Page 1

28 OCAK 2013 • PAZARTESÝ

YIL: 43 • SAYI: 3587 • 50 Kr.

Baðýmsýz Siyasi Günlük Gazete www.sungurlununsesi.net • hititofset@hotmail.com

Vatandaþlar Haber Verdi, Ýtfaiye Ekipleri Duyarsýz Kalmadý...

Karga Kurtarma Operasyonu unguroðlu Mahallesi'nde çýnar aðacýnýn en üst dallarýndan birine bir karganýn kanadýndan asýlý kaldýðý ve kenS dini kurtaramadýðýný fark eden vatandaþlar durumu Sungurlu Belediyesi'ne bildirildi. Kýsa sürede olay yerine gelen Ýtfaiye ekipleri, çýnar aðacýn en üst noktasýndaki dalda, kanadýnda asýlý vaziyetteki kargaya ulaþmayý baþardý. K4’de

Vatandaþ ‘Açýk Cezaevi’nin Akýbetini Soruyor 013 yýlý yatýrým programý kapsamýnda Sungurlu'ya yapýlmasý planlanan bin kiþilik açýk cezaevinin yakýndan takipçisi olan Sungurlulu iþadamý Haydar Özçalýk, konuyla ilgili bilgi alabilmek için Milletvekili Uslu ile görüþerek bir duyarlýlýk örneði sergiledi.

2

Sungurlu'ya yapýlmasý planlanan yarý açýk cezaevini bir Sungurlu vatandaþý olarak yakýndan takip eden iþadamý haydar Özçalýk, TBMM Ýdare Amiri ve Milletvekili Salim Uslu ile bu konu hakkýnda bir görüþme yaptý. Özçalýk Facebook üzerinden yaptýðý görüþmede ilk olarak Uslu'ya bir mesaj göndererek, "Sayýn Milletvekilim Sungurlu'ya yeni cezaevi 2013'te mi yapýlacak?" diye bir soru yöneltti. KDevamý Sayfa 5’de

Protokol Üyeleri Öðrencilerin Karne Sevincine Ortak Oldu

Özel Sunguralp 4 Alanda Birinci SAYFA

Çorum’da Süpürge Operasyonu KDevamý Sayfa 7’de

7

KDevamý Sayfa 2’de

Çorum, EMÝTT’te Tarihi Güzellikleri Ýle Tatilcileri Çekiyor orum, leblebisinin yaný sýra tarihi güzellikleri ile de dikkat çekiyor. Doðu Akdeniz Uluslararasý Turizm ve Seyahat Fuarý'nda (EMITT) açýlan stant ile Çorum'un tarihi güzellikleri tatilcilere tanýtýlýyor. K3’de

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

Ak Parti Ýlçe Yönetimi Mucit Menduh Amcayý Hastane'de Ziyaret Etti

SAYFA

Ç

7


28 OCAK 2013 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

2

11 Bin 432 Öðrenci Karne Aldý Ý lçemizde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisede öðrenim gören 11 bin 432 öðrenci bugün karne aldý..

Sungurlu genelinde anaokulu, ilk ve orta dereceleri okullarda ve lisede eðitim gören 5 bin 644 kýz, 5 bin 788 erkek olmak üzere toplam 11 bin 432 öðrenci ve 700 öðretmen 2012-2013 eðitim öðretim yýlýnýn ilk döneminin bugün sona ermesiyle 15 günlük tatile girdi. Ýlçede bu yýl 2 anaokulu, 52 ilköðretim okulu ve 8 lise olmak üzere toplam 62 okulda, 717 anaokulu, 4 bin 152 ilkokul, 3 bin 579 ortaokul ve 2 bin 984 lise olmak üzere toplam 11 bin 432 öðrenci karne heyecaný yaþayacak ve iki haftalýk yarýyýl tatilinin ardýndan 11 Þubat'ta ders baþý yapacak. Eðitim öðretim yýlýnýn ikinci yarýsý 14 Haziran 2013'te sona erecek. Öðrencilerin karne heyecanýna Sungurlu Kaymakamý Hulusi Þahin, Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, Belediye Baþkan yardýmcýsý Erol Erkoç, Þube Müdürü Ahmet Özdemir de ortak oldu. Karne daðýtým törenine katýlan Kaymakam Þahin ve protokol üyeleri, öðrencilerle sohbet etti. Sýnavlar Ýkinci dönem, ortaokul öðrencileriyle lise son sýnýf öðrencileri için sýnav heyecanýyla geçecek. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn sýnav takvimine göre, 8. sýnýflar için Seviye Belirleme Sýnavý (SBS) ile Parasýz Yatýlýlýk ve Bursluluk Sýnavý 8 Haziran Cumartesi günü gerçekleþtirilecek. Parasýz Yatýlýlýk ve Bursluluk Sýnavý 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sýnýflar için ise 9 Haziran Pazar günü yapýlacak. Lise son sýnýf öðrencileri, üniversiteye giriþ sýnavlarýnýn ilk aþamasý olan Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý'na (YGS) 24 Mart Pazar günü girecek. Üniversiteye giriþte ikinci aþama olan Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý'na (LYS) 22-29 Nisan 2013 tarihleri arasýnda baþvurulacak. Sýnavlar, 15-16 Haziran ve 22-23 Haziran tarihlerinde 5 oturumda gerçekleþtirilecek. 2013-2014 eðitim öðretim yýlý ise 16 Eylül Pazartesi günü baþlayacak.


