Page 1

28 MART 2014 • CUMA

YIL: 44 • SAYI: 3943 • 25 Kr.

CHP'DEN 'BÝRLÝK' MÝTÝNGÝ

umhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Baþkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, ilçe teþkilatý tarafýndan düzenlenen 'Birlik' mitingine katýlarak vatandaþlara seslendi. Hamzaçebi, burada yaptýðý konuþmada CHP Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Cemil Çobaner'e destek istedi. KDevamý Sayfa 6-7’de

C

"Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesinin" Tanýtým ve Destek Çalýþmalarý Devam Ediyor

“Sungurlu'muza “Sungurlu'muza Yeni Yeni Bir Bir Çehre Çehre Kazandýracaðýz” Kazandýracaðýz”

2

KDevamý Sayfa 9’da

Kiþinin Eðitim ve Öðretim Hakkýný Engellemeye 2 Yýldan 5 Yýla Kadar Hapis Cezasý Getirildi KDevamý Sayfa 4’de

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

ÞEHÝT AÝLELERÝ DERNEÐÝNDEN SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULUNA ZÝYARET SAYFA

KDevamý Sayfa 5’de

SAYFA

Banka Ýþlemlerinde Tek Liste Uygulamasý

4


28 MART 2014 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

2

MHP Sungurlu Belediye Baþkaný Adayý Abdulkadir Þahiner ;

“Sungurlu'muza Yeni Bir Çehre Kazandýracaðýz” M

ahalle Toplantýlarýný Bahçelievler Mahallesi’nde düzenlenen mahalle mitingiyle bitiren MHP Sungurlu Belediye Baþkaný Adayý Abdulkadir Þahiner, seçimi birlik ve beraberlik içerisinde kazanacaklarýný söyledi.

Yerel seçimlerde görüþü ne olursa olsun herkesin tek çatý altýnda birleþmesi gerektiðini belirten Þahiner, herkesle kol kola gireceklerini açýkladý. CHP'li, ANAP'lý, Demokrat Partili, hatta yapýlan yanlýþlardan sonra partisine ders vermek isteyen AKP'liler ile ortak bir fikir birliði yapacaklarýný belirten Þahiner, "Bu seçimi kazanarak Türk Milletini rahatlatacaðýz" dedi. Sungurlu'da da büyük bir baþarý elde ederek seçimleri

kazanacaðýmýzý hatýrlatan Þahiner, artýk halkýmýz uyanmýþtýr. Ne yapacaðýný çok iyi bilmektedir" dedi. - SUNGURLU'YA YENÝ BÝR ÇEHRE Yetim hakký yiyen ve iþçisinin haklarýný gasp eden belediyecilik anlayýþýný yok olmasý gerektiðini belirten Þahiner, hep birlikte bir olarak, diri olarak bu seçimi kazanacaðýmýzý beyan etti. Proje siyaseti yürüttüklerini ifade eden Þahiner, "Sungurlu'yu yeni çehresine kavuþturmak için ürettiðimiz projelerimiz bizim siyasetimizin asýl vitrinidir. Vitrinin arkasý da dopdoludur. Çünkü biz Sungurlu'muza yeni bir vizyon, yeni bir çehre kazandýrmanýn peþindeyiz. Çýktýðýmýz yolda bizimle olan tüm hemþerilerimden Allah razý olsun. Sungurlu'yu birlikte þahlandýracaðýz" dedi. (H.Mustafa Sarýyüce)

Ýmtiyaz Sahibi Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Muhabirler Muammer ÖZEL

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Serkan ÞANSEVER Yusuf Bahri YÜCEL H. Mustafa SARIYÜCE - Ýsmail KABAKDERE

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) HÝTÝT OFSET Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi (st/cm) Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. : 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 100 TL. : 8,40 TL. : 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


28 MART 2014 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

3

BELEDÝYECÝLÝK BÝZÝM ÝÞÝMÝZ S.S.REK269


28 MART 2014 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

4

Bugün Alafoðlu Eczanesi Su Arýza Altý

-

ÞEHÝT AÝLELERÝ DERNEÐÝNDEN SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULUNA ZÝYARET ungurlu Þehit Aileleri ve Terör Maðdurlarý Derneði Yöneticileri, Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti. Dernek Baþkaný Ýdris Yazdýç beraberinde Seyfi Keyvanoðlu ve Murat Baðýröz ile birlikte Sungurlu Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek, Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif'e Dernek faaliyetleri hakkýnda bilgi vererek, Yüksekokul ile ilgili çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.

