Page 1

YIL: 43 • SAYI: 3583 • 50 Kr.

23 OCAK 2013 • ÇARÞAMBA

Baðýmsýz Siyasi Günlük Gazete www.sungurlununsesi.net • hititofset@hotmail.com

Mahalle Toplantýlarý Meyvelerini Vermeye Baþladý ungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya'nýn katýldýðý mahalle toplantýlarýnda vatandaþlarýn sorunlarý dinlenerek bir bir çözüme kavuþturulmaya baþlandý. Mahalle toplantýlarý sonucunda Baþkan Uzunkaya'nýn talimatý doðrultusunda çalýþmalarýna baþlayan belediye ekipleri ilçenin farklý bir çok noktasýnda ses cihazlarýný yenilemeye baþladý.KSayfa 4’de

S

Yurdun Temeli Atýldý lçemiz Saðlýk Meslek Lisesi bahçesine yapýlan 100 yatak kapasiteli öðrenci yurdu için temel atma töreni düzenlendi.

Ý

Düzenlenen törene Ýlçe Kaymakamý Hulusi Þahin, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, Ýlçe Müftüsü Ýdris Özarslan, Milli Eðitim Þube Müdürleri ve müteahhit firma yetkilileri katýldý.

Hitit’ten Öðrencilere Duyuru KDevamý Sayfa 2’de

Biz Neden Oy Kullanamýyoruz

?

4

KDevamý Sayfa 5’de

Tekel Ruhsatlarý 31 Mart'ta Sona Erecek ungurlu Bakkallar ve Bayiler Odasý Baþkaný Osman Aþutoðlu, TAPDK (Tekel Ruhsatý) süre uzatýmýnýn 1 Ocak 2013 tarihinde baþladýðýný ve 31 Mart'ta sona ereceðini hatýrlatarak, sigara ve alkol ürünü satan esnafýn 31 Mart'a kadar odaya müracaat ederek, gerekli iþlemlerini yaptýrmalarýný istedi. KSayfa 6’da

S

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

Belediye Duyarsýz Kalmadý SAYFA

Sýnýflar Arasý Bilgi Yarýþmasý Yapýldý

SAYFA

KDevamý Sayfa 2’de

4


23 OCAK 2013 • ÇARÞAMBA

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

2

Yurt Ýçin Temel Atma Töreni Düzenlendi lçemiz Saðlýk Meslek Lisesi bahçesine Ý yapýlan 100 yatak kapasiteli öðrenci yurdu için temel atma töreni lendi.

düzen-

Düzenlenen tören Ýlçe Kaymakamý Hulusi Þahin, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, Ýlçe Müftüsü Ýdris Özarslan, Milli Eðitim Þube Müdürleri ve müteahhit firma yetkilileri katýldý. Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Baþkanlýðý tarafýndan yapýlan öðrenci yurdunun gelecek yýl tamamlanarak hizmete gireceðini söyleyen Ýlçe Kaymakamý Hulusi Þahin, 100 yatak kapasiteli yurddan orta öðretimde okuyan kýz öðrencilerin yararlanacaðýný söyledi. Kaymakam Þahin ayrýca yurt için 1 milyon 902 bin TL ödenek ayrýldýðýný söyledi.

Hitit’ten Öðrencilere Duyuru itit Üniversitesi Öðrenci Ýþleri Daire Baþkanlýðý üniversite öðretim elemanlarý tarafýndan kodlanarak hazýrlanan Öðrenci Ýþleri Otomasyon yazýlýmýnýn büyük ölçüde tamamlandýðýný ve kullanýma açýlacaðýný duyurdu. Tüm öðrencilerin kiþisel bilgileriyle öðrenim süreleri boyunca aldýðý tüm derslere ait notlarýn sisteme girildiði belirtilirken, ileriye dönük maðduriyetlerin yaþanmamasý adýna sisteme girilen bilgilerinhttp://www.testweb.hitit.edu.tr adresinden kontrol edilmesi, eksiklik veya yanlýþlýk hususunda ilgili birimlere dilekçe ile baþvurulmasý gerektiði de açýklandý. Konu ile ilgili yapýlan açýklamada aksi belirtilmediði taktirde sistemdeki not ve diðer bilgilerin doðruluðunun kabul edilmiþ olacaðý, yarýyýl sonu sýnavlarýnýn ilanýnýn bugün, bütünleme sýnavlarýnýn sonuçlarýnýn ise 12 Þubat tarihinde yapýlacaðý dile getirildi.

