Page 1

26 ARALIK 2012 • ÇARÞAMBA

YIL: 43 • SAYI: 3559 • 50 Kr.

Baðýmsýz Siyasi Günlük Gazete www.sungurlununsesi.net • hititofset@hotmail.com

Sungurluspor 3-0 Hükmen Maðlup

KDevamý Sayfa 4’de

Çocuklar Sigara Ýçiyor, Ýdareciler Uyuyor ürkiye'de olduðu gibi ilçemizde de sigaraya baþlama yaþý her geçen gün düþüyor. Kapalý alanlarda sigara yasaðýna raðmen, özellikle gençler arasýnda daha çok özentiyle baþlayan sigara alýþkanlýðý yaygýnlaþýyor. Özellikle öðrenciler arasýnda sigara kullanma oraný tedirgin edici boyutlara ulaþýyor.

T

100’e Yakýn Aracýn Lastiklerini Kestiler

Halk Otobüsü Fabrika Bahçesine Uçtu : 5 Yaralý KDevamý Sayfa 2’de

Sungurlu Ulusoy Dað Tesisleri Sahibi Ýþadamý Murat Koçak ;

“Kalýcý ve Uzun Vadeli Yatýrýmlar Ýçin Ses Getirmeliyiz”

KDevamý Sayfa 2’de

SAYFA

Ders Saatinde Bu Öðrencilerin Okul Dýþýnda Ne Ýþi Var.

Henüz ortaöðretim çaðýndaki öðrenciler, okullarýndaki ders saatleri aralarýný sigara içmek için kullanýyor. Birçok lise öðrencisi, okullarýndaki teneffüs saatlerinde okul sýnýrlarý dýþýna çýkarak sigara içiyor. Hatta bazý öðrenciler, okulu gören yerlerde sigaralarýný çekinmeden içebiliyor. Okul idarecilerinin ise bu durum karþýsýnda giriþimde bulunmadýðý görülüyor. Ýlköðretimler dahil özellikle liseli öðrenciler, topluluk halinde ya da 2-3 kiþilik arkadaþ grubuyla okul yanýndaki yerlerde teneffüsün bitiþ saatine kadar sigara içiyor. Hatta bazý öðrenciler, okulun önündeki yolda halinden rahat olduðu anlaþýlýr þekilde sigara kullanýyor. Önceki gün Þekerpýnar Mahallesi’nde bulunan boþ arsada ortaöðretim çaðýndaki 2 öðrencinin sigara içmesi objektiflerimize yansýdý. Bu fotoðrafta sigara baþlama yaþýnýn ne kadar düþtüðü gözler önüne serildi. KDevamý Sayfa 6’da

3

KEY Alamayanlar Ýçin Son Þans onut Edindirme Yardýmý (KEY) ödemesini hâlâ alamayanlarýn kurumlarýna baþvurmasý için tanýnan sürede son bir haftaya girildi. 31 Aralýk'a kadar itiraz baþvurusu yapmayanlar hak talep edemeyecek. KDevamý Sayfa 4’de

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

SAYFA

K

7


26 ARALIK 2012 •ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

100’e Yakýn Aracýn Lastiklerini Kestiler orum'da gece geç saatlerde park halinde olan yaklaþýk 100 aracýn lastikleri býçakla kesilerek zarar verilirken, bazý araçlarýn da camlarý kýrýldý. Olayla ilgili yaþý küçük 2 çocuðun gözaltýna alýndýðý öðrenildi.

