Page 1

26 ÞUBAT 2013 • SALI

YIL: 43 • SAYI: 3612 • 50 Kr.

Baðýmsýz Siyasi Günlük Gazete www.sungurlununsesi.net • hititofset@hotmail.com

Þevket Erzen Güven Tazeledi orum Gazeteciler Cemiyeti Olaðan Genel Kurul Toplantýsý önceki gün yapýldý. Tek liste halinde gerçekleþtirilen genel kurulda Çorum Hakimiyet Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Þevket Erzen oybirliðiyle yeniden Cemiyet Baþkanlýðýna seçilirken, Gazetemiz Yazý Ýþleri Müdürü Serdar Özel'de Yönetim Kurulu KDevamý Sayfa 4’de üyeliðine seçildi.

Ç

Sungurlu Emniyeti Yasta...

Zülfikar Komiseri Kaybettik ungurlu Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'nde görevli Komiser Yardýmcýsý kazada hayatýný kaybederken, eþi ve çocuklarý yaralandý. Zülfikar Komiser için dün Ýlçe Emniyet Müdürlüðü’nde bir tören düzenKDevamý Sayfa 2’de lendi.

S

Namaðlup Takýma 6 Tane Attýlar

SAYFA

YÖK Eðitim Portalý Hizmette

Vergi Haftasý Etkinlikleri Baþladý

6

KDevamý Sayfa 5’de

Sayýn, Gazetemizi Ziyaret Etti ergi Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Sungurlu Vergi Dairesi Müdürü Hatice Sayýn gazetemizi ziyaret etti. KDevamý Sayfa 6’da

V

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

Soba Çorum’da Can Aldý SAYFA

KDevamý Sayfa 6’da

3


26 ÞUBAT 2013 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

2

Zülfikar Komiseri Kaybettik...

Sungurlu Emniyeti Yasta ungurlu Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'nde görevli Komiser Yardýmcýsý Skazada hayatýný kaybederken, eþi ve çocuklarý yaralandý. Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Boðazkale karayolu Eksen yakýnlarýnda meydana geldi. Hafta sonunu geçirmek ve kýzlarýný okula býrakmak için memleketi Tokat'a giden Sungurlu Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'nde görevli Komiser Yardýmcýsý Zülfikar Yurtsever'in kullandýðý 19 DZ 522 plakalý otomobil, karþý yönden gelen 06 EV 8232 plakalý TIR ile çarpýþtýktan sonra þarampole uçtu. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Zülfikar Yurtsever, eþi Özlem Yurtsever, oðlu Yusuf Sezai Yurtsever ve kýzý Sena Yurtsever yaralandý. Yaralýlar olay yerine çaðrýlan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýnýrken, kazada aðýr yaralanan Komiser Yardýmcýsý Zülfikar Yurtsever doktorlarýn tüm müdahalesine raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Kaza sonrasý TIR sürücüsü Jandarma tarafýndan göz altýna alýndý. Kazayý duyan Ýlçe Kaymakamý Hulusi Þahin, Çorum Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Ýlçe Garnizon Komutaný Jandarma Yüzbaþý Kývanç Saðlam, Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Bahadýr ve çok sayýda mesai arkadaþý Sungurlu Devlet Hastanesi'ne gelerek yaralýlarýn durumlarý hakkýnda doktorlardan bilgi aldý. Kaza sonrasý Sungurlu-Boðazkale karayolu bir süre trafiðe kapatýlýrken, çekici yardýmýyla TIR'ýn yoldan çekilmesinin ardýndan trafik tekrar verilmeye baþladý. Kazayla ilgili soruþturma devam ediyor.

Ýlçe Emniyet Müdürlüðü’nde Tören Düzenlendi azada hayatýný k a y b e d e n Sungurlu Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'nde görevli Komiser Yardýmcýsý için bir tören düzenlendi.

