Page 1

YIL: 43 • SAYI: 3663 • 50 Kr.

26 NÝSAN 2013 • CUMA

Baðýmsýz Siyasi Günlük Gazete www.sungurlununsesi.net • hititofset@hotmail.com

Pýnar Haným Parký’nýn Oyun Gruplarý Yenilendi elediye Baþkanlýðýna ait Fen Ýþleri Müdürlüðü ekipleri tarafýndan yürütülen her mahalleye park yapým çalýþmalarý kapsamýnda Sunguroðlu Mahallesinde bulunan Pýnar Haným Çocuk Parkýn’ýn oyun gruplarý yenilendi. KDevamý Sayfa 4’de

B

Pazar Esnafýna Sýký Denetim ungurlu ilçe merkezinde kurulmakta olan sebze ve yoðurt pazarý her hafta olduðu gibi bu hafta yine sýký denetimden geçti. Sabahýn erken saatlerinde baþlayan denetimlerde Pazar esnafýnýn sattýðý ürünler, terazileri ve etiketleri kapsamlý þekilde incelendi.

S

Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, konuya iliþkin yaptýðý açýklamada, "Zabýta ekiplerimiz her hafta eski sanayi bölgesinde kurulan Sebze Pazarý'na giderek denetimlerde bulunuyor. Pazarda Belediyemiz tarafýndan kurulan tartý ile de alýþveriþ yapan vatandaþlarýmýzýn almýþ olduðu ürünlerde zaman zaman tartýlarak Pazar esnafýmýzda zan altýnda kalmaktan kurtuluyor. Ayrýca uygun olmayan þartlarda ürün satanlarý ilk etapta uyararak eksiklerini tamamlamalarý KDevamý Sayfa 4’de için süre tanýyoruz" dedi.

Yayalar Ýçin ‘Avrupa Düzenlemesi’ KDevamý Sayfa 3’de

KDevamý Sayfa 5’de

Yeni Ford Modelleri ile Sungurlu'da Büyük Buluþma

SAYFA

Bölükbaþýoðlu Özel Eðitim Uygulama Okulundan Spor Engel Tanýmaz Projesi

8

4+4+4’ü Tartýþtýlar ðitim Sen Sungurlu Temsilciliði Yönetim Kurulu üyeleri Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünü ziyaret ederek 4+4+4 eðitim sistemini tartýþtýlar. KDevamý Sayfa 5’de

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

SAYFA

E

2


26 NÝSAN 2013 • CUMA

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

Piyasaya Sahte Para Sürmeye Kalkýþan 4 Kiþi Tutuklandý

2

Necip Fazýl Paneli Bugün

smancýk ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalýþýrken polis ekipleri tarafýndan suçüstü yakalanan 4 kiþi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O

Osmancýk'a il dýþýndan gelen 4 kiþinin 23 Nisan'da bir alýþveriþ merkezinde sahte para ile alýþveriþ yapmasý ve kasiyerin verilen paranýn sahte olduðunu fark ederek polise haber vermesi üzerine iþ yerine giden polis, K.Y. (43), Y.K. (20), Ý.B (32) ve E.B.'yi (19) gözaltýna almýþtý. Þüphelilerin kullandýklarý otomobil ve yapýlan üst aramalarýnda 20, 50, 100 ve 200'lük yaklaþýk 10 bin TL'lik sahte banknot ile 3 bin dolar sahte para ele geçirilmiþti. Osmancýk Emniyet Müdürlüðü tarafýndan yapýlan çalýþmada þahýslarýn Ankara, Kýrýkkale, Kastamonu'nun Tosya ilçesi ve Çorum'un Sungurlu ilçelerinde piyasaya sahte para sürdükleri belirlendi. 4 zanlý, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorum Merkez Çöplü Mahallesi Ýstiklal 1'inci Sokak'ta metruk bir evde çýkan yangýn korkuttu. Çöplü Mahallesi Ýstiklal 1'inci Sokak'ta metruk bir evde çýkan yangýn korkuttu. Ýtfaiye gelene kadar bir polis memuru yan taraftaki evin penceresinden bahçe hortumuyla alevlere müdahale etti. Kullanýlmayan ahþap evin çatýsýndan dumanlar çýkmaya baþlayýnca çevredekiler itfaiyeyi aradý. Bu sýrada olay yerine polis geldi. Bir polis memuru yan taraftaki evin

