Page 1

27 ÞUBAT 2014 • PERÞEMBE

YIL: 44 • SAYI: 3918• 25 Kr.

AK Parti Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya ;

"Derdiniz, Derdimizdir" K Parti Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Sungurlu esnafýyla bir araya geldi. KDevamý Sayfa 5’de

A

illiyetçi Hareket Partisi Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Abdulkadir Þahiner seçim çalýþmalarý kapsamýnda esnaf ziyaretlerine aralýksýz devam ediyor.

M

Sungurlularýn karþýlaþtýðý birçok sýkýntýyý aþabilmesi için bir çýkýþ yolu olacaðýný söyleyen Þahiner, hazýrladýklarý projeler ile tüm sorunlarýn üstesinden geleceklerini kaydetti. Vatandaþlarýn teveccühlerinden memnun olduklarýný belirten Þahiner, "Bu vatandaþlarýmýz hizmetin en iyisini hak ediyor" dedi.

Ýsmetpaþa Ortaokulu’na 800 Kitap Hediye Ettiler Balbay Bugün Sungurlu’da Seçim Bürosu Açacak KDevamý Sayfa 7’de

Türkiye’nin En Genç Dedesi Sungurlulu

KDevamý Sayfa 4’de

SAYFA

DESTEK OLANLARA TEÞEKKÜR ETTÝ Kendisine destek olan herkese teþekkür eden Þahiner, 2014 yerel seçimlerinde önemli iþler yaparak Sungurlu'nun geliþeceðini ve 11 yýllýk gerileme döneminin sona ereceðini söyledi. Birlik ve beraberlik içinde seçimin kazanýlacaðýný belirten Þahiner, bir olalým, birlik olalým, diri olalým diyerek herkesi MHP çatýsý altýnda çalýþmaya davet etti. Seçim bürosunun Perþembe günü açýlacaðýný söyleyen Þahiner, "Seçim büromuz tüm halkýmýzýn hizmetinde olacak ve geç saatlere kadar vatandaþlarýmýzla istiþare yapacaklarýný kaydetti. Mahalle toplantýlarýna da önem verdiklerini belirten Þahiner, ilçe genelinde gezmedikleri mahalle kalmayacaðýný ve bu konuda vatandaþlarýn özel davetlerinden de çok memnun olduklarýný ifade etti. KDevamý Sayfa 2’de

4

Sungurlu Saadet Partisi Sungurlu Ýlçe Baþkaný Hacý Arslan Tök ;

“Milletin Baðrýndan Çýkan Bir Lideri Anýyoruz” ungurlu Saadet Partisi Sungurlu Ýlçe Baþkaný Hacý Arslan Tök Milli görüþ Lideri Prf. Dr. Necmettin Erbakan'ýn 3. ölüm yýl dönümü KDevamý Sayfa 7’de nedeniyle bir mesaj yayýnladý.

Ýlk Sizin Haberiniz Olsun Ýstiyorsanýz www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Edin...

SAYFA

S

3


27 ÞUBAT 2014 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

2

SUNGURLU HÝZMETÝN EN ÝYÝSÝNE LAYIK illiyetçi Hareket Partisi Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Abdulkadir Þahiner seçim çalýþmalarý kapsamýnda esnaf ziyaretlerine aralýksýz devam ediyor.

M

Sungurlularýn karþýlaþtýðý birçok sýkýntýyý aþabilmesi için bir çýkýþ yolu olacaðýný söyleyen Þahiner, hazýrladýklarý projeler ile tüm sorunlarýn üstesinden geleceklerini kaydetti. Vatandaþlarýn teveccühlerinden memnun olduklarýný belirten Þahiner, "Bu vatandaþlarýmýz hizmetin en iyisini hak ediyor" dedi. DESTEK OLANLARA TEÞEKKÜR ETTÝ Kendisine destek olan herkese teþekkür eden Þahiner, 2014 yerel

seçimlerinde önemli iþler yaparak Sungurlu'nun geliþeceðini ve 11 yýllýk gerileme döneminin sona ereceðini söyledi. Birlik ve beraberlik içinde seçimin kazanýlacaðýný belirten Þahiner, bir olalým, birlik olalým, diri olalým diyerek herkesi MHP çatýsý altýnda çalýþmaya davet etti. Seçim bürosunun Perþembe günü açýlacaðýný söyleyen Þahiner, "Seçim büromuz tüm halkýmýzýn hizmetinde olacak ve geç saatlere kadar vatandaþlarýmýzla istiþare yapacaklarýný kaydetti. Mahalle toplantýlarýna da önem verdiklerini belirten Þahiner, ilçe genelinde gezmedikleri

mahalle kalmayacaðýný ve bu konuda vatandaþlarýn özel davetlerinden de çok memnun olduklarýný ifade etti. - SUNGURLU ÝÇÝN HEP BÝRLÝKTE Sungurlu'yu yöre, bölge, köy farký gözetmeden yöneteceðini belirten Þahiner, "Bugüne kadar þuralý buralý muhabbetleriyle koskoca bir köy görünümünde kurtulamayan Sungurlumuzun artýk kendine gelme zamanýdýr. Biz tüm Sungurlu'nun desteðini bekliyoruz. Sungurlu halký da bize olan teveccühünü sandýklara yansýtýrsa þehrimizi el birliðiyle ayaða kaldýrýr, özlenen, modern görünümüne kavuþtururuz. " dedi. Þahiner, hizmetlerin yeniden artacaðýný ve baþkan olmasý durumun(Serkan Þansever) da Sungurlu halkýnýn hizmetkarý olacaðýný söyledi.