Ç

Edinilen bilgilere göre, olay, Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Polisi arayan vatandaþlar park halindeki araçlara zarar veren kiþiler olduðu yönünde ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptýklarý incelemede 4 ayrý sokakta 100'e yakýn aracýn lastiklerinin kesildiðini tespit etti. Yapýlan incelemede bazý araçlarýn da aynalarý ile camlarýnýn kýrýldýðý öðrenildi. Lastikleri býçaklanan araçlar içerisinde traktörler de yer alýyor. Araçlarýnýn lastiklerinin indiðini gören vatandaþlar þok yaþarken, olayla ilgili þikayette bulundu. Aracýnýn lastikleri kesilen bir vatandaþ, "YEDAÞ Ýl Müdürlüðü'nün oradan baþlamýþlar bizim bulunduðumuz sokaða kadar hiç sýrasýný bozmadan araçlarýn lastiklerini kesmiþler" dedi. Baþka bir vatandaþ ise olayýn gerçekleþtiði baþka bir sokakta bazý araçlarýn lastiklerinin yaný sýra aynalarý, kaporta kýsmý ve camlarýna zarar verildiðini dile getirerek, "Arkadaþým aracýný getirdi onun da aracýnýn aynasý, stop lambalarý ve camlarýný kýrmýþlar" ifadelerini kullandý. Polis ekipleri, bunun üzerine bölgede çok yönlü bir soruþturma baþlatýrken Asayiþ Þube Müdürlüðü

ekipleri 2 çocuðun hareketlerinden þüphelendi. Polislerin kimlik kontrolü yapmak istemesi üzerine çocuklar kaçmaya baþladý. Kýsa süreli kovalamacanýn ardýndan kaçan çocuklarý bir süre kovaladýktan sonra park halindeki bir TIR'ýn altýnda saklanýrken yakaladý. Evden kaçarak, alkol aldýklarý iddia edilen çocuklarýn araçlarýn lastiklerini kendilerinin kestiðini söylediði öðrenildi. Çocuk Þube Müdürlüðü ekiplerine teslim edilen çocuklarýn, adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. Olayla ilgili soruþturma sürüyor.

Halk Otobüsü Fabrika Bahçesine Uçtu : 5 Yaralý orum-Ankara yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çýkan halk otobüsü devrilerek kullanýlmayan bir un fabrikasýnýn bahçesine uçtu. Beton elektrik direðine çarparak durabilen araçta bulunan 5 kiþi çeþitli yerlerinden yaralandý.

Ç

Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi'nden il merkezine seyir halinde olan Murat Telli (33) yönetimindeki 19 TN 465 plakalý halk otobüsü, þehir merkezine 7. kilometre kala yolun kaygan olmasý nedeniyle kontrolden çýktý. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte þarampole düþerek yan yatan otobüs sürüklenmeye baþladý. Bir süre sürüklenen halk otobüsü elektrik direðine çarparak durabildi. Çarpmanýn etkisiyle otobüste bulunan 4 yolcu yaralanýrken, otobüs sürücüsü Murat Telli ise araçta sýkýþtý. Yaralýlar Kenan Basan (34), Erman Mumcu (41), Hüseyin Teke (29) ve Mustafa Karadana (35) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Otobüste sýkýþan sürücünün kurtarýlmasý için de olay yerine Belediye kaza kýrým ekibi çaðrýldý. Yaklaþýk 45 dakika süren çalýþmanýn ardýndan otobüsün ön tarafýnda sýkýþan sürücü kurtarýldý. Kazanýn duyulmasýnýn ardýndan Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne gelerek yaralýlarýn durumu hakkýnda bilgi aldý. Kazayla ilgili bir açýklama yapan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Çorum Belediyemizin toplu taþýma hizmetlerini yerine getiren Ulaþ A.Þ.'ye ait bir otobüs yerlerin biraz kaygan olmasý ya da þoför hatasý sonucu bununla ilgili yorum yapmak, deðerlendirme yapmak imkanýna sahip deðiliz kaza yapmýþ. Bizim için sevindirici olan yaný olayda herhangi bir ölümlü vakanýn gelmemiþ olmasý. Þoförümüz ile beraber þu an 5 kiþi hastaneye sevk edilmiþ durumda. En son þoförümüzü hastaneye sevk ettik. Hiçbirisi ile ilgili hayati bir durum söz konusu deðil. Ýnþallah kýsa sürede tedavileri gerçekleþtirilerek taburcu edilmiþ olurlar. Teknik incelemeleri kaza kýrým ekibimiz, gerekse emniyet mensuplarýmýz yapacak" dedi . Olayla ilgili soruþturma devam ediyor.

www.sungurlununsesi.net

2

Traktör Þarampole Yuvarlandý : 1 Ölü skilip ilçesinde bir traktör, þarampole yuvarlandý. Kazada 1 kiþi hayatýný kaybetti.