K

Sungurlu Ýlçe Emniyet Müdürlüðü bahçesinde düzenlenen törene Çorum Vali yardýmcýsý Hüseyin Ýçten, Çorum Garnizon ve Jandarma Komutaný Albay Hakan Saraç, Ýlçe Kaymakamý Hulusi Þahin, Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, çok sayýda daire müdürü ve polis katýldý. Saygý Duruþu ile baþlayan törende Komiser Yardýmcýsý Zülfikar Yurtsever'in özgeçmiþi okundu. Özgeçmiþin ardýndan kürsüye çýkan Ýlçe Kaymakamý Hulusi Þahin, "3 yýldýr Zülfikar Komiserle beraber çalýþýrdýk. Çok çalýþkan, mesleðine aþýk bir insandý. Çok çalýþkan, iþinin ehli, düzgün ahlak sahibi, iþ ahlaký yüksek derecede örnek bir polis memuruydu. Görev yaptýðý süre zarfýndan aðýr sorumluklarý baþarýyla yerine getirdi, altýndan kalktý. Daha 15 gün önce takdir belgesi vermiþtim ve Ýl Emniyet Müdürümüzü ziyaretimde kendisinin ne kadar baþarý olduðunu söylemiþtim. Þimdi uðurlamakta bana düþüyor. Çok üzücü bir durum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine baþsaðlýðý diliyorum" dedi. Konuþmalarýn ardýndan yapýlan duayla Komiser Yardýmcýsý Zülfikar Yurtsever'in naþý defnedilmek üzere memleketi Tokat'a gönderildi.


26 ÞUBAT 2013 • SALI

3

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

26 Þubat 2013 Salý Ünsal Eczanesi Çorum Caddesi No : 83/A

---

Soba Çorum’da Can Aldý

Acil Satýlýk Dükkan

orum'da 93 yaþýndaki yaþlý kadýn sobadan sýzan karbon monoksit gazýndan zehirlenerek hayatýný kaybetti.

Ç

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

S.S.STK.150

Müracaat : Abdullah Köylü 0536 825 66 93

Satýlýk Dükkan Ýstanbul Caddesi No : 62’de bulunan 2 katlý 70 m2 kullaným alanýna sahip dükkan satýlýktýr. Müracaat : 0536 778 19 41

S.S.STK.151

Edinilen bilgiye göre, olay Baðcýlar 15. Sokak'ta meydana geldi. Evinde tek baþýna yaþayan Þerife Hüner öz'ün evine dün gece damadý Z.E., gelerek yaþlý ve hasta kayýnvalidesinin sobasýný yakýp kendi evine gitti. Sabah olduðunda damadý ve diðer yakýnlarý hasta olan Þerife Hüneröz'ün evine tekrar geldi. Kapýnýn ziline defalarca basmalarýna raðmen hiçbir yanýt alamayýnca kapýyý kýrýp içeri girildiðinde evde büyük bir koku ile karþýlaþýldý, Yatak odasýna girdiðinde yaþlý kadýn yerde yatarken bulundu. Olay yerine çaðýrýlan 112 acil servis ekipleri kadýnýn öldüðünü belirledi. Olay yerine gelen cumhuriyet savcýsýnýn yaptýðý inceleme sonrasý Þerife Hüneröz'ün ölüm sebebinin belirlenmesi amacýyla adli týp kurumuna gönderilirken; olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

Yeni Sanayi Sitesi 2. sýra no : 49’da 300 m2 dükkan acil satýlýktýr.

SATILIK 2 ADET PARSEL

Müracaat : 0542 891 88 30 0505 374 70 69

S.S.STK.152

Mavi Ocak Karþýsýnda Demirþeyh yolu üzerinde bulunan ortalama 1000 m2 Ýmarlý 2 adet parsel satýlýkýr.

HAC VE UMRE HOCASI Selahaddin ÇELÝKTEN

0364 311 71 33 - 0537 347 8201 Msn : canmekkem@hotmail.com Adres : Sunguroðlu Mah. Eski Belediye Pasajý No : 1 SUNGURLU

Umre Kayýtlarýmýz Baþlamýþtýr... Sungurlu’da Tek Yetkili Acenta Belge No : 2041

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Ýmtiyaz Sahibi Muammer ÖZEL Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Muhabirler

Serkan ÞANSEVER H. Mustafa SARIYÜCE

S.S.REK.184

53S.REK.183

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 300 TL. : 50 TL. : 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


26 ÞUBAT 2013 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4

Þevket Erzen Güven Tazeledi Ç orum Gazeteciler Cemiyeti Olaðan Genel Kurul Toplantýsý önceki gün yapýldý.