S.S.REK.60

H


23 OCAK 2013 • ÇARÞAMBA

3

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

21 Ocak 2013 Pazartesi Kýrmýzýoðlu Eczanesi (Kaymakamlýk Karþýsý)

---

'Kaliteli Gazeteci Yazdýðý Haberden Belli Olur'

Satýlýk Daire

B

Dr. Sedat-Dr.Melahat Baran Ýlkokulu yaný naneli apt. 3. katta bulunan daire satýlýktýr. * Yeni Bina * 3+1 * Doðalgazlý

Müracaat : 0532 744 04 42

S.S.STK.61

elediye tarafýndan düzenlenen Objektiften Yansýmalar Fotoðraf Sergisi ve Söyleþi programýna katýlmak üzere Çorum'a gelen Ýhlas Haber Ajansý Genel Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Ballý, Ýletiþim Lisesi öðrencilerinin yoðun ilgi gösterdiði söyleþisinde, "Kaliteli gazeteci, haberinden belli olur. Kendisini yetiþtirmeyen ve çok okumayan bu meslekte baþarý elde edemez." dedi. Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi'nde düzenlenen söyleþide, mesleðin gerekleri hakkýnda bilgiler veren Ballý, gazeteciliði bir virüse benzeterek, gazeteciliðe bulaþan insanlarýn kolay kolay meslekten vazgeçemediðini ifade etti. Ballý, "Kararýnýzý iyi vererek bu mesleðe adým atýn, sevmiyorsanýz, zorluklarýna katlanmayacaksanýz bu iþe girmemenizi tavsiye ederim." diye konuþtu. "Baþarmak için sevmek gerek." þartýný, mesleðin birinci þartý olarak ifade eden Ýsmail Ballý, mesleði sevmek, gereklerini yerine getirecek fedakarlýk ve kararlýlýkta olmak, çok okumak ve kendini geliþtirmekle ilgili tenbihlerde bulundu. "Çok okumazsanýz yazamazsýnýz, böylece de haberi toplumla paylaþamazsýnýz." diyen Ballý, bir gazetecinin olaylarý anlamakla birlikte, çok iyi ifade ederek, haberi toplumla paylaþabiliyor olmasýnýn önemine vurgu yaptý. Ballý, ayrýca haber kaynaklarýna ulaþmak konusunda hýzlý ve akýlcý hareket etmenin de mesleðin önemli gereklerinden olduðunu hatýrlattý.

Satýlýk Ýmarlý Arsalar TOKÝ Yolu ve Terminal Caddesi Köþe Baþý Ýþyerine Uygun 573 m2 - 464m2 - 414m2 imarlý arsalar satýlýktýr. Müracaat : 0532 667 93 25 0544 667 93 25

SATILIK 2 ADET PARSEL

S.S.STK.62

Mavi Ocak Karþýsýnda Demirþeyh yolu üzerinde bulunan ortalama 1000 m2 Ýmarlý 2 adet parsel satýlýkýr. Müracaat : 0542 891 88 30 0505 374 70 69 HAC VE UMRE HOCASI Selahaddin ÇELÝKTEN

0364 311 71 33 - 0537 347 8201 Msn : canmekkem@hotmail.com Adres : Sunguroðlu Mah. Eski Belediye Pasajý No : 1 SUNGURLU

Umre Kayýtlarýmýz Baþlamýþtýr... Sungurlu’da Tek Yetkili Acenta Belge No : 2041

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Ýmtiyaz Sahibi Muammer ÖZEL Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Muhabirler

Serkan ÞANSEVER H. Mustafa SARIYÜCE

S.S.REK.67

S.S.REK.66

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 7,91 TL. 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 300 TL. : 50 TL. : 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


23 OCAK 2013 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4

Mahalle Toplantýlarý Meyvelerini Vermeye Baþladý ungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya'nýn katýldýðý mahalle toplantýlarýnda vatandaþlarýn sorunlarý dinlenerek bir bir çözüme kavuþturulmaya baþlandý. Mahalle toplantýlarý sonucunda Baþkan Uzunkaya'nýn talimatý doðrultusunda çalýþmalarýna baþlayan belediye ekipleri ilçenin farklý bir çok noktasýnda ses cihazlarýný yenilemeye baþladý.

