Page 1

22 TEMMUZ 2013 • PAZARTESÝ

YIL: 43 • SAYI: 3737 • 25 Kr.

Baklan Ailesi’nin Acý Günü aktat Þirketler Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný Halil Baklan'ýn torunu Esil Baklan henüz 4 yaþýnda beyin tümörüne yenik düþtü. KDevamý Sayfa 2’de

B

Yeni Kaymakamýmýz : Osman Beyazyýldýz - Osman Beyazyýldýz Kimdir?

013 yýlý vali yardýmcýsý ve Kaymakamlar kararnamesi resmi gazetede yayýmlandý. Kararnameye göre, uzun bir süredir baþarýlý çalýþmalara imza atan Sungurlu Kaymakamý Hulusi Þahin Kocaeli'nin Dilovasý Kaymakamlýðý'na atanýrken, Gaziantep’in Ýslahiye ilçesi Kaymakamý Osman Beyazyýldýz'da Sungurlu Kaymakamlýðý'na atandý.

2

Baþbakan Erdoðan’a Destek Ýçin Yürüyor amsun'dan 'demokrasiye saygý' ve Baþbakan Erdoðan'a destek için Ankara'ya doðru yürümeye baþlayan Ahmet Kabadayý isimli vatandaþ Perþembe günü ilçemize ulaþtý. K3’de

1969 yýlýnda Adýyaman Ýlinin Gerger Ýlçesi'nde doðdu. Ýlk, Orta ve Lise öðrenimini Kahta'da tamamladýktan sonra, 1993 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.1994 yýlýnda Gaziantep Kaymakam Adayý olarak atandý. 3 yýllýk stajýný tamamladýktan sonra Kayseri-Özvatan, Kars-Digor Ýlçelerinde Kaymakamlýk yaptý. Ardýndan Þirnak Vali Yardýmcýlýðý görevinde bulundu. Daha sonra Adana Ýli Pozantý Ýlçesi'nde, Kahramanmaraþ'ýn Pazarcýk ilçesinde kaymakamlýk yaptý. 1 yýl Giresun Vali Yardýmcýlýðý görevinde ve 3 yýl Karapýnar kaymakamlýðý yaptýktan sonra 29.08.2011 tarihli müþterek kararla Ýslahiye kaymakamlýðýna atandý. Ayrýca Ýstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslar Arasý Ýliþkiler Bölümünde Yüksek Lisansýný yaptý.

Kontrolden Çýkan Otomobil Takla Attý : 1 Ölü, 2 Yaralý

lçemizde faaliyet gösteren Zaman Gazetesi Sungurlu Temsilciliði'nin organizesi ile Zaman Gazetesi okurlarý iftarda buluþtu. KDevamý Sayfa 5’de

Ý

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

2

Özdemir'e Veda Yemeði SAYFA

Zaman Gazetesi Okurlarý Ýftarda Buluþtu

SAYFA

S

4


22 TEMMUZ 2013 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

2

Kontrolden Çýkan Otomobil Takla Attý : 1 Ölü, 2 Yaralý lçemizde kontrolden çýkan otomobilin takla atmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi hayatýný kaybederken, 2 kiþide yaralandý.

Ý

Kaza, Ankara-Samsun karayolu 22. kilometrede Gafurlu Köyü yakýnlarýnda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun'un Havza ilçesinden Ankara'ya giden Kadir Yasan yönetimindeki 42 SU 660 plakalý otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu koýntrolden çýktý. Savrulmaya baþlayan otomobil önce orta refüjer çarptý, ardýndan ise takla attý. Kazada otomobilden fýrlayan Emirhan Arif Yasan (music) isimli çocuk olay yerinde hayatýný kaybederken, otomobil sürücüsü ve babasý Kadir Yasan ve annesi Fatma Yasan yaralandý. Yaralýlar olay yerine çaðrýlan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Burada yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Yasan çifti, Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk (Serkan Þansever) edilerek tedavi altýna alýndý. Kazayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.

Baklan Ailesinin Acý Günü aktat Þirketler Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný Halil Baklan'ýn torunu Esil Baklan henüz 4 yaþýnda beyin tümörüne yenik düþtü.