Tek liste halinde gerçekleþtirilen genel kurulda Çorum Haki-miyet Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Þevket Erzen oybirliðiyle yeni- den Cemiyet Baþkan lýðýna seçilirken, Gazetemiz Yazý Ýþleri Müdürü Serdar Özel'de Yönetim Kurulu üyeliðine seçildi. Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleþen genel kurula Valilik Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Mehmet Çelik, Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Þube Müdürü Osman Bolluk ile cemiyet üyeleri katýldý. Divan Baþkanlýðýný Kemal Mesci'nin üstlendiði genel kurulda Bülent Özkaleli ve Þahin Örgel ise katip üye olarak görev aldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan genel kurulda faaliyet, denetim ve bütçe raporlarý ayrý ayrý okunarak ibra edildi. Gündem maddelerinin görüþülmesinin ardýndan yapýlan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'na Þevket Erzen, Sadýk Örgel, Bülent Özkaleli, Orhan Güçlü, Murat Özülke, Mustafa Demirer, Servet Seyfettin Mete, Naci Aygün ve Serdar Özel seçildi. Denetim Kurulu Kemal Mesci, Þahin Örgel ve Murat Öztürk'ten oluþurken Federasyon Delegeliðine ise Þevket Erzen, Sadýk Örgel, Bülent Özkaleli ve Mustafa Demirer seçildi. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Þevket Erzen, Cemiyet'in faaliyetleri ile ilgili bilgiler vererek yeni dönemde hayata geçirmeyi planladýðý projelerini anlattý. Birlik ve beraberliðin önemini vurgulayan Erzen, tüm Cemiyet üyelerine desteklerinden dolayý teþekkür etti. Genel kurul sonrasý ayrýca Ýkinci Bahar Lokantasý'nda cemiyet üyelerine yemek ikram edildi. Gazeteciler Cemiyeti'nin faaliyetlerini anlatan Þevket Erzen: 'Her zaman birlik ve beraberlikten yanayýz' Çorum basýnýnda yaþanan ayrýlýklardan bahseden Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, "Her zaman birlik ve beraberlikten yanayýz" dedi. Gazeteciler Cemiyeti genel kurulunda konuþan Þevket Erzen, mesleki açýdan birlik ve beraberliðin önemini vurguladý. Cemiyet çatýsý altýnda yer almayan basýn kuruluþlarýna birliktelik çaðrýsýný yineleyen Erzen, kapýlarýnýn katýlýmlara daima açýk olduðunu hatýrlattý. Cemiyet'in faaliyetlerinden de bahseden Erzen, dolu dolu üç yýlý geride býraktýklarýný kaydetti. Bir önceki genel kuruldan bu yana gerçekleþtirilen faaliyetlerle ilgili açýklamalarda bulunan Erzen, þunlarý söyledi: "Göreve geldiðimizden bu yana gerçekleþtirdiðimiz faaliyetleri bir araya toplayalým dedik, 800 sayfaya yakýn bir faaliyet raporu ortaya çýktý. Cemiyetimiz'in www.cgcd.org adlý internet sitesinde de yer alan faaliyetlerimiz için yönetim kurulu üyelerimizle her zaman istiþare halinde çalýþtýk. Düzenlediðimiz etkinliklerin yaný sýra gerçekleþtirdiðimiz ziyaretlerde dahi mesleki problemleri ve Çorum'un meselelerini dile getirdik. 'YARIÞMALARIMIZA ÝLGÝ BÜYÜK' Þükranlarýmýzý her platformda ifade ettiðimiz Çorum Belediyesi'nin katkýlarý yarýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Geleneksel hale gelen öykü, karikatür ve fotoðraf yarýþmalarýmýza olan ilgi her geçen yýl daha da artýyor. Yarýþmalarýmýzýn jürisini oluþturan kýymetli isimlere de bu vesile ile teþekkür ediyorum. Geride býraktýðýmýz dönemde Çanakkale gezisinin yaný sýra Ýngilizce, Tüketici Haklarý, Dil Bilgisi, Saðlýklý Yaþam, Gazetecilik ve Stres konularýnda seminerler düzenledik. Muhabir arkadaþýmýz Recep Mebet'in organize ettiði 'Müze Buluþmasý', seminer ve söyleþi programlarý etkinliklerimize ayrý bir ivme kazandýrdý. Baþbakanlýk Basýn-Yayýn Enformasyon Genel Müdürü hemþehrimiz Murat Karakaya'nýn destekleriyle Ömerbey Köyü'nde oluþturduðumuz 'Basýn Ormaný'na Ýskilip'te bir yenisini daha ekledik. Çorum Valiliði'nin baþlattýðý 'Kardeþ Okul-Kardeþ Kurum Projesi'ne tam destek vererek Bayat ilçesi Çamlýgüney Ýlkokulu'na kütüphane ve bilgisayar sýnýfý kazandýrdýk. Türkiye Foto Muhabirleri Derneði (TFMD) ile iþbirliðinde Çorum'da 'Yýlýn Basýn Fotoðraflarý Sergisi' ve fotoðraf sanatý üzerine seminer düzenledik. 'ANADOLU BASINININ SESÝ OLACAÐIM' Konya ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti Baþkanlarý'nýn tercihi ve talebi üzerine BÝK Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilciliði seçiminde aday oldum. Çorumlu meslektaþlarýmýn ve Türkiye çapýndaki pek çok arkadaþýmýzýn desteði ile bu göreve seçildim. Bu vesile ile desteklerini esirgemeyen herkese, özellikle Çorumlu arkadaþlarýmýza bir kez daha teþekkür ediyorum. BÝK Genel Kurulu'nda Çorum'u ve Anadolu basýnýný en iyi þekilde temsil etmeye gayret edeceðim. Yönetim kurulu olarak yeni dönemde Cemiyetimize kalýcý bir yer kazandýrmayý hedefliyoruz. Ayrýca Bosna gezisi ve KOSGEB desteðiyle Avrupa ülkelerine mesleki bir gezi düzenlemeyi de planlýyoruz. 'AYRILSAK DA BERABERÝZ' Çorum Gazetesi'nden arkadaþlarýmýzýn da bugün aramýzda olmalarýný isterdik. Ancak seçim öncesi liste hazýrlýðý konusunda yaþadýðýmýz anlaþmazlýk nedeniyle Cemiyetimizden istifa kararý aldýlar. Dostane iliþkilerimizin devam edeceðine inandýðýmýz arkadaþlarýmýz umarým tekrar bu çatý altýnda yerlerini alýrlar.