S

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif de ziyaretten dolayý çok memnun olduðunu, vatanýmýzýn bölünmez bütünlüðü, milletimizin güvenliði ve huzuru için gözlerini dahi kýrpmadan canlarýný veren þehitlerimize minnettar olduklarýný, onlarýn makamlarýnýn Allah katýnda çok yüce olduðunu, Sungurlu Meslek Yüksekokulu Yönetimi, personeli ve öðrencileri ile her zaman Þehit Aileleri Derneðinin yanlarýnda olduklarýný belirtti. (Yusuf Bahri Yücel)

Kiþinin Eðitim ve Öðretim Hakkýný Engellemeye 2 Yýldan 5 Yýla Kadar Hapis Cezasý Getirildi 3 Mart 2014 tarih ve 28940 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan "Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliþtirilmesi Amacýyla Çeþitli Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun" ile kiþilerin eðitim ve öðretim hakkýný engelleyenler hakkýnda 2 ila 5 yýl arasýnda hapis cezasý ile cezalandýrýlacaðý hükmü getirildi.

1

Söz konusu kanunun 12,13 ve 14. maddelerinde bu konuya deðinilerek; MADDE 12 - 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayýlý Türk Ceza Kanununun 112 nci maddesi baþlýðýyla birlikte aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. "Eðitim ve öðretim hakkýnýn engellenmesi MADDE 112 - (1) Cebir veya tehdit kullanýlarak ya da hukuka aykýrý baþka bir davranýþla; a) Devletçe kurulan veya kamu makamlarýnýn verdiði izne dayalý olarak yürütülen her türlü eðitim ve öðretim faaliyetlerine, b) Kiþinin eðitim ve öðretim hakkýný kullanmasýna, c) Öðrencilerin toplu olarak oturduklarý binalara veya bunlarýn eklentilerine girilmesine veya orada kalýnmasýna, engel olunmasý hâlinde, fail hakkýnda iki yýldan beþ yýla kadar hapis cezasýna hükmol-

unur." MADDE 13 - 5237 sayýlý Kanunun 113 üncü maddesi baþlýðýyla birlikte aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. "Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkýnýn engellenmesi MADDE 113 - (1) Cebir veya tehdit kullanýlarak ya da hukuka aykýrý baþka bir davranýþla; a) Bir kamu faaliyetinin yürütülmesine, b) Kamu kurumlarýnda veya kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarýnda verilen ya da kamu makamlarýnýn verdiði izne dayalý olarak sunulan hizmetlerden yararlanýlmasýna, engel olunmasý hâlinde, fail hakkýnda iki yýldan beþ yýla kadar hapis cezasýna hükmolunur." MADDE 14 - 5237 sayýlý Kanunun 115 inci maddesinin ikinci fýkrasý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþ ve maddeye aþaðýdaki fýkra eklenmiþtir. "(2) Dini inancýn gereðinin yerine getirilmesinin veya dini ibadet veya ayinlerin bireysel ya da toplu olarak yapýlmasýnýn, cebir veya tehdit kullanýlarak ya da hukuka aykýrý baþka bir davranýþla engellenmesi hâlinde, fail hakkýnda birinci fýkraya göre cezaya hükmolunur." "(3) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykýrý baþka bir davranýþla bir kimsenin inanç, düþünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaþam tarzýna iliþkin tercihlerine müdahale eden veya bunlarý deðiþtirmeye zorlayan kiþiye birinci fýkra hükmüne göre ceza verilir." hükümlerine yer veril-