28 OCAK 2013 • PAZARTESÝ

3

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

21 Ocak 2013 Pazartesi Kýrmýzýoðlu Eczanesi (Kaymakamlýk Karþýsý)

---

Çorum, EMÝTT’te Tarihi Güzellikleri Ýle Tatilcileri Çekiyor

Satýlýk Daire Dr. Sedat-Dr.Melahat Baran Ýlkokulu yaný naneli apt. 3. katta bulunan daire satýlýktýr.

orum, leblebisinin yaný sýra tarihi güzellikleri ile de dikkat çekiyor. Doðu Akdeniz Uluslararasý Turizm ve Seyahat Fuarý'nda (EMITT) açýlan stant ile Çorum'un tarihi güzellikleri tatilcilere tanýtýlýyor.

Ç

Müracaat : 0532 744 04 42

S.S.STK.70

Medeniyetin baþkenti olarak tanýnan Çorum, kültür varlýklarý ile dikkat çekiyor. Büyüklüðü bakýmýndan fuarýn en ilgi çeken stantlarý arasýnda yer alan Çorum, tatilcilerin beðenisini topluyor. Çorum'un medeniyetin baþkenti olduðunu belirten Mavi Ocak Otel Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Mavi, "Þehrimiz 7 bin 500 yýllýk tarihe sahip. Görmeye deðer, kültür varlýklarý bakýmýndan zengin bir yer. Yerli ve yabancý turistleri bekliyoruz. Çorum'un leblebisi meþhur ama turizm olarak da çok eski. Leblebi olarak 1 numarayýz" dedi. Stantta yer alan leblebi kavurma makinesi ise ilgi çekiyor. Tüm salonu kaplayan leblebi kokusunu, ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi baþarýyor. Standa gelen herkese leblebi ikram ediliyor.

* Yeni Bina * 3+1 * Doðalgazlý

Satýlýk Ýmarlý Arsalar TOKÝ Yolu ve Terminal Caddesi Köþe Baþý Ýþyerine Uygun 573 m2 - 464m2 - 414m2 imarlý arsalar satýlýktýr. Müracaat : 0532 667 93 25 0544 667 93 25

SATILIK 2 ADET PARSEL

S.S.STK.71

Mavi Ocak Karþýsýnda Demirþeyh yolu üzerinde bulunan ortalama 1000 m2 Ýmarlý 2 adet parsel satýlýkýr. Müracaat : 0542 891 88 30 0505 374 70 69 HAC VE UMRE HOCASI Selahaddin ÇELÝKTEN

0364 311 71 33 - 0537 347 8201 Msn : canmekkem@hotmail.com Adres : Sunguroðlu Mah. Eski Belediye Pasajý No : 1 SUNGURLU

Umre Kayýtlarýmýz Baþlamýþtýr... Sungurlu’da Tek Yetkili Acenta Belge No : 2041 S.S.REK.82

S.S.REK.81

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Ýmtiyaz Sahibi Muammer ÖZEL Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Muhabirler

Serkan ÞANSEVER H. Mustafa SARIYÜCE

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 7,91 TL. 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 300 TL. : 50 TL. : 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


