Page 1

YIL: 44 • SAYI: 3889• 25 Kr.

24 OCAK 2014 • CUMA

Deforme Olan Beton Elektrik Direði Onarýldý...

Tehlikenin Farkýna Vardýlar 6 Ocak 2014 tarihinde "Elektrik Direði Tehlike Saçýyor" haberimiz dikkate alýndý ve deforme olan elektrik direði onarýldý. KSayfa 7’de

1

Sungurlulu Çiftçiler Sýkýntýlý Bir Dönem Yaþýyor...

Kýþ Ortasýnda Sulama ungurlu'da devam eden kuraklýk S nedeniyle çiftçiler sýkýntýlý bir dönem yaþýyor. Tarlalarýný ekmelerine raðmen yaðýþ düþmemesi nedeniyle sancýlý günler geçiren Sungurlulu çiftçiler, geçici çözümlerle problemi aþmaya çalýþýyor. Sungurlu merkeze baðlý çiftçiler açtýklarý kuyulardan elde ettikleri suyla ekili alanlarý kurtarmayý amaçlýyor. "Kýþ ortasýnda sulama yapýyoruz" diyen çiftçiler, "Havalarýn kurak gitmesi nedeniyle, Eylül-Ekim aylarýnda ekilen buðdaylarýmýz susuzluk yüzünden toprak yüzüne çýkmadý. Bu nedenle buðday tohumlarýnýn çimlenmesi için kuyu suyu ile sulama çalýþmalarýna baþladýk" diye konuþtular. KDevamý Sayfa 6’da

Rektörden Adil Yönetim Vurgusu KDevamý Sayfa 7’de

KDevamý Sayfa 2’de

Tavuk Tavuk Dünyasý Dünyasý 37. 37. Þubesini Þubesini Sungurlu'ya Sungurlu'ya Açtý Açtý

SAYFA

Kaymakam Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

3

KDevamý Sayfa 3’de

Ýlk Sizin Haberiniz Olsun.. www.sungurlu.tv Hizmetinizde...

Yayaya Çarpan Otomobil Orta Refüje Çýktý : 2 Yaralý

SAYFA

Ýsmetpaþa Ýlkokulu Bölükbaþýoðlu'nu Ziyaret Etti 4


24 OCAK 2014 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

2

Kaymakam Beyazyýldýz Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor ungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz Çavuþ Köyü ve Beyyurdu Köyünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

S

Beyazyýldýz ilk olarak Çavuþ Köyünü ziyaret etti. Beyazyýldýz ziyarette 2010 yýlýnda Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan 7 bin 904 metre kapalý sulama sistemi ile 125 hektar alanýn sulanabilmesi için yapýlan su

bendinde incelemelerde bulundu. Kaymakam Beyazyýldýz hattýn iþletilebilmesi için kooperatif kurulduðu ancak aktif olarak kullanýlmayan bend için köy muhtarý ve halk uyardý. Kaymakam Beyazyýldýz Çavuþ Köyü ziyaretinin ardýndan Beyyurdu Köyünü ziyaret etti. Yapýlan ziyarette Beyazyýldýz köy sakinlerinin dilek (Ýsmail Kabakdere) ve temennileri dinledi.

Ýmtiyaz Sahibi Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Muhabirler Muammer ÖZEL

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Serkan ÞANSEVER Yusuf Bahri YÜCEL H. Mustafa SARIYÜCE - Ýsmail KABAKDERE

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) HÝTÝT OFSET Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi (st/cm) Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. : 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 100 TL. : 8,40 TL. : 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


24 OCAK 2014 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

3

24 Ocak 2014 Cuma Merkez Eczanesi Ziraat banasý Karþýsý (311 87 61)

Süleyman Akbaþ - S.Tepe Mezr.