26 ÞUBAT 2013 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

5

Namaðlup Takýma 6 Tane Attýlar

Lig Bitti Sungurluspor Açýldý 012-2013 sezonu Çorum 1. Amatör Kümede mücadele eden Sungurluspor Atatürk Stadý'nda ki son maçýnda Çorum Ulukavakspor'u aðýrladý. Oldukça çekiþmeli geçen ve ilk yarýyý 4-0 önde bitiren Sungurluspor, maçý 6-4 kazandý.

2

1. Amatör kümenin kayýpsýz lideri Ulukavakspor,gruptaki son maçýnda ligi alt sýralarda tamamlayan Sungurluspor deplasmanýnda 6-4 maðlup ayrýlarak final grubuna namaðlup yükselme ünvanýndan oldu. Atatürk stadyumundan oynanan maçta, Sungurluspor sezonun en iyi performansýný sergilerken ilk yarýya 4-0 önde girdi. Ýkinci yarýnýn ilk dakikalarýndan itibaren oyuna aðýrlýðýný koyan Ulukavakspor skoru 4-3’e getirdi. Sungurluspor bu dakikadan sonra Yasin’in golüyle farký tekrar 2’ye çýkarttý. Ulukavakspor’lu Sefa kendisinin üçüncü, takýmýnýn ise dördüncü golünü atarak takýmýný maça ortak etti. Sungurluspor 80. Dakika’da Muammer’in attýðý golle farký tekrar 2’ye çýkarttý ve maçý 6-4 kazanarak, Ulukavakspor’a hem ilk maðlubiyetini tattýrmýþ oldu, hem de 19 maçta 11 gol yiyen rakibine bir maçta 6 gol atma baþarýsýný gösterdi. SUNGURLUSPOR: Osman, Engin Kumru, Hakan, Sefa, Orhan, Ýbrahim, Yasin, Nurettin, Samet, Recep, Engin ULUKAVAKSPOR: Serkan, Yasin, Hasan, Serdar, Selahattin, Turgay, Ayhan, Sefa, Yusuf, Tuncay, Daðhan GOLLER: 24-35. Dak. Engin Kumru, 25. Dak. Samet, 31-67. Dak. Yasin, 80. Dak. Muammer (Sungurluspor), 54-61-74 Sefa, 65. Dak. Batuhan (Ulukavakspor) Sarý Kartlar: Engin, Ýbrahim, Muammer, Recep (Sungurluspor)