Ý

Kaza, Yukarýörenseki köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyün kanalizasyon iþi ihalesini alan özel bir þirkette çalýþan Ýsmail Yeter (37) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu þarampole yuvarlandý. Kazada sürücü Yeter, traktörün altýnda kalarak hayatýný kaybetti. Yeter'in traktördeki iþ arkadaþý Nurettin Þen ise kazayý hafif sýyrýklarla atlattý. Kaza ile ilgili soruþturma sürüyor.

Üstüne Çaydanlýk Döküldü ungurlu'da üzerine çaydanlýk dökülen 1 yaþýndaki çocuk aðýr yaralandý.

S

Kadýrga Sokak'ta meydana gelen olayda, üzerine sýcak çaydanlýk dökülen Z.Y. isimli kýz çocuðu yaralandý. Çocuk ilk müdahalenin ardýndan Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi.

Mehmet Akif Ersoy'da Kaza ahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana gelen kazada yaya aðýr yaralandý.

B

N.A. araçla giderken caddede yaya 12 yaþýndaki çocuða çarptý. Aðýr yaralanan çocuk hastanede tedavi altýna alýndý.

Çukura Düþtü smancýk'ta çukura düþen vatandaþ yaralandý.

O

Stadyum Sokak'ta meydana gelen olayda Y.S.isimli vatandaþ iþ makinesinin açtýðý çukura bakarken ayaðý kayýp düþtü. Yaralanan vatandaþ tedavi edildi. Dodurga'da Evren Caddesi'nde düþen Ý.K. isimli bebek yaralandý. Ýlk tedavisi ilçede yapýlan bebek Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne götürüldü.

Soba Gazý Zehirledi rtaköy'de sobadan çýkan gaz yüzünden yaþlý karý-koca zehirlendi.

O

Evde oturduklarý odada sobadan sýzan karbonmonoksit gazý yüzünden E.Ö. ve Þ.Ö. isimli yaþlýlar zehirlendi. Ýlk tedavileri ilçede yapýlan karý-koca Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi.


26 ARALIK 2012 •ÇARÞAMBA

3

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

19 Aralýk 2012 Çarþamba Bora Eczanesi (Dispanser Karþýsý)

--Sungurlu Ulusoy Dað Tesisleri Sahibi Ýþadamý Murat Koçak ;

SATILIK (Fatih Otel)

“Kalýcý ve Uzun Vadeli Yatýrýmlar Ýçin Ses Getirmeliyiz” ungurlu Ulusoy Dað Tesisleri Sahibi Ýþadamý Murat Koçak, “2013 ve 2023 Türkiye’sinde Çorum’un yeri ve hedefleri” baþlýðý altýnda yaptýðý açýklamada, ülke genelinde yaþayan tüm Çorumlularýn birlik beraberlik içerisinde hareket ederek Çorum için kalýcý ve uzun vadeli yatýrýmlarla ses getirmesi gerektiðine dikkat çekti.

S

Satýlýk Ýmarlý Arsalar TOKÝ Yolu ve Terminal Caddesi Köþe Baþý Ýþyerine Uygun 573 m2 - 464m2 - 414m2 imarlý arsalar satýlýktýr. Müracaat : 0532 667 93 25 0544 667 93 25

S.S.REK.556

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Ýmtiyaz Sahibi Muammer ÖZEL Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Muhabirler

Serkan ÞANSEVER H. Mustafa SARIYÜCE

Dizgi, Montaj, Baský

SATILIK MEYVE BAHÇESÝ Osmanlý Petrol arkasýnda 4900 m2 ve 4600 m2 ölçülerinde bitiþik 2 adet bahçe satýlýktýr. Bahçe Ýçerisinde : 1 Adet 32 m2 Ev 1 Adet Keson Kuyu 1 Adet 15 m3 Beton Sulama Havuzu Elektrik ve Su abonesi Damlama Sulama Tesisi 250 civarýnda ortalama 3 yaþýnda meyve aðaçlarý mevcuttur. Müracaat : 0542 891 88 30 0505 374 70 69