Ýsmetpaþa Ýlkokulu Bölükbaþýoðlu'nu Ziyaret Etti ungurlu Kaymakamlýðý Köylere Hizmet Götürme Birliði tarafýndan hazýrlanan ve Bölükbaþýoðlu Özel Eðitim Uygulama Okulu ve Özel Eðitim Ýþ Merkezi' ninde iþtirakçisi olduðu OKA projesi, ayný zamanda Bölükbaþýoðlu Özel Eðitim Uygulama Okulu ve Özel Eðitim Ýþ Merkezi okulumuzda uygulanan ''Bu Dünyada Biz' de Yaþýyoruz'' isimli proje kapsamýnda ilçemiz okullarý Ýlçe Milli Eðitim müdürlüðünün belirlediði bir takvim çerçevesinde Bölükbaþýoðlu Özel Eðitim Uygulama Okulu ve Özel Eðitim Ýþ Merkezi Okulumuzu ziyaret ediyorlar.

S

Bu kapsamda ikinci ziyareti, ilçemiz Ýsmetpaþa Ýlkokulu öðrencileri gerçekleþtirdi. Ýsmetpaþa Ýlkokulu Sýnýf Öðretmenlerinden Zafer Salman ile Rehber Öðretmeni Neþe Kayalý nezaretinde gerçekleþtirilen ziyarette öðrenciler Okul Müdürü Aydýn Bilici, Müdür Yardýmcýsý Kazým Sancak ve okul öðretmenleri tarafýndan okuldaki eðitim - öðretim faaliyetleri ile öðrencilerin genel durumlarý hakkýnda bilgi verilerek farkýndalýk oluþturulmaya çalýþýldý. Ziyarete gelen öðrenciler engelli öðrenci arkadaþlarýný sýnýflarda ziyaret ettiler. O öðrencilerin sýnýf ortamlarýnda izlenimlerde bulundular. Daha sonra gelen öðrenciler, engelli arkadaþlarýyla vedalaþarak okuldan ayrýldýlar. (H.Mustafa Sarýyüce)

Sizin Sayfanýz www.sungurlu.tv Yeni Haliyle Hizmetinizde...


4 Yayaya Çarpan Otomobil Orta Refüje Çýktý : 2 Yaralý 24 OCAK 2014 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

lçemizde otomobil önce karþýdan karþýya geçmeye çalýþan yayaya daha sonrada refüje çarptý. Meydana gelen kazada 2 kiþi yaralandý.

Ý

Edinilen bilgilere göre kaza Necmettin Erbakan Caddesi'nde mey-

dana geldi. Hasan Hüseyin K. (25) yönetimindeki otomobil önce karþýdan karþýya geçmeye çalýþan Ömer Karatoprak’a (80) çarptý. Duramayan otomobil daha sonra orta refüje çýktý. Kazada yaya Ömer Karatoprak ve otomobilde yolcu olarak bulunan Zeki Erezer (43) yaralandý. Yaralýlar olay yerine çaðrýlan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor. (H.Mustafa Sarýyüce)

on dönemde artýþ gösteren elektrik faturalarý cep yakarken kafa karýþtýrmaya da devam ediyor. Elektriðinde herhangi bir kesinti yaþamayan aboneler, faturalarýnda "Kesme-baðlama ücreti" görünce þok oldu.