28 OCAK 2013 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4

Karga Kurtarma Operasyonu Ýlçemizde çýnar aðacýnýn dalýna kanadýndan asýlý kalan kargayý, itfaiye ekipleri kurtardý. unguroðlu Mahallesi'nde çýnar aðacýnýn en üst dallarýndan birine bir karganýn kanadýndan asýlý kaldýðý ve kendini kurtaramadýðýný fark eden vatandaþlar durumu Sungurlu Belediyesi'ne bildirildi. Kýsa sürede olay yerine gelen Ýtfaiye ekipleri, çýnar aðacýn en üst noktasýndaki dalda, kanadýnda asýlý vaziyetteki kargaya ulaþmayý baþardý. Kargayý aðaçta çýrpýnýrken gördüklerini ve hemen Ýtfaiyeye haber verdiklerini söyleyen Veysel Kaleli isimli vatandaþ, "Biz ne kadar avcý olsak da, can yaksakta yinede böyle yardýma muhtaç hayvanlarý kurtarmak lazým. Onun için haber verdik geldiniz, hayvaný kurtardýnýz" dedi. Oktay Köse isimli vatandaþ ise, "Biz burada nakliyecilik yapýyoruz. Sabah geldik kargalar arkadaþlarýnýn baþýna hep toplanmýþlar. Daha sonra hepsi uçtu bir tanesi kaldý. Duyarlý vatandaþ olarak belediyeyi aradýk, itfaiye ekipleri geldi. Allah razý olsun kurtardýlar" diye konuþtu. Ýtfaiye ekipleri ise bu þekildeki ihbarlarý, canlýnýn türü ne olursa olsun, bir insan mahsur kalmýþ gibi en ciddi þekilde deðerlendirdiklerini söyledi.

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

S.S.REK.80

S

YÝTÝK- E sýnýfý ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Arslan Helik S.S.YTK.7


28 OCAK 2013 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

5

Vatandaþ ‘Açýk Cezaevi’nin Akýbetini Soruyor 013 yýlý yatýrým programý kapsamýnda Sungurlu'ya yapýlmasý planlanan bin kiþilik açýk cezaevinin yakýndan takipçisi olan Sungurlulu iþadamý Haydar Özçalýk, konuyla ilgili bilgi alabilmek için Milletvekili Uslu ile görüþerek bir duyarlýlýk örneði sergiledi.

2

Sungurlu'ya yapýlmasý planlanan yarý açýk cezaevini bir Sungurlu vatandaþý olarak yakýndan takip eden iþadamý haydar Özçalýk, TBMM Ýdare Amiri ve Milletvekili Salim Uslu ile bu konu hakkýnda bir görüþme yaptý. Özçalýk Facebook üzerinden yaptýðý görüþmede ilk olarak Uslu'ya bir mesaj göndererek, "Sayýn Milletvekilim Sungurlu'ya yeni cezaevi 2013'te mi yapýlacak?" diye bir soru yöneltti. Uslu, iþadamý Özçalýk'ýn bu sorusuna þu þekilde cevap verdi: "Haydar bey, Sungurlu ilçemize yapýmý planlanan 1000 kiþi kapasiteli T Tipi, 400 kiþi kapasiteli bir adet ceza infaz kurumu 2013 yýlý yatýrým programýnda "Yeni iþler" kapsamýnda yer almaktadýr. Proje çalýþmalarýna baþlanmýþtýr"

Alkollü sürücü yakalandý Sungurlu'da kaza yapan alkollü sürücü gözaltýna alýndý. Sunguroðlu Mahallesi Alparslan Türkeþ Caddesi'nde meydana gelen kazada A.U. isimli alkollü sürücü park halindeki 3 araca çarptý. Kaza sonrasýnda yapýlan kontrolde A.U. isimli sürücünün 114 promil alkollü olduðu belirlendi. Sürücü gözaltýna alýndý.

Epilepsi hastasý yaralandý Ortaköy'de yolda kriz geçiren epilepsi hastasý yaralandý. N.A. isimli epilepsi hastasý kadýn Cumhuriyet Meydaný'nda kriz geçirdi. Yere düþünce yaralanan kadýn ilçede yapýlan ilk tedavisinin ardýndan Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi.