di. Konu ile ilgili Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan tüm okul ve kurum müdürleriyle toplantý yapýlarak, kanunun bu maddeleri deðerlendirildi. Edinilen bilgiye göre; Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, konunun hassasiyetini vurgulayarak, öðrencilerin hiçbir þekilde eðitim öðretimden alýkonulmamasý gerektiðini, her ne olursa olsun sýnýf ortamý dýþýna çýkartýlmamasý gerektiðini ve dini inancýnýn gereðini yerine getirdiði iddiasýyla baþörtülü olarak gelse dahi sýnýfta eðitim öðretime devam etmesi gerektiðini, kanunun ilgili maddelerinin bunu güvence altýna aldýðýný ve eðitim öðretimin bu kanunla daha özgür bir þekilde yapýlabileceðini vurguladý. Okul müdürleri tarafýndan da ayný kanaate varýldýðý deðerlendirilerek ilgili kanun tüm okul ve kurumlara duyuruldu. (Yusuf Bahri Yücel)


28 MART 2014 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

5

ümrük ve Ticaret Bakanlýðý ile BDDK'nýn bankalarla yaptýðý çalýþma sonrasýnda, bankalar iþlem ücretlerini ‘tek liste' üzerinden alabilecek. 61 kalemden bir kýsmý listeden çýkýyor.

G

Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý'nýn dört yýldan bu yana bankacýlýktaki iþlem ücretlerini azaltma yönündeki çalýþmalarý, sektörün üst kurulu Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) devreye girmesi sonrasýnda ciddi aþama kaydetti. Milliyet gazetesinin haberine göre; BDDK ile Türkiye Bankalar Birliði (TBB) tarafýndan yürütülen son çalýþmada tüketici temsilcileri yer almazken, edinilen bilgilere göre bankalar, aldýklarý hizmet ve ürün ücretleri için standart getirilmesini ve bazý hizmetlerden de hiçbir ücret alýnmamasý konusunda anlaþmaya vardý. Masraf ve komisyon yok BDDK ve TBB arasýnda devam eden çalýþma tamamlandýðýnda bu konu bir yönetmelik olarak BDDK tarafýndan yayýnlanacak. Belirlenen standart ve ücret limitlerine bankalarýn tümü uymak zorunda olacaklar. Hiç bir banka açýklanan kalemler dýþýnda keyfi bir þekilde yeni adlar altýnda tüketicilerden masraf ve komisyon alamayacak. Hazirandan itibaren bu kapsamda alýnan kasaya bakma ücreti, bozuk para sayma ücreti, kredi istihbarat araþtýrma ücreti, konut kredisi ipoteði fekki ücreti, arþivden belge çýkarma masrafý, hesap iþlemsizlik ücreti gibi kalemlerin kalkacaðý belirtiliyor. Üst limit istenmiyor Bununla birlikte havale, EFT, çek ve kiralýk kasa gibi temel hizmetlerin þube ve alternatif kanallardaki masraflarý standart hale getiriliyor. Ancak hangi iþlem için üst limit ve yüzdelik oran bazýnda masraf alýnacaðý henüz belli deðil. Sektörün beklentisi yeni düzenlemede bir üst limitin getirilmemesi þeklinde. Bankalarýn, müþteri þikayetlerinin bankacýlýk sektörüne yönelik negatif algý ve eleþtirilerin düzelmesi için 'tek liste' konusunda anlaþma noktasýna geldiði belirtiliyor. Þikâyetler etkili oldu Daha önce masraf ve komisyonlar için ortak bir yaklaþým ve tek listeden kaçýnan bankalar, büyük ve orta ve küçük ölçekli banka faaliyet ve etkinliklerini gerekçe olarak gösteriyorlardý. Ancak, son yýllarda bankalarýn bu yöndeki birbirinden farklý uygulama ve ücretlendirmelerinin tüm sektöre zarar veren noktalara ulaþmasý bankalarý ortak masraf listesinde birleþtirdi. 'Kurunun yanýnda yaþ da yanmasýn' noktasýna gelen bankacýlýk sektörü, ellerindeki müþteri þikayetlerini dikkate alarak masraf ve komisyon listesi oluþturdu. Bilindiði gibi banka müþterilerinin en büyük þikayet konusu olan kredi kartý yýllýk aidat ücretleri konusunda bankalarýn hamlesi, hiç bir masraf alýnmayan, puan kazandýrmayan, özelliksiz kart olmuþtu. Bu nedenle yýllýk aidat konusunda yine bir geri adým beklenmiyor. (Haber Merkezi)

