Page 1

YIL: 44 • SAYI: 3966 • 25 Kr.

25 NÝSAN 2014 • CUMA

NÖBETÝ BABA YAÐMUR VE ÞÜKÜR DUASI 18 MAYIS'TA B

oðazkale ilçesine baðlý Evci Köyü'nde bu yýl 124'ncüsü düzenlenecek olan Geleneksel Nöbeti Baba Yaðmur (Þükür) Duasý Kaynaþma ve Barýþma etkinliklerinin 18 KDevamý Sayfa 7’de Mayýs'ta yapýlacaðý bildirildi.

ÞAHÝNER YEÞÝL BÝR SUNGURLU ÝÇÝN KOLLARI SIVADI ungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner yeþil bir Sungurlu oluþturmak için kollarý sývadý.

S

Sungurlu'ya yeþil imajýný vermek istediðini söyleyen Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, ilçede bulunan ana arterler üzerindeki orta refüjler dahil tüm ilçede yeþillendirme çalýþmalarýna büyük bir önem verdiklerini dile getirdi. KDevamý Sayfa 2’de

Futbol Turnuvasý Sona Erdi

'HANGÝSÝ BABASI' BEÐENÝLDÝ

KDevamý Sayfa 6’da

KDevamý Sayfa 3’de

SAYFA

4

Tek Ders Sýnavý Bekleyenlere Müjde

Milletin Ýradesi Tüm Makamlarýn Üstünde orum Milletvekili Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Baþkaný AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Murat Yýldýrým, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle yaptýðý açýklamada, Meclis'in ilk coþku ve heyeKDevamý Sayfa 9’da canla açýlýþýný bir kez daha kutladýklarýný bildirdi.

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

SAYFA 2

Ç


25 NÝSAN 2014 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

2

Bugün Önder Eczanesi Ýþ Bankasý Yaný

Yusuf Çürük - S.Tepe Mezr.

ÞAHÝNER YEÞÝL BÝR SUNGURLU ÝÇÝN KOLLARI SIVADI ungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner yeþil bir Sungurlu oluþturmak için kollarý sývadý.

S

Sungurlu'ya yeþil imajýný vermek istediðini söyleyen Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, ilçede bulunan ana arterler üzerindeki orta refüjler dahil tüm ilçede yeþillendirme çalýþmalarýna büyük bir önem verdiklerini dile getirdi. Ankara-Samsun karayolu Ocaklý Kavþaðý'dan, Sungurlu Giyim Sanayi

(SGS)'ye kadar orta refüjde yeþillendirme çalýþmalarýnýn devam ettiðini söyleyen Baþkan þahiner, "Buralarda yeþillendirme çalýþmalarý, toprak tesviye, çim ekme, budama, biçme ve sulama iþlerinin yapýldýðýný belirtti. Sungurlu'ya gelen misafirlerimiz Sungurlu'da ki deðiþimi giriþ yolundan hissedecek diyen baþkan Þahiner, "Halkýmýzýn yýllardýr özlemini duyduðu yeþil bir Sungurlu için yeþillendirme çalýþmalarýna büyük önem veriyoruz. Vatandaþlara, en iyi hizmeti verebilmek için çalýþmalarýmýz baþladý. Belediye olarak yapacaðýmýz çalýþmalarla Sungurlumuzun yeþil bir kent olma özlemini gidermiþ olacaðýz" dedi. (Yusuf Bahri Yücel)

orum ve Ordu hakimler ve savcýlar atama ve nakillerinde birinci bölge olarak deðerlendirilecek.

Ç

Hâkimler Ve Savcýlar Yüksek Kurulu Baþkanlýðý'nýn bölge deðiþikliðine iliþkin kararý Resmi Gazete'nin bugünkü sayýsýnda yayýmlandý. Buna göre, Hâkimler ve Cumhuriyet Savcýlarý Hakkýnda Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliði gereðince, adli yargý adalet teþkilatý listesinde 2. bölgede yer alan Ordu ve Çorum illerinin, coðrafi ve ekonomik þartlarý, saðlýk, sosyal, kültürel durumlarý, mahrumiyet dereceleri ile ulaþým, geliþme ve önemli merkezlere yakýnlýklarý dikkate alýnarak 1. bölge olarak deðiþtirildi.

www.sungurlu.tv Ýmtiyaz Sahibi Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Muhabirler Muammer ÖZEL

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Serkan ÞANSEVER Yusuf Bahri YÜCEL H. Mustafa SARIYÜCE - Ýsmail KABAKDERE

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi (st/cm) Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. : 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 100 TL. : 8,40 TL. 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


25 NÝSAN 2014 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

3

FUTBOL TURNUVASI SONA ERDÝ

ungurlu Kaymakamlýðý tarafýndan Spor Þenliði projesi kapsamýnda düzenlenen minikler ve küçükler futbol turnuvasý sonuçlandý.