S

Ses sisteminin bozuk olduðu elektrik direklerine yeni cihazlar monte ediliyor diyen Baþkan Uzunkaya, "Ýlçe halkýnýn son dakika haberlerini

öðrendiði, Belediyemizin anonslarýn yapýldýðý ses sistemleri mahalle sakinlerinin talepleri doðrultusunda yenileniyor. Vatandaþlar elektrik direklerinde bulunan hoparlörlerdeki sesi anlayamadýklarý için ses sisteminin deðiþmesini talep ediyordu. Bu isteði hemen yerine getiren Belediye ekiplerimiz iki gündür ses sitemini yenilemek için yoðun mesai harcýyor" dedi. Ses sisteminin yenilendiðini gören vatandaþlar, anonslarýn daha anlaþýlabilir olacaðýný ifade ederek, "Özellikle mahallelerdeki hoparlörlerin sesi birbirine karýþýyordu. Bu sorunda inþallah çözülür" þeklinde konuþtular.

Belediye Duyarsýz Kalmadý S ungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, yurt genelinde olduðu gibi aðýr kýþ þartlarýnýn hüküm sürdüðü ilçemizde de Þehir Parký'ný mesken tutan sýðýrcýklardan þikayet eden çevre esnafýnýn isteðine duyarsýz kalmadý.

Bölge esnafý hem etrafý kirleten, hem de çevre görüntüsünü bozduðu gerekçesiyle Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya'dan sýðýrcýklar konusunda yardým istedi. Esnafýn isteðine kayýtsýz kalmayan Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya Temizlik Ýþleri Müdürlüðü'ne talimat vererek þehir parkýnýn etrafýnda temizlik çalýþmalarýný baþlattý. Bölgede bulunan esnaflarda sosyal paylaþým sitesinden Baþkan Uzunkaya'ya teþekkürlerini iletti.

?

Biz Neden Oy Kullanamýyoruz 1 6 Þubat tarihinde yapýlacak olan Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý seçimlerinde odaya kayýtlý olduklarý halde oy kullanamadýklarýný söyleyen 3 þirket sahibi, TSO'dan açýklama beklediklerini kaydetti.

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý'na kayýtlý bulunan Gülay Ýþler'in sahibi olduðu Sungurbey Otomotiv, Erhan Yardýmcý'nýn sahibi olduðu Altýnbaþak Nakliye ve Ali Sarýkýlýç'ýn sahibi olduðu Þirin Karadeniz Un ve Unlu Mamülleri, TSO seçimlerinde neden kendilerinin de oy kullanamadýklarýný öðrenmek istediklerini kaydetti. TSO'dan bu konu hakkýnda bir açýklama beklediklerini söyleyen Þirin Karadeniz Un ve Unlu Mamülleri sahibi Ali Sarýkýlýç, "Biz TSO'ya kayýtlýyýz ve yýllýk aidatlarýmýzý yatýrýyoruz. Bu þartlarda diðer þirketler gibi bizimde oy kullanmamýz gerekiyor" dedi. Muhalif listede yer aldýðýmýz için mi oy kullanmamýza izin verilmiyor anlamýþ deðiliz diyen Sarýkýlýç, "Hangi gerekçe ile oy kullanamadýðýmýzý öðrenmek istiyoruz" diye konuþtu.


23 OCAK 2013 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

5

Sýnýflar Arasý Bilgi Yarýþmasý Yapýldý ungurlu Kaymakamlýðý, Belediye Baþkanlýðý ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'nün iþbirliði ile ilçe genelinde sýnýflar arasý bilgi yarýþmasý düzenlendi.

