Page 1

25 ARALIK 2012 • SALI

YIL: 43 • SAYI: 3558 • 50 Kr.

Baðýmsýz Siyasi Günlük Gazete www.sungurlununsesi.net • hititofset@hotmail.com

Hakem Maçta Maçta 7 7 Kýrmýzý, Kýrmýzý, Hakem 12 Sarý Sarý Kart Kart Gösterdi Gösterdi 12

Maçýn Bitimine 10 Dakika Kala Olaylar Çýktý

KDevamý Sayfa 2’de

Hakem Maçý Katletti

Sungurlu HYP, Tosundereoðlu'na Emanet

Öðrenciler Harçlýklarýný Þehit Ailelerine Baðýþladý Hastalar Kardiyovasküler Cerrahi Merkezi’ne Alýþtý KDevamý Sayfa 7’de

KDevamý Sayfa 7’de

Behiç Akkaþ STSO Baþkanlýðýna Adaylýðýný Açýkladý

SAYFA

KDevamý Sayfa 4’de

6

Ocak’ta Zam Yok... erak edilen soruya Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz cevap verdi. Yýldýz, "Ocak ayýnda doðalgaz ve elektriðe zam yok" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, 2012 yýlý sonuna kadar ve Ocak ayýnda doðalgaz ve elektriðe zam yapýlmayacaðýný bildirdi. K6’da

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

SAYFA

M

3


25 ARALIK 2012 •SALI

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

2

Hakem Maçý Katletti

Hakem Maçta 7 Kýrmýzý, 12 Sarý Kart Gösterdi

Maçýn Bitimine 10 Dakika Kala Olaylar Çýktý orum'da Hitit Gençlikspor-Sungurluspor arasýnda oynanan 1. Amatör Lig maçýnda hakem verdiði kararlar ile oyuncularý çileden çýkardý. Hakem Sungurluspor'dan 10, Hitit Gençlikspor'dan 2 kiþiye sarý kart gösterirken, Sungurluspor'dan 5 kiþiye, Hitit Gençlikspor'dan da 2 oyuncuya kýrmýzý kart gösterdi.

Ç

Çorum 1. Amatör Küme'de ikinci sezonun ilk maçýnda oynanan Hitit GençliksporSungurluspor maçýnýn 80. dakikasýnda orta hakem Mehmet Ali Cýrýl'ýn Sungurluspor yöneticisi Mustafa Özdemir'i sahadan çýkarmasýyla ortam bir anda gerildi. Bu olayýn ardýndan maçýn orta hakeminin Sungurlusporlu oyunculardan Engin'i kendisine küfür ettiði iddiasýyla kýrmýzý kartla oyundan atýnca saha karýþtý. Kararýn ardýndan futbolcular ve tribünde bulunan seyircilerin hakeme saldýrmasý üzerine maç tatil edildi. Bu sýrada sahaya ellerinde coplarla sahaya giren polis orta ve yardýmcý hakemleri sahadan kaçýrdý. Bir hayli gergin geçen maçta Sungurluspor'lu 10 oyuncuya sarý, 5 oyuncuya kýrmýzý kart, Hitit Gençlikspor'lu 2 oyuncuya sarý, 2 oyuncuya da kýrmýzý kart gösterildi.