S

Özgür Halý Sahada düzenlenen, 5 minikler ve 8 küçükler kategorisinde olmak üzere toplam 13 okulun katýldýðý turnuvada teknik komite Beden Eðitimi Öðretmenleri Oðuz Kýzýklý, Tekin Tunç, Atila Arslan ve Ahmet Ýçtüzer'den oluþtu.

Turnuva da minik erkekler kategorisinde birinci Ýsmetpaþa Ýlkokulu olurken, ikinci Habib Güleser Öztaþ Ýlkokulu, üçüncü Þehit Mahmut Peþmen Ýlkokulu, dördüncü Cumhuriyet Ýlkokulu ve beþinci Sunguralp Ýlkokulu oldu. Küçük Erkekler kategorisinde ise Fatih Ortaokulu birinci olurken, Hürriyet Ortaokulu ikinci, Þehit Mahmut Peþmen Ortaokulu üçüncü ve Dr. Sedat-Dr. Melahat Baran Ortaokulu dördüncü oldu. Turnuvada dereceye giren okullara kupalarý Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun tarafýndan verildi. (Serkan Þansever)


25 NÝSAN 2014 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

4

'HANGÝSÝ BABASI' BEÐENÝLDÝ ungurlu Halk eðitim Merkezi Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan 'Hangisi Babasý' adlý tiyatro gösterisi büyük beðeni topladý.

S

Özel Ýdare Konferans Salonu'nda düzenlenen tiyatro gösterisini Ýlçe Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun,

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, daire amirleri, okul müdürleri, öðretmenler ve çok sayýda vatandaþ izledi. 2 perde halinde gösterilen komedi tarzý tiyatro gösterisinin yönetmenliðini Hakan Topallý yaparken, oyuncularýn sergilediði performans izleyiciler tarafýndan uzun süre alkýþlandý. (Ýsmail Kabakdere)

Sizin Sayfanýz www.sungurlu.tv Geliþmelerden Anýnda Haberiniz Olsun.


25 NÝSAN 2014 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

5

S.S.REK.351

S.S.REK.353


25 NÝSAN 2014 • CUMA

A

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

nun eden bir sonuç oldu. O nedenle sistemsel bir deðiþiklik gerektirmemesi, yani þu anda bütün öðrenim hayatý boyunca öðrencilerimizin yönetmeliðimiz gereðinde yerine getirmek zorunda olduklarý ders geçme, sýnýf geçme gerekliliklerinde bir deðiþime neden olmamasý nedeniyle tek ders sýnavýný rahatlýkla uygulayabilir durumdayýz. Tek ders sýnavýný, sistemimiz içerisinde kabul edilebilir ve baþarý oranýnýn yüksek olduðu bir uygulama olarak görüyoruz" dedi.

6

caðýmýzý düþünüyoruz" diye konuþtu.

YURT DIÞI PROGRAMLAR ÝÇÝN TEK DERS SINAVI 10 AÐUSTOS 2014'TE

Yurt dýþý programlar için yapýlacak tek ders sýnavýnýn tarihini de açýklayan Çekerol, "Tabii sadece Türkiye içi deðil yurt dýþý programlarýmýzda da bu sýnavlar gerçekleþtirecek. Açýk öðretim sisteminde üniversitemiz þu anda yurt dýþýnda 8 farklý ülkede, 17 farklý þehirde eðitim-öðretimini sürdürüyor. Buralarda irtibat bürolarýmýz var ve sýnavlarýmýzý 17 þehirde gerçekleþtirir durumdayýz. Tek ders sýnavýnýn boyutu biraz daha küçüldüðü için þu anda aldýðýmýz karara göre, 10 Aðustos 2014'te yurt dýþý programlarýmýzda; AlmanyaKöln, Azerbaycan-Bakü, Kosova-Priþtina ve Makedonya-Üsküp'te tek ders sýnavýmýzý gerçekleþtiriyor olacaðýz" þeklinde konuþtu.

