Page 1

22 MART 2014 • CUMARTESÝ

YIL: 44 • SAYI: 3938 • 25 Kr.

Numan Kurtulmuþ Çorum’da Halka Seslendi K Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Numan Kurtulmuþ, “Cumhurbaþkaný halkýn oylarýyla doðrudan seçildiði müddetçe bu milletin çarþýsýyla pazarýyla, bu milletin bayraðýyla ezanýyla, bu milletin mescidiyle camisiyle bu milletin tarihiyle, geçmiþiyle ilgisi olmayan hiç kimse Cumhurbaþkaný olmayacaktýr. Bu kadar açýk söylüyorum. Çünkü oyu millet verecek” dedi. KDevamý Sayfa 6’da

A

Bu Seferde CHP'nin Billboardlarý Yýrtýldý umhuriyet Halk Partisi (CHP) Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Cemil Çobaner'in Köprü baþýnda bulunan billboardlarý gece saatlerinde kimliði belirsiz kiþi ya da kiþilerce yýrtýldý. Seçime bir hafta kala Karakol Kavþaðý'nda bulunan billboardlarýn yýrtýlmasý, sakin bir ortamda devam eden seçim sürecine böylesi bir çirkinlik yapýlarak seçim sürecine gölge düþürmek isteyenleri kýnýyoruz. KDevamý Sayfa 4’de

C

Polis Okulu Projesi ’nde Sona Doðru KDevamý Sayfa 9’da

KDevamý Sayfa 5’de

PARTÝLER SEÇÝM ARAÇLARININ SESÝNÝ KISTI

SAYFA

Vali Sabri Baþköy Kaymakamlarý Uyardý

9

KDevamý Sayfa 2’de

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

SAYFA

“AMACIMIZ SÝZLERE EFENDÝLÝK DEÐÝL, HÝZMETKARLIKTIR” 5


22 MART 2014 • CUMARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

2

AK Parti Sungurlu Belediye Baþkan adayý Selahaddin Uzunkaya ;

“AMACIMIZ SÝZLERE EFENDÝLÝK DEÐÝL, HÝZMETKARLIKTIR” eçimlere sayýlý günler kala vatandaþlar ile buluþmaya devam eden AK Parti Sungurlu Belediye Baþkan adayý Selahaddin Uzunkaya ve Ýlçe Baþkaný Muammer Çuhacý, adeta miting havasýnda toplantýlar yapýyor.

S

30 Mart'ta yapýlacak olan yerel seçimler için çalýþmalarýný hýzlý bir þekilde sürdüren AK Parti Belediye Baþkan adayý Selahaddin Uzunkaya ve Muammer Çuhacý, Yesevi Sitesi'nde mahalle toplantýsý düzenledi. 30 MART YEREL SEÇÝMLERÝNDE SÝZLERÝN DE DESTEÐÝ ÝLE ÝNÞALLAH YÝNE GÖREVE GELÝP YENÝDEN HÝZMETKARINIZ OLACAÐIZ Ýlk olarak halka hitap eden AK Parti Ýlçe Baþkaný Muammer Çuhacý, bu yerel seçimin artýk genel seçim havasýnda olduðunu belirterek, "Bu yerel seçimler artýk yerel seçim olmaktan çýktý. Artýk genel seçim havasýnda bir seçim yürütüyoruz. Bizim burada Belediye Baþkaný seçilmemizin ötesinde, bu seçim artýk çocuklarýmýzýn geleceði, torunlarýmýzýn geleceði için ülkemiz için çok önemli. 12 yýldýr bu iktidarýn hizmetlerini hep birlikte görüyoruz ve yaþýyoruz. Bundan sonraki süreçte daha ileriye gitmek için sizlerin desteðini istemeye geldik. Ýnþallah 30 Mart yerel seçimlerinde sizlerin de desteði ile yine göreve gelip yeniden sizlerin hizmetkarý olacaðýz. Ben gecenin bu saatinde bizleri yalnýz býrakmadýðýnýz ve desteklerinizi eksik etmediðiniz için hepinize teþekkür ediyor sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum" dedi. AMACIMIZ SÝZLERE EFENDÝLÝK DEÐÝL, HÝZMETKARLIKTIR Daha sonra kürsüye çýkan AK Parti Sungurlu Belediye Baþkan adayý Selahaddin Uzunkaya ise, yoðun katýlýmlarýndan dolayý mahalle sakinlerine teþekkür ederek, "Öncelikle gecenin bu saatinde bizleri yalnýz býrakmayan, siz deðerli Yesevi Sitesi sakinleri, ablalarým, kardeþlerim, aðabeylerim hepinizi yürekten selamlýyorum. Hepinizden Allah razý olsun. Maþallah bu kalabalýk bize, Baþbakanýmýzýn arkasýnda duran milli iradeyi gösteriyor. Bu bize Recep Tayyip Erdoðan'ýn yalnýz olmadýðýný, arkasýnda analarýn duasý olduðunu gösteriyor. Þu kalabalýk bize 30 Mart'ta yeni bir zafer yeni bir milat olacaðýný gösteriyor. Bu yüreðinizdeki ýþýk, bu yüreðinizdeki sevgi, muhabbet, kardeþlik için hepinizden Allah razý olsun diyorum. Deðerli kardeþlerim bizler sizleri, Yunus Emre'nin diliyle, sevdik, Hz. Mevlana'nýn diliyle sevdik. Yunus Emre diyor ki, 'Biz sevmedik dava için, biz gönüller yapmak için geldik' diyor. Bizde bu yüzden milletimizi gönülden sevdik, muhabbetle sevdik. Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan dedi ki 'Hiçbir þey eskisi gibi olmayacak. Ýlklerin ve yeniliklerin partisi olacaðýz' dedi. Önce insan dedik. Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn dedik. Nerde doðarsa doðsun, Türk olsun Kürt olsun, Arap olsun, kadýn olsun erkek olsun, yaþlý olsun genç olsun, çocuk olsun, yeter ki insan olsun" diye konuþtu. (Ýsmail Kabakdere)

