Page 1

YIL: 44 • SAYI: 3963 • 25 Kr.

21 NÝSAN 2014 • PAZARTESÝ

Minibüs Otomobile Arkadan Çarptý : 3 Yaralý lçemizde meydana gelen trafik kazasýnda minibüs otomobile arkadan çarptý. Kazada 3 kiþi yaralandý. K

Ý

Sayfa 6’da

Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner ;

“Vatandaþýn Hizmetkarýyýz” ölge ziyaretlerine baþlayan ve mahallelerin sorunlarýný yerinde inceleyerek gerekli talimatý veren Baþkan Þahiner, birinci görevinin vatandaþa hizmet olduðunu söyleyerek, bizler vatandaþýn hizmetkârýyýz dedi.

B

Þahiner, "Görevimiz, vatandaþa hizmet etmektir. Bizler halkýn hizmetkârlarýyýz, hizmet etmenin mutluluðu hiçbir þeyle ölçülemez."dedi. Þahiner mahallelerde halkýn sorunlarý için de çalýþmalara hýz verileceðini, vatandaþýn daha saðlýklý ve sorunsuz bir þekilde yaþamasý için gereken çalýþmalarýn baþlatýlacaðýný söyledi. K2’de

Þahiner Genç Çifte Mutluluklar Diledi Turnuvasý Düzenlenecek...

KDevamý Sayfa 3’de

KDevamý Sayfa 7’de

SAYFA

4

Hayýrlý Olsun Ziyaretleri Sürüyor

Þehit Ailelerine Jest ce Seramikten sonra dünyanýn en ünlü pizza markalarýndan olan Domino's Pizzadan "Þehit Ailelerine" çok anlamlý bir jest geldi. KSayfa 11’de

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

SAYFA 7

E


21 NÝSAN 2014 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

2

Bugün Merkez Eczanesi Ziraat Bankasý Karþýsý

Nail Çeltikbaþ - S.Tepe Mezr. Fethiye Ünsal - S.Tepe Mezr.

Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner ;

“Vatandaþýn Hizmetkarýyýz” ölge ziyaretlerine baþlayan ve mahallelerin sorunlarýný yerinde inceleyerek gerekli talimatý veren Baþkan Þahiner, birinci görevinin vatandaþa hizmet olduðunu söyleyerek, bizler vatandaþýn hizmetkârýyýz dedi.

B

Þahiner, "Görevimiz, vatandaþa hizmet etmektir. Bizler halkýn hizmetkârlarýyýz, hizmet etmenin mutluluðu hiçbir þeyle ölçülemez."dedi. Þahiner mahallelerde halkýn sorunlarý için de çalýþmalara hýz verileceðini, vatandaþýn daha saðlýklý ve sorunsuz bir þekilde yaþamasý için gereken çalýþmalarýn baþlatýlacaðýný söyledi. VATANDAÞLARIN SEVÝNCÝ GÖZLERÝNDEN OKUNDU Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner' i bir anda karþýlarýnda gören mahalle sakinleri çok mutlu oldu. Baþkanýn ziyareti ile onurlandýklarýný söyleyen mahalle sakinleri, sorunlarýný da Baþkan Þahiner'e ilettiler. Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner Vatandaþýn sorununu yerinde dinleyerek gerekli çalýþmalarýn ivedilikle yapýlmasý için birim amirlerine talimat verdi. (Serkan Þansever)

www.sungurlu.tv Ýmtiyaz Sahibi Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Muhabirler Muammer ÖZEL

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Serkan ÞANSEVER Yusuf Bahri YÜCEL H. Mustafa SARIYÜCE - Ýsmail KABAKDERE

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) HÝTÝT OFSET Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi (st/cm) Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. : 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 100 TL. : 8,40 TL. : 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


21 NÝSAN 2014 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

3

Þahiner'e Ziyaretler Devam Ediyor ungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir S Þahiner'e hayýrlý olsun ziyaretleri aralýksýz devam ediyor. Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif ve Sungurlu MYO Genel Sekreteri, Alaca Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný ve üyeleri, Sungurlu Ýþ Bankasý

Müdürü ve personeli, Saðlýk Sen Sungurlu Ýlçe Baþkaný ve Yönetim Kurulu üyeleri, Vergi Dairesi personeli Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'i makamýnda ziyaret ederek görevlerinde baþarý temennilerinde bulunarak hayýrlý olsun dediler. Ziyaretlerden duyduðu memnuniyeti dile getiren Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner hayýrlý olsun temennisinde bulunanlara teþekkür etti. (H.Mustafa Sarýyüce)

Sizin Sayfanýz www.sungurlu.tv Geliþmelerden Anýnda Haberiniz Olsun.