nadolu Üniversitesi Açýköðretim Fakültesi tek dersi kalýp da mezun olamayan öðrenciler için geçen yýl olduðu gibi bu yýl da tek ders sýnavý YURT ÝÇÝ PROGRAMLAR ÝÇÝN TEK DERS "TEK DERSTEN OKUL UZATILMASININ uygulamasýný yapacak. ÖNÜNE GEÇMEK ÝÇÝN GAYRETÝMÝZ SÖZ SINAVI 20 TEMMUZ 2014'TE AÖF Dekan Yardýmcýsý Doç. Dr. Kamil Çekerol, sisteme getirdikleri önemli yeniliklerden bir tanesinin tek ders sýnavý olduðunu kaydetti. Geçen yýl uygulamaya baþlanan tek ders sýnavý uygulamasýnda büyük bir baþarý elde edildiðini belirten Çekerol, "Tek ders sýnavý geçen sene sistemimizde uygulamaya baþladýðýmýz bir sýnav oldu ve son derece de baþarýlý olduðunu gördük. Geçen yýl gerçekleþtirdiðimiz tek ders sýnavýnda, yaklaþýk 56 bin öðrencimiz bir tek dersten okul uzatma durumundaydý. Sýnava katýlan 56 bin öðrencimizin 45 bininin, yani yüzde 80'inin baþarýlý olduðunu ve okullarýný tamamladýklarýný gördük. Bu bizi tabii ki son derece mem-

Doç. Dr. Çekerol, tek ders sýnavýnýn 20 Temmuz 2014'te yapýlacaðýný ifade ederek, "Tek ders sýnavýný bu yýl da öðretim yýlýnýn sonunda gerçekleþtireceðiz. Tek ders sýnavýmýzý, yurt içi programlarýmýz için 20 Temmuz 2014 tarihinde Türkiye'deki 11 þehirde ve Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde Lefkoþa'da gerçekleþtiriyor olacaðýz. Bu sýnava katýlabilmek için gerekli olan koþullar; bu öðretim yýlýnda o derse kayýtlý olan öðrencilerimiz, tek dersten mezun olup da sadece o dersten bekleyen öðrencilerimiz bu sýnava katýlabilir durumda olacaklar. Yine yaklaþýk 100 bin öðrencimizin bu durumda olacaðýný ve onlar için bir organizasyon gerçekleþtiriyor ola-

KONUSU"

"Öðrencilerimizin bir tek ders yüzünden okul uzatmalarýnýn önüne geçmek için bir gayretimiz söz konusu" diyen Çekerol, þöyle devam etti: "Gönül ister ki öðrencilerimiz buraya kalmadan öðretim yýlý sonunda normal sýnavlarýyla ara ve dönem sonu sýnavlarýnda baþarýlý olup eðitim-öðretim hayatlarýný o þekilde tamamlamýþ olsunlar. Verdiðimiz mezunlardan baþarýlý bir sistem olduðunu ve baþarýlý bir öðrenci grubuyla eðitim-öðretimimizi sürdürdüðümüzü düþünüyoruz." (Haber Merkezi)

orum Anadolu Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Gönül Elçileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'ný Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu'nda kalan çocuklarla geçirdi. Gönül elçileri ile birlikte ziyarete Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ýn eþi Gülcan Doðan, Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürü Zeliha Uzun, Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Baþ Müdür Yardýmcýsý Özlem Zeren, Alan Þefleri, öðretmenler ve öðrenciler katýldý. Güzellik ve Saç Bakým Hizmetleri Alan Þefi Asuman Yavaþ, Usta Öðreticiler ve öðrenciler; koruma ve bakým altýndaki kýz çocuklarýnýn saçlarýný keserken, Çocuk Geliþimi Alan Þefi Sakine Kýlýç koordinesindeki ekip ise, animasyon gösterisi ile çocuklara keyifli dakikalar yaþattýlar. Programda ayrýca Yiyecek Ýçecek Alan Þefi Nuran Köse ve alan öðrencileri tarafýndan hazýrlanan lezzetli yiyecekler de çocuklara ikram edildi. Programa katýlan Fatma Baþköy ve Gülcan Doðan, çocuklarla tek tek ilgilenerek onlarýn sevinçlerini paylaþtýlar. Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürü Zeliha Uzun, ziyaret sonunda yaptýðý konuþmada Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Gönül Elçilerinin yaptýðý ziyaretin çocuklarýn yüzünü güldürdüðü ifade ederek teþekkür etti. (Haber Merkezi)

Ç

Sizin Sayfanýz www.sungurlu.tv Geliþmelerden Anýnda Haberiniz Olsun.