Hitit Üniversitesi tarafýndan Necip Fazýl Kýsakürek'in vefatýnýn 30. yýldönümü nedeniyle düzenlenen "Kaldýrýmlar'dan Sakarya'ya: Necip Fazýl Kýsakürek" konulu panel bugün gerçekleþtirilecek. Anitta Otel Hattuþili Salonu'nda yarýn saat 14.30'da Doç. Dr. Meral Demiryürek'ün moderatörlüðünde düzenlenecek olan panele Eðitimci- Yazar Muzaffer Doðan, Yazar Necmettin Türünay ve Emekli Öðretim Görevlisi Mehmet Tatlýsu konuþmacý olarak katýlacak. Hitit Üniversitesi tarafýndan yapýlan açýklamada panele tüm idari, akademik personel, öðrenciler ve Çorumlular davet edildi.

1. Ulusal Aktif Öðrenci Kongresi Bugün penceresinden bahçe hortumuyla su sýkarak alevleri söndürmeye çalýþtý. Yangýn itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangýnýn kesin nedeni henüz belirlenemezken, çatýya atýlan bir sigara izmaritinden kaynaklanabileceði üzerinde duruluyor. Metruk evde birkaç kez daha yangýn çýktýðý öðrenildi.

itit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü tarafýndan aylardýr hazýrlýklarý yapýlan "1'nci Ulusal Aktif Öðrenciler Kongresi" yarýn baþlayacak.

H

53S.REK.362

Gençlik ve Spor Bakan Yardýmcýsý Yusuf Tekin'in de katýlacaðý öðrenilen kongre yarýn saat 10.00'da Hitit Üniversitesi'nin yeni Rektörlük binasýnda gerçekleþtirilecek. 3 gün devam edecek olan ve Bakan Yardýmcýsý Tekin'in konuþma yapacaðý "1'nci Ulusal Aktif Öðrenciler Kongresi" ile ilgili bilgi veren Aktif Yaþam Kulübü Baþkaný Semih Kýzýldað, kongrenin ülkede ilk defa Hitit Üniversitesi'nde yapýlmasýnýn mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. Uzun süredir hazýrlandýklarý kongrede Obruk Barajý'nda tekne turu, yunus yarýþý gibi programlarýn da yapýlacaðýný anlatan Kýzýldað, etkinlikler kapsamýnda Med Cezir Cafe'de tavla-tabu ve satranç turnuvasý yapýlarak canlý müzik dinleneceðini, ikinci gün Oðuzlar'a gidileceðini, kongrenin üçüncü gününde ise Hattuþa Boðazkale'nin rehber eþliðinde gezileceðini sözlerine ekledi.


26 NÝSAN 2013 • CUMA

3

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

26 Nisan 2013 Cuma Merkez Eczanesi Ziraat Bankasý Karþýsý

---

Emniyetin hazýrladýðý ve Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn da onayladýðý taslak, yayalarýn geçiþ üstünlüðünü ihlal eden, yaya geçidinde yayalara yol vermeyen, yaya yolunu ihlal eden sürücülere kesilen 166 liralýk ceza 343 liraya çýkýyor. CEZALAR 2 KAT ARTIRILIYOR Emniyet Genel Müdürlüðü trafikte yayalarýn üstünlüðünün bulunduðu alanlarý ihlal eden sürücülere yönelik kesilecek cezalarda yeni düzenlemeye gidiyor. 2918 sayýlý Karayollarý Trafik Kanunu'nda deðiþiklik yapýlmasýna dair hazýrlanan taslak ile birlikte, yaya geçitlerinin iþgal edilmesi ve yaya geçidi çizgisini ihlal eden sürücülere kesilecek cezalar yeniden düzenlendi. Buna göre, iþaret olmasý halinde yayalara yol vermeyen, geçiþ üstünlüklerini ihlal eden sürücüye 343 lira ceza kesilecek. Bu düzenlemeyle Avrupa'da uygulanan yayalarýn kýrmýzý ýþýklarý ya da trafiðin boþ olduðu anlarý beklemeksizin geçiþ üstünlüðünü kullanmalarý saðlanacak. Söz konusu yeni düzenlemeyle birlikte büyükþehirlerde bulunan önemli bazý yaya geçitlerinin bulunduðu noktalarda denetimler artýrýlacak.

