Page 1

YIL: 44 • SAYI: 3834• 25 Kr.

21 KASIM 2013 • PERÞEMBE

Sungurlulu Esnaflar Tarafýndan Açýlan Stantlara Ýlgi Büyüktü...

Çorum Tanýtým Günlerine Damgamýzý Vurduk orum Tanýtým Günlerinde Sungurlulu esnaflarýmýzýn açmýþ olduðu standlara ilgi bir KDevamý Sayfa 4’de hayli yüksekti.

Ç

95 Santimetre Boyunda, 110 Kilo Aðýrlýðýndaki Köpek Görenleri Þaþýrtýyor...

Yanýna Yaklaþmak Yürek Ýster S

SAYFA

Sungurlu Belediye Baþkan A. Adayý

ungurlu’da 95 santimetre uzunluðunda 110 kilogram aðýrlýðýnda Aksaray Malaklýsý ýrký köpek görenleri þaþkýna çeviriyor. Ýlçemize baðlý Tuðlu Beldesinde Þükrü Argunþah tarafýndan beslenen 'Baron' isimli köpeðin yanýna yaklaþmak yürek istiyor. KDevamý Sayfa 2’de

4

Herþey Sungurlu Ýçin

Kaymakam Ýsmetpaþa Ortaokulu’nu Ziyaret Etti

ungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz Ýsmetpaþa Ortaokulu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. K Devamý Sayfa 4’de

S


21 KASIM 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

2

Yanýna Yaklaþmak Yürek Ýster ungurlu’da 95 santimetre uzunS luðunda 110 kilogram aðýrlýðýnda Aksaray Malaklýsý ýrký köpek görenleri þaþkýna çeviriyor. Sungurlu ilçesine baðlý Tuðlu Beldesinde Þükrü Argunþah tarafýndan beslenen 'Baron' isimli köpeðin yanýna yaklaþmak yürek istiyor. Ayný zamanda koyun yetiþtiricisi olan Argunþah, Anadolu aslaný olarak da anýlan köpeðine gözü gibi bakýyor. Argunþah ailesi, Baron'u yiyeceðinden saðlýk kontrolüne kadar her þeyiyle özel olarak ilgileniyor. Malaklý'nýn Türkiye'ye özgü bir çoban köpeði olduðunu Argunþah, Malaklý cinsi köpeklerin cinslerinden bahsedilirken benzer yapýya sahip olduðu için Kangal köpekleriyle karýþtýrýldýðýný söyledi. Aksaray Malaklýsý'nýn Kangal sanýldýðýný veya lanse edildiðini belirten Argunþah, Malaklý ve Kangal arasýndaki en belirgin özellikler, malaklýnýn dudak kýsmýnýn aþaðý doðru sarkýk, kafasýnýn ise kangallara nazaran göre daha büyük olduðunu belirtti. Baron'un hayvanlarý korumakta da çok usta olduðunu dile getiren Argunþah, "Baronu arkadaþým bize getirdiðinde küçük bir yavru idi. Köpeði verirken iyi bakmamý ve beslememi söyledi. Bizde denileni yaptýk. Ailecek 13 yýldýr hayvancýlýkla uðraþýyoruz. 700-800 adet koyun keçimiz var. Bunlarý otlatmak için araziye çýkýyoruz. Zaman zaman iþlerimizin yoðunluðu nedeniyle biz araziye gidemiyoruz. Baron sürümüzü arazide tek baþýna idare ederek akþamda eve getiriyor. Hatta birgün bir koyunun arazide kalmýþ. Biz fark edemedik. Gece köpek sesleri gelmeye baþlayýnca dýþarý çýktýk. Köpek arazide kalan yavruyu tutmuþ getirmiþ. Nasýl buldu, nerden getirdi hala çözemiyorum" dedi. 100 BÝN TL VERSELER YÝNEDE KÖPEÐÝMÝ SATMAM Baron'a gözü gibi baktýklarýný anlatan Argunþah, "Köpek artýk ailemizden birisi gibi oldu. Baþkada köpeklerimiz var ancak Baron'un yeri ayrý. Fotoðrafýný sosyal paylaþým sitesinde paylaþtýðýmýzda büyük ilgi uyandýrdý. Türkiye'nin bir çok ilinden köpek tutkunlarý arayarak köpeði kendilerine satmamýzý istediler. 100 bin TL'de verseler de köpeðimizi kimseye satmam. Böyle bir düþüncemde yok. Dev bir görünüme sahip olsa da gayet uysal. Ýnsanlara herhangi bir zararý yok. Ama daha öncede dediðim gibi hayvanlarý korumada çok yetenekli bir köpek. Taliplisi çok ancak kimseye verme veya satma gibi bir niyetimde yok" dedi. (Serkan Þansever)