25 NÝSAN 2014 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

7

NÖBETÝ BABA YAÐMUR VE ÞÜKÜR DUASI 18 MAYIS'TA T.C. SUNGURLU ÝCRA DAÝRESÝ 2009/75 ESAS TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI

oðazkale ilçesine baðlý Evci Köyü'nde bu yýl 124'ncüsü düzenlenecek olan Geleneksel Nöbeti Baba Yaðmur (Þükür) Duasý Kaynaþma ve Barýþma etkinliklerinin 18 Mayýs'ta yapýlacaðý bildirildi.

B

Evci Köyü Muhtarý Hasan Sarýmeþinli, yaptýðý açýklamada, 123 yýldan beri yapýlan Nöbeti Baba Yaðmur (Þükür) Duasý Kaynaþma ve Barýþma Etkinlikleri'nin yörenin en büyük toplumsal miraslarýndan birisi olduðunu kaydetti. Sarýmeþinli, bu mirasýn herkes tarafýndan daha iyi bir þekilde sahip çýkýlarak yaþatýlmasý ve gelecek nesillere aktarýlmasý gerektiðini söyledi. Geleneksel olarak her yýl düzenledikleri etkinlikle küs olanlarý barýþtýrdýklarýný, yaðmurun az yaðdýðý yýllarda yaðmur duasý, yaðmurun çok yaðdýðý yýllarda þükür duasý yaptýklarýný belirterek, etkinliði uluslararasý düzeye taþýmak için çalýþtýklarýný ifade etti. Sarýmeþinli, köyün organizasyonuyla Aygar Daðý zirvesindeki Nöbeti Baba Tepesi'nde yapýlan ve bu yýl 124'ncüsü düzenlenecek etkinliðin 18 Mayýs Pazar günü saat 10.00'da baþlayacaðýný belirterek, etkinliðe tüm (Yusuf Bahri Yücel) Çorumlularý davet etti.

Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAÞINMAZIN Adresi ve Özellikleri: Çorum Ýli, Sungurlu Ýlçesi, 2571 Parsel No, Ýnegazili Köyü, Yayla Evleri Mevkii, Taþýnmaz Sungurlu Ýlçesi, Ýnegazili Köyü, 2571 parselde kayýtlýdýr. Parsel tapu kaydýnda bað olarak geçmektedir. Yüzölçümü : 3.200 m2 Arsa Payý: Tam Ýmar Durumu:Tapu kaydýnda ki gibidir. Kýymeti : 1.600,00 TL KDV : %18, 1. Satýþ Günü : 27/06/2014 günü 10:40 - 10:45 arasý 2. Satýþ Günü : 25/07/2014 günü 10:40 - 10:45 arasý Satýþ Yeri : Sungurlu Adliyesi Konferans Salonu 2 NO'LU TAÞINMAZIN Adresi ve Özellikleri: Çorum Ýli, Sungurlu Ýlçesi, 1760 Parsel No, Ýnegazili Köyü, Yayla Evleri Mevkii, Taþýnmaz Sungurlu Ýlçesi, Ýnegazili Köyü, 1760 parselde kayýtlýdýr. Parsel tapu kaydýnda avlulu kerpiç ev olarak geçmekte ve mevcutta üzerinde bu evin kalýntýlarý bulunmaktdýr. Parselin yüzölüçümü 280,00 metrekaredir. Borçlunun taþýnmazda ki hissesi tamdýr. Yüzölçümü : 280 m2 Arsa Payý: Tam Ýmar Durumu:Tapu kaydýnda ki gibidir. Kýymeti : 1.400,00 TL KDV : %18, 1. Satýþ Günü : 27/06/2014 günü 10:50 - 10:55 arasý 2. Satýþ Günü : 25/07/2014 günü 10:50 - 10:55 arasý Satýþ Yeri : Sungurlu Adliyesi Konferans Salonu SATIÞ ÞARTLARI 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesini Sungurlu Vakýflar Bankasý TR170001500158007290567651 iban nolu emanet kasa hesabýna yatýrmalarý veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para ve Türk Lirasý iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellâliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/75 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 21/04/2014 S.S.RES.34


25 NÝSAN 2014 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

8

9 S.S.REK.352


25 NÝSAN 2014 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

9

orum Milletvekili Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Baþkaný AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Murat Yýldýrým, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle yaptýðý açýklamada, Meclis'in ilk coþku ve heyecanla açýlýþýný bir kez daha kutladýklarýný bildirdi.

