfa 4’de

Silah Atmak Cesaretin Deðil, Cehaletin Göstergesidir evinçlerin ve baþarýlarýn silah atarak kutlanmasý nedeniyle toplumda telafisi mümkün olmayan acýlar ve sýkýntýlar ortaya çýkmaktadýr. Silahýn hiçbir þekilde amacý dýþýnda, yetkilisi haricinde ve gerektiði zamanlar dýþýnda kullanýlmasý doðru olmamakla birlikte suç teþkil etmektedir.

S

Düðünde, bayramda, asker uðurlamasýnda ve maç tezahüratlarýnda sevincin ve coþkunun silahla gösterilmesi, havaya silah sýkarak kutlanýlmasý elbette kabul edilemez bir davranýþtýr. Sungurlu halkýnýn sevinçlerini hiçbir þekilde silah atarak göstermemelerini istiyoruz. Bu silah atmalardan ve ortaya çýkan sesten (gürültüden) olumsuz etkilenen kadýnlar, hamile kadýnlar, çocuklar ve yaþlýlar olduðu unutulmamalýdýr.

Ömür Boyu Mutluluklar Dileriz

KDevamý Sayfa 3’de

Kýzýlay'ýn Seminerleri Sona Erdi

ungurlu Belediyesi Basýn-Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü personeli Cahit Emrali, Hatice Tahtacý ile dünya evine girdi. KSayfa 4’de

SAYFA

S

2

Sýcaklar, Vatandaþlarý Yeni Hazýrlýklara Yöneltti v ve iþyerlerinde rahat etmek isteyenler, klima için sýraya girdi. Üreticiler bayilerden gelen sipariþleri karþýlamak için çaba gösterirken, klima satýþlarýnýn geçen yýla göre artmasý bekleniyor. K5’de

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

SAYFA

E

3


2 TEMMUZ 2013 • SALI

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

2

Kýzýlay'ýn Seminerleri Sona Erdi ürk Kýzýlay'ýnýn öðretmenlere, Din görevlilerine ve Muhtarlara yönelik olarak tüm Türkiye'de baþlatmýþ olduðu Toplum Liderlerini Teþkilatlandýrma Projesi "Afet Zararlarýný Azaltma Programý" Ýlçemizde 19 Nisan dan bu yana devam etmektedir. Bu Eðitim Programlarýn 13. ilçemiz merkez ve beldelerinde görev yapan Toplum Lideri Muhtarlarla 26 Haziran 2013 tarihinde Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü Toplantý Salonunda gerçekleþtirildi.

T

12 Muhtar katýlýmcýnýn yer aldýðý eðitim sonunda tüm katýlýmcýlar sertifika almaya hak kazandý. Sertifikalar Kýzýlay Sungurlu Þubesi Baþkaný Elvan Küçükevcilioðlu ve Mesleki Eðitim Merkezi Müdürü Yusuf Ziya Ünsal tarafýndan verildi. Kýzýlay Sungurlu Þubesi Baþkaný Elvan Küçükevcilioðlu yaptýðý açýklamada, "Ýlçemizde merkez, belde ve köylerde görev yapan Toplum Lideri, Öðretmenlerimizle, Din Görevlilerimiz ve Muhtarlarýmýzla paylaþtýðýmýz "Afet Zararlarýný Azaltma Eðitim Programý sona ermiþ oldu" dedi. Küçükevcilioðlu, "Bu önemli ve anlamlý eðitime katýlan tüm Öðretmenlerimize, Din Görevlisi Ýmam-Hatiplere ve Muhtarlarýmýza afetsiz günler dileðiyle, özel ve iþ hayatlarýnda baþarýlar temenni eder, mutluluklar dileriz" diye konuþtu. Kýzýlay Sungurlu Þubesi Baþkaný Elvan Küçükevcilioðlu ayrýca Türk Kýzýlayý adýna; yaptýðýmýz bu çalýþmalarýmýzda, bizlere yakýn desteðini esirgemeyen Sayýn Kaymakamýmýz Hulusi Þahin' e Belediye Baþkanýmýz Selahattin Uzunkaya'ya Ýlçe Müftümüz Ýdris Özarslan' a Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüz Hürrem Dursun ve ekibine, Özel Ýdare Müdürümüz Ahmet Haþim Özsaray'a Mesleki Eðitim Merkezi Muhasebe öðretmeni Sinan Kuytak ve ayný okulun destek personeli Mazlum Kýrselioðlu'na ve özellikle yayýn hayatýnda bize çokça yer veren ilçemiz Sungurlu Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Serdar Özel'e, teþekkür ediyor, saygýlarýmýzý sunuyoruz" dedi. (Oðuzhan Atik)