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 7,91 TL. 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 300 TL. : 50 TL. : 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

S.S.STK.607

2012 yýlýnýn son günlerine gelindiðini, 2012 yýlýnýn, genel görünüm itibariyle Türkiye genelinde iyi geçtiðini, buna karþýn, yaþanan acý terör olaylarý ve Þehitlerimizin herkesi çok üzdüðünü ifade eden Murat Koçak, 2023’e doðru kararlýlýkla ilerleyen Türkiye’mizin çözülmesi gereken meseleleri olduðuna vurgu yaptý. Murat Koçak, açýklamasýný þöyle sürdürdü: “Baþlýca önemli sorunlar arasýnda: terör, Güneydoðu meselesi, eðitim, ekonomideki bölgesel kalkýnmýþlýk farklýlýklarý, komþu ülkelerdeki olumsuz geliþmeler ve yeni anayasa süreci gibi konular vardýr. Türkiye’nin bölgesinde ve Dünya dengelerinde önemli bir yere sahip olduðunu, ayrýca jeostratejik, jeopolitik ve jeoekonomik önemini Dünya ülkeleri gitgide daha iyi anlamýþtýr. Gerek Ortadoðu, gerek Orta Asya ve Avrasya coðrafyasýnda en hassas öneme sahip ülke Türkiye’dir. Çünkü Türkiye, NATO ittifakýna baðlý en önemli üye ülkeler arasýndadýr. Dünya barýþý ve huzuru için, geçmiþ yýllarda Makedonya ve Arnavutluk’ta, Bosna Hersek’te, Kosova’da ve Lübnan’da konuþlanmýþ olan Türk askerlerimiz günümüzde Afganistan’da NATO çerçevesinde görevini halen yürütmektedir. 2023 Türkiye’sinde Çorum’un yeri, önemi ve yatýrým hedefleri nelerdir? Çorum, Ýç Anadolu’dan Karadeniz’e, oradan da Doðu Anadolu’ya giden yollar üzerinde önemli bir sanayi, ticaret, turizm ve kültür kentimizdir. Türkiye genelinde, gerek baþkentimiz Ankara’da olsun, bürokraside, devlet kademelerinde ve birçok önemli yerde Çorumlu hemþerilerimiz görev yapmaktadýrlar. Hakeza, sivil toplum örgütlerinde, meslek odalarýnda, baþkan ya da yönetim kademelerinde de mutlaka Çorumlular vardýr. Bu önemli yerlerdeki Çorumlu hemþerilerimizle beraber Çorum’da, Ankara’da, Ýstanbul’da, Almanya’da hatta Amerika’da bile Çoruma faydalý birlik beraberlik toplantýlarý yapýp, Çorum’da kalýcý ve uzun vadeli yatýrýmlar için ses getirmeliyiz. Gençlerimize, Çocuklarýmýza, torunlarýmýza nasýl bir Çorum býrakmalýyýz? 2013’de Çoruma çok kapsamlý hastane temeli atýlmalý ve yapýlmalý. 2013’de demiryolu alanýnda somut geliþmeler yaþanmalý. 2013’de yeni teþvik yasasýyla beraber 200-500 kiþilik çaðrý merkezi açýlmalý. 2013’de Çorum’un yerel ekonomisi için Hitit Üniversitesi’nde okuyan öðrenci sayýsýný 20 binin üzerine çýkarmak için yatýrým ve proje çalýþmalarý yapýlmalý. 2013’de Çorum’un gelecek 10 yýllýk turizm hedefleri belirlenmeli. 2013’de Çorum Çaðdaþ Yeni Otogarýna kavuþmalý. 2013’de Çorum ve Ýlçeleri göç veren deðil, göç alan Çorum olmalý. 2013’de Savunma sanayi, yazýlým-teknokent yatýrým ve üretim bölgesi olmasý için lobi faaliyetlerine önem verilmeli. 2013’de Fuarcýlýk geliþtirilmeli. 2013’de Kadýnlarýn ve gençlerin iþ istihdamý için Belediye ve Çorum Ticaret odasýyla makro ve mikro çalýþmalar yapýlýp, hayata geçirilmeli. 2013’de Çorum’da spor, sanat, tiyatro ve müzik etkinliklerine daha da önem verilmeli. 2013’de Engelli vatandaþlar ve yaþlý vatandaþlarýmýz için modern sosyal tesisler olmalý. 2013’de Çorum’a havaalaný yapýlmasý isteniyorsa, Çorum’un milletvekilleri, siyasileri, Çorum TSO ve meslek odalarý, sivil toplum örgütleri, dernekler ve federasyonlar Ankara’da etkili lobicilik yapmalýdýrlar Sonuç olarak, hepimiz “Çorumluyuz, birbirimizden sorumluyuz” diyorsak hep beraber Çorum için çalýþmalýyýz. 2013 yýlýnýn, ülkemize, milletimize saðlýk, baþarý, huzur ve mutluluk getirmesini diler, saygýlarýmý sunarým.”

