Page 1

2 OCAK 2014 • PERÞEMBE

YIL: 44 • SAYI: 3870• 25 Kr.

DES Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak ;

2013 Yýlýný, Eðitim Açýsýndan Deðerlendirdi emokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak 2013 yýlýný eðitim açýsýndan deðerlendirdi. K Devamý Sayfa 2’de

D

Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya ;

‘Çalýþmalarýmýz 2013’de Olduðu Gibi 2014 Yýlýnda da Sürecek’ S ungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüðü'nün 2013 yýlý içerisinde yaptýðý çalýþmalarý deðerlendirdi.

Sungurlu Belediyesi daha yeþil bir Sungurlu için 2013 yýlýnda yapýlan çalýþmalarý kamuoyu ile paylaþtý. Baþkan Uzunkaya, ilçenin daha yeþil ve modern bir görünüme kavuþmasý için çalýþmalarýn yeni yýlda da devam edeceðini vurguladý. K Haberin Devamý Sayfa 4’de

Yeni yýlýn ilk bebeði 00.30'da dünyaya geldi. K Devamý Sayfa 5’de

MHP Sungurlu Belediye Baþkan Adayý A. Kadir Þahiner ;

'Nefret Ve Düþmanlýk Yerini, Barýþ Ve Kardeþliðe Býraksýn'

SAYFA

Yeni Yýlýn Ýlk Bebeði ‘Ahmet Erdem’ Oldu

3

Baraj Gölü Buz Tuttu Haberleri Günlük Renkli Olarak Takip Edebilmek Ýçin,

www.sungurlununsesi.net

Adresini Ziyaret Ediniz...

2014 Yýlýnýn Asgari Ücret Rakamý Belli Oldu

SAYFA

K Devamý Sayfa 3’de

9


2 OCAK 2014 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

2

DES Ýlçe Baþkaný 2013’ü Deðerlendirdi istemiyor. Öðretmenler mahkeme süreçlerine neden olmayacak objektif, eþit ve adaletli bir yönetmelik istiyor. SBS yerine TEOG TEOG sistemi kimi eksiklikler ve hatalar barýndýrmasýna raðmen SBS'den hem daha pedagojik hem de daha dinamik ve ileri bir modeldir. Sistemin verimli ve saðlýklý sonuçlar vermesi için baþarýlý öðrenci ve öðretmenleri ödüllendirmesi gerekmektedir. Ýller, bölgeler, mahalleler ve okullar arasýndaki kalite farký milimize edilmedir.

emokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak 2013 yýlýný eðitim açýsýndan deðerlendirdi.

D

2013 yýlýnda eðitim sisteminde yapýlan deðiþikliklerin ardýndan öðretmenlerin norm kadro fazlasý olmasý, hükümet yetkililerinin öðretmenler hakkýndaki olumsuz sözleri ve özür tayinlerin yapýlmamasý gibi durumlar nedeniyle 2013 yýlýnýn maðduriyetlerin yaþandýðýn bir yýl olduðunu ifade eden DES Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak "2013 yýlý hüsran yýlý oldu" dedi. Býçak 2013 yýlýný deðerlendirdiði açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi: Öðrenim özrü Aile bütünlüðünün saðlanmasý için yapýlan çalýþmalar yanýnda öðrenim özrü yönetmelikten çýkarýlmýþtýr. Anayasada güvence altýna alýnan öðretmenlerimizin eðitim haklarý ellerinden alýnmaya devam etmektedir. Görevde Yükselme ve Yönetici Atama Yönetmeliði Bir takým yapýsal iyileþtirmeler içeren yönetmelik beklentileri karþýlamamýþtýr. Ancak bakanlýðýn yönetmelik taslaðýný öðretmenlerin görüþüne açýp taleplere göre bazý deðiþiklikler yapmasý olumlu bir geliþmedir. Öðretmenler yönetmelikte torpil, adam kayýrma, siyasi ve ideolojik ayrýmcýlýða kapý aralayacak hiçbir ibare

Dershane meselesi Eðitim sistemimizin asýl sorunu dershaneler deðil dershaneyi mecbur hale getiren eðitim sistemidir. Dershanelerin zorla kapatýlmasý demokratik eðitim sistemi, hür teþebbüs ve liberal ekonomi normlarý baðlamýnda mümkün deðildir. Sýnav sistemi bilgi kaynaklarýna ulaþmanýn serbest olduðu bir anlayýþa göre olmalýdýr. Toplu Sözleþme Hükümet ve yetkili sendika tarafýndan arife günü jet hýzýyla imzalanan sözleþme memur ve emeklisinin bayramýný zehir etmiþtir. Memur ve emeklilere reva görülen net 122 TL'lik komik zam enflasyonla ve ülkenin büyüme rakamlarýyla karþýlaþtýrýldýðýnda memurun zararda olduðunu göstermektedir. Kamuda en düþük maaþ almaya devam eden öðretmenlere verilen 75 TL'lik artýþ öðretmenlerin moralini bir nebze olsun düzeltmeyecek komik bir rakamdýr. Ýdareci atamalarý Yeni çýkan yönetmeliðin ardýndan ülke genelinde müdür ve müdür yardýmcýsý atamalarý yapýlmýþtýr. Ancak yapýlan atamalar yönetmeliðe aykýrýdýr. Norm fazlasý olan idarecilerin öncelikle atanacaðý yönetmelikte açýkça belirtilmesine raðmen il müdürleri bakanlýktan gelen yanlýþ talimatý uygulamýþtýr. Ýdari mahkemenin kararýnýn ardýndan geçtiðimiz günlerde Niðde yanlýþýndan dönmüþ bütün atamalarý iptal etmiþtir.

