Page 1

YIL: 44 • SAYI: 3765 • 25 Kr.

28 AÐUSTOS 2013 • ÇARÞAMBA

Kapalý Salon Toplantýsý Perþembe Günü Saat : 10.00’da

Günaydýn, Sungurlu’ya Geliyor umhuriyet Halk Partisi Belediyelerden Sorum Genel Baþkan Yrd. Gökhan Günaydýn Sungurlu’ya geliyor. CHP Sungurlu Ýlçe Baþkaný Mustafa Þen, “Perþembe günü saat 10:00’da Özgür Çarþý Düðün Salonu’nda Kapalý Salon Toplantýsý Yapýlacaktýr. Tüm Partililer ve Halkýmýz Davetlidir” dedi.

C

Çorum Anadolu Birliði Genel Baþkaný Okay Erözgün ;

‘Sorunlarý Birlikte Çözeceðiz’ orum Anadolu Birliði, "Sungurlu Ýçin Bende Varým" projesi çerçevesinde ilçenin sorunlarýna çözüm bulma arayýþlarýný sürdürüyor. Çorum Anadolu Birliði, bu kapsamda dernek binasýnda sýk sýk düzenlediði çay toplantýlarýnda ilçe sorunlarýna Sungurlularla birlikte çözüm arýyor.

Ç

Çorum Anadolu Birliði Genel Baþkaný Okay Erözgün, yaptýðý açýklamada, geçen Nisan ayýnda "Sungurlu Ýçin Bende Varým" sloganýyla dernek bürosu açtýklarýný hatýrlatarak, "Sungurlu'nun ve Sungurluda yaþayan hemþerilerimizin sorunlarýný çözmek ve yetkili yerlere ulaþtýrmak için buradayýz" dedi. KDevamý Sayfa 2’de

D

Tüm Programlar Ertelendi ungurlu Belediyesi Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü tarafýndan, düzenlenecek olan festival, þölen ve etkinliklerin, Ýslam Dünyasý Coðrafya sýnda meydana gelen üzücü olaylar nedeniyle ertelendiði bildirildi. KDevamý Sayfa 4’de

S

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

SAYFA

emokrat Parti (DP) Genel Baþkan Yardýmcýsý Kenan Nuhut, Sungurlu'yu ziyaret ederek partililerle görüþtü. Demok rat Parti (DP) Genel Baþkan Yardýmcýsý Kenan Nuhut'u Sungurlu'da Ýlçe Baþkaný Murat Sarýyüce karþýladý. KSayfa 4’de

Dið Çayý Kenarýna Atýlan Çöpler Tepki Çekiyor

3

Býldýrcýn Býldýrcýn Yerine Yerine Otomobili Otomobili Niþanladý Niþanladý SAYFA

Kenan Nuhut, Sungurlu’ya Geldi

40 Yýllýk Avcý’da Bunu Yaparsa !

5


28 AÐUSTOS 2013 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

2

Çorum Anadolu Birliði Genel Baþkaný Okay Erözgün ;

‘Sorunlarý Birlikte Çözeceðiz’ orum Anadolu Birliði, "Sungurlu Ýçin Bende Varým" projesi çerçevesinde ilçenin sorunlarýna çözüm bulma arayýþlarýný sürdürüyor. Çorum Anadolu Birliði, bu kapsamda dernek binasýnda sýk sýk düzenlediði çay toplantýlarýnda ilçe sorunlarýna Sungurlularla birlikte çözüm arýyor.

Ç

Çorum Anadolu Birliði Genel Baþkaný Okay Erözgün, yaptýðý açýklamada, geçen Nisan ayýnda "Sungurlu Ýçin Bende Varým" sloganýyla dernek bürosu açtýklarýný hatýrlatarak, "Sungurlu'nun ve Sungurluda yaþayan hemþerilerimizin sorunlarýný çözmek ve yetkili yerlere ulaþtýrmak için buradayýz" dedi. "Tüm hemþerilerimizi her zaman dernek merkezimize çay içmeye