25 ARALIK 2012 •SALI

3

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

19 Aralýk 2012 Çarþamba Bora Eczanesi (Dispanser Karþýsý)

---

AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 2003-2012 yýllarý arasýnda yapýmý tamamlanan ve devam eden eðitim yatýrýmlarýnýn toplamýnýn 206.456.301 TL olduðunu açýkladý. 2003-2004 eðitim öðretim yýlýnda okul öncesi eðitimde öðrenci sayýsý 2.084 iken bu sayýnýn son 9 yýlda sürekli artýþ göstererek 2011-2012 eðitim öðretim yýlýnda 7 bin 59'a ulaþtýðýný kaydeden Uslu, 2002 yýlýndan sonra okul öncesi eðitime 14 okul kazandýrýldýðýný ve 4 derslikli bir anaokulu yapýmýnýn devam ettiðini söyledi. Çorum merkezde ilköðretimde derslik baþýna düþen öðrenci sayýsýnýn son 9 yýlda 42'den 35'e düþtüðünü, ilköðretimde okullaþma oranýnýn 98.4'e yükseldiðini ifade eden Uslu, eðitimdeki yatýrýmlarý þöyle sýraladý; "2002 yýlýndan sonra ilköðretimde 546 derslikli 56 adet bina, bin 408 yatak kapasiteli 5 adet pansiyon, 4 spor salonu ve 20 daireli lojman yaptýrýlmýþtýr. 70 derslikli 5 okul binasý inþaatý devam etmektedir. Ortaöðretimde meslek liselerine yönelim artmaya baþladý. 2011-2012 eðitim öðretim yýlýnda ortaöðretime kayýt yaptýran 7 bin 868 öðrencinin % 60.3'ü, 4 bin 748'i mesleki ortaöðretime kayýt yaptýrmýþtýr. Ýl merkezinde kýz çocuklarýnýn okullaþma oranýný arttýrmak için Buharaevler Kýz Meslek Lisesi 2010 yýlýnda eðitim öðretime baþladý. 2005 yýlýna kadar 4 olan Anadolu Lisesi sayýsý 11'e çýkarýldý. 2003 yýlýna kadar 1 olan Anadolu öðretmen Lisesi sayýsý 7 oldu. 2002 yýlýndan sonra ortaöðretimde 243 derslikli 11 bina, 20 daireli 2 adet lojman, 60 yataklý bir uygulama oteli, 3 spor salonu ve bin 405 yatak kapasiteli 9 pansiyon binasý yapýmý tamamlanmýþtýr. 48 derslikli 3 okul binasý, bin öðrencili 5 pansiyon, 3 spor salonu, 10 daireli lojman ve 1 HEM inþaatý devam etmektedir." Çorum'da 2002-2003 eðitim öðretim yýlýnda bir okulda 31 öðrenciye özel eðitim verilirken, bu sayýnýn 20112012 yýlýnda 8 okulda 298 öðrenciye çýktýðýný kaydeden Uslu, "2009 yýlýnda ilk defa özel eðitim anasýnýfý açýlmýþtýr. Özel eðitime muhtaç 417 öðrenci çeþitli okullara taþýnmaktadýr. 2002 yýlýndan sonra ilköðretim ve ortaöðretimde toplam 9.992.926 adet ücretsiz ders kitabý daðýtýmý yapýldý. 2006 yýlýnda kurulan Hitit Üniversitemiz baðlý fakülteleri, enstitüleri, yüksekokullarý ve meslek yüksekokullarý ile hizmet vermeye baþlamýþtýr." dedi.

SATILIK (Fatih Otel)

S.S.STK.602

Cengiz Topel Cad. Vergi Dairesi Karþýsý’nda bulunan Asansörlü Fatih Otel Satýlýktýr Müracaat : Mustafa Karaman 0533 620 56 59

Satýlýk Ýmarlý Arsalar TOKÝ Yolu ve Terminal Caddesi Köþe Baþý Ýþyerine Uygun 573 m2 - 464m2 - 414m2 imarlý arsalar satýlýktýr. Müracaat : 0532 667 93 25 0544 667 93 25

SATILIK MEYVE BAHÇESÝ Osmanlý Petrol arkasýnda 4900 m2 ve 4600 m2 ölçülerinde bitiþik 2 adet bahçe satýlýktýr.

S.S.REK.551

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Ýmtiyaz Sahibi Muammer ÖZEL Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Muhabirler

Serkan ÞANSEVER H. Mustafa SARIYÜCE

Dizgi, Montaj, Baský

Müracaat : 0542 891 88 30 0505 374 70 69

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 7,91 TL. 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 300 TL. : 50 TL. : 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

S.S.STK.603

Bahçe Ýçerisinde : 1 Adet 32 m2 Ev 1 Adet Keson Kuyu 1 Adet 15 m3 Beton Sulama Havuzu Elektrik ve Su abonesi Damlama Sulama Tesisi 250 civarýnda ortalama 3 yaþýnda meyve aðaçlarý mevcuttur.