Aðaçtan düþtü Ilýca Sokak’ta aðaçtan düþen kiþi hastanelik oldu. A.Þ. apartmanýn bahçesinde aðaçlarý budarken düþtü. Aðýr yaralanan A.Þ. hastanede tedavi altýna alýndý.

Ýnþaattan düþtü Bahçelievler Mahallesi’nde bir inþaattan düþen iþçi yaralandý. A.K. isimli iþçi çalýþtýðý inþaattan düþtü. Yaralanan iþçi hastaneye kaldýrýldý. (Haber Merkezi)

Ýmtiyaz Sahibi Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Muhabirler Muammer ÖZEL

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Serkan ÞANSEVER Yusuf Bahri YÜCEL H. Mustafa SARIYÜCE - Ýsmail KABAKDERE

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) HÝTÝT OFSET Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi (st/cm) Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. : 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 100 TL. : 8,40 TL. : 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


22 MART 2014 • CUMARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

3

S.S.REK250


22 MART 2014 • CUMARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

4

Bugün Hekimoðlu Eczanesi Ocaklý Arçelik Karþýsý

-

Bu Seferde CHP'nin Billboardlarý Yýrtýldý umhuriyet Halk Partisi (CHP) Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Cemil Çobaner'in Köprü Baþýnda bulunan billboardlarý gece saatlerinde kimliði belirsiz kiþi ya da kiþilerce yýrtýldý. Seçime bir hafta kala Karakol Kavþaðý'nda bulunan billboardlarýn yýrtýlmasý, sakin bir ortamda devam eden seçim sürecine böylesi bir çirkinlik yapýlarak seçim sürecine gölge düþürmek isteyenleri kýnýyoruz.

C

Sungurlu'nun huzurlu bir seçim süreci yaþamasýndan hepimiz

sorumluyuz. Bu tür eylemleri yapanlar, kesinlikle Sungurlulu olamaz. Bu tür eylemler provokasyondur. Yerel seçimler öncesi daha kötü olaylarýn yaþanmamasý için, bu gibi saldýrýlara tüm kesimlerin samimi bir þekilde tepki göstermesi gerekir. Siyasette tahammülün ve saygýnýn birinci derece önemli bir unsur olduðunu düþünüyoruz. Siyasette eðer saygý varsa, o siyaset seviyeli ve seciyeli bir siyasettir. Ama ne zaman saygý, sevgi ve tahammül aþýlýrsa, tahammülsüzlük seviyesine ulaþýrsa çekilmeyen istenmeyen ve nefret edilen bir hale gelir. Böyle durumlarýn bir daha yaþanmamasý dileðiyle… (Serkan Þansever)

014-Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (2014-YGS), 23 Mart 2014 Pazar günü yapýlacak. Sýnav sabah saat 10.00'da baþlayacak ve 160 dakika süre ile tek oturum halinde uygulanacak. Bu sýnava; 45 sýnav binasýnda 13.823 aday katýlacak, toplam 1.807 personel görev yapacak. Sýnavýn zamanýnda baþlatabilmesi için, adaylarýn kimlik denetimleri yapýlarak sýnav salonlarýna alýnmalarýna saat 09.00'da baþlanýlacak.

2

Çorum Ýl Sýnav Koordinatörlüðü'nden yapýlan açýklamada þu bilgiler verildi; "Sýnava iliþkin genel bilgiler ÖSYM Baþkanlýðýnýn resmi internet adresinde yer almakta olup, bu bilgileri sýnava girecek adaylarýn ve tüm sýnav görevlilerinin titizlikle sýnav öncesinde okumalarýný ve gereðinin yapýlmasýný önemle hatýrlatmak istiyoruz. Adaylarýn sýnava girebilmeleri için sýnava giriþ belgeleri ile kimlik belgesi olarak sadece nüfus cüzdanlarýný (veya süresi geçerli olan pasaport ) mutlaka yanlarýnda bulundurmalarý gerekmektedir. Bu belgeleri yanlarýnda bulunmayan adaylar kesinlikle sýnav binalarýna alýnmayacaklardýr. Nüfus cüzdanlarýný kaybeden adaylarýn maðdur olmamalarý için Ýl Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürlüðünce 07:00-10:15 saatleri arasýnda açýk tutulacaktýr." Sýnavýn huzur ve güvenli bir þekilde gerçekleþmesini saðlamak amacýyla oluþturulan Ýl Sýnav Koordinasyon Kurulu, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan baþkanlýðýnda Vali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Ýl Jandarma Komutanlýðý Temsilcisi Binbaþý Mehmet Gür, Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürü Emrullah Akdemir'in katýlýmlarý ile yapýldý. Toplantýda sýnav için alýnmasý gereken tedbirler görüþüldü. Bu kapsamda sýnava girecek gençlerin adaptasyonlarýný etkileyecek her türlü olumsuz durumun özellikle gürültü ile ilgili olarak Çorum genelinde gereken itinanýn gösterilmesi büyük önem arz ediyor. (Haber Merkezi)