Ýmtiyaz Sahibi Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Muhabirler Muammer ÖZEL

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Serkan ÞANSEVER Yusuf Bahri YÜCEL H. Mustafa SARIYÜCE - Ýsmail KABAKDERE

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) HÝTÝT OFSET Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi (st/cm) Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. : 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 100 TL. : 8,40 TL. : 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


27 ÞUBAT 2014 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

3

Bugün Derman Eczanesi ÞOK Market Karþýsý (311 8770)

-

ÞAHÝNER’ÝN PROJELERÝ * Otobüs terminalinin yeniden yapýlandýrmak illiyetçi Hareket Partisi (MHP) * Budak özü ve Dið çayýnýn ýslah edilmesi Sungurlu Belediye Baþkan Adayý yönünde çalýþmalar yapmak Abdulkadir Þahiner Sungurlu'da yapmak * Belediyeye Baðlý þirketler kurup üretime yöneistediklerini sýraladý. lik çalýþmalar yapmak

M

Ýlk olarak Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinin bir an önce faaliyete geçirilmesi olduðunu söyleyen Þahiner, diðer yapmak istediklerini þöyle sýraladý ; * Hitit Üniversitesine baðlý 4 yýllýk Fakülte kazandýrmak * Yaþlýlarýmýz için Bakým Evi Kurmak * Vakýf Kurmak (Üniversite öðrenimi gören öðrencilerimize burs amaçlý) * Göçün önlenmesi için yatýrýmlarýn getirilmesi yönünde çalýþmalar yapmak * Sungurlumuzun tanýtýmý için Sosyal ve Kültürel Etkinliklerin yapýlmasý * Ailelere yönelik spor alanlarý oluþturulmasý * Gençlerimize yönelik spor ve eðitim alanlarý kazandýrýlmasý * Gençlik Kamplarýnýn Kurulmasý * Mahallerimizde oyun parklarý ve spor sahalarý oluþturmak(Basket, voleybol, futbol) * Tarýmsal Kalkýnmaya yönelik çalýþmalar baþlatmak * Okul bahçelerinin tekrar dizayn edilerek öðrencilerimizin hizmetine sunulmasý * Spor kulüplerimize destek verilerek her branþta faaliyet göstermesinin saðlanmasý * Mahallerimizin altyapýlarýnýn tekrar gözden geçirip sistemli olarak asfaltlanarak * Çamurdan kurtarýlmasý ve çöplerin zamanýnda ve sýkça alýnmasý * Devlet hastanemizin doktor açýðýnýn kapatýlmasý yönünde çalýþma yapmak.

* Bedensel ve Zihinsel Engelli Vatandaþlarýmýzýn desteklenmesi için çalýþmalar Yapmak. * Yeþil bir Sungurlu Ýçin Aðaçlandýrma faaliyetleri yapmak * Ev hanýmlarýna yönelik Sosyal ve Kültürel Etkinlikler için belediye bünyesinde birim Oluþturmak. * Toplu taþýmanýn saðlýklý bir þekilde çalýþmasý için yeniden yapýlandýrmaya gitmek. * Þehit ve Gazilerimizin ailelerinin desteklenmesi yönünde çalýþmalar yapmak. * Eski mezbaha yerinin yanýnda bulunan Araç Kademe istasyonunu þehir dýþýna Çýkarmak. * Hayvan pazarýnýn yeniden dizayn etmek kýsmen kapalý yerler yapmak. * Belediye bünyesinde bulunan sýcak asfalt ve kilit parke tesislerini Tam kapasiteli Çalýþtýrmak. * Belediye personelinin huzurlu ve verimli çalýþmasý için gerekli altyapýyý oluþturmak. * Ýhtiyaç sahiplerine yönelik Aþ evlerinin kurulmasý * Sungurlumuzun Þehir Giriþi ve çýkýþýnýn ilçemize yakýþýr bir þekilde dizayn edilmesi. Okul Önlerinde Uygunsuz hareketlerin önlenmesi için gerekli çalýþmalarý yapmak * Ýlçemizin Þehir Ýmar planýný yeniden deðerlendirmek. * Ýlçemizde bulunan Sivil Toplum örgütleri, Mahalle Muhtarlarý ile koordineli bir Þekilde çalýþmalar yapmak.

*

Ýlçemizde faaliyet gösteren Sanayicilerimiz ve üreticilerimizle ilçemizin geliþimi Ýle ilgili dönemsel olarak * istiþare toplantýlarý yapmak. * Ýlçe Halkýmýzýn belediyemizle olan diyaloglarýný artýrmak ve daha iyi hizmet için belirli günlerde halk günleri tertip etmek. * Güvenilir ve yaþanýlabilir bir Sungurlu için Kamu Kurum ve kuruluþlarý ile Ýrtibatlý çalýþmalar yapmak. * 500 Ev kadýnýmýzý kapsayacak Sun-Kadýn projesi geliþtirmek ve hayata geçirerek * 500 dikiþ makinesi daðýtarak Sun-Ar Aracýlýðý ile yapýlan ürünlerin pazarlanmasýný Saðlamak. * Ýlçemizin Modern bir kültür merkezine kavuþturularak Tiyatro, Sinema Bay ve Bayanlara ait yüzme havuzu gibi çaðdaþ Olanaklardan halkýmýzýn yararlanmasýný saðlamak. * Engelliler koordinasyon Merkezinin Kurulmasý * Ailelerimize yönelik içerisinde Kameriye WC ve mescid ve Temiz çevre bilinci ile çöp bidonlarý konulmuþ belediyemizin kontrolünde piknik alanlarý ve yeþil alanlarý oluþturmak * Gençleri kötü alýþkanlýklara sevk eden faktörleri araþtýracaklarýný, saha çalýþmasý yapacaklarýný ve gençleri yeniden hayata baðlamak için mücadele edeceðiz. * Þehir Ýçi Trafik akýþýný yeniden yapýlandýrmak için gerekli çalýþmalar yapmak. * Belediye hizmet binasýnýn içerisine Yaþlý ve engellilerimizin belediye hizmetlerinden daha iyi faydalanabilmeleri için asansör yapmak * Sokak Hayvanlarýna barýnak yapmak * Ýlçe Halkýmýzýn kullanýmýna sunulmak üzere Kapalý Pazar yerleri yapmak (Serkan Þansever)


27 ÞUBAT 2014 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

4

Türkiye’nin En Genç Dedesi Sungurlulu ürkiye'nin en genç dedesinin Sungurlulu hemþerimiz Kemal Kaynar olduðu belirlendi.