bekliyoruz." diyen Erözgün, "Hemþerilerimiz Sungurlu ile ilgi ya da kendi sorunlarýný bize aktarsýnlar. Dernek olarak tüm imkanlarýmýzý seferber ederek çözüme ulaþmaya çalýþacaðýz. Dernek Merkezimizi ziyaret eden Sungurlulu hemþerilerimiz çay içerken gazetelerini okuyabilecek ve sungurlu ile ilgili görüþ ve önerilerini hatta varsa þikayetlerini bizlere aktarabileceklerdir. Bizde edinilen bilgileri gerekli yerlere ve sorunlarýn çözülmemesi halinde dernek olarak Ankara'da yetkililere ulaþtýracaðýz. Sungurlu'nun sorunlarýný birlikte çözeceðiz. Böylelikle Sungurlumuzu cazibe ve marka ilçesi yapacaðýz. Tüm hemþerilerimizi Çay Ýçmeye Dernek Büromuza bekliyorum" diye konuþtu. (Serkan Þansever)

ankalara, þikayetlerin etkin ve verimli þekilde giderilmesi, müþterilerin hak ve menfaatlerinin ihlal edilmemesi ve tüketicinin korunmasýna iliþkin mevzuata uyumun kontrol ve devamlýlýðýnýn saðlanmasý amacýyla birer tüketici iliþkileri koordinasyon görevlisi atanacak.

B

Tüketici iliþkileri koordinasyon görevlisi, bankalarda genel müdür yardýmcýsý düzeyinde temsil edilecek. Koordinasyon görevlisi banka ile Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu arasýnda iletiþimi kuracak. Karar, 30 gün sonra yürürlüðe girecek. Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Kurul kararý Resmi Gazete'de yayýmlandý. Kurul kararýnda, Kurul baþkanlýðýnýn yaptýðý inceleme sonucunda, 5411 sayýlý Bankacýlýk Kanunu'nun 93. maddesi

çerçevesinde, bankalarýn organizasyon yapýlarýnda bireysel nitelikteki ürün ve hizmetlere iliþkin þikâyet ve taleplerin yönetilmesini teminen usul ve esaslarýn belirlendiði ve bu çerçevede "Tüketici Ýliþkileri Koordinasyon Görevlisi" atanmasýnýn uygun olacaðýna karar verildiðine dikkat çekildi. Kurul kararýna göre belirlenen bu usul ve esaslar, amacý bankalar ile bireysel müþterileri arasýndaki ihtilaflarýn zamanýnda, etkin ve verimli bir þekilde çözülmesi, müþteri maðduriyetlerinin oluþmasýnýn engellenmesi, yasal düzenlemelere uyumun saðlanmasý ve Kurum ile bankalar arasýndaki iletiþim kanallarýnýn etkinliðinin artýrýlmasýný teminen bankalarda görevlendirilecek tüketici iliþkileri koordinasyon görevlilerinin atama usulleri ile yetki ve sorumluluklarýnýn belirlenmesini amaçlýyor. Bu usul ve esaslar, bireysel nitelikte ürün ve hizmet sunan mevduat bankalarý, katýlým bankalarý ile kalkýnma ve yatýrým bankalarýný kapsýyor. Bireysel müþterilerin bankalar hakkýndaki itiraz, þikâyet ve benzeri taleplerini içeren baþvurularýnýn etkin ve verimli bir þekilde cevaplanmasý, bireysel müþterilerin hak ve menfaatlerinin ihlal edilmemesi ve tüketicinin korunmasýna iliþkin mevzuata uyumun kontrol ve devamlýlýðýnýn saðlanmasý amacýyla bankalarýn nezdinde birer tüketici iliþkileri koordinasyon görevlisi atamakla yükümlü olacak. Tüketici iliþkileri koordinasyon görevlisi bankalarda genel