S

'Objektiften Yansýmalar' H er biri kendi alanýnda isim yapmýþ ulusal gazete ve televizyon muhabirlerinin objektiflerinden yansýyan çarpýcý kareler Çorum'da sergilendi.

Her biri kendi alanýnda isim yapmýþ ulusal gazete ve televizyon muhabirlerinin objektiflerinden yansýyan çarpýcý kareler Çorum'da sergilendi. Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi'nde 'Objektiften Yansýmalar" adlý fotoðraf sergisinin açýlýþý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýhlas Haber Ajansý Genel Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Ballý ve AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse tarafýndan yapýldý. Konu ve görsellikleriyle dikkat çeken fotoðraf sergisi, çok sayýda Ýletiþim Lisesi öðrencisinin de büyük bir ilgisiyle karþýlaþtý. Sergide Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, ÝHA Bölge Müdürü Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Özkaleli de hazýr bulundu. Fuayede sergilenen fotoðraflar, haber açýsýndan barýndýrdýðý deðerin yanýsýra, sanatsal açýdan da davetlilerden takdir gördü. Sergi gezisinin ardýndan NFK cep sinemasýnda düzenlenen söyleþi programýna geçildi. ÝHA Genel Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Ballý, genç gazeteci adaylarýna, meslekle ilgili önemli mesajlar verdi.

Satýlýk Daire Dr. Sedat-Dr.Melahat Baran Ýlkokulu yaný naneli apt. 3. katta bulunan daire satýlýktýr. * Yeni Bina * 3+1 * Doðalgazlý

Müracaat : 0532 744 04 42

S.S.STK.63

Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, Sungurlu Belediye Baþkanlýðý ile Sungurlu Milli Eðitim Müdürlüðü'nün iþbirliði ile ilk etabý bugün yapýlan yarýþmanýn, ilçe genelinde tüm 3-4-5-6-7-8-9. sýnýflarý kapsadýðýný belirtti. Yarýþmanýn geleneksel hale getirildiðini söyleyen Dursun, yarýþmanýn eðitimin bir aþamasý olarak deðerlendirildiðini vurguladý. Yarýþmanýn ikinci etabýnýn Mayýs ayýnda yapýlacaðýný söyleyen Dursun, yarýþmada düzenlenecek ödül töreni ile dereceye giren öðrenci ve okullarýna sýnýf, öðrenci ve okul kategorilerinde çeþitli ödüllerin verileceðini söyledi. Dursun, "Sýnýf, öðrenci ve okul kategorilerinde derece yapan öðrenci, sýnýf ve okullarýmýza dizüstü bilgisayardan, çeyrek altýna, kitap ve kýrtasiye setinden, soru bankalarýna kadar çeþitli ödüller verilecektir. Sungurlu Belediyesi bu ödüllerin temini ve yarýþmaya sponsorluk yapacaktýr" þeklinde konuþtu.

Satýlýk Arsa Ocaklý Tesisleri Yaný Otoyola sýfýr, Kafeterya, Düðün Salonu, Halý Saha Kompleksini Ýçinde Barýndýrmaya Uygun Arsa Komple Satýlýktýr

(22 Parsel, 11 Dönüm Üzeri Sahibinden Satýlýktýr Müracaat : Miþ Miþ Kuruyemiþ 0505 250 25 95 0364 311 80 85 YÝTÝK- Nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ýsmail Kayar S.S.YTK.5 YÝTÝK- 2251-2300 nolu 1 cilt sevk irsaliyemi kaybettim. Hükümsüzdür. Ýbrahim Tekin S.S.YTK.6 YÝTÝK- Endüstri Meslek Lisesi’nden aldýðým öðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Mesut Begit S.S.YTK.7