T

13 yaþýnda evlenen, 15 yaþýnda baba olan Kaynar, bugün 47 yaþýnda olmasýna raðmen 8 çocuk, 13 torun sahibi. Kemal Kaynar, bu özelliði ile Guýnness Rekorlar Kitabý'na girmek için baþvurdu. Sungurlu Ýlçesi Ýkizli Köyü'nden olan ve Ýstanbul - Baðcýlar Yüzyýl Mahallesi'nde esnaflýk yapan Kemal Kaynar, Türkiye'nin en genç dedesi unvaný için Guýnness Rekorlar Kitabý'na girmeye hazýrlanýyor. - 15 YAÞINDA BABA, 33 YAÞINDA DEDE OLDU 1967 yýlýnda ilçemiz Ýkizli Köyü'nde dünyaya gelen Kemal Kaynar, 1980 yýlýnda 13 yaþýnda iken 18 yaþýndaki Ayþe Koçakel ile evlendi. 1982 yýlýnda Hamide isimli kýzlarý dünyaya geldi. 15 yaþýnda baba olan Kemal Kaynar, 18 yaþýna gelen kýzý Hamide'yi 1999 yýlýnda evlendirdi. Hamide'nin 2000 yýlýnda Gizem isimli bir kýz çocuðu dünyaya geldi. Gizem doðduðunda Kemal Kaynar 33, eþi Ayþe Kaynar ise 38 yaþýnda idi. Yani Kemal Kaynar 33 yaþýnda dede olarak Türkiye'nin en genç dedesi unvanýný aldý. - BUGÜN 47 YAÞINDA..8 ÇOCUÐU VE 13 TORUNU VAR Kemal Kaynar'ýn ikinci bir ilginç özelliði de babasýnýn üçüncü evliliði sýrasýnda 13 yaþýnda olmasý ve babasý ile ayný gün evlenmesi. Bugün 47 yaþýnda olan Kemal Kaynar'ýn eþi Ayþe Kaynar'dan 8 çocuðu bulunuyor. Bu 8 çocuðundan da 13 tane torunu var. - GUÝNNESS REKORLAR KÝTABI'NA GÝRECEK Kemal Kaynar, Baðcýlar Yüzyýl Mahallesi'nde Kaynar Forma isimli iþyerinde esnaflýk yapmakta. Ayný zamanda merkezi Ýstanbul'da bulunan Sungurlu Ýkizler Köyü Kültür ve Dayanýþma Derneði Baþkan Yardýmcýlýðý görevini de yapan Kaynar, Guýnness Rekorlar Kitabý'na girmeye hazýrlanýyor. Arifegazili Derneði Baþkaný Sururi Onan da hemþehrisi Kemal Kaynar'ýn Guýnness Rekorlar Kitabý'na girebilmesi için ilgili yerlere yazýlý ve sözlü müracaatlar konusunda destek veriyor. (Haber Merkezi)

Ýsmetpaþa Ortaokulu’na 800 Kitap Hediye Ettiler elçuk Üniversitesi, Ýsmetpaþa Ortaokulu tarafýndan düzenlenen kitap kampanyasýna büyük destek verdi. Kampanya çerçevesinde toplanan 800 kitapla okul kütüphanesini oluþturdular.

S

Ýsmetpaþa Ortaokulu Fatma Poyraz'ýn giriþimi ve Selçuk Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Semra Tunç ile Selçuk Üniversitesi Edebiyat ve Sanat Topluluðunun katkýsýyla düzenlenen kitap kampanyasýnda toplanan 800 civarýnda kitap Ýsmetpaþa Ortaokulu'na hediye edildi. Okul yönetimi desteklerinden dolayý Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümüne ve Edebiyat ve Sanat Topluluðuna teþekkür ederiz" dediler. (Yusuf Bahri Yücel)


27 ÞUBAT 2014 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

5

AK Parti Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya ;

"Derdiniz, Derdimizdir" K Parti Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Sungurlu esnafýyla bir araya geldi.

A

AK Parti Ýlçe Baþkaný Muammer Çuhacý, yönetimi, il genel meclis ve belediye meclis adaylarý ile birlikte esnafý ziyaret eden Baþkan Uzunkaya, esnafýn sorun ve taleplerini not alarak, "Derdiniz derdimizdir" dedi. Ak Parti Belediye Baþkan Adayý Uzunkaya'yý gören esnaf ve vatandaþlar, ilgi göstererek ilçeye yapýlan hizmetlerden dolayý teþekkür ettiler. Baþkan adayý Uzunkaya ve beraberindekiler uzun süren esnaf ziyaretinde esnafla uzun süre sohbet ederek, esnafýn dilek ve isteklerini not aldý.