llere göre en çok kullanýlan isimler belirlendi.

Nüfus Ýstatistikleri Daire Baþkanlýðý 81 ilde ailelerin çocuklarýna verdiði ilk 5 isimi açýkladý. Buna göre Çorum'da kýz çocuklarýna en çok, Fatma, Ayþe, Emine, Hatice ve Satý isimleri; erkek çocuklarýna ise Mehmet, Mustafa, Ali, Hüseyin, Ahmet isimleri veriliyor. (Haber Merkezi)


21 KASIM 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

3

2+1 3+1 ve 4+1 Daireler Ýsteðe Baðlý Yapýlacak..

S.S.REK864


21 KASIM 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

4

Kaymakam Ýsmetpaþa Ortaokulu'nu Ziyaret Etti ungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz Ýsmetpaþa Ortaokulu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

S

Kaymakam Osman Beyazyýldýz'a Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun eþlik etti. Ziyarette Öðretmenler odasýnda Öðretmenlerle toplantý yapan Kaymakam Beyazyýldýz, toplantýda Ýsmetpaþa ortaokulunun Eðitim ve Öðretim seviyesinin yükseltilmesi, Ýlçe genelinde baþarýlarýndan söz ettiren bir okul haline gelebilmesi için nelerin (Yusuf Bahri Yücel) yapýlabileceðinden bahsedildi.

Baþkent'te bu yýl 2'ncisi düzenlenen Çorumlular Tanýtým Günleri'ne 200 bin kiþi katýlým gösterdi.

illi Güreþçi hemþerimiz Hayri Polat, Antalya'da yaþamýný yitirdi. Hayri Polat topraða verilmek üzere Karabük'te topraða verildi. 1973 82 Kg Serbest Avrupa ikincisi Hayri POLAT yüksek tansiyona baðlý geçirdiði beyin kanamasý neticesinde Antalya Lara Medline Hastanesi, yoðun bakým servisinde tedavi altýna alýnmýþtý. Yaklaþýk 12 gündür yoðun bakýmda tedavi gören Hayri Polat hayatýný kaybetti. Hayri Polat'ýn cenazesi Beþbinevler Merkez Camiinde öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan aile mezarlýðýnda topraða verildi. Çorumlu hemþerimiz Hayri Polat'a Sungurlu'nun Sesi Gazetesi olarak Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine baþsaðlýðý dileriz. (H. Mustafa Sarýyüce)

M

ürriyet'te yer alan habere göre, Atatürk Kültür Merkezi'nde 14-17 Kasým tarihleri arasýnda organize edilen organizasyonun, Çorum'a özgü lezzetler ve gelenekleri Baþkent'e taþýndýðý kaydeden Çorum Dernekler Federasyonu Baþkaný Hayri Çaðýr, þunlarý söyledi:

H

GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURDUK "Organizasyona Baþkent'te yaþayan Çorumlularýn yaný sýra Ankaralýlar da akýn etti. Çorum'a özgü yöresel lezzetlerin ve geleneklerin sergilendiði Çorumlular Tanýtým Günü'nde Ankara ile Çorum arasýnda bir gönül köprüsü oluþturduk. Geçen yýl 200 bin kiþi geldi. Bu yýl da rakamlarýn iki katýna ulaþacaðýný yoðun ilgiden anladýk." Çorum Valisi Sabri Baþköy ise Çorum'un kültürel deðerlerinin tanýtýldýðý bu organizasyonun her yýl daha da güzelleþtiðini belirterek, "Hem Çorumlular'ýn hem de Ankaralýlar'ýn buluþtuðu muhteþem bir ambiyans oluþtu" dedi. (Hürriyet)

Resmi Ýlanlarý Takip Edebilmek Ýçin,

www.sungurlununsesi.net

Adresini Ziyaret Ediniz...