22 MART 2014 • CUMARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

5

Vali Baþköy Kaymakamlarla Toplantý Yaptý ali Sabri Baþköy, 30 Mart Mahalli Ýdareler Genel Seçimleri ve inþaat sezonunun açýlmasý öncesinde Valilik Toplantý Salonu'nda Kaymakamlar toplantýsý yaptý. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýndaki toplantýya, Vali Yardýmcýsý H.OsmanEbiloðlu, ilçe kaymakamlarý ile Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan ve ilgili birim müdürleri katýldý.

V

Çorum Valiliði bünyesindeki tüm kurumlarýn organize olmasý ve koordinasyonlu bir þekilde çalýþmasý için gereken tedbirlerin alýnmasý, iþlemlerin gözden geçirilerek; idarede birliðin saðlanmasý ile kamu hizmeti sunulacak tüm vatandaþlaradaha etkin ve verimli hizmet sunumunun saðlanmasý amacýyla yapýlan toplantýda, çeþitli gündem maddeleri görüþüldü. 30 Mart Mahalli Ýdareler Genel Seçimler ile gündem konularý ele alýnarak deðerlendirme yapýldýðý toplantýda konuþan Vali Baþköy; "Bu yýlki kýþ þartlarý yoðun geçmedi. Havalarýn da yavaþ yavaþ ýsýnmasýyla inþaat sektörü daha da hýzlanacaktýr. Ýlimizdeki yatýrýmlarýn hýzýnda bir aksaklýk olmamasý için azami özeni göstermeliyiz." dedi. 30 Mart Mahalli Ýdareler Seçimlerine de deðinen Vali Baþköy; "Seçimlerin huzur ve güven ortamýnda geçmesi için mülki idare amirler olarak azami güvenlik önlemlerini almalýyýz. Barýþ ve kardeþliðimizin zedelenmesine müsaade etmemeliyiz." dedi. Baþköy, mülki idare amirlerinden Kaymakamlýklarda hizmetlerin yürütülmesi sýrasýnda herhangi bir aksaklýk olmamasýný istedi. Kaymakamlar toplantýsý, diðer gündem maddelerinin görüþülmesi ve yapýlan karþýlýklý deðerlendirmelerin ardýndan sona erdi. Haber Merkezi

Sizin Sayfanýz www.sungurlu.tv Geliþmelerden Anýnda Haberiniz Olsun.


22 MART 2014 • CUMARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

6

Numan Kurtulmuþ Çorum’da Halka Seslendi

K Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Numan Kurtulmuþ, “Cumhurbaþkaný halkýn oylarýyla doðrudan seçildiði müddetçe bu milletin çarþýsýyla pazarýyla, bu milletin bayraðýyla ezanýyla, bu milletin mescidiyle camisiyle bu milletin tarihiyle, geçmiþiyle ilgisi olmayan hiç kimse Cumhurbaþkaný olmayacaktýr. Bu kadar açýk söylüyorum. Çünkü oyu millet verecek” dedi.