B

Edinilen bilgilere göre, iþadamý Halil Baklan'ýn oðlu Murat ile yine tanýnmýþ iþadamý Süleyman Orfa'nýn kýzý Eda Orfa Baklan'ýn kýzlarý Esil Baklan, beynindeki tümörün alýnmasý sýrasýnda hayatýný kaybetti. Ýddiaya göre Ýzmir'de yaþayan Baklan ailesinin kýzlarý Esil'in birden bire yere düþtüðü ve bunun üzerine hastaneye kaldýrýldýðý, yapýlan kontroller sýrasýnda beyninde tümörün olduðu belirlendiði ifade ediliyor. Tehlikeli bölgede olan tümörün alýnmasý için ameliyat edilen minik Esil'in tüm çabalara raðmen kurtarýlamadýðý öðrenildi. Esil Baklan'ýn cenazesi için bütün aile Sungurlu'da bir araya geldi. Cenaze törenine Ýlçe Kaymakamý Hulusi Þahin’in yaný sýra, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Halil Baklan, Baklan ailesi, iþadamlarý, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Minik Esil'in cenazesi öðle namazýna müteakip Ulu Cami'de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Sarýtepe Mezarlýðý'nda topraða verildi. (Serkan Þansever)


22 TEMMUZ 2013 • PAZARTESÝ

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

3

Baþbakan Erdoðan’a Destek Ýçin Yürüyor amsun'dan 'demokrasiye saygý' ve Baþbakan Erdoðan'a destek için Ankara'ya doðru yürümeye baþlayan Ahmet Kabadayý isimli vatandaþ Perþembe günü ilçemize ulaþtý.

S

Yürüyüþüne Ýlkadým ilçesi Çatalarmut Mahallesi Ankara Bulvarý üzerinden baþlayan Ahmet Kabadayý (43) isimli vatandaþ, SamsunAnkara arasýnýn 410 kilometre olduðunu, bu mesafeyi 7 günde tamamlayacaðýný söyledi. Gezi Parký olaylarý nedeniyle Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a sahip çýkarak 'demokrasiye saygý' yürüyüþü düzenlediðini belirten 43 yaþýndaki Ahmet Kabadayý, "Son aylarda ülkemiz üzerinde Gezi adý altýnda bazý güçler tarafýndan, Baþbakanýmýza ve ülkemize yapýlan saldýrýlara 'dur' demek için yürüyorum. Onlar Taksim meydanýnda, Hatay'da ne yaparlarsa yapsýnlar, Anadolu, Baþbakanýnýn ve

devletinin yanýndadýr. Bunu göstermek adýna Ankara'ya kadar yürüyorum. Bu yolculuk 7 gün sürecek ve 23 Temmuz'da da TBMM'de bir açýklama yapacaðým. Bu yürüyüþe Gezi olaylarýnýn halen devam etmesinden dolayý karar verdim. Eðer, masum bir eylem olup bitseydi, böyle bir þey düþünmezdim. 780 bin metrekare vatan topraðýnda dini, ýrký, mezhebi ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý ve hiçbir vatandaþýna ayrým yapmadan herkesi birinci sýnýf vatandaþ olarak gören bir Baþbakan'a sahip çýkmak adýna yollara düþtüm. Bu caným bu yolda feda olsa bile, demokrasiye saygý yürüyüþüne çýkýyorum" dedi. Kabadayý’yý, Sungurlu’da Sungurlu Belediye Baþkan yardýmcýsý Erol Erkoç karþýladý. Akþam Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya ile Þehir Parký’nda Zaman Gazetesi’nin iftar yemeðine katýlan Kabadayý, Cuma günü sabah 05.00'de Ankara'ya doðru hareket etti. (Serkan Þansever)

Ýmtiyaz Sahibi Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Sayfa Editörü H. Mustafa SARIYÜCE Muhabirler Muammer ÖZEL

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Serkan ÞANSEVER - Oðuzhan ATÝK

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. : 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 300 TL. 50 TL. : 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


22 TEMMUZ 2013 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4

Özdemir'e Veda Yemeði ungurlu Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Ahmet Özdemir onuruna bir iftar yemeði düzenlendi.