Ýmtiyaz Sahibi Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Sayfa Editörü H. Mustafa SARIYÜCE Muhabirler Muammer ÖZEL

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Serkan ÞANSEVER - Oðuzhan ATÝK

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU 0.364 311 78 58 311 80 97

Tel :

Fax :

: 8,40 TL. 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 300 TL. : 50 TL. : 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


2 TEMMUZ 2013 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

3

Silah Atmak Cesaretin Deðil, Cehaletin Göstergesidir S

evinçlerin ve baþarýlarýn silah atarak kutlanmasý nedeniyle toplumda telafisi mümkün olmayan acýlar ve sýkýntýlar ortaya çýkmaktadýr. Silahýn hiçbir þekilde amacý dýþýnda, yetkilisi haricinde ve gerektiði zamanlar dýþýnda kullanýlmasý doðru olmamakla birlikte suç teþkil etmektedir.

Düðünde, bayramda, asker uðurlamasýnda ve maç tezahüratlarýnda sevincin ve coþkunun silahla gösterilmesi, havaya silah sýkarak kutlanýlmasý elbette kabul edilemez bir davranýþtýr. Sungurlu halkýnýn sevinçlerini hiçbir þekilde silah atarak göstermemelerini istiyoruz. Bu silah atmalardan ve ortaya çýkan sesten (gürültüden) olumsuz etkilenen kadýnlar, hamile kadýnlar, çocuklar ve yaþlýlar olduðu unutulmamalýdýr. Kimsenin kendi zevkini ve coþkusunu, baþkalarýna korku, üzüntü ve acý olarak çektirmeye hakký yoktur. Havaya silah sýkmak, insanlarda korku ve panik meydana getirmek, asla bir kutlama ve sevinç gösterisi olmamalýdýr. Bu nedenle; deðerli halkýmýzdan sevinci ve coþkuyu havaya silah sýkarak göstermemelerini ve bunun toplum ve insanlar üzerinde olumsuz bir etki yapacaðýný, telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacaðýný bilmelerini istiyoruz. Ayrýca ilçemiz genelinde silah atma olaylarýna karþý Emniyet birimlerimizce gerekli her türlü tedbirlerin alýndýðý ve konusu suç teþkil eden silah atma olaylarýný gerçekleþtirenler hakkýnda ilgili kanun maddeleri uyarýnca gerekli yasal iþlemlerin uygulanacaðý kamuoyuna duyurulur. (Serkan Þansever)

Aile Hekimine de Randevuyla Gidilecek ile hekimliðinde randevu uygulamasý dün baþladý. Muayene için sýra beklemek istemeyen hastalar telefonla ya da internet üzerinden randevu alabilecek.

A

SAÐLIK HÝZMETLERÝ KALÝTESÝ Ýl Saðlýk yetkilileri "Merkezi Hastane Randevu Sistemi"nin adýnýn, 'Merkezi Randevu Sistemi' olarak deðiþtirildiðini söyledi. 1 Haziranda baþlayan uygulamayla aile hekimlerinin, ileri tetkik için bir üst basamaða yönlendirmeyi uygun gördüðü hastalarýna sistem üzerinden randevu almaya baþladýðýný anlatan yetkililer, "Aile hekimlerinin daha önce bir üst basamakta tetkik yapýlmasýný önerdiði hastalar, bunu kendi uðraþlarýyla yaptýrýyordu. Bu hastalar randevularýný kendileri alýyordu ama yan dal uzmanlýklarý için randevu sistemi açýk deðildi. 1 Haziranda baþlayan uygulamayla aile hekimleri artýk hastalarýna ileri tetkik için kardiyoloji, endokrinoloji, hematoloji gibi yan dal uzmanlýklarý için randevu alabiliyor. Ayrýca aile hekimlerinin yönlendirdikleri hastalar için geri dönüþ almasý, tetkik sonucunu ve reçeteyi görmesi de mümkün hale getirildi. Böylece hastalarýmýzýn aldýðý saðlýk hizmetinin kalitesi daha da arttý" RANDEVU DÖNEMÝ BAÞLADI Yetkililerin verdiði bilgiye göre bugünden itibaren hastalar sadece hastane baþvurularý için deðil ayný zamanda aile hekimleri için de randevu alabilecek.Hastalarýn aile hekimlerinden randevularýný telefonla "Alo 182 Çaðrý Merkezi", internet ortamýnda "www. hastane randevu.gov.tr" adresi, mobil cihazlarla ise "Hastane Randevu Merkezi Mobil Uygulamasý" ile alabileceðini bildiren yetkililer, "Herhangi bir zorunluluk yok ama randevuyla gidilirse vatandaþlarýmýz beklemeden aile hekimine muayene olabilir" dedi. Uzun, akýllý telefonlara uygun program yüklendiði takdirde randevunun çok kýsa sürede alýnabileceðini, bunun için gereken sistemin kurulduðunu bildirdi. (Hakimiyet)