24 Kasým 18.Milli Eðitim Þurasýnda Tüm öðretmenler her 24 Kasým'da bir maaþ tutarýnda ikramiye verilmesi yönünde sendikamýzýn çýkarttýðý þura kararý bulunmaktadýr. Aradan yýllar geçmesine raðmen hala hayata geçirilmemiþtir.24 Kasým yoksulluðun gölgesinde kutlanmaktadýr. Öðretmenlik mesleðinin önem ve itibar kaybýna uðradýðýna; öðretmenlerimizin ekonomik, mesleki, özülük ve demokratik sorunlar altýnda ezildiðine tanýk oluyoruz. Hükümetten öðretmenlik mesleðini onurlandýrmasýný ve tekrar seçkin bir meslek haline getirmesini bekliyoruz. Alan deðiþikliði Ömer Dinçer zamanýnda sadece ailesiyle ayný þehirde yaþayabilmek için alanlarýný deðiþtiren öðretmenlerin maðduriyetlerinin giderilmesi, norm fazlasý olmamak için uzmaný olmadýðý alanlara geçenlerin eski alanlarýna dönmelerine imkan saðlanmasý olumlu bir uygulamadýr. Ancak alan deðiþikliði ile il içi özür grubu baþvurularý birlikte alýnmalý, puan üstünlüðüne göre adaletli bir atama yapýlmalýydý. 2014 Eðitim Bütçesi Türkiye'nin 2014 yýlý eðitim bütçesinin 55,7 milyar lirayla Cumhuriyet tarihinin en yüksek bütçesi olmasýna raðmen OECD ve AB ortalamasýnýn oldukça altýndadýr. Türkiye'nin kalabalýk genç nüfusa sahip olmasý, öðretmen, okul, derslik açýðýnda önemli sýkýntýlarý bulunmasý ve nitelikli eðitim baþta olmak üzere eðitimde fýrsat ve kalite eþitliði ile ilgili ciddi eksiklikleri nedeniyle 2014 yýlýnda da gelenekselleþmiþ sorun ve problemleri yaþamaya devam edecektir. Kýlýk kýyafet serbestliði Önceki yönetmelikte velilerin en az yüzde 60'ýnýn isteðiyle, özel okul ve kolejlerdeki öðrencilerin kýyafetleri belirleniyordu. Milli Eðitim Bakanýmýz Sayýn Nabi Avcý, önlük, forma yahut serbest kýyafet uygulamasýný zorunlu tutmayarak özgürlükçü ve demokratik bir yönetmelik çýkarmýþtýr. Bu demokratik adýmlarýn devamýnýn gelerek bütün öðretmenlerimize de kýyafet özgürlüðünün tanýnmasýný istiyoruz. Hiç kimseden en ufak bir beklenti veya çekinceleri olamadan en hasbi ve samimi duygularla sendikacýlýk yaptýklarýný ifade eden DES Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak, 2014 yýlýnýn eðitim seferberliðinin ilan edildiði, çözümlerin üretildiði, adalet duygusunun ön planda olduðu eðitim camiamýz ve ülkemiz için hayýrlý bir yýl olmasý temennisinde bulundu. (H. Mustafa Sarýyüce)

Ýlk Sizin Haberiniz Olsun Ýstiyorsanýz www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Edin... Ýmtiyaz Sahibi Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Sayfa Editörü Yusuf Bahri YÜCEL Muhabirler

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) HÝTÝT OFSET Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi (st/cm) Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Serkan ÞANSEVER Yurt Ýçi H. Mustafa SARIYÜCE - Ýsmail KABAKDERE Yurt Dýþý

Muammer ÖZEL

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. : 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 100 TL. : 8,40 TL. : 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


2 OCAK 2014 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

3

-

-

MHP Sungurlu Belediye Baþkan Adayý A. Kadir Þahiner ;

'Nefret Ve Düþmanlýk Yerini, Barýþ Ve Kardeþliðe Býraksýn' HP Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Abdulkadir Þahiner yeni yýl mesajý yayýnladý.

M

Þahiner yayýnladýðý mesajda, "2014'te herkes için daha fazla, sevgi, barýþ ve refah diledi. Þahiner temennimiz odur ki; birbirimize daha çok sarýlacaðýmýz, hoþgörü ve sevginin arttýðý bir sene olsun" ifadesini kullandý. Acý tatlý günleriyle bir yýlý daha geride býrakýyoruz diyen Þahiner, "Elbette 2013, kazalar, ölümler gibi çok üzüntülü günler de yaþadýk . Benim dileðim odur ki; nefret ve düþmanlýk yerini, her yerde her gönülde barýþ ve kardeþliðe býraksýn. Birbirimizi sevelim. Dünyada ekonomi, hukuk, teknoloji, insan haklarý baþta olmak üzere uygarlýðýn her alanýnda büyük bir yarýþ var. Bize yakýþan da bu yarýþta zirveye oynamaktýr. Ýnsaný yücelten ne kadar güzel deðer varsa onlarý sahiplenmektir" diye konuþtu. Bizim mayamýz sevgiyle, kardeþlikle yoðrulmuþtur diyen Þahiner, "Bu duygular bize huzuru, huzur bol ticareti, ticaret de zenginliði getirecektir ve bu amaçla çalýþmaya söz verdik. Daha güzel günler yaþamak yolunda, 2014 umarým iz býrakan, kendini güzellikleriyle hatýrlatan bir sene olur. Bu duygu ve düþüncelerle, Tüm hemþerilerimin ve Sungurlu halkýmýzýn yeni (Serkan Þansever) yýlýný en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

BÝZÝM ÞEHÝR Kurulmuþ Orta Anadolu'da, Yayýlmýþ yeþil bir araziye, Hepsi var, Her þeyi dolu dolu, Ýki yanýnda, iki dað, Ýkisi de birbirine yar, Biri urlu, biri de Aygar. Havasý güzel, Suyu temiz, Bað bahçesi bereketli Ulu Camileri Yüksek Minareleri, Meydanda saat kulesi, Haný hamamýyla Ne heybetli, ne gururlu. Samsun oradan geçer, Amasya oraya varýr, Hele Boðazkale, Yine onda canlanýr. Her þeyi bol, Her þeyi nurlu, Ýþte bu bizim küçük þehrin, Adý Sungurlu…

Hamdi Alkýr Emekli Öðretmen

Baraj Gölü Buz Tuttu orum’da son günlerde etkili olan dondurucu soðuklar hayatý olumsuz yönde etkiliyor.