23 OCAK 2013 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

6

Tekel Ruhsatlarý 31 Mart'ta Sona Erecek dan iptal olacaktýr."dedi. Esnaflarýn iþlemlerini doðru ve hýzlý bir þekilde çözmeleri için odalarýna gitmeleri gerektiðini, odalarýn da esnafa yol göstereceðini söyleyen Aþutoðlu, "2012 yýlýnda yaþadýðýmýz sýkýntý olan Ziraat Bankasý süre uzatým için gereken harçlarý þube içinden saat 15.30'dan sonra tahsil edildiðini 15:30' a kadar ise ATM'lerden yatýrabilecekler. Bu koþullarda yapýlan iþlemlerde de hata payýnýn artabileceðini, yanlýþ yatýrýlan harçlar ise ancak TAPDK'ye baþvurularak Ankara'dan geri alýnabildiðini, dolayýsýyla esnaf maðdur olmamasý için süre uzatým iþlemi için son gün olan 31 Mart 2013 tarihini beklemeden bir an önce iþlemlerini yaptýrmalýdýr" dedi. Hemen hemen her yýl TAPDK yeniden deðerlendirme yaptýðýný 2013 yýlý perakende satýþ belgeleri harcýnýn ilçemiz için 120 TL köyler için ise 40 olduðunu açýklayan Osman Aþutoðlu, "Üyelerimizin her zaman arkasýndayýz. Halledebileceðimiz Haklý herhangi bir sorunOsman Aþutoðlu, kamuoyunda tekel ruhsatý olarak bilinen Tütün larýnda elimizden ne geliyorsa yapacaðýz. Ekonomik olarak zor geçen ve Alkol Piyasasý Düzenleme Kurumu (TAPDK) Satýþ Belgesi sahibi kýþ döneminde esnaflarýmýza hayýrlý kazançlar ve sabýrlar diliyorum" esnafý uyararak, sadece oda üyelerimizin deðil, sigara ve alkol ürün- dedi. leri satan tüm esnafýn TAPDK iþlemlerini yeni yýlda bir an önce tamamlamasý gerektiðini belirtti. Bu kapsamdaki tüm esnafýn Tekel ruhsat harçlarýný. saat 15.30'a kadar Ziraat ATM'lerine þube veznelerinden ise sadece 15.30-17.30 saatleri arasýnda yatýrabileceklerini belirten Aþutoðlu, "Burada dikkat edilmesi gereken hususun harçlarýn T.C. numaralarýyla deðil tekel ruhsat belgelerinde sað altta bulunan kurum sicil numarasýna yatýrabilineceðini, yanlýþ yatýrýlan harçlarýn geri alýnmasý ise son derece külfetli ve zor olduðunu, sigara ve alkol satan arkadaþlarýmýzýn iþlemlerden önce baðlý bulunduklarý odalardan bilgi almalarýnda büyük yarar var" diye konuþtu. Aþutoðlu, "Tekel Süre uzatým iþlemi yaptýrmak isteyen satýcýlarýn kurum tarafýndan satýþ belgesi iþlemlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiþ bulunan meslek odalarýna baþvuru yapmalarý ve iþyeri açma ve çalýþma ruhsatT.C larýný veya izin belgelerini ibraz etmeleri zorunSUNGURLU BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN BÝLDÝRÝLMÝÞTÝR. ludur. Perakende satýcýlar, faaliyet konusu ilgili ÝHALE ÝLANI yönetmeliðe uygun (ana faaliyet konusu bakkal, market, süpermarket, hipermarket, MADDE 1 :Mülkiyeti Sungurlu Belediyesine ait ilçenin Sunguroðlu mahallesi Ankara-samsun asfaltý kuruyemiþçi, büfe olan veya münhasýran tütün üzerinde Mezbaha yanýnda aþaðýda yazýlý bulunan 1-2-3-4-5-6 nolu taþýnmazlar depo olarak kullanýlmak makmamulü ve/veya alkollü içki satýcýlýðý için) sadýyla 2886 sayýlý yasanýn 35/C maddesi uyarýnca 3 (Üç) yýllýðýna kiraya verilecektir. düzenlenmiþ iþyeri açma ve çalýþma ruhsat1Yýllýk kirasý Kira Geçici Teminat larýný iþlem bedelini ödediklerine dair dekont Nosu Ýhale saati Muhammen bedeli Müddeti Miktarý ile birlikte yetkili odaya ibraz etmek ve süre uzatým iþlemini satýþ belgelerinin üzerinde gös60.00 TL 14.30 1 nolu depo 2.000,00 TL 3 Yýl terilmesini saðlamak zorundadýrlar. Ýþyeri açma 60.00 TL 2.000,00 TL 2 nolu depo 14.35 3 Yýl ve çalýþma ruhsatlarýný veya izin belgelerini ibraz etmeyen ve ibraz edememe gerekçelerini 3 nolu depo 60.00 TL 2.000,00 TL 3 Yýl 14.40 içeren (yetkili makamlardan alýnmýþ) resmi 4 nolu depo 3 Yýl 2.000,00 TL 14.45 60.00 TL yazýyý dilekçeleri ekinde Yetkili Odalara teslim etmeyen satýcýlar ile ibraz ettiði ruhsattaki veya 60.00 TL 5 nolu depo 14.50 2.000,00 TL 3 Yýl izin belgesindeki faaliyet konusu yönetmeliðe 6 nolu depo 14.55 3 Yýl 2.000,00 TL 60.00 TL uygun olmayan satýcýlarýn satýþ belgeleri için süre uzatým iþlemi (kurum hesabýna iþlem 2- Ýhale Þartnamesi, Belediye Gelir ve Tahsilat Müdürlüðünde ücretsiz olarak görülebilir bedeli yatýrýlmýþ olsa dahi) gerçekleþtirilmeye3-Ýhale Sungurlu Belediyesi Meclis Odasýnda 05.02.2013 Salý günü ve saat 14.30' da Belediye Encümeni cektir. Dolayýsý ile satýþ belgesi TAPDK tarafýn- huzurunda 2886 sayýlý yasanýn 35/C maddesi uyarýnca yapýlacaktýr.

