Page 1

21 MART 2013 • PERÞEMBE

YIL: 43 • SAYI: 3632 • 50 Kr.

Baðýmsýz Siyasi Günlük Gazete www.sungurlununsesi.net • hititofset@hotmail.com

Belediye Ýlaçlama Faaliyetlerine Baþladý S

ungurlu Belediyesi halkýn daha rahat bir yaþantý sürdürebilmesi için baþlatýlan yeni dönem larva ilaçlama çalýþmalarý Budak özü, Dið Çayý ve çeþitli gübrelik alanlarda yapýlmaya baþladý. Tespit edilen bölgelerde yapýlan ilaçlama çalýþmalarý kapsamýnda; ilçenin tüm bölgeleri periyotlar halinde etaplara ayrýlarak ilaçlanacaðý bildirildi. KSayfa 5’de

Umre Yolcularý Dualarla Uðurlandý lçemizde kutsal topraklara gidecek olan vatandaþlar, dualar eþliðinde uðurlandý.

Ý

Kardeþler Kavga Etti

Umreye gidecek olan vatandaþlar Ulu Cami önünde dualar eþliðinde yolcu edildi. Umre için yola çýkacak olan vatandaþlar, heyecanlý ve mutlu olduklarý gözlendi. KSayfa 5’de

Hitit Üniversitesi’nin 7. Kuruluþ Yýldönümü Etkinlikleri

MYO'dan Çanakkale Þehitlerini Anma Programý

KDevamý Sayfa 7’de

SAYFA

Tuzruhu Zehirledi KDevamý Sayfa 2’de

4

MYO Öðrencileri Kapadokya’yý Gezdi Ç

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

SAYFA

orum Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu öðretim elemanlarý, idari personeli ve öðrencileri Kapadokya'yý gezdi. KDevamý Sayfa 6’da

3


21 MART 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

2

Hitit Üniversitesi’nin 7. Kuruluþ Yýldönümü Etkinlikleri orum Hitit Üniversitesi'nin 7 kuruluþ yýldönümü çeþitli etkinliklerle kutlandý.

Ç

Anitta Otel'de düzenlenen kutlamalara Vali Sabri Baþköy, AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Ami Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum milletvekili Cahit Baðcý, CHP Çorum milletvekili Tufan Köse, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Garnizon Komutaný Hakan Saraç, Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ve akademisyenler katýldý. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, dünyanýn 10 deðiþik ülkesinden 22 üniversite ile eðitim ve araþtýrma iþbirliði yaptýklarýný açýklayarak, Hitit Üniversitesi'nin bugün dünya üniversitesi olma yolunda emin ve kararlý adýmlarla ilerlediðini söyledi. Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Hitit Üniversitesi'nin hiçbir zaman yüksek lise düzeyinde olmayacaðýný ve Anadolu'da 'adý, saný' duyulmayan üniversiteler arasýnda yer almayacaðýný vurgulayarak, üniversitenin dünya ölçeðinde çalýþmalara imza atarak baþarýlarý ile adýndan söz ettireceðinin altýný çizdi. Prof. Dr. Alkan, Hitit Üniversitesini layýk olduðu yere taþýmak için ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini bildirdi. Alkan, "Göreve geldiðimiz dönemlerde sürekli kampus yeri gündeme getirilirken, artýk üniversiteden beklentiler, þehre yapacaðý katkýlarýn konuþulmasý gurur verici. Elbette fiziki mekanlara ihtiyacýmýz var. Ancak buralarýn fiziki mekanlardan öte bu kente, ülkeye, dünyaya katma deðer saðlayacak olan çalýþmalarýn yapýldýðý eðitim kurumlarýna dönüþmesi binadan da daha önemli. Artýk üniversitelerin gerçek varoluþ sebepleri ile anýlmalarý isteniyor" dedi. Üniversitede öðrenci sayýsýnda yüzde 33 artýþ yaþandýðýný dile getiren Alkan, "Þuan Hitit Üniversitesi'nde 11 bin öðrencimiz eðitim görüyor. Bunu önümüzdeki dönemde 20 bin ve üzerine çýkarmayý istiyoruz. Yabancý uyruklu öðrencilerin üniversitemize alýnmasýna önem veriyoruz. Bunun için yönerge hazýrlandý. Baþta Türkiye Cumhuriyetleri ve akraba topluluklar olmak üzere her ülkeden üniversitemize öðrenci alýmý yapmayý planlýyoruz. Üniversite her alanda cazibe merkezi oldu. Öðretim üyesi, öðretim elemaný ve idari personel sayýmýzda artýþ oldu. Hedefimiz yeterli sayýda öðretim elemanýna sahip olmak ve 2011 yýlýnda bir öðretim üyesi ve görevlisine 27 öðrenci düþerken, bugün bu sayý 23'e geriledi. Önümüzdeki süreçte bu sayýyý 10 ila 15'e düþürmek. Eðitim öðretim ve araþtýrma alt yapýsý destek projesi kapsamýnda üniversitemizdeki akademisyenlere personelimize 2 milyon 269 bin TL tutarýnda malzeme desteðinde bulunduk. Hedefimiz bütün akademisyenlere yýlda en az bir kez bilimsel etkinliklere katýlmasýný saðlamak. Yaptýðýmýz çalýþmalar büyük bir puzzlenin küçük parçalarý. Önümüze koyduðumuz hedeflere emin adýmlarla ilerliyoruz" diye konuþtu. Programda yeni görevlerine atanan akademik personele teþekkür belgesi verildi. Etkinlik yaþ pasta kesiminin ardýndan sona erdi.