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


25 ARALIK 2012 •SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4

Sungurlu HYP, Tosundereoðlu'na Emanet

alkýn Yükseliþi Partisi (HYP) Çorum Ýl ve Merkez Ýlçe Teþkilatlarýnýn oluþturulmasýnýn ardýndan ilçelerde de teþkilatlanmaya baþladý.

H

Geçtiðimiz Pazar günü Athena Otel'de gerçekleþtirilen Çorum Ýl ve Merkez Ýlçe Teþkilatlarýnýn tanýtým toplantýsýnýn ardýndan Sungurlu'ya geçen HYP Ýl Baþkaný Ali Karabacak, HYP Merkez Ýlçe Baþkaný Haydar Çifçi ile HYP Ýl ve Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Sungurlu'da HYP Ýlçe Baþkaný ve Ýlçe Yönetimi'ni oluþturdular. HYP Ýl Baþkaný Ali Karabacak, Sungurlu HYP Ýlçe Baþkanlýðý'na Yaþar Tosundereoðlu'nu atarken, Tosundereoðlu Baþkanlýðý'ndaki Sungurlu HYP Ýlçe Yönetimi ise þu isimlerden oluþtu: Cemal Ragýp Özsarý, Mehmet Eþgiþi, Abdullah Bolat, Ýbrahim Tunçkýlýç, Yusuf Çobaner, Metin Ferhat, Memduh Tagay, Saffet Çil, Ýhsan Çuhacý, Veli Uzunoðlu, Mustafa Güneþ, Oðuz Ersan ve Mustafa Ekri. Toplantýda konuþan HYP Ýl Baþkaný Ali Karabacak, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiðini belir- terek, ülkenin aydýnlýða ve refaha kavuþmasý için önümüzdeki süreçte daha çok çalýþýlmasý gerektiðini söyledi. Bu sürecin aþýlmasýnda kadýnlara ve gençlere daha çok görev düþtüðünü dile getiren Karabacak, "Karþýmýzdaki Türkiye tablosu kaygý vericidir. Toplum, kutuplaþtýrýlmaktadýr. Mevcut siyasi aktörler, kutuplaþmayý ortadan kaldýrmak ve demokratik bir toplumsal mutabakat oluþturma yerine, karþýtlýklarý derinleþtirmektedir. Bugünkü kavgacý siyaset anlayýþýyla Türkiye'nin yol almasý mümkün deðildir. Ekonomik kriz ve iþsizlik her kesimin canýný yakmaktadýr. Gençlerimizin dörtte biri iþsizdir. Halkýmýzýn beklediði deðiþimi ancak ve ancak yeni bir siyasi anlayýþ gerçekleþtirebilir. Bu siyasi anlayýþta Halkýn Yükseliþi Partisi'dir" dedi. Karabacak, HYP olarak temel hedeflerini ise þöyle sýraladý: "Gülmeyen yüzleri güldürmek. Kutuplaþmayý sona erdirmek. Ekonomik ve sosyal sorunlarý çözmek. Toplumsal dönüþümü saðlamak. Siyaseti demokratikleþtirmek. Ulusal birlikten yana herkesi kucaklayarak iktidarýn mührünü Ak Parti'den teslim almak." Konuþmanýn ardýndan HYP Ýl Baþkaný Ali Karabacak, atama yazýsýný Sungurlu HYP Ýlçe Baþkaný Yaþar Tosundereoðlu'na takdim etti. Tosundereoðlu da, HYP'nin baþarýsý için var güçleriyle çalýþacaklarýný kaydetti.


25 ARALIK 2012 •SALI

S.S.REK.552

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

5


25 ARALIK 2012 •SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

6

www.sungurlununsesi.net

Behiç Akkaþ Adaylýðýný Açýkladý ungurlulu iþadamý Behiç Akkaþ, Þubat ya da Mart ayýnda yapýlmasý planlanan Sungurlu Ticaret Odasý Baþkanlýðý seçimlerine aday olduðunu açýkladý.