Ç

Hava sýcaklýðýnýn düþmesiyle birlikte þehir merkezinde yer alan süs havuzlarý baþta olmak üzere içme suyu ihtiyacýnýn karþýlandýðý Çorum baraj gölüde buz tuttu. Yüzeyi tamamen buzla kaplanan baraj gölünde gezinti yapan bazý vatandaþlarýn fotoðraf çektirmeleri ise dikkatlerden kaçmadý. (H. Mustafa Sarýyüce)


2 OCAK 2014 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

4

Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya ;

‘Çalýþmalarýmýz 2013’de Olduðu Gibi 2014 Yýlýnda da Sürecek’ S ungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüðü'nün 2013 yýlý içerisinde yaptýðý çalýþmalarý deðerlendirdi.

Sungurlu Belediyesi daha yeþil bir Sungurlu için 2013 yýlýnda yapýlan çalýþmalarý kamuoyu ile paylaþtý. Baþkan Uzunkaya, ilçenin daha yeþil ve modern bir görünüme kavuþmasý için çalýþmalarýn yeni yýlda da devam edeceðini vurgulayarak, "Belediye Fen Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý park ve bahçelerden sorumlu ekibimiz ilçemiz cadde ve sokaklarýnýn farklý noktalarýnda 2013 yýlý içerisinde gerçekleþtirilen Faaliyetlerimiz içerisinde; Mezarlýklarýn , park ve bahçelerin ot biçimleri ile ilaçlamasý, Samsun-Ankara Devlet Karayolu orta refüj ve park alanlarýnýn hazýrlanmasýnda 110 kamyon toprak kullanýldý. Orta refüjde 6.000 metrekare alan çimlendirildi. 5.000 adet çam fidaný halka daðýtýldý. 5.000 adet çeþitli ebat ve cinste fidan dikimi yapýldý. 4.000 adet ligustrum ve gül çeþitleri parklara dikildi. Yazlýk ve kýþlýk 1.000 adet çiçek dikimi yapýldý" dedi. - PARK VE SPORTÝF AKTÝVÝTE ALANLARININ SAYISI ARTIRILDI Yeþillendirme çalýþmalarýnýn yaný sýra 2013 yýlýnda çok sayýda park sportif aktivite alanlarý oluþturulduðuna dikkat çeken Baþkan Uzunkaya, "Yeþillendirme çalýþmalarýmýzýn yaný sýra park bahçelerden sorumlu personelimiz 2013 yýlý içerisinde çocuklarýmýzýn saðlýklý geliþimi açýsýndan güvende oyun oynayabilecekleri alanlar yapýldý. Mahallelerimizde 2013 yýlý içerisinde; Hastane bahçesine 12'li fitness spor aletleri kurulumu, hastane bahçesine 2 kuleli oyun grubu, Ümit Camii yanýndaki parkýn oyun grubu yenilenmesi, belediye toplu konutlarýnda 3 kuleli oyun grubu, Örnekevler Mahallesindeki parka 6'lý oyun grubu, Hayat Yolu Parkýna oyun grubu konularak muhtelif parklarda ise 902 metrekare kauçuk parke döþemesi yapýldý. Ekiplerimiz, ilçemizin yeþil dokusunu korumak için aðaçlandýrma çalýþmalarýný sürdürüyor. Yaz aylarýnda yapýlan yol yapým çalýþmalarýndan sonra tamamlanan cadde ve sokaklarýmýzda 2013 yýlý itibari ile çiçek ekimi yapýldý. Ekiplerimiz, son olarak dispanser kavþaðýna ay yýldýz þeklinde çiçek ekimi gerçekleþtirdi. Daha yeþil, daha yaþanýlabilir bir Sungurlu için çalýþmalarýmýz 2014 yýlýnda da aralýksýz devam edecektir" ifadelerini kullandý. (Ýsmail Kabakdere)


2 OCAK 2014 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

5

Yeni Yýlýn Ýlk Bebeði ‘Ahmet Erdem’ Oldu orum'da yeni yýlýn ilk bebeði 00.30'da dünyaya geldi.

Ç

Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde Esengül Güler (25), normal doðumla bir erkek çocuðu dünyaya getirdi. Ýskilip ilçesine baðlý Çomu köyünde imamlýk yapan Mehmet Güler ve Esengül Güler çiftinin ikinci çocuklarýna "Ahmet Erdem" ismi verildi.

Ýkinci torununu kucaðýna alan anneanne Ayten Kandemir, "Çok mutluyum. Allah herkese nasip etsin. Çok þükür. Adýný Ahmet Erdem koymayý düþünüyoruz. Ýkinci torunum çok güzel bir duygu anlatýlamaz" (Ýsmail Kabakdere) dedi.

Polis Memuru Otomobilinde Ýntihara Kalkýþtý orum'da Ýl Emniyet Müdürlüðü'nde görevli bir polis memuru kendisine ait otomobilde silahla intihara kalkýþtý.