21 KASIM 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

5

S.S.REK.865

Çorum Tanýtým Günlerine Damgamýzý Vurduk orum Tanýtým Günlerinde Sungurlulu esnaflarýmýzýn açmýþ olduðu standlara ilgi bir hayli yüksekti.

Ç

2. Çorum Tanýtým Günlerinde ilçemizde faaliyetlerini sürdüren; Arista Giyim, Çetbak, Gempa, Özgür Kuruyemiþ, Öztemiz Kuruyemiþ gibi marka olmuþ firmalar bir birinden güzel standlar oluþturarak vatandaþýn beðenisini kazandý. Gerek Çadýrda gerek bina içerisinde Sungurlu lularýn açmýþ olduðu standlar adeta hemþerilerimizin akýnýna uðrarken il ve ilçe bazýnda en yüksek esnaf katýlýmýnýn Sungurlu' dan olduðu öðrenildi. (Yusuf Bahri Yücel)

Gönül Elçileri Projesi Kapsamýnda Çocuklar Tarihi ve Turistik Yerleri Gezdiler

lkemiz genelinde hayata geçirilen ve Çorum'un ilk üç içerisinde olduðu Gönül Elçileri projesi kapsamýnda Koruyucu aile olan Gönül Elçilerine, Alacahöyük, Boðazkale, Hattuþa ve Yazýlýkaya'yý kapsayan bir gezi düzenlendi.

Ü

Aile ve Sosyal Politikalar Çorum Ýl Müdürlüðü tarafýndan organize edilen geziye Koruyucu aileler ve ailelerin

yanlarýnda bulunan çocuklar katýldý. Ýlimizin tarihi ve turistik yerlerini kapsayan geziye Çorum Valisi Sabri Baþköy ve Eþleri Sayýn Fatma Baþköy' de destek saðladý. Çorum Valimiz Sayýn Sabri Baþköy tarafýndan geziye katýlan ailelere ve çocuklara yönelik bir yemek verilirken, düzenlenen yemeðe, Valimizin eþi Fatma Baþköy, Boðazkale Kaymakamý Zeliha Uyan, Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs ve çok sayýda gönüllü katýldý. Düzenlenen yemekte bir konuþma yapan Vali Sabri Baþköy, "Gönül Elçileri" projesi ile ülkemiz ve ilimizdeki gönüllülük kavramýna yönelik farkýndalýðýn artýrýlmasýnýn amaçlandýðýný, Gönül Elçileri projesinde önemli olan farkýndalýk oluþturmak olduðunu dile getirdi. Projenin hedeflerine ulaþtýðý görmek ise ayrý bir mutluluk olduðunu vurgulayan Sayýn Valimiz, istatistiki rakamlar gösteriyor ki, bu proje sayesinde koruyucu ailelik ve aile yanýnda kalan korunmaya muhtaç durumdaki çocuk sayýlarýnda %350 artýþ saðlanmýþtýr. Milletimizin temel taþlarýndan biri olan aile müessesi dünyanýn en önemli müesseselerinden biridir. Deðiþen dünyada aile yapýsýnýn erozyona uðrarken siz

koruyucu aileler yapmýþ olduðunuz bu koruyucu ailelik ile bu aile müessesini tekrar ayaða kaldýrýyorsunuz. Bu çalýþmalarýnýz ve aile yapýmýz dünyaya örnek olabilecek bir potansiyele sahiptir diyerek, baþta koruyucu aileler olmak üzere emeði geçen herkese teþekkür etti. Gönül Elçileri projesi kapsamýnda Koruyucu aile ile yanlarýnda kalan çocuklar daha sonra tarihi ve turistik yerlerini gezdiler. Gezi kapsamýnda Alacahöyük, Boðazkale, Hattuþa ve Yazýlýkaya ören yerlerini gezen gruba Boðazköy Müzesi Arkeoloðu Tahir Aksekili rehberlik yaptý. (Haber Merkezi)