26 ÞUBAT 2013 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

6

Vergi Haftasý Etkinlikleri Baþladý ergi Haftasý ilçesinde de çeþitli etkinlikVlerle kutlanýyor. Vergi Haftasý kapsamýnda Sungurlu Vergi Dairesi Müdürlüðü tarafýndan Atatürk Anýtý'na çelenk konuldu. Çelenk koyma törenine Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Sungurlu Vergi Dairesi Müdürü Hatice Sayýn, Mal Müdürü Türkay Odabaþý ve memurlar katýldý. Atatürk anýtýndaki törenin ardýndan Sungurlu Vergi Dairesi Müdürü Hatice Sayýn Ýlçe Kaymakamý Hulusi Þahin'i makamýnda ziyaret etti. Sungurlu Vergi Dairesi Müdürü Hatice Sayýn, "Yarýnýn mükellefleri

yada yöneticileri olacak çocuklarýmýz da saðlýklý bir vergi bilincinin oluþturulmasý ile vergilerin zamanýnda ve eksiksiz olarak ödenmesi konusunda mükelleflerin bilinçlendirilmesi, amaçlarýmýz arasýndadýr" dedi. Kaymakam Hulusi Þahin ise ülkenin kalkýnmasýnda vergi kültürünün geliþmesinin önemli katký saðlayacaðýný söyledi. Þahin, verginin okuma gibi, sosyal hayat gibi bir kültür olduðunu belirterek, vatandaþlardan vergi yükümlülüðü konusunda üzerlerine düþen görevi yerine getirmelerini istedi.

Sayýn Gazetemizi Ziyaret Etti e r g i Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Sungurlu Vergi Dairesi M ü d ü r ü Hatice Sayýn gazetemizi ziyaret etti.

V

YÖKÝDE EÐÝTÝM PORTALI HÝZMETTE

ükseköðretim Kurumlarý Ýnternet Destekli Eðitim Portalý (YÖKÝDE) hizmete girdi.

Y

Satýlýk Daire Duyan Sitesi C Blok 4. Katta Güney Cephede bulunan 3+1 140 m2 yapýlý daire satýlýktýr.

Müracaat : 0505 255 48 53

S.S.STK.154

Vergi Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Sungurlu Vergi Dairesi Müdürü Hatice Sayýn ve beraberinde ki heyet gazetemizi ziyaret etti. Gazetemiz sahibi Muammer Özel ile bir süre görüþen Sayýn, verginin öneminden bahsetti. Sayýn, “Ülkemizde 1990 yýlýndan itibaren her yýl Þubat ayýnýn son haftasý verginin toplumun tüm kesimlerince benimsenmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alýþkanlýðýnýn arttýrýlmasý için Vergi Haftasý olarak kutlanmaktadýr. Ayný zamanda kamuoyunda saðlýklý bir vergi bilinci oluþturmak amacýyla her yýl düzenlenen Vergi Haftasý'nýn bu yýl 24.yýlýný kutlamaktayýz” dedi.