S

Konuyla ilgili bir açýklama yapan Behiç Akkaþ, yýllardýr Sungurlu'da ticaret yaptýðýný belirtti. Akkaþ, yýllardýr ticaretin içinde olan tüccarlarýn ortak sorunlarýný bilen ve paylaþan bir kiþi olarak, bu onurlu göreve aday olduðunu açýkladý. Sürekli bir deðiþim ve geliþim içerisinde bulunan Sungurlu'da odanýn önemli dinamiklerden olduðunu belirten Akkaþ, "Biz bu memleketin evladýyýz. Ýlçemize hizmet adýna bu taþýn altýna elimizi sokuyoruz. Amacýmýz, odamýzý güçlendirmek, ilçemizdeki yatýrýmlarý artýrarak, büyümesine katkýda bulunmaktýr" dedi.

DUYURU Derneðimiz üyelerinin 2012 yýlý Aidatlarýný 31 Aralýk 2012 Tarihine Kadar Yatýrmalarý Önemle Duyurulur. Türkiye Kýzýlay Derneði Sungurlu Þubesi

Satýlýk Arsa Ocaklý Tesisleri Yaný Otoyola sýfýr, Kafeterya, Düðün Salonu, Halý Saha Kompleksini Ýçinde Barýndýrmaya Uygun Arsa Komple Satýlýktýr

(22 Parsel, 11 Dönüm Üzeri Sahibinden Satýlýktýr Müracaat : Miþ Miþ Kuruyemiþ 0505 250 25 95 0364 311 80 85

Baktat Tesisleri Yýlbaþý Gecesi Eðlence Programý

Yemek Çeþitleri

erak edilen soruya Yýldýz cevap verdi. Yýldýz, "Ocak ayýnda doðalgaz Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakaný Taner ve elektriðe zam yok" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz cevap verdi. Yýldýz, 2012 yýlý sonuna kadar ve

M

Merak edilen soruya Enerji ve Ocak ayýnda doðalgaz ve elektriðe Tabi Kaynaklar Bakaný Taner zam yapýlmayacaðýný bildirdi.

Yaðýþ Gidiyor orum'da bugünden sonra bir kaç gün yaðýþ yok, sis var. Sýcaklýk 7 derece olacak. Meteoroloji Müdürlüðü'nden edinilen bilgiye göre soðuk hava dalgasý ve yaðýþ bu hafta yerini bir kaç derece sýcaklýk artýþýna býrakýyor. Ýç ve doðu kesimlerde kar yaðýþý etkisini kaybedecek. SalýPerþembe günleri boyunca sürecek güneþli hava Cuma günü batýda tekrar yerini yuðmura býrakacak. Ýç anadolu'da Yozgat, Sivas,

Ç

Kayseri civarýnda kar yaðýþý sürecek. Salý hava açacak ama sýcaklýk artýþý Çarþamba hissedilecek. Isýnmaya yoðun sis ve pus da eþlik edecek. Karadeniz'in orta ve doðu kesimlerindeki yaðýþlar kýyýlarda yaðmur, iç kesimlerde kar þeklinde sürüyor. Salý'dan itibaren Bolu ve iç kesimlerde yoðun sis baþlayacak. Çorum'da bugünden sonra bir kaç gün yaðýþ yok, sis var. Sýcaklýk 7 derece olacak.

ýþ : a L B T i þ i K .00 5 6

* Hindi Dolma * Ordövr Tabaðý * Ýþkembe Çorbasý L * Kuruyemiþ 0T 3 r: da * Meyve a K þa a Y * Salata / Cacýk (15 * Meþrubat * Ara Sýcaklar (Sosis - Sigara Böreði) * 17 cc Raký (Ýsteðe baðlý olarak 35 cc Þarap 2 ad. Bira)

Süpriz Bayan Sanatçý Eþliðinde

5Rezerve 6 4 6 7 4 Ýçin 13 1 Telefonlarýmýz 0364

S.S.REK.553

Not : Programýmýz Aileli Olacaktýr.


www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

Öðrenciler Harçlýklarýný Þehit Ailelerine Baðýþladý

Eleman Aranýyor

Ý

Müracaat : Büroya Yapýlacaktýr.