21 MART 2013 • PERÞEMBE

3

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

21 Mart 2013 Çarþamba Arzum Eczanesi Halýcýlar Caddesi

---

Toprak Analizi ve Gübreye Dikkat

Yüksek Ziraat Mühendisi Ali Ayhan ise, toprak tahlilinin çok önemli olduðunu ifade ederek, topraða atýlacak olan gübrenin gerektiði kadar atýlmasýnýn önemine dikkat çekti. Ayhan, en saðlýklý yöntemin hayvan gübresi (büyük baþ) olduðunu dile getirerek, tavuk gübresinin risk taþýdýðýný söyledi. Yeþil Gübrenin ülkemizde lüks bir yöntem olduðunu belirten Ayhan, söyle dedi; " Yeþil gübre yöntemi güzel ve verimli bir yöntemdir ama maliyet bakýmýndan yüksek bir yöntemdir. Bir topraðýn % 45 Mineral Madde, % 5 Organik Madde, % 25 Su, % 25 Havadan oluþmaktadýr. Bilinçsin fosfat atýlmasý tabanda taþ oluþumuna saðlar."

S.S.STK.207

Müracaat : 0505 255 48 53

Satýlýk Tarla Cevheri Köyü Kapýkaya Mevkiinde 35 dönüm ve 10 dönüm olmak üzere 2 adet tarla satýlýktýr. Müracaat : 0536 700 89 97

S.S.STK.208

Cihanoðlu, toprak analizlerinin, belirli bir tarla topraðýnýn bitki besin maddelerini, kireç miktarýný ortaya çýkaran ve topraðýn bünyesinin incelenip tespit edilmesini saðlayan bir metot olduðunu söyledi. Tarýmsal üretimde amacýn birim alandan daha fazla ve kaliteli ürün elde etmek olduðunu belirten Cihanoðlu, konuþmasýna söyle devam etti; "Analizin asýl amacý gübrenin doðru kullanýlmasýdýr. Gübre; topraðý besin maddesi bakýmýndan zenginleþtirmek için kullanýlan organik ya da inorganik maddelerdir. Doðaya dost, yüksek verim ve kaliteli bitki yetiþtiriciliði, ancak doðru gübreleme programý ile mümkündür."

Duyan Sitesi C Blok 4. Katta Güney Cephede bulunan 3+1 140 m2 yapýlý daire satýlýktýr.

SATILIK 2 ADET PARSEL Mavi Ocak Karþýsýnda Demirþeyh yolu üzerinde bulunan ortalama 1000 m2 Ýmarlý 2 adet parsel satýlýkýr. Müracaat : 0542 891 88 30 0505 374 70 69

S.S.STK.209

Ziraat Odasý tarafýndan düzenlenen hayvancýlýkta en az girdiyle en yüksek verim alma yollarý konulu eðitim seminerinde konuþan Ziraat Mühendisi Gökhan Cihanoðlu, tarýmsal üretimde toprak analizinin gerekliliðine dikkat çekti.

Satýlýk Daire

HAC VE UMRE HOCASI Selahaddin ÇELÝKTEN

0364 311 71 33 - 0537 347 8201 Msn : canmekkem@hotmail.com Adres : Sunguroðlu Mah. Eski Belediye Pasajý No : 1 SUNGURLU

Umre Kayýtlarýmýz Baþlamýþtýr... 5S.REK.272

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Ýmtiyaz Sahibi Muammer ÖZEL Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Muhabirler

Serkan ÞANSEVER H. Mustafa SARIYÜCE

Sungurlu’da Tek Yetkili Acenta Belge No : 2041 S.S.REK.273

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 300 TL. : 50 TL. : 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


21 MART 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4

Myo'dan Çanakkale Þehitlerini Anma Programý orum Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu (MYO) Çanakkale Zaferi'nin 98.yýl dönümü ve 18 Mart Þehitleri Anma Günü nedeniyle bir program düzenledi.