S

Þikayetvar'ýn haberine göre: Elektrik faturalarýndaki artýþ ile ilgili gelen tüketici þikayetleri devam ederken þimdi de faturalara "kesme baðlama ücreti " adý altýnda 19.10 TL'lik bir ücret yansýtýlmasý tepkilere neden oldu. Faturalarýný son ödeme tarihinden 24 saat sonra ödeyen fakat herhangi bir kesme baðlama iþlemine maruz kalmadýklarýný iddia eden aboneler, faturalarýna yansýtýlan ücrete isyan etti. Faturalarýna eklenen bedelin yasal dayanaðýnýn olmadýðýný ve taraflarýna iade edilmesini talep eden abonelerin þikayetleri þöyle: "Elektrik faturam her ay olduðundan fazla geldi kullaným ayný olmasýna raðmen ve fatura detayýnda 19.10 TL'lik bir kesme baðlama bedeli gözüküyor fakat benim elektriðim ne kesildi ne de baðlandý.. Arayýp sorduðumda son ödeme tarihini 24 saat geçtikten sonra kesme kodu gönderiliyormuþ. Yani kesmeye gelmeden dahi veya baðlamaya bu parayý bizden alýyorlar bu nasýl iþ? Anlamýþ deðilim." "Aralýk ayý faturam kesme bildirim belgesi evime gelmedi ve elektriðim kesilmemesine raðmen faturama kesme ücreti yansýdý. Telefonda bunun sebebini sorduðumda ise elektrik kesilmeden de bu ücreti bana yansýtýlabileceðini söylediler, bu kesme ücretini acilen tarafýma iade edilmesini istiyorum" "Son ödeme tarihini geçer geçmez elektrik hattýný keserek yansýtýlan 19.10 TL'ye artýk yeter! Yani bu nasýl bir çalýþma þeklidir ya? Ödediðimiz yüksek faturalar ve gereksiz yere ödediðimiz vergiler yetmiyormuþ gibi birde açma kapama ücreti yansýtýyorsunuz! Yazýk, günah.." "Geçen ay ödediðim faturama sonradan bir göz gezdireyim dedim, (zaten faturanýn fazla gelmesi gözüme çarpmýþtý fakat iþlerimin yoðunluðu nedeniyle fazla ilgilenemedim. ) Faturama "kesme-baðlama bedeli" olarak 17, 70-TL yansýmýþ. Ben bu faturayý ödedim daha doðrusu ödemek zorunda kaldým. Kesme-baðlama ücretinin nedeni de geçen ayki faturamý 2 gün geç yatýrmam. Kaldý ki benim elektriðim fiili olarak hiç kesilmedi. EPDK'nýn 25. maddesi yönetmeliðinde "Elektriði fiili olarak kesilmeyen hiçbir aboneden Kesme Baðlama bedeli alýnamaz" deniyor. Buna dayanarak ödediðim 17, 70-TL 'yi gelecek faturamda acilen tarafýma iade ediniz." "Son dönem elektrik faturamý incelemem sonucunda kesme -baðlama ücreti olarak 17, 68 TL tutarýn bir meblað gördüm merak ettim ve yetkililerine durumu sordum. Faturayý geç yatýrdýðým için uygulandýðýný söylediler. Geç ödediðimiz için gecikme bedeli zaten alýnýyor. 10 günlük gecikme sonucun tarafýma yapýn bir tebliði (kesme ve baðlama) gibi bir iþlem de yapýlmadý zaten elektriðimde kesinti de olmadý. Nasýl baðlansýn ki? Görevlinin bana verdiði cevap gecikme bedelinin çok düþük olmasý sebebiyle böyle bir yöntem uygulanýyor dedi." (Yaygýn basýn)

Ýlk Sizin Haberiniz Olsun Ýstiyorsanýz www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Edin...


24 OCAK 2014 • CUMA

S.S.REK58

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

5


24 OCAK 2014 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

6

ungurlu'da devam eden kuraklýk nedeniyle çiftçiler sýkýntýlý bir dönem yaþýyor.

S

Tarlalarýný ekmelerine raðmen yaðýþ düþmemesi nedeniyle sancýlý günler geçiren Sungurlulu çiftçiler, geçici çözümlerle problemi aþmaya çalýþýyor. Sungurlu merkeze baðlý çiftçiler açtýklarý kuyulardan elde ettikleri suyla ekili alanlarý kurtarmayý amaçlýyor. "Kýþ ortasýnda sulama yapýyoruz" diyen çiftçiler, "Havalarýn kurak gitmesi nedeniyle, Eylül-Ekim aylarýnda ekilen buðdaylarýmýz susuzluk yüzünden toprak yüzüne çýkmadý. Bu nedenle buðday tohumlarýnýn çimlenmesi için kuyu suyu ile sulama çalýþmalarýna baþladýk" diye konuþtular. Mevsim itibariyle bu dönemde sulama yapýlmasýnýn pek alýþýlmadýk bir durum olduðuna iþaret eden çiftçiler, "Buðdaylarýmýzý kurtarmak için buna mecbur kaldýk" dediler. (Serkan Þansever) ürkiye'nin ortalama her 7 yýlda bir kuraklýk yaþadýðýný ifade eden Bakan Eroðlu, "Bu yýl yaþanan kuraklýk beklediðimiz bir þeydi" dedi, 2015 yýlý için müjde verdi. Türkiye uzun süredir beklediði yaðýþlara kavuþtuðunu dile getiren Eroðlu, herhangi bir ile su verememek gibi bir tehlike olmadýðýný da ifade etti. Türkiye'nin yarý kurak bir ülke olduðuna dikkat çeken Bakan, "her 7 yýlda bir ülkemizde kuraklýk oluyor. Bu yýl yaþanan kuraklýk beklediðimiz bir þeydi" diyerek gerekli önlemlerin alýndýðýný söyledi. Tarýmsal kuraklýk riskinin olmadýðýný da söyleyen Veysel Eroðlu, çiftçilere de müjde vererek 2014 yýlý sonuna kadar 1000 göletin hizmete gireceðini, ve 2015'te kuraklýk olsa dahi tarýmda sýkýntý yaþanmayacaðýný dile getirdi.