Mavi Ocak Karþýsýnda Demirþeyh yolu üzerinde bulunan ortalama 1000 m2 Ýmarlý parseller satýlýktýr. Müracaat : 0542 891 88 30 0505 374 70 69

S.S.STK.298

rafikte yaya geçidinde yayalara yol vermeyen araçlara 166 liralýk ceza kesiliyor. Þimdi ise o ceza ikiye katlanýyor. sürücülere kesilen ceza artýyor.

SATILIK 2 ADET PARSEL

Satýlýk Daire Duyan Sitesi C Blok 4. Katta Güney Cephede bulunan 3+1 140 m2 yapýlý daire satýlýktýr.

Müracaat : 0505 255 48 53

S.S.STK.299

Yayalar Ýçin 'Avrupa' Düzenlemesi T

S.S.REK.363 27 Nisan 2013 Cumartesi Günü Saat: 10'00'da Ticaret Odasý Meclis Salonu'nda yapacaðýmýz Genel Kurul toplantýmýza Tüm Üyelerimiz ve üye olmak isteyen vatandaþlarýmýz davetlidir.

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Ýmtiyaz Sahibi Muammer ÖZEL Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Muhabirler

Serkan ÞANSEVER Oðuzhan ATÝK - H. Mustafa SARIYÜCE

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 300 TL. : 50 TL. : 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


26 NÝSAN 2013 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4

Pazar Esnafý Denetlendi ungurlu Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri pazarda denetim yaptý. Denetimde pazarcýlarýn belgeleri kontrol edildi.

S

Sungurlu ilçe merkezinde kurulmakta olan sebze ve yoðurt pazarý her hafta olduðu gibi bu hafta yine sýký denetimden geçti. Sabahýn erken saatlerinde baþlayan denetimlerde Pazar esnafýnýn sattýðý ürünler, terazileri ve etiketleri kapsamlý þekilde incelendi. Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, konuya iliþkin yaptýðý açýklamada, "Zabýta ekiplerimiz her hafta eski sanayi bölgesinde kurulan Sebze Pazarý'na giderek denetimlerde bulunuyor. Pazarda Belediyemiz tarafýndan kurulan tartý ile de alýþveriþ yapan vatandaþlarýmýzýn almýþ olduðu ürünlerde zaman zaman tartýlarak Pazar

esnafýmýzda zan altýnda kalmaktan kurtuluyor. Ayrýca uygun olmayan þartlarda ürün satanlarý ilk etapta uyararak eksiklerini tamamlamalarý için süre tanýyoruz" dedi. Zabýtanýn denetimlerini yerinde bulan vatandaþlar ise, "Pazarlarda yapýlan ani denetimler, pazarcýlarýnda kendilerine çeki düzen vermelerini ve daha iyi þartlarda ürün satmalarýný saðlýyor. Böylece iyi þartlarda ürün satan pazarcýlarda zan altýnda kalmaktan kurtuluyor. Bu denetimlerin daha sýk yapýlmasýný istiyoruz" dediler. Sabah saatlerinde Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya'nýn talimatý ile Pazar yerine giden Zabýta ekipleri, "Halkýmýzýn saðlýðý ve huzuru için Perþembe pazarýnda gerçekleþtirilen denetimde büyük bir olumsuzlukla karþýlaþmadýk. Görülen eksikliklere karþý da pazarcýlarýmýzý uyardýk. Denetimlerimizi sürdüreceðiz"dedi.

Pýnar Haným'ýn Oyun Gruplarý Yenilendi elediye Baþkanlýðýna ait Fen iþleri müdürlüðü ekipleri tarafýndan yürütülen her mahalleye park yapým çalýþmalarýnda Sunguroðlu Mahallesinde bulunan Pýnar Haným Çocuk Parkýnda yapýlan çalýþmalarda sona gelindi.

