Page 1

27 MART 2013 • ÇARÞAMBA

YIL: 43 • SAYI: 3637 • 50 Kr.

Baðýmsýz Siyasi Günlük Gazete www.sungurlununsesi.net • hititofset@hotmail.com

Baþak, Aðrý’nýn En Çok Konuþulan Ýsmi Oldu ðrý'da yerel bir gazetenin internet sitesinde baþlatýlan, "Aðrý'da 2012 yýlýnda "Hizmetleri ve Sosyal Faaliyetleriyle En Çok Konuþulan Ýsmi" anketinde hemþerimiz Aðrý Milli Eðitim Müdürü Fatih KDevamý Sayfa 3’de Baþak Aðrý'nýn en çok konuþulan ismi oldu.

A

Kýzýlay'dan Raporlu Hastaya ‘Hasta Yataðý’ ürk Kýzýlayý Sungurlu Þubesi tarafýndan raporlu bir hastaya hasta yataðý hediye edildi.

Kýzýlay Sevindirdi

T

Türk Kýzýlay'ý Sungurlu Þubesi Baþkaný Elvan Küçükevcilioðlu, raporlu hasta olan Derya Taþcýoðlu için hasta yataðý temin etti. Temin edilen hasta yataðý önceki gün Baþkan Küçükevcilioðlu ve Kýzýlay Sungurlu Þube yetkilileri tarafýndan raporlu hasta Derya Taþcýoðlu'nun babasý Muttalip Taþcýoðlu'na teslim edildi. K4’de

Saatler Ýleri Alýnýyor, Mesai Saati Deðiþiyor KDevamý Sayfa 7’de

KDevamý Sayfa 4’de

Baþkan Baþkan Uzunkaya Uzunkaya Halkla Halkla Ýç Ýç Ýçe Ýçe

Milli Eðitim Müdürü Dursun Beþkýz ve Yukarý Beþkýz Köyleri'nde Ýnceleme Yaptý

SAYFA

A. Ýhsan Emralioðlu Parký Güzelleþiyor

5

Okullar Arasý FutbolVoleybol Turnuvalarý Baþlýyor

ungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, Þube Müdürü Erdal Aksoy ile birlikte Beþkýz ve Yukarý Beþkýz Köyünde incelemeler KDevamý Sayfa 5’de de bulundu.

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

SAYFA

S

5


27 MART 2013 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

2

Sulama Göletine Giren Þahýs Boðuldu laca ilçesinde sulama göletine giren bir þahýs boðularak hayatýný kaybetti. Boðulan þahýsýn üzerinden hiçbir kimlik bilgisi çýkmadý.

A

Edinilen bilgilere göre, Evci köyü yakýnlarýndaki Alaca sulama göletine giren 28-30 yaþlý yaþlarda bir genç bir süre sonra çýrpýnmaya baþladý. Çýrpýnma sesleri üzerine bölgede bulunan bir köylü göletin olduðu bölgeye koþtu. Kimliði belirsiz þahsý kurtarmaya çalýþsa da baþarýlý olamadý. Bunun üzerine köylü vatandaþ jandarmayý arayarak yardým istedi. Olayýn duyulmasýnýn ardýndan bölge jandarma, Ýl Afet Acil Durum Müdürlüðü arama kurtarma ve Çorum Belediyesi dalgýç ekipleri sevk edildi. Ekipler, gölete girerek gencin cansýz bedenini çýkardý. Þahsýn cesedi otopsi yapýlmak üzere Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Jandarma ekipleri, gencin kim olduðunu tespit etmek amacýyla çalýþma baþlattý. Olayý gören bir görgü tanýdýðý kimliði belirsiz gencin canýnýn sýkkýn gibi olduðunu belirterek, "Sigara istedi verdim. Gitti gezdi bir daha sigara istedi. Bir sigara daha verdim. Ondan sonra suya girmiþ. Çýrpýnma seslerini duydum ama iþ iþten geçmiþti" dedi.

Özel Sunguralp'te 18 Mart Çanakkale Þehitleri ve M. Akif Ersoy'u Anma Gecesi

Özel Sunguralp Öðrencileri "Týp Bayramý"nda

zel Sunguralp Ýlk ve Ortaokulu 18 Mart Çanakkale Þehitleri'ni Anma Günü dolayýsýyla bir gece düzenledi.