A

AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr. Numan Kurtulmuþ, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Çorum’a geldi. Yazýçarþý meydanýnda halka hitap eden Kurtulmuþ, Cumhurbaþkanlýðý seçimi ve gündeme iliþkin açýklamalarda bulundu. 10 Aðustos’ta Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin olduðunu hatýrlatan Kurtulmuþ, “Ýlk turu Allah’ýn izniyle bunu çok rahat gececeðiz. 25 Aðustos’ta ise ikinci turu. Ýnþallah ikinci tura kalmayacak. Birinci turda bitireceðiz inþallah” diye konuþtu. Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin önemine dikkat çeken Kurtulmuþ, “Niye Cumhurbaþkanlýðý seçimi bu beyler için o kadar önemli? Niye önemli? Alýþmýþlar Cumhurbaþkanlarýný kapalý kapýlar ardýnda belirler, beyan ederler, parlamentoda indir elini, kaldýr elini seçilirdi. 1961’de rahmetli hukuk profesörü Ali Fuat Baþgil cumhurbaþkaný adayý olmak için Ýstanbul’dan kalktý Ankara’ya gitti. Ankara garýna girdiðinde zaman silahý ensesine dayadýlar hadi bakalým marþ marþ dediler. Öyle herkes Cumhurbaþkaný aday olamaz. Türkiye’nin elitlerinin seçkinlerinin belirlemediði cumhurbaþkaný adayý olamaz dediler. Ve 1961’den bu yana bütün cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde Ali-Cengiz oyunu oynandý. Alýþmýþlar ama çok þükür 2008 yýlýnda referandumda ki oylarýnýzla cumhurbaþkanýný artýk siz belirleyeceksiniz. Millet belirleyecek. Siz ne kadar seviniyorsanýz o karanlýk odadakiler de o kadar çok karalar baðlýyor. “Eyvah diyorlar bu millete artýk Cumhurbaþkaný yutturamayacaðýz” diyorlar. Cumhurbaþkaný halkýn oylarýyla doðrudan seçildiði müddetçe bu milletin çarþýsýyla pazarýyla, bu milletin bayraðýyla ezanýyla, bu milletin mescidiyle camisiyle bu milletin tarihiyle, geçmiþiyle ilgisi olmayan hiç kimse Cumhurbaþkaný olmayacaktýr. Bu kadar açýk söylüyorum. Çünkü oyu millet verecek” açýklamasýnda bulundu. Türkiye’nin dört bir tarafýnda milletin kendi iradesine, kendi geleceðine, hükümete, Türkiye’ye ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’a sahip çýktýðýný, meydanlarý doldurduðunu ve geleceðe umutla bakmalarýný saðladýðýný dile getiren Kurtulmuþ, tüm meydanlarda, gittikleri her yerde milletin kendilerine “dik dur eðilme bu millet sizinle” dediðini belirtti. "ASLA EÐÝLMEYECEÐÝZ. VERDÝÐÝNÝZ EMANETE ÝHANET ETMEYECEÐÝZ" Asla eðilmeyeceklerini, dünyanýn ve Türkiye’nin egemenleri karþýsýnda asla boyunlarýný bükmeyeceklerini vurgulayan Kurtulmuþ, “Asla eðilmeyeceðiz. Verdiðiniz emanete ihanet etmeyeceðiz. Ettirmeyeceðiz. Milli þairimiz ne diyor “O rüku olmasa dünyada eðilmez baþlar” biz Allah’tan baþka kimsenin önünde eðilmeyiz. Rükudan baþka, secdeden baþka hiçbir yerde alnýmýzý yere koymayýz” ifadelerini kullandý. 30 Mart’ýn bir dönüm noktasý olduðunu anlatan Kurtulmuþ, “Meydanlar gösteriyor ki 30 Mart seçimleri yerel seçim olmaktan öte geçti. 30 Mart seçimleri bir dönüm noktasý. Türkiye için kavþak noktasý. Belediye baþkanlarý, meclis üyelerimizi, muhtarlarýmýz seçilecek ama