21 NÝSAN 2014 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

4

Masa Tenisi Turnuvasý Düzenlenecek ungurlu Kaymakamlýðý Gençlik S Hizmetleri ve Spor Ýlçe Müdürlüðü tarafýndan 2014 yýlý Gençlik Haftasý münasebetiyle masa tenisi turnuvasý düzenleneceði bildirildi. Konuyla ilgili bir açýklama yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýlçe Müdürü Nurettin Tanlasý, " 2014 yýlý Gençlik Haftasý nedeniyle Kapalý Spor Salonumuzda masa tenisi turnuvasý düzenlenecektir. Turnuva bay ve bayan iki ayrý kategoride yapýlacaktýr. 14 yaþ ve üzeri sporcular katýlabileceklerdi. Müsabakalar ücretsiz olup, müracaatlar þahsen yapýlacaktýr. Raketler müdürlüðümüzce karþýlanacak olup, isteyen sporcu kendi raketleri ile katýlabilecekler. Turnuvaya son müracaat tarihi 22 Nisan 2014 Salý günüdür" dedi. (Yusuf Bahri Yücel)

YABANÝ HAYVANLARDA KUDUZ TEHLÝKESÝ lkemizde uzun zamandýr ilimizde ise bu yýl içerisinde özellikle yabani hayvanlarda (Kurt, tilki, sansar, porsuk gibi.) kuduz hastalýðý görülmüþtür.

Ü

Hastalýk hayvandan hayvana veya hayvandan insana direkt ýsýrma ile bulaþýr. Ayrýca mevcut yaralara virusla bulaþýk salyanýn bulaþmasý ile de enfeksiyon meydana gelmektedir. Enfeksiyon zincirinin taþýyýcýlarý olan köpek, kedi, yaban hayatý etoburlarý (tilki, çakal, kurt) ve yarasalar virusun arakonakçýlarýdýr. Bu hayvanlar enfeksiyon siklusunda önemli rol oynarlar ve enfeksiyonun son konakçý olan hayvanlara ve insanlara naklinde büyük bir deðer taþýrlar. Hastalýk yabani hayatta yerleþtiðinden çok kýsa sürede uzak mesafedeki hayvanlara bulaþtýrýla bilmektedir. Kuduz hastalýðý karnivorlarda on gün içerisinde ölümle sonuçlanmaktadýr. Bakanlýðýmýz ülkedeki kuduz hastalýðýný kontrol altýna alabilmek için yabani hayattaki hayvanlarýn aþýlanmasý projesini baþlatmýþtýr. Belirlenen koordinatlarda uçaklarla içerisinde aþý bulunan kekler ormanlýk ve açýk alanlara atýlacak ve kokusu cezp edici olan aþýyý alan hayvanlar hastalýða karþý aþýlanmýþ olacaktýr. Birçok Avrupa ülkesinde bu yöntemle yabani hayatý kuduzuna karþý aþýlama yapýlmaktadýr. 21 Nisan tarihinde baþlayacak olan uçakla aþýlý kek atýmý sýrasýnda aþýlara temas edilmemesi, aþýlý keklere ve içindeki sývýya temas edilmesi durumunda en yakýn bir saðlýk kuruluþuna baþvurulmasý gerekmektedir. Aþýlý kekler yabani hayvanlar için atýldýðýndan sahipli köpeklerin aþýlarý toplamamasý için bu süreçte baðlý tutulmalarý yararlý olacaktýr. Hastalýða karþý ilimizde sahipli kedi ve köpeklerin tamamý aþýlanmakta, sahipsiz ve baþýboþ köpeklerin aþýlanmasý belediye veteriner iþlerince yürütülmektedir. Kedi ve köpek ýsýrýklarýnda mutlaka saðlýk kuruluþlarýna baþvurulmalý ve ýsýran hayvanlarýn kontrollerinin veteriner hekimler tarafýndan yapýlmasýnýn saðlanmasý önemlidir. (Haber Merkezi)


21 NÝSAN 2014 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

5


21 NÝSAN 2014 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

6

Minibüs Otomobile Arkadan Çarptý : 3 Yaralý lçemizde meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý.