Uzunkaya, esnaf ziyaretleri esnasýnda zaman zaman sokakta vatandaþlarýn sevgi gösterisi ile karþýlaþtý. Beraberindeki partili üyelerle birlikte ziyaretlerini aralýksýz sürdüren Uzunkaya, esnafý tek tek ziyaret ederek hayýrlý iþler temennisinde bulundu. Esnaf ve çalýþanlarýn ilgisiyle karþýlaþan Uzunkaya, ziyaretleri esnasýnda sokakta toplanan ve kendisini tebrik etmek için bekleyen vatandaþlarla da kucaklaþtý. Gördüðü ilgi alakadan dolayý duygulu anlar yaþayan Uzunkaya, vatandaþlarýn dilek ve temennilerini kabul ederek, onlarla uzun sure sohbet etti. Vatandaþlarýn sorun ve sýkýntýlarýný dinleyen Uzunkaya, daha sonra

yaptýðý açýklamada, Allah'ýn bu görevi tekrar nasip etmesiyle birlikte kendileriyle tüm sýkýntýlarýn sona erdireceklerinin sözünü verdi. Sungurlu'nun her köþe bucaðýný hizmete doyacaðýný ifade eden Uzunkaya, hizmetin vatandaþýn en doðal hakký olduðunu belirtti. Ýlçenin her mahallesinin, her noktasýnda yaþayanlarý hizmete mahrum býrakmayacaðýz diyen Uzunkaya, "Gittiðimiz her yerde ziyaret ettiðimiz her esnafýmýz, büyük bir memnuniyetle ve ilgi alakayla karþýlaþýyoruz. Bugün ki ziyaretlerimizde de ayný heyecanla karþýlaþtýk. Halkýmýzýn bize göstermiþ olduðu sýcakkanlýlýk, ilgi alaka bizleri son derece mutlu ediyor. Vatandaþlarýmýzla bütünleþmiþ durumdayýz. Onlarýn güvenini ve takdirini kazanmak gurur vericidir. Ýnþallah 30 Mart 2014 seçimlerinden sonra tüm halkýmýza hizmettin en güzelini sunacaðýz" þeklinde (Ýsmail Kabakdere) konuþtu.


27 ÞUBAT 2014 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

6

Odalardan Ziyaretler ir süre önce seçimleri olan Sungurlu Bakkalar ve Bayiler Esnaf Odasý, Terziler ve Berberler Esnaf Odasý, Lokantacýlar ve Kahveciler Esnaf Odasý, Madeni Sanatkarlar Esnaf Odasý ve Þoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasý Baþkanlarý ve yönetim kurulu üyeleri siyasi partileri ziyaret etti.

B

Ýlk olarak Cumhuriyet Halk Partisi Sungurlu Ýlçe Baþkanlýðý'ný ziyaret

eden Oda baþkanlarý ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra Ak Parti Sungurlu Ýlçe Baþkanlýðýný, daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi Sungurlu Ýlçe Baþkanlýðýný ziyaret ederek yeni yönetimlerini tanýttýlar. Siyasi Parti ziyaretlerinden sonra Belediye Baþkanlýðý'ný ziyaret eden Oda Baþkanlarý ve yönetim kurulu üyeleri Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya ile makamýnda bir süre görüþtü. Daha sonra Vergi Dairesi'ni ziyaret eden Oda Baþkanlarý ve yönetim kurulu üyeleri Vergi Dairesi Müdürü Hatice Sayýn ile bir süre görüþerek Vergi Haftasý'ný kut(H.Mustafa Sarýyüce) ladýlar.

Öðrencilere 'Vergi' Konulu Konferans Verildi ergi Haftasý kutlamalarý çevresince Dr.Sedat-Dr.Melahat Baran Ortaokulu öðrencilerine 'Vergi' konulu konferans verildi.

V

Okul Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa Sungurlu Vergi Dairesi Müdürü Hatice Sayýn, Vergi Dairesi Müdür Yardýmcýsý Sinan Dakak, Okul Müdürü Mehmet Kavazak ve öðrenciler katýldý. Sungurlu Vergi Dairesi Müdür Yardýmcýsý Sinan Dakak tarafýndan verilen seminer yaklaþýk 1 saat sürdü. Ülke ekonomisinin önemine deðinildiði seminerde, öðrencilerin vergi bilincinin oluþturulmasý hakkýnda konular anlatýldý. (Yusuf Bahri Yücel)


27 ÞUBAT 2014 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

7

Sungurlu Saadet Partisi Sungurlu Ýlçe Baþkaný Hacý Arslan Tök ;

“Milletin Baðrýndan Çýkan Bir Lideri Anýyoruz” ungurlu Saadet Partisi Sungurlu Ýlçe Baþkaný Hacý Arslan Tök Milli görüþ Lideri Prf. Dr. Necmettin Erbakan'ýn 3. ölüm yýl dönümü nedeniyle bir mesaj yayýnladý.