B

Çocuklarýn ve ailelerin huzur ve güven içerisinde oturabilecekleri, hoþ sohbet edebilecekleri ve temiz hava soluyacaklarý ayný zamanda çocuklarýmýzýn da rahatlýkla oynayabilecekleri modern bir parkýnýn yenileme çalýþmalarý neticesinde Ýlçe Merkezinde bulunan Pýnar Haným Çocuk Parkýnda oyun gruplarý ve kondisyon aletleri konuldu. Belediye Baþkanlýðý fen iþleri müdürlüðü ekipleri tarafýndan geçtiðimiz hafta sökümü tamamlanan Pýnar Haným Çocuk Parkýna çocuklarýmýzýn gönül rahatlýðýyla oynayabileceði zemini kauçuk olan oyun gruplarý ile ailelerimizin hoþça vakit geçirebileceði oturma alaný (kamelya) ve fitnýs alaný ve peyzaj düzenlemesi yapýlarak halkýmýzýn hizmetine sunulacaktýr. Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, fen iþleri müdürlüðünün yapmýþ olduðu çalýþmalar hakkýnda þu ifadeleri kullandý: "Park içerisinde oyun gruplarýný yeniledik, bölgede ikamet eden vatandaþlarýmýzýn zaman geçirebilecekleri fitnýs aletleri ile parkýmýzý güzelleþtirdik. Çalýþmalarýmýz kapsamýnda yeþillendirme ve çevre düzenlemesi yapýlarak, her hangi bir olumsuzluða mahal vermemek adýna oyun gruplarýnýn bulunduðu alanlarda zemini kauçuk kaplayarak güvenilir bir ortam oluþturacaðýz. Önümüzdeki günlerde peyzaj ve kauçuk kaplama iþlemlerini tamamlayacaðýz.''dedi. Park ve yeþil alanlarýn modern þehir yapýlanmasýnýn akciðerleri olduðunu vurgulayan Baþkan Uzunkaya bu çalýþmalarýn ilçemiz genelinde devam edeceðini ,Halka hizmet hakka hizmet düsturundan þaþmadan halkýmýza layýk olanýn en iyisini projelerimiz ve planlarýmýz dahilinde gerçekleþtirmekteyiz.


26 NÝSAN 2013 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

5

Milli Eðitim’de 4+4+4 Tartýþýldý

ðitim Sen Sungurlu Temsilciliði Yönetim Kurulu üyeleri Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünü ziyaret etti.

E

Sungurlu'daki eðitim sorunlarýnýn sohbet havasý içinde konuþulup tartýþtýklarýný söyleyen Eðitim Sen Sungurlu Temsilcisi Nurettin Açýkgöz, " 4+4+4 Eðitim sistemi öðretmen, öðrenci ve veliler üzerinde maddi ve manevi sorunlar yaratmýþtýr. Öðrenciler öðretmenlerinden ve okullarýndan koparýlarak evlerinden daha uzak okullara gönderilmiþtir. Bir çok öðretmen kendi okulundan baþka okula tayin istemek zorunda kalmýþtýr. Norm fazlasý durumuna düþen sýnýf öðretmenleri sorunu alan deðiþikliði ile çözülmeye çalýþýlmýþtýr. Buna raðmen birçok ilde norm fazlasý öðretmenler res'en atamalarla sürgüne gönderilmiþtir. Eðitim Sen bu hukuksuzluðu mahkemeye taþýyarak maðdur edilen öðretmenlerin maðduriyetlerini gidermiþtir. Büyük þehirlerde veliler çocuklarýný uzak okullara göndermek için servis parasý ödemek zorunda kalmýþtýr.'' dedi. Milli Eðitim Müdürü de sistemin yeni bir sistem olduðunu, bu sistemin eksiklikleri ve sorunlarý olduðunu kabul ettiðini belirtti. Eðitim Sen