müdür yardýmcýsý düzeyinde temsil edilecek. Bu görev için münhasýran veya bireysel ürünlerin satýþ ve pazarlanmasýna iliþkin yetki ve sorumluluðu bulunmayan genel müdür yardýmcýlarý arasýndan görevlendirme yapýlabilecek. Baþka unvanlarla istihdam edilseler dahi, yetki ve görevleri itibarýyla genel müdür yardýmcýsýna denk veya daha üst konumlarda görev yapan iç denetim, iç kontrol, risk yönetimi birimlerinin yöneticileri ve baþhukuk müþaviri de tüketici iliþkileri koordinasyon görevlisi olarak atanabilecek. Tüketici iliþkileri koordinasyon görevlisi; bireysel ürün ve hizmetler hakkýnda gelen itiraz, þikâyet ve benzeri taleplerin araþtýrýlmasý, sonuçlandýrýlmasý, cevaplandýrýlmasý, izlenmesi ve raporlanmasý süreçlerine iliþkin politika ve ilkeleri hazýrlamaktan ve bu sürecin etkin bir þekilde iþleyiþini temin etmek ile sorumlu olacak. Koordinasyon görevlisi 5411 sayýlý Bankacýlýk Kanunu ve diðer mevzuat uyarýnca bireysel ürün ve hizmetlere iliþkin çýkarýlan düzenlemelere uyumu saðlamak amacýyla gerekli çalýþmalarý yapacak, Kurum'un bilgi ve belge taleplerini en geç 15 gün içinde yerine getirecek; Kurum tarafýndan þekil ve içeriði belirlenecek olan raporlamalarýn zamanýnda ve eksiksiz bir þekilde yapýlmasýný saðlayacak. Bu düzenleme çerçevesinde tanýmlanan tüketici iliþkileri koordinasyon görevlisinin sorumluluklarýný yerine getirilebilmesi amacýyla banka içi gerekli iletiþim kanallarýnýn tesisi ve bu kanallarýn etkin bir þekilde çalýþtýrýlmasý banka yönetim kurulunun sorumluluðunda olacak. Banka yönetim kurulunca, tüketici iliþkileri koordinasyon görevlisinin görev tanýmý ile yetki ve sorumluluklarý yazýlý (Hakimiyet) olarak belirlenecek.


28 AÐUSTOS 2013 • ÇARÞAMBA

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

3

Dið Çayý Kenarýna Atýlan Çöpler Tepki Çekiyor atih Mahallesi Cumartesi Pazarý'nýn kurulu olduðu Dið Çayý kenarýna atýlan çöpler vatandaþlarýna tepkisine neden oldu.

F

Fatih Mahallesi'nde yaþayan bazý vatandaþlar çöplere tepki gösterdi. Vatandaþlar Cumartesi Pazarý'ndan sonra atýlan sebze atýklarý, ve duyarsýz vatandaþlarýn attýðý çöpler zamanla çevre kirliliðine neden olduðu gibi, bazý atýklarýn kokuya sebep olduðunu, zamanla dolan bu atýklarýn dere yataðýný kirlettiðini söylediler. Burasý merkezi bir yer diyen vatandaþlar, " Bazen el arabalarýyla buraya kadar getirip atýyorlar. Denetimler sýklaþtýrýlmalý. Dere kenarlarý temizlen(Serkan Þansever) meli" diye konuþtu.

itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Tütün ve Alkol Piyasasý Düzenleme Kurumu Baþkaný hemþehrimiz Suat Evcimen'e hem nezaket hem de hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.

H

Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Suat Evcimen, üniversite ve kamu kuruluþlarýnýn ortak proje yapmalarýnýn önemine dikkat çekerek, Hitit Üniversitesi bünyesinde yer alan Kimya Mühendisliði ve Gýda Mühendisliði baþta olmak üzere üniversite ile (Hakimiyet) iþbirliði yapýlabileceðini kaydetti.

itit Üniversitesi Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Spor Toto Teþkilatý Baþkaný Mehmet Muharrem Kasapoðlu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.

H

Hitit Üniversitesi'ne yapýlacak olan spor tesisleri ile ilgili bilgi paylaþýmýnda bulunan Alkan, Spor Toto Teþkilatý Baþkaný Kasapoðlu'ndan desteklerini beklediðini belirtti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti belirterek imkanlar dahilinde ellerinden gelen desteði vereceklerini dile getiren Kasapoðlu, Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. (Hakimiyet)

Ýmtiyaz Sahibi Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Sayfa Editörü H. Mustafa SARIYÜCE Muhabirler Muammer ÖZEL

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Serkan ÞANSEVER - Oðuzhan ATÝK

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi (st/cm) Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. : 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 100 TL. : 8,40 TL. 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


28 AÐUSTOS 2013 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

4

www.sungurlununsesi.net

Nuhut, Sungurlu'yu Ziyaret Etti Ortadoðu bölgesi ve Ýslam dünyasý, tarihin seyrini deðiþtirecek bir badireden geçmektedir. Bölgemizdeki tüm siyasi fay hatlarý derinden kýrýlmaktadýr. Ýslam dünyasý ve bölge ülkeleri olarak maalesef günden güne yayýlan 9 þiddetinde bir siyasi depremle sarsýlmakta, tarihi bir sýnavdan geçmekteyiz.

emokrat Parti (DP) Genel Baþkan Yardýmcýsý Kenan Nuhut, Sungurlu'yu ziyaret ederek partililerle görüþtü.