Ç

Özel Ýdare Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Müdür Yrd. Öðr. Görevlisi Mehmet Kanak, Hakan Kör ve çok sayýda davetli katýldý. Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Müdür Yrd. Öðr. Görevlisi Mehmet Kanak, kahramanlýk destaný Çanakkale Savaþý'ný zaferle sonuçlandýran ruhu 98. yýldönümünde yeniden anlaþýlmasý ve deðerlendirilmesi gerektiðini belirterek, "Bu milletin yüz binlerce ferdinin þehitlik mertebesiyle

ödüllenmesine de vesile olan Çanakkale Harbi, esasen Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atýlmasýna da zemin olmuþtur" þeklinde konuþtu. Tarih Öðretmeni Ayten Akcan ise Çanakkale Savaþý'nýn tarihin en önemli savaþlarýndan biri olduðunu belirterek, "Çanakkale savaþý vatan ve istiklal aþký ile verilen, bu mücadelenin en müstesna ve destansý örneklerinde biridir. Vataný, inancý ve milleti uðruna þehit olma arzusuyla, ülkenim dört bir yanýndan gelerek Çanakkale de toplanan vatan evlatlarý, bütün imkansýzlýklara raðmen verdikleri zorlu mücadele ile iþgal kuvvetlerine geçit vermemiþtir" dedi. Konuþmalarýn ardýndan program Hitit Üniversitesi öðrencileri tarafýndan hazýrlanan gösterinin ardýndan sona erdi.


21 MART 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

5

Ýlaçlama Faaliyetleri Baþladý S ungurlu Belediyesi Veteriner Ýþleri Müdürlüðü ekipleri tarafýndan yeni dönem ilaçlama faaliyetleri baþladý.

Sungurlu Belediyesi halkýn daha rahat bir yaþantý sürdürebilmesi için baþlatýlan yeni dönem larva ilaçlama çalýþmalarý Budak özü, Dið Çayý ve çeþitli gübrelik alanlarda yapýlmaya baþladý. Tespit edilen bölgelerde yapýlan ilaçlama çalýþmalarý kapsamýnda; ilçenin tüm bölgeleri periyotlar halinde etaplara ayrýlarak ilaçlanacaðý bildirildi. Ýlçemizde haþerelerin üreme kaynaðý olan sulak yerlerin karasinek ve sivrisinek larvalarýna karþý ve park bahçe alanlarýný da keneye karþý ilaçlama faaliyetlerinin yapýldýðýný belirten Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, "Belediye Baþkanlýðýmýz halk saðlýðýný korumak için elinden gelen çabayý gösteriyor. Ýlaçlama çalýþmalarýmýz sayesinde bu bölgelerdeki uçkun, larva, karasinek ve sivrisinek gibi haþerelere karþý mücadelemiz devam ediyor. Halkýmýzýn rahat bir yaþam sürdürebilmesi için Veteriner Ýþleri Müdürlüðümüz tarafýndan gerekli tedbirleri alýnarak düzenli bir ilaçlama programý ile çalýþmalarýmýz devam ediyor.'' dedi.

Umre Yolcularý Dualarla Uðurlandý lçemizde kutsal topraklara gidecek olan vatandaþlar, dualar eþliðinde uðurlandý.

Ý

Umreye gidecek olan vatandaþlar Ulu Cami önünde dualar eþliðinde yolcu edildi. Umre için yola çýkacak olan vatandaþlar, heyecanlý ve mutlu olduklarý gözlendi. Gözyaþlarý ve tekbirler eþliðinde uðurlanan vatandaþlar, yakýnlarýna sarýlarak helallik aldý. Umreye giden vatandaþlar, "Allah isteyen herkese mukaddes topraklara gitmeye nasip etsin, çok sevinçliyiz" dedi. Belediye tarafýndan umre yolcularýna tatlý ikramýnda bulunuldu.


21 MART 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

6

MYO, Kapadokya'ya Gezi Düzenledi Ç orum Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu öðretim elemanlarý, idari personeli ve öðren cileri Kapadokya'yý gezdi. 8 Mart tarihinde düzenlenen gezide, Kapadokya (Güzel Atlar Ülkesi), Avanos Asma Köprü, çanak çömlek yapýmý, Zelve Vadisi, Üç Güzeller, Uçhisar Kalesi, Çavuþun Kilisesi, Göreme Açýk Hava Müzesi, Derinkuyu, Hacý Bektaþ Veli Türbesi gezildi.

Ticaret Meslek Lisesi’nde Vergi Konulu Konferans ungurlu Vergi Dairse Müdürlüðü Vergi Haftasý etkinleri kapsamýnda, Ticaret Meslek Lisesi Öðrencilerine konferans verildi.