Yönetim Kurulu üyesi Cafer Taþkýran ise: ''Müfredata yeni konulan seçmeli dersler seçilirken okul müdürleri velilere tavsiye, telkin ve hatta baský yaparak kendi siyasi düþüncesine ve ideolojisine uygun dersi seçtirmiþtir. Velilerin seçeceði derslerin öðretmenlerinin olmadýðýný söyleyerek tarafsýzlýk ilkesini çiðnemiþtir. Oysa okul idaresinin görevi öðretmeni olmayan dersin öðretmen ihtiyacýný gidermektir.'' dedi. Milli Eðitim Müdürü ise okul idarecilerinin bu þekilde davranmasýnýn çok yanlýþ olduðunu, bundan sonra bu tür sorunlarýn takipçisi olacaðýný belirtti. Eðitim Sen Sungurlu Temsilcisi Nurettin Açýkgöz:'' Okullar da öðretmenlerin ve öðrencilerin kýlýk kýyafet yönetmeliðine uymadan derse girdikleri görülmektedir. Bazý sendikalarýn almýþ olduðu kararlar doðrultusunda, sivil itaatsizlik adý altýnda derslere kravatsýz, kot pantolonla, saç ve sakal týraþý olmadan ve baþörtüsü ile derslere girdikleri görülmüþtür. Oysa okullarýmýz sendika kararlarý ile deðil, Milli Eðitim Bakanlýðý yasa ve yönetmelikleri ile yönetilmektedir. Bu hukuksuzluða Okul Müdürleri, Milli Eðitim Müdürleri göz yumarak suç iþlemektedirler.'' dedi. Milli Eðitim Müdürü ise: Kýlýk kýyafet yönetmeliðinin deðiþtirilerek her kesime hitap edecek þekilde düzenlenmesi gerektiðini belirterek, yinede bu sorunu ilgili yerlere ileterek çözmeye çalýþacaðýný belirtti. Eðitim Sen Yönetim Kurulu üyesi Leyla Özer'de:'' Ýlk ve Orta Okullarda yasak olmasýna raðmen her ay bir veya iki sýnav yapýlmaktadýr. Ýkinci ve üçüncü sýnýf çocuklarýnýn sýnavlarda sýkýlarak sýnav esnasýnda oynamaya baþladýklarý görülmüþtür. Oyun çaðýndaki çocuklarýn sýnav stresi ile psikolojileri bozulmaktadýr. Her ay toplanan sýnav paralarý velilere maddi külfet oluþturmaktadýr. Sýnav paralarý öðretmenlere toplatýlarak öðretmenler tahsildar durumuna düþürülmüþtür. Ayrýca bilgi yarýþmasý adý altýnda deneme sýnavý yapýlmaktadýr. Bilgi yarýþmasýnýn formatý deneme sýnavý þeklinde deðildir. Sýnavýn sponsoru olan Belediye Baþkaný'nýn resmi sýnav kitapçýðýnýn üzerine bastýrýlarak Belediye Baþkaný'nýn reklamý yapýlmaktadýr. Çocuklarýmýz reklam aracý olarak kullanýlmaktadýr. Oysa eðitim ve sýnavlar bilimsel, laik ve parasýz olarak Devlet tarafýndan yapýlmalýdýr.''dedi. Milli Eðitim Müdürü ise Sýnavlarýn çocuklarýn hatalarýný görmeleri açýsýnda önemli olduðunu, bilgi yarýþmasýný okul idare-

Bölükbaþýoðlu Özel Eðitim Uygulama Okulundan Spor Engel Tanýmaz Projesi ölükbaþýoðlu Özel Eðitim Uygu lama Okulu koordinatörlüðünde Gençlik Hizmetleri ve Ýlçe Spor Mü dürlüðü ortaklýðý ile hazýrlanan, Hitit Üniversitesi MYO Çocuk Geliþimi Bölümü gönüllü öðrencilerinin katýlýmý ile uygulama konulan Spor Engel Tanýmaz Projesi devam ediyor.

B

Bölükbaþýoðlu Özel Eðitim Uygulama Okulu öðrenciler, Ýlçe Spor Müdürlüðü Antrenörleri ve MYO gönüllü öðrencilerinin gözetiminde Mahmut Atalay Spor Salonunda Perþembe ve Cuma günleri 2'þer saat çeþitli etkinliklerle birlikte spor yapýyorlar. Bu proje ile engelli öðrenciler, sporun engel tanýmadýðýný ispatlarken ayný zamanda çeþitli aktivitelerle güzel zaman geçiriyorlar. Böylece hem kendi yeteneklerinin farkýna varýyor hem de sosyalleþiyorlar. Gönüllü olarak bu projede yer alan MYO öðrencileri ile sosyal bir sorumluluðu yerine getirirken ayný zamanda aldýklarý teorik eðitimin pratiðini yapma fýrsatý yakalýyorlar. Proje uygulayýcýlarý, ' Bu etkinlikle aslýnda her insanýn spor yapabileceðini, fýrsat verilirse engelli bireylerinde diðer bireyler gibi spor ile hayata daha pozitif bakarak sosyalleþebileceklerini ve mutlu olabileceklerini göstermek istediklerini ifade ettiler. Öðrenci velileri de çocuklarýna bir imkan hazýrlayan Bölükbaþýoðlu Özel Eðitim Uygulama Okulu ve Gençlik Hizmetleri Ýlçe Spor Müdürlüðü yetkilileri ile gönüllü olarak projede yer alan MYO öðrencilerine teþekkür ettiler.