Ý

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolunun 32. kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Çorum istikametine giden Serkan Fýndýkçý yönetiminde ki 19 TH 755 yönetiminde ki minibüs ayný istikamette seyir halinde olan Erdoðan Þahin yönetiminde ki 71 EZ 544 plakalý otomobile arkadan çarptý. Çarpmanýn etkisiyle otomobil tarlaya uçarken, otomobil sürücüsü Erdoðan Þahin ve otomobilde yolcu olarak bulunan ismi öðrenilemeyen bir bayan ile minibüs sürücüsü Serkan Fýndýkçý yaralandý. Yaralýlar olay yerine çaðrýlan ambulanslarla Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kazayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor. (Serkan Þansever)

frika Büyükelçiler Birliði üyesi 28 Afrikalý Büyükelçi, Uður Gurup Yönetim Kurulu Baþkaný Uður Barlýk tarafýndan Çorum'a davet edildi. Dünya ticaretinin göz diktiði Afrika ile Çorum arasýnda kurulan samimi köprü, Çorum açýsýndan büyük bir adým ve þans olarak deðerlendirildi.

A

Önceki gece Çorum'a gelerek Uður Barlýk'ýn misafiri olan konuk büyükelçiler, programlarýna Uður Makine ziyareti ile baþladý. Uður Barlýk ve Uður Gurup CEO'su Okçul Barlýk tarafýndan karþýlanan konuk büyükelçiler, OkçulBarlýk'ýn tercümanlýðýnda ve rehberliðinde fabrikayý gezerek, çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Afrika kýtasýnda bulunan 53 ülkeden, Türkiye'de büyükelçiliði bulunan 28 ülkenin tamamýný Çorum'a davet eden Uður Barlýk, davet amacýnýn Çorum'u ve firmalarýný tanýtarak, ekonomik ve kültürel iliþkilerin artýrýlmasý olduðunu ifade etti. Fabrikanýn üretim sahasýný dikkatle izleyen büyükelçiler, sýk sýk notlar tutarak, OkçulBarlýk'a çeþitli sorular yöneltti. Kýrmýzý halýlarla karþýlanan Afrikalý Büyükelçiler, kendilerine gösterilen ilgi ve ev sahipliðinin yanýsýra, Uður Gurup'un çalýþmalarý karþýsýndaki beðeni ve memnuniyetlerini de aktardý. (Haber Merkezi)

Sizin Sayfanýz www.sungurlu.tv Geliþmelerden Anýnda Haberiniz Olsun.


21 NÝSAN 2014 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

7

Þahiner Genç Çifte Mutluluklar Diledi S ungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner nikahý kýyýlan genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

Perþembe günü Belediye Binasýnda Nikah kýydýran Kadir Tanlasý ve Bahar Kaya çiftinin nikah törenine katýlan Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, genç çifte çiçek hediye etti. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Þahiner, evliliklerin uzun soluklu olmasý temennisinde bulundu. (Ýsmail Kabakdere) orum Ýnsani Hizmetler Platformu tarafýndan baþlatýlan Her Sofradan Bir Tas Çorba baþlýklý, Suriyeli çocuklara gýda yardým kampanyasý destek bekliyor.