Hitit Üniversitesi tarafýndan yapýlan açýklamada öðrencilerin kendilerini geliþtirmelerini ve eðitimlerini farklý kaynaklarla desteklemelerini saðlamak amacýyla geliþtirilen Yükseköðretim Kurumlarý Ýnternet Destekli Eðitim Portalý'nýn (YÖKÝDE) açýldýðý belirtildi. Eðitim alanýnda bir sosyal destek projesi olarak ortaya çýkan ve eðitimde e-dönüþüm politikasý kapsamýnda geliþtirilen sistemle web-tabanlý uzaktan eðitim alanýnda geliþen Bilgi ve Ýletiþim teknolojilerinin sunduðu alternatif eðitim ortamlarýndan yararlanýlarak öðrencilerin yabancý dil eðitimlerine katkýda bulunulmasýnýn amaçlandýðý, öðrencilerin bu platform içerisinde sunulan yabandý dil kaynaklarýndan ve hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanacaðý dile getirildi. Açýklamada sisteme ilk kez giriþ yapacak öðrencilerin TC kimlik numarasý ile "öðrenci kayýt" iþlemlerini tamamlamalarý ve þifreleri ile sisteme giriþ yapabilecekleri de bildirildi.


26 ÞUBAT 2013 • SALI

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

7

1 :Mülkiyeti Sungurlu Belediyesine ait ilçenin Yeni Hayat Mahallesi Kapýkaya mevkii 20 N IV pafta,520 ada, 129 parselde bulunan arsa vasfýndaki taþýnmaz tonajlý arabalar için otopark yeri olarak 3 (Üç) yýl müddetle kiraya verilecektir. 2-Kiralanacak kira müddeti 3 yýl olup,ilk yýl kirasý muhammen bedeli 2.000,00 TL dir.Geçici teminat miktarý 60 TL dir. 2- Ýhale Þartnamesi, Belediye Gelir ve Tahsilat Müdürlüðünde ücretsiz olarak görülebilir. 3-Ýhale Sungurlu Belediyesi Meclis Odasýnda 12/03/2013 Salý günü ve saat 15.00' de Belediye Encümeni huzurunda 2886 sayýlý yasanýn 45 inci maddesi uyarýnca yapýlacaktýr. 4- Ýhaleye katýlabilmek için aranan þartlar ve istenilen belgeler; a) Ýhaleye katýlmak istediklerine dair baþvuru dilekçesi b)Gerçek kiþi olmasý halinde Nüfus Cüzdan Sureti ve ikametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüðünden) c) Tebligat için adres beyaný ç) Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasý veya ilgili meslek odasý belgesi; 1) Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 2) Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, d) Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, e) Vekâleten ihaleye katýlma halinde, vekil adýna düzenlenmiþ, ihaleye katýlmaya iliþkin noter onaylý vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, f) Ýhale Þartnamesinde belirtilen geçici teminat miktarýný yatýrdýðýna dair makbuz. g) Belediyeye borcu olmadýðýna dair Gelir ve Tahsilât Müdürlüðünden alacaðý yazý 6- Ýhale ile ilgili diðer bilgiler ihale þartnamesinde ayrýntýlý olarak açýklanmýþtýr 7- Ýhaleye iþtirak edecek istekliler ihale þartnamesinde istenilen belgeleri bir dosya halinde Ýhale saatine kadar ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. 8- Belediyemiz Encümeni Ýhaleyi yapýp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde serbesttir. Ýlanen duyurulur.

S.S.REK.185

T.C SUNGURLU BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN BÝLDÝRÝLMÝÞTÝR. ÝHALE ÝLANI

Sungurlu Belediye Baþkanlýðý

S.S.RES.12

PASTA - CÝLA

A Y O B O T O R lýr U pý Z Ya i HU açlar - Kasko-Sigorta Anahtar Teslim

Hasarlý Ar

HUZUR OTO BOYA

Yusuf MANDIRALIOÐLU (0535) 578 65 11

PASTA - CiLA

Muammer Arýkanoðlu (0536) 561 00 26

Yeni Sanayi Sitesi 3. Blok No : 20 Sungurlu / ÇORUM S.S.REK.186


26 ÞUBAT 2013 • SALI

S.S.REK.187

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

8

26 Şubat 2013  

Sungurlu'nun Sesi Gazetesi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you