S

Sinop'un Erfelek ilçesi Milli Eðitim Müdürü olarak atanan Ahmet Özdemir, aradan geçen zaman içerisinde güler yüzlülüðü ve çalýþkanlýðý ile çalýþma arkadaþlarý ve Sungurlu halkýna kendini sevdirmesinden dolayý onuruna Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan Öðretmen Evi'nde veda yemeði tertip edildi. Yemeðe Ýlçe Kaymakamý Hulusi Þahin, Belediye Baþkanvekili Erol Erkoç, Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, Þube Müdürleri, Okul Müdürleri ve çalýþma arkadaþlarý katýldý. Yemekte bir konuþma yapan Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, Ahmet Özdemir ile 5 yýl beraber çalýþtýklarýný belirterek, kendisine yeni görev yerinde baþarýlar diledi. Sungurlu Belediye Baþkanvekili Erol Erkoç'ta Özdemir'in sýnýf arkadaþý olduðunu belirterek, kendiyse birçok anýsýnýn olduðunu, yeni görevinde kendisine baþarýlar dilerim" dedi. Sungurlu Kaymakamý Hulusi Þahin'de kendisinin de tayinci olduðunu belirterek, "Bende kýsa zaman içerisinde tayin yerim açýklanacak ve ilçeden ayrýlacaðým. Sungurlu eðitim camiasý ile çok güzel çalýþmalar içerisinde bulundum. Her zaman Sungurlu için daha fazla neler yapabilir düþüncesiyle hareket ettik ve eðitim çýtasýný her sene yukarýya çýkarttýk. Belediyemiz ile, Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðümüzle, okul müdürlerimizle ve öðretmenlerimizle uyum içinde çalýþtýk. Ahmet Özdemir'e yeni görev yerinde baþarýlar diliyo (Serkan Þansever) rum" diye konuþtu. TBMM Ýdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, "Milletin egemenliðine kayýt getirmek isteyenler, sýnýr getirmek isteyenler, milletin seçtiðini beðenip beðenmeme imtiyazýný kendinde görenler, bugün Silivri'de hesap veriyorlar" dedi. AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen Danýþma Meclisi Toplantýsý'na katýlan TBMM Ýdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, konuþmasýnda demokrasiye vurgu yaptý. Türkiye'de son dönemlerde yaþanan olaylara dikkat çeken Uslu, Türkiye'nin IMF borcunu bitmiþ olmasý, ekonomik göstergelerin olumlu yöndeki yükseliþi, faizlerin düþmesi ve ülkenin bölge ile etkinliðinin artmasýyla birlikte bir kýsým mihraklarýn rahatsýz olduðunu ve ülkedeki huzursuzluklar, yaþanan olumsuzluklarýn hiçbirisinin tesadüf olmadýðýný söyledi. Uslu, AK Parti iktidarýnýn bir taraftan ülkede huzur ve güveni saðlarken, diðer taraftan geçmiþten gelen sorun stoklarýný eritmeye çalýþtýðýný kaydetti. Uslu, dün "Laiklik elden gidiyor, devlet bölünüyor" söylemleriyle dikkatler baþka yerlere çekilirken, bugün ideolojik devlet tartýþmalarýnýn bir kenara býrakýlarak sosyal devlet anlayýþýnýn ön planlana çýktýðýna vurgu yaptý. Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer döneminde mitingler düzenleyen sözde kamu yararýna çalýþan derneklere kaynak transfer edildiðini söyleyen Uslu, "O mitingler milletin parasýyla millete karþý yapýlýyordu. Oysa bugün o paralar kamu yararýna çalýþanlar, derneklerle millete karþý yapýlmýþ mitinglerde harcanmýyor. Aksine düþküne, yetime, yolda kalmýþa, namerde muhtaç olmuþ olanlara yardým olarak dönüyor. Sosyal devleti lüks göremeyiz. Fantezi olarak göremeyiz. Eðer insanýmýz namerde muhtaç ise baþý dik gezemiyorsa ya da düþkün olduðunda devletin þefkat elini yanýnda bulamýyorsa o zaman kimse baþý dik bir yurttaþ olamaz" dedi. (Hakimiyet)


22 TEMMUZ 2013 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

5

Zaman Gazetesi Okurlarý Ýftarda Buluþtu lçemizde faaliyet gösteren Zaman Gazetesi Sungurlu Temsilciliði'nin organizesi ile Zaman Gazetesi okurlarý iftarda buluþtu.

Ý

Þehir Parký'nda düzenlenen iftar yemeðine Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Baþkan yardýmcýsý Erol Erkoç, bazý kurum amirleri, bazý mahalle muhtarlarý ve çok sayýda Zaman Gazetesi okurlarý katýldý. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleþen iftar yemeðinde kýsa bir konuþma yapan Zaman Gazetesi Sungurlu Temsilcisi Adnan Dal, Zaman Gazetesi'nin 26 yýlý geride býraktýðýný hatýrlatýrken, arkasýnda gazetesini böylesine benimseyen dünyada örneði bulunmaz bir okur kitlesine

sahip olmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. Aslan, Zaman Gazetesi okurlarý ile iftarda bir araya geldikleri için mutlu olduklarýný belirterek, "Ramazan; birlik, beraberlik ve kardeþlik demektir. Ramazan; sevgiyi, saygýyý, sofrayý baþkalarýyla paylaþmak demektir. Sofralarýmýzda yemek çeþidinin fazlalýðý deðil, misafirlerimizin fazla olmasý demektir. Ramazan baþkalarýna bildiðimiz güzellikleri anlatmak, yaþatmak demektir. Ramazan bütün dünyayla ayný duygularý yaþamak demektir. Ýþte gazeteniz Zaman 26 yýldýr bu duygularla sizinle Ramazanlarý yaþýyor. Zaman okurlarýyla böyle bir iftarla bir araya getirmek istedik. Zaman'a olan güveniniz için yeniden teþekkür ederiz" dedi. Ýftar yemeðin ardýndan protokol üyeleri tarafýndan en yaþlý Zaman (Serkan Þansever) okurlarýna plaket takdim edildi.