Ç

Edinilen bilgiye göre olay, Akkent Mahallesi'nde meydana geldi. Ýddiaya göre, Kaçakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü'nde görevli 3 çocuk babasý polis memuru A.L., evinin önünde park halinde bulunan otomobiline bindikten sonra kapýlarý kilitledi. Daha sonra silahýný çýkaran A.L., tabancasýyla kendisini vurdu. Silah sesi üzerine aracýn yanýna giden meslektaþlarý ve vatandaþlar A.L.'nin hareketsiz bir þekilde durduðunu görünce aracýn camlarýný kýrarak otomobilin kapýlarýný açtý. Polisler arka koltuða yatýrdýklarý yaralý arkadaþlarýný ayný otomobille Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrdý. Polis memuru A.L. ameliyata alýnýrken, olayý duyan çalýþma arkadaþlarý hastaneye akýn etti. Öðle saatlerinde hastaneye gelen Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan da A.L.'nýn durumu hakkýnda yetkililerden bilgi aldý. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi yöneticisi Opr. Dr. Musa Zorlu, yaralý polisin hastaneye getirilip gerekli müdahalelerin yapýlmasýnýn ardýndan hemen ameliyata alýndýðýný belirtti. Zorlu, halen ameliyatta olan A.L.'nýn hayati tehlikesinin bulunduðunu söyledi. Polis memuru A.L.'nýn otosu ise hastaneye çaðrýlan çekiciyle otopar(Haber Merkezi) ka çektirildi.


2 OCAK 2014 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

KARA TOPRAK

Name’nin Ali 1934 Memurlar Lokali - Ali Dökgöz, Hacý Mehmet Efendi ve Arkadaþlarý

Gördün altý haneliyi HAcý Ýsmail naneli’yi Ýncesulu Name Ali’yi Yedin daha doymadýn mj? Söndürdün nice ocaðý, Kuruttun köþe bucaðý, Hacý Abdullah Kayýmcaðý Yedin daha doymadýn mý? Ela gözü kara gözü Birgün güldürmedin bizi Nüfuscu Hasan Akyüzü Yedin daha doymadýn mý? Aldýn birini, üçünü Bulmuþmuydun bir suçunu, O Hacý Yakup Uçkun’u Yedin daha doymadýn mý?

Eski Buðday Pazarý Bakýrcýlar Dükkanlarý

Alparslan Türkeþ’in Sungurlu Ziyareti

Salih Kýlýç vardý hani Hýncýný aldýn mý yani? Elembeyli Erözgün’ü Yedin yedin doymadýn mý? Göðe çýkardýn Ýsa’yý Yerde býraktýn asayý Dünki Gardiyan Musa’yý Yedin daha doymadýn mý? Alacalý Karacalý Bizim Menduh Çaylak Hani Hasan Alafý’da yedin Doymadýn ki Kara Toprak Yanardaðlarý erittin, Kahramanlarý çürüttün Nejdet Korulu’da yuttun Doymadýn ki Kara Toprak Biz bir saymakla biter mi? Kül olan Ocak tütermi Koca Mustafa Kemal’i Alana hiç laf yeter mi? Dün tepeliyordum seni Yarýn yutacaksýn beni Allah’ýn Resulü hani Doymazdýn ki Kara Toprak

15 Temmuz 1967 Bülent Ecevit’in Sungurlu Ziyareti

Osman Höçük Emekli Öðretmen

6


2 OCAK 2014 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

7

Cemiyet'ten Borsa'ya Ziyaret

orum Gazeteciler Cemiyeti yönetimi dün Ticaret Borsasý'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ç

Ziyarete Cemiyet Baþkaný Þevket Erzen, Baþkan Yardýmcýsý Bülent Özkaleli, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Demirer, Murat Özülke ve Servet Seyfettin Mete katýldý. Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ'ýn evsahipliðindeki ziyarette Meclis Baþkanvekili Ýsmail Turan Ünlü, Meclis Üyeleri Satýlmýþ Boya, Mustafa Þükrü Abraþ, Ýlhan Topaktaþ ve Genel Sekreter Funda Ertekin de hazýr bulundu. Ziyarette konuþan Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, babasý Þaban Erzen'in kurucularý arasýnda yer aldýðý Ticaret Borsasý'nýn kendisi için ayrý bir yere sahip olduðunu söyledi. Borsa'nýn kuruluþ sürecine iliþkin anýlarýný paylaþan Erzen, "Çorum Ticaret Borsasý, üreticinin birlik ve beraberliðinin eseri" dedi. Geçmiþten bugüne önemli hizmetlere imza atan Borsa'nýn hedeflenen seviyeye ulaþmasýnda emeði geçenleri tebrik eden Erzen, "Çorum'a böylesine bir kompleks kazandýran herkesten Allah razý olsun" temennisini dile getirdi. Tarýmsal üretimin geliþtirilmesi ve teþvik edilmesi gerektiðine iþaret eden Erzen, "Ülkeleri ayakta tutan en önemli ekonomik faaliyetlerden biri tarýmdýr. Tarýmýn ihmal edilmesi durumunda ülkelerin sonu felaket olur. Çorum'da tarýmsal üretim açýsýndan büyük önem taþýyan Ticaret Borsasý'nýn bugünlere gelmesinde emeði olan herkesi kutluyorum. Borsa üyelerine ve üreticilere bereketli bir yeni yýl diliyorum" diye konuþtu. Çorum Ticaret Borsasý'nýn faaliyetleri hakkýnda bilgiler veren Baþkan Ali Bektaþ ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Misafirlerine Borsa Kompleksi'ni gezdiren Ali Bektaþ, üretici ve üyelerine yönelik sunduklarý hizmetlerden bahsetti. Borsa'nýn kurucularý arasýnda yer alan Þaban Erzen'i