S

Vergi Dairesi Müdürü Hatice Sayýn "Her yýl olduðu gibi bul yýl da Vergi Haftasý'nýn anlamýný ve önemini anlatmaya çalýþtýk, þimdi de geleceðimizin teminatý olan öðrencilerimizi verginin önemi hakkýnda bilgilendirmeyi amaçlýyoruz" dedi.

Öðrencilerimize verginin önemi hakkýnda bilgi veren Hatice Sayýn, her vatandaþýn fiþini, faturasýný almasý gerektiðini mükelleflerin buna uymak zorunda olduklarýný, vergiler devletin en büyük gelir kaynaðý olduðunu, savunmak hizmetleri, yollar, okullar, hastaneler yapmak ülkeyi ve yerel topluluðu yönetmek için yapýlan harcamalarý karþýlamak üzere toplanýyor. Vergisiz ülke olmaz, güçlü ve refah içinde bir Türkiye için, insanca yaþamak için mutlaka vergiye ihtiyaç vardýr" diye belirtti. Konferans öðrencilerin karþýlýklý soru ve cevaplarýyla devam etti.


21 MART 2013 • PERÞEMBE

www.sungurlununsesi.net

SUNGURLU’NUN SESÝ

7

Fazla ilaç içti Kardeþler kavga etti Bahçelievler Mahallesi Þenyurt 15. Sokak'ta otuSungurlu'da iki kardeþin kavgasý polislik ran genç kýz intihara teþebbüs etti. oldu. R.C. ile M.H.C. isimli kardeþler D.E. evindeyken bir anlýk bunalým sonucu fazla tartýþtý. R.C. isimli genç kýz kardeþi M.H.c. ilaç içti. Hastaneye kaldýrýlan genç kýzýn durumunun tarafýndan dövüldüðünü söyleyerek aðýr olduðu öðrenildi. þikâyetçi oldu. Yüksekten düþtü Mimar Sinan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde parkta düþen çocuk yaralandý. Ü.S.K. isimli 7 yaþýndaki çocuk parkta oyun oynarken düþüp yaralandý. Çocuk hastaneye kaldýrýldý. Þenyurt Caddesi'nde evinde temizlik yapan F.G.K. isimli kadýn sandalyeden düþüp yaralandý. Kadýnýn durumunun aðýr olduðu öðrenildi.

Alkollü sürücüler hakkýnda iþlem Sungurlu ve Ýskilip'te yapýlan kontrollerde alkollü sürücüler hakkýnda iþlem uygulandý. Sungurlu Gürpýnar Mahallesi Feza Sokak'ta G.K. ve H.A.D.'nun park halindeki aracýna çarpan sürücü T.B. kaza sonrasý Asansör kazasý kaçtý. Daha sonra yakalanan sürücünün 229 Buharaevler Mahallesi Mahmutevler 18. Sokak'ta inþaatta halatý kopan asansör bir kiþinin aðýr yaralanpromil alkollü olduðu belirlendi.

masýna neden oldu. Y.Y., D.C. ve F.D. inþaatta asansör ile malzeme taþýrkan asansörün halatý koptu. Asansördeki eþyalar Y.Y.'nin üzerine düþtü Aðýr yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Y.Y. hastanede tedavi altýna alýndý.

Tuzruhu zehirledi Sungurlu'da temizlik yaparken kullandýðý tuzruhundan zehirlenen genç kadýn hastanelik oldu. Elektrikli testere yaraladý Hacettepe Mahallesi Þehit Mehmet Ýskilip'te elektrikli testere ile çalýþan genç yaraKakýz Sokak'ta oturan G.E. isimli kadýn tem- landý. izlik yaparken kullandýðý tuzruhundan Çavuþ Sokak'ta meydana gelen olayda B.B. isimli zehirlendi. Hayati tehlikesi bulunan kadýn genç, elektrikli testere yüzünden parmaðýndan yaralandý. Genç ileri tetkik ve tedavi için Hitit Eðitim ve hastaneye kaldýrýldý.

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

S.S.REK.274

Araþtýrma Hastanesi'ne sevkedildi.

PASTA - CÝLA

A Y O B O T O R lýr U pý Z Ya i U im H lý Araçlar - Kasko-Sigorta Anahtar Tesl

Hasar

HUZUR OTO BOYA

Yusuf MANDIRALIOÐLU (0535) 578 65 11

PASTA - CiLA

Muammer Arýkanoðlu (0536) 561 00 26

Yeni Sanayi Sitesi 3. Blok No : 20 Sungurlu / ÇORUM S.S.REK.275


21 MART 2013 • PERÞEMBE

S.S.REK.276

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

8

21 Mart 2013  

Sungurlu'nun Sesi Gazetesi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you