Ç

Katil Esed'in hunharca katlettiði Suriyeli mazlumlar, dünyanýn görmezden geldiði kaderleri için tek umut olarak Türkiye'yi ve Müslüman kardeþlerini görüyor. Tarifsiz bir zulmün altýnda ölüm kalým mücadelesi veren Suriyeliler arasýnda özellikle, bombalardan ve katil Esed'in cani askerlerinden kurtulmayý baþarmasýna raðmen, açlýktan ölen çocuklarýn sayýsý, her geçen gün artarak devam ediyor. Ýnançlarýmýz ve insanlýðýmýzla imtihan olduðumuz þu günlerde, Allah rýzasý için, yaptýðýmýz yardýmlara devam edelim. Bizim çocuklarýmýz, olmasa da olur cinsinden yiyecekleri caný çektiðinde, alamamanýn hüznünü yaþayýp, bu istekleri kendi çocuklarýmýza doðal görürken, bir lokma yiyeceði olmadýðý için ölen çocuklarýn varlýðýný, sadece TV ekranlarýný süsleyen magazin programlarý gibi izlemekten kendimizi alýkoyalým. Feryat eden bir babanýn yerine kendimizi, eðer hayal gücümüz yetiyorsa, açlýktan ölmek üzere olan gözü yaþlý çocuðun yerine de kendi evladýmýzý koyalým. Hayal etmesi bile eminim tüylerimizi diken diken edip, nefesimizi kesiverecek. Bize hayal olan bu dünya, en acý gerçeði ile Suriyeli çocuklarýn yaþadýðý dünyadýr. Ýster Türkiye'de ister Suriye'de, isterse dünyanýn öbür ucunda, çocuk her zaman çocuktur, açlýk her zaman aynýdýr. Her gün sýcak çorbalar baþta olmak üzere, sofralarýmýzý donatan sayýsýz nimete þükretmenin fiili yolu, açlýktan ölen çocuklarla soframýzý paylaþmaktýr. Kimsenin ne duyarlýlýðýný, ne de hassasiyetini sorgulayacak deðiliz. Ve bu toplumda yüreði tahmin edilenin de üzerinde, bu acý için yanan, bu ateþe su serpmek isteyen insanlar var, hem de toplumun çoðunu oluþturacak kadar çok þükür. Ýzledikçe artýk hayatýn olaðan bir hali gibi algýlanan bu acýyý, Allah rýzasý için olaðan bir durum gibi görmeyelim. Bu kampanyada bizlerden istenen tek þey, bir kaþýk çorba olarak adlandýrýlan bir kaselik çorba gönderebilmek. Ýþin aslýna bakýlýrsa, bu kampanya bir dua kapýsý. Adýný bilmediðimiz, yüzünü görmediðimiz

bir sabinin açlýðýna derman olacak küçücük bir hazýr çorba paketi, ya da ona denk gelen küçük bir baðýþ, týpký topraða dikeceðiniz bir tohuma benziyor. O tohum yeþerip, dev bir çýnara dönüþtüðünde, hem dünya da hem de ahirette o dua aðacýnýn meyvesi, emin olun ki size sunulacaktýr. Allah dilerse, bir kaþýk çorbaya bereket verir ve binlerce çocuða yetirir. Burada esas olan konu, bizim ne yapabildiðimizdir. Kim bilir, belki de orada açlýktan ölmekte olan bir çocuða uzatacaðýmýz el, kendi geleceðimiz için uzattýðýmýz bir el olacaktýr. Bu zamana kadar bir kez ya da pek çok kez Suriye için yardým yapmýþ da olabilirsiniz. Her seferinde biz verecek deðiliz ya demek de gelebilir içinizden. Ancak unutmayalým ki, Allah'ýn bize verdiði nimetlere hiç bir gün çýkýp da, "Allah'ým neden bize her gün nimet veriyorsun" demiyoruz. O halde, bu konuda da her zaman mý vereceðiz dememeliyiz. Zira kimi zenginlerimizden, "Ne olsa millet hep bize gelip bir þeyler istiyor, milletin aklýna hep biz geliyoruz." gibi serzeniþler duyuyoruz. Fakat bir kez bile, Allah hep bize en çoðunu veriyor þikayeti edildiðini duymadýk. Allah size yine versin, fakat siz de malýnýzdaki yetim ve kimsesizin hakkýný verirken nefsinizin sizi aldatmasýna izin vermeyin. Allah az ya da çok verildiðine deðil, samimiyete bakar. O nedenle, benim bir kaþýk çorbamdan ne olacak ki demeden, Allah rýzasý için soframýzdaki çorbamýzdan bir kaþýðýný, bu iþe gönül vermiþ, gece gündüz bu iþlerin peþinde koþan kardeþlerimizin baþlattýðý kampanyayý ilgisiz býrakmayalým. Hani meþhur bir anlatým vardýr; Yolda adamýn biri kamyonla altýn daðýtsa ve hiç bitmez bir kaynak olsa, her gelene yüklenebildiði kadar altýn verse, sanýrým tüm eþe dosta bu imkandan faydalanmasý için haber etmek üzerimize vazife olur ve mutlaka sevdiðimiz insanlarýn da bu nimetten istifade etmesini isteriz.