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...


2 TEMMUZ 2013 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4

Tek Seçenek Dershanesin'de Görev Deðiþimi ungurlu Tek Seçenek Dershanesinde Müdür görevine düzenlenen törenle Mehmet Kepçelioðlu atandý.

S

Kepçelioðlu yaptýðý açýklamada, "Özel öðretimdeki dershaneciliðin klasik kalýplarýný aþarak öðrenciyi ve veliyi yönlendirmede olaylara sadece eðitimci gözüyle bakarak; Eðitime çaðdaþ, güncel, gerçekçi boyutlar kazandýran bir kurum olacaklarýný, Öðrencilerini kendi potansiyellerinin en üst seviyesine çýkarmak ve baþarýlarýna baþarý eklemek en büyük hedefleri olduðunu, bu hedefe giderken gücümüzü bilgi ve deneyimlerimizden, sevgimizden, ailelerimizle olan iþbirliðimizden, kýsacasý sizlerden aldýðýmýz güveni baþarýya dönüþtüreceðiz þeklinde ifade etti. Kepçelioðlu, Sýnavlara hazýrlýðýn bir yolculuk olduðunu Yolculuklar, bazen uzak, bazen yakýn diyarlara yöneliktir, bazen uzun ve meþakkatli, bazen kýsa ve çilesizdir. Fakat yolcular hep iz býrakmýþtýr zihinlerde. Ýþte senelerden beri sýnavlara hazýrlanan gençlere hem yol göstermiþ hem de yol arkadaþlýðý yapmýþ bir kurum olan Tek Seçenek dershanesinde görev yapacaðýndan dolayý çok mutlu olduðunu söyledi. Kepçelioðlu Kimdir ? Mehmet Kepçelioðlu 1981 yýlýnda Sungurlu'da doðdu. Ýlköðretim ve Ortaöðretimini Sungurlu'da tamamladý. 2007 yýlýnda Kimya Öðretmenliðinden mezun oldu. 2007 -2013 yýllarý arasýnda çeþitli Kurumlarda Öðretmenlik, Eðitim koordinatörlüðü ve Müdür olarak görev yaptý. 2011 yýlýnda Sungurlu ve Çevresi Eðitimle Kalkýnma Derneðini kurdu. (Oðuzhan Atik)

Ömür Boyu Mutluluklar Dileriz ungurlu Belediyesi Basýn-Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü personeli Cahit Emrali, Hatice Tahtacý ile dünya evine girdi.

S

Halide-Hüseyin Emrali'nin oðullarý olan Sungurlu Belediyesi Basýn-Yayýn ve Halkla Ýliþkiler personeli Cahit Emrali, Halime-Hüsamettin Tahtacý'nýn kýz larý Hatice ile hayatýný birleþtirdi. Pazar günü Özgür Düðün Salonu'nda düzenlenen düðün törenine Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Baþkan yardýmcýsý Erol Erkoç, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný A. Kadir Þahiner, gelin ve damadýn ailesi, akrabalarý ve arkadaþlarý katýldý. Sungurlu'nun Sesi Gazetesi Halide-Hüseyin Emrali ve Halime-Hüsamettin Tahtacý çiftini kutlar, genç çifte ise ömür boyu mutluluklar diler. (Serkan Þansever)


2 TEMMUZ 2013 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

5

Yazla Dr. Abdulcabbar birlikte BORAN ile bastýran TASAVVUF sýcaklar, SOHBETLERÝ vatandaþlarý DUA, ALLAH'TAN YARDIM ÝSTEMENÝN VASITASIDIR. yeni Deðerli okuyucularýmýz! Allah'a sonsuz hamd ve þükrederiz ki, dua ve duanýn önehazýrlýklara minden bahsetmek üzere, bir yazýmýzla daha sizlerle birlikteyiz. yöneltti. Dua, cüzi irade sahibi kulun, ilahi irade v ve iþyerlerinde rahat etmek isteyenler, klima için sýraya girdi. Üreticiler bayilerden gelen sipariþleri karþýlamak için çaba gösterirken, klima satýþlarýnýn geçen yýla göre artmasý bekleniyor.