30 Mart’ta millet eski Türkiye’yi mi seçecek yeni Türkiye’yi mi seçecek onun karanýný verecek. 30 Mart’ta darbecilere mi prim verilecek, yoksa demokrasi ve özgürlük yanlýlarýna mý prim verilecek. AK Parti’ye mi prim verecek bunu ortaya koyacak. 30 Mart’ta bu millet kendi baþýna çorap örmek isteyenleri ayaðýna çelme takmak isteyenleri, Türkiye’nin geleceðini karartmak isteyenleri, kaos kriz çýkartmak isteyenleri bir kenara mý itecek, yoksa prim mi verecek bunun seçimi olacak. 30 Mart’ta bütün bu büyük koalisyon, Türkiye karþýtý bu koalisyon hep beraber milletimiz vasýtasýyla sandýklara gömülecek. Sandýklarda kalacak. Türkiye’nin geçmiþinde kalacak” diye konuþtu. Türkiye büyümesinin, kendi ayaklarýnýn üzerinde durmasýnýn birilerinin zoruna gittiðini meselenin de aslýnýn bu olduðunu kaydeden Kurtulmuþ, “Bunlar grup grup. Bir büyük koalisyon. Koalisyonlar ittifaklar. Bunlar ne istiyorlar. Kim AK Parti’nin karþýsýnda güçlü ise onu destekleyin diyenler. Ýki cümle etrafýnda bir araya gelmeleri mümkün deðil. Ayný istikamete dönmeleri mümkün deðil. Ayný evin odasýnda oturup bir çay sohbetini sürdürmeleri mümkün deðil bu adamlarýn. Ama hepsi bir araya geliyor, kol kola giriyor. Sokaklarda molotof kokteyli atanlarda, bizim birlikte olduðumuz arkadaþlarýmýzýn bir kýsmý ne yazýk ki þimdi kol kola girmiþ ayný hedefe kitlenmiþler. Dün birbirlerinin gözünü çýkaranlar, bugün birbirleriyle kol kola bir takým ittifak arayýþý içindeler. AK Parti iktidardan gitsin. Ak Partiyi iktidardan götürmek istiyor musunuz bunun yolu sandýktýr. Gelirsiniz Çorum halkýna anlatýrsýnýz alýrsýnýz vekaleti emaneti Türkiye’yi yönetirsiniz. CHP genel baþkanýna deseniz ki buyurun anahtarlarý verdik “þu ülkeyiz siz yönetin” deseniz “valla billa biz istemiyoruz” deyip geri geri kaçar. Öylemi deðil mi? Yani AK Parti’yi indirme teþebbüsü yapacaksanýz yolu sandýktýr, sokaklar deðildir. Kirli ittifaklar deðildir. Türkiye’nin baþýna çorap örmek deðildir. Türkiye’yi ekonomik krizlere sokmak deðildir. Ne yapýyorlar, ne istiyorlar” dedi. Bu koalisyonun Türkiye’de ekonomik kriz çýkarmak istediðini dile getiren Kurtulmuþ, þunlarý kaydetti: “Mayýs ayýndan bu yana Türkiye ekonomisi ile oynadýlar. Öylesine oynadýlar ki baþka ülke ekonomisi olsa büyük zarar görürdü. Mayýs ayýnda faiz yüzde 4.1 iken þimdi yüzde 12 seviyesine çýktý. Türkiye’de mayýsta dolar 1.74 TL di, þimdi 2.30 seviyesine çýktý. Mayýs’ta Türkiye’de borsa 95 bindi, þimdi 65 bine düþtü. Türkiye’nin ekonomisine zarar vermek istediler. Türkiye’de Mayýs ayýndan bu yana yapýlan iþlerin maliyeti yaklaþýk 70 milyar dolardýr. 138 milyar TL’dir. Bu Allah’tan revamýdýr? Bu hak mýdýr? Bu insaf mýdýr? Bu vicdan mýdýr? Bu adalet midir?Bu Müslümanlýk mýdýr? Böyle bir þey olabilir mi? hükümete zarar vereceðim diye Türkiye ekonomisine, halkýn ekonomisine zarar vermeye çalýþ. Türkiye’yi siyasi krizlerin içerisine sokmak istiyorlar. Yönetilemez hale getirmek istiyorlar. Polis baþka telden çalsýn, savcýlar, yargýçlar baþka telden çalsýn. Devletin kurum kuruluþlarý yönetilemez hale gelsin hükümetin sözü geçmesin istiyorlar. Biz bu filmi gördük. Yaþý müsait olanlar var. 19802 öncesinde bu memleketi yönetilemez hale getirdiler. Saðcýlar solcular diye böldüler. Aleviler, Sünniler diye böldüler. Maraþ’ta oldu. Sivas’ta oldu. Türkiye’de þehirleri böldüler. Caddeleri böldüler. Hastaneleri böldüler. Polisleri böldüler. Böyle yaptýlar da kim kazandý Türkiye kaybetti. Bu ülkenin vatandaþlarý kaybetti. Türkiye’yi 12 Eylül 1980’ne getirdiler. Ayný þeyi yapmak istiyorlar. Ukrayna’yý 2 ayda ne hale getirdiler. Türkiye’yi de bu hale getirmek istiyorlar buna müsaade etmeyeceðiz. Bu millet buna asla müsaade etmeyecek.” “ASKERÝ VESAYETE PABUÇ BIRAKMAYAN MÝLLET BAÞKA VESAYETE PABUÇ BIRAKIR MI” Yasa dýþý dinlemeler ve askeri vesayet ile ilgili de açýklamada bulunan Kurtulmuþ, “Ne yaptýlar? Ýki yýlda 509 bin kiþiyi dinlemiþler. Beni dinlemiþler, eþimi dinlemiþler,

çocuklarýmý dinlemiþler. Selam verenleri dinlemiþler. 20122013’de diðerleri ile birlikte 1 milyon insan dinlenmiþ. Polisleri dinlemiþler, yargýçlar dinlemiþler, kendi adamlarýný bile dinlemiþler. Böyle bir þey olmaz. Ýstiyorlar ki yargýnýn elinde hükümet parmaðýnda oynasýn. 11 yýldýr az mý uðraþtýk askeri vesayetten kurtulmak için. Rahmetli Menderes’in ölüme gönderildiði tarihten itibaren bu millet askeri vesayetle az mý uðraþtý. Menderes’i dar aðacýna göndermediler mi? Turgut Özal’a oturduðu makamý haram etmediler mi. Rahmetli Erbakan’dan halkýn oyuyla geldiði makamý zorla almadýlar mý? Bu millet çok þükür 64 yýldýr demokrasi mücadelesi veriyor. Ve çok þükür Türkiye’de askeri vesayet geride kaldý. Askeri vesayete pabuç býrakmayan bu millet baþka bir vesayete de eyvallah etmeyecektir. Yargýdaki vesayete de, þunun vesayetine de, bunun vesayetine de. Bu hükümeti millet seçti. Vekaleti verdi. Bu vekalete hýyanet olmaz. Bu emaneti de baþkalarýyla paylaþmaz. Paylaþýrsa zaten ayakta kalmaz. 28 Þubat hükümetleri milletin verdiði vekaletleri paylaþtý da ne oldu ayakta mý durabildiler. Ayakta mý kaldýlar. 28 Þubatçýlarýn iktidara getirdiklerini kim hayýrla yad ediyor” þeklinde konuþtu. Türkiye’nin Suriye meselesinde etkisiz hale getirmek istendiðine vurgu yapan Kurtulmuþ, “Çözüm süreci baltalansýn. Türkiye’de yeniden silahlar konuþsun. Her yere þehit cenazesi gelsin istiyorlar. Çorum’a iki yýldýr bir tane þehit cenazesi geliyor mu? Artýk analar aðýt yakmýyor. Birileri de ne diyor, “eyvah, eyvah, bu Türk milletinin ayaðýna prangalarý baðlamýþtýk, terör dolaysýyla bunlar 30 senede 32 bin evladýný kaybetmiþti. 1.2 trilyon dolar kaybetmiþlerdi” diyor. Tayyip Erdoðan çýktý. Türkiye’de bize ekmek kalmadý diye feryat ediyorlar. Baþka ne istiyorlar Türkiye Suriye’deki mazlum milletlere yardým etmesin. Suriye’nin çözüm sürecinde söz sahibi olan ülke olmasýn. Oradaki muhalefete destek vermesin. Nerden anlýyoruz 7 Þubat’taki operasyonu yapan iradenin bir tane amacý olabilir. Türkiye’yi Suriye meselesinde etkisiz hale getirmek. Adana’da, Hatay’da MÝT’in TIR’larýný durduran durdurmasýný emreden iradenin bir tane maksadý olabilir. Türkiye’yi Suriye meselesinde yok kýlmaktýr. Bayýrbucak Türkmenlerine yardým edeceksin önüne geçiyor. Türkiye’nin komþularýna yardým edecek önüne geçiyorlar. Baþka ne istiyorlar, Þunu istiyorlar Türkiye Kuzey Irak petrollerini.dünyaya satacak inþallah. Bunu satmasýn” dedi. Kurtulmuþ, konuþmasýnýn ardýndan AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti milletvekili Cahit Baðcý, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ile birlikte halký selamladý. (Ýsmail Kabakdere)