ABDULKADÝR ÞAHÝNER Adayýmýz büyüðümüz, Fatihten Gelir Özümüz, Doðruluktur Hep Sözümüz Abdulkadir Þahiner Bir Sevdayla Çýktýn Yola Tüm Dualar Senle Ola Oyumuz Fedadýr Sana Abdulkadir Þahiner Gönlümüz Sende Birleþti Rakipler Yolunu Þaþtý Umutlar Daðlarý Aþtý Abdulkadir Þahiner Yalan Yoktur Sözlerinde Çareler Var Yüreðinde Kararlarý Hep Yerinde Abdulkadir Þahiner Bir Çare Ol Þehrimize Komþular Gülmesin Bize Düþmanlar Gelecek Dize Abdulkadir Þahiner Yolun Sonu Hayýr Ola Dualar Yerini Bula Dostluðumuz Baki Kala Abdulkadir Þahiner

Ö.G.

Sizin Sayfanýz www.sungurlu.tv Geliþmelerden Anýnda Haberiniz Olsun.


28 MART 2014 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

6

CHP'DEN 'BÝRLÝK' MÝTÝNGÝ

umhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Baþkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, ilçe teþkilatý tarafýndan düzenlenen 'Birlik' mitingine katýlarak vatandaþlara seslendi. Hamzaçebi, burada yaptýðý konuþmada CHP Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Cemil Çobaner'e destek istedi.

C

Baktat Tesisleri'nde partilerce karþýlanan Hamzaçebi uzun araç konvoyuyla seçim bürosu önüne geldi. Seçim bürosu önünde düzenlenen mitinge çok sayýda partili katýldý. Konuþmasýnda muhalefete yüklenen Hamzaçebi, "Her parti seçim sonunda balkona çýkar balkon konuþmasý yapar. Baþbakan bu sefer 30 Mart'ta çýkacak balkon bulamayacak. 30 Mart'ta o balkonlara millet çýkacak ve zafer milletin olacak" dedi. Biz CHP olarak milletin bu iradesine sadece öncülük ediyoruz diyen Hamzaçebi, "Biz Allah'ýn izniyle, milletimizin gücüyle 30 Mart akþamý bu mücadeleyi zafere ulaþtýracaðýz" diye konuþtu. - BU ÝKTÝDARIN MAZLUM DEÐÝL, ZALÝM OLDUÐUNU GÖRDÜK 2002'de iktidara geldiklerinde adalet devleti kuracaklarýný söylediler diyen Hamzaçebi,"Biz 90'lý yýllarýn mazlumuyuz, ezileniyiz dediler. Ama aradan 12 yýl geçti. Mazlum deðil, zalim olduklarýný gördük. Bunlar 12 yýl sonra adalet devletini deðil, zulmün ve baskýnýn devletini kurdular. Vatandaþlarýmýz arasýnda ayrým yaptýlar. Etnik kökenine göre ayrým yaptýlar" dedi. 2004 yýlýnda Türkiye 10 yýl sonra Avrupa Birliðine üye olacak dendi diyen Hamzaçebi, "O gün ki basýn Merhaba Avrupa diye manþet atýyordu. 2004 yýlýnda Baþbakan gün ýþýðýnda havai fiþeklerle karþýlandý. Türkiye bayram yerine döndü. 17 Aralýk 2004'den 9 yýl sonra yani 17 Aralýk