Erözgün’den Uslu’ya Hayýrlý Olsun Ziyareti orum Anadolu Birlik Baþkaný Okay Erözgün, Genel Sekreter Mesut Karaðaç ile birlikte Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret ederek "Meclis Ýdare Amirliðine yeniden seçilmenizden dolayý tebrik ediyoruz." dediler.

Ç

Çorum Anadolu Birliði Baþkaný Okay Erözgün "Sungurlu Ýçin Bende Varým Hemþerim Ýrtibat Bürosu "nun faaliyetleri hakkýnda bilgiler vererek, "Sungurlu Türkülerle buluþuyor, Kitap Okuyoruz, Çocuklar eðleniyor programý dâhilinde 200 adet plastik top daðýtýmý, 20 adet Tekerlekli Sandalye, 30 adet Koltuk Deðneði, 25 adet baston daðýtýmý, 100 aileye ramazan paketi daðýtýmý, Ýftar Çayýnýz bizden programý, 500 adet Kur'an-ý Kerim ve 750 adet Türkçe mealini daðýttýk. Önümüzdeki ay içinde önemli çalýþmalar hazýrladýk. Önerileriniz, katkýlarýnýz bizim için önemli programa aldýðýmýz projeler içerisinde; Saðlýklý Üremeyi Öðreniyoruz, Köyler Sinema ile buluþuyor, Sungurlu Müzik ile buluþuyor, Uçurtma Þenliði, Önce Sünnet Sonra Bisiklet yer almaktadýr. Ýrtibat büromuza sizleri de davet etmek isterim." dedi. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, yapmýþ olduðunuz çalýþmalar oldukça önemli Sungurlu ilçemize katký verecek çalýþmalar, çalýþmalarýnýzý kararlýlýkla yürütmeye devam edin çalýþmalarýnýzýn baþarýsý görüldüðünde halkýmýzda bu çalýþmalarý daha da benimseyecektir." dedi. (Hakimiyet)


22 TEMMUZ 2013 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

6

S.S.REK.553


22 TEMMUZ 2013 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

7

www.sungurlununsesi.net

Acil Satýlýk Daire

AKARYAKIT ÝSTASYONUMUZA;

Baþpýnar Mah. Emralioðlu 2. Sokak’ta bulunan 3. kat (Teraslý) 170 m2 daire acil satýlýktýr.

Askerliðini yapmýþ, 35 yaþýný aþmamýþ, Gelen müþterilere güler yüzlü ve Kurallara uygun olarak hizmet verecek, Vardiya sisteminde çalýþabilecek,

S.S.STK.431

Müracaat : 0543 625 08 32

Akaryakýt Pompacýsý Olarak Görev Alacak Personel Alýnacaktýr Baþvuru Þahsen, Ocaklý Petrol - Ocaklý Tesisleri Sungurlu

Sahibinden Satýlýk Daire

Eleman Aranýyor

Fatih Mahallesi Ayvaz Sokak No : 6’da (Fatih Ýlkokulu Karþýsý) bulunan 3+,1 Doðalgazlý, Bakýmlý Daire Satýlýktýr

Ulusoy Dað Tesisleri’nde çalýþmak üzere bay-bayan kasiyerler, temizlik elemanlarý, gözlemeciler ve tezgahtarlar alýnacaktýr.

Müracaat : Veysel Çalýþ 0 541 364 45 18 0364 311 45 18

Müracaat : 0532 744 04 42

Uzar Sitesi’nde Satýlýk Dublex ve Kat’da Daire Müracaat : 0533 618 89 19

S.S.STK.431

Satýlýk Daireler

Satýlýk Dükkan Baþpýnar Mah. Ýlhan Sarýaltun Cad. (Buhara Market Yaný)’nda bulunan 90+100 m2 dükkan satýlýktýr.

Hayati KURT 0535 817 02 16

S.S.STK.430

Müracaat :

SATILIK LÜX DAÝRE

Müracaat : Müþerref Altun 0536 259 45 41

S.S.STK.429

Dölek Apt. A Blok 1. Kat No : 2’de bulunan lüx daire satýlýktýr.

61S.REK.552

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...


22 TEMMUZ 2013 • PAZARTESÝ

www.sungurlununsesi.net

8

S.S.REK.551

22temmuz  
22temmuz  
Advertisement