Ç

TBMM'nin, yani milletin iradesinin tüm makam ve mevkilerin üstünde olduðunu, tüm makam ve mevkilerin hesap verecekleri yerin milletin iradesinin yansýmasý olan TBMM olduðunu belirten Yýldýrým, "Buna karþý olanlar bundan sonra da cevabý halktan alacaklardýr. Çetelerin, paralel yapýlarýn Meclis'in iradesini hiçe saymalarýna rýza göstermedik, bundan sonra da göstermeyeceðiz." Dedi. Yýldýrým, açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi; "Türkiye 94. yýldönümünde ilk günkü kadar genç Meclis'in o ilk coþku ve heyecanla açýlýþýný bir kez daha kutluyor. Koca bir imparatorluðun batýlý devletler tarafýndan dört bir yandan iþgali sonrasýnda baþlayan ve Anadolu halkýnýn yeniden ayaða kalkýþýnýn simgesi olan 23 Nisan 1920'nin 94. yýldönümünde milletimizin özgürlük ve baðýmsýzlýk mücadelesini bir kez daha kutluyorum. Birinci Meclis milletin tüm renklerinden oluþan, milletin duygularýnýn tercümesi olmuþ bir Meclis'tir. Bu Meclis zaman içerisinde yapýlan hukuksuzluklar, darbeler ve muhtýralarla milletin dizaynýnýn dýþarýsýna çýkartýlarak, belirli güç odaklarýnýn emrine verilmek istenmiþtir. Bu dönemlerde milletimizin üzerinde kara bulutlar gezinmiþtir. Milletimiz iþgalci devletlerden gördüðü zulümlerin benzerlerini içeri de milletin iradesine karþý olan odaklar tarafýndan da gerçekleþtirilmiþtir. Fransýz askerinin baþörtülü bir bacýmýza uzattýðý kirli elin benzeri yýllarca baþörtüsü ile okumak isteyen çocuklarýmýzýn iradelerine uzatýlarak milletin deðerlerine savaþ açýlmýþtýr. Ama millet her defasýnda ayaða kalkmýþ ve bir Cuma günü tekbirlerle açtýðý Meclis'in iradesine sahip çýkarak tekrar yönetimi ele almýþtýr. Bugün de dahili ve harici bir takým odaklar ve yapýlar milletin iradesini gasp etmek için her fýrsatý kollamaktan ve her fýrsatta harekete geçmekten çekinmemektedirler. Devletimizin içerisinde paralel yapýlar, çeteler oluþturma giriþimleri devam etmektedir. Bu odaklarýn giriþimlerine karþý milletimizde her defasýnda gerekli cevabý onlara vermektedir. 30 Mart 2014 tarihinde milletin sandýkta verdiði cevap da bunlardan birisidir. Birileri çýkýp bu cevabý, bu irade gösterimini yok saymak için "sandýk her þey deðildir" diyebilmektedirler. Bu sözü söyleyenlerin býrakýn 94 yýllýk TBMM'nin þekilleniþinde milletimizin geçmiþe dönük 200 yýllýk yürüyüþünde her daim milletin deðerleri ve inançlarý ile kavgalý olduðunu en iyi yine milletimizin kendisi bilmektedir. Demokrasilerde "her þey sandýk deðildir" demek bizzat millet iradesine ve demokrasiye hakarettir. Demokrasilerde sandýk milletin iradesinin tecelli yeridir. Millet sandýk vasýtasý ile demokratik olgunluðunu gösterir ve ülkeyi belirli süre için kimin yöneteceðini tespit eder. Bunu hiçe saymak bizzat darbeci ve vesayetçi olmanýn adýdýr. Milletiyle kucaklaþmayý en büyük onur sayan AK Parti hareketinin milletvekilleri olarak her zaman milletimizin iradesinin hakkýyla tecellisi için çalýþtýk ve bundan sonra da çalýþmaya devam edeceðiz. Askeri darbelere, bürokratik darbelere, post paralel darbelere karþý halkýn iktidarýný korumak için var gücümüzle çalýþmayý sürdüreceðiz. TBMM'nin, yani milletin iradesi tüm makam ve mevkilerin üstündedir. Tüm makam ve mevkilerin hesap verecekleri yer milletin iradesinin yansýmasý olan TBMM'dir. Buna karþý olanlar bundan sonra da cevabý halktan alacaklardýr. Çetelerin, paralel yapýlarýn Meclis'in iradesini hiçe saymalarýna rýza göstermedik, bundan sonra da göstermeyeceðiz. Bu vesile ile bir kez daha milletimizin iradesinin tecellisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 94. Yýldönümünü en güçlü duygularla kutluyor, milletimize selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." (Haber Merkezi)

DEVREN SATILIK OTO YIKAMA Eski Sanayi Ýçi (Koç Ekmek Fabrikasý Karþýsý’nda bulunan Oto Yýkama Dükkaný Devren Satýlýktýr.