Ö

Çarþamba günü öðrencilerin izlediði program, Cuma akþamý velilere sunuldu. Velilerin yoðun ilgi gösterdiði gecede öncelikle Ýstiklal Marþýnýn Kabulü konulu belgesel izlendi. Daha sonra Çanakkale Türküleri Korosu, Çanakkale konulu tiyatro ve þiir sunularý gerçekleþtirildi. Okul Müdürü Ünal Baðcý, "Düzenlediðimiz bu gece, Çanakkale Savaþý'nýn ne zorluklarla kazanýldýðýný ve Ýstiklal þairi M. Akif'i anlama adýna önemlidir. Velilerimize ve öðrencilerimize gösterdikleri ilgiden dolayý teþekkür ediyorum" dedi.

zel Sunguralp öðrencileri Devlet Hastanesi'nde yapýlan Yemekli Týp Bayramý Programý'na misafir oldular.

Ö

Halk oyunlarýnýn oynandýðý programda gitar çalýp þiirler okuyan öðrenciler, doktorlarýn ve saðlýk çalýþanlarýnýn týp bayramýný kutladýlar. Sungurlu Kaymakamý Hulusi Þahin'in de katýldýðý programda hastane yetkilileri tarafýndan öðrencilere hediyeler verdi.


27 MART 2013 • ÇARÞAMBA

3

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

26 Mart 2013 Salý Hekimoðlu Eczanesi Çorum Cad. Arçelik Karþýsý

---

Baþak, Aðrý’nýn En Çok Konuþulan Ýsmi Oldu

Ýnternet sitesinde yapýlan ankete göre 254 oy alarak birinci olurken, bürokratlarda www.agrininsesi.com internet anketinde 3 Milli Eðitim Müdürü Fatih Baþak 245 oy alarak birinci oldu. bin 105 oy kullanýldý. Baþak ödülünü gazete yetkililerinden aldý. Siyasilerde Belediye Baþkaný Hasan Arslan

Müracaat : 0505 255 48 53

S.S.STK.219

Duyan Sitesi C Blok 4. Katta Güney Cephede bulunan 3+1 140 m2 yapýlý daire satýlýktýr.

Satýlýk Tarla Cevheri Köyü Kapýkaya Mevkiinde 35 dönüm ve 10 dönüm olmak üzere 2 adet tarla satýlýktýr. Müracaat : 0536 700 89 97

S.S.STK.220

Aðrý'da yerel bir gazetenin internet sitesinde baþlatýlan, "Aðrý'da 2012 yýlýnda "Hizmetleri ve Sosyal Faaliyetleriyle En Çok Konuþulan Ýsmi" anketinde hemþerimiz Aðrý Milli Eðitim Müdürü Fatih Baþak Aðrý'nýn en çok konuþulan ismi oldu.

Satýlýk Daire

Satýlýk Arsa Müracaat : Cafer Çataloðlu 0534 652 82 93 0539 396 27 95

S.S.STK.221

Tek Deðirmen Semtinde Serpme Evleri Üstünde 10 dönümlük arsa satýlýktýr.

HAC VE UMRE HOCASI Selahaddin ÇELÝKTEN

0364 311 71 33 - 0537 347 8201 Msn : canmekkem@hotmail.com Adres : Sunguroðlu Mah. Eski Belediye Pasajý No : 1 SUNGURLU 5S.REK.291

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Ýmtiyaz Sahibi Muammer ÖZEL Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Muhabirler

Serkan ÞANSEVER H. Mustafa SARIYÜCE

Umre Kayýtlarýmýz Baþlamýþtýr... Sungurlu’da Tek Yetkili Acenta Belge No : 2041 S.S.REK.292

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 300 TL. : 50 TL. : 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


27 MART 2013 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4

Þehir Parký Güzelleþiyor ungurlu Belediye Baþkanlýðýna Baðlý Fen Ýþleri Müdürlüðü Yeþil Sungurlu'yu oluþturmak için büyük bir özveri ve çaba sarf ediliyor.

S

Sungurlu'ya yeþil imajýný vermek için göreve geldiði günden itibaren sürekli önem verdiðini dile getiren Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, ilçede bulunan ana arterler üzerindeki orta refüjler dahil tüm ilçede yeþillendirme çalýþmalarýna büyük bir önem verdiklerini dile getirdi. Baþkan Uzunkaya, Sungurlu Þehir Parkýnda aðaç dikimi, bakýmý,

toprak tesviye, çim ekme, budama, biçme ve sulama iþlerinin yapýldýðýný belirtti. Sungurlu'ya gelen misafirlerimiz Sungurlu'da ki deðiþimi giriþ yolundan hissetmeye baþlayacak diyen Baþkan Uzunkaya, "Halkýmýzýn yýllardýr özlemini duyduðu yeþil bir Sungurlu için yeþillendirme çalýþmalarýna büyük önem veriyoruz. Þehrimizi gün geçtikçe güzelleþtiriyoruz. Vatandaþlarýmýza, en iyi hizmeti verebilmek için çalýþmalarýmýza devam ediyoruz. Belediye olarak yapacaðýmýz çalýþmalarla Sungurlumuzun yeþil bir kent olma özlemini gidermiþ olacaðýz" dedi.