S.S.STK.606

Cengiz Topel Cad. Vergi Dairesi Karþýsý’nda bulunan Asansörlü Fatih Otel Satýlýktýr Müracaat : Mustafa Karaman 0533 620 56 59

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


26 ARALIK 2012 •ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4

Sungurluspor 3-0 Hükmen Maðlup

azar günü Çorum'da Hitit Gençlikspor-Sungurluspor arasýnda oynanan 1. Amatör Lig maçýnda karþýlaþma 1-1 devam ederken, çýkan olaylar yüzünden hakem maçý tatil etmiþ, Sungurluspor'dan 5 oyuncu kýrmýzý kart gördüðü için 3-0 maðlup sayýldý. Çorum 1. Amatör Küme'de ikinci sezonun ilk maçýnda oynanan Hitit GençliksporSungurluspor maçýnýn 80. dakikasýnda orta hakem Mehmet Ali Cýrýl'ýn Sungurluspor antrenörü Mustafa Özdemir'i sahadan çýkarmasýyla ortam bir anda gerilmiþti. Bu olayýn ardýndan maçýn orta hakeminin Sungurlusporlu oyunculardan Engin'i kendisine küfür ettiði iddiasýyla kýrmýzý kartla oyundan atýnca saha karýþtý. Kararýn ardýndan futbolcular ve tribünde bulunan seyircilerin hakeme saldýrmasý üzerine maç tatil edildi. Bu sýrada sahaya ellerinde coplarla sahaya giren polis orta ve yardýmcý hakemleri sahadan kaçýrdý. Bir hayli gergin geçen maçta Sungurluspor'lu 10 oyuncuya sarý, 5 oyuncuya kýrmýzý kart, Hitit Gençlikspor'lu 2 oyuncuya sarý, 2 oyuncuya da kýrmýzý kart gösterildi. Dün akþam toplanan Tertip komitesi hakem verdiði rapor doðrultusunda Sungurluspor'dan 5 kiþi kýrmýzý kart gördüðü için Sungurluspor'u 3-0 hükmen maðlup saydý. Buna göre Sungurluspor haftayý 6 puanla 10. sýrada tamamladý.

P

KEY Alamayanlar Ýçin Son Þans 1 Aralýk'a kadar itiraz baþvurusu yapmayanlar hak talep edemeyecek.

3

Konut Edindirme Yardýmý (KEY) ödemesini hâlâ alamayanlarýn kurumlarýna baþvurmasý için tanýnan sürede son bir haftaya girildi. KEY ödemeleriyle ilgili olarak 2011 yýlý Kasým ayýnda yayýmlanan kararnameye göre, listelerdeki hata ve eksikler nedeniyle paralarýný alamayanlar, bu yýlýn sonuna kadar çalýþtýklarý kurumlara baþvurabiliyor. 31 Aralýk'ta baþvuru süresinin dolmasýnýn ardýndan, maaþlarýndan KEY kesintisi yapýlanlar, hak talep edemeyecek. Bu tarihten sonra eksik ve hatalý ödeme için dava açma imkaný da olmayacak. KEY kapsamýnda þu ana kadar 6 milyona yakýn hak sahibine 2.5 milyar liranýn üstünde ödeme yapýldý. 1.5 milyona yakýn kiþiye de 500 milyon liranýn üstünde ek ödeme öngörülüyor.