22 MART 2014 • CUMARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

7

“TWÝTTER DEDÝÐÝNÝZ ÞEY BÝR ÞÝRKET, BU ÞÝRKET NE YAZIK KÝ BUGÜNE KADAR TÜRKÝYE’YÝ ADAM YERÝNE KOYMUYOR KALE ALMIYORDU"

K Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr. Numan Kurtulmuþ, “Twitter dediðiniz þey bir þirket. Bu þirket ne yazýk ki bugüne kadar Türkiye’yi adam yerine koymuyor kale almýyordu” dedi.

A

Seçim çalýþmalarý kapsamýnda Çorum’a gelen AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Numan Kurtulmuþ, belediye ziyaretinde gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Twitterla ilgili açýklamada bulunan Kurtulmuþ, sanal alemdeki güvenliðe dikkat çekti. Twitter’a eriþimin yasak olarak algýlanmamasý gerektiðini dile getiren Kurtulmuþ, Türkiye’de sanal alemle ilgili hukuki tablo oluþmadýðý için daha önce twitterdan, sanal alemden hakaret ve bir takým uydurma haberlerin sahte

hesaplar üzerinden, normalde sýradan suç olan iþlerin twitter üzerinden çok rahat bir þekilde iþlenir olduðuna dikkat çekti. Twitter’in bir þirket olduðuna vurgu yapan Kurtulmuþ, “Bu þirket maalesef bugüne kadar Türkiye’yi takmýyordu. Hiç adam yerine koymuyordu ve Türkiye’den giden taleplere karþýda iki þart altýnda cevap veriyordu. Birincisi twitter ya da sanal alemde kullaným yüzünden insan öldüyse, yada bir takým çocuk cinsel suçlarý kapsamýnda suçlar iþlendiyse böyle bir talep karþýsýnda twitter buradaki IP hesaplarýný, kim kullandý, kullanýcý kimdir? Bunlarý Türkiye’ye veriyordu. Ne yazýk ki bugüne kadar Türkiye’yi adam yerine koymuyor kaale almýyordu. Halbuki binlerce, milyonlarca fake hesap yüzünden Türkiye’de neler yapýldý. Benimde baþýmdan geçti. Benimle ilgili uydurma bir haber onlarca fake hesap üzerinden anýnda çoðaltýldý. Bir saat sonra bunun uydurma haber olduðu anlaþýldý ama bu kadar hakaretin, bu kadar uydurma haberlerin, montajlarýn sahtekarlýklarýn insan haysiyetlerini ayaklar altýna alan iþlerin bir hesabý, bir karþýlýðý olmamalý mý? Yani yolda yürürken birisi birisine küfretse bunun bile bir karþýlýðý var. Birisi birisine þantaj yapsa, efendim montajla bir takým konularda tehditle diyelim ki her hangi bir þey elde etmeye kalksa bununda hukukta bir karþýlýðý var. Fakat maalesef sanal alemde bunun karþýlýðý yok” diye konuþtu. Her türlü fikir özgürlüðünden yana olduklarýný, varlýk sebeplerinin de Türkiye’de fikir özgürlüklerini sonuna kadar