Kýzýlay'dan Raporlu Hastaya ‘Hasta Yataðý’ T ürk Kýzýlayý Sungurlu Þubesi tarafýndan sakat bir hastaya hasta yataðý hediye edildi.

Türk Kýzýlay'ý Sungurlu Þubesi Baþkaný Elvan Küçükevcilioðlu, raporlu hasta olan Derya Taþcýoðlu için hasta yataðý temin etti. Küçükevcilioðlu ve Kýzýlay Sungurlu Þube yetkilileri tarafýndan hasta yataðý raporlu Derya Taþcýoðlu'nun babasý Muttalip Taþcýoðlu'na önceki gün hasta yataðýný teslim etti. Konuyla ilgili bir açýklama yapan Kýzýlay Sungurlu Þube Baþkaný Elvan Küçükevcilioðlu, "Raporlu kardeþimizin babasý bize hasta yataðý için baþvuru yaptý. Bizim de depomuzda olan hasta yataðýný kendisine vermeyi uygun gördük. Kardeþimize Allah'tan acil þifalar diliyorum" dedi. Derya Taþcýoðlu'nun babasý Muttalip Taþcýoðlu ise Kýzýlay Sungurlu Þubesi Baþkaný Elvan Küçükevcilioðlu'na ve Kýzýlay Sungurlu Þubesi yetkililerine teþekkür etti.

Müracaat : 0542 380 55 57

S.S.STK.223

Kemallý Köyü’nde 5 adet 50 dönümü sulu olmak üzere toplam 160 dönüm tarla satýlýktýr.

Tek Deðirmen Semtinde Serpme Evleri Üstünde 10 dönümlük arsa satýlýktýr. Müracaat : Cafer Çataloðlu 0539 396 27 95

S.S.STK.224

Þehit Orhan Yazdýç Galericiler Sitesi No : 2’de bulunan 250 m2 dükkan satýlýktýr

S.S.STK.222

Cengiz Topel Cad. Vergi Dairesi Karþýsý’nda bulunan Asansörlü Fatih Otel Satýlýktýr Müracaat : Mustafa Karaman 0533 620 56 59

Satýlýk Arsa

Satýlýk Dükkan

SATILIK (Fatih Otel)


27 MART 2013 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

5

Baþkan Uzunkaya Halkla Ýç Ýçe H er fýrsatta vatandaþlarla bir araya gelen ve halkla sohbet eden onlarýn istek ve þikayetlerine çözüm olmaya çalýþan Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, halkla iç içe.

Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya fýrsat buldukça Sungurlu' lu hemþerilerini 7 den 70' e ziyaret etmeyi ihmal etmiyor. Baþkan Uzunkaya vatandaþlarla karþýlaþtýðý her ortamda onlarla selamlaþýp sorularýna, sorunlarýna çözüm bulmak için elinden geleni yapýyor. Çocuklara da yoðun sevgi ve ilgi gösteren Baþkan Uzunkaya, onlarýn istek ve düþüncelerini de dinliyor. Çalýþmalar hakkýnda bilgi veren ve vatandaþlarýn tüm sorularýný büyük bir içtenlikle cevaplayan Baþkan Selahaddin Uzunkaya' ya vatandaþlar büyük ilgi gösteriyor. Ziyaretlerinde halkýn problemlerini dinleyen Baþkan Uzunkaya, "Deðiþim ve geliþimde sürekliliði yakalayarak, sosyal belediyeciliðin hayat bulduðu, þeffaf belediyecilik anlayýþý çerçevesinde belediye hizmetlerini Ýlçenin her noktasýna ulaþtýrmak için gece gündüz çalýþýyoruz" þeklinde konuþtu. Vatandaþlar halkýn isteklerini halkýn dilinden dinleyen bir Belediye baþkanýna sahip olduklarý için þanslý olduklarýný ve yapýlan çalýþmalarý beðendiklerini dile getirirken, Baþkan Selahaddin Uzunkaya' ya baþarýlarýnýn devamýný dilediler.

Okullar Arasý FutbolVoleybol Turnuvalarý Baþlýyor ungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü bün yesindeki liseler arasýnda düzenlenecek olan FutbolVoleybol Ýlçe Birinciliði turnuvasý Cumartesi günü baþlayacak.