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

orum Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel, Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým'ý ziyaret etti.

Ç

Ziyaretle ilgili yapýlan açýklamada, Dr. Turgay Happani'nin Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði'ne atanmasýnýn ardýndan vekâleten yürütülen Saðlýk Ýl Müdürlüðü görevine Dr. Ýsmail Yücel atandýðý, Yücel'in ilk ziyaretinin Çorum Milletvekillerine olduðu belirtildi. Çorum Milletvekilleri Uslu, Baðcý ve Yýldýrým, Saðlýk Ýl Müdürü Ýsmail Yücel'e hayýrlý olsun dileklerini ilettiler. Saðlýk alanýnda iktidarlarý döneminde Çorum'un büyük yatýrýmlar aldýðý, Genel Sekreter Turgay Happani ile koordineli çalýþmalar yaparak Ýl merkezi ve ilçelerin ihtiyaçlarýnýn gözden geçirilmesi gerektiðini vurgulayarak, kendisinden baþarýlý hizmetler beklediklerini ifade ettiler. Çorum Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, bir ay içerisinde Çorum'da saðlýk alanýnda neler yapýlabileceði ile ilgili bir çalýþma yaparak milletvekillerine bilgi sunacaðýný belirtti.


26 ARALIK 2012 •ÇARÞAMBA

S.S.REK.557

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

5


26 ARALIK 2012 •ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

6

www.sungurlununsesi.net

Çocuklar Sigara Ýçiyor, Ýdareciler Uyuyor ürkiye'de olduðu gibi ilçemizde de sigaraya baþlama yaþý her geçen gün düþüyor. Kapalý alanlarda sigara yasaðýna raðmen, özellikle gençler arasýnda daha çok özentiyle baþlayan sigara alýþkanlýðý yaygýnlaþýyor. Özellikle öðrenciler arasýnda sigara kullanma oraný tedirgin edici boyutlara ulaþýyor.

T

Henüz ortaöðretim çaðýndaki öðrenciler, okullarýndaki ders saatleri aralarýný sigara içmek için kullanýyor. Birçok lise öðrencisi, okullarýndaki teneffüs saatlerinde okul sýnýrlarý dýþýna çýkarak sigara içiyor. Hatta bazý öðrenciler, okulu gören yerlerde sigaralarýný çekinmeden içebiliyor. Okul idarecilerinin ise bu durum karþýsýnda giriþimde bulunmadýðý görülüyor. Ýlköðretimler dahil özellikle liseli öðrenciler, topluluk halinde ya da 2-3 kiþilik arkadaþ grubuyla okul yanýndaki yerlerde teneffüsün bitiþ saatine kadar sigara içiyor. Hatta bazý öðrenciler, okulun önündeki yolda halinden rahat olduðu anlaþýlýr þekilde sigara kullanýyor. Pazartesi günü Þekerpýnar Mahallesi arkasýnda bulunan boþ arsada ortaöðretim çaðýndaki 2 öðrencinin sigara içmesi objektiflerimize yansýdý. Saðlýk Bakanlýðý, daha önce kapalý alanlardaki sigara yasaðýný öðrenim gördükleri okullarda ihlal eden öðrencilere uygulanacak para cezasý ile ilgili belirsizliðin giderilmesi için Milli Eðitim Bakanlýðý'ndan görüþ istemiþti. Buna göre, okulda sigara içerken yakalanan 15 yaþýn üstündeki öðrencilerin hem disiplin, hem para cezasýna çarptýrýlmasý öngörülmüþtü.