E

HAVA SICAKLIKLARI DAHA DA ARTACAK Klima satýcýlarýnda büyük bir hareketlilik yaþanýyor firmalar, bu yýlki klima satýþlarýnýn beklenenin üzerinde gerçekleþeceði görüþünde. Yetkililer, bu yaz sýcaklarýn ortalamanýn üzerinde olacaðý varsayýmýyla stoklarý hazýrladýklarýný belirtiyor. Tasarruflu ürünlere yöneldiklerini dile getiren (Hakimiyet) yetkililer, "Sektörde bu yýl 2012 satýþlarýna göre artýþ bekleniyoruz" diye konuþtu.

Dün de dahil çýkan olaylarda 50'den fazla Doðu Türkistanlý hayatlarýný kaybetti. nca News'te yer alan habere göre; 18 Haziran tarihinde Kaþgar Belediyesine baðlý 18. Okulun 2. Sýnýfýnda okumakta olan 8 yaþýndaki Doðu Türkistanlý Müslüman kýz, Çin polisi tarafýndan tecavüze uðradý. Polis tecavüz ettikten sonra kýz çocuðunu boðarak öldürdü. Daha sonra parçalara ayýrýp bir sokaða terk etti. Polis halen görevine devam ediyor.

I

Olayýn ardýndan ayaklanan Doðu Türkistanlý Müslümanlar, Çin polisiyle çatýþmaya baþladý. Bugün de dahil çýkan olaylarda 50'den fazla Doðu Türkistanlý hayatlarýný kaybetti. Çin Hükümeti'nin Doðu Türkistan'daki baskýlarý son yýllarda artmaya baþlamýþtý. Peçe takmak isteyen kadýnlara 1500 yuan(470tl) ceza veriliyor ve 10 gün hapse atýlýyor. Bu fiyat Doðu Türkistan'da bir aylýk asgari maaþtan daha fazla. Olaylarýn yaþadýðý Turfan bölgesine Çin Hükümeti tarafýndan 6 milyon Çinli yerleþtirilmiþ. Gelen Çinliler Müslüman halkýn dükkanlarýna ve arazilerine el koymuþlar. Doðu Türkistanlý Müslümanlar ile Çin polisi arasýnda çatýþmalar devam ediyor. (Hakimiyet)

sahibi Rabbini yardýma çaðýrmasýdýr. Sahibimiz, bizi yaratan Allah, herþeye kâdirdir. Böyle olunca ihtiyaç sahibi olan kulun herhangi bir konuda Rabbini yardýma çaðýrmasý kadar doðal bir þey yoktur. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) de "Dua kulluktur. Dua ibadetin özüdür." buyurmaktadýr. Baþlangýçta insanlar 12 tane negatif özelliðin sahibidirler. Ýnsanlar sahip olduklarý bu özelliklerle tagutun kulu iken dua ile bir dilekle taguta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olurlar. Allahû Tealâ'nýn bizim için belirlediði hedef dua ile baþlamaktadýr. Allah'ýn Zat'ýný dileyen herkes için bu dilek bir duadýr. Kehf Suresinin 28. âyet-i kerimesinde þöyle buyrulmaktadýr: "Sabah akþam. O'nun Vechi'ni (Zat'ýný) isteyerek Rabbine dua edenlerle beraber nefsini sabýrlý tut. Dünya hayatýnýn ziynetini dileyerek gözünü onlardan çevirme! Kalbini zikrimizden gafil kýldýðýmýz ve hevasýna (heveslerine) tâbî olan kimseleri isteyerek, iþinde haddi aþmýþ olanlara itaat etme!" Dualarýmýz hangi hedefler doðrultusunda olmalýdýr? Kur'ân-ý Kerîm'de birçok âyet-i kerime Allahû Tealâ'dan dünya için talepte bulunanlarýn ahirette nasiplerinin olmadýðýný bildirmektedir: "Kim ahiret hasatýný (mahsulünü, kazancýný isterse), Biz onun kazancýný arttýrýrýz. Kim dünya kazancýný isterse, ona (da) ondan (dünya kazancýndan) arttýrýrýz (veririz). Ve onun ahirette nasibi yoktur." (Þurâ-20) Ancak, örneðin Rabbimizden maddi yönde bir telebimiz varsa "Ya Rabbi! Bize vereceðin parayý senin yolunda nerede harcayacaðýmýzý da bize göster." diye dua edebiliriz. Dünya için talep ettiðimiz þeyi Allah yolunda kullanmak için istemeliyiz. Allahû Tealâ doðumunuz ve ölümünüz arasýndaki zaman diliminde rýzkýnýzý garanti altýna almýþtýr. Ancak ahiret hayatýndaki rýzýk için böyle bir garanti vermemektedir. Bu sebeple, Allah Resûlü'nün "Dünya ahiretin tarlasýdýr." buyurduðu gibi bu dünya hayatýný yaþarken ahiret için de ekmemiz gereklidir. Allah'ýn biz insanlar için murad ettiði iki cihan saadetine ermek için Allah'tan talep edilecek þeyler de manevi hedeflerimiz istikametinde olmalýdýr. Ýki cihan serveri Peygamber Efendimiz (S.A.V) "Duanýzýn kesinlikle kabul edileceðine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanlarýn duasýný kabul etmez" buyurmuþtur. Devamý Yarýn...