S.S.STK.72

Cengiz Topel Cad. Vergi Dairesi Karþýsý’nda bulunan Asansörlü Fatih Otel Satýlýktýr Müracaat : Mustafa Karaman 0533 620 56 59

Satýlýk Daire Dr. Sedat-Dr.Melahat Baran Ýlkokulu yaný naneli apt. 3. katta bulunan daire satýlýktýr. * Yeni Bina * 3+1 * Doðalgazlý

Müracaat : 0532 744 04 42

S.S.STK.73

- HERKES BU YATIRIMIN TAKÝPÇÝSÝ OLMALI Milletvekili Uslu'nun kendisine konu hakkýnda kýsa zamanda cevap verdiðini ifade eden Özçalýk, "Milletvekilimiz Salim Uslu'ya bana kýsa zamanda cevap verdiði için sonsuz teþekkür ederim. Bu konu benim açýmdan Sungurlu için çok önemli bir konudur. Çünkü herkes çok iyi biliyor ki Sungurlu ciddi þekilde küçülüyor. Nüfusumuz giderek azalýyor. Þuanda bütün esnaflar bu durumdan þikayetçi. Böyle bir yatýrýmýn kýsa zamanda gerçekleþmesi hem ilçemiz için hem de esnaflar büyük bir kazanç olacaktýr. Bu yatýrýmýn ilçemizden gitmesi büyük bir kayýp olur. O yüzden hem siyasi temsilcilerimizi hem de Sungurlu halkýný bu konunun yakýn takipçisi olmaya davet ediyorum" diyerek bu projenin gerçekleþtirilmesi için herkese birliktelik çaðrýsý yaptý.

SATILIK (Fatih Otel)

Satýlýk Arsa Ocaklý Tesisleri Yaný Otoyola sýfýr, Kafeterya, Düðün Salonu, Halý Saha Kompleksini Ýçinde Barýndýrmaya Uygun Arsa Komple Satýlýktýr

(22 Parsel, 11 Dönüm Üzeri Sahibinden Satýlýktýr Müracaat : Miþ Miþ Kuruyemiþ 0505 250 25 95 0364 311 80 85

S.S.STK.74

- ÝLÇEMÝZ ÝÇÝN BÜYÜK BÝR FIRSAT Ýþadamý Özçalýk, bu konuyu uzun süredir yakýndan takip ettiðini çünkü bu projenin ilçeye büyük fayda saðlayacaðýna inandýðýný ve bu yüzden siyasilerden bilgi almak için böyle bir yol izlediðini söyledi. Özçalýk, konuþmasýnýn devamýnda "Ýlçemize geçtiðimiz yýllarda yapýlmasý gereken açýk cezaevi hala yapýlamadý. Yer tahsisi ve zemin etüdü bile yapýlmýþtý. Ben þahsým adýna yarý açýk cezaevinin Sungurlu'ya büyük bir kazanç saðlayacaðýna inanýyorum. Bu yüzden bu projenin baþka bölgelere kaydýrýlmasýný istemiyoruz. Yarý açýk cezaevi Sungurlu'ya taze kan imkaný sunacaktýr. Bu ilçemiz için büyük bir fýrsattýr. Ben burada 40 yýldýr ticaret yapýyorum. Son zamanlarda Sungurlu'nun ekonomisi ciddi derecede zayýfladý. Þuanda Sungurlu'da bütün gençler iþsizlikten dolayý baþka þehirlere göç ediyor. Yani giderek kan kaybediyoruz. Buranýn yeniden canlanmasý için bu tip yatýrýmlar çok büyük avantajdýr. Bu cezaevi projesi sayesinde ilçemizde birçok kiþiye iþ kapýsý açýlacak. Böylece bir nebze olsun göç önlenecek. Ayný zamanda bu cezaevinde yatan mahkumlarýn yakýnlarý ilçe esnafýndan alýþveriþ yaparak ticarete ayrý bir fayda saðlayacak" dedi.


28 OCAK 2013 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

NAKIÞ KENT

S.S.REK.79

YAPI

6


28 OCAK 2013 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

7

Özel Sunguralp 4 Alanda Birinci ungurlu genelinde yapýlan "1. Bilgi Yarýþmasýnda bir çok alanda birincilikler elde eden Özel Sunguralp Koleji, 3 , 5 , 6 ve 8. sýnýflarda "Kurum Ortalamasý"nda "Sungurlu Birincisi", 7. Sýnýflarda ise "Sungurlu Ýkincisi" oldu. "Þube bazýnda" ise 3. ve 5.Sýnýflarda "Sungurlu Birincisi" , 7. Sýnýflarda "Sungurlu Ýkincisi" , 6. ve 8. Sýnýflarda ise "Sungurlu Üçüncüsü" oldu.