S

Tök mesajýnda þunlarý söyledi; "Baharýn ilk günlerinde topraða verdik. Hocamýz 41 yýl önce her bahar bir çiçekle baþlar demiþti. Mübarek bedeni yeni filizlenecek çiçekler için topraða býrakýlan bir tohum oldu. Hz Ömer-Hz Ebu Bekir; efendimiz Muhammed Mustafa S.A.V. vefatýndan sonra þu cümleleri söylemiþti. Ya emirel mükmünin öyle bir hayat yaþandýn ki bize hayatý yaþanmaz ettin demiþlerdi. Erbakan da mücadelece mücahede ile geçen yaþamýyla bizlere aðýr bir mesuliyet býrakýp aramýzdan ayrýldý. O kovulmuþ þeytan dan ALLAH a sýðýnýp rahman ve rahim ALLAH'ýn adýyla büyük bir yürüyüþ baþlattý.Yaþadýðý süre zarfýnda yýlmadan bir azmin kýrýlmayan bir þevkin bitmeyen tükenmez bir gayretin insaný ; hayrete düþüren isabetli ve engin bir basiretin okyanuslar kadar geniþ bir ümidin adý oldu. Ömür sermayesini hiç çekinmeden ülkesine milletine ve bütün insanlýða vakfetti. Her türlü dünya nimetini ve itibarýný bir tarafa býrakarak batýla karþý daima hakký üstün tuttu. Ýman cihat ve izzetle ümmet kavramlarýný dilinden düþürmedi. Balkanlardan Kafkaslara kuzey Afrika'dan orta Asya'ya kadar uzanarak Ýslam aleminin ümit ýþýðý, ýrkçý emperyalistlerin korkulu rüyasý oldu. Bütün dünya mazlumlarýna cesaret ve güven verdi. Erbakan hoca Allah Vergisi Üstün ferasetiyle Türkiye de olduðu gibi dünyada da Büyük bir çýðýr açtý. Bu milleti aslýyla buluþturdu. Onun dönemine kadar siyaset þerrinden ALLAH'a sýðýnýlacak bir kötülük membaðý idi. O siyasetin ibadet olduðunu gösterdi ve ispatladý. Devlet kapýlarýný Alný secdeli Anadolu çoçuklarýna açtý. Bir asra yakýndýr onuru çiðnenenleri gururu ile oynanmýþlarý yeniden var olma mücadelesinin sembol ismi oldu. 40 küsür yýllýk mücadele hayatýyla Ýslam' a olan baðlýlýðý ve yetiþtirdiði genç kuþaklarla gerçekten bir mücahit olan Erbakan'ý hala yeterince anladýðýmýz söylenemez. Bu gün onun çözdüðü problemlerin baþkalarý denklemini dahi bilmiyor. Gürültüler içinde yaptýðý gürültüsüz devrimleri kimse anlamýyor. Ýnanýyoruz ki tarih 21 asrýn bu bilge insanýný ve siyasi dehasýný altýn harflerle yazacaktýr. Son olarak þunu söyleyelim ki Hocamýz maalesef sýrtýnda ahir ömründe yediði bin bir hançer yarasýyla göçtü bu dünyadan. Söz de talebeleri tarafýndan defalarca ihanete uðradý. Yýllarca hizmet ettiði devletin kadri ne maruz kaldý. O yüzden kendisini devlete deðil milletine emanet ederek gitti. Devlet töreni istemedi. Millet onu baðrýna bastý. O aleyhinde çevrilen bütün entrikalara karþý yalnýz ve yalnýz ALLAH'ýna sýðýndý. Ýman ediyorsan en yüce sizsiniz ayetini gönüllere þýrýnga etti. Düþüncelerinden duruþundan ideallerinden taviz vermeyen birisi olarak göçüp gitti bu dünyadan. Hasýlý kelam hocam güzel yaþadý güzel öldü. Evet hüznü bugün bile hala ciðerimizi yakýyor. Ama bize býraktýðý emanet gün gibi önümüzde duruyor. O yüzden kolumuz kanadýmýz kýrýldý diyerek bir kenarda oturup aðýt yakamayýz. Hocamýzýn mirasýna sahip çýkmak hepimizin boynuna borçtur. Erbakan hoca fýrtýnalara yön veren kelebeklerin kanat çýrpýnýþýdýr demiþti. Þükürler olsun ki kelebekler kanat çýrpmaya devam ediyor. Ýnsanlýk mukaddes fýrtýnalara gebe. Bizde þuna inanýyoruz ki nihaiyi olarak Hocamýzýn düþmanlarý yenilecek dostlarý sevinecektir. Zira yeðane kuvvet ve kudret sahibi ALLAH müminlere olan sözünü mutlaka yerine getirecektir. Vefatýnýn 3, yýlýnda muhterem hocamýzý Rahmetle minnetle anýyoruz. Ruhu Þad olsun mekaný cennet olsun. (H.Mustafa Sarýyüce)

Balbay CHP Sungurlu Seçim Bürosunu Açacak umhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýzmir Milletvekili Mustafa Balbay, bugünSungurlu'ya gelerek seçim bürosu açýlýþýna katýlacak.

C

CHP Ýlçe Baþkaný Musatafa Þen, yaptýðý açýklamada, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ile birlikte Ýzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ýn ilk olarak partililerle birlikte esnaf ziyareti yapacaðýný, daha sonra da saat 11:00'de Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan seçim bürosunun (Serkan Þansever) açýlýþýnýn yapýlacaðýný söyledi.

Sizin Sayfanýz www.sungurlu.tv Her Zaman Güncel, Daima Güncel


27 ÞUBAT 2014 • PERÞEMBE

S.S.REK182

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

8


27 ÞUBAT 2014 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

9

Bölükbaþýoðlu Özel Eðitim Uygulama Okulu ve Özel Eðitim Ýþ Merkezine Ziyaretler Sürüyor ungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz ve beraberindeki heyet ''bu dünyada ben'de yaþýyorum'' OKA projesi kapsamýnda ilçemiz Bölükbaþýoðlu Özel Eðitim Uygulama Okulu ve Özel Eðitim Ýþ Merkezine ziyarette bulundular. Sungurlu Kaymakamlýðý Köylere Hizmet Götürme Birliði tarafýndan hazýrlanan ve Bölükbaþýoðlu Özel Eðitim Uygulama Okulu ve Özel Eðitim Ýþ Uygulama Merkezi'nin de iþtirakçisi olduðu ve ayný okulda uygulanan ''Bu Dünyada Biz' de Yaþýyoruz'' isimli OKA projesi kapsamýnda Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz ile beraberindeki heyet Bölükbaþýoðlu Özel Eðitim Uygulama Okulu ve Özel Eðitim Ýþ Uygulama Merkezini ziyaret ettiler. Beraberindeki heyet içerisinde ilçemiz Fevzi Çakmak Ýlkokulu öðrencileri de engelli öðrenci arkadaþlarýný eðitim ortamlarýnda ziyaret etiler. Bu ziyaret Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz tarafýndan yerinde incelendi. Ýdareci ve öðretmen nezaretinde gerçekleþtirilen ziyarette öðrenciler Okul Müdürü Aydýn Bilici, Müdür Yardýmcýsý Kazým Sancak ve okul öðretmenleri tarafýndan okuldaki eðitim - öðretim faaliyetleri ile öðrencilerin genel durumlarý hakkýnda bilgi verilerek farkýndalýk oluþturulmaya çalýþýldý. Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz ve beraberindeki heyet ziyaretten sonra okuldan ayrýldýlar. Daha sonra Fevzi Çakmak Ýlkokulu öðrencileri, engelli arkadaþlarýyla vedalaþarak okuldan ayrýldýlar. (H.Mustafa Sarýyüce)