hayýrla yâd ederek sözlerine baþlayan Bektaþ, "Erzenler, Çorum'da zahireciliðin duayenlerinden. Konya Ticaret Borsasý'ný ziyarete gittiðimizde Çorum'dan sorduklarý ilk isim Þaban Erzen oldu. Borsamýzýn kuruluþunda büyük emekleri olan Erzen'i bu vesile ile bir kez daha hayýrla anýyor, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen'i ise baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý kutluyorum" dedi. "Yerel basýn, Çorum'un kalkýnmasýndaki en önemli dinamik güç" diyen Bektaþ, ziyaret anýsýna Cemiyet Baþkan'ý Erzen'e Hitit vazosu hediye etti. Bektaþ'tan tarýma dayalý sanayi vurgusu Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, "Memleketimizin geliþimi için tarým ile sanayiyi buluþturmamýz lazým" dedi. Tarýma dayalý sanayinin Çorum'un kalkýnmasýna yeni bir soluk getireceðine inandýðýný anlatan Ali Bektaþ, Ticaret Borsasý olarak bu alandaki geliþmeleri dikkatle izlediklerini söyledi. Çorum'da ayçiçek üretiminin yaygýnlaþmasýyla birlikte yað fabrikalarýnýn kurulmaya baþlandýðýný belirten Bektaþ, sanayinin tarýmla birlikte ivme kazanacaðýný ifade etti. Çorum Gazeteciler Cemiyeti yönetimini kabulünde konuþan Bektaþ, proje ve faaliyetleri hakkýnda da açýklamalarda bulundu. Bektaþ, konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi: "En büyük problemimiz, Ticaret Borsasý Kompleksi'nin asfalt ihtiyacý. Yerel yönetimlerle sýcak bir diyalog içindeyiz. Belediye Baþkanýmýz 'asfaltý beraber yapacaðýz' dedi. Bu hususta biz de Belediye'de üzerine düþeni yerine getirecek ve sorunu birlikte çözeceðiz. Ortak paydamýz Çorum. O nedenle Çorum için yapýlan tüm hizmetlerin destekçisiyiz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'yle olan iliþkilerimiz de iyi bir noktada. Göreve gelir gelmez kompleks alanýmýzdaki 33 büronun anahtarlarýný teslim ettik. Borsa'nýn tapu meselesini çözmek içinse yetkililerle görüþmelerimiz

devam ediyor. Hazýrladýðýmýz projelerle Borsamýzý Türkiye'de en iyi þekilde temsil etme gayreti içindeyiz. Bu doðrultuda Çorum'da tarýma dayalý sanayinin geliþmesini amaçlýyoruz. Bir ülke tarým ve sanayiye önem vermezse kalkýnamaz. Üretmeden tüketen toplumlar kaybetmeye mahkumdur. Yani tarýmsal geliþme olmadan kalkýnma olmaz. Ayrýca ekonomik büyüme özsermaye ile olmalý ve milli ekonomi geliþmeli. Parçalanmýþ tarým arazileri bütünleþtirilmeli. Tarýmýn geleceði açýsýndan bu konu çok önemli. Ayrýca Kýzýlýrmak'ýn suyunun Çorum ovasýný sulamasýný istiyoruz. Bunun için de çalýþma baþlatýlmasýný bekliyoruz. Böylece hem Çorum hem de ülke kalkýnýr. Hitit Üniversitesi ile görüþtük. Çorum'da Tohum Araþtýrma Enstitüsü kurulmasýný istiyoruz. Bu alandaki adýmlarla birlikte hem dýþa baðýmlýlýk azalacak hem de yerli tohumlar geliþtirilecek. Bol ürün ve bol kazanç saðlanarak üretici ve üyelerimiz sevinecek. Öte yandan Çorum'da hayvancýlýðýn geliþiminin de teþviklerle canlandýrýlmasý gerektiðine inanýyoruz. Çorum'da nüfus düþüyor. Üstelik kentsel nüfus azalýyor. Köylerden ise kente akýn yaþanýyor. Bu durum Çorum'dan büyükþehirlere beyin göçü yaþandýðý gerçeðini ortaya koyuyor. Yaþanan nüfus deðiþimi Çorum'da kalifiye eleman ihtiyacýný ortaya çýkardý. Ticaret Borsasý olarak Çorum'un demiryolu talebinin en güçlü destekçilerindeniz. Tarým ve hayvancýlýk sektöründe pazarlama açýsýndan nakliye büyük önem taþýyor. Demiryolu olmayan Çorum rekabet koþullarýndan olumsuz etkileniyor. Bu yüzden raylý sistem olmazsa olmazýmýz. Borsa müzayede salonunda elektronik alým-satýma geçeceðiz. Kurulacak yeni teknoloji ile fiyat teklifleri sisteme alýcýlar tarafýndan girecek ve üretici en yüksek teklifi ekrandan takip edebilecek. Konya Ticaret Borsasý'nda uygulanan bu sistemin Çorum'da da hayata geçmesi için çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Laboratuvarýmýzda yapacaðýmýz düzenlemeler neticesinde çiftçilerimiz hiçbir þekilde maðdur olmayacak." (Serkan þansever)


2 OCAK 2014 • PERÞEMBE

S.S.REK03

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

8


2 OCAK 2014 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

9

2014 Yýlýnýn Asgari Ücret Rakamý Belli Oldu

sgari Ücret Tespit Komisyonu, 2014'te geçerli olacak yeni asgari ücreti belirledi.

A

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Çelik, asgari ücrete yüzde 6+5 oranýnda zam yapýldýðýný açýkladý. Asgari ücrette 16 yaþ altý ve üstü sýnýrý uygulamasýna son verdiklerini belirten Çelik, asgari ücretin 2014'ün ilk altý ayýnda 846 net ve 1071 lira brüt; ikinci altý ay ise net 891 ve brüt 1134 lira olarak belirlendiðini duyurdu. alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik,

012'nin Kasým ayýnda faaliyetlerine baþlayan Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Kalp Merkezi 1 yaþýnda.