geliþtirmek olduðunun altýný çizen Kurtulmuþ, “Kim nerde ne söyleyecekse yasal yollarla, miting meydanlarýnda sanal alemde, gazetelerde, televizyonlarda nerde ne söyleyecekse baþýmýzýn üstüne. Herkesin özgürlük alanlarýnýn, fikir özgürlük alanlarýnýn önünü açarýz. Ama özgürlükler asla güvenlik olmadan saðlanamaz. Yani ‘ben özgürüm istediðimi yaparým, istediðim sahtekarlýðý yaparým, istediðim uydurma haber yaparým, istediðim itibar cellatlýðý yaparým, bunun üzerinden twitterin, sanal alemin gücünü de kullanarak bende sanal alemi iyi kullanan iyi bilenlerden birisi olarak söylüyorum bu gücüde kullanarak her türlü iþi yaparým’ derseniz bu olmaz. Buna dünyanýn hiçbir yerinde müsaade edilmez” diye konuþtu. “Türkiye’de bu olanda özgürlüklerin kýsýtlanmasý þeklinde deðil, özgürlük alanýnýn geniþletilebilmesi için bu özgürlük alanýnýn güvenli bir ortamda saðlamak yönünde mahkeme kararý var” diyen Kurtulmuþ, “Mahkeme kararýný da mahkemeler uygulamaya kalktýðýnda bu sonuç ortaya çýktý. Bu yoksa hükümet tarafýndan twitter kullanýmýna, sanal alemin kullanýlmasýna iliþkin konulmuþ bir yasak deðildir. Bunu böyle lanse etmemek lazým. Bildiðimiz kadarýyla 4 tane mahkeme kararýnýn uygulanmasý sonucu ortaya çýkmýþ uygulama ile karþý karþýyayýz. Bunun sonucunda ne olmuþ mahkemeler karar verince Twitter’da apar topar “eyvah biz Türkiye’yi ciddiye almýyorduk, demek ki Türkiye’yi ciddiye almak lazým” diye avukatlarýný görevlendirmiþ. Belki bundan sonra Türkiye’de bürolarý olacaktýr. Konuyla ilgili müzakere ihtiyacý hissetmiþ. Bu mesele devam etmekte olan hukuki bir süreçtir. Daha fazla söylemeye gerek yok. Herkesin özgürlüðünü sonuna kadar savunuruz. Sanal alemin en özgür þekilde kullanýlmasýný sonuna kadar savunuruz ama ayný zaman bu özgürlüðün ciddi biçimde kullanýlabilmesi için sanal alemde de bir sanal güvenlik tertibatýnýn alýnmasýnýn da zorunlu olduðuna inanýrýz. Hiç kimse böyle sanal alemde bir takým uyduruk saldýrýlar yapmasýn orada baþkalarýnýn hakkýný hukukunu ihlal etmesin” dedi. (Ýsmail Kabakdere)

Kurtulmuþ Çorum Belediyesi’ni Ziyaret Etti A K Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Numan Kurtulmuþ, Çorum Belediyesi’ni ziyaret

etti.

Ziyarette Çorum Belediyesi’nin çalýþmalarý hakkýnda bilgi alan AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Numan Kurtulmuþ, Çorum’a 11 yýlda 6 katrilyon lira merkezi hükümet tarafýndan yatýrým yapýldýðýný söyledi. Çorum’un 2006 yýlýnda üniversiteye kavuþtuðunu hatýrlatan Kurtulmuþ, “Yollar yapýlmýþ. Hastaneler yapýlmýþ. Okullar yapýlmýþ. Kýsacasý aklýnýza ne geliyorsa her türlü yatýrým yapýlmýþ. Muzaffer

Külcü kardeþim þehircilik anlamýnda çok iþler yapmýþ. 30 Mart akþamý yeniden seçilmiþ bir belediye baþkaný olarak milletin gücüyle Çorum’a hizmet etmeye devam edecek” dedi. 30 Mart öncesi Çorum’un kararýný verdiðini dile getiren Kurtulmuþ, “Çorum’da seçim bitmiþ. Hayýrlý uðurlu olsun” ifadelerini kullandý. AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti milletvekili Cahit Baðcý, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse’nin de hazýr bulunduðu ziyarette Baþkan Külcü, günün anýsýna Kurtulmuþ’a vazo hediye etti. (Ýsmail Kabakdere)


22 MART 2014 • CUMARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

8

S.S.REK249


22 MART 2014 • CUMARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

9

PARTÝLER SEÇÝM ARAÇLARININ SESÝNÝ KISTI iðde'de yol kontrolü yapan jandarmaya ateþ açýlmasý sonucu 1 asker ve 1 polis þehit olmuþ, aracý gasp edilen 1 kiþinin de hayatýný kaybettiði saldýrýda, 7'si asker 8 kiþi yaralanmýþtý. Ak Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi Sungurlu Ýlçe Teþkilatlarý, tüm Türkiye'yi derinden üzen bu menfur saldýrý nedeniyle Sungurlu'da ki seçim araçlarýnýn sesini kýstýrdýklarýný bildirdiler.

N

CANÝLER AMAÇLARINA ASLA ULAÞAMAYACAK MHP Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Abdulkadir Þahiner, Niðde'de gerçekleþtirilen hain saldýrýyý kýnayarak taziye mesajý yayýmladý. Þahiner, mesajýnda þu ifadelere yer verdi; "Niðde'de güvenlik güçlerimize yapýlan haince saldýrýyý nefretle kýnýyor, hain saldýrý sonucu þehit olan 1 askerimize, 1 Polis Memurumuza ve bir vatandaþýmýza Cenab-ý Allah'tan rahmet, kederli ailelerine baþsaðlýðý ve metanet diliyorum. Türk Milleti olarak acýmýz büyük, üzüntümüz derindir. Bilinmelidir ki, bu caniler amaçlarýna asla ulaþamayacaklar ve döktükleri kanda eninde sonunda boðulacaklardýr. Asil milletimizin deðerlerine ihanet eden kim varsa, hak ettiði cevabý ve karþýlýðý yüce Türk milletinden alacaktýr. (H.Mustafa Sarýyüce) Milletimizin baþý sað olsun."

orum'da yaptýrýlacak olan Polis Okulu' nun proje çalýþmalarý sürüyor.