S

HOCALI KATLÝAMININ 22 YIL DÖNÜMÜ DOLAYISI ÝLE Eleman Aranýyor Bendi Efe Sigorta ve Aracýlýk Hizmetleri Ltd. Þti.’de çalýþtýrýlmak üzere 2 yýl sigorta deneyimi, 4 yýllýk lisans mezunu Müdür Aranýyor BURSA’DA SATILIK ARSALAR

Güney Marmara’nýn Ýncisi Bursa’da çok kýymetli yatýrým deðeri yüksek araziler satýlýktýr. Müracaat : Ýbrahim Çiftliklioðlu 05326203500

NE OLDU BÝZE Bir uykudur uyanmaz olmuþuz bir türküdür dilimizden düþürmez olmuþuz. Aslýný inkar eder derece nankör atasýna hürmeti saygýyý ayaklar altýna almýþ olmuþuz. TÜRKlükle yoðrulan vicdanýmýz kasap tezgahlarýn da satýlan ciðerden farksýz olmuþ. Kedilerin önüne atsan yenmez olmuþuz. ALLAH a KURAN'a BAYRAÐA yemin ederken ilk ve ortaokul çaðlarýn da, Aðzýmýz dolu dolu gözlerimiz þimþek yüreðimiz barut kokusu ,ebediyete intikal etmiþ olsalar da atalarýn huzurun daymýþ gibi saygý ve edeple okuduðumuz ANDIMIZ ve ÝSTÝKLAL MARÞI ,arabanýn teybinde çalan mehter marþý 7 kat semaya çýkarýr indirirdi ruhumuzu.Bir þehit haberi bozardý tadýmýzý tuzumuzu albeyaz bayraða sarýlý tabutu görünce haber programýn da oturur aðlardýk ana baba bacý kardeþ … Yürek yanar kafa atardý ateþ TÜRKÜN ocaðýna düþerdi acý 70 milyonun olurdu Ne oldu bize… Türkülerimiz vardý bizim Destanlarýmýz Ozanlarýmýz Þairlerimiz Yazarlarýmýz Kitap kitap büyük laf eden adamlarýmýz Ne oldu bize… Köstebekler mi kazdý bastýðýmýz yerleri düþtük çaresizliðin dibine .Unuturduk biz acýyý kederi, Unuturduk eþin dostun keleðini Barýþýrdýk her bayram .Etin ekmeðin tadýný da unuttu çok zaman bu millet , Aç kaldý aç yattý .Lakin unutmak da neymiþ atasýný soyunu sopunu istiklalini ,Unutmak da neymiþ canlar sel olup topaða kavuþurken buram buram kan kokan topraklarýn kutsaliyetini , Surlara dikilen kanlý hilali …Neymiþ de ne deðilmiþ bu unutmak Dünyaya gözünü açmadan anasýnýn karnýn da kurþun yiyen yavrularý tecavüz edilen kadýnlarý katledilen soydaþlarýmýzý . Adý TÜRK yüreði TÜRK duruþu TÜRK olan Hocalýyý Çanakkale'yi Conk bayýrýný 57'ci alayý Kýnalý 15'lileri.Yakýn ve uzak tarih den bu yana TÜRK ün ayaklarýna prangalar vurmak için her türlüsünü kahpeliðin her türlüsünü düzenbazlýðýn ve þerefsizliðin ilmek ilmek ilmek iþleyen Ermeni lobisi Yahudi siyonizmi bil cümle gavurun dostluðuna helal bakýp manevi dünyamýzda depremler e sebep olanlara dilini yutmuþ lal kör olmuþ ama misali tavýrsýz duyarsýz ahmakça sýna bakarak Ne