T

70-80 yýlýn en kurak dönemi Hemen hemen Türkiye'nin her tarafýnda aralýklarla yaðýþlar devam edecek. Bazý bölgelerde kar da var, bu hafta bereketli geçecek. Bazý yerde aralýklý, bazý yerlerde kuvvetli yaðýþlar bekliyoruz. Bunlarý Meteoroloji Genel Müdürlüðümüzün internet sayfasýnda da ilan ediyoruz. Bu sene geçen yýllara göre kurak geçiyor, diðer senelere göre nerdeyse % 40 - 45, uzun döneme göre %13 oranýnda bir azalma var. Dolayýsýyla bir kuraklýk söz konusu. Bu yýl daha yaðýþ bekliyoruz ama

geçtiðimiz aylarý dikkate alýrsak belki 70-80 yýllýk en kurak dönem olduðunu ifade edebiliriz. Su tehlikemiz yok Türkiye'de bazý yýllarda kuraklýk oluyor, su zengini bir ülke deðiliz, yarý kurak iklim bölgesindeyiz. Türkiye'de yaðýþlar bölgeden bölgeye ve mevsimlere göre deðiþiyor. Bu nasýl bir kuraklýk. Biz her sene ocak ayýnda tüm illerin gerek içme suyu, gerek kullanma, gerek sulama, gerek enerji açýsýndan deðerlendirme yapýyoruz. hangi þehirde ne ihtiyaç var diye notlarýmýzý hazýrladýk. Þu anda, yaðýþlar baþladý ama bizim tahminimize göre Ocak Þubat Mart aylarýnda normal ortalama civarýnda yaðýþ olacaðýný bekliyoruz. Ama Ekim Kasým Aralýk aylarýnda fazla yaðýþ düþmediði için barajlarda seviye düþük. Þehirden þehre ve barajlara göre deðiþse de, ortalama yüzde 45 civarýnda doluluk var. Herhangi bir ilimize su verememe gibi tehlikemiz yok, bunun hesabýný yaptýk böyle bir tehlike yok. Bu beklenen bir kuraklýk

7 yýlda bir Türkiye'de kuraklýk oluyor. 2008 yýlýnda 2014 yýlýnda kuraklýk tehlikesi olabilir diye eylem planý yaptýk. Bu beklenen bir kuraklýk. Ýçme suyu sýkýntýsý yaþanmayacak. Edirne'den Kars'a kadar tüm illerimiz için tedbirler alýndý. Tarýmsal kuraklýk yok Çiftçilere vereceðim en büyük müjdem su enerji kullanmadan modern sulama sistemi ile sulanacak "bin günde bin gölet" sulama projemiz var. 334'ü bitti 1000 göleti de yýl sonuna kadar bitireceðiz. Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu açýklamalarý, A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün'ün yaptý. (Yaygýn basýn)

Haberleri Günlük Renkli Olarak Takip Edebilmek Ýçin,

www.sungurlununsesi.net

Adresini Ziyaret Ediniz...


24 OCAK 2014 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

7

Tehlikenin Farkýna Vardýlar 1 6 Ocak 2014 tarihinde "Elektrik Direði Tehlike Saçýyor" haberimiz dikkate alýndý ve deforme olan elektrik direði onarýldý.