Müracaat : 0506 998 59 55 S.S.REK.350

ELEMAN ALINACAKTIR Çeliksan Metal Makina’da Çalýþtýrýlmak Üzere 30 Yaþ Altý, Sigortalý Eleman Alýnacaktýr.

Müracaatlar Þahsen Yapýlacaktýr.

Adres : Sanayi Sitesi 7. Blk. No : 7 Sungurlu

S.S.REK.351

Acil Satýlýk Daire Pembe Evler Sitesi’nde 3+1, Çift Banyolu, Kilerli Daire Acil Satýlýktýr

0532 381 55 54

S.S.REK.349


25 NÝSAN 2014 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

10

MAHMUT TUNABOYLU ÖYKÜ YARIÞMASI 7.si YAPILACAK 002 yýlýnýn son gününde kaybettiðimiz Gazeteci-Yazar merhum Mahmut Tunaboylu anýsýna Çorum Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan düzenlenen ‘En Güzel Öykü Yarýþmasýnýn 7’incisi bu yýl gerçekleþtirilecek.

2

Çorum Belediyesi sponsorluðunda organize edilen ve geçtiðimiz yýl ara verilen ‘En Güzel Öykü Yarýþmasý’nýn duyurusunu merhum Mahmut Tunaboylu’nun babasý Emekli Eðitimci-Gazeteci Müslüm Tunaboylu ile yarýþma koordinatörü Gülesin Aðbal Demirer yaptý. Mahmut Tunaboylu’nun adýný Türkiye sýnýrlarýnýn ötesine taþýran yarýþmadan ötürü Çorum Belediyesi ve Çorum Gazeteciler Cemiyeti’ne teþekkürlerini ifade eden Müslüm Tunaboylu, “Yazarlar eserleriyle yaþar. Bu yarýþma da gazetecilerin abisi konumundaki oðlum Mahmut Tunaboylu’nun genç yazar kuþaklarý tarafýndan tanýnmasýný ve adýnýn yaþatýlmasýný saðlýyor. Yaþadýðý sokaða isminin verilmesi de SUNGURLU BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN yaþadýðýmýz diðer bir güzellik. Çorum BÝLDÝRÝLMÝÞTÝR. Belediyesi ve Çorum Gazeteciler Cemiyeti bu yarýþma ile ayný zamanda þehrimizin ve ülkemKÝRA ÝHALE ÝLANI izin kültür, eðitim hayatýna büyük katkýda Mülkiyeti Belediyemize ait aþaðýda özellikleri yazýlý iþyerleri 2886 sayýlý yasanýn 45.maddesi gereðince bulunuyorlar. Geçtiðimiz yýllarda yurt dýþýndan 06/05./2014 tarihinde Belediye Meclis Toplantý Salonunda yapýlacak ihale ile kiraya verilecektir. dahi katýlýmýn olduðu ve edebiyat dünyasýnda ÝHALEYE VERÝLECEK ÝÞYERLERÝNÝN LÝSTESÝ artýk iyice bilinen ve ilaný beklenen yarýþmaya Sýra No Cinsi Mevki Nosu Kira Muhammen Geçici Ýhalenin tüm edebiyat severleri davet ediyoruz.” dedi. Müddeti Bedeli Teminatý Saati Yarýþma koordinatörü Gülesin Aðbal (1 Yýllýk) (TL) Demirer ise, Mahmut Tunaboylu Öykü Bilbordlar Mücavir alan içerisinde 40 Yarýþmasý’nýn edebiyat dünyasýnda sitayiþle 1 ve 40 adet 1 yýl otobüs Adet 1 Yýl 4.935.00. 