S

Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, "Öðrencilerin eðitim-öðretim sezonu boyunca gerek sosyal gerekse kültürel etkinliklerde de yer almasý ve bu konuda çalýþmalarýn titizlikle yürütülmesi adýna Milli Eðitimin temel amaçlarýndan biri olan sportif faaliyetler öðrencilerin saðlýklý geliþimi ve sosyalleþmesi adýna önemli bir faaliyettir. Söz konusu bu tür organizasyonlarýn olmasý ve devamlýlýðýný saðlamada bir etkinlik olarak hazýrlanan futbol ve voleybol ilçe turnuvasý bunlardan biridir" dendi

Sungurlu Ticaret Borsasý

ÝLAN Sungurlu Ticaret Borsasý, 5174 Sayýlý Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði, Odalar Borsalar Organ Seçimleri Mevzuatý çerçevesinde, 04 Mayýs 2013 Cumartesi günü Organ genel seçimleri yapýlacaktýr. - 15-16-17 Nisan Delege listelerinin (Seçme ve Seçilme) 3 Tam Ýþ Günü askýya çýkartýlmasý ve kesinleþtirilmesi. - 04 Mayýs 2013 Cumartesi Borsa Meclis Kurulu Seçimleri Borsaya kayýtlý tüm üyelerin bu zaman zarfýna kadar vergi mükellefiyet durumlarýnda gerçekleþecek veya gerçekleþmiþ olan deðiþikliklerini Borsaya müracaat ederek bildirmeleri gerekmektedir. Tüm Borsa Üyelerine Duyrulur.

Milli Eðitim Müdürü Dursun Beþkýz ve Yukarý Beþkýz Köyleri'nde Ýnceleme Yaptý ungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, Þube Müdürü Erdal Aksoy ile birlikte Beþkýz ve Yukarý Beþkýz Köyünde incelemelerde bulundu.

S

Okulun fiziki durumu, ilçeye ulaþýmýný yerinde gören Dursun, her geldiðinde bu köyde daha rahat nefes aldýðýný ve huzur bulduðunu belirterek, öðrencilerle uzun uzun sohbet edip yaþadýklarý ortamlarý sevmeleri gerektiðini, bu ortamlarý ve çevrelerini geliþtirmenin tüm hepimizin görevi olduðunu söyledi. Öðrencilerle yakýndan ilgilenen Dursun, Yukarý Beþkýz köyü öðrencilerinin ulaþým yönünden deðerlendirerek 2013 - 2014 Eðitim öðretim yýlýnda taþýmalý eðitime dahil edilip edilmeyeceðine karar vereceklerini belirti.


27 MART 2013 • ÇARÞAMBA

S.S.REK.293

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

6


27 MART 2013 • ÇARÞAMBA

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

7

Tüm yurtta saatler, 31 Mart Pazar günü (Cumartesi'yi Pazar gününe baðlayan gece) 3.00'den itibaren bir saat ileri alýnacak. Yaz saatine geçilmesiyle beraber memurlarýn mesai saatleri de deðiþiyor. 1 Nisan 2013'den itibaren mesai sabah 08:00'da baþlayýp, 17:30'da sona erecek. Öðle tatili de 12.00 ile 13.30 saatleri arasýnda olacak. Yaz saati uygulamasý, çalýþma saatlerinin günün güneþli bölümüne alýnmasý suretiyle, gün ýþýðýndan daha fazla yararlanýlmasý, elektrik enerjisinin aydýnlatmada kullanýlan

bölümünden tasarruf saðlanmasý amacýný taþýyor. Ayrýca, yaz saati uygulamasýyla, akþam saatlerinde en yüksek deðerine ulaþan enerji talebinin azaltýlmasý hedefleniyor. Kýþ saati uygulamasýna 28 Ekim 2012 tarihinde geçilirken saatler 4.00'de bir saat geri alýnmýþtý. Saatler, 27 Ekim 2013 Pazar günü saat 4.00'te tekrar geri alýnacak. Gün ýþýðýndan daha fazla yararlanmak amacýyla yapýlan uygulamaya iliþkin Bakanlar Kurulu Kararý da 25 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanmýþtý.

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

S.S.REK.294

Gün ýþýðýndan daha fazla yararlanmak amacýyla her yýl yapýlan ileri saat (yaz saati) uygulamasýna bu haftasonu geçilecek.

YÝTÝK- B Sýnýfý ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Yalçýn Kirazlý. 19 SD 139 plakalý araç ruhsatýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Yusuf Kirazlý YÝTÝK- Nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Adalet Keyvan YÝTÝK- Nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ahmet Aluç

PASTA - CÝLA

A Y O B O T O R lýr U pý Z Ya HU raçlar - Kasko-Sigorta Anahtar Teslimi

Hasarlý A

HUZUR OTO BOYA

Yusuf MANDIRALIOÐLU (0535) 578 65 11

PASTA - CiLA

Muammer Arýkanoðlu (0536) 561 00 26

Yeni Sanayi Sitesi 3. Blok No : 20 Sungurlu / ÇORUM S.S.REK.295


27 MART 2013 • ÇARÞAMBA

S.S.REK.296

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

8

27 Mart 2013  

Sungurlu'nun Sesi Gazetesi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you