S

Ferdi baþarýlarda ise Sungurlu Geneli Orta Okullar arasýnda hepsini doðru yapan tek öðrenci Özel Sunguralp'ten 5-A sýnýfý öðrencilerinden Bekir Baþer oldu. Sungurlu'da tüm sýnýflarda ilk 50'ye 30 öðrenci girdi. Sýnavda baþarýlý olan öðrencilerle Sungurlu Kaymakamý Hulusi Þahin karne gününde hatýra fotoðrafý çektirdi. Özel Sunguralp öðrencileri: "Baþarýlarýmýzý, öðretmenlerimizin özverili ve disiplinli çalýþtýrmalarýna ve ailelerimizin desteðine borçluyuz." dediler.

Ak Parti Ýlçe Yönetimi Mucit Menduh Amcayý Hastane'de Ziyaret Etti Sungurlu Ak Parti Ýlçe Yönetimi bir süre önce Samanyolu Televizyonu'nda yayýnlanan Maceracý programýna katýlan Sungurlulu Mucit Menduh Emirhanoðlu'nu ziyaret etti. Ak Parti Ýlçe Baþkaný Muammer Çuhacý Hastanesi'nde ziyaret etti. Ziyarette Ak Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný yönetim kurulu üyeleri ve kadýn kollarý bir süre önce rahatsýzlanan Sungurlulu Mucit Muammer Çuhacý, Menduh Emirhanoðlu'na Menduh Emirhanoðlu'nun Sungurlu Devlet geçmiþ olsun dileklerini iletti.

Kurtulmuþ'a Baþsaðlýðý, Özkader'e Tebrik Ziyareti V

ali Sabri Baþköy, AK Pati Ekonomik Ýþlerden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr. Numan Kurtulmuþ'u makamýnda ziyaret ederek, baþarý dileklerinde bulundu ve Kurtulmuþ'u Çorum'da yürütülen, çalýþmalar, yatýrýmlar ve projeler hakkýnda bilgilendirdi. Yapýlan açýklamaya göre, Vali Baþköy, geçtiðimiz hafta Burdur'da geçirdiði trafik kazasý neticesinde vefat eden AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Numan Kurtulmuþ'un kayýnbiraderi Muhittin Cantürk'ün vefatý dolaysýyla taziye ve baþsaðlýðý dileklerini iletti. Vali Baþköy, ayrýca AK Parti Ekonomik Ýþler Baþkan Yardýmcýlýðý görevine getirilen hemþerimiz Av. Faruk Özkader'e iade-i ziyaret bulunarak, yeni görevinde baþarýlar diledi.

orum polisi tarafýndan uyuþturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 9 kiþi gözaltýna alýnýrken, 210 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Ç

Çorum polisi tarafýndan uyuþturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 9 kiþi gözaltýna alýnýrken, 210 gram esrar maddesi ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratý deðerlendiren Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Þube Müdürlüðü'ne baðlý ekipler, uyuþturucu madde satýþý yaptýklarý tespit edilen kiþileri takibe aldý. Polis ekipleri, 6 ay süren teknik takip çalýþmalarýnýn ardýndan operasyon için düðmeye bastý. Operasyonda 16 ayrý ara yakalamada 210 gram esrar maddesi, 52 fiþek esrar maddesi ve 1 adet esrar maddesi içme aparatý ele geçirilirken, K.K., M.Ý., O.G., O.B., Y.G., S.K., Ö.Ç., N.K. ve B.U. isimli þahýslar gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan zanlýlar Emniyet Müdürlüðü'ndeki sorgularýnýn ardýndan haklarýnda düzenlenen soruþturma evraký ile birlikte adli makamlara sevk edildi. Zanlýlarýn adliyeye sevki sýrasýnda bir kiþinin gazetecilere hakaret etmesi ve saldýrmaya teþebbüs etmesi dikkatlerden kaçmadý. Olayla ilgili soruþturma sürüyor.


28 OCAK 2013 • PAZARTESÝ

S.S.REK.78

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

8

28 Ocak 2013  

Sungurlu'nun Sesi Gazetesi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you