Bizim çaðrýmýz iþte tam da bunun gibidir. Burada öyle bir fýrsat ve nimet gizli ki, vereceðiniz bir çorba karþýlýðýnda sonsuz kudret sahibi olan Allah'ýn bitip tükenmez olan maðfireti gizlidir. Bu nimetten tüm kardeþlerimiz istifade etsin niyetiyle bu duyurularý pekiþtire pekiþtire paylaþýyoruz. Zaman zaman üç kuruþ sadaka vermeye niyet edip te etrafýnda verecek insan bulanamadýðý da yaþanýyor bu hayatta. Hal böyle iken, hazýr sýnýrlar ötesine ulaþmak için çalýþan insanlar varken, onlarýn eline bu emanetimizi teslim edelim. Her gün artarak devam eden bu ateþte, özellikle çocuklar baþta olmak üzere insanlarýn heder olmasýna izin vermeyelim. Bu dua zincirine bir halkada biz ekleyelim de, ahirette yüzümüz olsun. Daha geçen gün bir kaç TIR malzeme gitti diyenlere aldýrýþ etmeyelim. Ýnsan karnýnýn senede bir kaç kez acýktýðý yok, biz nasýl günde üç öðün acýkýyorsak, oradaki insanlar da sürekli bu ihtiyaçla karþý karþýya. Ýçine dualarýmýzý da iliþtirdiðimiz hazýr çorba paketlerimizi, az ya da çoðuna bakmaksýzýn kampanya görevlilerine ulaþtýralým. Sizden giden bir kase çorba ile can bulan bir gönül, emin olun ki sizi unutmayacaktýr. O sizi tanýmadýðý için duasýný isimsiz olarak yapmýþ olsa da, o duanýn ulaþtýðý sonsuz kudret sahibi Cenab-ý Mevla, o ismi de, o adresi de çok iyi biliyor. Bugün Suriyeli sabisübyan için can suyu olacak bir kase çorba, inþallah yarýn huzuru mahþerde bizler için ahiret azýðý olacaktýr. (Haber Merkezi)


21 NÝSAN 2014 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

8

9 S.S.REK.339


21 NÝSAN 2014 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

9

ititlerin Baþkentinde Kentsel Bellek ve Turizm' konulu sempozyum Çorum'da baþladý.

H

Anitta Otel'de gerçekleþen sempozyum açýlýþýna Çorum Valisi Sabri Baþköy, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Menderes Suiçmez, Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýspir, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, bazý akademisyenler, turizm sektörü temsilcileri ve çok sayýda davetli katýldý. Turizm Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Valilik, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi ve TSO iþbirliðinde organize edilen sempozyumda yerel turizm deðerleri ve tanýtýmda kullanýmý konusunda çeþitli sunumlar yapýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan sempozyumun açýþ konuþmasýný Vali Sabri Baþköy yaptý. Çorum'un sahip olduðu turizm potansiyeline dikkat çeken Sabri Baþköy, yurt içi ve yurt dýþý fuar organizasyonlarýnda ön plana çýkardýklarý hususlarý paylaþarak saha çalýþmalarýnýn önemine vurgu yaptý. Turizm ve tanýtým alanýndaki problemlere de dikkat çeken Baþköy, sempozyumun Çorum turizmi için yeni bir yol haritasý oluþturacaðýna iþaret etti. Açýþ konuþmasýnýn ardýndan sempozyuma katýlan isimlerden Prof. Dr. Gülen Elmas Arslan, Prof. Dr. Yaþar Erkan Ersoy, Prof. Dr. Sezer Korkmaz, Prof. Dr. Nebi Özdemir, Prof. Dr. Menderes Suiçmez, Prof. Dr. Ahmet Ünal, Prof. Dr. Þiir Yýlmaz, Doç. Dr. Atilla Engin, Doç. Dr. Nazmiye Erdoðan, Doç. Dr. Andreas Schachner, Doç. Dr. Merih Taþkaya, Yrd. Doç. Dr. Ebru Z. Boyacýoðlu, Yrd. Doç. Dr. Gül Güneþ, Dr. Önder Ýpek ve Öðr. Gör. Yýlmaz Sevgül'e plaket verildi. Katýlýmcýlar, plaketlerini protokol mensuplarýnýn elinden aldý. 'Kültür Turizmi', 'Somut Olmayan Kültürel Miras', 'Doða Turizmi', 'Alternatif Turizm Olanaklarý' baþlýklý oturumlarla devam eden sempozyum, açýk oturum sonrasý Çorum Müzesi bahçesinde verilecek kokteyl ile sona erecek. (Haber Merkezi)