demek te ne deðilmiþTarihimizle övüne dururken geleceðimize utanç býrakmak, adýmýz TÜRK dinimiz ÝSLAM iken gavurdan beter yaþamak… 26/02/1992 de Azerbeycan'ýn Hocalý kentin de bir gecede 83'ü çocuk 106'sý kadýn olmakla 613 kiþi Ermenistan'ýn ordularýnca acýmasýzca katledilmiþtir. Kardeþlerimizi katledenlerin Hepimiz Ermeniyiz, hepimiz Hrantýz diye sokaklara dökülenlere, onlara çanak tutanlar TÜRKÝYE Cumhuriyeti topraklarýn da ellerinde pankartlar la tükürülesi milliyetçiliklerini kusma cüretinde bulunabilmektedirler.Sorarým sizlere Ermenistan da bizler de hocalý için ayný þeyi yapabilir miyiz ? Nedir bizdeki bu seyir meraklýlýðý nedir bizdeki bu korkaklýk nedir bizdeki bu vefasýzlýk. Bugün hepimizi Hocalý hepimizi Azerbaycanlý olmaya davet ediyorum. Bugün facebook duvarlarýnýz da paylaþtýklarýnýz kadar TÜRK olmaya davet ediyorum sizleri. Kahve köþelerin de siyaset dedikodularýndan muaf edin kendinizi bugün. Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ý, Beþiktaþ'ý, Trabzon Sporu unutun bugün, Mazotun litresini, ekmeðin fiyatýný, maðazanýn vitrinindeki ceketi, yeni çýkan þarkýlarý unutun. Çirkefleþmiþ dünya düzenin de ne ahlak ne edep býrakan padiþahý bile soytarý yapan dizilerinize ara verin bugün. Dün ve daha önceki günler de ATATÜRK meydanýn da yasa tasarýlarýný ve benzeri bir çok mevzuatý protesto için toplanan sendikalarý sivil toplum örgütlerini dernekleri ve kendini bilen herkesi ayný yerde ellerinde bayraklar la bildirilerle hocalý için görmek istiyoruz bugün . Hepimizi çocuklarýmýza ve baþta kendimiz olmak üzere tarihimizle övünmeyi öðrendiðimiz kadar TÜRK sancaðýnýn dalgalandýðý her karýþ toprak ta dökülen kanýn hesabýný sormak için TÝTREYÝP KENDÝMÝZE DÖNMEYE DAVET EDÝYORUM bugün. Hocalýda çocuklarýmýz katledildi kadýnlarýmýza tecavüz edildi babalarýmýza dedelerimize iþkenceler yapýldý, aileler yok oldu TÜRK o günde yetim kaldý dul kaldý evlatsýz kaldý anasýz babasýz kaldý. Göz yaþlarý haykýrýþlarý çýðlýklarý beddualarý ve yalvarýþlarý en çaresiz en onurlu en temiz haliyle CÝBRÝL in avuçlarýnda kanatlanýp alemlerin rabbine emanet edildi.Bugün nefretimizi intikamýmýzý tazeleyelim. Dizilerdeki ayrýlýklara deðil bugün hocalýdaki kardeþlerimiz için göz yaþý dökelim . Bir önceki yazým dada söylediðim gibi Biz biriz biz kardeþiz ,dinimize bayraðýmýza topraðýmýza , birliðimize ve dirliðimize yüzyýllardýr tecavüz etme gafletin de bulunan aðzýndan ishal olup beyinlerine dýþkýsý vurmuþ , Müslüman ve Türk düþmanlarý , ermeni lobileri ne Ýsrail'in zehirli siyonizminin çatal dili ne de kýzýl haçýn hikayeden hayalden kutsanmýþ çizgi film, sinema kahramanlarý , … bizim tarihsahnesinden yok oluþumuz filminin senaryosunu hazýrlamak ve oynatmak isteyen þeytanýn çocuklarý ,Hz Ýsa'yý Meryem anadandünyaya getiren yaradan , Hz Musa'ya denizleri ortadan ayýran ALLAH , kör kuyulardan Yusuf'u aydýnlýðýn gök yüzüne çýkaran rabbim , göz bebeklerine kan oturmuþ bir kavmin TÜRK ün kan beyaz sancaðýný gök kubbeden ALLAH tan baþkasýnýn indirmesine müsaade etmeyecektir. Yasin ÞAHÝN... Gençliðimizi büyük bir savaþ beklemektedir. Bozgunculuða,tembelliðe, ahlaksýzlýða, cehalete, yalancýlýða karþý büyük bir savaþ. Alparslan Türkeþ


27 ÞUBAT 2014 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

10

S.S.REK181


27 ÞUBAT 2014 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

11

EÐÝTÝM YÖNETÝCÝLERÝNÝ TASFÝYE PLANINI KABUL ETMÝYORUZ !

ðitim Sen Sungurlu Ýlçe Temsilciliði, TBMM Milli Eðitim Komisyonu'nda kabul edilen MEB Yasa Tasarýsýný protesto etmek amacýyla Salý günü protesto eylemi gerçekleþtirdi.

E

Atatürk Anýtý önünde düzenlenen basýn açýklamasýnda konuþan Eðitim Sen Ýlçe Temsilcisi Aydýn Altýntaþ, "Türkiye'de son 11 yýl içinde genel olarak kamu hizmetlerinde, özel olarak ise en geniþ ve yaygýn kamu hizmeti olan eðitim alanýnda hem içerik, hem de örgütsel iþleyiþ açýsýndan tamamen piyasa odaklý politikalar hayata geçirilmiþtir. Bugüne kadar eðitimde en temel ilkeler göz ardý edilerek sayýsýz yasal deðiþiklik yapan AKP hükümeti, attýðý her adýmda eðitimin, eðitim ve bilim emekçilerinin yaþadýðý sorunlarýn daha da aðýrlaþmasýna neden olmuþtur. 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonu sonrasýnda yýllardýr kader ortaklýðý yaptýðý kesimlerle arasý bozulan siyasi iktidar, ülkeyi hýzla otoriterleþtiren, yasama, yürütme ve yargýyý büyük ölçüde kendi iktidarýnýn denetimine alan yasal düzenlemelerin ardýndan, eðitim sistemini tamamen denetimi altýna almak için düðmeye basmýþtýr" dedi. Altýntaþ þöyle devam etti; "Dershanelerin özel okula dönüþtürülmesi sürecinde gündeme gelen, ancak içerdiði deðiþiklikle eðitim sisteminde büyük bir alt üst oluþ yaratmasý kaçýnýlmaz olan "Milli Eðitim Temel Kanunu ve Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý" eðitimde yaþanan sorunlarý daha da derinleþtirecektir. Eðitim sisteminin acil çözüm bekleyen onlarca sorunu olmasýna raðmen, hükümet yangýndan mal kaçýrýr gibi hazýrladýðý bir torba yasa ile eðitimi bir kez daha kendi çýkarlarý ve siyasal hedefleri doðrultusunda yeniden biçimlendirmek istemektedir. TBMM gündeminde olan mevcut tasarý ile; dershanelerin dönüþtürülmesi bahanesiyle öðrenci baþýna devlet desteði adý altýnda