Fevzipaþa Mahallesi'nde bulunan orta ve alt kýsmý kýrýk beton elektrik direði yoldan geçen vatandaþlarý, mahalle sakinlerini ve öðrencileri endiþelendiriyordu. "Direk bir rüzgar anýnda yýkýlsa o anda yanýndan geçenler için ölümcül tehlike arz ediyor" diyen kimi vatandaþlar, yetkililere seslenerek, gerekenin yapýlmasýný istemiþlerdi. Haberin Gazetemizde yayýnlanmasýnýn ardýndan yetkililer yýkýlmak üzere olan direklerin bakýmýný yaptý. Deforme olan alt ve orta kýsým onarýlarak tehlikeyi biraz olsun giderdiler. (Serkan Þansever)

itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, akademik birim ziyaretlerine Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi ve Saðlýk Yüksekokulu ile devam etti.

H

Ýlk olarak Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýþletme, Maliye ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü akademik personeli ile bir araya gelen Rektör Alkan, üniversitede yapýlan çalýþmalar hakkýnda yýllar itibari ile deðerlendirmelerde bulunarak, gelecekte hedeflenen ve bugün gerçekleþtirilen projeler hakkýnda fakülte öðretim elemanlarýný bilgilendirdi. Ýkinci ziyaretinde Saðlýk Yüksekokulu akademik personeli ile bir araya gelen Rektör, Saðlýk Yüksekokulu öðretim elemanlarýnýn görüþ ve taleplerini dinleyerek yürütülen çalýþmalar hakkýnda fikir alýþveriþinde bulundu. Alkan, ziyaret ettiði her iki akademik birimde, Kuzey Kampüsü'ne yapýlacak binalarýn master planý üzerinden görsel sunum yaparak inþaatý devam etmekte olan HÜBTUAM, MYO, Alaca MYO ve 2014'te inþaatýna baþlanacak olan projeler hakkýnda bilgiler verdi. Ziyaretlerinde HUZEM, HÝTÝTSEM, öðrenci otomasyon sistemi, akademik web sayfasýnýn oluþturulmasý, Merkez Kütüphane'nin elektronik kaynaklarý, yayýn teþviki, akreditasyon, çalýþmalarý hakkýnda bilgiler veren Alkan, BAP, Mevlana, Erasmus gibi programlara iliþkin de açýklamalarda

ÝLAN SUNGURLU ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ESAS NO : 2013/502 KARAR NO : 2014/3 Davacý DÖNDÜ KAPKINER aleyhine mahkememizde açýlan Nüfus (Diðer Kayýtlarýn Düzeltilmesi Ýstemli) davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; davanýn kabulüne karar verilmiþtir. 1-Çorum ili Sungurlu ilçesi Ýkizli Köyü C.No:72, H.No:26 BSN No: 393’de nüfusa kayýtlý Rasim ve Zübeyde kýzý Sungurlu 07/11/1990D.lu, 16945849758 TC Kimlik numaralý Döndü KAPKINER’in ön adýnýn ‘ZEYNEP’ olarak DEÐÝÞTÝRÝREREK TESCÝLÝNE, karar verilmiþ olup ilanen teblið olunur. SS.ÝSM.01

Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde peþin para ve Türk Lirasý ile yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý; ihaleye katýlacaklarýn %20 pey akçesini (teminat miktarýný) Sungurlu Vakýflar Bankasý TR170001500158007290567651 iban nolu emanet kasa hesabýna yatýrmalarý fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 23/01/2014 1.Ýhale Tarihi 2.Ýhale Tarihi Ýhale Yeri

: 13/03/2014 günü, saat 11:00 - 11:10 arasý. : 17/04/2014 günü, saat 11:00 - 11:10 arasý. : Akçanlar Otoparký Ocaklý Dinlenme Tesisleri Arkasý

No Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi 1 50.000,00 1

S.S.RES.06

bulunarak yurtdýþý bilimsel etkinlikleri destekleme programlarýna verilen desteklere dikkat çekti. Üniversitenin istihdam odaklý ve geleceðe dönük yeni açýlan bölüm ve programlarla daha da büyüdüðünü belirten Alkan, kontenjanlarýnýn doluluk oranýna dikkat çekerek, Hitit'in tercih edilen bir üniversite olduðunu belirtti. Öðretim elemanlarýna katký ve katýlýmlarýndan dolayý teþekkür ederek üniversitenin yakaladýðý bu baþarý tablosunun artarak devam edeceðine inandýðýný belirten Rektör, tüm mensuplarýna evrensel ölçüler göz önünde tutularak, daha iyi imkanlar sunma gayreti içerisinde olduklarýný kaydetti. Alkan, 'Bir Dünya Üniversitesi' olma hedefine adil, þeffaf, hesap verebilir ve ulaþýlabilir yönetim anlayýþýyla hýzlý ve emin adýmlarla ilerlediðini sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)