2

Merkezde öncelikli hedeflerinin ileri seviye merkezlerde Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Klinikleri'nin uyumlu birlikteliðinde yapýlabilen açýk kalp ameliyatlarýný ve giriþimsel kardiyoloji iþlemlerinin yapýlabilirliðini göstermek olduðunu belirten Prof. Dr. Kerim Çaðlý, Merkezin bu sürecin ilk 6 ayýný hem týbbi, hem de akademik manada oldukça iyi seviyede geçirdiðini kaydetti. Daha sonraki 6 aylýk periyotta yapýlabilen iþlemlerin sayýsýný artýrarak, kaliteyle ayný seviyede götürebilme adýna 'daha çok iþ, daha zorlu vaka' parolasýyla yol alýndýðýný ifade eden Çaðlý, "Geldiðimiz noktada ilk zamanlarda ayda 5 vaka yapýlabilirken þu anda haftada 5 açýk kalp ameliyatý yapmaktayýz. Yani istikrarlý bir þekilde her gün bir vaka yapýlmaktadýr. Sonuç itibariyle 1. yýlýn sonunda 105 vakayý ileri merkezler seviyesinde, oldukça baþarýlý sonuçlandýrmanýn gururunu ve onurunu yaþamaktayýz. Bu sayýyý eðitim, araþtýrma ve hizmet hastaneleri ölçeðinde akademik olarak deðerlendirdiðimizde; Saðlýk Bakanlýðý kriterlerine göre % 150-200 arasý verimlilik performansýyla gerçekleþtirilmiþ olduðunu görmekteyiz. (3 öðretim görevlisiyle yapýlan ameliyat sayýsýna göre)" dedi. Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Kalp Merkezi'nin Türkiye genelindeki durumu ve baþarýlý operasyonlarý ile ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Kerim Çaðlý, þunlarý kaydetti; Türkiye genelinde köklü kliniklerin içinde yer aldýðý 56 klinik arasýndayýz "Türkiye'de mevcut 275 Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniði'nden 55 tanesi (% 20'si) % 100 verimlilikle, geriye kalan 220 tanesi (% 80'i) ise bu verimliliðin altýndaki yelpazede yer almaktadýr. Örneðin çoðu 4050 yýllýk üniversite hastanelerinde bile 10-15 öðretim görevlisine raðmen yýlda 100-200 arasý açýk kalp ameliyatýnýn ancak yapýldýðý düþünülürse Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahi Kliniðimizin geldiði nokta daha iyi deðerlendirilecektir. Dolayýsýyla Kalp ve Damar Cerrahi Kliniðimiz daha ilk senesinde Türkiye genelinde köklü kliniklerin içinde yer aldýðý 56 klinikten biri olmuþtur. Yine Saðlýk Bakanlýðý'nýn Kalp merkezlerinin ameliyatlarýndaki ölüm oranýna göre yaptýðý

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Bakanlýkta gerçekleþtirdiði toplantý sonrasý 2014 yýlýnda geçerli olacak asgari ücreti açýkladý. Çelik, yaptýðý açýklamada, asgari ücretin, dünyanýn pek çok ülkesinde uygulanan ve iþçilere daha az ücret verilmesini yasaklayan önemli bir sosyal politika aracý olduðunu belirtti. Bu yýl Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaptýðý çalýþmalarda aldýðý bazý tavsiye kararlarýnýn olduðunu hatýrlatan Çelik, bunlarýn gerçekleþtirilmesi için çalýþmalara baþlanacaðýný söyledi. Çelik, 3 çocuðu olandan gelir vergisinin alýnmayacaðýný da dile getirdi. "Artýþ olumlu" Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, "Asgari ücreti bir geçim ücreti deðil, koruma ücreti olarak esas aldýðýnýzda ve yüzde 11'lik artýþý ekonomik verileri dikkate aldýðýnýzda bunu olumlu bir geliþme olarak ele almak lazým" dedi. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, Bakanlýkta düzenlediði basýn toplantýsýnda 2014 yýlýnda uygulanacak asgari ücreti açýkladý. Asgari ücretin 11 Avrupa ülkesini býrakacak bir düzeye ulaþtýðýný belirten Çelik, "Asgari ücret, sosyal koruma ücretidir. Bunun altýnda bir ücretin çalýþana teklif edilmemesi anlamýný taþýyan bir ücrettir. Enflasyon önümüzdeki yýl 5.3 iken, asgari ücretin yüzde 11'ler düzeyinde artýrýlmasý sýnýflandýrmada; % 5 mortalite (ölüm oraný) ve altý referans klinik olarak deðerlendirilmiþ olup Hitit Kalp ve Damar Cerrahi Kliniði % 0,9 oranýyla ilk 10 arasýnda yer almýþtýr. Ayrýca son yýllarda yapýlan akademik yayýnlarýn sayýsýndaki artýþlar dünya üniversiteleri arasýndaki sýralamada hýzla üst sýralara týrmanan Hitit Üniversitesi'nin baþarý çýtasýný daha yukarýlara taþýma adýna Kalp ve Damar Cerrahi Kliniði olarak oldukça fazla sayýda yayýna imza atýlmýþtýr. Yaklaþýk ulusal ve uluslararasý yazýlý ve sözlü bildiri olmak üzere toplam 74 yayýn yapýlmýþtýr. 10 yayýn da kabul aþamasýndadýr. Bu zaman zarfýnda Kardiyoloji Kliniði'nde ise yaklaþýk 2000'e yakýn Koroner Anjiyografi, 600 kateterle damar açma iþlemi (300 tanesi acil kalp krizi nedeniyle yapýlmýþtýr) baþarýyla gerçekleþtirilmiþtir. Uyumlu ve paylaþýmcý desteklerinden dolayý Kardiyoloji Kliniði'ni de kutluyorum. Ankara'ya sevke son Ayrýca kalp merkezimizde 105 açýk kalp ameliyatýnýn dýþýnda 842 damar ameliyatýyla toplamda 947 iþlem ve 2000 kardiyolojik giriþimsel iþlem yapýldýðý düþünüldüðünde yaklaþýk 3000 vatandaþýmýza Ankara'ya sevk edilmeden yerinde çözüm üretilmiþtir. Bu yönüyle bölgemize tarifsiz maddi-manevi katkýlar saðlamýþtýr. Böylece bizlere destek olanlarýn umutlarý da boþa çýkarýlmamýþtýr. Destek verenlere teþekkür Bu onurlar ve gururlar yaþanýrken; baþta her türlü üst düzey desteðini esirgemeyen Bakan Yardýmcýmýz Sayýn Agah Kafkas beyefendiye, Rektörümüz Sayýn Prof. Dr. Reha Metin Alkan beyefendiye, Genel Sekreterimiz Sayýn Turgay Happani beyefendiye, Baþhekimimiz Sayýn Yrd. Doç Dr. Taner Sarak beyefendiye ve Sayýn Prof. Dr. Serdar Güler beyefendiye teþekkür ederiz.