cileri ve öðretmenlerin görüþleri doðrultusunda yaptýklarýný, Milli Eðitimimin bu yarýþmayý yapacak parasý olmadýðýný, sponsor olanlarýn ise reklamýný yaptýrdýðýný belirterek; deneme sýnavlarýnýn yasal olmadýðýný, hangi okulda hangi sýnavýn yapýldýðýný bilmediðini belirtti. Eðitim Sen Sungurlu Temsilcisi Nurettin Açýkgöz, "Milli Eðitim tarafýndan yapýlan sýnavlarda, özellikle ehliyet sýnavlarýnda(Direksiyon sýnavýnda) öðretmenlere görev verilirken haksýzlýklar yapýldýðý, bazý öðretmenlere bir defa görev verilirken bazýlarýna üç-beþ defa görev verildiði görülmüþtür. Bu durumda Milli Eðitim Müdürlüðü eþitlik ilkesine uymayarak tarafsýzlýðýný kaybetmiþtir.'' dedi. Milli Eðitim Müdürü ise sýnav görevi daðýlýmý çizelgesini inceleyeceðini, yanlýþ varsa gidereceklerini belirtti. Eðitim Sen Yönetim Kurulu üyesi Aydýn Altýntaþ ise:''Okullara maddi kaynak ayrýlmadýðý için; yasak olmasýna raðmen velilerden gönüllülük adý altýnda aidat parasý toplanmaktadýr. Bu durum veliler karþýsýnda okul idarecilerinin ve öðretmenlerinin itibarýný düþürmektedir. Okullara en kýsa zamanda ödenek ayrýlmalýdýr.'' dedi. Milli Eðitim Müdürü ise bu konuda yasal düzenleme olduðunu, en kýsa zamanda bu sorunun da çözüleceðini belirtti. Eðitim Sen Sungurlu Temsilcisi Nurettin Açýkgöz ise:''Bazý okul idarecilerinin öðretmenlere kendi sendikalarýna üye olmalarý yönünde tavsiye, telkin ve hatta baský yaptýklarý görülmüþtür. Bizim sendikamýza üye olursanýz iþlerinizi yaparýz. Tayinlerinizde gerekli kolaylýðý gösteririz, ders programýnýzý ayarlarýz. Eðer bizim sendikaya üye olmazsanýz gerisini siz düþünün gibi söylemlerle öðretmenler baský altýna alýnmakta, itaat ettirilmeye ve hizaya getirilmeye çalýþýlmaktadýr. Bu Okul Müdürleri makam ve yetkilerini kötüye kullanarak suç iþlemektedirler.''dedi. Milli Eðiti Müdürü ise bu söylemleri yapanlarýn yanlýþ yaptýðýný, bu konunun takipçisi olacaðýný belirtti. Eðitim Sen Sungurlu Temsilcisi Nurettin Açýkgöz bu ve buna benzer sorunlarý Milli Eðitim Müdürlüðü' nün çözmesi gerektiðini, bir daha bu sorunlarla karþýlaþmak istemediklerini belirterek Eðitim Sen Sungurlu Temsilciliði olarak sorunlarýn çözümünde üzerlerine düþen görevleri yapacaklarýný; ancak, sorunlarýn çözülmemesi halinde her türlü yasal eylemi yapacaklarýný belirtti.