28 MART 2014 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

7

2013'de Türkiye Avrupa Birliði yolunda deðil ama yolsuzlukta büyük bir mesafe aldý. 17 Aralým yolsuzluðun tarihe geçtiði gündür" dedi. - EVET BÝZDE LAFA DEÐÝL ÝCRAATA BAKIYORUZ Bu bir yerel seçim. Sungurlu'da Sungurlu Belediye Baþkanýný seçeceðiz diyen Hamzaçebi, "Ama Türkiye'nin neresine gidersek gidelim sayýn baþbakan'ýn afiþlerini görüyoruz. Her yerde hangi icraatý yaptýðýný ortaya koyuyor. Ben lafa deðil icraata bakarým diyor. Çok doðru söylüyor Baþkan. Bizde lafa deðil icraata bakýyoruz. Yýl 2002, ekonomi krizden çýkmýþ. Çiftçimiz 4 kilo buðdayla 1 litre mazot alabiliyordu. Yýl 2014 çiftçimiz 7 kilo buðdaya 1 litre mazot alabiliyor. Ever biz lafa deðil icraata bakýyoruz" þeklinde konuþtu. Gençlerimiz iþsiz, onlara iyi bir gelecek vaat eden bir iktidar yok diyen Hamzaçebi, "Gençlerimizin üniversiteyi kazanmasý bir dert, kazanýp okumasý ayrý bir dert, bitirdikten sonra iþ bulmasý baþka bir dert. Bizler bunun mücadelesini verirken, onlar para kasalarýný ve ayakkabý kutularýný dolduruyormuþ meðer" dedi. - 30 MART'TA BU MÝLLET BU ÝKTÝDARI MANÞETLERDE DE ÝNDÝRECEK Ýktidarýn gazete ve televizyon manþetlerine karýþtýðýný söyleyen Hamzaçebi, "Baþbakan bizzat gazeteleri arýyor. Þu haberi çýkartýn diyor, gazete sahipleri de o haberi gazetelerinden çýkartýyor. Gazete manþetleri þöyle olsun diye gazete yöneticilerine talimatlar veriyorlar. Mutlu bir Türkiye tablosu çizmek için. Bu iktidar billboardlarla, gazete manþetleri ile ayakta kalmaya çalýþýyor. 30 Mart'ta bu millet bu iktidarý manþetlerde de indirecek, onu sandýða gömecektir" þeklinde konuþtu. SUNGURLU'NUN KAN KAYBINI CEMÝL ÇOBANER DURDURACAK Sungurlu'ya kimler hizmet ettiyse bu zamana kadar hepsine teþekkür ederiz diyen Hamzaçebi, "Ama görüyorum ki Sungurlu'nun çözülmesi gereken daha çok sorunu var. Güzel bir yönetimiyle, saydam bir yönetim anlayýþýyla Sungurlu'yu alýp ileri götürecek bir yönetim lazým Sungurlu'ya. Sungurlu'nun konumu bakýmýndan göç vermesini kabul edemeyiz. Sungurlu Kan Kaybediyor. Sungurlu'nun kan kaybýný inþallah Cemil kardeþim durduracak. Ben Cemil Çobaner kardeþime sonuna kadar güveniyorum ve sizlere emanet ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi onun arkasýndadýr" ifadelerini kullandý. (Serkan Þansever)


28 MART 2014 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

8

S.S.REK268


28 MART 2014 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

9

"Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesinin" Tanýtým ve Destek Çalýþmalarý Devam Ediyor önül Elçileri Ýl Koordinasyon Ekibi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn "Kadýn ve Güçlenme" Kapsamýnda "Gönül Elçileri Projesinin" alt bileþeni olan "Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesinin" tanýtým ve destek çalýþmalarýna devam ediyor.

G

Çeþitli kurum, kuruluþ ve özel iþyerlerinde tanýtým ve planlama toplantýlarý yapan il koordinasyon ekibi bu sefer de Vali Sayýn Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, önderliðinde Sungurlu'da açýlan Meslek Edindirme Kurslarýný ziyaret etti. Çorum'da Fatma Baþköy önderliðinde baþarýlý çalýþmalarý ile dikkat

çeken Gönül Elçileri Ýl Koordinasyon ekibi "Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesi"nin sonuçlarýný Sungurlu ilçesinde yerinde gördü. Sungurlu Meslek Edindirme Kurslarý ziyaretine Fatma Baþköy, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs ve il koordinasyon ekibi katýldý. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs, kursiyerlere "Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesi" hakkýnda teknik bilgiler verdi. "Gönül Elçileri" projesinin alt bileþeni olan kadýn eðitimine geçtiklerini