21 KASIM 2013 • PERÞEMBE

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

6

Sungurlu Belediye Baþkan A. Adayý

ÝLYAS ÖZKAN Kimdir? 1974 yýlýnda doðdu. Orta öðrenimini Sungurlu Lisesinde, Lise öðrenimini Sungurlu Ticaret Meslek Lisesinde tamamladý. 1995 yýlýnda Tokat Gaziosmanpaþa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünü kazandý ve 1999 yýlýnda bu Fakülteden Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu. 2001 yýlýnda Sungurlu'da Özkan Tarým Ticaret adý altýnda Zirai Ýlaç bayiliðine baþladý. 2007 yýlýnda Tarým Bakanlýðýnda göreve baþlayýncaya kadar bu faaliyeti yürüttü. 2003 yýlýnda AK Parti Hükümetinin uyguladýðý 1000 Köye 1000 Tarým Gönüllüsü Projesi (KÖYMER) çerçevesinde Uðurludað Ýlçesi, Boðazkale Ýlçesi, Evci Beldesinde, Yeniyapan Köyünde Tarým Danýþmaný olarak görev yaptý. 2007 yýlýnda yine hükümetimizin Tarým Bakanlýðý bünyesindeki Tarým Danýþmanlarýný TARGEL projesi ile 657 Sayýlý DMK'nýn 4/B statüsüne geçirmesiyle Sungurlu Ýlçe Tarým Müdürlüðüne baðlý Kemallý köyünde Sözleþmeli Ziraat Mühendisi olarak çalýþmaya baþladý. Görev süresi içerisinde yaptýðý baþarýlý tarýmsal projeler, kurduðu demonstrasyonlar ile yöre çiftçisine hizmet etti. Onlara tarýmda yeni hedefler, alternatif modern üretim teknikleri konusunda yardýmcý oldu. Bu çalýþmalarýn sonucunda da

Kaymakamlýk makamlarý tarafýndan takdir belgesiyle ödüllendirildi. Gerek ticari faaliyette bulunduðu ve gerekse Tarým Bakanlýðýnda görev yaptýðý bu süre içerisinde, tarýmda model olacak çalýþmalarý baþarýyla sonuçlandýrdý. Sungurlu, Uðurludað, Boðazkale ilçelerinde Tarým Danýþmaný olarak görev yaptý. 2006 - 2007 yýllarý arasýnda Sungurlu Ak parti Ýlçe Teþkilatýnda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptý. 2009 yýlý Yerel Seçimlerde Ak Parti Sungurlu Belediye Baþkan aday adayý oldu. 2011 yýlýnda yapýlan Genel Seçimlerde Milletvekilliði için Çorum Ak Parti aday adayý oldu. 14. Dönem Siyaset Akademisine katýldý. Ayrýca Ýlyas Özkan; 1986 - 1988 yýllarý arasýnda Amatör güreþçi olarak faaliyette bulundu. Sungurlu Yeni Çelik Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesidir. Çeþitli turnuvalarda baþarýlarý vardýr. Türk Hava Kurumu üyesidir. Sungurlu Ýþ Adamlarý Derneði üyesidir. Türk Kýzýlay Derneði üyesidir. Sungurlu Eðitim Çevre Spor ve Ýzcilik Derneði üyesidir. Evli ve 3 çocuk babasýdýr. S.S.REK863

Ýmtiyaz Sahibi Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Sayfa Editörü H. Mustafa SARIYÜCE Muhabirler Muammer ÖZEL

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Serkan ÞANSEVER - Yusuf Bahri YÜCEL

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) HÝTÝT OFSET Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi (st/cm) Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU 0.364 311 78 58 311 80 97

Tel :

Fax :

: 8,40 TL. 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 100 TL. : : 8,40 TL. 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


21 KASIM 2013 • PERÞEMBE

S.S.REK.862

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net

7


21 KASIM 2013 • PERÞEMBE

www.sungurlununsesi.net

8

S.S.REK.861

21kasim  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you