T.C. SUNGURLU ÝCRA DAÝRESÝ 2013/440 TLMT. TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI

KDV %1

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 19LK 920 Plakalý, 2012 Model, PEUGEOT Marka, 308 YENÝ SPORTÝU 16HDÝ AUT.GR. Tipli, 10JBEH3059900 Motor No’lu, VF34C9HR8CS242242 Þasi No’lu, rengi beyaz, anahtarý var, ruhsatý yok, yakýtý dizel, CD çalar var, klimasý var, lastikleri iyi duurmda çelik jant var, akü var, iç döþemeleri iyi durumda, görünüþte herhangi bir hasar ve kazasý yok. Sýfýr ayarýnda cam tavanlý binek otomobil.


24 OCAK 2014 • CUMA

S.S.REK59

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

8


24 OCAK 2014 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

9

Tavuk Dünyasý 37. Þubesini Sungurlu'ya Açtý avuk Dünyasý 37. Þubesini Ocaklý Tesisleri'nde hizmete açtý. Düzenlenen açýlýþ töre-

T

nine Ýlçe Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Garnizon Komutaný Jandarma Yüzbaþý Necip Sirkeci, Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Cumhuriyet Baþsavcýsý Necip Doðan, Ýlçe Emniyet Müdürü Osman

Ertaþ, daire amirleri ve çok sayýda davetli katýldý. %100 doðal lezzet ile özenle hazýrlanan menülerinin yaný sýra, kuruluþunun ilk yýlýnda uluslararasý gýda kalite ödülüne laik görülen bu lezzeti henüz tatmadýysanýz Ocaklý'da açýlan Tavuk Dünyasýný ziyaret etmenizi tavsiye ederiz... (Yusuf Bahri Yücel) arým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum Ýl Koordinatörlüðü, 12. Dönem proje çaðrýsý yaparak, proje baþvurularýnýn 10 Þubat-10 Mart tarihleri arasýnda kabul edileceðini duyurdu. Sufle Kafe’de bugün düzenlenen basýn toplantýsý ile 12. Proje Çaðrýsý ile ilgili bilgi veren TKDK Koordinatörvekili Ýsmail Daðdelen, 488 milyon 772 bin 128 Avro olan çaðrý bütçesinde, süt üretimi, et üretimi, süt iþleme, et iþleme, meyve-sebze iþleme, su ürünleri, týbbý ve aromatik bitkilerin yetiþtirilmesi veya iþlenmesi, arýcýlýk, süs bitkileri, yerel tarým gýda ürünlerinin üretilmesi, el sanatlarý, kýrsal turizm ve kültür balýkçýlýðý konularýnda hazýrlanacak projelere destek verileceðini ifade etti. TKDK Çorum Koordinatörlüðü’nün bu zamana kadar mali boyutu 161 milyon 970 bin 319 TL olan 459 projenin baþvuru yaptýðýný açýklayan Daðdelen, yapýlan baþvurulardan 127 adedi ile sözleþme imzalanarak, 61 milyon 833 bin 660 TL’lik destek saðlandýðýný duyurdu. 2013 yýlý içerisinde 21 milyon TL’yi aþan bir hibe desteðinin Çorumlu yatýrýmcýyla buluþturulduðuna vurgu yapan Daðdelen, Çorum TKDK’nýn 42 il içerisinde 6. sýrada yer aldýðýný sözlerine ekledi. Daðdelen, yaptýðý açýklamada, desteklenecek söz konusu yatýrým faaliyetleri içerisinde traktör desteði bulunmadýðýnýn altýný çizerek, yatýrým için proje hazýrlanmasý çaðrýsýný yineledi ve her türlü teknik konuda yatýrýmcýlara teknik destek vermeye hazýr olduklarýný söyledi. Mesai saatleri içiresinde 223 00 27 nolu kurum telefonundan her türlü bilginin alýnabileceðini aktaran Daðdelen, PTT Baþmüdürlük binasýnýn 3. katýnda bulunan (Haber Merkezi) kurum merkezine bizzat gelerek de her türlü bilgi ve desteði alabileceklerini açýkladý.