bildirdi. Kadýnlarýn eðitimi alanýnda baþarýyý yakalamayý hedeflediklerini söyleyen Hülya Örs, "Çorum'da eðitimini tamamlayamamýþ kadýn býrakmayacaðýz. Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesi kapsamýnda tüm kadýnlarýn eðitimde bir adým ileriye gitmesini istiyoruz. "Bana bir harf öðretenin 40 yýl kölesi olurum", "Cehalet En büyük Düþmandýr" dediðimiz bir þuurla çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Eðitimin yaþý yoktur. "Eðitim bir insanýn meslek sahibi olmasý için araçtýr ama eðitim insanýn insan olmasýnýn da mayasýdýr." Bu bilinçle hareket ederek projeyi il geneline yayacaðýz" dedi. Fatma Baþköy'de ziyarette bir konuþma yaptý; Proje kapsamýnda kadýnlarýmýzýn meslek sahibi olmasýný amaçlýyoruz. Böylece ailelerini daha güvenli bir geleceðe taþýrken toplumun daha mutlu ve huzurlu, yarýnlarýn ise daha aydýnlýk olmasýný arzu ediyoruz. Eðitimini her ne sebeple olursa olsun yarým býrakmýþ kadýnlarýmýz bu proje dâhilinde Mesleki Açýk Öðretim Liseleri'ne kayýt olabilecek. Böylece bir meslek, iyi bir iþ ve ikinci bir þans kazanacak. Sözün özü, "hem kadýnlarýmýz kazanacak, hem de ülkemiz kazanacak." "Çünkü biz büyük bir aileyiz." sloganýyla katýlýmcýlardan "Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesi" ve "Gönül Elçileri Projesine" destek vererek 81 il sýralamasýnda Çorum'u 1. Sýraya taþýmalarýný istedi. (Ýsmail Kabakdere)


28 MART 2014 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

10

S.S.REK267


28 MART 2014 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

11

T.C. SUNGURLU (SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU 2013/19 Satýþ TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen Çorum ili Sungurlu ilçesi Gölbaðlarý Mah.’de bulunan taþýnmazlarýn cinsi, niteliði,kýymeti,adeti,önemli özellikleri, 1 nci,2 nci satýþ günü ve saatleri; MAHALLE

ÝLÇE

SUNGURLU

SUNGURLU

Ada/Parsel No

GÖLBAÐLARI ALACAYOLU MEVKÝÝ

342 ada 1 parsel

GÖLBAÐLARI HATUN DEÐÝRMENÝ MEVKÝÝ

351 ada 1 parsel

Yüzölçümü (m2)

1. Satýþ Günü ve Saati

TARLA ve 13 ADET KAVAK AÐACI

7.748

12/05/2014 09:30-09:40

BAÐ

18.907

12/05/2014 09:45-09:55

Cinsi

Muhammen Bedeli

Satýþ Bedeli

06/06/2014 09:30-09:410

17.823,00

11.000,00

06/06/2014 09:45-09:55

42.540,75

27.000,00

2. Satýþ Günü ve Saati

Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle Sungurlu Adliye Bahçesi'nde yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. (Elektronik ortamda ihaleye katýlacaklarýn T.Vakýfbank IBANTR 00158007301012662 numaralý hesaba pey akçesi yatýrmalarý zorunludur.) 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellâliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/19 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 24/03/2014 S.S.RES.26

Sungurlu’nun En Ýyi Haber Sitesi www.sungurlu.tv Geliþmelerden Anýnda Haberiniz Olsun

Acil Satýlýk Daire Pembe Evler Sitesi’nde 3+1, Çift Banyolu, Kilerli Daire Acil Satýlýktýr

0532 381 55 54


28 MART 2014 • CUMA

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

12

Ýlde Senin Sesi Olsun Hizmet Gelsin, Yüzün Gülsün Tüm Ýþler Ehlini Bulsun, MHP’ye Vur Mühürü Sungulu’ya Bu Yakýþýr Haksýzlýða O Çýkýþýr Herkes MHP’ye Akýþýr MHP’ye Vur Mühürü Geri Durma Haydi Gayret Köye Kente Gelir Hizmet Senki MHP’de Azmet MHP’ye Vur Mühürü

Sungurlu’nun Sesiyiz Tüm Canlarýn Nefesiyiz. MHP

EVET

S.S.REK266

28mart  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you