ungurlu Bakkallar ve Bayiler Odasý Baþkaný Osman Aþutoðlu, TAPDK (Tekel Ruhsatý) süre uzatýmýnýn 1 Ocak 2013 tarihinde baþladýðýný ve 31 Mart'ta sona ereceðini hatýrlatarak, sigara ve alkol ürünü satan esnafýn 31 Mart'a kadar odaya müracaat ederek, gerekli iþlemlerini yaptýrmalarýný istedi.

S

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

T.C. SUNGURLU 1.ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ SAYI: 2012/210 Tal. DÜZELTME ÝLANI 29/12/2012 tarihinde Sungurlunun Sesi Gazetesinde yayýnlanan Araç Satýþ Açýk Artýrma ilanýnda müdürlüðümüz dosyasýndan satýþa çýkarýlan 06 DD 8118 plakalý aracýn 2.Açýk Artýrma tarihi 25/02/2013 olmasýna raðmen sehven 26/02/2013 olarak belirtilmiþ olup doðrusu (25/02/2013) yukarýda belirtildiði gibidir. 22/02/2012

4- Ýhaleye katýlabilmek için aranan þartlar ve istenilen belgeler; a) Ýhaleye katýlmak istediklerine dair baþvuru dilekçesi b) Gerçek kiþi olmasý halinde Nüfus Cüzdan Sureti ve ikametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüðünden) c) Tebligat için adres beyaný ç) Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasý veya ilgili meslek odasý belgesi; d)Geçici teminatýný yatýrdýðýna dair belge 6- Ýhale ile ilgili diðer bilgiler ihale þartnamesinde ayrýntýlý olarak açýklanmýþtýr 7- Ýhaleye iþtirak edecek istekliler ihale þartnamesinde istenilen belgeleri bir dosya halinde Ýhale saatine kadar ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. 8- Belediyemiz Encümeni Ýhaleyi yapýp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde serbesttir. Ýlanen duyurulur. S.S.RES.5

Sungurlu Belediye Baþkanlýðý


23 OCAK 2013 • ÇARÞAMBA

S.S.REK.65

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

7


23 OCAK 2013 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

NAKIÞ KENT

S.S.REK.64

YAPI

8

23 Ocak 2013  

Sungurlu'nun Sesi Gazetesi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you