D

Demokrat Parti (DP) Genel Baþkan Yardýmcýsý Kenan Nuhut'u Sungurlu'da Ýlçe Baþkaný Murat Sarýyüce karþýladý. Türkiye'nin iyi idare edilmediðini ifade eden Nuhut, yaptýðý görüþmede Türkiye'nin iç politikasýndan dýþ politikasýna, demokrasiden yeni anayasa çalýþmalarýna, Demokrat Parti'den önümüzdeki yerel seçimlere kadar pek çok konuya deðindi. "Sivil vatandaþlara yönelen silahlý müdahaleyi esefle kýnýyoruz" "Bir an evvel süratle Cumhurbaþkaný Mursi'nin serbest býrakýlmasýndan baþlayarak, tekrar demokrasinin raya oturtulmasý hususunda tedbir alýnmasýný talep ediyoruz. Darbenin kazananý olmaz. Darbe karþýtý olan sivil vatandaþlara yönelen ve yüzlerce masum sivilin ölümü ile katliama dönüþen silahlý müdahaleyi esefle kýnýyoruz. Mýsýr'da yaþanan olaylarýn ne Ýslami, ne de evrensel deðerlerle baðdaþmadýðý ortadadýr. Mýsýr'da yalnýzca sivil vatandaþlar deðil; Ýslamiyet ve insanlýðýn deðerleri de katledilmiþtir. Bu darbeyi ve sonrasýnda yaþanan zulmü görmezden gelenleri de ayný þekilde kýnýyor, demokrasiyi ve insanlýðý savunmanýn bir gereði olarak onlarý sorumlu davranmaya davet ediyoruz.

"Türk milleti, mazlumdan yanadýr" Türkiye, bu bölgenin huzuru, sükunu noktasýnda geçmiþten bugüne taþýdýðý siyaseti sürdürmeli, mazlumlarýn her daim yanlarýnda olmalýdýr. Türk milleti, dünyanýn neresinde olursa olsun mazlumdan yanadýr. Hiç þüphe yok ki; Türk milletinin kaderi ile tüm dünyadaki Müslümanlarýn kaderi ayrýlmaz bir bütündür. Acýlarýmýz, sevinçlerimiz, maðlubiyet ve zaferlerimiz ortaklaþa gerçekleþecektir. Bin yýldan fazla süreyle Ýslam'a hizmet etmiþ, Ýslam'ýn bayraktarlýðýný gururla üstlenmiþ ve Ýslam'ý en güzel þekilde yaþamayý ve yaþatmayý amaç edinmiþ bir milletin evlatlarý olarak bugün de Ýslam dünyasýnda yaþanan bu üzücü olaylarýn acýsýný derinden hissediyor, bu büyük acýlarýn son bulmasý ve tekrar yaþanmamasýný Cenab-ý Allah'tan niyaz ediyoruz. "Mýsýr'da yaþanan hadise, bir askeri darbedir ve kabul edilemez" Geçmiþte Demokrat Parti, darbelere muhatap olmuþtur. Darbelere muhatap olmuþ, mustarip olmuþ, maðdur olmuþ bir hareket olarak; bugün bölgenin sadece Mýsýr deðil, Pakistan'dan baþlayarak yeniden bir darbeler silsilesiyle bir kaos dönemine giriyor olmasýný üzüntüyle izliyoruz. Seçimle gelen ilk Baþbakanýný þehit vermiþ bir ülkenin evlatlarý olarak, darbelerin birinci maðduru bir siyasi geleneðin temsilcileri olarak, Mýsýr'da yaþanan hadise, bir askeri darbedir ve kabul edilemez. Daha da vahim olaný, darbenin gerçekleþtiði ilk günden bu yana darbe karþýtý sivil vatandaþlara