26 NÝSAN 2013 • CUMA

S.S.REK.364

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

6


26 NÝSAN 2013 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

7

10 Bin Gözü Yaþlý Aile Var ürkiye genelinde 2013 yýlý itibari ile 10 bin gözü yaþlý aile kaybolan yakýnlarýný arýyor. Kaybolan vatandaþlarýnýn kiminin kaçýrýldýðý, kiminin de psikolojik nedenlerden evi terk ettiði, kiminin ise kaçýrýlarak dilendirildiði belirtiliyor. 1995 yýlýnda kardeþini kaybeden ve 3 yýl önce de Kayýp Aileler Dayanýþma Derneði'ni kuran Mustafa Çetin Türkiye'de 10 binden fazla yakýnlarýný kaybetmiþ ailenin olduðunu ifade ediyor.

T

Bazý örgütlerin çocuklarý kaçýrdýðýný ve dilendirdiðini iddia eden Çetin, kayýplar için çalýþmalarýnýn sürdüðü ve ayrý ilde þube açacaklarýný dile getirdi. Ülke genelinde çok sayýda kayýp vatandaþýn olduðuna deðinen Çetin, kaçýrýlan vatandaþlarýn yüzde 45'inin engelli olduðunu aktardý. Çetin þöyle devam etti: "Türkiye'de mafyalar var çocuklarýmýzý kaçýrýp dilendiriyorlar. Ben bu dernek ile 5 TL'ye kaybolan vatandaþlarýmýzý buluyorum. Broþürler bastýrýyoruz ve illerde bunlarý daðýtýyoruz. Biz bu alanda çok sayýda kaybolan vatandaþýmýza ulaþtýk. Onlarýn aileleri ile buluþmalarý gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Ben devletten bu konuda yetki istedim. Hani bana bazý yetkiler verirseniz kaybolan vatandaþlara daha kolay ulaþýrým diye haber bekliyorum." dedi. KAYBOLAN YAKINLARINI BULMAK ÝÇÝN SERVET HARCIYORLAR Türkiye'de kaybolan aileler yakýnlarýný bulmak için bu uðurda servet harcadýklarýný belirten Çetin, onlarca gözü yaþlý ailenin olduðunu ve devletin bu alanda ki çalýþmalarýný eksik bulduðunu dile getirdi. Kaybolan zihinsel engellilerin evlerini bulamadýðýný ve devlet tarafýndan bakýldýðýný da belirten Çetin "Ülkemizde kaybolma alanýnda en çok zihinsel engelli kardeþlerimiz zarar görüyor. Yollarýný bulamýyor ve tarif de edemeyince mecburen devlet bakmak zorunda kalýyor bu insanlara, çok büyük acýlar çeken aileler var ve bu soruna bir çözüm tam anlamýyla üretilemedi." þeklinde konuþtu. Ýþ adamlarýndan istedikleri desteði göremediklerine de deðinen Mustafa Çetin, kentteki yetki mercilerinin kendilerine randevu dahi vermediklerinden þikayetçi olduðunu söyledi. Yakýnýný kaybeden Miyase Cemek ise 8 yýldýr kaybolan oðlunu arýyor. Amasya'da ikamet eden Cemek, 14 yaþýndayken oðlunun kaybolduðunu ve bir daha da bulunamadýðý belirtiyor. Tek umudunun Kayýp Aileler Derneði olduðunu dile getiren Cemek, bu sorunun çözülmesini istiyor.

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

Tel : 0364 312 01 43 S.S.REK.396

S.S.REK.365

Kg.


26 NÝSAN 2013 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

8

www.sungurlununsesi.net

Yeni Ford Modelleri ile Sungurlu'da Büyük Buluþma ürkiye'nin lider otomotiv markasý Ford'un yeni modelleri, 26 Nisan Cuma günü Sungurlu'da görücüye çýkýyor. Belediye karþýsý saat kulesi meydanýnda yapýlacak Yeni Ford modellerin sergileneceði Ford Fiesta, Focus, Kuga, Connect, BMAX, Tourneo Custom ödüllü 1.0 EcoBoost motorlu Focus modellerini yakýndan tanýma ve test etme imkaný bulacaklar.