Ç

50. hükümet döneminde ihale edilen, 1994 yýlýnda yapýmýna baþlanan Polis Okulu süreci bitirilmiþ olmasýna raðmen 19 yýldýr eðitime baþlayamamýþtý. AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, diðer milletvekilleri, Valilik ve belediyenin giriþimleri sonucu geçmiþ yýllarýn ve mevzuatýn getirdiði kargaþaya bir son verilerek yeni yerde yeni bir okul yapýlmasý için çalýþma baþlatýlmýþtý. AK Parti Çorum milletvekili Salim Uslu koordinesinde yürütülen çalýþmalar sonunda Çorum Valiliðinin yeni bir polis okulunun yapýlabilmesi için Ýl Defterdarlýðý'nca tahsisi önerilen, Karaca köyü sýnýrlarý içerisinde 130 dönüm arazi Emniyet Genel Müdürlüðüne tahsis edilmiþti. Tahsisin gerçekleþmesinin ardýndan Maliye Bakanlýðý tarafýndan Polis Okulu yatýrým programýna alýnmýþtý. AK parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Salim Uslu, 19 yýllýk Polis okulu rüyasýnýn gerçeðe dönüþmesi noktasýnda baþlatýlan çalýþmalarýn adým adým devam ettiðini söyledi. Polis Meslek Okulu yapým iþi proje ihalesinin 7 Ekim 2013 tarihinde yapýldýðýn hatýrlatan Uslu, "Çorum Polis Meslek Okulu kompleksi 130 bin 850 metrekare alan üzerine inþa edilecek olup proje kapsamýnda 1 adet eðitim ve idari binasý, 1 adet yurt binasý, 1 adet sosyal tesis binasý, 1 adet spor salonu, 1 adet kapalý atýþ poligonu, 12 adet büyük araç kapasiteli, 78 araç kapasiteli açýk otopark, 1 adet polis merkezi binasý, 1 adet futbol halý sahasý, 1 adet nizamiye binasý, 4 adet nöbetçi kulübesi, 520 kiþilik tribün yapýlacaktýr. Bunlara ilaveten mevcut alana 120 bin metrekare dönümlük alan daha ilave edilerek güvenli sürüþ teknikleri eðitiminin verileceði 3 bin (Haber Merkezi) metre uzunluðunda trafik pist alaný ve açýk hava atýþ poligonu yapýlmasý için çalýþmalar devam etmektedir" dedi.

Sizin Sayfanýz www.sungurlu.tv Geliþmelerden Anýnda Haberiniz Olsun.


22 MART 2014 • CUMARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

10

S.S.REK248


22 MART 2014 • CUMARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

11

âkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Kurulu'nda alýnan karar gereði 127 hakim ve savcýnýn görev yerinde deðiþikliðe gidildi.

H

Atama kararý sonrasý Çorum Adliyesi'nde görev yapan bazý isimlerin vazife yerleri deðiþti. HSYK'nýn yapýsýnýn deðiþtirilmesinin ardýndan görevleri sona eren müfetiþ ve tetkik hakimlerle ilgili atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayýmlandý. Adli yargý hâkim ve cumhuriyet savcýlarý ile idarî yargý hâkimlerinin 2802 sayýlý Hâkimler ve Savcýlar Kanunu gereðince atanmalarýna iliþkin kararname kapsamýnda adli yargý hakimi, cumhuriyet savcýsý ve idari yargý hakimlerinin de aralarýnda bulunduðu 127 atama gerçekleþtirildi. Kararnameye göre Çorum Cumhuriyet Savcýsý Murat Köse ve Hakim Sibel Göksu Köse Yargýtay Tetkik Hâkimliði'ne atanýrken HSYK Kurul Müfettiþi Ömer Tütüncü ise Çorum Cumhuriyet Savcýlýðý görevine getirildi. (Haber Merkezi) Atamasý gerçekleþtirilen isimlerin ilerleyen günlerde yeni görevlerine baþlamasý bekleniyor.

S.S.REK.251

Sizin Sayfanýz www.sungurlu.tv Geliþmelerden Anýnda Haberiniz Olsun.


22 MART 2014 • CUMARTESÝ

12

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

BELEDÝYECÝLÝK ; DOKUNMAKTIR, HÝSSETMEKTÝR VE AÞKLA SORUNLARA ODAKLANMAKTIR. BELEDÝYECÝLÝK ; GÜLÜMSEYEN YÜZDÜR, UZATILAN ELÝ GERÝ ÇEVÝRMEYEN, CÖMERTLÝKTÝR, DARDA KALANLARIN ACÝL YARDIMIDIR.

S.S.REK247

22mart  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you