DUYURU Derneðimiz üyelerinin 2012 yýlý Aidatlarýný 31 Aralýk 2012 Tarihine Kadar Yatýrmalarý Önemle Duyurulur. Türkiye Kýzýlay Derneði Sungurlu Þubesi

Satýlýk Arsa Ocaklý Tesisleri Yaný Otoyola sýfýr, Kafeterya, Düðün Salonu, Halý Saha Kompleksini Ýçinde Barýndýrmaya Uygun Arsa Komple Satýlýktýr

(22 Parsel, 11 Dönüm Üzeri Sahibinden Satýlýktýr Müracaat : Miþ Miþ Kuruyemiþ 0505 250 25 95 0364 311 80 85

Baktat Tesisleri Yýlbaþý Gecesi Eðlence Programý

Yemek Çeþitleri

Teþekkür Fevzi Çakmak Ýlkokulu’nun lavabolarýný yaptýran Sungurlu Kaymakamýmýz Sayýn Hulusi Þahin’e tüm velilerimiz adýna teþekkür ederiz. Fevzi Çakmak Ýlkokulu Okul Aile Birliði

S.S.REK.559

ýþ : a L B T i þ i K .00 5 6

* Hindi Dolma * Ordövr Tabaðý * Ýþkembe Çorbasý L * Kuruyemiþ 0T 3 r: da * Meyve a K þa a Y * Salata / Cacýk (15 * Meþrubat * Ara Sýcaklar (Sosis - Sigara Böreði) * 17 cc Raký (Ýsteðe baðlý olarak 35 cc Þarap 2 ad. Bira)

Süpriz Bayan Sanatçý Eþliðinde

5Rezerve 6 4 6 7 4 Ýçin 13 1 Telefonlarýmýz 0364

S.S.REK.558

Not : Programýmýz Aileli Olacaktýr.


ungurlu'da hava sýcak lýðýndaki düþüþler yollarda buzlanma riskini artýrýyor. Yetkililer, sürücüleri özellikle gizli buzlanmaya karþý dikkatli olmalarý konusunda uyarýyor.

S

Eleman Aranýyor Müracaat : Büroya Yapýlacaktýr.

T.C. SUNGURLU 1.ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Dosya No: 2012/5 Tal.

S.S.STK.608

Ýrem Unlu mamülleri Muhasebe Bölümü’nde çalýþtýrýlmak üzere bayan eleman alýnacaktýr.

Trafikte büyük tehlikelere neden olan gizli buzlanmaya dikkat çeken yetkililer, "Yollardaki bazý kritik noktalarda görülen gizli buzlanma kazalara davetiye çýkarýyor" uyarýsýnda bulundular. Gizli buzlanmanýn, sabaha karþý yaðan çið ve kýraðýnýn yol üzerinde donmasý nedeniyle meydana geldiðini anlatan yetkililer, "Köprü ve viyadükler ile yan rüzgârlarý çok fazla alan yüksek yerler, gizli buzlanma riski en yüksek yerler" diye konuþtular. Yetkililer, gizli buzlanma ve sürüþ teknikleri hakkýnda þu bilgileri verdiler: "Sürücüler, yaðýþlarýn ardýndan gizli buzlanma bekler. Halbuki, gizli buzlanma için herhangi bir yaðýþa ihtiyaç yok. Sürücüleri aldatan en önemli faktör budur. Gizli buzlanmayý tetikleyen en önemli unsurlardan biri çið. Sýcaklýðýn eksi derecelere düþtüðü bölgelerde çið, buza dönüþür ve buna da gizli buzlanma denir. Son zamanlarda yaþanan kazalarýn birçoðu sabaha karþý ya da sabah saatlerinde çiðin gizli buzlanmaya dönüþmesi nedeniyle meydana geldi.

7

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

Satýlýk Dükkan Þehit Orhan Yazdýç Galericiler Sitesi No : 2’de bulunan 250 m2 dükkan satýlýktýr Kemallý Köyü’nde 5 adet 50 dönümü sulu olmak üzere toplam 160 dönüm tarla satýlýktýr.