hükümetin bu konuya bakýþýný özetlemektedir. Kesimlerin bundan memnun olmamalarýný saygýyla karþýlýyoruz. Þartlarýmýzý iþverenlerle birlikte daha da zorladýk" diye konuþtu. "MUHALEFET EDÝYORUZ" Türk-Ýþ Genel Eðitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Kýsmen de olsa 4 çocuktan 3 çocuða inmesini de yararlý görüyoruz. Asgari ücretin, insanýn onuruyla yaþayacaðý ücret olmadýðý, TÜÝK'in objektif kurallarýnýn burada iþlemediði için Türk-Ýþ olarak muhalefet ediyoruz" dedi. TÝSK Yönetim Kurulu Üyesi Metin Demir, asgari ücrette beklenilen oranýn üstünde bir artýþýn yapýldýðýna iþaret ederek, "2014 yýlý ile ilgili beklentimiz 5.3'tü, þu an açýklanan rakam bunun 2 katýna tekabül ediyor. Ancak bir oy birliði ihtiyacý vardý. Biz de þartlarýmýzý zorlayarak bu asgari ücret kararýný oy birliðiyle razý olduk" þeklinde konuþtu. "ASGARÝ ÜCRET GEÇÝM ÜCRETÝ DEÐÝL" Bir soru üzerine Bakan Çelik, "Asgari ücret 891 TL'ye yükselecek. Binlerce çalýþan asgari ücretin çok üzerinde çalýþýyor. Asgari ücreti bir geçim ücreti deðil, koruma ücreti olarak esas aldýðýnýzda yüzde 11'lik artýþý ekonomik verileri dikkate aldýðýnýzda bunu olumlu bir geliþme olarak ele almak lazým" ifadelerini kullandý. (yaygýn basýn)

Ayrýca hastane içindeki týbbi, idari, teknik ve mali konularda maddi manevi fedakarlýklarýný hiç esirgemeyen ve 1 yýl gibi kýsa bir sürede Türkiye tarihinde bir ilk gerçekleþtirilirken (ikinci basamak bir saðlýk kurumu, en üst seviye hizmet veren 4. basamak saðlýk merkezi konumuna getirme); bu sýkýntýlý süreci hizmet noktasýnda aksattýrmadan ve bizlere hissettirmeden yöneten ve yürüten Hastane Yöneticimiz Sayýn Yrd. Doç.Dr. Musa Zorlu beyefendiye ve ekibine minnettarlýðýmýzý sunarýz. Bu onurda katkýsý olan, kliniðimiz çalýþanlarýndan baþta Yrd. Doç. Dr. Adnan Yalçýnkaya, Yrd. Doç. Dr. Adem Ýlkay Diken, Yrd. Doç. Dr. Seyhan Yýlmaz ve Op. Dr. Eray Aksoy'a, Anestezi Kliniði'nden Uzm. Dr. Yasemin Aydýn Höbek'e ve Uzm. Dr. Sezer Karabulut'a, tüm ameliyathane, servis, yoðun bakým hemþirelerine, perfüzyonistlere, teknisyenlere ve bütün yardýmcý personel arkadaþlarýma minnettarlýðýmý ifade etmek isterim. Ýlk yýl hedefi baþarýlý Ýlk yýl itibariyle bölgemizde çekim merkezi olma hedefimize hem yapýlan iþlemler, hem de yöre insanýmýzýn teveccühleriyle ziyadesiyle ulaþýlmýþtýr. Bütün bu bilgileri paylaþmaktadaki amacýmýz; büyük fedakarlýklarla ortaya konulup özverilerle ve gayretlerle oldukça iyi bir noktaya getirilen Kalp Merkezimizin müsbet farkýný dökümante edip farkýndalýk oluþturmaktýr. Daha iyiyi, daha güzeli hedefleyerek maddi ve manevi desteðin devamý dileðiyle (Haber Merkezi) saygýlarýmý sunuyorum."


2 OCAK 2014 • PERÞEMBE

S.S.REK.02

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

10


2 OCAK 2014 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

11

T.C. SUNGURLU (SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU 2013/20 Satýþ TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen Çorum ili Sungurlu ilçesi Çulhalý Köyünde bulunan taþýnmazlarýn cinsi, niteliði,kýymeti,adeti,önemli özellikleri, 1 nci,2 nci satýþ günü ve saatleri; S. No.

Köyü

Mevkii

Ada/Parsel No

1

Çulhalý

KÖYÝÇÝ

1044

Cinsi AV.KERPÝÇ EV (Arazisi üzerindeki 1 adet dut aðacý ve 10 adet kavak aðacý ile birlikte)

Yüzölçümü (m2)

1. Satýþ Günü ve Saati

2. Satýþ Günü ve Saati

720,00

24.02.2014 10:00-10:10

24.03.2014 10:00-10:10

Muhammen Bedeli

Satýþ Bedeli

6.638,00

11.000,00

Satýþ Þartlarý ; Satýþ þartlarý; 1-Ýhale açýk artýrma suretiyle Sungurlu Adliyesi Bahçesi’nde yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. (Elektronik ortamda ihaleye katýlacaklarýn T.Vakýfbank IBANTR 00158007301012662 numaralý hesaba pey akçesi yatýrmalarý zorunludur.) 2-Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen kýymetin %20' si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanýn kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir. Alýcý istediðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, K.D.V., 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3-Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý olan belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr. Aksi takdirde tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaklardýr. 4-Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanunun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5-Þartname, ilan tarihinden itibarin herkesin görebilmesi için dairede açýk olup, masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6-Þatýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/20 Satýþ sayýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 30/12/2013 S.S.RES.01

‘Hepimiz Bu Milletin Hizmetkarýyýz’

orum Valisi Sabri Baþköy, Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen söyleþide iþ dünyasýnýn temsilcileri ile bir araya geldi.