2 TEMMUZ 2013 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

6

S.S.REK.513


2 TEMMUZ 2013 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

itit Üniversitesi'nde Bankacýlýk ve Finans Bölümü açýlmasýna YÖK'ten onay çýktý.

H

Sahibinden Satýlýk Daire

Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi bünyesinde "Bankacýlýk ve Finans Bölümü" açýlmasý konusundaki teklif YÖK tarafýndan uygun bulundu.

Fatih Mahallesi Ayvaz Sokak No : 6’da (Fatih Ýlkokulu Karþýsý) bulunan 3+,1 Doðalgazlý, Bakýmlý Daire Satýlýktýr

Bankacýlýk Bölümü

ve

Finans

Bankacýlýk ve Finans Bölümü müfredatýnda Ýþletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalý derslerinin yaný sýra, Ýktisat Bölümünden de Bankacýlýk ve Mali Sistem ile ilgili derslere yer veriliyor. Böylece bölüm öðrencileri hem iþletme hem de iktisat programlarýnýn uygun birleþimi ile finans ve bankacýlýk alanýnda çalýþabiliyor. Bu dersler ile hem devlet hem özel sektörün finans ve bankacýlýk alanýnda çalýþabilecekleri bilgi donanýmýný kazandýrmak amaçlanýyor.. Bunun yaný sýra bölüm, Hitit Üniversitesinin çevre illerindeki üniversitelerde bulunmayan bir bölüm olmasý nedeniyle de ilgi odaðý olacak.

Müracaat : Veysel Çalýþ 0 541 364 45 18 0364 311 45 18

(Hakimiyet)

Bayan Eleman Aranýyor

YÝTÝK- Nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Sultan Özsarý

Satýlýk Dublex Daire

Ulusoy Dað Tesisleri’nde çalýþmak üzere bayan eleman alýnacaktýr.

S.S.STK.400

Uzar Sitesi’nde Satýlýk Dublex Daire Müracaat : 0533 618 89 19

7

www.sungurlununsesi.net

Müracaat : 0532 744 04 42

2 Adet Satýlýk Dükkan Baþpýnar Mah. Ýlhan Sarýaltun Cad. (Buhara Market Yaný)’nda bulunan 90+100 m2 2 adet dükkan satýlýktýr.

Hayati KURT 0535 817 02 16

S.S.STK.399

Müracaat :

SATILIK

Müracaat : 0533 376 22 63

S.S.STK.398

12 Dönüm Ýmarlý Arsa, Turizm Alaný Ýnþaat Projesi, Ýnþaat Ruhsatý, Saðuk Su Ruhsatý Alýnmýþ, Havuz Sosyal Tesis. Tüm Projesi 255 metre açýlmýþ, Termal Su Çalýþmalarý Avrupa Birliði Projesine Teþvik Kapsamýnda 1.000.000 TL Uygun Haketmiþ Mevcut 40 m2 Ýdare Bina Sungurlu/Çorum yolu 5. kilometrede

61S.REK.512

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...


2 TEMMUZ 2013 • SALI

S.S.REK.511

www.sungurlununsesi.net

8

2temmuz  
2temmuz  
Advertisement