1.350.TL 14.00 bahsedilen ve edebiyatseverlerin merakla bekduraklarýnda bulunan ledikleri bir yarýþma olduðunu dile getirerek, bilbordlar “Geçtiðimiz yýllarda gördük ki, yarýþmada ödül Ýþ-yeri büro S.Oðlu mah .Yedaþ alan tüm yazarlarýn hatýralarýnda Mahmut 2 hizmet binasý 2 kat 1 Adet 3 Yýl 1.372.00.TL 45.00.TL 14.20 Tunaboylu Öykü Yarýþmasý’nýn ayrý ve özel bir 3 Ýþ-yeri büro S.Oðlu mah .Yedaþ yeri var. Gazeteci büyüðümüz merhum hizmet binasý No:8 1 Adet 3 Yýl 2.135.00.TL 65.00.TL 14.30 Mahmut Tunaboylu vefatnýn ardýndan da adýna 1- Ýhale 06/05/2014 Tarihinde Belediye Encümeni huzurunda yukarýda belirtilen saatlerde yapýlacaktýr. düzenlenen yarýþma ile bir nevi edebiyat mer2- Ýhaleye Ýþtirak edecek istekliler Ýhale Dökümanýný 50 TL (bilbordlar için 100.TL)bedel karþýlýðýnda aklýlarýna el vermeye devam ediyor. Çorum’un Belediye Gelir ve Tahsilat Müdürlüðünden temin edeceklerdir. kültür hayatýnda da önemli bir yer edinen 3- Ýsteklilerin Ýhaleye katýlabilmeleri için 06./05./2014 Salý günü saat 14.00 ' e kadar aþaðýdaki belgeleri yarýþmaya geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi bu yýl ihale komisyonuna sunmalarý gerekir. a) Ýhaleye katýlmak istediklerine dair baþvuru dilekçesi (Hangi yerin ihalesine katýlmak istiyorsa dilekçede da yoðun bir katýlým bekliyoruz.” diye konuþtu. belirtecek) Tunaboylu ve Demirer’in verdiði bilgiye göre b)Gerçek kiþi olmasý halinde Nüfus Cüzdan Sureti ve ikametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüðünden) ödüllü öykü yarýþmasýna baþvurular 1 Aðustos c) Tebligat için adres beyaný ç) Ýhale Þartnamesinde belirtilen geçici teminat miktarýný yatýrdýðýna dair makbuz. 2014 tarihine kadar yapýlabilecek. Sonuçlar 16 d) Belediyeye borcu olmadýðýna dair Gelir ve Tahsilât Müdürlüðünden alacaðý yazý Eylül 2014 tarihinde açýklanacak. Ödül töreni e) Vekaleten ihaleye katýlmasý halinde vekil adýna düzenlenmiþ ihaleye katýlmaya iliþkin noter ise ileri bir tarihte açýklanacak. onaylý vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi f) Þirket adýna katýlacaksa baðlý bulunduðu ticaret odasý kaydý,Ticaret sicil gazetesi,imza sirküsi,yetki belYrd. Doç. Dr. Elif Ayan Nizam, Yrd. Doç. Dr. gesi bulunacak. Hiclal Demir, Turhan Candan, Þahin Ertürk, g) Dernek veya sivil toplum kuruluþu adýna katýlýyorsa ,yetki belgesi ve yönetim kurulu kararý Kenan Yaþar, Hasan Hüseyin Hastaoðlu ve 4- Ýhale ile ilgili diðer bilgiler, þart ve hususlar ihale þartnamesinde açýklanmýþtýr. Halit Yýldýrým’ýn jüri üyesi olduðu yarýþmada 5- Belediye Encümeni Ýhaleyi yapýp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde serbesttir. 6- Ýstekliler tekliflerini ihale komisyonu önünde sözlü olarak belirtmek suretiyle yapacaklardýr. birinci olan eser sahibine 2 bin TL., ikinci eser sahibine bin 500 TL., üçüncü eser sahibine bin Ýlanen duyurulur. TL., ayrýca 500 TL. deðerinde 3 adet mansiyon Abdulkadir ÞAHÝNER ödülü verilecek. (Ýsmail Kabakdere) Sungurlu Belediye Baþkaný S.S.RES.34