kamu kaynaklarý özel okullara aktarýlmakta, devlete ait arazi ve okul binalarýnýn özel sektöre ve kuvvetle muhtemel hükümetle baðlantýlý kimi vakýf ve d e r n e k l e r e devredilmesi ya da kiralanmasýnýn hesaplarý yapýlmaktadýr. Yýllardýr eðitime yeterli bütçe, okullara ödenek ayrýlmamakta, kamu okullarýnda bugün hala daha temizlik vb. adlarla para toplanmakta eðitimin bütün yükü velilerin üzerine yýkýlmaktadýr. AKP iktidarý meclisten hýzla geçirmek istediði bu yasa tasarýsý ile atamasý yapýlmayan binlerce öðretmenimizi bir kez daha güvencesizliðe mahkum etmek istemektedir. Bin bir zorlukla eðitim fakültelerinden mezun olan öðretmenlere KPSS yetmezmiþ gibi, þimdi de yeni bir sýnav getirilmek istenmektedir. Ýktidar öðretmen alýmlarýnda ve yönetici atamalarýnda bile kendinden olmayana tahammül edememekte, kendisine koþulsuz itaat edecek insanlarla çalýþmak istemektedir. Tasarý ile aday öðretmenlere yeni bir sýnav getirilmesi, sadece aday öðretmenleri ilgilendiren bir sorun deðildir. Bu uygulamanýn arkasýnda eðitimde esnek, kuralsýz ve güvencesiz çalýþma uygulamalarýnýn daha da artmasý ve nihayetinde iþ güvencemizin kaldýrýlmasý vardýr. Yýllardýr okullarý ve diðer eðitim kurumlarýný birer ticarethane haline getiren, eðitimin parasal yükünü büyük ölçüde halkýn sýrtýna yýkanlar, eðitimde performansa dayalý ve sözleþmeli istihdamý temel alan, iþ güvencemizi hedefleyen uygulamalarý hayata geçirmenin hazýrlýðý içindedir. Ýþ güvencemizi pazarlýk konusu yapmayacaðýmýz gibi, tüm eðitim ve bilim emekçilerinin kadrolu, güvenceli çalýþmasýný savunuyoruz. Yasa taslaðý ile eðitimde yaþanan "piyasa merkezli" ve "siyasal kadrolaþmaya" dayalý dönüþümün son halkalarýndan birisi daha tamamlanmak istenm e k t e d i r . Dershanelerin özel okula dönüþtürülmesi için gerekli altyapý ç a l ý þ m a l a r ý sürdürülürken, eðitim yöneticilerinin týpký bir þirket yöneticisi gibi belirlenmesi, hükümetin siyasi kadrolarý gibi çalýþan valiler tarafýndan atan-

masý ve piyasa koþullarýnda çalýþtýrýlmalarý hedeflenmektedir. 4 yýl ve üzeri görev yapmýþ olan bütün eðitim yöneticilerinin tek bir yasa ile görevden alýnmasý ve siyasi iktidarýn bir dediðini iki etmeyen valiler tarafýndan atanmasý hükümetin tek bir taþla bütün kuþlarý vurmanýn hesaplarýný yaptýðýný göstermektedir. Eðitim Sen olarak eðitimde ýrkçý, gerici kadrolaþmaya karþý yýllardýr söylediðimiz gibi, okullarýmýzda siyaseten görevlendirilmiþ yöneticilerle deðil, kendimizin seçeceði yöneticilerle çalýþmak istiyoruz. Yýllardýr tek taraflý ve dayatmacý uygulamalarý ile eðitim sistemini yap-boz tahtasýna çeviren AKP Hükümeti, eðitimde 4+4+4 dayatmasýnýn yasalaþmasý sürecinde olduðu gibi, bu son hamlesi ile eðitim sistemini her açýdan denetim altýna alarak, farklýlýklarý yok sayan, itiraz edenlerin ötekileþtirileceði ya da sürgüne gönderileceði bir yapý oluþturmak istemektedir. Bugüne kadar yaþananlar, Eðitim Sen'in eleþtiri ve itirazlarýnda ne kadar haklý olduðunu göstermiþtir. Siyasi iktidarýn tüm toplumu ve eðitim sistemini kendi siyasal ideolojik çizgisinde yeniden biçimlendirme uygulamalarýna karþý dün olduðu gibi, bugün ve gelecekte de ayný kararlýlýkla duracaðýmýz bilinmelidir. Eðitim Sen olarak dün olduðu gibi bugün de eðitimde ýrkçý, gerici, piyasacý uygulamalara ve siyasi kadrolaþma giriþimlerine, eðitimin ticarileþtirilmesine, kamu kaynaklarýnýn sermayeye aktarýlmasýna, iþ güvencemizin gasp edilmesine karþý sessiz ve tepkisiz kalmayacaðýmýz bilinmelidir. TBMM'ye sunulan kanun taslaðýna karþý mücadeleyi ortaklaþtýrmak için sendika ayrýmý yapmadan, bu düzenlemeden doðrudan ya da dolaylý olarak etkilenecek bütün eðitim ve bilim emekçilerini birlikte hareket etmeye ve hükümetin baskýcý, otoriter ve dayatmacý politikalarýna hep birlikte dur demeye çaðýrýyoruz. Meclis gündemindeki yasa tasarýsýnýn derhal geri çekilmesini ve toplumsal yaþamýn her alanýnda olduðu gibi eðitimde de tekçi ve dayatmacý uygulamalara son verilmesini istiyoruz. (H.Mustafa Sarýyüce)


27 ÞUBAT 2014 • PERÞEMBE

S.S.REK180

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

12

27subat  
27subat  
Advertisement