Satýlýk Dükkan Þehit Orhan Yazdýç Galericiler Sitesi No : 2’de bulunan 250 m2 dükkan satýlýktýr

Ýl Milli Eðitim yetkilileri, ilk ve orta ve lise kurumlarýnda Sungurlu Þehit Aileleri ve Terör Maðdurlarý Derneði için baþlatýlan yardým kampanyasýnda 36 okulda 9 bin 950 öðrenciye zarf daðýtýldýðýný bildirildi. Daðýtýlan zarflarýn Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'ne gelmeye baþladýðýný söyleyen yetkililer, baðýþýn birkaç gün sonra açýklanacaðýný duyurdu. Konuyla ilgili olarak bir açýklama yapan Sungurlu Þehit Aileleri ve Terör Maðdurlarý Derneði Baþkaný Ýdris Yazdýç, "Ýlçe Kaymakamýmýz Hulusi Þahin'in büyük desteði ile ilçe genelinde 10 bin adet zarf bastýrdýk ve bastýrdýðýmýz zarflarý Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü aracýlýðý ile okullara daðýttýk" dedi. Yazdýç, toplanan yardým paralarýnýn dernek giderlerinde kullanýlacaðýný söyledi.

Kemallý Köyü’nde 5 adet 50 dönümü sulu olmak üzere toplam 160 dönüm tarla satýlýktýr.

Müracaat : 0542 380 55 57

Hastalar Kardiyovasküler Cerrahi Merkezi’ne Alýþtý itit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi bünyesinde kurulan Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) Merkezi ve Yoðun Bakým Ünitesi'nde 19 Kasým 2012 tarihinden bugüne kadar 146 hastaya anjiyo yapýlýrken, 6 hastaya da by-pass gerçekleþtirildiði öðrenildi.

S.S.REK.554

H

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

S.S.STK.604

Ýrem Unlu mamülleri Muhasebe Bölümü’nde çalýþtýrýlmak üzere bayan eleman alýnacaktýr.

lçemizde Þehit Ailelerine yardým kampanyasý çerçevesince yaklaþýk 10 bin öðrenci zarf daðýtýldý. Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'ne ulaþýlmaya baþlanan zarflarda rekor seviyede baðýþ bekleniyor.

1 Aralýk 2012 tarihinde resmen açýlan ancak faaliyete 19 Kasým'da baþlayan Merkez, Çorumlu kalp sorunu yaþayan hastalarýn sevk çilesine son vermiþti. Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, Çorum genelinde her yýl binden fazla hastanýn baþta anjiyo ve bypass ameliyatý olmak üzere çeþitli operasyonlar için þehir dýþýndaki saðlýk kuruluþlarýna gönderilmek zorunda kaldýðýný belirtmiþti. Happani'nin söylediklerine göre ayda ortalama 80 civarýnda hasta baþka þehirlere giderek anjiyo ya da bypass oluyordu. Merkezin açýlmasýnýn ardýndan bir ay içinde belirtilen rakamýn neredeyse iki katýna ulaþýlmasý ise ihtiyacýn büyüklüðünü gösteriyor. Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Turgay Happani, Çorum'un saðlýk alanýnda bölgede merkez haline geleceðini söylemiþti. Happani, açýlýþta ayrýca merkezin açýlýþýný yapmaktan ötürü büyük bir mutluluk duyduklarýný dile getirmiþ ve merkezin hizmete girmesiyle yýlda bin kiþinin üzerinde hastanýn anjiyo ve diðer tedaviler için il dýþýna gitmekten kurtulacaðýný vurgulamýþtý.

7

S.S.STK.605

25 ARALIK 2012 •SALI


S.S.REK.555

25 ARALIK 2012 •SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

8

25 Aralık 2012  

Sungurlu'nun Sesi Gazetesi

Advertisement