T


24 OCAK 2014 • CUMA

S.S.REK.58

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

10


24 OCAK 2014 • CUMA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

11

coðrafi olarak sahip kiþinin çalýþacaðý bildirildi. Milli trenlerin iç olduðu önemini YHT ve dýþ dizaynýný tamamen Türk estetiði dikkate alýnarak hazýrlanýyor. ile pekiþtirecek.

eçen ay tanýtýmý yapýlan Milli Yüksek Hýzlý Tren Projesi'nin güzergâhý belli oldu. Ýlk olarak Ankara-Sivas hattýnda hizmete girecek olan tren, ülkenin doðusu ile batýsýný birleþtirmeye hazýrlanýyor. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý, çalýþmalarý devam eden Yüksek Hýzlý Tren (YHT) ile ilgili hem Ankaralýlar hem de Sivaslýlar'a sürpriz yapacak.

G

PROJEDE BÝN 900 KÝÞÝ GÖREV ALACAK Milli Tren Projesi'nde ana sorumlu olarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarý (TCDD) belirlendi. Projede Milli Yüksek Hýzlý Tren, Milli Elektrikli ve Dizel Tren Seti, Milli Yeni Nesil Yük vagonu temalý dört ayrý çalýþma gurubu oluþturuldu. Bu projelerin tümünde 280'i bilim adamý, bin 56'sý mühendis, 520'si teknik ve idari uzman olmak üzere toplam bin 856

ÜRETÝM TCDD FABRÝKALARINDA Milli trenlerin yapýmýnda TCDD'nin 3 fabrikasý görev alacak. Yüksek Hýzlý Tren yapýmýný TÜLOMSAÞ, Elektirikli ve Dizel Tren setlerini TÜVASAÞ geliþmiþ yük vagonlarýný ise TÜDEMSAÞ yürütüyor. Ýstanbul Teknik Üniversitesi, Aselsan ve 153 özel sektör þirketi projenin çözüm ortaklarý arasýnda yer alýyor. Ar-Ge konusunda da TÜBÝTAK devrede. Türkiye'nin milli projesi olan YHT, Türkiye demiryollarýnda önemli bir güce ulaþtýðýnýn simgesi olarak gösteriliyor. (Haber Merkezi)

2017'DE BÝTECEK Cumhuriyet tarihinde önemli bir yere sahip olan Sivas demiryollarý da milli trenle hak ettiði yeri bulmuþ olacak. Projenin bitimiyle birlikte Ýstanbul-Ankara-Sivas arasýnda bir hat oluþturulacak. Ankara-Sivas bölümünün 2017 yýlýnda bitirilmesi planlanýrken, projenin hayata geçmesiyle 602 kilometre uzunluðundaki mevcut demiryolu hattýnýn uzunluðu 405 kilometreye düþecek.

ULAÞIM 2 SAATE ÝNECEK Ýki il arasýndaki seyahat süresi YHT sayesinde 2 saate inecek. Ankara-Ýstanbul hattýnýn da devreye girmesiyle birlikte Ýstanbul-Sivas arasý 5 saat olacak. Türkiye'nin en önemli limanlar ve metropollerine demiryolu yük ve yolcu taþýmacýlýðýnýn yapýldýðý Sivas,

Eleman Aranýyor

Satýlýk Dükkanlar

Seval Et’te Çalýþtýrýlmak Üzere Pazarlama Elemaný Alýnaaktýr. Müracaat : Seval Et : 311 71 86

Beykal Sokak’ta bulunan 77 m2 Zemin + 100 m2 Zemin Üstü Üst Kat Bilardo dükkanlar Satýlýktýr.

Müracaat : 0538 855 92 94 0541 718 04 50

Güncel Haber Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Edin...

S.S.STK.04

S.S.REK57


24 OCAK 2014 • CUMA

S.S.REK.56

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

12

24ocak