25 NÝSAN 2014 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

11

GÝRÝÞÝMCÝ KADINLAR, ÜNÝVERSÝTELÝ GENÇLERLE BULUÞTU orum Ticaret ve Sanayi Odasý bünyesinde faaliyet gösteren TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu (KGK) üyeleri, Hitit Üniversitesi Ýþ ve Ýnsan Kaynaklarý Merkezi tarafýndan bu yýl 3’üncüsü organize edilen 3. Kültür Sanat, Kariyer ve Geliþim Günleri Etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen panelde Kadýn giriþimciler üniversite öðrencileri ile bir araya geldi.

Ç

T.C. SUNGURLU ÝCRA DAÝRESÝ 2008/534 ESAS TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Kadýn giriþimcilik’ konulu panele konuþmacý olarak TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Ýcra Komitesi Baþkaný Yasemin Kepçeli ile Ýcra Komitesi üyeleri Yüksel Kavukçu ve Saadet Tuð katýldý. Panelde bir konuþma yapan KGK Baþkaný Yasemin Kepçeli, Kadýn Giriþimciler Kurulu olarak üniversiteli kýz öðrencilere koçluk eðitimi düzenlediklerini söylemiþtir. Öðrencilere ‘kendini keþfet’, ‘zaman çizelgesi’ gibi konularda eðitimler verdiklerini, ayrýca zaman zaman bir araya gelerek danýþmanlýk yaptýklarýný ifade eden Kepçeli, üniversite eðitimi alan kýz öðrencilerin, eðitim alanlarýný geniþleyerek daha geniþ vizyona sahip bir þekilde mezun olmalarýný saðlamayý hedeflediklerini söylemiþtir Kepçeli, “Kadýn Giriþimciler Kurulu olarak temel görevimiz, ilimizdeki kadýn giriþimci sayýsýný artýrmak. Biz bu amaç doðrultusunda çalýþmalarýmýzý temelden baþlatmýþ bulunuyoruz. Yarýnýn kadýn giriþimcileri olan bugünün öðrencilerine iþ hayatýný tanýtarak, mezun olduktan sonra iþ hayatýna daha donanýmlý ve daha özgüvenle atýlmalarýný saðlamayý hedefliyoruz” demiþtir. Kepçeli konuþmasýnda ayrýca kendi kariyeri ve ticari hayatýndaki iniþ ve çýkýþlarýný anlatarak öðrencilere rol model oldu. Kadýn Giriþimciler Ýcra Komitesi Üyesi Saadet Tuð da konuþmasýnda öðrencilere deneyim konusunda tavsiyelerde bulundu.Öðrencilere, üniversite eðitimi döneminde bol bol uygulama yapmalarýný tavsiye eden Saadet Tuð, “Üniversite yýllarýnýzý iyi deðerlendirmelisiniz. Farklý iþletmelerde, farklý sektörlerde stajlar yapmalýsýnýz. Ancak deneyerek kendinize en uygun iþi bulabilir ve kariyerinizi buna göre yönlendirebilirsiniz” demiþtir. Tuð, 17 yýlýdýr sigortacýlýk sektöründe olduðunu, iþe baþladýktan bir süre sonra kendi iþyerini açtýðýný belirterek “Kendi iþyerimizi açtýðýmýzda ‘biz patronuz, biz iþvereniz’ havasýna girmeden gece gündüz çalýþtýk. Çok çalýþýrsanýz çok baþarýlý olursunuz” diye konuþtu.

(Haber Merkezi)

YÝTÝK- Nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mustafa Keþanlýoðlu

Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAÞINMAZIN Adresi ve Özellikleri: Çorum Ýli, Sungurlu Ýlçesi, Köyiçi Mevkii, Mehmetaliçiftliði Köyü, Taþýnmazlar Mehmetaliçiftliði köyü, ada 102, parsel 38 üzerinde bulunmaktadýr. Tapu kaydýnda parsel, ahþap 2 katlý ev ve 2 samanlýk ve arsasý olarak kayýtlýdýr. mevcutta da parsel üzerinde bu yapýlar bulunmaktadýr. Taþýnmazlarýn üzerinde bulunduðu arsanýn yüz ölçümü 4.266,14 metre karedir. Borçlunun bu parsel üzerin deki hissesi 1/3 olup hissesine düþen 1.422,05 metrekaresi satýlacaktýr. Taþýnmazlarýn özellikleri ve deðerleri, Parsel üzerinde 2 katlý ahþap ve kerpiçten yapýlma ev ile samanlýk ve ahýr bulunmaktadýr. Taþýnmazlar bakýmsýzdýr ve bazý duvarlarý yýkýlmaya yüz tutmuþ durumdadýr. Yapýlarýn herhangi bir gayrimenkul deðerleri bulunmamaktadýr. Sadece yapýlarýn yapýmýnda kullanýlan ahþabýn deðeri vardýr. Yüzölçümü : 1.422,05 m2 Arsa Payý: Ýmar Durumu:Tapu kaydýnda ki gibidir. Kýymeti : 5.099,47 TL KDV : %18, 1. Satýþ Günü : 08/07/2014 günü 10:50 - 11:00 arasý 2. Satýþ Günü : 12/08/2014 günü 10:50 - 11:00 arasý Satýþ Yeri : Sungurlu Adliyesi Konferans Salonu SATIÞ ÞARTLARI 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesini Sungurlu Vakýflar Bankasý TR170001500158007290567651 iban nolu emanet kasa hesabýna yatýrmalarý veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para ve Türk Lirasý iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellâliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/534 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 22/04/2014 S.S.RES.35

Sizin Sayfanýz www.sungurlu.tv Geliþmelerden Anýnda Haberiniz Olsun.


25 NÝSAN 2014 • CUMA

S.S.REK.347

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

12

25nisan  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you