yönelen akýl ve vicdana sýðmayan þiddettir. "Çözüm adresini bölge dýþý güçlerde aramak doðru deðildir" Ortadoðu da yaþanan bu tarihi sarsýntýlarýn, bu büyük çatýþmalarýn, kardeþ kavgasýnýn yalnýzca yaþandýðý ülkelerle sýnýrlý etkilerinin, sonuçlarýnýn olmadýðý ortadadýr. Bu geliþmelerin, Ýslam dünyasý, bölgemiz ve milletimiz için "hayýrlý" sonuçlar vermeyeceði ortadadýr. Uygulanmakta olan planýn; Müslümanlarýn, bölge halklarýnýn ve Türkiye'nin hayrýný, bu bölgenin evlatlarýnýn selametini isteyen eller tarafýndan yazýlmadýðý ortadadýr. Bölgenin dýþýndaki batýlý güçlerin, bir asýrdan bu yana iþgalleri, askeri ve otoriter rejimlerin baskýcý yönetimleri altýnda, Ortadoðu bölgesinde toplumsal ve tarihsel birikim ve enerji açýkça yok edilmek istenmektedir. Bu þekilde bölgenin geleceðinin kendi evlatlarýnca þekillendirilmesi, bölge milletlerinin söz sahibi olma haklarý da bir kez daha ellerinden alýnmak istenmektedir. Bu nedenle, çözüm adresini bölge dýþý güçlerde aramak doðru deðildir. Batýnýn sessizliðine hayýflanmak, çifte standardýný dile getirmek de çözüm için yeterli deðildir. Ýçinde bulunduðumuz durumdan, yaþadýðýmýz sorunlardan çýkýþýmýz, bölge dýþý güçlerin müdahalesiyle deðil; bu bölgenin evlatlarýnýn, halklarýnýn ve yöneticilerinin sorumlu davranmasý ile gerçekleþecektir. "Birileri bu bölgedeki insanlarýn kanýndan beslenerek bu haritalarý çizdi" Büyük devletler, Ortadoðu ülkelerinin bir araya gelmesini önlemek amacýyla siyasi çalýþmalar yürütüyor. Ortadoðu'da yaþayan insanlarýn gözyaþý dinmemiþtir. Bölge ülkelerinin sýnýrlarý da yine büyük devletler tarafýndan çizilmiþtir. Birileri bu coðrafyada, 1. Dünya Harbi sonrasý bir siyasal kadastro geçirerek, bu bölgedeki insanlarýn kanýndan beslenerek bu haritalarý çizdi. Türkiye Cumhuriyeti, kurulduðundan bugüne kendi coðrafyasýnda hiçbir iç çatýþmanýn tarafý olmamýþtýr. Hep mazlumlarýn yanýnda sorumluluðunu icra etmiþtir. Ama bugün tarihinde olmadýðý kadar maalesef yalnýzlaþmýþtýr Türkiye. Tarihinde olmadýðý kadar bölgesindeki tüm unsurlarla karþý karþýya gelmiþtir. Bu iktidarýn yanlýþlarýnýn bedelini asla ve kata bu millete ne bu iktidar ne de baþkalarý asla ödetmemelidir. (Serkan Þansever)

Tüm Programlar Ertelendi ungurlu Belediyesi Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü tarafýndan, düzenlenecek olan festival, þölen ve etkinliklerin, Ýslam Dünyasý Coðrafya sýnda meydana gelen üzücü olaylar nedeniyle ertelendiði bildirildi.

S

Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya yapmýþ olduðu açýklamada; '' Ýslam dünyasýnda meydana gelen üzücü olaylar neticesinde Sosyal Belediyecilik gereðince bu yýl programýmýzda yer alan konser, Geleneksel Sungurlu Karakucak Yaðlý Güreþleri, Sünnet Þöleni, programlarýný erteledik. ''dedi. (Serkan Þansever)


28 AÐUSTOS 2013 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

5

40 Yýllýk Avcý’da Bunu Yaparsa !

Býldýrcýn Yerine Otomobili Niþanladý lçemizde 40 yýla aþkýn bir süredir ava çýkan bir kiþi býldýrcýn yerine arabayý niþanlayýnca Köyde günün konusu oldu.

Ý

Olay Boðazkale ilçesine baðlý Karakeçili Köyü'nde meydana geldi. Ýddiaya göre 68 yaþýnda ki H.B. 2 arkadaþý ile birlikte Karakeçili Köyü arazisinde ruhsatlý tüfeðiyle býldýrcýn avýna çýktý. 40 yýldýr avcýlýkla uðraþan H.B. býldýrcýn yerine aracýn camýný niþanlayýnca araçta maddi hasar meydana geldi. H.B.'nin av macerasý köyde günün konusu oldu. (Serkan Þansever)

Pýnar Haným Çocuk Parkýnýn Zemininin Kauçuk Kaplamasý Yapýlýyor elediye Baþkanlýðýna ait Fen iþleri müdürlüðü ekipleri tarafýndan yürütülen her mahalleye park yapým çalýþmalarý devam ediyor.