Yargýtay ve çeþitli mahkemelerin verdiði kararla birlikte, bankalardan kredi çekerek, dosya masrafý ödeyen vatandaþlar, kendilerinden kesilen dosya masraflarýný geri alabiliyor. Yoðun bir taleple, bankalardan alacaðýný tahsil eden vatandaþlarýn sayýsý her geçen gün artarken, iþlemlerin baþlamasý için bir dilekçe yeterli geliyor. Söz konusu banka þubesine iadeli taahhütlü olarak gönderilen matbu dilekçelerden alýnan cevapla, herhangi bir avukata verilen vekaletname, vatandaþtan kesilen dosya masraflarýnýn geri ödenebilmesi için hukuki yolu açýyor. Kredi iþlemleri sýrasýnda, dosya masrafý adý altýnda yapýlan banka kesintisinin haksýz bir kesinti olduðuna hükmeden mahkemelerin verdiði kararlar, vatandaþýn yüzünü güldürdü. Açýlan davalardan doðacak tüm mahkeme masraflarý, gecikme faizi ve avukatlýk ücreti, ilgili banka tarafýndan mahkeme kararýyla ödetiliyor. (Haber Merkezi)

Sizin Sayfanýz www.sungurlu.tv Geliþmelerden Anýnda Haberiniz Olsun.

ELEMAN ALINACAKTIR Çeliksan Metal Makina’da Çalýþtýrýlmak Üzere 30 Yaþ Altý, Sigortalý Eleman Alýnacaktýr.

Müracaatlar Þahsen Yapýlacaktýr.

Adres : Sanayi Sitesi 7. Blk. No : 7 Sungurlu

Acil Satýlýk Daire Pembe Evler Sitesi’nde 3+1, Çift Banyolu, Kilerli Daire Acil Satýlýktýr

0532 381 55 54

S.S.REK.338


21 NÝSAN 2014 • PAZARTESÝ

S.S.REK.337

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

10


21 NÝSAN 2014 • PAZARTESÝ

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

11

ÞEHÝT AÝLELERÝNE JEST E ce Seramikten sonra dünyanýn en ünlü pizza markalarýndan olan Domino's Pizzadan "Þehit Ailelerine" çok anlamlý bir jest geldi.

Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü ve "Gönül Elçileri" örnek sosyal sorumluluk gösteren Çorum Domino's Pizzayý ziyaret etti. Ziyarete Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy'ün yaný sýra Garnizon Komutanýn eþi Leyla Çelik, Ýl Emniyet Müdürünün eþi Gülcan Doðan, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs, Sevgi-Der

Yönetim Kurulu üyesi Hüzeyme Barlýk ve þehit aileleri katýldý. Vatan topraklarý ve ülkemizin güvenliði için canlarýný feda eden þehitlerimizin geride býraktýðý ailelerine karþý toplum olarak sorumluluðumuzun devam ettiðine inanýyoruz diyen Domino's Pizzanýn Franchisee'i Türker Ülkü, yýlýn hangi günü olursa olsun bir defaya mah-

sus olmayan bu hizmeti "Þehit Ailelerine" sunduklarýný ifade etti. Çorum'un yaný sýra Yozgat ve Merzifon'da da þubeleri bulunduðunu, bu uygulamanýn 3 þubelerinde de geçerli olduðunu sözlerine ekleyen Ülkü; Þehit Ailelerimizin her istedikleri zaman gelebileceklerini ve onlarý aðýrlamaktan onur duyacaklarýný söyledi. Bunun yaný sýra istihdam ihtiyacý olanlara da yardýmcý olabileceklerini belirtti. Fatma Baþköy, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs ve þehit aileleri; Türker Ülkü'yü yaptýðý "Gönül Elçiliðinden" dolayý tebrik etti. Çorum'da çevre yolu üzerinde hizmet veren Domino's Pizza'nýn baþlattýðý bu uygulamanýn vatandaþlardan da büyük takdir topladýðýný belirterek iþletmeden ayrýldý. (Haber Merkezi)


21 NÝSAN 2014 • PAZARTESÝ

S.S.REK.336

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

12

21nisan  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you