Müracaat : 0542 380 55 57

S.S.STK.609

26 ARALIK 2012 •ÇARÞAMBA

GAYRÝMENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI (Sungurlu 1. Ýcra Müdürlüðünden)

Satýlmasýna karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kýymeti, adedi ve evsafý:

MEVCUT DURUMU: 1410 ada 3 parsal üzerinde bodrum+zemin+ 6 kattan oluþan betonarma kargas yapýdýr.Asansörlü, Isýtma sistemi baðýmsýz doðalgazlý kombili sistemdir.Her Katta iki daire bulunmaktadýr.söz konusu daire B blok 2 kattaki 48/2905 arsa paylý 5 nolu baðýmsýz bölümdür. 2 kat 5 nolu baðýmsýz bölüm kullanýlmakta olup 4 oda 1 salon,antre,mutfak,banyo,tuvalet Ve lavabodan ibarettir.2 adet balkon bulunmaktadýr.odalarýn tabaný laminat,parke,antre,banyomutfak ve tuvaletin ise granittir. Duvarlar alcýlý üzeri plastýk boyalý,Oda tavanlarý kartonpiyer,Kapý ve pencereler ahþap,Mutfak mermeri,,mermer altý ve üstü dolaplarý mevcuttur. Dairenin yüzölçümü 155,00 M2 dir. ÝMAR DURUMU: Belediye Ýmar Planýnda ayrý nizam 7 kat mesken alaný içerisindedir. MUHAMMEN BEDELÝ 110.025,98 TL TAPU KAYDI: Çorum ili Sungurlu ilçesi, Sunguroðlu Mahallesi Ada: 1410 Parsel: 3' de kayýtlý 5 nolu baðýmsýz bölümdür. 1- 1. Satýþ, Sungurlu Adliyesi Konferans Salonu 12/02/2013 günü saat 14.00 – 14.10 açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen kýymetin %60' ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý mecmuunu ve satýþ masraflarýný geçmek þartý ile en çok artýrana ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak þartýyla 22/02/2013 günü yine ayný saatlerde ve ayný 1.Sungurlu Ýcra Müdürlüðü kaleminde ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu artýrmada da bu miktar elde edilememiþse gayrimenkul, en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak üzere artýrma ilanýnda gösterilen müddet sonunda en çok artýrana ihale edilecektir. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40' ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen kýymetin %20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý istediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç-masraflarý ile KDV.alýcýya ait olacaktýr. Birikmiþ vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (irtifak hakký sahiplerinin) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile onbeþ gün içinde dairemize bildirmeleri gerekir. Aksi halde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaklardýr. 4- Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alacýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zarardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ile temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilecektir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin Müdürlüðümüzün 2012/5 Tal. numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 7- Taþýnmaz satýþ ilaný ilgililerin bilinen adreslerine teb.lið edilmek üzere gönderilmiþ olup, belirtilen adreslerde teblið edilememe halinde iþ bu satýþ ilanýnýn ilanen tebligat yerine kaim olduðu ilan olunur. 25/12/2012 (Ýc.Ýf.K.126) Yönetmelik Örnek No: 27µ S.S.RES.45

S.S.REK.560

TAPU KAYDI: Çorum ili Sungurlu ilçesi, Sunguroðlu Mahallesi Ada: 1410 Parsel: 3' de kayýtlý 5 nolu baðýmsýz bölümdür. 2.905,79 M2 yüzölçüme sahip, borçlunun hissesi TAM olan Dairenin arsa payý 48/2905 olan Meskendir..

YÝTÝK - Beko 498 TR A16 000 41002847 seri numaralý yazar kasa ruhsatýmý kaybettim. Hükümszüdür. Durmuþ Kayaer

S.S.YTK.192

YÝTÝK - Adýma kayýtlý bulunan 501-600 seri nolu 2 cilt Perakende Satýþ Fiþimi kaybettim. Hükümszüdür. Haydar Kalýnsazlýoðlu S.S.YTK.193 YÝTÝK - Nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümszüdür. Muzaffer Özkul

S.S.YTK.194


S.S.REK.561

26 ARALIK 2012 •ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

8

26 Aralık 2012  

Sungurlu'nun Sesi Gazetesi