B

Geliþen güzelleþen bir Sungurlu adýna çocuklarýmýzýn ve ailelerimizin huzur ve güven içerisinde oturabilecekleri, hoþ sohbet edebilecekleri ve temiz hava soluyacaklarý ayný zamanda çocuklarýmýzýn da rahatlýkla oynayabilecekleri modern bir parkýnýn yenileme çalýþmalarý devam ediyor. Belediye Baþkanlýðý fen iþleri müdürlüðü ekipleri tarafýndan

sökümüne baþlanýlan Pýnar Haným Çocuk Parkýna çocuklarýmýzýn gönül rahatlýðýyla oynayabileceði zemini kauçuk olan oyun gruplarý ile ailelerimizin hoþça vakit geçirebileceði oturma alaný (kamelya) ve fitnýs alaný ve peyzaj düzenlemesi yapýlarak halkýmýzýn hizmetine sunulacaktýr. Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, fen iþleri müdürlüðünün yapmýþ olduðu çalýþmalar hakkýnda þu ifadeleri kullandý: "Park içerisinde dinlenme alanlarý, kondisyon aletleri ve çocuk oyun grubu yer alacak. Çalýþmalarýmýz kapsamýnda yeþillendirme ve çevre düzenlemesi yapýlarak, mahalle sakinleri için güzel vakit geçirecekleri ve ayný zamanda çocuklarýmýzýn güvenle oyun oynayacaðý huzurlu bir ortam alternatifi oluþturacaktýr.''dedi. Park ve yeþil alanlarýn modern þehir yapýlanmasýnýn akciðerleri olduðunu vurgulayan Baþkan Uzunkaya bu çalýþmalarýn ilçemiz genelinde devam edeceðini, Halka hizmet hakka hizmet düsturundan þaþmadan halkýmýza layýk olanýn en iyisini projelerimiz ve planlarýmýz dahilinde gerçekleþtirmekteyiz. (Serkan Þansever)

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...


28 AÐUSTOS 2013 • ÇARÞAMBA

S.S.REK.622

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

6


28 AÐUSTOS 2013 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

7

Acele Satýlýk Daire Baþpýnar Mah. Ýlhan Sarýaltun Cad. Güven Apt. 2. Kat Doðalgazlý ful daire (Buhara Market Yaný)

Hayati KURT 0535 817 02 16

S.S.STK.477

Müracaat :

YÝTÝK- Nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Melek Çaðaldoðan

Acil Satýlýk Daire Baþpýnar Mah. Emralioðlu 2. Sokak’ta bulunan 3. kat (Teraslý) 170 m2 daire acil satýlýktýr. S.S.STK.476

Müracaat : 0543 625 08 32

Uzar Sitesi’nde Satýlýk Dublex ve Kat’da Daire Müracaat : 0533 618 89 19

S.S.STK.475

Satýlýk Daireler

SATILIK LÜX DAÝRE

Müracaat : Müþerref Altun 0536 259 45 41

S.S.STK.474

Dölek Apt. A Blok 1. Kat No : 2’de bulunan lüx daire satýlýktýr.

ELEMAN ÝLANI

S.S.REK.621

Bosca Tekstil Kapasitesini Yükseltiyor Ayda 50 Bin Ýhracaat Gömlek Üretmeyi Hedefleyen Bosca Tekstil, Gömlekte Deneyimli Makinacýlar, Ütü-Paket Elemanlarý ve Yetiþtirilmek Üzere Vasýfsýz Bay-Bayan Elemanlar Alýnacaktýr. Ücretler Dolgun Olup, Bütün Haklar Mevcuttur.

Müracaat : Belediye Ýþ Merkezi Kat : 1 Bosca Tekstil Telefon : 0530 280 22 07 0364 312 00 02 S.S.REK.620

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...


28 AÐUSTOS 2013 • ÇARÞAMBA

S.S.REK.619

www.sungurlununsesi.net

8

28agustos  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you