Ç

Programa MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu, yönetim kurulu üyeleri ve iþadamlarý katýldý. Vali Baþköy, görev süresi boyunca edindiði tecrübe ve izlenimleri iþadamlarýyla paylaþtý. Bürokrasi ve iþ dünyasý üzerine açýklamalarda bulunan Vali Baþköy, nitelikli ve kaliteli bireyler yetiþtirildiðinde bürokrasinin azalacaðýný, bunun sonucunda sanayicinin de önünün açýlacaðýný söyledi. Bürokrasi denince toplumda negatif bir algý oluþtuðunu anlatan Vali Baþköy, dünyanýn tüm devletlerinde bürokrasinin olduðuna iþaret etti. Baþköy, bir aile þirketine dahi bakýldýðýnda mutlaka bürokrasinin hakim olduðuna dikkat çekti. Bürokrasinin devlet iþlerinin olmazsa olmazý

olduðunu belirten Baþköy, bunun zaman zaman halka sorun olarak yansýdýðýný ifade etti. Yapýlan düzenlemelerde Türkiye'de bürokrasinin tamamen bitmese de en aza indirgendiðini dile getiren Vali Baþköy, "En büyük bürokrasi Avrupa Birliði'nde. 27 devletten bir ülke oluþturmaya çalýþýyorlar. AB projelerine baktýðýnýzda bunu en iyi þekilde görebilirsiniz. Türkiye'de bürokrasi azaldý. Yaþanan sorunlarda insanlardan kaynaklanýyor. Bürokraside görev yapanlar zaman zaman kendilerine yetki devri yapan halka hizmet sunarken zaman zaman sorunlar yaþýyabiliyor. Hepimiz bu milletin hizmetkarýyýz. Herkes bulunduðu makamlarda talimat beklemeden iþini yapacak. Ýþin özü bu" dedi. Devletin görevinin varlýk sebebi olan, kendisine yetkilerini devreden millete hizmet olduðunu vurgulayan Baþköy, kamuda görev yapanlarýn vatandaþa sevgi, hoþgörü ve þefkatle yaklaþmakla mükellef olduðunu, milletinde kendisine hizmet eden görevlilere aldýðý hizmetin karþýlýðýnda teþekkür etmesi gerektiðini belirtti. Geçmiþte Anadolu'daki giriþimcilerin dýþ dünyaya açýlamadýðýný kaydeden Vali Baþköy, artýk Türk iþadamlarýnýn elinde çantasýyla dünyanýn her tarafýna giderek iþbirlikleri yaptýðýna dikkat çekti. Devleti varlýðýný milletinden alan bir teþkilat olarak tanýmlayan Baþköy, tarihe bakýldýðýnda dünya devletlerinin yönetim anlayýþlarýnýn çeþitlilikler gösterildiðini, ancak Türk devletlerinde her zaman insanýn merkeze alýndýðýna dikkat çekti. Ýslam öncesi ve sonrasýnda tarih boyunca Türk milletinin hiçbir zaman diðer etnik grup ve milletleri ötekileþtirmediðini her zaman onlara hoþgörü yaklaþtýðýnýn

altýný çizen Vali Baþköy, bu yüzden Türk devleti ve milletine dünyada büyük bir sevgi ve saygý duyulduðuna dikkat çekti. Hiçbir zaman milletin devletiyle karþý karþýya gelmediðinin altýný çizen Vali Baþköy, devletine her zaman sahip çýkan bu milletin ebediyete kadarda sahip çýkacaðýný sözlerine ekledi. ÇORUM ÝÇÝN TOPLUMUN TÜM KESÝMLERÝYLE ÝÞBÝRLÝÐÝNE HAZIRIZ MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu, ortak paydalarýnýn Çorum olduðunu belirterek, Çorum adýna yapýlacak her çalýþmada toplumun tüm katmanlarýyla ortak hareket etmeye hazýr olduklarýný açýkladý. Bir araya gelen 52 iþ adamý ile birlikte MÜSÝAD Çorum Þubesi'ni kurduklarýný dile getiren Bekiroðlu, "MÜSÝAD hakkýn ve hukukun, adaletin ve eþitliðin, barýþýn ve güvenin, refahýn ve mutluluðun saðlandýðý; tarihe ve topluma mal olmuþ mahalli ve evrensel deðerlerin gözetildiði, kendi içinde bütün, bölgesinde, ekonomik ve siyasi alanda etkin, dünyada saygýn bir Türkiye hayaliyle yola çýkan hassasiyet sahibi iþ adamlarýnýn, 5 Mayýs 1990 tarihinde Ýstanbul'da kurduklarý bir iþadamý derneði. Bizde bu anlayýþtan yola çýkarak ülkemiz, Çorum ve iþ adamlarýmýzý en iyi notaya getirmek için çalýþacaðýz" diye konuþtu. Programýn ardýndan MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu Vali Baþköy'e plaket takdim etti. Vali Baþköy'de MÜSÝAD'ýn açýlýþýnda katkýda bulunan Çorumgaz A.Þ. Genel Müdürü Kasým Kahraman ve yönetim kurulu üyesi Engin (Ýsmail Kabakdere) Býyýkoðlu'na teþekkür plaketi verdi.


2 OCAK 2014 • PERÞEMBE

S.S.REK.01

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

12

2ocak  
2ocak  
Advertisement