T

Ford Yeni Kuga

Yenilenen binek otomobil ve ticari araç ürün gamý ile Türkiye'de teknolojiyi demokratikleþtiren Ford, yeni yýla 4 yeni modelle girdi. Yeni B-MAX, Tourneo Custom, Ranger ve ödüllü 1.0 EcoBoost motorlu Focus modelleri ile Ford, müþterilerinin hayatlarýna katma deðer saðlayacak ve hayatlarýný kolaylaþtýrýyor. Tüm yeni modelleri Çorum Bayii Evlüce Otomotiv, 26 Nisan Cuma günü yeni modellerin test edildiði çok özel bir buluþma organizasyon gerçekleþtirecek. Yeni Ford Tourneo Custom ticaretin lideri olacak Satýþýna Ekim ayý ortasýnda baþlanan Ford'un tamamen yenilenen kompakt orta ticari araç neslini temsil eden Tourneo Custom, þýk ve modern dýþ tasarýmý, binek otomobil konforu sunan iç bölümü ve üstün sürüþ özellikleriyle ticaretin makam aracý olmak üzere tasarlandý. Sýnýfýnýn lideri yakýt tüketimi

deðerlerine sahip Tourneo Custom, efsanevi Transit dayanýklýlýðý, konfor, þýk tasarým ve segmentinde ilk defa sunulan teknolojiler sunarak mükemmel bir iþ ortaðý oluyor. Segmentinde konforun sýnýrlarýný zorlayan Tourneo Custom'da geri görüþ kamerasý, þeritte kalma yardýmcýsý ve þerit takip sistemi yer alýrken ayrýca Ford Focus gibi Tourneo Custom'da yeni nesil Elektronik Denge Programý (ESP) teknolojisi ve Dinamik Tork kontrolü de bulunuyor. Yeni Ford Tourneo Custom8+1 minibüs modelleri ile personel ve turizm taþýmacýlýðýnda üstün konforu ve þýk tasarýmý ile kullanýcýlarýn ilk tercihi olmaya aday.2.2 litrelik Duratorq motor, standart olarak Otomatik Start/Stop sistemine sahip. Ortalama 6,5 litre/100 km'lik yakýt tüketimi ile mevcut Transit'e göre yüzde 24'e varan bir düþüþ anlamýna geliyor. Ford Focus yeni ileri teknoloji özellikleri ile sýnýfýna öncülük etmeye devam ediyor Satýþa sunulduðu ilk günden itibaren sürüþ keyfini artýran ve seyahatlerin daha güvenli olmasýný saðlayan akýllý teknolojileri ile öne çýkan üçüncü nesil

Ford Yeni Fiesta Focus, teknolojilerine bir dizi yeni nesil teknolojiyi daha ekliyor. Birçoðu sýnýfýnda bir ilk olan bu yeni teknolojiler sayesinde Yeni Ford Focus ile yolculuklar çok daha güvenli ve konforlu hale geliyor.

Fod B Max Türkiye'de 125PS'lik versiyonu ile 1.0l EcoBoost motor Yeni Focus ile ilk olarak Temmuz ayýnda satýlmaya baþlandý. Segmentinin en küçük hacimli ve en düþük yakýt tüketimine sahip benzinli motoru olarak kullanýcýsýna yüksek performans ve yakýt ekonomisini birarada sunan Focus 1.0 EcoBoost, alt devirlerde yakaladýðý 170 Nm'lik yüksek torku geniþ devir Transit Connect Kombi

aralýðýnda devam ettirerek yüksek çekiþ gücü saðlýyor. Motor bloðu bir A4 kaðýdýnýn üzerine sýðacak kadar küçük olan motor, 125 PS'lik seçeneði ise ortalama 5.0 litre/100 km tüketime ve 114 gr/km CO2 salýmýna sahip. Yeni Ford Focus

Þimdiye kadar sadece premium markalara verilmiþ olan "Euro NCAP Ýleri Güvenlik" ödüllerini Ford'a kazandýran "Aktif Þehir Ýçi Güvenlik Sistemi" ve "Þeritte Kalma Yardýmcýsý", Focus'ta kaza önleme teknolojileri ve geliþmiþ yolcu koruma sistemlerine verilen önemin en büyük göstergesi. Yeni Focus'un ürün gamýnda hali hazýrda sunulan Aktif Þehir Ýçi Güvenlik Sistemi'ne diðer bir ödüllü teknoloji olan "Þerit Takip Sistemi ve Þeritte Kalma Yardýmcýsý" da ekleniyor. Ford Tourneo Custom

S.S.REK.366

26 Nisan 2013  

Sungurlu'nun Sesi Gazetesi

Advertisement